Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

rv^^/-vV V> ».-f - i - __ «, ^H-V. ' '?'’• *'''>»-'* r’~ j " _ ' - 
8 r*Ä Ji 
j-I Ö,-i 
Brennmatenällkn 
51 
1 « ' j- <4 -* >. 
Brennmaterialien 
III. T. 
<Mbon, F.. Sir Ubicinftr. 10. 
Rossoiv, (?., Ww., Sir Alle Jacob- 
str. 108. 
Rost, P., -V Snaoumnt. 7. 
liolbe, <?., -V Boycnstr. 17. 
illolbfitdj, SB., Ar Slralfimbersii. 16. 
Misirfec, W, S fimmimiibantciifte. 47. 
lliuiict, SS., Ar Cbcibcigciftr. 12. 
illiilil, 6., 0 Friedrichsselderstt. 29. 
NMiIow, H, ir Lützoivstr. 51. 
'liünmmi, &, ir sToibenerftt. lö. 
Hliilt. }i„ 0 Stile Cchönhanserstr. 31. 
MutfomSfi, A., <7 gucbndiägtadit 12. 
lliuiidi. 51, A’O 65c. gimifmtlctftr. 78 
Sab.cft, M., W GimuciualbRi. 21. 
— ir ©nmenmlbstt. 110. 
Sagmt, 6., A’O Weberstr. 18. 
Sagib, 6., Sir «ochst,-. 38. 
Snlomoit, I„ C Smtemti. (16 
Saljiiiann, 6., A" Hochstr 3’d. 
Sauber, R., ir Slnsbacherstr. 50 
Sandhoff, St., Ar Loihrmgerstr. 34. 
SmtboiD, N„ Sie Smbcuftr. 45. 
Gange, E„ so i'auiibmtr. 46. 
Satoni, ©., A'ir «ilbedferfft. 39 
Salilet, 8., so Sicichcnbcigeiftc. 23. 
Sauet, I., C ftittftt 11. 
— 9t„ S 2cmpelbeireufic. 2. 
Schabbel, 91., 5 Slimenftt. 24. 
Schäfer, ©utbo, S Maybach llfci 14 
bis 18. 
— K., -V gemistt. 5 
— P„ SO aiielchißttti. 4. 
— Gebr., SO ©ortitzci Bahnh. Platz 4. 
(a. d. SBiennRc.) Ji 
Schaltete, F.. X ßientfjtffi. 44. 
Sdiatie, H., S ©ilfdimerfti. 37. 
Sdiaitjom, Th., A’ Anklaineistr. 31. 
Schalk, ©., ir Stealitzerstr. 65. 
Schall. C-. X SitafiblKfleifh. 39. 
Schaileivrkii, A’ Sitimnentlr. 5. 
Schatte, G., Air MelaiichthansK. 27. 
Scheel, K., -V Sliigeneifti. 25. 
Schefflet, C., Ar Riippinerstc. 30. 
Scheidet. 8t.. Sir Zmimetslr. 21. 
— 01., SO Sfnliftetflt. 78. 
— H.. C Bischosstr. 9. 
SJjetfe. K„ o Hotzmarktstr. 35. 
Schenck, H, Ww., ir Sutzoiu Ufer 
13. 
Sdjeitta, SB., 0 Stuialieiifit 12. 
Gditlilei, G„ A" Schulstr. 28. 
Schibde, F, o 2nii(ieftu 06. 
Sckichcl & Go, Gustav, .vir Uns. b. 
Linden 43. 3! 
Stfjteffelbetit, Th., KO Saiibiberaev 
str. 41. 
Sdjiefeiutli, O.. AT Smmemünbctiii.22. 
Schidei, W, 0 Wallstt. 98. 
Schilling, S-, SO Sibnlbnlftt. 70. 
Sdjmblei, K., so Eisenbahnstt. 32. 
Schlecht, <5 , SO Eormterflr 9. 
Schleiijeiiei, 8, Sir Hagelberaerstr. 
