Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

Skala«. 
- 203 - 
Tempelhof. V. T. 
*$?. Protzen & Soli», Üenpidiibrt., 
Soriftr. 4. K. 31 •Hmmifoiilor 
Berlin, 0 flölln. Mdmuult 4.1. E, 
31 f'iil). (5. Probe». Cp. (Berlin) u. 
VI. Piolini. Cp. 
frohen, Slb., Kommerz. Stach, Sotfflt, 
4. Pt K. 8—1), 3—4. >. M. Probe,, 
6t Soli,,. 
R. 
ginntlaii, 8H.. neb. Linicke, ©asttpirlhi», 
Dortstt. 511. Dl. 
ffinmfoit, $1.. Oltlrtner, Dotlstt. st. 
Sinnier, 41., Bwumstr., Sotlilr, 11. IL 
Steuert It Go., ßom. ©es., "Calmfetn- 
dltbtk., Doristr. 44 . 45. E, Hmipt- 
tonloi: SüctliM. 
*33. iTieiim Bootswerft, Ooolbmierci, 
Secl. Doristr. (95.) Aul,. SB. Denllch. 
iWimibn, H., Porr,chler. Dorfs!c. 17. IV. 
Stidjnib, F., (Mutter, Sotlilr.  B0.51.Pt 
— O., geb. Retter, ffiiu., llicnl. 
Sotsfk. 50. 51.11, 
Simbfusj, 2„ ©astm., Dorsstr. 29. Pt 
Stinl, ©., Jnspelt., Dorsstr. 8. 9. Pt 
StiSlir, M, Schuln"., Dorsstr. 18. Pt 
Ütohr, fitchthmro., Oirfftt. 14. 
Stoffe, M.. Itfm., l'otfilt. 17. IV. 
S. 
Gdjcnf, P„ Gfpebient, Dorsstr. 23. I. 
Stbtuntmnnn. I. Portier, Dorlsir. 54. 
Smiebei, (?., Sdiloller, Dorslir. 14. Pt 
ediiumatm, D„ (ticiiibatm, Doisstr. 17. 
Stfmiibt, Portier. Dorsstr. 4(1. 
Schneider, 9t.. itfm.. Dorsstr. 19. L 
Schone«, 8t., (Mim., Parallelstr., 
SchonerlscheS Haus. E 31 
Schröder, Gh„ (Snftro., Doristr. 25—27, 
- P., Prokurist, Dorsstr. 60. 61. L 
Schuster, geti., Schneiderinnen, Dorf' 
str. 10. 
— 2Biv., Schneiderin. Dorfsir. 12. 
♦Schmarj & Sliecknndl. Nutzbol», Dors¬ 
str. «4. 05. E $ ShI). J»l. tedjroatj 
». ©ust. Siietfiinbt. (Berlin.) 
Gceliiifl, t>„ floloninlrer., Dorsstr. 11. 
Simon, W„ Posome»!., Dorsstr. 18. 1 
Sommetlalic, %, Dampftoiutdtmftblt, 
Snutlschleiel, V’riifibobeu- „. jjtji. 
leistcnsbif,, Dorsstr. 36-41. E 31 
Wohn,: Dir. 32. IL s. a. g. Sommer- 
lutte (Berlin!. 
Spree > Havel - Smmiltoiiifnlit'8 ■ ffle- 
sellich. „Stirn", todilffimeift, Dorf- 
llr. SO. 31. E 31 1. n. Berlin. 
Stillet, P.. Sliboiu. Dorsstt. 17. HL 
Slotr, H, Sflltcnmfit., Dorsstr. 45. 
♦SlmlmtEt glnlchen-^abtif‘Cn.tt & 
Netmiann, Pom. Sei., ©laäfnbrif, 
Dorsstr. (13. 31 J»l>. Otto Neuman» 
(Berlin.) u. P. ISucrt, 
Stichrinann, ©., Anwalt., Dorsstr. 57. 
T. 
Teily, 0., Friseur. Doristr. 6. Pt 
Tieuiann, te. ?., Gen. Direkt., Dors¬ 
str. 65. 31 
Tübdkck«. 3ut., fii|d)tttigut»btf., Dors¬ 
str. 22. Pt E. 
Tübbecke. Inl., ©tirilier, Doristr. 43. 
«tolln.: Nr. 23. 
- 8t., HvlM., Dorsstr. 7. Pt. 
B. 
StJont, E„ Weber, Do..str. .1. IX. 
Lob. st, Äsn,.. Dorsstr. 17. IL 
W. 
Sonnet, Sf., AinIS-Eekr.. Dorsstr. 23. 
