Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

\ 
rirr 
S r~ tlk A** *'*' 
n.T. 
Keiihstraße 
252 — 
Kiefholzstraße 
18 E Menet, Banquier, 
(ffntlfti. 33.) 
X. Zecke. Schuhm. 
Albrecht, fioljleit. 31 
Seiler, HaubelSm. 
Glinei, Dr., pr. Arzt. 31 
Ännipel. Slfsn. 
SJitid), Slfm. 
Pollack. Bangn! r. 31 
o. Zobeltch, Haiiplm 
ct. D. 
19. 20 E Bietmci, Pro, 
(Gtintlotlcnbiitg) 
WieSner, Berwalt. 
Cläre», 9teg. Stalinist 
u. Gifarlfleiii, giljr. 
Gabler, Nentiere. 
Goldschmldt, aimliljbli 
©umbiitmm, Grün- 
trnm. 
©liefet. Tapcz. 
SciuiitOnl, Jlfiu. 31 
Sitciic, Jtfm. 
Mall. @tul)liled)lct. 
v. Molike, (Stuf, Jtoro 
Jtnpit 
MoSler, Geh. Ob. Ncg. 
Dlatlj. 
5Bimc]nf, Echuhm. 
SBiltidj, Ww. 
21 E Aiichelsohn, (Rentier. 
V. Saurrtmibt, 9!ohtl. 
8(it(tcm, Prem. 2cmii. 
Fritfch, SlrJjiieft. 
©tititbei, SUiirfct. 
Senfe, Posainentwt. 
Jtnliciicllcitbogcit, Jtfm. 
31 
Jtrniit, Nciitier. 31 
Secfler, Ctabtverordn. 
21'agiter, Riubcn. 31 
Wilrnu. (Sei). Sau. 
Rath. 
Söollm, ffim. 
22 E Wenbcl. Jtfm 7! 
BoaS, aiertaO‘.’(uiifjs;b[. 
(u. 1. April WiluicrS' 
borf.) 
Suren, jliipt z. See. 
de jtnt - 9ioiit5imii!el, 
{Reittiere. 
Soefftcr, um. Präsident. 
Schilf, äilmitciiljbl. 
d. Slem, Sthr. 
Aonhoss, AnitSnchicr. 
SBolfmin, Koloniaiwr. 
23 geh. z. 'Jujioiu Ufer 33. 
•<- Lichow Ufer. -> 
Äcm|)cr W.(W) 
■<- Bcllcvuestr. -> 
Kcssclstraßt. (N) 
Gfjmiffecstr. -> 
1. 2 gell. z. G(jau[|ceflt. 
89-91. 
3. 4 E Magistrat. 
V gretjtnp, Rektor. 
14. ©eiueiubeichule. 
Stai’cjijl, Schuld,e». 
Kmcietplab. -> 
t Durchgang n. b. 
sjnritljoislilt. -> 
5 Ei Jtnftfie, gtcnlicrc. 
(Älciiibccrciiftr. 27.) 
X flusche, H. giciilietc 
Gtüdniacher, Hmidcl-'m. 
Henuicke, Ingen. 
Hilbebrandt, (Siijmn. 
Lehrer. 
Mclli». Prem. Lenin. 
q. D. 
Wolf, jtfm. 
3 E Siebtecht, Schankw. 
Blechlchinibt, Zmizlcljt. 
Hoffinann, Wafchanst. 
Lierfch, Äuiisthdl. 
Opch, Bnchhalt. 
Pauset, Labeitifk. 
Sommerfeld, Post- 
Schaff». 
Stasche, Schuhm. 
Tuche, Maler. 
7 E ©offntnmt, Baurath. 
3t 
Rebakt. ii. Laborat. b. 
„Deutschen Töpfer- u. 
Ziegler-Zeitmig". K 
7 Bnnkert. Schneider. 
Biibbcif, Anilcr. 
Dueberg, Inge». 
Hoffmaim, 8-, Sleinhbl 
3i 
Süllifi, Stiipfctfdjimeb. 
jraiiipfiitcycr, Ww. 
Nah». Schtoficc, 
Sitmifi, Ww. 
Walter, Huichiieid. 
8 E Slitenirtc, Eigeii- 
UjüLitctm. 
Broiler. Biichbnib. 
Kalweit, Milchhdl. 
Schröbet, W»>. 
Schubeit, Pensionärin, 
Schulte, Srtilofitt. 
