Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

TT. T. 
Teltowerstraße 
532 
Trltowerstraße  
21 E Schröder, Fuhrh. 
Ad rliolb, Tapez. 
Bartelt. Kartograph. 
Dahlmann. Frau. 
Gallasch. Schneiderin. 
Somm, Ww. 
Maulp ch. Ww. 
Schenk. Privatier. 
EuvarS. Ftl. Modistin. 
22 £. Schulst. Amt. 
X Beirer. Portier. 
Exvedinon>d. „Medico 
InluiS Rosenberg. 31 
fführing, Privat ere. 
Hahn, om. Rechn. 
Revisor. 
Hanns, vw. Prof. 
Hauschild. Schuhnr. 
-echt. Asien!, 
v. Äamcfc, Standes- 
beatm. 
Strom, Banquier. 3t 
$n er. Du phil., Ob. 
Lehrer. 
Rosenberg. Asm. 3t 
€hi flies. Aoafrtnt. 
Weise, Asm. 
Wttoe an. Eisenb. 
-Bcoml. 
22s.a.Te i yelfmfttllferlS. 
£ Garbe, Fbrk. 3t 
E Wedel. Fbrf. 3i 
S)mm, Wer sühr. 
Engel. Gasnv. 
Krause, Bahnbearnt. 
Mann. Lokornoiivführ. 
9Zifolom5fr, Ww. 
Rainald, Ww. 
Robsold Bnchl)dlr. 
Eeyserth.Lokornot'vsühr. 
24 E. Scheer, Rentier. 
(Schlctthotf.) 
Lartbelmes.Maschincnb. 
Both Gieb. Sekr. - 
Bnischtan, Scknned. 
gattftmamt. Wiv. 
©osjeii, 5lfm. 
Go om. Schlosser. 
Gutlckc. Cchulmt. 
Henlchel, Bermietberin. 
Hinnchs, Gas-Jnloekl. 
Holttmann. Handelst''. 
Horn maim, Ww. 
ZobyzunSkl). A. ffirer. 
Jung. Mafchinenb. 
Longe. Gastw 
Dlütnch. HandelSm. 
Rüding, Schlosser. 
Stantien. Vers. Inspelt. 
24aE.öoci>c, (5., Lchlüch 
ter. 
Boek, Maler. 
Dornig. Maler. 
Edel, Geh. Sekr. a. D. 
Haffe. Bür Vorsieh. 
HtlM. Ccbloffer. 
Henlel. Kc scur. 
Sllre, Gütcrexvedit. 
Vorsieh. 
Zoebges, Büffetier. 
«rüger Kassenbote. 
Nelgrmmd. Mafchinenb. 
SZeummm, Ww. 
Stehnike. Post-Schaffn. 
DeiS. Asm. 
Wtelond WerkfÜbr. 
26 £ u. X f. 91t. 26. 
Loomeit. Bntterhdl. 
IWttt, Asm. 
Lohn. Ob. Lehrer. 
— vw. Dr. 
Fl eh. Asm. 
Genschow, Asm. (o. 
1. Avril: Lichterselde.) 
Keller. vw. Gutsbes. 
kckade. Bäcker. 
_ Keyfried. Ingen. 
Winter, Ww. 
26 Ei Storbeck, Asm. 
(WembrrgSwea 11a.) 
X kchröder, Schul.m. 
Ebrecke, Ar. Sekr. 
Friestcke. ^mlsger. Rath. 
MübuS, Gastw. 
Müller Agent. 
Dtotenliauer. Asm. 
bchroeder, Buchhalt. 
Lorke. Sct.lüchter. 
Ziegenbagen. Fbrk. 
J7 E Schick. Zetchtter. 
finget. Maler. 3L 
'Bombe, Aass. Aonttol. 
5nfl l, Lithogr. 
=- Schneider. 
27 Görs. Schlosser. 
Grüneberg. HandelSrn. 
Hallpav, ^ttettt. 
Atanctt. Aobleiihdl. 
Lange. Plat ernt. 
Metier. Brieitr. 
Somolik. Bnchhblr. 
Speck. Schmied. 
StraSburg. yens. Distr. 
5To nmiff. 
Strantz, Asm. 
Tliomatm. Bremser. 
Wiber, Schneider. 
28 E «uinuier. Dr. phil., 
Schrislstcller. 
Ammcd:ck. Portier. 