Walter, 6., fflenflbamt, Sonstr, 19. L 
öatitnbttfl, SB., Cb, Gtlrtner, Dors¬ 
str. 6(1. 61. 
*©iift. SBeilmet, SOlitldrottf, Doristr. 
8 9. K 31 I. a. Berlin. 
Jßeigelt.lS .Gifmlblcitft,Dorsstr. 33 -85. 
Wenilich, fl.,l)lfliil)iiienm|tt., Sotfftt.8.1, 
ffitnyl, F.. Glliim., Dorlsir. 12. L 
Wolfs, 6., Rentier, Doristr. 32. Pt £, 
Z. 
Zander, a., flUdtm., Dorsstr. 12. 1 
Ziegler, ((., ElaSi»., Dorsstr. 6. m 
II. Derzeichniß der Häuser mit Angabe der Eigenthümer und Miether. 
Torfstraße. 
Aor !> Stmlnuet 
Tdor. ->■ 
1. 2 StSttcplnti. 
E l'X'Oigc & NieolaS, 
Nutchoij. (Berlin.) 
'JiingbQljn. -> 
3 E. s. Nr. 4. 
(Silbisch, Qlnslro. 
Snniitt, Druilinstr. 
fleil, Lchecrer. 
ctorti, Weder. 
S<ont, Weber. 
We»ilich,Maschi'»ei>lnstr. 
4 E. Protzen & Sohn, 
Scppidiibrf. 31 
Soltjc, SUiichlinlt. 
ÄShUr, Portier. 
M»I!cc, ©Srlitn. 
Proben, Äommerz. 
Rath. 
6 E. s. 91 r. «. 
Rifdj.-r, Htciitiert. 
G..rsch, toallm. 
Maiboser öeantt. 
Moritz, Klempner. 
Sitfller. ©suSm. 
6 K. Gatter. EiaenthLnr. 
Blüinel. Schmied. 
Herpiii, 9)!ntcL 
3trgang, Kttffesirc. 
flumto, Kmläbttn. 
Ssifma, GlaSm. 
Rainion. (Artn. 
Tctft), Friseur. 
7 E.3stbbetfescn., Rentier. 
(Sie 22.) 
Sollte, Kobleil. 
2sibbecfe. 9t., Hostbdl. 
8. V E Weidner, Mörtel¬ 
werk. 31 
Stint, JnspMor. 
10 E s. >lic. 11a. 
Bcuct, ©la?m. 
gtcfle, ffilaäm. 
— iiütleumftr. 
Franke, fiitCL 
©ebel. GlaSni. 
öitiibladi, Glasni. 
Srtnifltr, Stil, Schneid. 
11 E I. Nr. II». 
SeiilliUint, ffllaim. 
S?ci)cr. ©laäiiL 
11 Somnonn, jifm. 
Nanser, Braumstr. 
Sttlnm, Rolonialivt. 
11a Ho,villa. 
E Ditdmmm, 
flfm. 
Dieckniann, P.. Asm. 
— & (5o„ .Sollten. 31 
12 E s. Nr. 11a. 
Lattnianii. BlaSn,. 
fltimer, EchlSchtet. 
Mahn, Tischler, 
Schuster, Schneiderin. 
Wenzel, fflliWiit. 
Zander, GlaSm. 
13E'Öi)bro-2 andftemroeefe 
W. Zener & Go. 31 
Erb, Mlifchinenmstr. 
14 E 2riefethan, Kie; 
Otubcnbcf. (Berlin) 
V. Schiebe!. Schienet. 
Sanqe, Schlosser. 
Rohr, Dw. 
15 E Btau», Gastw. 
16 E LchrSder. Fuhrh. 
(Berlin.) 
V fltiiaet, ffiofiio. 
Siltner.SBni. flotonmlror. 
Biichos, Schiihin. 
Gäbet, Echltlchtrr. 
17 E Seljnmim, ©ilrtiicrei. 
Golicke. SmiSmntt. 
©ueiitbetoM, Ban* 
Technik. 
8cin$c, titetuetleg. 
Kirchner. K,m. 
ffolilliatdt, Jlfm. 
Kowalsk», Pliitletin. 
Ätause. itodiimn. 
Äriiget, Sdjijtonumflr. 
Sanautt, H.. Posament. 
— (?ebr. Posumentivr. 
Matrß. Miut, 
Hihnura L>orr!ch!er. 
Rosse. Äsn». 
6dnrtn»aim, GenSdarni. 
Stillet. Lilhogt. 
So6. Äfm. 
18 E Ätattlr, Okiftm. 
Galarke, Büffetier. 
