Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

Charlottenbur.q. 
— 75 — 
Charlottenvnrg. V. T. 
21 E. Ecqctljaufl seil, 
Blldh. 
BeiictlianS jun, 47., 
ISilM). 
— M.. Mechanik. 
25 li. 27 JL (jljatlotteu 
bürget tiinflcrroctlc. 
Jtlcmci ffiniietlOurm. 
slirts) Platz. 
Scifct'fdic Billa. 
E. t'crt-r, Klirkbcs. 
jatitoiaii, Süaiilsitamt. 
Kirschen Allcc. 
11a E. Jtolm, Bankbeaml. 
Schmidt, 9!cimcr. 
Slebert, SdimicK 
12» E. Slbmmifttaltoii. 
X Seidel, fiinu. 
Horst. Lehrer 
Stephan, ©satt«. 
20 E. 3 hies, Prediger a. D. 
Slitcg, Lehrerin. 
20->^Gord>au,Mautetpol. 
liais, Pliologr. 
Bosse, Puvatier. 
Kind, Rechn Rath. 
21 E. Dr. Stolze Lr (So., 
Fbrk photogr.Papiere. 
5T 
Rcilict, Wächter. 
23 E. Derubutg, Pros. 5£ 
(i. Winter Berlin.) 
Felix, Giiiincr. 
Linde» Allee. 
1 E. %'clfdi, Geh. Sau. 
9!nih, Pros. 
Bruch. Poilier. 
2 Rudeubilta. SBro. 
'llnticnbnrg, Jtim. 31 
3 E. Schroter {Rentier. 
5 E. iv>i bmiM’idjc Erbeii. 
Spalding. Nentier. 5Z 
<> B.jfciitlic, vereid. iUtaltct. 
8.10 E. Jacob, Rentier. 
Jf.ntt, Frau Dr. 
Pasig. Magistr. Seit. 
9 E. DauieS, Rentier. 
(Berlin > 
Jahucke, Reg. Selr. 
13 E. v. iBflflcufltt), Major 
<r D 
@d idic, Dr, Pros. 
15 E. Scheililcr, jtfm. 
18 K. SrUtmnmi, Makler. 
IV E. haftbar, 5tmi. 
20 E. Ander, ätcnticre. 
Stciidcf, SBiv. 
21. 23 E. Hückstkdl, Hof 
Buchhdlr. OUetliitet- 
flt. !lti.) 
22 E. Stande, Buchhdlr. 
20 E. Stufet, Lehrer. 
Dieckiilanii, Auiseh. 
He»!cl, Stenoar. 
S eh fferth. Reg. Bauiustr. 
30 E. äimntW), Kiin. 
31 E. Wohlgeniuth, 
Hauptm. (Magde¬ 
burg ) 
Pallaiuciui, Rentiere. 
Sfo&tciiidicr, Ban-Jnsv 
33 E. Haiikwib, Stabsarzt. 
(Auiierhalb.) 
fflilt, Pros. 
Sets. Lindeii Allcc. 
E. Bereinigte Berl. 
Mijrtelwerkc. 5t 
Nutzbaum Allee. 
1 u. 3 E. Biisinli, Direktor. 
4 E. -l'niic. gabtilbcs. 
10 E. Hagen, Schankw. 
Schmidt, Molkerei. 
12 E. Plog, Lehrer. 
Heller, Gärtner. 
EchwirkuS, Assist. 
Seyffert, jtfm. 
11 ii.13 E. Metzlet, Optiker. 
15 E. Fritbiich. Lehrer. 
Schneider. Lehrer. 
Waiker, Ob Lehrer a-D. 
16a Rölhllug, Postsekr. 
Wetuirke, Rentier. 
17 E. Adininisiration. 
Wiinnier, Pol. Leutii. 
a. D. 
20 E. Tlioma, Ainlrrath 
21 E.Sicmcri»li.Dr.,Pro,. 
22 £. Bnrineistcr, Gastw. 
Elfte, Schuhm. 
22 Hfiptitfl, Bicrsahr. 
NöSnci, Wnrsthdl. 
Seeger. Bierfalir. 
23 E. Schweder, Telegr. 
Sekt. 
25 E. Stenzler, Geh. 
riieiiin. Rath n. D. 
Ctenzler, Bankbeanit 
27 E. äicuec, Nentiere. 
(Anberh.) 
Henkeiihaf, Architekt. 