10b. 
SJilieffe, R. jV Sotlnmfit. 25. 
Schmalz, P., S Amieilstt. 2. 
Stfimibt, A„ Ar Slugiiststi 20. 
— A.. A' Gctichlstr. 72. 
— 51., Ar Getichlstr. 12. 13. 
— 51., A' ISjeuierflc. 2a. 
— (S„ A" Wollnierktr. 19. 
— E., SO Köpenickersti. 5w. 
— A’ Gnrtei-.stc. 20. 
— ©., S Itibantk. 8. 
— © . A" SBiefenftr. 4. 
— © , AT0 Zriedensti. 50. 
— A' Setiii'nnfir. 43. 
— H., s>r Scmfalcmcifn. 9. 
— 6 , A" 91uem«bet(ictfir. 14. 
— S, Siv Selle-JUtumce Platz 17. 
— I. « ncbnnfic. 31. 32. 
— K., A* Schönbauser SHlsC 33. 
— 9i,, A" ftuiMlibensti. 37. 
— R, ir Stobenftc. 40. 
Sdiiiaidjenboif, 6., A'O gsaftemualber- 
slr. 9. 
Sdnicibcmuljt, Heinrich, Ar Bctnaucr- 
fti. 51-64. Ji 
Sitmetbcc, 51., A" Linienstt. 112. 
— 51., 0 Sanflcfli. 109. 
— H 0 »angestr. 44 
Srimctbcromb, 51., ir Rol!e»dvristr. 
14 15. 
Schnell, 5l. SO Purfleiffi.57. 
— S, S Sicßbcnctfft. 99. 
Sdjmifc, S., Sir ©neuenlinste 18. 
Schbke. R., 0 SBcibenroco 33. 
Sil.cmboui, C.. SO Älaiilkiisietstt. 11. 
Schoevke, H-, A'irSimcbmßeiftt, holz 
l'lall. A 
scholl, H., ir Sfeliinieltftr. 74 
Schollt, I, SO Reichenbetgerstt 184. 
Sifiolj, 51, SO xie^-dencisti. 10. 
Scholz, tiotm. P. Spengler, ©ebr., SO 
Skalitzerstr 100. 
— 6., NO CtranUiergerstr. 15. 
— W.. SO (üoiftitftc- 40. 
Sditamm, 58., S Blücheisir. 31. 
Schraubt, 6., Sir «uibeiiftt. 73. 
Schreck. IS., AT ©iflittijalctfk. 2. 
Schreiber, Th, Ar flraiiSiiraftt. 3. 
— & Levpelt Diffl., Ar Süd Ufn 1. Ji 
Scht’ifelt, 39,, W Äulisbiirgerslr. 4-7. 
Schreip, Ar Slitgufiftu 66. 
Sd)teilet, 8, A'O ftaifevftr. 44. 45. 
Schröbet, 51., 0 Ftanlpirter Slllee 119. 
— F., As Sliiflamcrftt. 21. 
— ti„ SO Ekalilietstr. 58. 
— L., 0 Üoppenstt. 35. 
— & Scholz. Sir Srelümcrftr, DteS- 
beitet Bahnhof. Platz 25. 
SchtoMet, R, SO Wrangelstr. 140. 
Platz • Nr. 4a. 
Cchroler, 51, o Lillhauetstt. 2. 
— ©, A' Sltlillctieftt. 3c. 
— N, N Sltelitzetstt. 9. 
Schubert. 6., SO Slbalbetlfli. 50. 
Schiilti, 31- ir Jägerstr. 7. 57 
— & Soljit, 6. F., A’ir Schiffbauer- 
dainni 2. 31 
Schsmemaim, 5f„ A" Schlegelftt. 3. 
Schütt 6., ir Sietic SBmlttfelbtflr. 3 ii. 
ir Zicleustt. 20. 
— & Hansen, irSSaijreuihetstt. 31. 32. 
— JI 
Schlitz, 6., S Baerwaldfit. 64. 