9186t, Slliukiiii. 
Gimoii, Posament. 
19 E ©utAcit, Siciitict. 
Duilet, Ha,»bet;,». 
19 glcnintiiin, HandelSin. 
©iiticit, SB., Gtirilier. 
Schneidet. Äfm. 
fflaitet, GenSdarni. 
20 E 3»diS, Slcntitrc. 
Ditlä, Äfm. 
©tbaiitt, TodlengrLber. 
Grieben. Eattler. 
Maier. Gluier. 
SlEWcbet.flsm. (Berlin.) 
E Lite ftsni. 31 
22 E. Tubbeike, glich eteibts. 
Abraliam, (''nfiiu. 
23 E Kracht, Amlivorsteh. 
Claasscn, Schiffbauer. 
Gmnow. (vartucr, 
Schenk, (frpcbunt. 
Sfibbede, Meiner. 
Wagner, Aintr-Sekt. 
24 E «rächt. gtau. 
Ainthot, Wiv. 
Bndniok, ©esch-stssübt. 
Pantow. Sehnt a. D. 
25—2/E «leift.Ob.Stol'3- 
artt. (BetUtt) 
V Schtübit, Kastw. 
Sumtmann. Äsn». 
Matcheri, Schisstldl. 
Cito, Sootbancr. 
28 ÄliibhauS. 
E Zander. Äfm. 
CSctUn.) 
Stnbertlnb ffiermnuin. 
29 E, 3a»6er, ftfut. 
(Berlin) 
V Äranie. Booibaucr. 
Btinbfni Gastw. 
30 31 SchiffS-Wcqt. 
E Cvree-HavelDninps- 
fdurffubttä • ©rsellsch. 
.Stmi'.ß 
V. Bonn,, Siifvekt. 
Drnsian. Malchuienmstt. 
32 E ffioltf. Rentier. 
Sisiiet. üraumstt. 
wleimcflct, Prokurist, 
ßanmiin, Giiiftro. 
Mallat. Äfm. 
Meiibel, Makler. 
Paatuiann, Schiff¬ 
bauer. 
Somiucilaite, fibtlbci. 
33 - 35 E Geinemde. 
©emtuibcsdiule. 
33—35Amtbot,Ob.Sehter. 
Dante», Lebtet. 
Weigelt, Schuldieiier. 
86 E Eoinnierlatte, Äsn,. 
(Nr. 32.) 
Somnietlatle, Dampf- 
schntibcinfibltnbts. 31 
37-40 Baustelle». 
41 föätimm. 
E f. Nt. 80. 
Gtuilom. GLttnrr. 
42 E f. Nt. 23, 
Dreiack, Slachtwüchter, 
43 (yilttncrcl. 
E I. Nt. 22. 
2itbbectf, OWitlncrti. 
44. 45 E Rentiert & Go. 
Paliiilemdllvtk. 
Btaiidl, Potiiet. 
40 E Skala»« «laschen- 
ladrik Evert & Neu- 
inann, tioni. ©es. 
fltnerfet, Äfm. 
Mebaet. Lütleninstt. 
Schiindt, Portier. 
Stört, yiitteiunslr. 
47 E. ©iiUe», Rentier. 
(Nt. 19) 
48 E Ätstfltt'fche Erben. 
X Sichlet. Schlechter. 
Gruiiow.Giinner. 
40 Baustelle. 
50. M K. Richard. Rentiere. 
V Richard, ©üttnet. 
Äoueii. Maschiiienmstt. 
Ramlai!, WiifiiDittbii: 
Sd/töbei, Protnritt. 
SBrtticiiberg.Cb ©ürtitet. 
62^3 EPcbiolitb-Avphalt- 
öef. Mctunn & to. 31 
Amts-, ©cmtmBe- u. 
Stmtbcjamtsbüteau. 
3f 
Btotch. fflärtner. 
Diedcnch. SBro. 
Metzig, Maschinist. 
54 E. Betl. Iiite-Spiime- 
tei >e., Alt. ©es. 31 
Postamt. 
Böiisch. Post-Lctwalt. 
Presto». Ötbmftr. 
Milche», Spiiiiiiustt. 
Gdiciiiitmmi», Portier. 
55 E f. Nt. 54. 
Tieman», Bett Direktor. 
66%anflene. 
57 E. Drevinh, Eigenth. 
(Äolmat t. 6.) 
X Clulituiaiiii.Äutsdier. 
eOenlmm, Rentier. 31 
eoett, Äfm. 
Ätabnet, Äonlonft. 
58-61 Baustellen. 
Seeweg. -> 
62 EDr.gttnttl. Dtauere» 
bei. 
