Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

II. T. Ritterstraße 
— 452 — 
Ritterstraße 
22 E. Weigert,'Jllbitmfbrl. 
31 
Dressier,GtoSrorsbrf. 31 
(iblert, Stasi. licn. 
‘rtimtfe, (sipottiitsd). 
•tiibllioiz, iifililet. 
aJlitttlie«, Tapez. 
Mülle. Ki>». 
giolcmaim, Gastw. 
Schier, Slfm. 
Loh, Ww. 
Warlmann, Pensionär. 
Weber, Glaser. 
23 E. Slen,, 43., Äs», 
(l'tilcfcnflr. lia.) 
E Stern, 6., Stint. 3t 
X. Äiit»äi)näti,Sctronli, 
Erstling. Mehlhdl. 
©icbel, kxporigelch. 3i 
Snmmcrstein, Stim. 
Hosinann, Porzellttnhbl. 
31 
Kann, EluiSfbrk. 31 
LanckowSkii. Ww. 
Loewenstein & Stdjl. 
Konimiss. Welch. 31 
Marzillier, Stichlet. 
MilmeliS & Reichelt, 
«Ibumfbrk. 
• Nosfke, Kauzl. Rath. 
Eallind. Melalllidl. 31 
Schott, Siitliont. Anst. 
Stern,©vbt., Papierhbl, 
31 
». b. Wnugaert. Innen, 
ijttopottloä, (iiflucctteiv 
Fbrk. 
24 E, Tappcrt. Ww. 
(F.ljntltttenbnrg) 
E Topvert. Fbrkbes. 
.«eilet, Rentiere. 
SDIIimUoIjii, fibif. 
Schirmet, Geh. Rech». 
Rath. 
— Srfitctitt. 
SchlawiuSk«. Schuh»,. 
Schubert, Ww. 
Sühnet, Slfm. 
Sappe«, Markstein & 
6o., Btonzewtsbrk.K 
25 E. Wagner. Slb., Stfm. 
(Sfeitbstr. 2U 
X. Putschte, Poxtlcr. 
Deich. Scbctiutfbif. 31 
Kreuzberaer & Situetv 
Fbrk. f. Beleucht, ffie. 
peilst. 31 
Siebia, Gastw. 
Üoetticnbetj, Allmmfbrk. 
_5| 
Schuh, Graveur. 
Wagner. Asm. 
Wetzet, Ger. Sekr. 
26 L-Joseph, Flut  
(Setheiticn User 0.) 
Sotuitbel, 9fet,litte. 
Erützke. Stim. 3i 
' Sotbait, Kohlenlidl. 
' Mutiert, Bit). 
Weile, Fbrk. 
Wipptechk, norm. L. 
Sioebct & 6o„ Sätet- 
rohrsbrk. 31 
27 E. Ditmar, Fbrk. 
(Wien.) 
X Bauer, Stfm. 
Bachmayer, Stfm. 
Sitinnc, R-, Lampeii- 
fbrf. 31 
Htlimmm. Schlosser. 
Lubahn, Schneider. 
Sifiifrtt. Stfm. 
Schnabel, Stfm. 
Eeehagen, Buchhdlr. 
28 E. Gen,ei»nIieigeBau- 
©eidlich; 
V Dom. Tischler. 
Böhui. F,l. 
John. Tischlet. 
Stiingnct, Ww. 
Ätowtiß. Ww. 
St stillt Frl. 
Stillt, Ww. 
Schilliliätij, Ww. 
" Sogtl, Sattler. 
29 E. I. Nr. 28. 
V. s. Nr. 30. 
Kasten, Tischler. 
Stmmbetf, Rahmensbrk. 
IWcijjner, Tischler. 
OffenhSiiscr, Ww. 
Ncbcl, Strim. Beaint. 
30 E. s. Nr. 28. 
V. fien,theil, Ww. 
59nmbcti(i!tt(i, Maler. 
VciUftcnz, Gürtler. 
Lichterseld, !tiiu,binb, 
Soo?., Tapez. 
Mit 1er, Lolmet. 
Richarb. Uidjlbtiicket. 
— Vitbogr. 
Nohkohl, Töiiser. 
So itibolj, Schneiderin, 
Schüiiciuauu, Siidjlcu 
utacher. 
' «v. 30 II. 301 
Smibtubiirfiflr. 
;iOaf.n.S3vntibcnbutflftt 50. 
E. Scli erst Du, Sau, 
9l«tl). (Snrnilibciiftt, 
111.) 