Gloemc, Prokurist. 
— ‘Ileithcee. 
Wen,holz. Maler. 
Wicht. Feilenhärler. 
9 E Schliefet Jtfm. 
linäpoi, Lehrer,». 
6nmj, wo. Stammet- 
Stall). 
Fmio, Lehrerin. 
Geliert, Schlosser, 
©ofiow, Stelln,. 
Hilbcrgcr, Bür.Votsteh 
Leinbetger, Buchhalt. 
Müller, Siclr. Sekr. 
Schaeser & Meyer, 
Mobelsbrk. 
Sq, Wu> 
10 E »Inineloiv'scheErbe» 
Baugeich. 31 
Dctert, Scsjimcb. 
Dürselen. Pfarrer, 
(iiucft, Ne»t er. 
itlctlc, iUiiifilcr. 
Pinx, Siiuircmtflr. 
9ini»cloiu, Ww. 31 
Sieget, Mechanik. 
11 E s. Nr. 10. 
Dürr. Schlosser. 
Zoll», Technik. 
Aiifchfe, Gifcnbrtfj. 
Müller, Oicnliccc. 
Peter;, 2Du>. 
Tegeber, Stcimuietmurv 
(er. 
12 E f. Nr 10. 
X Nainelow. Ww. 
(Dir. 10) 
Scriict, Maler, 
v. BtandiZ, Obctst- 
Leiil». 
Giigcllliirbt, Zugführ. 
n. D. 
Glctljnib, Pfarrer. 
Otto, At. 
Scholz, ©oft,u. 
Schubert. Tischler. 
13 E Bliinkner. Oberst- 
Leuttt. kStotin.Poni.) 
X Schnitter, Frau. 
Dörre, 92ül)eri». 
Anicke, Hanbelsi». 
StciibcHberg, Schlosser. 
(5nlfchc, Stenibriick. 
©acrltitt, Bik. Gehilfe, 
Haenlsch, Tischler. 
Hossoininer, Beaint. 
Lehino»», Post-Schaff,,. 
Lorbeci. Frmi. 
Michaelis, Pleinpittt. 
Sfcccfortf), Beaiul. 
Pohl, Wi». 
9itcu, Stnff. Sole. 
Sitierlmg, Sötitflr. 
Schiiittcr. Poft-Sekr. 
Schniibthals. Ww. 
Schul,. Slahmn. 
Tetzlass, Schlosser. 
Tiemau», Tischler. 
Trauaolt. Sicbakt. 
Wttttk, Mesierschmieb. 
-<- (pause. ->• 
SiiBnlibeiipotf. 
Scharnhorststr. -> 
Znvalibenpark. 
Ponte. -> 
14 E Reiiüe, Dc phil., 
Gliemitet. 
V Gittäpcl, HauSwatt. 
Stüftabt, ilaiul. Siiit. 
Bauinaini, Sceutiete. 
Gmict, 9!echn. Rath. 
u.JtulJji), tiauptm. a.S. 
Lehrinaiiii, Wiv. 
v. Lovn, Lrh, Prem. 
Lenin. 
14 Mette-), Staub. AniIS- 
fdjmti. 
Psocrtucc v. d. Hoellc, 
Prem. Lenin 
Satliq, Bainustr. 
15 E Hoifuiaun, Slfin. 
(itoiimiaiibnnlciistt. 
77-79.) 
X. Bclj, Sleiubruck. 
Bester, Setr. Assist. 
RiSmet, Graveur. 
«ollteilt, Pol. Cekc. 
Leckett, Sifm. 
aJintlimili, Telegr. 
Beaint (i. D. 
Noeslet. Portier. 
91ii5iim|scii, Lür. 5Bot‘ 
fiel). 
Schaebe, Portier. 
10 E Wiese, »[.. Ww. 
E ä'leif, G . Krmt. 
X Schulli, Schlosser, 
ßtmt, Ära». 
Sem}, 9i'’i)ttm. 
ftnuiSmit, 'rtuljtlj. 
Lehiiikuhl, Ww. 
Marquarbt Lehrerin. 
Schlegel, Wui. 
17 E Kollier. Schlächter. 
(9?ci!'2Bcif!m|c'\) 
V Lange, Aadeaiist. 
6oncr, Sekret. 
Köhler, Invalide. 
Krikii, Tischler. 
Macktnse», gciittmcrB' 
Snuptm. a. D. 
gliippel, Schiieibcr. 
