Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

Groß-Lichterfelde. 
— 131 - 
Grost-Lichterfelde. V. T. 
3 K Äiwiiff, W.mlrtTmif. 
. itHtu’nmmfi, Wostiv. 
Yü i n. Mmic c. 
Cumnr, Welbgiefier. 
iTVfhcr, Manrerpol. 
Gttiillciflr. 
SaufMlcn. 
Berlluerslr. 
Baustellen. 
iTuhlimn fch'S ,V(M6. 
MMuhliucm.uiu.Sueft 
Mithlmem, Dr. 
BstllHCllcIt. 
Schillcrflr. -> 
Baustellen. 
Wilhrlinstc. ->- 
Grlibcnstraße. 
Iilgerstr. -> 
4 M Lucaö, Nentler. 
f>. o Bausteilni. 
7 E. Munkel, Just-Roth. 
(Berlin.) 
Nenticre. 
Parallelst!1. 
Neubau. 
E. ")r. Lichterfelber 
2?atmetem. 
•<- Vaitßcfit. 
Söhriic'fdjeS Hnils. 
K. ypljmc, Äl'anccruistr. 
(Sterilste, ttl.) 
Neimer'lch.'s HciuS. 
E. keimet, Neg. Bau 
mlti. 
Bnnfi'llen. 
vüjccRr. ->• 
Großbcereiistr. 
Scinc:3borfafft. -> 
ylstid)i!ct'!d)c§ -['and. (1.) 
E Wütrimer, )\btf. 
5Vnthcnoiv*id)cd Haus. 
E.2Biit!)ctioiu,3mmtctm. 
Heinersdorferstr. 
•4r~ Wilhelin Platz. -> 
1. 2 Baustellen. 
^ ännuftitc. u. Lange 
fimfec. -> 
3 Baustelle. 
4 E. Golf. Snskumentcnm 
5 K Klenel. JtnpdlmftL 
(3 Baustelle. 
Vrabenstr. ->■ 
7E. v.Tattenbachn. Nein- 
Ä ftfin, vw. yiciif^awf. 
S. 9 Baustellen. 
3 0 E. PctcrS, Mogistr Cekr. 
11—11 Banstellen. 
4r* SDiiuintfcIbetfit. ->*, 
15 K. .Rönid, ©iiftiu. 
S3iirVaff. Wartn«. 
Semfo, Mauierpol. 
Seide. Fuhr!». 
16 E Blum. Mfnu 
(Auber!).) 
Haliu. Geftugelzüchterei. 
17 E. Klecba. 
(Sttl. Wbci:,tftr.3») 
ZellS. pettf. Postdeamt. 
38 E. Stemmt, flrm. 
griedrich Platz. 
19. 20 Baustellen. 
ctstifcrflr. ->• 
21 Baustelle. 
Marienfelderstr. -> 
22k.Hiilge,Bauunternchlii 
AllaS. Wnuifiu. 
Do»nschke. Älenwner. 
23. 24 Bmistellen. 
2j L 5aeii Err Toung, 
Äfmsfr. 
^aen Err Sorntg, Äfm. 
26 Baustelle. 
Lulherslr. 4* 
27 £ 6!roßSlchterselder 
ibauuatltL 
28 Banklelie. 
21) E 9temmimm, ctfm. 
;io 31 Baustellen. 
.12 E Altert, Reg. SUlh. 
3.1 Bauteile. 
34 E Mliller, ZeiigS. 
35-38 Baustellen. 
Sailgestr. -> 
3') Bauslette. 
40 E .Cincnrr. Rentier. 
41. 42 Baustellen. 
*<- Wilbcliu Platz. 
Hobrcchtstraßc. 
-4- iUiiuifiistu -> 
I E tzlntz. Aattlnstr. 
tMaritll Platz 1.) 
E Vlitiinncc (fldt. 3?civ 
Alt' Bey). Cncutal. 
Magier. 
3 Ffc Müller. fJtcmicre. 
4 E, Bölun Äfiii. 
r» K f. Nr. 1. 
0 E f. Nr. 1. 
wotmmmt. Dank-Asscss. 
