Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

Kaiserin Au-iusta striche 
— ,239 — 
Kaiserstraße II. T. 
7; Srfmlj, Tlicatcrmstr. 
— Piibmachetm. 
v Tfchubi. Dn, Sites' 
lotml-Sfffiff. 
u. SnmtboiDäli II., 
%'tiiot. 
Sieglet, Stirn, 
v Walberfee, Gräfin. 
K fitnufc, Zimmer« 
»istr. (Siliorasit. 64.) 
V. Gbcthntbt, Frau. 
i). Lanbau, Zthr., Dr., 
!>>»> 31 
Studio«), Staalsanw. 
ffli'te, Stfm. 
Solft, Sientiet. 
' i >1. (iclmu-j. Neiilier. 
V Peilte, Portier, 
(nbtintmn, Stnfsttet. 
(')icmtt, Optiker. 
SSctsbadj, um. Slat: 
atzt. 
$‘i R 3'1’fe, Haupim. a. 
D. (F.ljarloticnbttrg) 
X .{laufe, Win. 
Berlin, um Ritterguts' 
lief. 
Sitlmaim, Magistr. 
Beaint. 
TombrowSkii, Chef- 
Rcbakicur. 
v «eiumäsi, Tateideck. 
‘Willeitct, Lehren». 
Boglet. Dr., Pros. 
Wiiimann, Plallcrin. 
Julrmicii, Jtfm. (p. 1. 
April. Nürnbcrgersir. 
14. ir>) 
?1 R Iahn. Rentiere. 
(SrctitoroctGljausiceS.) 
oreijfdjiitibl, tim. Geh, 
Stift. Siatij 
AiuIIcr, N tlmciilec a.D. 
i) WilimowSki, greift, 
um. Wirll. Geh Rath 
S2 f. (i. v. d t'cnbtftt. 1. 
£ SBtetberhoff. Dr. med. 
(Gitoti-tiiii lettelbe.) 
V. Wille, Schichtn. 
Beuifchk, Giärlttet. 
82 a. d. v. b. Hcydtstr. 
Kaiserstraße. (NO) 
1 a. d. Kleinen 
Arankfurtersir. 
1 E. Herber, L.. Nenlier. 
(Nr 25.) 
X Herber, y, Gifenrot. 
Hbl. 3T 
Beiger, Am. 
(rminrl, Slfm. 
(«ensiche». Asm. 
stwitbadi.Parthiewrbbl. 
VaiilMiad), iiiitenm. 
'.UiiKOitfe, Grüntramhdi 
'ii; itter, Schuhm. 
'Vml, SBro. 
') »kowSki, jtfin. 
' enj, Jtfm. 
•. (fiinibt Echafsner. 
£ hntz, Siabaiift. 
■iudjat, Babemstr. 
sicher, Hauswart. 
Si-ebeit, Destillat. 
‘it'cbcl, Sifin. 
tiaon, Biichbinb. 
- 11, Selbiger, Rentier, 
l’ail, Hutni, 
"niger, Pofi-Sekr. 
l?»iroslatvsky, Hilfspor- 
liefst. 
Stfm. 
'uirzer, Schneiber. 
" mgcnbcii, Asm. 
'»11011, Äsnl. 
Htlfon, Stfm. 
I' istcrnack, Deiikalessen- 
libl. J! 
2egal!,Kletderbiigelfbtk. 
'iiieie, Ww. 
'Incmct, Stfm. 
»int, Stfm. 
'efinger,Nagetschmieb. 
’-'ilbe Nachf, Stotomal- 
mrjibi. 
-'olsr, Stfm. 3t (s. Nach- 
trag.) 
! Hier, Ww. 
3 L Hirsch. JJr. med., 
2nii. Rath. 31 
l ohn, Biichhail. 
3 grantle, Ncihcrui, 
HäiiSlit, GarnliaSpIer, 
.tienbel, Prwancre. 
StoroaieroSli, Post- 
Bcami. 
Lesser, Ww. 
fflatt, WliltMibl. 
Mai. Echiiin». 
Rcutnamt, Stfm. 
Oppenheim, Agent. 
Siteget, Pniiniuchcrin. 
Sckioiz Gastw. 
Scltr, SZdlwm. 
4 R .Sttiopf. Slfiit. 
Betim, Wm., ©astn). 
Berg, Wm, 
Sutfiä, Oiaftro. 
Grunwalb, Jtfm. 
Hermr, Kbtf. 3! 
— & Doegc, Siibctrot. 