Sdjtal, Schneibet. 
Schläger, Werkn,str. 
Schlief, Monteur. 
Schubert, Stat. Diät. 
Schwcuze», Sie»,brück. 
Webet, 28 m. 
18 E Wetekamp, CSigeu 
thfimetm. 
v. Boöcantp, ReichLb. 
Scamt. 
Burgbacher, Ww. 
Glnosc, iiifotielpol. 
timiger, 2i(isitcr. 
Lesniennciz Steinschleis. 
v. Nukisch Nosenegk, 
L«»n. 
Netiiniann, Ingen, 
gtembortf, uro. ®et 
Jiath. 
Trautinann, Modistin, 
v SBierf, Hauplui. 
Wohlab, 9!ähetiu. 
19 E Behrenb«, Korken 
sbrk. 
Deutscher Sitfpellotciv 
6-ereiit. 
Spar- ii. Darlehnrkasse 
b.Dlsch. Siifpcll. Set1 
ciiiä. 
Söfeoip Ww. 
GotncQi, Sängerin. 
Glä, Monteur. 
Frank, ©Sriiict. 31 
ISmitt, Oistiiltam. 
Götsch, Koloiualwr. 
glnbciij, Echuhi». 
Stülpnagel, Banlbeamt. 
Zachett, Fdtk. 31 
20 E Metner, Bäcker. 
Fechuet, Ww. 
vabn»!>, Töpfer. 
Stmpct, Ww. 
Hosfiiiaini, Feuer- 
wchmt. 
Liebchen, Sftc. ffitJt 
Putkunz, Ww. 
Echueiber. gtifcittln. 
Stange, Drechslet. 
Tabel, Thealer-Dien. 
v. Taqseu, Prem. Ücutn. 
Thoma-Z. Postbote. 
Ungei, Schlosser. 
SB tuet, Schneidet. 
2B«6. Schlosser. 
Wenbeborn, Schneide¬ 
rin. 
Wchel, SRcnVet. 
21 E Geyer Ww.(SchSne> 
bctfltr liste 38.) 
X Eitth, Präparator. 
Scntpel, Ww. 
jtlöpfer, fifnt. 
Kluge. Schneider. 
Lange, Tischler. 
Silber, Ww. 
Seeger, fett. 
21 Wachsen. Buchdruck. 
SBcfel, 2<itdibmb. 
Wollet, ©rfii,kraut. 
22 E Welhlo. Schaukw. 
Bar,lisch, Postichasin. 
Öiiibcc, Kiut. 
Eliink, Sattlet, 
.(lettmmiii. iBfit. Assist. 
Jtochmbdtfser, Schrtf,- 
slell. 
Kiügtt, Monteur. 
Mcuer, Ksin. 
altem, itfni. 
yiflulcr, Wcrksühr. 
gliegiit, Fiihrh. 
Paulsiek, Postschassn. 
Stenton, 20iu. 
Stechen*, Agenlnt. 
Stcchow, Wetkiiiht- 
Äictkiint, Pol. tienmt. 
23 E Boilibach'schtErbeu 
V. Kühne, Hlcnticre. 
Sjeiltfc, Schloliet. 
Gluschke. Sntftt. 
Stlllg. 81uk. 31 
Ünflfnii, Rum»«- 
vetniielhetiii. 
sllcmett, iinifirtt. 
flict t, Tapez. 
Rosc»thal,I)i'.,pt. Arzt. 
Ä.'lk»tann, Taselbcck. 
Äerutr, tief. Jnspelt. 
a. D. 
24 E Kenipfer. Mrk. 
(Bernauerflt. 98.) 
picbei, Mobistin. 
Äuyot. Ww. 
Hak, Schauspiel. 
Kod, Ob. Kellner. 
Menii, 9(eiitier. 
Sioaif, MiiUket. 
Nenfch, Ptivaliett. 
Riebet, Ww. 
Schnorr, Bnchbniber. 
Schulz, Kfin. 
Buiiite, Lehrer. 
25 E Teltow, Rbtl. 
Ackva Nech». Statt). 
Goltiäki, Ww. 
Geyer, Apolhek. 
Lohnuith. Postschassn. 
Krieget, Ww. 
Gabert, Biieslr. 
Sclzet, Buchhalt. 
SniS, Sitnbeläiit. 
fflcigt, Beami. 
20 E Schich, Kim. 
Benebir, Ksni. 