Bange. Geb. Sekr. 
Bentke. Prlvatiere. 
Bnnschein. Sclioffner. 
Brapky, Rechn. Rath. 
Anrät. Cckueiderin. 
Eu'unb. Betntei». Math. 
tzndrrciwwitt. Ob. Post- 
Sekr. a. D. 
©utmmus, Schaffn. 
Haffe. Asm. 
Hoirmmm, Ger. Assess. 
- vw. Direkt. 
AIor. Schaffner. 
Mstiwffc, Asm. 
Müller, Gastw. 
Pohle. Nenner. 
Schulz. Grüukranthdl. 
Subold. Schloffer. 
Weis;. Prmimrtc. 
Wentzcl. vi., D. it. R., 
Leiirerinnen. 
Zi bme. Dratar. 
29 E. Krunow. Geschw. 
E Grnuow. Ww. 
Arntiord.?okc>m tivsühr. 
Frciier, Wiischerm. 
Gelte, Aoch. 
Okcul jr., Rentier. 
Gulknrcht. Post'Schaffn. 
Kulincrt. Portier. 
Lchmbctg, Btktualictt' 
m. 
Maitens. Näherin. 
Sckirscrdecker, Postsckr. 
Schuld TtUeldecker. 
Sv'eckcr. tztau. 
Doges. Post-^eamt. 
Wank»rl. Parkmstr. 
Wazlaiviak. Wäscherin. 
30 E Dreives, Dr., Ger. 
; liess. 
E DreweS. Rentiere. 
Berger, Aotbm. 
Bcrtlrold, Ww. 
fiuhmmmt, Ww. 
Iuchanoivch, Modistin. 
Maigc. 2 lchler. 
Kellner. Bllr. Dorsteh. 
Pclp. (iifenb. Bcantt. 
Weblus. Bildhauer. 
Zillich, Asm. 
31 E Müller. Asm. 
iKömggräperstr. 59.) 
V. Bub. Bäcker. 
Drensuß, Ww. 
v. Nordenökiüld, 
Rrfctenb. 
Raehse. Bücksenni. 
Sacbs • Marion. 
Schanspielenn. 
Steltcr. Asm. 
WaMn.Klmstslrrcketin. 
Waliber. Buch idlt. 
- Frau. 
32 E MuftnoiiS. Asm. 7t 
Brösel, Buchhdlr. 
Fassens. BaliN'Beamt. 
Gtohit, I .lvrubenbes.^i 
- L. Asm. 
tzlonan. %, Asm. 
- 6kb. exp d. Sekr. 
- & (So, tebembrf. 
^mbanf. Rangirmstr. 
©eng Ww. 
Vlcier. Ww. 
©riebel. Asm. 
Herbst. Afnt. 
Aar^. HandelSrn. 
Araffel. Drlbgieß. 
Sabv5(e, fxtl. 
Martini, B^ibnbeamt. 
Metirfe, Klempner. 
Nickel. Asm- 
Noarf, Ww. 
Pardau. Rentiere. 
Pöhtt, Bahn-Beantt. 
32 Prinp. Stellin. 
SnrkrowNachf.. Aicshdl, 
7i 
Sy. Maler. 
Wafferziek'er. Frau. 
Zander. Wrv. 
33 E Nasenack, Asm. 
AI. Äinder'Bervalir-Aii- 
statt „Hctltg Kreuz". 
Bendisch. Maler. 
- W>v. 
bl'odt, Pofl'Sekr. 
Doe.ie. Victualienbdl. 
^rol) ich. Bakmbeanrt. 
Graelnud. 6yveb«nt. 
Hccfiig. Peusioncir. 
Holzelidlirff.Bahnbeamt. 
Houueiisiicf, Schutzm. 
Noiimg. Handelsm. 
Peveuorff. Merwehrm. 
Serbcck. Ww. 
Stein, Buchdruck. 
Stint berg. Pläktanst. 
Trantmann. Bnchbind. 
WUt'g. Tischler. 
34 E Millicr. Ww. 
Gers»ne. Sen'enhdl. 
Hecke. Dre er. 
Anodj:, Telerhonistut. 
Lüders. Ber,nrrtberiit. 
Schallert. Bermiettienn. 
Schorfig. Schrilnn. 
Cckwökc. Sattler. 
Stuliiisko. Briestr. 
Travn. Drechsler. 
Tretmt. Ww. 