7 R Bunch.Hanrmii.z.D. 
8 E s. «f. 1. 
II E äluiger, Architekt. 
li) E Stüdmflr Postcnth. 
11 E Nentlerc. 
12 E I. Sir. I. 
W E f. Nr. 1. 
14 E f- Nr. 1. 
•<- Vlitnafir. ->• 
Bnustcllcn, 
Mnricnstr. —> 
Hochstraße. 
-4- Marieiiiclderslr. -> 
1. 2 E Plesuack. Cchacljt 
mftc. 
3 E Schulze, Piiuntur. 
4 Baustelle. 
5 E •i'tmt'frtmarr.Okifiiu 
(Bcthncrftt. 138.) 
V Loemnidon. äJiaurcr. 
Gclfc, ^urilct. 
i» E Boo.f, 3(tmciber. 
7—13 Baustellen. 
14 E Woorf, Landw. 
15 HOelimtfe, jtmmctm 
11$ E. f. Nr. 17. 
AM&uig. ^adibcrfcmitir. 
17 E Ptun. BlktuaUen. 
Stibmuxt?, Sdiuhuu 
18. 11) SJstuftfllciu 
20 E. Clicclcn, Wnchenstell 
21 E Bchrcudt. F.. 
Maurecvol. 
22 E Bchreubf, C.» 
Maurerpol. 
23 E Uiwcc. Landwrrlh. 
Letzin. 
24 E Scinil). Fllkrrh. 
(i?aiihmti.) 
V. Zweig 
Holbeinstraße. 
Clcrikstr. •>- 
1. 2 Baustellen. 
3 E Pcicnloii, H.. Asm. 
4 E Prfmfon, Ä., ÄsM. 
5 E Wtotb. lkfm. 
Dhutnoti, Inaen. 
I) E Bünnq. Pros. 
(öricbcunu.) 
Malm. Bankveamt. 
Wtsenderg.Ntttm.Ratb^ 
(u. l.äDrtl Paulineiv 
str., Wkimderg'scheÜ 
Hau4.) 
7 E Wüte. Al'olixker. 
2l«fict(f, 2ugm. 
-<■ Potibanicrflr. -> 
Vauslcllcn. 
*<- Siiitgfk. -> 
17 E. Schubert, ©ättner. 
(Berlin) 
Slmu&rtQ. SBirfl. Geb. 
Cb. Reg. Rath. 71 
(o. 1. Avnl karlstr. 
112.) 
Bluy, Grh.ÄanzlDirn 
18 E GtdnMitfcc, Smht 
(Vliiitciholii.) 
.<tocpfel, Bnchbruckerel. 
•flulflcr, Pros. 
111. 20 Baustellen. 
21E 9iüfie,(i)i)imt. Lelirer. 
<- Dahlcuicisti'. 
22 E ^ctuiciihaiun, Ksm. 
23 K Martin, Alfm. 
BaujlcNen. 
Älbrechtstr. ->• 
Utbemann'scheS Haus. 
E Utticnmmt, Geh. crp. 
2cfr. 
Freitan lcheS Hauö. 
E niatiifl, Bfstiut. 
(Bcrlm.) 
2ooö'(d):ö Haus. 
E voofl, Zmnuermstr. 
(Edjönclwtst.) 
Dmuug schcS vanfl. 
El’ciitmo/JJlaucermftr. 
Baustellen. 
Miinftcnua uVsdjc» Hau«). 
E MOuslerinann, Blich 
Ijal lernt. 
Mttuslmnatln. Stv. 
Richtet, Stiiti. Eekr. 
Angnslastr. -> 
Baustellen. 
Scköndorn!(tic4,fiflii5.(27.) 
E Ccdmuboui, Gcj). 
91 stifhr. 
Cchonbocu. Wm. 
ÖnitstcVctt. 
<- Älbrechtstr. -> 
Baustellen. 
(- Dahlciuerstr. -> 
32 E Abren.), Reg. Bau» 
instr. 
33 E Hccwarlh. Lanbsch. 
Maler. 