Schütze, Ar, Ar iiaftameit Allee 61. 
Schnitz. 38., 0 Neue Schönhauserstr. II. 
Schnitze, I., Ar Bergstr. 65. 
Smulimtz, C.,.Ar Hochuieisierstr. 13. 
Schulz, 51., AT Schweoietstt. 44. 
— 5t., S Stterandrinenstr. 53. 
— 51., A’O Hochsteftt. 51 
— 51., x Cbetbetgeiflt. 42. 
— G, A'O ©ttifsmalbetfft. 17. 
— ($., x ©ticbeimmfk. 14. 
— G., 0 Pallifadenstt. 71. 
— (S., x Schwedlerstt. 15. 
— G., 0 Weibeinveg 82—87. 
— G„ SO Dranienftt. 20. 
— Ght., X Stiigiistftr. 26b. 
— H, -V Sollmetftr. 10. 
-3,0 Blnmenstt. 17. 
— P, Sir Statsbadjfti. 5. 
— 2H, S Stallschteibetstr. 55 
— SB., S(r «mbenftc. 10 
Schulze, 5t, X jtuuiSmcffti. 0 
— G., 0 ©mtibeiijetsli. 10. 
— K, S Sdjönleinfit. 9. 
— ©, S Dumenbachsir. 24—26. 
— ©., x Zehbenidcrstr. 15. 
— ©., S Graefestr. 21-24. 
— S, sir $ilrbiiitgetftr. 21. 
— y„ Sir SsSilOelmftr. 132. 
— O., A' ir SBalbflt. 32. 
— Otto, -Vir SBitmetslt. 21—20. 
— C Pemstr. 26. 
Schumann, 15., W SUsttiisiergetfic. 7. 
Sdmpte, H„ xrr ©erharbstr. 12. 
Schurbauin, W., s w jtteuzbccgftt. 2. 
Sdjmtg, H., c Barielstr. 5. 
Schuftet, O„ Frau, 0 Sragoiieiftt.lOa, 
Schroabe, 51.. x Kastanien Allee 12. 
Schwablkc, (?., A'O üanbäbetgerfli. 34 
Schwager, 33., x Tierkstt. 16. 
Schwahn, 6., X ZionLkitchstt. 10. 
Schmantiieif. Z., A'O 'gliebeqtv. 8. 
— 'Ji. at Sltalfitnberstt. 38 
Sdjiinuiebem, S.. 0 Jiweustt. 22. 
Sdjroimite, N., X Ghanffeestt. b. 
Schwartz, 51., S Luckowerstr. 6 1 
Schwarze, SB., X Stmeiifti. 138. 
Schweitzct & Go., 0 3Sat!«ei Thmter- 
ftt. 31. Ji 
Schwenk. F., X Gtjotmeiffr 25 » 
9it. 53. 
Sdjimbeti-fi, ($., S Jacobilitchstr. 10. 
SchwinSki. fti, o .fiDituKiitlftr 02. 
Scobcl, 0 PaUisadeustr. 60 
Scegei, Hermanii, Sir Mockemstr. 51. 
Ji 
— ii., Siv Sleiieitbmgeiflt. 28. 
Seidel. G„ so 'Jlaumjiiffr. 21. 
— 3 , *v Scmmmciftc. 8. 
— P, A'ir Beusfelstr. 34 
Stiblei, SB., W Goiabtüteflc 'I 
Seuctt, H., X Bultmaiinstr. 17 
Seltnuum, E, A’O Barmmsrr J9j 
Sciiglellct, G., SO Manteufielstr. 21. 
Sciifeiilmitfeit, Z., x gieimdeiiboifci- 
fit. 18e 
Seilst, 51, Sir Strublstc. 14. 
Setzermann, 51., A’ir Walbsti 0. 
Senblitz, I 0 Komienstr 48 
Sciiffarlb, 51 , A'O 3uebtn1)..licigev 
fti 17. 
Siebett, ©., A’O ©ollnomftt. 33. 