35. 36 EO.s^'ewSki.Frau. 
X. Oischen'skl, Asm. 
Bartb. Packmstr. 
Bergntann, OUaser. 
van Bcrkel. Ingen. 
Bürger, Atm. 
ß'isicl, Schankiv. 
6!orholt, Aan;l. Rath. 
Gro tfch UI)ini. 
2isch er. 
Kirchner. Modistin. 
Alofe, Brerverleg. 
Aölm, Maler. 
Livke. Schnbin. 
Lobde, 2'id)lci. 
Lubbe. Buchlmlt. 
Pflügst, Scttetmebtm. 
Pi ulla. G.r Ässeff. 
- litfcnb Sekr. 
Schmidt. Da nbeamt. 
— Slemineb. 
Schn'envg. Mineral- 
waff rfbit. 
Worgrstka.Ges.Lebretin. 
Worglpky, Aammcro.r. 
— Mim. 
37 E Bvlbt. Rentier. 
X AuoÜ, Verwalt. 
(Utocfvniftr 118.) 
Banb, Gitiloifer. 
v B bm, Wrv. 
(Flauten, Siniograps). 
Dictlich. Posamenuer« 
wrbdlrm. 
Helle. Frau. 
Hern ch. ftbrf. 
Hossmann. Hebamme, 
diemimim, Destillat. 
Pabl. Ntlbetm. 
Robrberf, Wi». 
Schröder, Schneiderin. 
37 u 38 a. b. Müefernftr 
38 aeb. z. Mockernstr 117. 
39 1*1 Manntz. Milchpücht. 
'Fromm. Schloffer. 
Aohler, Div. 
Llnnarp Schneiderin. 
Marou. Schiiekbcrin. 
Cbeim. Alcmimtt. 
Puffer. Schnetdetm. 
Ratte Bcarntcr. 
Salzivedel. Ww. 
Schlievs. Malcr. 
Selbe!. Aouitorist. 
40 E. Sch ualenberg, 
Bstrfer. 
Vraffe. Poff'Cekr. 
Henning. Lchreibanst. 
Mistn, Veljrerm 
Atumbecf. Bost'Beamt. 
Micom. <?o| it«. 
SditiU, ?Vin. 
Sieinkuopi. Wlv. 
Waltb r Mus. Lehrerin. 
Wolf. Friseur. 
Sauber, Schuhm. 
41 E Hin, Bimmcnttflr. 
Fröhlich. Parquelgesu). 
— Schlosser. 
— Hebantnf. 
Jünger. Brietir. 
Aldfel, Pol. Beantl. 
Amtb, Aoloniatwrhbl. 
MaguuS. Fubrb. 
Mahl, W v. 
Mann-selb, HandelSrn. 
Miabowic«. Heiz.r. 
Poeu, Jnlvekt. 
R'chtcr, Ziseleur. 
Cchciser. Guntmiarb. 
Sevdell Ww. 
Sonntag, Brnmt. 
Teeg. Modistin. 
4'oigt. Aa.ictibotc. 
42 E s. Nr 41. 
Dör ng. Ingen. 
Herntze. Sattler. 
Aöbler. Barbier. 
Lane. Schuhnt. 
Pamitcr. Fubrb. 
Tallmann. Lackrrer. 
Wegner. Schuhnt 
Wotff. Molieretbes. 
43 E s. Nr. 44. 
Ackermann. Bierverlcg. 
Slmmer, Posametttivr. 
Hbl. 
Bart'es, Lanmalerial' 
gksch 
Hoffuiann. Brerbbl. 
— Bnchlialt. 
Inner, Schlächter. 
Kot ctmtim, Etsenb. 
Bcnmt. 
Ntnitentann. Fuhrh. 
Ost-ich. Stellm. 
Pultzuer, Plätterin. 
Re chelt. Bcnmt. 
Cchill-dk. Schmub. 
44 E ©Infr l, Vehrer. 
Äntbrosius. Ww. 
Bätbge. Äiaskengarde- 
robehdl. 
Clir'st. Ww. 
©cbuiiev, Geschw., 
Ndbcriim. 
Heine, pens. Lokornotiv' 
iflbr. 
Mal'foiv. Ww. 
Dhdiiei. Schmied. 
Sch nuelter, titgattetv 
bdl. 
— Anmu. 
45 E Hanbreck, Geflügel- 
bdl. (Grosrbeercnstr. 