20 E. fiampe, Eigenthnni 
(Cscheu »litt 4a.) 
Münster, Phologr. 
Schmidt, Bäcker. 
Seeniann, K>i». 
Siinoii, Dolmetsch. 
30 E. Erdmann, Stadt' 
bmimiiicft. 
34 E. Waldtchmidt, Dr. 
moJ., Direkt. Sl 
S8E.Waldschmidt.DL  5t 
Priv. Anstalt s. (9e- 
mulljätraiikc 5t 
Weiler. Dr. mcd. 5t 
37. 3') E. Adler, Rentier 
40. 40a E. Paustet, Prw. 
Jrreu-Aiist. 
43- 45 E. Adniunstralion. 
V Singptel, Arbeit. 
Platane» Allee. 
4-0 E. Herrlich, K>in. 
E Herrlich, Kiinsww. 
PSiiili-Burkowitz, Kgl. 
Kannnewirtnos. 
7 E, Schmidt, viv. Dn 
(STiiflnnicii Allee 10) 
V. Steincrt. Pensionat. 
Äolilmctf, Killt. 
8 E. Lewiii, Pros., Geh 
Mediz. Rath St 
Lehinanii, Gärtner. 
Rüster» Allee. 
4 K E.Hansc»iann, B.,Frl., 
Slciiticce. 
Tapfer, Gärtner. 
8 E. SBieit, Dr. phil. 
E Wien. SBro. 
18 I!. Liidewig. Ästn. 
27 E.v.Kuczkows!i, Oberst 
n D. 
o Jt'ucjtoicäli, Hauptm. 
30 E. Wcidauer, Gärtner. 
Brunk, Slenlier. 
Buchniann, Gastiv. 
Kaiser, Gdrinci. 
v. Stepenkow, Sicniv 
ftallbes 
2Bct(fniciffcr, AunsthdI. 
35 E. Kiibilki, Molkerei. 
34 E Bahrinann, Hunde 
züchterci. 
40 E. diiiimetmniitt, FrI. 
(Berlin) 
42 E. Sproniberg, Reg. 
Bauinstr. 
Ulmen Allee. 
3 E. Neiiiecke. Wiv. (Int 
Winter. Berlin.) 
4—6 E. Goldstern, Ban 
inner. 5t 
11. l.s K. Sitftrmnnn, 
Just. Stall). 5t 
gram, Güruier. 
14 E Nohde, stillt. 
Kroll. Gärtner. 
12E.@ro6maim, Dnphil., 
Arduvrath. 
17 E. Gohlke, Rentiere. 
Kaufmann, pens. Wacht- 
nistr. 
SfittcmilUcr, Postbeainl. 
$005, Kirn. 5t 
22 E u. Danltelmami, 
Pros. 
23 E. Gaeberl. Mrkbes. 
(Kastanien Allee 0.11.^ 
Y Barclla, jtfm. 
24 E. Kecht, Aintsger. 
gest. a. D. 
20 E JnnghanS, Zngeu. 
30 E. Charlottenburger 
Wassenverke. 
BtttiebSgcb. 
38 E. Adler, Rentier. 
(SlliiÜbimnt Allee 39.) 
Willinlliin, Pferdeb. 
Leamt. 
44 E MewerS, Juwelier. 
-Jtß, Gärtner, 
enzel, Lehrer. 
40 E Schiller, Glaser. 
(Sophie • ßljactoiteiv 
sie. 16.) 
Wafserleben, (Sdrtivt. 
48 ^ Schröder Gfithict. 
Slenipel. Schriftsteller. 
Wielandstr. 
Pestalozzistr -> 
1. <. o. Pestalo^istr. 85. 
E. Afimann, Rentier. 
V. Wolff. Manrerpot. 
Hanbili, Mechanik. 
Klietsch, Manrerpol. 
Cchnudt. Schaffner. 
Euer, Mechanik. 
Zniuiieriitanii, Schaffn. 
2. 3 Baustellen. 
4 E. Saht, Mterg»>Sbes. 
lAiißerhalb.) 
V Hildebraiid, flfm. 
Charlottenburger Reit' 
schule, 6 Bergei. 5t 
Giade, Gärtner. 
Hennnke, iltenner. 
Steppat, Wärter. 
Träninec, Magistr.Diät. 
Waruibiug, Duitar. 
5—7 Baustellen. 
■4— fliintffr. ->• 
8—10 Baustellen. 