X Slotttifc, Echuciber. 
©ott-chlich, Siolmtmlmr. 
SM. 
Grün, Post-Braut«. 
Nadba, ZulmMiistler. 
9!oscnbetg, Ww. 
Sdjolt. Ww. 
Steinert, Sch-ieibcr. 
30b E. Sieeje. Geschw. 
Batra, Sitiicibct. 
üout.Di-.. CAiim,.Kehret, 
Dreier. Ftifeutiit. 
Jrnter, Kontorist. 
Stoppen, Tapez. 
Lange, Silbb(liier. 
Sicprlt. Bücket. 
Mnhsam.Bronzesatben- 
fbtf. 31 
Sieefe, SS.. Fbrk. 
— H.. Mobelsbrk. 
Thiele, Stfm. 
Uehetiimtli, Bildhauer 
Waise, Bilbhauer. 
31 E. Ganter, Glaser. 31 
(Sichlet, Nenliet. 
Dppciibetntct, Bücher- 
Sicmfur. 
— SchineinliMlIctfbrf. 
Pnhl. Sdjniifw. 
Cchmibt, Lttseurin. 
32 E. Tbotmanu. Rentiere. 
Bernstein, Banquier. 
Daege, Ww 
Eichelbmun, gbit. 
Stasi, 8brf. 
Stobli. Mchlhdl. 31 
SabuS, Stfm. 
Ras nack. Seiscnhbl. 
Scheitlet, Stfm. 
Trttbach, Gastw. 
32 u. 33 
3arobifird)itr. 
33 E Schüler, fibtf. 
Berner, Set., Tapisserie- 
luibbl. 
Borchardt, Schuln». 
Kolli»», ftfm. (v.lApril: 
Nr. 80.) 
$ctf, Sifm. 31 
Ouaschuil, Milchhbl. 
Raad, Destillat. 
Schwarz. Vorkosthbl. 
SUcco, Pros. 
34 E Golji, Ww. 
Sohn, Stirn. 
&)rfe, Schulini. 
Fischer, Echneiber. 
Goltz. ReichSb. Beaint. 
©ottiunlbt, (Sigiincit- 
Fbrk. 
©timel, Drechsler. 
Hageinauit, Biioitlctie- 
*bl. 
— Ww. 
Heck, Schneider. 
Hcnnicker, Stint. 
Hoffmami, Fdrk. 
Schellet, Schankiv. 
Sdjcni, Echirnifbrk. 
Seehase, Skleinvncr. 
Stein, Albtuufbrk. 
Zakowsky, Schuhin. 
35 E. Labemaun, Staats> 
auw. (Belle-Alliauce 
Platz 20.) 
V Bünt g, Gcrichls- 
Beaml. 
Setfleiimmt, 3)io(et. 
Elenbt. Slleiiipiiri. 
Äflbiiio, Biervcrleg. 
Stliigc, Int., Agent. 
— M„ Agent. G-Ich.ZI 
35 sipiitsru, Stitfcc. 
Socbel, Schuhiu, 
Miliicheiibaae», 
Drechsler. 
Pirche.t. Biichsenni. 
Cchacts, Mnl. Lehrer. 
Schult«, Öuchbmb. 
Steifcliimim, Agent, 
dielet). 31 
Weber. Cchueider. 
Wolsf. Lchneider. 
30 E. Jdc. Rentier. 
Bild, Asm. 
Silcinfchiiiibt, Schneider. 
Studicfe, Stfm. 
Deiniger, Stfm. 31 
Schöner, Schuln». 
So tmnnn, um. Dr. 
Weinberg, Fbik. .57 
37 f. a Sllcrniibtiiiciiftr.30, 
E. PranSinder, 
Lchliichter. Oenifa- 
lciitctflt. 01.) 
ßoliit. Js. it. Alex, 
Stille. 
Franke, Spicliutlngcr. 
Heinsch. Agent. 3i 
Lache. Stsitilfi. 
Leschkan, fibtl. 
SJieutm, Stfm. 
lliicsc. Sioloiualiuthbl. 31 
Sötifmaim. Slonitiiiss. 
G.sch. 31 
Jit). 37 u. 38 
Alcraiibrinenftr. 
38 f n. Alexanbrinenstr. 
im. 
E. sbori, Win. 
V Johl. Portier. 
Barnick, Destillat. 
Bausch, ßeilgtb. 
©ölte, Stlüctpolitetm. 
Günther, Schulim. 
39 E Haberstolz'sche 
Ctbe». 