BreSlan, Schneiber. 
ßotttiubt. Kliti. 
Gulschniidt, Wiv. 
-hainel, Sattler. 
Iiirgen, Hanbler. 
Petertnecht, 2vw. 
Peterse», Schnhin. 
Pokorny. Näherin, 
p Stemilifet, Frhr., 
Beaint. 
Ttenk, jtfm. 
27 E jaenife, Eigenthüm. 
Gbctt, Tlfchicr. 
Stümpfe, Aotniet. 
Müller, Kupsetfchmieb. 
Pfeffer, Frau 
9!ome. Lieiallbreh. 
Schüiich, Schinieb. 
Scharf, Wäscherin. 
Wolff, fttnw. 
gutes, Posament. 
28 E Heimch sche Erben. 
"V Weise. Verwalterin. 
Andree, Ingen. 
Biirmtistet, BudiW. 
Euaelke, Geh. Kanzl. 
Rath. 
Kroniin, Küster. 
Gabi, Bnchlunb. 
Qillc, Baukbeaiut. 
Cmbctlonb, Schlosser, 
ßilbotter. Rentier. 
Soest, diu. Jnfvekt. 
Äeubet, flufieiibole. 
Stttutucl, Ww. 
Wisotzky, Ww. 
SOoltet, Portier. 
29 E Gotiielmä, Maler. 
Albrecht. Ww. 
Bnest, jtfm. 
Burngtaf. jtfm, 
Dinse, Technik. 
Gtnietz, Schneibetin. 
Saofc, Sehet. 
Häuser, Post-Btaint. 
Höbet, Maschinist. 
29 Sitmmel, Wiv. 
MatheS. Glioiiflui. 
Reise, Rentier. 
Pnlliiiib. 4t|m. 
zu 9tnn6aii, Gras, Sei. 
SciVli. 
Riebe?, oro. Major. 
Rost. SteuereUieb. 
v. Schickinr ii. gicubotff, 
Set. Seulii. 
Schilik, filntbetobietc. 
Seidel, 9)ifl(chmcitiUl)c. 
Giemer?, sltm. 
Wagner, Laiidw. 
30 E Pape, SBiu. 
X. Ciiiietmaim.'Jlciitict. 
Leier, Maiierpol. 
Äeloiv, Direktrice. 
Deitloss. Babeinstr. 
Tfcige, Sntllcr 
.ysilSninim, Schneider. 
Vaiinc, Portier 
Lauteiischläger, Ksin. 
Mntto, Drechrlcv. 
Milller, Braner. 
Äotz. Portr Bialer. 
31 E Kort), Abrk. n 
X. SJeiigebniict, Portier, 
Heuchel, Tisifiler. 
Jahnle, Packinstr. 
Äiizwch. HanbelSni. 
OlscheivSky, Ingen. 31 
Patzwald, Set- 
intciherin. 
grtjnlifdjiieiber, 
Schloiict. 
Echeeter, Sflsfetiet. 
Spetkii, jtfm. 
Taube, Maschnienb. 
SOctdjlcr, Schtiflscj. 
Minkler. 29iu. 
Ziegel & Geweilt. SB. 
OlschewSkii & Go. 31 
32 E Vteitij'ldic Erben- 
V Müller. Schlos,er. 
Borchatdt, Ww. 
Günther, Werkinstr. 
©umptecht. Schankw. 
Sclmntbt,Strafe.Sliiiscl). 
Mch, Peiisioniiriii, 
Slichtet, venf. Schiibm. 
SpibbnrII), Ültboflt. 
Siiltic, Werkinstr. 
33 E Krng'sche Erben. 
V. ©criit, Geh. Jlaiijl. 
Sekr. 
Austipl'. Cchneidcriil. 
Auch. jtfm. 
SrofomSkt), Eisenb. 
Stnssitet. 
Buchow, Tischler. 
Aührig. ©untiiiimrfbtk. 
Giifclbem, Schlofier. 
Jtanz, Slfm. 
aieiblmtbt, Brcttfchueid. 
Nix, Lackiter. 
Pnsch, Ww. 
9!ogge, Portier. 
Schabt, Ww. 
Schieinann, Jnstrinutid 
tarnt. 
Schiniilcke. Wiv. 
Schlvanck. Ww. 
Steinte, ©iii?formct. 
Tacke, Modistin. 
Werner, Schlosser. 