Fbrk 3! 
Jrgling, Cchilhi». 
Jltaiiiec. Ww. 
SÖloKeteibef. 
Alaschik, Mus. Direkt. 
'VicUcnim, tiobcmustc. 
Reiner!, Stob. n. Sind., 
Stembtiirtetctbef. 
— Taielbecket. 
Richter, Ww. 
Schulz. Cchnciber. 
Wckiner, Stofienbolc. 
5 E. M'ofet, Stfm 
(Silogauet Stommiff. 
Gelch. 
Kolcr, pr. Zahn-Arzt. 
Seun jr„ Dariiihbi. 31 
Süfclitf, Fuhch. 31 
Aiiibe, Stfm. 
Oehmilc. ’Pti'bufienljbt. 
Oibcrg. Schankw. 
Prcuf?. Sdnieibet. 
Lchiesinger, Stfm. 
Waifailii Leberzuricht. 
Witzig, Nabler. 
6. 7 E Vetltr. St'nt. 
X Meyer, HauSbicn. 
AnSbuch, Biilteriibi. 31 
Etonet, StunftucUng 
Daiinai!. SBrcffiiiir. 
fieiith ltfcib, Agent. 31 
Gehnich, Siii'immer. 
Heul-, Eil ioffcv 
«»inlii, Ww. 
SKcifiet, Ww., Gastw. 
Mullet, Glcf Am'feti 
Cberiutge, Stepii-Anst. 
Sniife, Gtiiiikranlhbi 
P"ttiijier & ErfiiDiibatf), 
SarganSslalt 5brf. 3i 
Sicsdj, SditmhB. 
8 E. Nieiioff, Fichrh. 
(Greifswalbcrsir.200.) 
X Engel. Ww, 
Sitoii, STfm. 
Bogen, Stfm. 31 
Kasper, Stfm. 
Giiflel 9Iochf„ Bangesch 
M 
Gauinert. Pferdeb. 
Schaffn 
Hasiiiieoiis, Schwamm- 
libi. 
Heleier, Ufjtm. 
Kraut, Stfm. 
Mittler.Pserbeb.Schaffn. 
NicolaS, Stfm. 
Stemberg (5btf. 
Gleiter, Schanlw, 
!> ü SSintfict. Sattlet. 31 
Abtahani, Starionfbc. 
Stellt, 23iu. 
Betitner Batiiiiwoliwr. 
Hbl. 
Folm, Stfm. 
Worflet, Wrk. 
Staue, Sieiiltct. 
yceuiib, Ww. 
©lojj Schneiber. 
Sabcnhm, SdiiMbcr. 
i'tciieniiwi, ffii» 
S'toni!, Tiich'ct. 
Cchnmbach, Stfm. 
Siibnftcm, Stfm. 
Sotimii,Stfm.(f Nachtr) 
— 
10 E.SicStcnslem, F.,Sbrt. 
Rlcrf, üigarrcnsbrk. 
S'aitcii.GtfcitbcmiBifbrt. 
yeibetg, Smtt. 
üidjiciiftcm, Stroh- 
Ijmibrf. 31 
— Stffrau 
10 Silber, Ww. 
Schmu, Probultenhbl. 
Ti iriner, SMjltiiijbl. 
11 L grombetg. Ban 
qmet. (PoiSbametstr, 
118.) 
Ouast, Sitefttice. 
Schulze, Pol Seamt. 
Schwatz, Ww. 
Vogel, Letküuferin. 
Waller, Gastw. 
Wieniolli, Borstenhbl. 
12 E. Schirffl, Nenlicre. 
Sciebtid), Zeichnet, 
üiimict, Äsm. 
tliiiufemK Haiibelsm. 
Siofenmeict, Pensionch 
tut 
Nniinck, Pennonärtn. 
Schrolh, Hutt». 
Echnib. Schneibetin. 
2Datf))lict, Schuhwthbl. 
3t 
Wesiphai, Stotbm. 
13 E. MoweS. Brauerei« 
bef. (Hoher Steinweg 
«. 7.) 
V: Jan,sch, Waschanst. 
Bes. 
Anetfch. Ww. 
Banst, Schuhm. 
Aohd'ti, Sithogt. 
Danmi, Pseroeb. 
Stontcol. 
Oiaffiiet, Milchiidl. 
ßitdbifc Schneiber. 
Hui!, Sattler 
Jeftel, Schneiber. 
Muiize, Lilberpol. 
Lange, Ww. 
i'icln, SValer. 