E. Söget, P. I.. 
Selegr. Drabtsbrk. 31 
©ttbiict, ©nftip. 
Grosse, Malet. 
— Lacktet. 
Haberstolz, 9(monier. 
— Rentiere. 
Hummel. Schneider. 
SJafimtfj, Stfm. 
Schnnbt, Wamentiur. 
Hdl. 
Schuld, @cOv., Sinnst- 
nicftciei. 
Boigt, SÖilIntbfbtf. 
40 E Jaenicke, Ncutier. 
Becker, Schuetber, 
Bmber, StofimM. 
Gurt, Bnckihdlt. 
Ftiite, Liouvwribrk. 
Hartniait», Sdiitcibcr. 
Heinrich, Baiifbcamt. 
Sacntcf.-, Bätet. 
Stlmcfc, Meiatldreh. 
Knebel, um. Di-. 
Sie 6. Schneioer. 
Schnitze, FrI. 
Stahlverg, Stfm. 
Wagner, Jnteiid. Seit. 
41 E WiHel. S., Stfm. 
Bobm, 2ct)miiiu. 
Doellstaebt & Richter, 
AonqiietLfbrk. 
Engel. G.nsinaler. 
- Stfm. 
Jalinke, Schulim. 
STeipct, R., Stim. 
- 8t., Gen. Berit. 31 
Kirchner, Ww. 
Krauter, Stfm. 
Selimaii» & Stiidjitcc, 
Stlt zwthbl. 
SJiöflbcfpttmnet Giftn- 
Hüttenwerk v. T. 
Wenzel. 31 
Mannbeim, E. it. H., 
Lederwrjbtk. 3t 
Mirschiier k Stephan, 
Buchbruckerei. 31 
Müller, Rentiere. 
Siofffe & Gi’„ (ilicnt. 
Fbtf.- 31 
Saljtnauu, Poitier. 
Schmibt Sohne,Aronzc- 
wrfbrk. 
TokatSly, Koni. Dien. 
Watfchauer Nachs»., 
Metaliwtsbtk. 31, 
41- Webet, MShelbbl. 
Wifsel.Gebr, Porjellan 
litflcr. 
42 E. Hopsser, {Rentiere. 
Barlbolomae. Tapez. 
Jtitighaliii, Pros. 
Strelnii, Rentiet. 
Stiiblom, A lieget. 
Müller, Portier. 
Preiif], Ww. 
43 EMönch, A Ibumsbtk.F 
X Schubert, Hauswart. 
Holle, Agent 31 
.ßofjfelb, Stfm. 
Jalchkowift, Dr., 
Sun. Statt). 31 
- Ger. Stffcff. 
Seiiirfe, Kolonialwrhbl, 
Moler, Stirn. 
- & Hamlets, Konto 
büchcrfbrk. 3i 
Sicimami, Stfm. 
Roosen. Stm. 
Weltdamen &(So.,2ebet- 
mtfbrf. 31 
44 E Frömmelt, Fbtk. 
Benilieim. Makler 
Golbschnndt, Fbtk. 
Sdjrober.'PntiiimfW.5r 
Still)», Rentiere. 
45 E Priester, Fbrk. 
(Bülonistt. 21.) 
\. .sioiucninim. Selben 
Zwirnerei, (u. l.Apttl: 
Nt. 44.) 
Bnchimimt. Sekret. 
Bötuer. Stirfiiiuftet- 
Bering. 31 
Gntiibiinmii. Siciilicte. 
Junlet, Bets. Direkt. 
- fifi». 
Stimmirtct, Stabt-Bau- 
mlb a. D. 
Sticlhorn & Muchau, 
Sturzmc. 31 
SDIrrilcitftctii, Schuhin, 
Neff. ilaffcnl'Ptc. 
Petlewili, Stfm. 31 (! 
9iitd)ir.) 
£ dinier, Plällanst. 
Schonwalb, Maschinen' 
fiilirct. 
Schulz. Stniiciibote. 
46 E Tbiclcumim, Kgl 
Hof-SIIeitipnet. 31 
Golbichmidt. Sötoitie- 
rotfbrf. 3i 
Haufen. Fei. 
STiujfet Sohn. ajletatl' 
linfhtf. 31 
Pfuhl, Handelsiii. 
Schuleinann, Drogist. 
Schultze, v>:,pt.Atzt.A 
47 E Ouaadt'fche Erbe». 
Slllgem. Bnii-Aitzeinet. 