83) 
X. Ccrtcl, Arbeit. 
A'tenkrcb. Schuhnt. 
Froitch, Aleiubdl. 
Goblkc. Ploit itft. 
Aiiblmct), Attrsdmcc. 
Prengel. Hebamme. 
Säimli>t. Babnbeamt. 
SchG. Ww 
Tost. Malchinenb. 
West. Porz. Ui aler. 
40 E. Hemde. Anrau. 
Albrecht, Alnvtecflimm. 
\b0Ubcrf,  Luchdruckeret- 
bei. 
Henitze, Äug, Oelrasfiit. 
31 
Höslinann. Schaffn. 
Lenllosf. Sägenfchärfer. 
Müller. Amt. 
Roriioiu, Ww. 
Sch'iecberg. Ww. 
Schiikn. Pflanzen- 
dekorat. 
— Schneiderin. 
Dicke. Sattler. 
Wirsma. Zeichner. 
47. 48 E Schulz. Ban« 
mftr (Hintermistr 8.) 
V Güii'ow. Portier. 
Äbel. Mfm. 
Avpel. Akanrerpol. 
Lölmmg. Alm. 3t 
— Wiv. 
©öliger. Schankw. 
Franke. Stak. ÄW. 
GeseUschasi f. Brauerei« 
rc. Fabrikat, ooirn. 
Ä. Sumer t. 6hütv 
Winkel, Pretzhesefork. 
3i 
Hcib». Brlderrahmfbrk. 
Harrwitz. Asm. , 
Aönig. Gardinen- 
ftauüeufbtf. 3t 
47.48 Krause. Z nunerpol. 
Ktiply, Getn. Veljretiii. 
Lau enbach.Aotomalwt 
Hbl. 
LierS, Kanzl. Rath. 
Linke. Wag nla irer. 
Müblenlnich, Maler. 
Müffig. Cchulun. 
v.Sckmiedeäer.Geschw.> 
Kuit. 
CchrSder. Bür. dlntvärt. 
Särultze, Redakteur. 
Schurlg Buchbmd. 
Seliglohn. Atut 31 
Sennewald, Stal.Ässist. 
Staub. Asm. 
— & Co.. bxportg sch.A 
Streitner. Fubrb. 
Umlauff. Mlemytter. 
8'vgt. Sch tmt. 
49 E N'edergcsüs;.Lehrer. 
tGrosj'Lichterfelde.) 
X Gennecke. Alm. 
Beck. Zugsuhr. 
Beoer. Wiv. 
v. Britzke. Rentiere. 
Ernst, Mtmjt. Rnch. 
MJcMüiibct, vw. Dr. 
Harmiann. Gürtler. 
Hempel, Ingen. 
Mahnte, T sttiler. 
Oi'ip. Laiiivcmbrk. 3t 
Platr'ch, Ww. 
v Stumm. Sek.Leutn. 
Nager, Bildh. 
Wiilff, Schl sser. 
50 E Teeg. Rentier. 
Beef, Zisckler. 
Bnüiolv Schlosser. 
Bräunlich. Ww. 
Brock Friseur. 
Brucks. Ww. 
Harmutb. Ww. 
Hopve. W'v. 
Aoiboiv, Gepacklr. 
Dobermann. Poftbeamt. 
Lückernann. Asm. 
— Braumstrww. 
Maaß. Mafdmie b. 
Oi'ih, Lamvenibrk. 3t 
Pbii'pp, Eckilo er. 
Pilzner. Balinbeantt. 
Pre -. Schne'becm. 
Echulp. Borkosthdl. 
Z'rn. Kocher 
51 E Dreder chs. Seifen* 
bdl (Älte Iacobstr. 
135.) 
Br'egleb & Ber'iet. 
(Ehern. Fbrk. 3i 
K^nstant'n. Ww. 
Rane, VofomcitiofuhL 
Rautertbecg. Mi chbdl. 
Schouseld. Klarier- 
stiNt n. 
— Vosamentierwr. 
Hhiriit. 
3 iv'ka. Ww. 
52 E vann'er. Fuhrh. 
Bendin. Ww. 
Dannenberg. Ww. 
Fnbel. Vcbrccm. 
G vvert, Wochen« 
sleaerm. 
Guide. Maler. 
Kecftert, Zngfubr. 
Aobermann, Cb. Post' 
£clc 
Krause. Schloffer. 