Gruudst. Stadt¬ 
bahn. -> 
Baustelleu. 
■<- Gumdst Sladt. 
baljit. -> 
HO E. Heuilg, Schlosser. 
(Schillerftr. 18) 
Y Gcdickc, Eiseub. Siv 
aiiit. 
Lelnuann, Maschinenb. 
Pncbel, Fuhrh. 
Schmiedeac. Wiv. 
TUlack, Tischler. 
Wunderlich, Bahmväit. 
Baustellen. 
Kautstr. —^ 
Baustelle». 
1)7 E Herzig, Dautech 
mfci. 
Daunianu, Schiiibauer. 
Gotifchalk. Schasfuer. 
Meivs, Telegr. 
Reluhard, peuf. Sold' 
moliBtiiht. 
TlML. Packer 
Zunuicuuaun. Postassist 
CS E. Grosche, Maler. 
(Beiliii) 
Y. Weint, Bea»,t.(Pesta- 
lOjiUtl 80) 
Gbct-3, jltrmviict. 
Kraiitwurst, Wachter. 
Schumnim, Maler. 
Siedert, Rohrleg. 
WicSiiieiiiSli. Stellm. 
69 geh. j. Peitalojztstr. 8V 
-<- Pestalozzistr. -> 
Wilhelm Platz. 
Berlinerst!. -> 
I E. Gelduer. Sumpf- 
fchiiribcmfihlctibcf. 
(SaiiMbctg a. SB.) 
V 1/iacbtt, H, Kfm. 5t 
Lliarlottenbnrgcr Credit- 
Perein  ii.Syatkaue.5t 
Samt. Surften 
Dohne, Parlikiil. 
Gumbrecht. um. Hanptin. 
Giimtau, Ksloiiialivr. 
Haacke, Feilenh. 
Soctucnbrrfl, Kiuzwr. 
Müder, SL, Kiin. 
Richtet, Stoff. Bote. 
Säunerberg, Ulirm. 
Schn'ze, Porzellaudreh. 
Sciiftti, 
Ulbrich, Kiitast. Beamt. 
Wulff. RechtSanw. 
Ii> E. Melliii, (xigriilliüm. 
Sccfliiiaiui, Seifeuhdl. 
v. Buchliolii, SBiu. 
Engel, Jntend. Sekr. 
Ltedler, 2ugcu. 
la Franke, Promantinstr. 
a. D. 
fflililt, Dc jur. 
Gräulich, Rentiere. 
Herbst, Ob. Poft-Sllflft. 
Kühler, Dr., pr. Sitzt. 
Kriiger, Destillat. 
Sümcnbcrg, Knn. 
Ncnnianii, Lehrer. 
Preiift, Lehrerin. 
Neu»»»», Taseldecker. 
Saubek, Barbiei. 
Schömvald, Frl, Rtnt. 
gchtanmt, Wiv. 
Stäriker, ©eomelet. ■ 
Stvouft, Budibiiid. 
$6 linder, Ingen. 
Sptecstr. 11 Berluier- 
stratze. -> 
2 E.3liteniei)ct'sd)e Erben. 
V Koegler, Bademstr. 
Aschmbtennet, Gastiv. 
Btasch, Modeivr. 
Herbst, Mnlerin. 
Ras,, jtlnt. 
Slot), flfm. 
Epiiidler, Färberei-Am 
nähme. 
8 E. Hofmeister, Rentier. 
SlngeCö, PorjcUimrot. 
Bnchmaiiir, Jtnff. Assist. 
Gilurdoni. <tfm. 
GottfchnlfSoliiir,Seifen- 
fbtf. 
Sofmetftcr, Eistnivt. 
4 E. Jacob, Rentier, 
tilcift. Barbier. 
Mäder, Poiainentwr. 
Spreestr. -> 
Wilmersdorferstr. 
Flora. -> 
1-3 E. i). Adelfon, jtfm. 
(Berlin) 
Franckeli-SttrStotpff, 
Gtafin. 
■<- Brauhofstr. -> 
4 E. Licht, Neg.Landtiiesset. 
51 
Andtee, Lehtenn. 
Depoe, Rentict. 
Hartuianu, Hlciilietc. 
Hufnagel, Geh. Kmizl. 
Rath a D. 
Rolitsen, Poilier. 
Schiinkünig, Lehrerin. 
5 E. Getaner Flirk. (Ber- 
Inictstr. 83.) 
Borstora, Monteur. 