Wolliniilh. Schuhin. 
34 E Kühn, Itolomnl- 
ipc. 31 
Dittmann. Schlächter 
Götn, Bahn-Lcaint. 
u. Hanstein, Prebiger 
emer, 
o. Konti', uro Oberst. 
MiililiS. Ban-Jnspekt. 
Slehfc, Registt. 
- Rentier. 
Schmollt, Pros., Ob. 
Lehrn 
Spitta. Dr phil.. Ob. 
Lehrer 
SBilbtiiljtin, Schuhin. 
35 E f. Nr. 34. 
Laubach, Dachbecker- 
instr. 
Brzorka, Küfer. 
Göthke, Stöhlen. 
Luve, Porz. Dreher. 
Jacob, Puvinachcrin. 
— Wiv. 
Ällnvinrka. Schneibetin. 
Knaack, Stju. 
Machet, Bahn-Beamt. 
Müller, Ww. 
30. 37 E Becher," Bau- 
mflt. (Stotomc ©tuue- 
wölb). 
"V Sieiiiimnu, Molet. 
Siotbbeiilfche Holz-Be- 
tiifä-Bciioffcitsch. 31 
Piiv. Heilanst. v. Pros. 
v. Sctfliiimm. 
Bade, Kustos. 
Gaiitphausen, Slfm. 
Sliegiiet, Ingen. 
Gthrke, Srileut. 
— Zahntechmk. 
Jacob, Photogr. 31 
Siotit, Snpct. 
jtnivol, Bilr, Dien. 
Lehman». Scitlit. n. D. 
iWsttkec, Fbrkbef. 
— Schlächter 
Münzet, MaSkengatb. 
Schreibet. Tapcz. 
— aiiobiftm. 
Stahl, Jnslminentenin. 
Zentsch, Gastiv. 
38 E SroüboiiiSli), Eigen- 
ihni». 
Andrag. Pliiltanst. 
Bel>l>, Tischler. 
Hühlierbein. Lehrer, 
itlose, Tonnet. 
Küster?, Sattler. 
Lieble, Klempner. 
Trebbi», Schtilli- 
Nühetin. 
39 E jtlingbcil, StgL 
SSfichltnm. n. D. 
V Lubwtg. Ww. 
SJeiioit, Somflctile. 
Aitolh, rcncimcljmt. 
Böhine, Tischler. 
Stolilob, Ww. 
©Ihr, Glaser. 
Harbig, Ww. 
Kiuinnau. Stirn. 
Ludwig, M, Jtfm. 
Mergner. Schncidtiin. 
PeletJ, Privat,er. 
Piibenz, Stnckat. 
Rast. Ww. 
Sonchard, Ingen. 
Aineent. Slrdjitckt. 
Sopclfniifl. Lehrerin. 
Weinert, Wiv. 
40 E ©erbet, Ww. 
Sott, Bnchhalt. 
Herold. Ww, 
Schlächterei. 
Setmtnnii. 9)!alct. 
St(ini;i|t)cn(el, Post- 
beauit. 
•Sometili, Schneider. 
Kreuz, flfnt. 
Maresch, Alilchpiicht. 
Ptcitfc, Drechsler. 
9!6lil, HandclSin. 
Schätier, Schneiderin. 
Sllitrou, Schlchin. 
Winklet. Söpfet. 
41 E 9ii"iiimaim, itlcmp« 
ner. 31 
Areus. Klempner. 
König. Jloiit. Dien. 
Mnntigel. Anseilt. 
Streichet, Invalide, 
v Silbe, Prem Leuttt. 
42 E Stemmtet, jtfm. 
(Stöcken-Sine: 15.) 
X. Ferdinand, Ma- 
schuienb. 
Retbmanb. SnnbeHft. 
Sotbotf, ©rtinnkiu. 
Niiuiiewlg, SBm. 
3lofm, Ww. 
Thainin, Schneidetin. 
Ghavsseestr. -> 
KicfhoWr. (SO) 
(gth. j. Trtptow.) 
Sifdjofi'fi)e§ Haur «. 
Medeltm'fcher Hau» 
stehe Treptow. 
Lohmühlenstr. 
1-3 Baustellen. 
E Gö-e'sche Erben. 
E Hahn. Wellblechfaß- 
sbtk. 31 
5 E f- Nr. 7. 
Beta, Technik. 
Pedall, ©nstro. 
Pule, Schlosser. 
V1
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.