Loose, MobiftiN. 
NitolaS, Tis ler. 
Pubith, Sdjneiber. 
SKefagf. Kohienhbl. 
Siofmtlial, Hofenträa«' 
fbrt 
Walter, Bierfahrer. 
14 E Rinck. Baumstr. 
(Etliilltcitfir l!4.) 
V. Meirn r. Ciolbtitb. 
Dahmv, St nogr. 
Siuta'gcc, Stamot, 
(5'ciictct, Schuhm. 
Holz, stfm. 
voizet, Slentiete. 
?liaiibii5, Stfm. 
Neubauer, Dk phil., 
Pio>. 
Dito, Stfm. 
Pinner, S., Biicher- 
mufot. 
— D.. MaschtiilN- 
ticiitcttljbf. 
(l?roja[)ii, Äre. 
Ouesnan, Sattlet. 
Gnrnet, Sfcbaltent. 
aUeiciiirf, Mobtstm. 
1', E. Noloff, Photograph 
(3iriifiilcinen"tr. 51.) 
V tmettei, SDiaiet. 
itiari'ch, Ph^togr. 
i'iögc, Schneiber. 
Snttl, (5il., Bäckerei. 
Hirsch, Jtfm. 
— 'S Phoiogr. Knnsl- 
veilaq 
Mitmis. Schneiber. 
Michael, Mnftm. 
Cmiftcin, Stfm. 
Stcuiboif, Schlachtet. 
Iß E. äifuer, Sitin. 
(Putbnsetstr. 8) 
17 E. Weitliel. Gifeitfibl 
(b-sl. April Sophien- 
fit. 1!).) 
V[ Vabetf, Schniini. 
Afchte, Mttnket. 
l'äratti), Perlt. 
Pifuii, ftil. 
3 .bet, Ww. 
Hub, '.'.geilt. 31 
Heliucht, Ww. 
Miiiimin Ww. 
i'tfai), Sdjwamnttib'. 
Wciitel, i"ebt., Tdcgi 
Bait-Anst. 
18 E. Blasig. Ncniter. 
Biittftsi, Uitirllct. 
Jtoliict Apothek. 
— Lehrerin. 
Storni«, Raherm. 
Sinlji, llhutu 
18 Schönemann, Bücket. 
Schwarz, Brauet 
Sictnberg, G,schw. 
19. 20 E. Somgcineiitbc, 
V. Siauteribeig, Pol. 
Watlilmstr. 
d. Böv'tocO Wiitwen- 
ftift. 
SliiibcoftuS, Ww, 
Bergner, jtl. 
Beyei, Wiv. 
iöoltic, Ww. 
Staune, St!, 
bi Dio, um Pol. 
Haiipim. 
öloeutfc, Wiv. 
Sdmiibt, Wiv. 
Schnif, Rtl. 
Vtfhl, Ww. 
WnUer. MtldihM. 
21 li. Beihle. Sitttliete. 
Sei Dr. pr. Atzt. 31 
Lnbwig, Atifcitt. 
Schiller, Pnoatiete. 
Cchnmachcr. Gaftw. 
Zeh, HanbelSm. 
22 Ktpcicrfohii, Bultechbl. 
Beihge, Schlosst. 
CiieMie, Taselbeck. 
Husfchiliger, Schneider. 
Saufen, Wiv. 
23 E. 'Bieget, Schneiber. 
(Aitc Jaeobftt. 68.) 
V. Stüvpen Siahetm. 
Inner, Gaftw. 
firmier, Satirz. 
Michaelis. Ww. 
Sdjatlatttf. Schnetberm. 
@d)imttmn. Wiv. 
SB'iitlei, Schuhm. 
24 E Naiiislau, Gcfchw. 
X StmnMnii, Buchhalt. 
Gtaseuack, Stfm. 
Hetz, Stint. 
MNiiet. Malet. 
Stehtclbt, SMtnboit. 
Wollet, Ww. 
iro, 24 „. 26 Kurzestr, 
25 s a Stutiefir. 11. 12. 
E. Serticr, Stcimet. 
aileibt, Po!. Siath. 
Bettet, StolomatwthbL 
Ebnet, Stfm. 
Glzc Wiv. 
Stülilich, Ww. 
Zaeobt, ^tifolfbtl. 
Stattn« Wm . Destillat, 
Stoch. Ob Stelln. 
Mrohti, Zahlmstt.ASpit. 
Üitbung, tiueftt. 
Aiöiich, Heilgeh. 
Dlefntfd], Wiv. 
