Path:
Volume I. Alphabetisches Verzeichniß der Einwohner

Full text: Steglitzer Adressbuch (Public Domain) Issue18.1899 (Public Domain)

Alphabetifihes Verzeidhnik der Einwohner. 
Bulwin, O., Berf.beamt., Hubertusftr. 3 III 
Bunge, W.,Boltfchffn. Schildhornftr.91 HI 
Bunf, Ad., Urb., Gerderfir. 6 H. 
Burckhardt, Jranz, Amtsrichter, RKothen- 
burgftr. 10 P: 
Burda, F., Lederw.fabr., Rielerfir.. 7 IM. 
Burde, Frau, Wufwärt., Markfteinftr. 1 I. 
Burghardt, Georg, Ingenieur, Rugejtr. 3 I. 
— ®., Arb., Rothenburgftr. 8 K. V. 
Burifch, Fr., Urb., Worechtftr. 89/90 P V. 
Burfert, X., Arb., Ahornitr. 16a H. 
Burmeifter, N., Lehrer, Hubertusftr. 3 IT. 
Burmefter, Emil, Kaufm., Export (Cap: 
jtadt, Süd-Afrika), Birkbufchitr. 2 E. 
Bufch, W., Oberlehrer, Schüßenftr. 38 II. 
— €. 8gl. ammermufifer, Ahornitr. 2711. 
— IT, Sul., Stationsaffift., Bahnhof I I. 
— C., Urb., Herderftr. 6 H I. 
— 8, vw. Prof., Schüßenfir. 38 IT. 
Buffe, Aug., Infpektor, Heefeftr. 8 P V. 
— SFriedr., Schüßenftr. 51 IL. 
— G., Relner, Düppeljtr. 18 INN. 
— W., geb. Rathenow, Wwe., Schligenfir. 
51 IE. 
Bufften, Wilh., RechnungSrath, Marien: 
dorferfir. 80 I. 
— Berd., Geh. exped.Sekret., Mariendorfer- 
fir. 80 I. 
Buffo, R., Brieftr., AWlorechtftr. 10 HI. 
Buß, Gedw., Wwe., Zloraftr. 22 IT. 
Bußler, S®., Arb., ZlenZSdurgerfit. 11 I. 
Buthtfe, B., Plätterin, SchHloßftr. 86 IN. 
— Fr... Sel., Alorechtftr. 118 P. 
Butttgereit, W., Maichinift, Markfteinfir. SI. 
9, Buttlar-Brandenfels, Freifrau Treufch, 
M., gb. v. Mojer, Albrechtftr. 126 1. 
Buttmann, Hel., gb. Knoblauch, vm. Land- 
gericht8&-Wräfident, Plantagenitr. 18 I. 
Siehe auch RX. 
($ 
Sabalzar,X., Lehrerin a.©., Viktoriafir.11 P. 
Eabanis, Charlot, Kal. Negier.=Baumeifter, 
Suüdenditr. 1 I. 
Bamin, A., Poftichaffn., Albrechtfir. 122 II. 
Carius, W., Büreaubeamt., Markfteinitr. 
13 IL 
Sarl, €., Hutmadhermitr., Albredhtftr. 3 Lad 
— Sıdr., ZBimmerm., Herderfir. 4 H. 
Barl, S., geb. Friessleben, Rentiere, Kaifer 
Wilhelmjtr. 20 E. 
Baffel, U., Fıl., Kentiere, Grunemaldfir. 9 I. 
Saftner, Clvira, Frl., Dr. D. S., Frege- 
fir. 40/41 E, Boftbez. Friedenau. 
Sauer, Hugo, Bildhauer, Düppelfir. 7 IN. 
Cavan, ®., Gem.arbeiter, Wdolfftr. 7 K. 
Chanowsfh, Kıud., Maurer, Herderftr. 3 H. 
Eharlottenburger Wafferwerke (SGe[chäfts- 
elle), Schloßftr. 92 1 X 66. 
Charmad, Ud., Zahnkünitler, AWtelier für 
Bahnerfaß in Gold u. Kautfchukf, AUnfert. 
v. Itichtmalchinen f. {chiefgewachfene Zähne. 
Spez. : Plomben in Gold, Silber oder zahn: 
beinähnlichem Material. ZaHnpflegeartikel. 
Abrechtjir. 126 T. 9—1, 3—7. Sonnt. 
9—1 gr. © f. Anzeige. 
— ®©., Wwe., gerren-SGarderobengefhäft. 
Schüßenfir. 38 P. 
Sharbpentier, Morik, Keftanurateur, Schloß: 
fir. 60 P. 
Chmara, Germ., Buchhalter b.d. Gen.-Mil.: 
Kaffe, Whornftr. 29 IM. 
Choinowski, H., Arb., Gubertusftir. 5 A 
Shriftoph, X., geb. Flügel, Wwe., Schüßen: 
{tr 17 Il, 
— M., gb. Schumann, Hubertusftr. 1 IL. 
Biriadg, B., Wole-Kaufm., Fichtejtr. 12 1. 
Elaffe, M., geb. Albrecht, Wwe., Ahorn- 
ftr. 6 P E. 
Claus, E., Kechn.=Rath, Univerfitäts: 
Quöftor, Breiteftr. 5 P. 5—6. EB. 
Ciauß, O., Lehrerin, Belfortjtr. 2 IT. 
Gieb8, vw. Profeljor, Hubertusfir. 1 I. 
Clemens, €, Bucdhbindermitr., Kugejtr.5 E. 
oers, Xoh., Kal. Zeugwart, Uhlandfir. 28 
P E. 
Sonell, D., Pofament.gejch., Ahornftr. 17 
Sonrad, E., Kaufmn., Markiteinftr. 13 IL 
Wılh., Maurerpol., Kantjir. 1 P E. 
Öuijt., Schuhm.mfir., Sichtejtr. 2 P. 
DO., Maurer, Filandaftr. 27 K. 
— A., gb. Remmert, Ww., ff. Steifchz 
Wurftw., Schloßfir. 12 P E. % 68. 
BGonftrön, Def., Kaufm., Sichtejtr. 25 P FF. 
Copalle, Aug., Eijenb.-Sekret., Auhligks- 
hof 1 ILL 
Corduan, Ouft., Ob.-Stenograph d. Bundes 
d. Landıv., Südendftr. 8 I (bis 1. 4.) 
— &, Mrb., Schildhornitr. 74 IT. 
11.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.