34 E. tJlabtfc, Ulffl. Bau- 
instr (^hausseestr. 1)5.) 
Schnitze, uiv. ytefl. Brni* 
mftc. 
Suliie. mv. ?ls>ist. Arzt. 
35 E Hermann-, tffm. 
BanjicUeti. 
Ringstr. -> 
4S E Benbler. Major. 
Baujtcücu. 
Slmisti. -> 
Iägerstraße. 
1 Smiftcllc. 
2 E Wutfcbfc, Ccdneiber. 
Ätfmcr, BttlmUauii. 
Müller, nbtf. 
lytiriner. 
3 Baustelle. 
4 E. v. Wdisiim, Kaplttitt 
). Lee o. D. 
<- tirabcnflc. -> 
5 E Iocvbsen, Pror. 
G E Schcaver. Pton 
7 E Irrnnch. ,(tnn. 
8 E Halin. O’cl). Cekr. 
(Srcfllttz.) 
9 E Svleqelbcrg, Äfm. 
Äuguslstr. -> 
10 E BlclI, früh. »tiltcr- 
(imdbci. 
Stcbcnittiiu! u. Sonnen' 
dcrg. 9tctch9tafl«5!intal., 
11 E Bactimami, DucN. 
- Wilhelm Platz. -> 
12 E Blatzmann. flfm. 
Dannnlücrq. Äfm. 
v. Hollakn. Matte,. 
Mathias, Drechsler. 
13 Baustelle. 
14 E Reifet. Nenticr. 
Helfer, Bangc'ch. 
Mokier. HlULnrd. 
Sommer, Maler. 
15 E Knlsper, Sattler. 
(Berlin.) 
X Biile, Arbeit. 
Bentbfltbt, Zngeiu 
Äräde. Ästn. 
Michael. Ob. Post- 
mit. 
— Schne^erin. 
Michaeli". Schneiorrm. 
£ttm, (5lgant)t. 
10 E Meyer, Architekt, 
iFerbinandstr. 7.) 
Dresrlcr. Ww. 
wofjiel, Slcnogr. 
Pnbiifc, Äfw. 
17 E Bi Miete. Bilbhmm. 
18 E Möller, W,v. 
(Berlin.) 
V.Sllbei l'ach. Bnchliolt. 
19- 22 Baustellen. 
23 E Schutze, Bauunler- 
ueiiluer. 
Bein, Neismber. 
fitrf, 3cltnr «filfl. 
Ptcifci, Mechaulk. 
24 E Bulle. (^lgcnlhNm. 
.{niese. JtMiler. 
.sftUinfrt, Maler. 
Cchlaaer. Malet. 
Schrobst, HanbelSni. 
• E Wermäe, Maurer. 
26 Baustelle. 
27 ßcl). g. Ferbiiianbstr. 7. 
(- Ferduicinbstr. H 
Baustellen. 
-<-Lcrl. Willieliustr. - 
2* 2<) Baustellen. 
30 E Lolmu'z, Nrchu.Ralh. 
31 üirtiiftcllc. 
32 E Pnel'c, Rentier, 
Pucbe. ftfnt. 
33 Baustelle. 
33aENcmnonti Klempner. 
Dounugkli. Echiiliiu. 
Stotzte, Schlächter. 
ifnoR, Architekt. 
- & (So.. Baugesch. 
Molir, Pol. Aouinuss. 
Sauer, üniinßc. 
Wllbelau. itfnt. 
Jenife. Bahubeamt. 
-4- Änstanicitftr. -> 
31 E Subfc. Pensionär. 
Brauner. Privatier. 
Brclnit, Niihcnn. 
Mathias, Gärtner. 
35 Watten, iUb. z. 36. 
•30 E Schale. Pnvatier. 
Delion. Schueiterui. 
Ww. 
37 E ^etlicher. Barbiet. 
(Berlin.) 
V. Hetiuli, Bitchbtncf. 
L'erinauns. Mrksüdr. 
Sommer ÖÜttucr. 
3S E 'Uni):. ButterliM. 
3') ELchuudt.^olzivrfbrk. 
Zungfernstirg. 
S3ill;tlmflr. 