Schinabc, Hanswatt. 
Epetbet, Zttckerwrfbrk 
25^ l a 'Jllctaitbciftt.37. 
R dichter, ‘fltiiliet 
X Bolimetl, Portict. 
01itiii(ict!i. äuchcmotf 
Stitupit Stfm. 
«uftgarlcit, Agent. 
Müllei. äliobtstni. 
VtoM-ifi, 9fcchi5anro Ti 
Sperling, Gast-, 31 
Zucker. Agent 31 
— Gefchw, ticljtctiitnctt. 
— Prwiitieie 
tZ.lJi u. 26 a. b. 
'lllcianSctftr. 
2fi geh \ ?((eianbctfit.3Ga 
27 E. V'rofi, Reittiere. 
An climg Schneiber. 
Better, Sa Her. 
Betinmttii, Jtfm. 
— ni n 
Beftgen TeiitNal. 
Bruij Schlechter. 
Halpeiii. i'JiobclIjbl. 
Vicbc-Miiib, Sttm. 
Slutgcr, stoucltot. 
28 R Hobelt, Stfm 31 
X tiaiiowifij, Setmal- 
teiin. 
Bccuiiamt, Scbcthbl 31 
Binmitg, Kastw. 
l'iiiiniV,. Sif.n. 
?Mt'blimbei, Inhbtin e 
Pein 
Culti^r, Sftv. 
Haiiuixistem, Jtchdrut 
c Pfiif 
Stallich 5‘ hbtin c.Peitf. 
Jtobbett & Gontp., 
SrogcnhU. 3t 
28 Stm sitnann, Posament- 
ivtljbl. 
Gdielbtc, Schuhm. 
Schrebet. Drogenhdl. 
Weick. Gaftw. 
20 E. Silbische Gietninbt. 
V. Sinnt, Penstoiidt. 
Synagoge. 
Hemttz & Seckelson, 
Patiietfbtt. 31 
Peters, 2apez. 
30 R Saiibcdci, Ww. 
Gtchlct, Mobtsttn. 
Worflet, Rolitabakhbl. 
Oirtiit. 0"itzwtl)bl 31 
SDiosf Wasche-Konfek' 
titi. 31 (I. Nachtr) 
Paatjotu, Jnsttumen' 
tcnni; 
Tscharntke, Kohlenbbl. 
31 R Schuppinann,Ofen> 
fbtt. 3i 
Planet, Topfet, 
De tzler, Bndiliblr. 
franst, Schuhm. 
toiü.ife, Schuhm. 
Scuiim, Schulmi. 
Hilbebranbt, Ww. 
Vabcgaft, Ntiherm. 
Polilmaitn, Slentiete. 
SieiiiienowSti, Schnei' 
btr. 
Wölbt, Ww. 
Znblmsft), Werlführ. 
32 R Bortl.arb, Baumfir. 
(Btilowstr 76.) 
Förster, Malchinenb. 
Geh Geschw.Sillierpol. 
(Solbiebe &llfei|cti)cmi, 
Dochtfbrk, 5ü 
Hirsch, Berf. Jnfpekt. 
Jafper, Agent, 
licbcitiicm, Gigarettcn- 
fbtt. 
Sipfdiift, Schuhfhrk. 
Mectbolhc, Post-Assist. 
jilcnctije.tn, Stint. 
Müller, Tapez. 
Plnsdier, 6anb43fL 
Schrvcke. Schneiber. 
S'JaniuvttiS, Schau¬ 
spieler. 
32a R Liepmann, Ta> 
petenfbrf 
Blanfctibnig, Stfm. 
- W, Lunipenhdl. 31 
Gäbet, Hanbelsm. 
Grabt, Schnetberin. 
totofi, Wiv. 
Htrfchh irg, Ww. 
Sattnft, Sttimfotwäd. 
St ranke, HanbelSm. 
Satter, Sitm 
Setni), Waschanst. 
illiilte, Schniini. 
Nciimann, Schneider. 
Pti»;, Schneibetin. 
Tann, Näherin. 
Treue, ?>schcr 
ayetnberg, Ww. 
Wolff, HanbciSm. 
v Zburinboisti), Pa- 
pieitjbf. 
33 R Mosch, (5. Stfm. 
(Michaels rchft . 6.) 
X. Hoiimami, Ttfchlet. 
Bicbei. Hanbelsm. 
Boilwrn, Pictbeb. 
Sdinffit 
CSiothe, Hanbelsm. 