Siegemuiib, SB., S SBmietihorftr. 23. 
Stegen, P„ SO Wrangelstr. 88. 
Siegmami, Th., 0 LaiidSbctgctstt. 55. 
Sinnig, S . 0 ©teitabtctflt. 4. 
Sobed, M., srr Belle-Alliancestr. 01. 
SöDnet, O„ X Senilste. 6. 
Socnbemtip, ©., w Dennewitzstt. 19. 
Soimciibetg, 51., S SBIüdittflt. 37a. 
Sonnenschein, O„ A'ir ßmuigtifft. 5. 
Sonntag, F., so Gifenbaljnstt. 3(ia. 
Späh», 8., ir Stlueiiälebcnstr. 0. 
Snecf, E, Ww., 0 Stile Schonhanset- 
ftr. 41. 
Spei, Minna, x 23ctciancnftt. 23. 
Sveiigtet, F., S Ptinzessimienstt. 29. 
Syetbct, O„ 0 Kteuzstr. 4. 
Sprenger, X Weitzenburgerslr. 19. 
Stahlfchimbl, 5t., SO Cljmgaffe 5c >>. 
S Sieite Sionftc- 6. 
Stahlt, 6 , SO Skalitzerstr. 116. 
Stellinacher, Gb„ X Neue Hochstr. 11. 
Slenidjfe, T-, so Manteulfelstt. 105a. 
Stenzel, E, x Prinzen Allee 22. 
Stephan, H.. x ©tiebenowstr. 6. 
Slenibem, R„ A" Setgfit. 25. 
Steuet, I, A* SJntnncuftt. 6. 
Stillet, E.. SO Adimralstr. 0. 
Slodniai, H., 0 Frankfurter Allee 5.6. 
Sidht, F. SO Sfalitzetftr. 77. 
— ©., SO Skalitzetstt. 79. 
Slomefanb, X Sdjonbauftt Stllee 136. 
StolbtmaiiH, I., xo Sanbäbetgci 
Mre 9. 
Stotl, g...vSchulstr.,TischerEscheGärt¬ 
nerei (126). 
Stolpe, H., A'O Batntmstt. 41». 
Stolzmaim, SB., Sir Mittenmalbet- 
str. 58. 
Stmfcit, C., xo Wabinannstr. 15. 
Sttauß, G., 0 Jtl. Stubrea-3|tt. 18. 
— H., X Loilnmstt. 10a. 
Sltiipot. 6., Sir fliltafiiciflr. 22. 
Stuhl, R-, XO Fttedenstt. 55. 
Suäoro, ©., X Hesuschcstc. 2 u. Arir 
Luise,tstt. 0. JI 
Snbbeif, E., Sir Nostitzstt. 22. 
Siiiibetmaitit. F., x SBritilierfti. 13. 
Säpiansfi, G., 0 Sophicnstr. 11. 
Taebling, •£■>., X gtfienmalberftr. 29. 
Taege, «.. C Aischetstt. 29. 
Taggett, St.. A'O Lichtenbetgetstt. 20. 
Tech, &., SO Wrangelstr. 114. 
Seiltet. 51., SO Steidjeiibetgetftr. 164. 
Tefch. 36., SO Btnckeuslr. 3. 
Tefchnet, ©.. ir amfftt. 31. 
Tcste. W., SO Siibbciictfii. 5 
Tetznet, O.. XO ©t. gianlfutterflr.62. 
Theel, St., X Buchholzerstr. 1. 
— 6., X Pappel Allee 132. 
Theil, E., SO «balbertstr. 87. 
Tbiede, 51., S Stallschreiberstr. 43. 
Th-el, 51., Sir Arndtstr. 8. 
— P., x Stralsimbersti.. 46. 
Thiele, 5(„ so 51diniralstt. 10. 
— SB., A’ir Stcvtianiti. 15b. 
Thiem. L, SO SBufteihaufenetftt. 11. 
Tietz, £()., 0 Memclerstt. 15. 