Deutscher ©iibmtn. Au¬ 
fzeiget. K 
Slitfmi, Stfm. 
u. Brocke, FrI. 
©octfdjlc, Mfm. 
Grosse & Brebl, Chein 
Fbrk. 3i 
Hanbinaiin, ßi. E-, La 
gct pou Pianodaii 
«rtif. 3i 
- M.. Stürmt. 31 
HauSLMottau, Ltonze 
lutfbrf. :1t 
JRluitb, Bilbbmitt. 
Itcfctt, Genre-Maler. 
Stöhn, Fbrk. 31 
Lochow. Schaukw. 
911ns!, S(hithiii. 
9!ienoch, um. Pol. 
Seilt». 
Cimnbt. Fbrkbesiherin. 
- & Hirschlon, 2am> 
tieiifbtf. 31 
Sdjmcbet, Stfm. 
Silbecblatl, Perlnuitter- 
lutfirl. 7i 
48 E Hecht. F., Stfm. 
(tiiiheipfft. 604.) 
E'ßtdil, H-, Stfm., (Stuf 
füifteiibniiim 129.) 
V. Scncrftiifo, Portier. 
Boigiclbt & 6o., Stom- 
miii. ©eich. 31 
Cohn, Fbrk. 
Dahlenburg. Stfm. 
Etzold, Bnchbino. 31 
Heil t, Pieisser & 6o„ 
Export-Gefch. 31 
48.Heckscher, Agent.Kesch., 
Stiitlh. Agent. 31 
Lcovotb, Agent.Gesch.A 
Ptochownick, Pat- 
fitmeticlibl. 31 
Sch i(z, Rechn. Üinili. 
Seelig & Hille, liljmci' 
tut. 31 
49E Stock), 91., fib tbef. 3t 
(Alcrniibtincnstr. 95.' 
Deyer, Portier. 
Bit ertich. Stickanst. 31 
(irol)ii, Wiu. 
Engel 9l«0t.. Metall 
wrsbrk. 31 
©eitel. Schlosse'. 
Haitiiiann, Metallwr. 
Fink. 
Holleibanin. Stmisllibl. 
Koch & Bein. älielnll' 
buchst. Fbrk. 31 
Lange, Schneidet. 
Meer. PuBfebcuilibl. 3i 
Müller, Lauipeusbik. 
Richter. Fbrk. 
— & Ncder, Stiftcitfbrf, 
Thienic. Echaukw. 
Waguer, Ageut. öcfdj. 
Weguer. Ww. 
50 E Pasch, aii., Stfm. 
Frick, Sfeiitiete. 
©teue, Bnchbincketei. 31 
©lofjiimiut, Lithogt. 
Allst. 
Jmtotb, Potliet. 
Slilj, Ww., Rentiere. 
Reuniauu. Agent. 
Olle, Dr., ©ijimt. Ob 
l'ehrer. 
Pasch, Seil. Bnchhdl.A 
— Stonumfi. ©.sch. 
Potpka, Sicmiec. 
51 E. Cuclil, Lronzewr. 
Fbtk. 31 
Botiuauu. Ww. 
©obltc, Sdmtibcr. 
Heitborii, Ww. 
Sdiliitt, Gastw. 
Siippolbt, Malet. 
Loeiuickc.Dn.Lchriststcll, 
91ölle, HntibelSft. 
Riesi. Stim. 
Sntunltft), Modistin. 
Schinädig. Oplilec. 
SetflcoiS. Ww. 
Stieff, Agent. ©eM)~ 
Boigt. Ftl., aieitlicte. 
52 E Hilpert, Fbtk. 3t 
E. Müller, Fbtk. 3i 
BreStaner, Stim. 
— & Stöhlet, Seberrar. 
Gesch. 31 
Btiinn, Slfm. 
Danket. Tapez. 
Doruau, Schubm. 
EinobSbofcr.Kapellinstr. 
Forubran. Tapc,. 
Gleich,»a,in, ©tfloir- 
Anst. 
Heibeck. ©ilrllet. 
Jaciuckc, Stfm. 
Kriegler, Sdinciber. 
Mattig. Agent. 
Müller & Hilpert, 
ÜKbiinifbif. 31 
Nobitlek & 6o., Enwrt- 
(icfd). 31 , 
Sdmber, Tischler. 
Echiiluer, Rentiere. 
SetgeoiS, Hosrath. 
53 E. Dobbert, Slfm. 3f 
Dittiualin, Cigarrenfbrk. 