Brauerei Skala« Dr. 
SB. grenfel. 31 
Äalbbenii, Gastw. 31 
63 E. Stenlauet gtascheiv 
Fabrik (Soctt & Ren 
nm„„, Goiil ©es. 31 
Bnlch, Lagennftt. 
64.65 E Schwarz & 
Nieckanbt, Nutzholz 31 
{Joppe, Hmticticr. 
SRablo, Änmctfet. 
66 E. SfltitfcIM, Prokurist. 
Äubirfe, gtl. 
— SBm, Steiit. 
67 E. trauert, pbtt. 3T 
©taue«, Eisengieretei.H 
Sühnet, ©üttiitt. 
rStiimbalinu. PataNel- 
iimlit. -> 
68 Bnnstelle. 
69 E. MachiS. Schmied, 
©rocholewsti. Anweiser. 
Praetorms, Sttllm. 
70 Baustelle. 
-<-Markgrasendanu».-> 
Berl. Torfstr. 
Stülteplab. 
E öntjeit. Rentier. 
(Somit. 19.) 
Sitjbctfl, Steine. 
Iudis sche» 4n»5. 
E Iudi». Zininieni». 
Snnnbau*. Büditnuiit. 
Heuet ilheS i’aiil 
E Heuer, Gastw. 
Hamann'IchcS Restaurant. 
E Haniann, Gastw. 
BootSbauerei. (95.) 
E Deutsch, Booldauet. 
Sttttin, Bootinxtst. 
Btillleplnb. 
E Äatmt, Schlösset. 
(Berlin.) 
Stfltieu'flb. 
E. Pnatincimi, Holzlidl. 
Ä tilget Mit 8 Hans. 
E. Ätsiger, Schissbau- 
mflr. (Dotistt. 17.) 
Müller, Anweiset. 
Siebcsinsel. 
Etnst'scher 6n»$. 
E. Ernst, Easliv. 
Parallelstraßc. 
4- Dorsstr. -> 
Tübbecke'säie-; Gnindst. 
E Tübbecke, Stenlitt. 
(Dorsstr. 220 
Y Jabn Bootbauer. 
Depot b. Rndcr-Ge- 
ItniiL. v. 18S1. 
Depot d. Ruderklub 
„Setolma". 
Depot 6. Bereinigung d. 
Touten-Riideree. 
Plireiilraiit, Rentier. 
Sdjonttt f,t)e8 HauS. 
E Schonett, (Sflfitp. 31 
Seeweg. 
Dorsstk. -> 
Hauschild sche gbrf. 
E ©eblmibt, Äbtfbtf. 
Haulchild, Carl, Ma> 
schmeiiibik. 3i 
Sdotbauetei. 
E. Ctti, Bootbau«. 
^Dotsstt. 25.) 
III. Theil. 
Ämtßvorstkher: Ätachk. Dorsstr. 23. I l.Gtellotttttt.:9clmiami,2orfflr.l7.| amt9-, Gemeinde- u. §ta»desam>S-I Prediger: Schlüget. Slimimcßbntn, 
Biitean: Dot||lt. 52. 53. I 2. Stcllocrtt.’ SBiifliier, Dorfllt. 231 $6r«eu: TotiilL 12. 53. | Üniu Piarrlwus. Hil'L- 
6tenbt8beeMler: Kracht, Dorsstr. 2.1] Gemeindevorsteher:Ärachi, Doristr.23.1 Postum»: Dor'stt. 54. I prediget, rietzner, Treptow. 
I. 
A. 
81. tnnpelljof. 
Alphabetisches Derzeichniß der Einwohner. 
Mel.P.. Scflnd..ÄmfetinÄuguflaflL38a. 
86011», SB111. BetUnerstr. 76. 
Adler, St., Dw.. Ringbahnstr. 59. 
Albrecht, SB.. Bauunternehiii., Sling- 
bahnstr. 58. E 
— H.. Etsenwt., Öctfiiietftt »11. Pt 31 
v. SlltienJItbeii, 6.. Privaticre, Friedrich 
SSillielmftr. 111. IL 
Sfmelinifl. Fr.. Sennit., Betlinetfit. 
119. 
ilnifet. Sud., Tttiaen, Dorsstr. 22. 
Unbtacf, ©., Ä011L Sien., Blumen- 
thalstr. I. 
chApotheke von Pm>> Sergemam». Bet- 
Imetstr. 114. E 3ull- P. Berge- 
mann.   
Sippe!, (!., Sehtet, Stingbabnstc. o9. H 
Arlt, «., edjulmu Bcrliiieistt. 18. L
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.