Tbiemer, G„ XO Kaiferstr. 10. 
Tdoniaik, ©., XO Scibelftv 7. 8. 
Thomas, St., so Oppelnerstr. 17. 
— H. ir Tteglitzerstr. 58. 
— H., X Hnlsitenstr. 12. 
Thon, 5t„ Sir Stimifenftr. 47. 
Tlwues, 6-, SO äiaitnijnfti. 16. 
Thormann, H., 0 MarkuSstr. 32. 
Tliuniiiiig. F, X ä'iefenihalcLfti. 10. 
Tuucndorfer, D„ SH' Friedrichstr. 208. 
Ji 
TonmL, 2., Ww.. x BiesciühÄer- 
fli. 5. 
Tornow, SB., x Kastanien Allee 27. 
$Dii[|mut, F., Sir Friedrichstr. 44. 
Tmuliiianu, H, 0 Vor d. Stialauet 
Thor 42. 
'SicMtgai, H, A'ir E-iBitatfttilt 54. 
Itenäfe, 25., x Ufcdomstr. 3 
Triemer, (?, X AionSkirdistr. 15. 
Turnolt, 3 G„ SO Süetljamcit llfcr 3. 
4. Ji 
Tupke, SB., O Liclngsir. 3 
Triptow, SB., il" Siipoiv llfci 20. 
Troianb, ©., S Dieffenbachstr. 48—50. 
Tioschke, F., A’ Zionvkirchstr 42. 
!fcharnlke, 5t., SO Wiangelstr. 12. 
— P, ao ffmierfiu 30. 
— K, A" Diameitbiageiftr. 70. Ji 
— SB , ir ©Icbitfdjfti 40. 
— SB., A'O Laiidmebrstr. 40a 
llcifcnnniiii. 8 A'ir Bennelsic 25. 
illlmamt, 51, A' Sliftiftr. 71 
linrid), R, 0 Holzmaiklsti 40. 
lliijii, 0 * Butzcistr 44. 
Ntecht, M., Ww.. SO Otamtnfft. 202 
Vahle, St., SO Elisabeth Ufct 51. 
Batet, SB., X Wriezenetstc. 6 
Berieth, H., X Sdiwartztopssstt. 1. 
Leitet, St., XO Büschingstr. 25. 
— 33, S Stbmitalftr. 25. 
— SB., X ©minemimbrtfk. 36. 
Btetlmg, F., ir Lützomstr. 103. 
Aietlel, G„ 0 Ztantfittlcr Allee 130. 
Boegler, I., O Koblancksir. 16. 
Volker, 3)1., X Neue Hochstr. 50. 
Siegel, W.. 0 Friedrichsseldcrstr. 34. 
— SB, sir Willibald Alexisstr. 18. 
Siogl, G., XO fieibelftr. 9a. 
Ioigtlänber. H.< 0 Btumeuftr. 75. 
Bolkmann, G., x sintonstr. 1. 
Borniert, ©., X Pappel Allee 38. 
SJojj, H., X ©eiickislr. 84. 
— 38., ATir Rathenowerstr. 85. 
— M„ Ww., S Prinzenstr.- 63. 
Wachholz, O„ X WöUhcrstr. 48. 
SBalmelt. St., Sir Schützensir. 40—42. 
— H.. Sir Zimmetstt. 33. 
Waesch, ©., C Fifcherstt. 36. 
Wagener, *., Sir Frtlnetstr. 13. 
Wagnet, St., x Saatbriiietftt. 14. 
Wahner, L, SO Stbatbedftt. 0. 
Walaschewski, F., S Dranienftt. 130». 
Waldhelm. 3-, o Waifenstr, 11. 
Walle, 5t., SO Sübbenetfk. 29. 
Wallh-r, St., 0 Sl. Matkurstr. 9. 
— & Kluge, XO GreisSwaloetstr. 224. 
5t 
Waychert, XO Elbingerstr. 23. 