Dobbert & L!o„ Tuch' 
Agent. ©efck). 31 
Hagruteister, Agent. 
©efdj. n 
Jank, .Ntim. 
Steil, Pol. Sekr. a. D. 
Stirfchner, Stiirfchner. 
Krause, Schneider. 
Stimiroro, Stonbitor. 
Mehle, Stfm. 
Sieltimmt, Stfm. 
Wenzel, FrI. Telegr. 
(Hcbilf. 
1 Neubau. 
E, Töpfer, Hotelbef. 
Cttiit. b. Stuben 04.) 
iro. 61 ii. da Alte 
Seeobftroec. 
i f. o. Alle Jaeobslr. 121. 
E. Hanfe, Reniier. 
«Ilniacher, Milchhbl. 
Beyer, Schneider. 
55 Haase, Destillat. 
Hanbrich, Stfm. 
'Hätschlet, Glgartenfbck 
— Hautboist 
Silitnii, S ickerin. 
Sniibmut. Stint. 
Mielist, Sdmcibet. 
Celjtke, Schneidet. 
— Htbaimiie. 
9tilimnmi, Tischler. 
Schne'berr it, SlMp. 
WmzewSki, Stcibi. 
Lebtet. 
56 K äiolpi, Rentier 
X Sinne, Spitlliiäljbl. 
(Sbeling. Sch icibet. 
Fenikis, Klempner. 
Heiinittg. Pnpaticr. 
Triller, Stfm. 
Weber. Dr., Pros. 
57 E Stinnivitg, Rentier. 
Fischer. Sträinel-Anst. 
Cli a[t, Stfm. 
Sofiinmii, Schneider. 
Söge, Bitbliauer. 
■ficilin, Tischt r. 
Baue, Stim. 
Lehiiiphnl, Ageut. 
l'ippeit, Buchblub. 
Martin, Graoir-Anst. 
WillMiet, Stfm. 31 
Obst & 6o., Papier- 
fbrk 31 
Rcintcftlb, Fbtk. 
»lomicmimtb, Seiler. 
Schulz, Modistin. 
Stabeuinck, Fbek. 
Stimmmg & B.nzlaff, 
MetalliPtibrk. 31 
WillS. 'Stoinlinmicrci. 
—. Dainpf-Getrcibe- 
9loflcrei. 
58 ELeonljarbt, Ledethbl. 
v?l Icjrnnbrine» ftr. 35.) 
X 1‘nnm.i, Maler. 
Slboiii, Stfjitlim. 
Sliiiiieiiiclbt, Stfm. 
Burmeister. Posainen- 
licriuribik. 
Gbert. Ziiivelicr. 
eiircntcid), Schneider. 
Haupt, Runigcsd). 
Hirsch. Prcüpergolde- 
Auit. 
KrzeiviuSIi, Schneider. 
Lange, Ww. 
Ataliti), Posament. 
MarrnS, Lackirer. 
Mardors. Schneider. 
Mobil#, Schneider. 
ÜtMif & Sohn, Hof- 
Beigolder. 31 
Pape. Schubm. 
Ritzan, Schnhm. 
Sdiulz, Schneider. 
Schutze, Wdchter. 
Stndjoivink, Schneider. 
Sltirafi,.Barbier. 
Tuchert,- 91cnt<cr. 
59 E. Jnnk, -Ingen. 
Bocker. Bildhauer. 
—• ©iiircntaler. 
Boebel. Tapez. 
Fromberg. Stim. 
Stefilcr, Maler. 
Pappenheim. Agent. 
Piild)cii,Stii)itallgla5f)bl. 
31 
Nodelheimer. 9)1., Fbrk. 
— I-, Rebhaar-Spin- 
litiei. 31 
Schmebä, Ww. 
@p tta & Seilst, Papier- 
„ fibl. 31 m 
Thaliintzer, Maler. 
Stellet, Rentier. 
S3oigt, Stfm. 
Wcndling. Potlt.Malet. 
00 geh. z. Sinbeiistt. 30.81. 
60 n. 61 a. d.Llndensir. 
61 E. 9Icitmatm, Rentier. 
Breltschiieider.Fruchthdl. 
Btünu, Stfm. 
Gtosiniann, ©iiflro. 
Hofftiiaini, Pettnckcn- 
inach. 
— Puiitofbtk. 
Israel, Agent. 
Si'hetmct, Jtfm. 
Notton, Stirn. 
Schott, Agent. 31 
gilt! & (io„ Photogr. 
Apparate. 31 :
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.