Vriel, Rentiere. 
Moscr, Rentiere. 
®filier, tllcmitcc. 
Slaveuhagen, Geschw. 
LEI- 91t. ». 
Bellte, Rentier. 
Meier, Rentiere. 
Müller, Wiv. 
Sctimctslt. 
7 E. Gustraii, jffnt. 
(Berlin.) 
Wermr, jtfm. 
8 E. Pohliiiaun, Gastw. 
Radau, fimftcrontig. 
Rother, ßifeiib Beanit 
Staub, Dachdecker. 
Scharrciistt. -> 
9 E. Riidolph, Ncnlicre. 
Fnchr, Lcdcthdl. 
Lehnet!, um. Hauptm. 
Pohl, Konlrvl. a. D. 
Sturm. Renlicre. 
10. II E-Bethge,Schlächter. 
Bribig, Stnlfnlfll 
Seime, Sinr. Vorsieh. 
Feilsch. Poslbcamt. 
Hornimg & Conip-, Ab 
zahl. örirt). 
Jaekel, Garderobier. 
Äuidl, Ageut. 
Lehmann, Schlächter. 
Manahe, Kim. 
Mehl, DmWit. 
— Hebamme. 
Mohr, Fiiseuiui. 
Scroka, Ww. 
Steintlial, Hutsbrk. 
Schulstt. -> 
12 E. Geriete, Ww. 
13 E. Troibid), Seiler. Ji 
Bellinan» Nachf. !)(. 
$rc;nid), Sctlctmrfbtf. 
51 
Dewitz, Frl. 
FricdciSdorf, Wiv. 
Lanr, Handschuhe. 
Rehfeldt, Schneider. 
Schilift, Schlosser. 
Schulz, Knrzivr. 
Trochich, Ww. 
14 E. tiiicitb, Vorsteherin. 
Gründer, Rentiere. 
ö. Jenn, Lchterm. 
Pope, Buchhdl. 
Schcibtmanit, Manu> 
fnllmr. 
Tefcheudorff, Lehrerin. 
15 E. Adix, Magtilr. Sekr. 
a. D. 
10 E. Knnun, Klempner. 
Dreschet, Ww. 
Erduiaun, Gastiv. 
float, Pensionär. 
Igel, Maurerpol. 
Selmmnii, Wn>. 
Stolp, Porzellaudreh. 
17 E. Braune, jtfm. 
Gtilnfto. -> 
18 E, PeterS, Rentiere. 
Seiet, Wiv. 
KtttiliS, Schneidet. 
Rilfcii, Ww. 
Paul, Ww. 
Schüii, Ww. 
Schulwrt, Gastw. 
19 E. Krnmnow, Sdjtoffec. 
Mufefi, Töpfer. 
Pave, Schmied. 
Postei, Mautetpol. 
Riedtger, Mädel- 
Strauch, Btuniienmach. 
Siembromirz, Derkmstr. 
20 E. Homer, Snlirl). 
ffllaitau, Gasthofbef. 
Midie. Ob Fcncriuchmi. 
Petltch, Maureipol. 
Pest, Ww. 
Sliditet, Stnafetmffr. 
Riediger. Sreimtiiftr. 
Stolle, Ww. 
WaalkeS Heilgeli. 
Wedel. Bodeninstt. 
— Znnincrpol. 
21 E. Reimer, Gastiv. 
tlknglifchestr. J2.) 
V Schnlhe, Schueideiui 
Beigiuann. Ktm. 
Busch, Sinr. Borste!). 
Geidel. Maler. 
Meinet, Ww. 
Meyer, Technik. 
Miiller, Magistr Scantt. 
Stellt, Slnteuii. 
Wcstphal, Ger. Aktuar. 
•<- Kanalstr. -> 
22 E. Sjoffmami, Weinhdl. 
äl 
Bratkow, Renltete. 
(frtmiami. Mastenoerl. 
Göil, Schneidet. 
HeiSIer, Lebreciu. 
Sorii, Schichm. 
dnllct, Ww. 
Sillnt, Potz. Drehet. 
Spetliaik, Magistr. 
Bciiutt. 
Boigt, Ww. 
23 E. Goedicke, Böttcher. 
Jlillme, Cigarren. 
Lüsch. Ww. 
Dünntet, Sdmiim. 
Rabmi, Kupferfchuued. 
Robiiifoh». Ktm. 
Slnuber, Kiin. 