Hcrriittmit, Schneiber. 
Heut, jtfm 
.yuich Sfm. 
tarnt, -chttcibcr. 
Mens, (baftmtithm. 
Stiuttet, Stirn, 
i'mboiu, Hanbelsm. 
Michaelis, St|iu. 
Molch, A!, Stfm. 
Oppenheim, Äiaschtnen' 
nltibl 3i 
'lietdiclt, Buif> tier. 
'Hof. nfelb, Dr. pbil. 
Sd’ail, Sttm. 
Sdmmadier, Musiker. 
Sitbel. Dbennsit. 
Siimi«, M'iii. 
Soitl’cig, Jafelbedet. 
34 E. teraet, STim. 31 
Stube«, Stirn. 
Berget, Beil. optisch- 
nnchtnt Siibitftue- 
Anst. 7t, 
34 fitieblilitber, Ww. 
(Sottfiitcht, Stfm. 
Heymann, Sfint. 
Sitbcnfmgeit, Tafe'deck. 
Jnnel. Giavent. 
Stctfdicc, Ww. 
Stnolljc, Jtoloiiialmtfibt. 
MaerienS, Glfenbem* 
(dmeibet. 
SDZctfet, Mechank. 
Slniuntmn, Stfm. 
Pmn, Wm. 
Siofcit. fifrn. 
G dient, Schneiber. 
Sanintntaim, Stfm. 
Sduilbig, Ww. 
Sello, Destillat. 31 
Stallntenct, Stfm. 
Strube, GiganenhbL 
Atolil, Geschw., 
Scijtctiimen. 
Wolienfteni, Sfm. 
35 R Knopf, Rentier. 
(Riilerftr, «2.1 
R Sommetlatte, Stfm. 
Hcijni'tmi, Rentier. 
Stnoiif & Sommerlatti 
Nchf.DMtaffmctie. 31 
Mai, Portier. 
Sinhemann.Tapetenhdl. 
Schröbet, Sfm. 
Simon. Stu. 
30 R f. Sir. 36». 
Krens, Stfm. 3s, 
Springorttni, Stfm. (f. 
Stachle.) 
36a R Sntbnet, Maurer- 
mstt. 31 
Schmidt, Luxurpapier- 
fbrklin. 
Sdhimebcbaiiä, Ban- 
Techuik. 
©iniiigotum, Agent. 
Gefch. 3t 
Wctmcke. Architekt. 
37 R f. Sir. 3öa. 
Berg, Stfm. 
Leb recht, Stfm. 
38 R Entmann, Stfm. 
Arnbt, fibrf. 
Bciitamm, Agent. % 
Boblaenber, Stfm. 
Henne, Tabathbl. 31 
Raatz, Dr, Sicditsanro. 
31 (f. »iachlr.) 
©tmonfohn & Stern, 
Cchuhwrsbtk. 31 
9. 40 R Beil, Spei. u. 
Lagethaus-Akt. @ef. 
(norm. Butts &6o.)5i 
V. Waltenbutg, Haus¬ 
wart, 
Battz, Atlh, Direkt. 
Saunt, Kranken¬ 
pflegerin, 
Staidj Stfm. 
— Stentiei. 
Seiten, Steinbinck. 
Biichmann. Sebitljbt. 31 
Deutscher, ©elb-Btitftt. 
Engel, lygarrcnfbtf. 
Siebte«,, Direktor. 
Xutffeiitöal, Hnthbl. 
Grad. Stfm. 
— Frau. 
Jung, <tmt. 
Störn, Sfiilitint. 
Sübtfe, Bobemnsir. 
Schulze, Staifctibotc. 
— Stubtbtt 
Sdiwari Slfiit. 
Stein. Sdiitftefblk. 31 
Tafchow, Tapez. 
Weise, Mont. Bote. 
Weite, Schneiber. 
Zanitiii) obrt. 31 
Zien. sttm. 
41 R f. Nr. .19 it 40. 
Sietlag bet Deutschen 
Sc lec-Zeitmig, E. b- 
28 Berg ii 
Betg. .f-..ntl'bl. 31 
Fnlinon SetitiM. 31 
(iolnt, Buchdnitketet. 3t 
(rrprl, Sdmliibtt. 3t 
ivibian. Mim. 
rtciluld), Scppidifbrf 31 
Huiiii i. Po , itaht- 
ftabstbif 
.Holiiili'd ii.igcnhbt 3t 
Saue, W. '■Siomimsf. 
Stoiier, llu, Siabbmet.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.