1-3 vauslelleu. 
4 E OkotlK, Änn. 71 
v. Aucrswalb, Rminsit. 
«. D. 71 
Bitufing, Mus. Direkt. 
UnvcrboV'cn, Buch- 
druckerti. 
-<-ÄubaliecBaI>ubof.-> 
5. ti E Stimmn, Wiiflui. 
7 E. Äithticrt. Hlmtic:?. 7i 
8. u BauttcUcn. 
10 E Schnur. Nt'itier. 
11 E StüM, vu>. ytciiiHmt. 
Milner, Prebigctium. 
rttnht Ämt. 
12 R Kilke. Äfm 
13 E Ätmi, Kim. 51 
tiar'ciifir. 
14 E Golbstem, Dr., 
ding. Ätzt. 7L 
E. Lilieuield. l)n, bttig. 
^«rzt. 7i M 
Canakoniun f. Nerven¬ 
kranke. 7i 
Mr Mittekstr. -> 
15.1« E. Prouic. Rentier. 
Booilistr. -> 
17 Warten qelt. z. 18. 
15 E Steffens. Rentier. 
11) E. Ludcifc. sentier. 
20 Baustelle. 
21 E Hutua. R, Rentier, 
■tu«, (Rßrtner. 
Vüttig. P., Vuchbblr. 
Prommabcnüt.-^ 
22 E RrcDfhibt, Asm. A 
V Müller. Mittuet 
nrei)ftflht, W>v. 
23 lv Wiike. Iiisieiiieilr. 
24 K üVihmirno, Bize- 
stonlul. 
25 Wtoh • Vichlcifclbet 
Bazar. 
E .vinp. Bauuistr. 
(Mimen P ti(i 1.) 
V.naliretibDcii.tMgacren 
Bner, Sen'enlibl 
Baimcf. Dclikatesilvr. 71 
5)fetz, (scitcm. 
'rticlitz. ’rtütf. 
Urip. Ingen. 
Axcfe, i)Cciiticrc. 
■ixuitm. Mim. 
.Violb.ln, Nentler. 
Vnmic, S,1.uknn. 
Vd)ipslim. Bitrtit. 
Mobiu«. tifm. 
Müller. Schneider. 
Cbcili). Moilnn. 
Ctic, 'JechnUcv. 
Sdimelile, Pufbbl. 
Slöweiand. (^intitvr. 
2k)iclc, Buchbuibcr. 
Wallet, Mnrunt. 
deiner, BuchliM. 
2ti E Schulz. IMtm» 
<- Bahuliofftr. -> 
27 E Marqgrais, Stabt' 
mtli. 71 
29 Selliuet. Ww. 
fridluq. Ptiüslltete. 
2') E Schmübikfe.Mleinvu 
Trenlci. Bieiutrl. 
Mhnu, Tiatar. 
Mfjlilcnbccf. Schulnn. 
Schwel, ^aluitednut. 
!l^c«k. fiiL, Vcbretm. 
30 E Brauii. ^laembmn. 
Velmnnin, Bäcker. 
Millie-Z. Mobifttn. 
Moebe. ^uualioe. 
— .>>lmnmte. 
31 E Schaeier. Giuftm. 
Albrecht, Sdmhni. 
AicMcr, MobiUiii. 
hcrllcl, Ww. 
■IxMmnm. Bildhauer. 
Iaim. l^olbiub. 
Mlemfe. Miller. 
Vottnunm, Blunienhbl. 
Mliller, Schneider. 
Puafche, Bnrftr. 
— H-bauuue. 
Stri-hmer. k2Viu. 
ÜVicbchtz. Slinif. 
Wilheüuür. -> 
Kaiscrstraßt. 
■4- Helnetsbotferstr. •> 
1-5. BanftcJlni. 
V) E Vmf, Buchseimiach. 
7 E 5Vit!f, Kiv. (.Bet- 
imctftr. 70.) 
Zmnke. ^nu. 
8 E Pol)!iuaun,BuchkibIt. 
Kastauirustraßc. 
Branerstr. -> 
Al'ert'rche-r Hau4 
E^bcrt. 3cu,;v.2vcbtt. 