SBcbct, E„ Ww., ir Kwncnstr. 54. 
SBegmci, St., GI)attottciibutg, Tegeter 
Weg 104. 
— 8-, s Oraineiistr. 49. 
Weaner, St., X «nltametftt. 9. 
— R., SO Manteitffelstr. 119. 
— M., 0 Nette Friedrichstr. 39. 
Wehner, B. SO Oraiiieustr. 38. 
Weicher!. SB., Sir Blücherstr. 23. 
Weidner, SB., Sir Mockernstr. 40—49. 
Weiblke, 2., S ©nmmftt. 27. 28. 
SBcigcnei. H., Sir Wilhelinstr. 3. 
Weihnacht, <&., 0 Dragonerstr. 49a. 
Wemreich, F„ o ®t. Frantfurlerstr. 8. 
Weiser, 1, 0 ©tiittet Weg 114. 
Wetskc, 3„ X Slettmerjtr. 41. 1 
SBeüi, S-, 0 ©vuittt Wcg 5. 
— I., SO Maiiteufictstr. 115a. 
— 51, Statt, X Schulst!. 114. 
Weist, G„ 0 RauPachstt. 3. 
Wetz. 9t., Sir Simeonstr. 28. 
Wendtandt, SO Guunjftt. 13. . 
Wendt, s SUmmbtmcttfh:. 38. 
— SB., x Smicnftr. 118. 
Weusch. H.. S ©ilsch,nerstr. 63. 
Wetijel, Sl., X Badstc. 34, 
— S„ S Amienstt. 10. 
— S„ X Stclmncstt. 128. 
— W., X WbtmSbctgctstt. 63. 
Westphat, W„ ir ©erfflntgetftt. 20. 
Wtchert, G., XO Fttedenstt. 99. 
— G„ XO Höchstestt. 23. 
3'iideit, W, X ScUctmcmnstc. 99. 
Wiedetmaii», ©., SW Neuenburg»- 
fit. 8. 
SBiebmann, G.. o Dragonerstr. 21. 
Wiebner, H., 0 ©renadirrstr. 28. 
— SB., 0 ©tcitobtcrfit. 23. 
Wiegandt, St., X Pulbuserstr-10. 
SBteccltimnti, St., XO Satnunftr. 21. 
Wieamami, O.. Sir Uorlstr. 10. 
SBicfe, ©., XW SJanbelstt. 39. 
SBieientatm, St., x Sltfetftt. 32. 
Wiesenthal. P„ c SindSbergerstr. 08. 
SBteinct, 5t., 0 gntiiifit. 37. 
— G„ XO GUfabethffi. 48. 
Lieh, E 8t-, Ww., A'ir Thurmstr. 
Wietzsch, G.. ir Koniggrätzerstr. 121. 
Wiggett, <5., Ww., SO SOlidjacItuch 
Platz 10. 
Wigmann, O„ Sir gjorlftt. 8. 
WilczunSIi, Th., 0 Thaetstr. 18. 
Wmicr, H., 0 Blnmenstt. 51c. 
— Z. 15., SII" Wtlhelmstr. 134. yt 
— 3v, o ©rtinct Weg 21. 
SBirfig, Julius. FriedrichSberg, Frank¬ 
furter ßtiamlcc 138. Ji 
SBitimg, G, SO 9icii)cnbctgeisir. 85. 
WitidjitoiuZ’Ii, Tb., sir Sinteonstt. 18. 
SBtlle, P., AII- Birkenstt. 29. 
— (5,0 Palltfnbciu'li. 52. 
— 8, S Scbnfltaiifli. 50 
Willig, St., S SViiffeilhoiitr. 15. 
— 6„ X Schouhaufet Allee 46». 
— Tb, x Papvet Stllee 134. 
— SB., x Pappel StUee 133a. 
SBittfe, T„ SO StesbeitctfiL. 127. 
SBoipcl G„ X Betgstt. 47. 
3Binle, W., Sir jiite Snco&ftt. 123. 
4*
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.