Cchmidt. Architekt. 
Schwarze. H tjer. 
Stra l. Öebi rm. 
Borwera. Arnstin. 
53 E Gossow.E.,Tischler. 
P^mnt 95. 
Bern'tein, Ww. 
Drelch'r. Schuhm. 
GaerNg. Günter. 
Giesrmann. Wiv. 
GoUbardt. Bete. Sekr. 
Hrtlemamt, Du phil,, 
Tbierar^t. 
Sii.demann. Ww. 
Marke. Ailrschnet. 
Schnndt. Friseur. 
Seiler, Rentter. 
S evert. Ww. 
Äboms. Ww. 
Truckcnbrodt, Pferdeb. 
Schwm. 
Bogt. Schloffer. 
Wendier. Schankw. 
Zmitow. Ww. 
54 E Koch, Rentiere. 
Bloß. Tüvfer. 
de to Croix. Ve.sich. 
Beaint. 
Fach. Bäcker. 
Hihiing. Schlosser. 
Aimfe, Eisenb. Assist. 
Mag^r, W«' 
Ncmtmntt. Ww. 
S nltcn. Schitbin. 
Steinmann. Anothek. 
54a geh. zu Groübeercii- 
str. 18. 
am. filo II. «3 
(6ro6b<frcuffr. 
55 f. n. ©rofibecrcitfic. 77. 
E Stromer. Asm. 
(£(färbt, Glaslvrhdl. 
FÜnshausen. Modist. 
Hctuc. Dr., pr. Arzt. 
Hilbach. Asm. 
Hofiniann. «fm. 
Aenfcr. Asm. 
Llh iiann, Wiv. 
Stasche. Architekt. 
Et'Uer. Sch'ibrn. 
5li E Bocke, SchlÜchler. 
(Nr. 2rt) 
X, Friebrich. Portier. 
Barih, Tar'ez. 
Buhle. St'ck^rin. 
Dainn. Prtvailcre. 
Dtebcrich, HandelSfrau. 
Grobuwnlb, v v. Dc 
Aersten,expeb.Selr.u.D. 
MoeiveS, Dr. phil., 
Vebret. 
Scharck, Reiti sgcr. 
Sekr. a. D. 
Sch ldt, Asm. 
- Ww. 
>] mmermmm, Ww. 
57 E. Herrmann. Asm. 
(Wartendnrgstr. 24.) 
Bet ge, E. tt H., 
Rentieren. 
Bornhagen. Renlierc. 
Frinhnief, Asm. 
Heule, Asm 
Hernimmt, Drogenhdl. 
31 
JeroL. Asm. 
Acopaischeck. Rentiere. 
Pcnlel. Geschw., Hand¬ 
arbeiterin. 
Nanchlus;. vw. Gch. 
Just Rath. 
psthtltf. Ww. 
ö8ESchellmann,Schmied. 
Boiler. Stickerin. 
Bonde, X"logr. 
Ha te. Schlnied. 
Ähuian i. Güter-Exped. 
LeivereiiZ. A., PU- 
vanere. - 
MülUr, Berffch. Beamt. 
Pljil'pp, Schneider. 
Ratzmann. Ww. 
Nitpvc, Fctienticbrm. 
Werdm um, Alempner. 
Wmter. Heilgeh. 
Würz. Wiv. 
59 E <toes$!icr, Eigen- 
thümeiin. 
Gochcn, Bäcker. 
Temng. Partikuliere. 
Habel. Asm. 
Hairiel, Frau. 
Iun cbimec. Scknhnt. 
O'Brien, Schaffn. 
Scha'er. Ww. 
Slantscheivsk!). Ww. 
Weber. vw. Rektor. 
($0 E PimiOiti. Rentier. 
(Reichenb.rgerltr. 
141 ) ‘ 
X Schmibt. Buchhalt. 
Born, vw. Dr. 
Dädlar, Pr valiere. 
Drager. Privauere. 
Getioit. Babil-Leamk. 
Hamoel. Ww. 
Harnischmacher, Buch¬ 
halt. 
Hochschild. Botkosshbl. 
Hoffnwmt, Giirtnet. 
Linden, llbrut. 
Rabe. Ww. 
Schlegel, Bnchdrnck. 
Schivarz. Sergeant. 
Sm.nmteit, Schnei» 
derm. 
Wcvucv, Tischler.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.