VIbett htiii. 
Brückucr. Cb. Lehrer. 
^•i'Untz. Piirffiirfiarr. 
Stiime. JKtU Institut. Zz 
Baustellen. 
3ä>icifir. -> 
Baustellen. 
Hirt'ichcs £anA. 
EHrrt.jischler (Brauer- 
fit. 7>. 
Vr.urbrupp. Veltcmit. 
Wlienfe, Yonbuft.iM eilet. 
M.elk^. BtiLttr. 
^itemeofL Bür. Bo:ftch. 
$itdO. OWrtiift. 
Stmibotfl.MimV.flVlft 
Wrcgulann. Pnvatier. 
•<- Braucrsir. -> 
Kießstraße. 
k-Wilhelm Platz. 
Kronberg'icheS.^Hd. 
K. Mroitl’crg, Chemiker. 
Bimfkile. 
(S)tiinbft. b. (Mrosj schift» 
selber BnnwcehiO. 
E (Mtof;' tiitsiktfcibtt 
Bn\iwttin. 
X Vebimnm, Kutscher. 
Baustellen. 
Knesebrckstr. 
4- Drniestr. -> 
L MnrfmntbtWö hauS. 
E atilrtiiHirbi, Hof- 
Piioiofitayh. 71 
IX »turtuuubl filjco ftmtl' 
E Httufivaibl, i>os* 
T'fiotctu. 
Heinis id)t# 
E bernis, Wur.. Renk. 
(Bitlni.) 
V Schramm, Arbeiter. 
Äomnmnbontcnftr. 
4- Ltertistr. ->• 
1 Baustelle. 
2 E Siedler. Wm. 
siebter, Reeitator. 
Wrallctt Mrnt. 
Müller, Vitlioiir. 
Rolrrtzach. Mim. 
3 E Vciscnfi, Mauzl. Cekr. 
4. f> Baiistelleu. 
G E BrnckS, Kw. 
«mbeilu. Ännonecn' 
ttrueb. 
Vriick-Z. Detektor. 
Heiide, t'Wjmn. VtDiet 
wolm. ytcniiet. 
Baustellen. 
<- ?t ebridisti. -> 
Biutftellcn. 
1G E A'ualck. qaifuiQt 
17—1*1 Smstdlcn. 
2ilE Tieuch, WcMienistMt. 
-1 Ebnete. H'niocifutter. 
2*\ K Nrcrf, Ci'di. M(iii3l 
Dien. 
ai am Tdfgrtn^. 
Namrobl Cb. Mdln. 
23 E MaiUtt, Schankw. 
<- Bellcvuesir. 
24 E Picin'cr. Sekret. 
ÄlUuauM, ^Vtuet. 
T^iung. PoftbcimL 
2t»:bc^, Poftainti* 
B:rstfK 
25 E ("ut;',imM)r. 91eboft 
h Sleluackerstr. 
iGE9?fiimslitit C^e^irftT. 
27 E "lesen. Architekt. 
2> E fMebm. Ä'ech.uiiker. 
21) Bauurlle. 
- >lj!cnbovfeiRt. 
’O E BiclM. Lekonom. 
^radekkcn-Alist.) 
Böh'N. 4tra ’trat. 
Iankc. Birhmitt. 
^iiCOff. moö. 
Bauteilen. 
<- Bclleuucstr. 
L Jcmccfe fdird HauS. 
.krncile, Bammtet» 
netzm. 
?lbani. «ch'i'mi. 
«wnil. Buchdalt. 
(3chnu:t (tMrtntr. 
II. ^ccticcfc Mj.'C Hatt) 
E s. I. drt»fde|(bti 
•C»an3. 
Miiphdi PrMtr. 
Mliiuuftt, Ämu 
BawtdUu. 
r-iebnd) Platz. -> 
Kyllmauustraßt. 
Auguftastr. -> 
1 E ?atnpt«tt Renner. 
2 E 2itnudc. Dc. Prof. 
Schmiele. Lcdrerm. 
Sc-pd'.enstt. ■> 
T
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.