24 E. Schivauh, Ww. 
Rcinnm». Schnhm. 
25 Snuflfllc. 
25a E. Strfiflcr & Riihu. 
Mntircimfli. (Berlin) 
20 E.Äuigcr.!l)!sliitcrmftt. 
flcmnnii, Fciictmtljrm. 
Svillci. Pciiiiomtr. 
27 EJtub<,$)taiitEtmftt.Ä 
Götitt, Ledcrhdl. 
Giliuvivski, Buchhalt. 
tiaiimirr, Jnacn 
u. Rüdiger Forstrath. 
Sditnibi, Beamter. 
Schnrer, Jtfm. 
Seidclmcacr, Gttcml. 
Dcriv. Direkt, a. D. 
28 29 Neubau. 
E. Michler.Aälker. (Bttl.) 
Wallstt. -> 
30 E. Dienst. Smiuntee* 
iiehiit. (Berlin.) 
Hagen, Gastiv. 
Hounilh. Mtlchhdl. 
Lange, Ww. 
Niebold, Ww. 
Snitdiitaini, Jtfm. 
Singe, Holzhdl. 
31 E Niehntann, Bau* 
iiiitetiiehiit. (SMetltn.) 
etwljc 7a. —► 
32 E.Gctd,Buchdrtnketci.5^ 
Stcdnft. d. GTjatlottenb. 
Zeitung. 
Diiniiiald, Dr. 
afjbctiici, Gastiv. 
Seilers, Faktor. 
Wegeuer, Privalier. 
33 E. I Nr. d4. a 
Eugclhardt, Fnhrh. 
grdljlidi, Wildhdl. 
Gillnieistet, Fuhrt), 
©rieft, Sicltm. 
Köllner, Schlächter. 
Richter, gut. 
34 E. Grund, Töpfer. 31 
Bock, Ww. 
Liier. Ftl. 
Gelbrecht. Ingen. 
Grund, Wn>. 
SUnljt, Peiisionär. 
Jtiibc. Former, 
v Müller, Buchhalt. 
fletsch, Hebamme 
diucibct, Votlosthdl. 
ZcluiStii, Ncsterhdl. 
35E SBöimier.F, it|m.5T 
SÜIsichet, Ob. Lehret. 
Ktiefe, Schuhm. 
Jordan, Ww. 
u. Rabenan, Sßrcm. 
Lentu. 
Wolliner, E., jtfm. % 
30 E. Holme, Kirn. 
Holm, Gastw. 
Nogalla, Grünkiam. 
»togge, Fiihrh. 
Sadise SinAf.. Ma< 
schutluölibrk. 
Spiiuger, Maler. 
Dolkiuct, PostiLaffit. 
Siofi, Post-Schaftu. 
37 E. (iulmtii, Ww. 
Blinneiithal, Kcmiitach 
Culinen, Tapez. 
38 E. Mielfch. Fbrk. 
Dietrich, ÜMer. < 
Gnlhu, Laikner. 
Köchel, Glaiet. 
StSmaräftr. -> 
38a E. Bolle, Ww. 
Bintomöti, Jtfm 
Dichteliiinllit, Maler. 
(Lagert, Stechn. Rath. 
Fischer, Gnutkcam. 
Mnlching. Poczellanwr. 
‘Habe, Barbier. 
Sleinsboiir, viv. Oberst- 
Snitn. 
Sictiom. Momaltut. 
WolterS, Jtfm 
30 E. Franike. Frl- 
(Striimmcflr. 53.) 
Seiet & fco, Weib- 
bierbrauerei. 
Krause. Gastiv 
40 E. u. V (. Sir. 41. 
Deler, <ifm. 
Pohl. Stfm 
Pracloriu-3, Wiv. 
P.alsch, Täp7er. 
Roese, Neiidaut. ' 
Rnhle, ülenNcre. 
Zteiue, Ww. 
41 E. Soitdjaii'fd'cCtßen. 
V.£lieiue.4)taai|it Sekr. 
Äieueik, Prellt Leutn. 
Sicimtanii, Werliühr. 
Muche, 5lfm 
RukowSki, Gürtner. 
Rohde, Slfltonont. 
Schul; Sliiict. 
stell, Jfattil Dien. 
42 E. Still, Rentier 
flanngichcr, Stcntiec. 
Lange, Frl. 
Ma,iicttc.2iigonoineter> 
Richcit, Modistin. 
Schneider, Tischler.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.