Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

II. T. Jägerstraße 
- 288 — 
Jagowstraße 
28 E. Briet, Rentier. 
(Potsdam.) 
a'ciitfrfi. stoiiMt Basar. 
Sdileiiuflcr, Mim. 
23-31 15.9io(tutlinl,|Stfm. 
«tciiuooiaficcflr. 101) 
Goiifcllioni-ibajiic 
A. Rolenthal. A 
Eerslel. Ptchhbl. jl 
Giolbfdimtbf, Berliner 
Samen üeiMiifl- Ä 
32 E. P>»kcn, Marmc- 
ÜJiiilct. 
Helm, um. Dr. 
HcmiiMi!. Dr., RechtS 
!»»». 
Sdilcsinget, Dr., pr. 
Arzt. Sän. 'Jiaib. 3t 
Schwahu, »Icttlicrc. 
Wicher, Ptttzbbl. 
Wille ^ Gontp. Nach!.. 
@tii!)lnn()bl. 
33 E. o. äBilfv. oro.23it!(. 
Geh. Legtif. SRslllj. 
(©tatestt. 2.) 
X Lre» & Nnglisch, 
Parfüttterieibrk. 31 
SBteiog, Portier. 
Buchwald, Aiantelfbrt. 
31 
Keibel & Go., Pafsc- 
»iciileric'brk. 31 
NSvir & Sohn, Gold- 
wrfdrr. 
Schlefiuger. Damen- ■ 
mänlrlgcfd). 31 
zw.SLu 34tibcttnaUftr. 
34—36 (. a. Sturste. 1—5 
u. Dbctwnllftr. 10.11, 
E. Deutsche SieidjSbanf. 
31 
X. Schüler, Sauä* 
Juspett. 
Wichtnaii», Portier. 
86 u. 37 a. d. Kurstr. 
37 geh. z. Wetderschcr 
Markt 5, C. 
38. 39 E Steift, Rentier 
(Hündelstr. (i.) 
Gohtt & Sintbaiifatt, 
Womcnlmrfbtl. 31 
Goltn & Warschauer, 
Miinielibrk. 31 
Friede!. «lifcuc. 
Herz. SnnFncfdj. 71 
Äunze, Gastw. 
Scngeiifelb. Porliec. 
©atttlcr, Gebr., Weiß- 
wrlidl. 
EiliapMi, Siramitteiibbl. 
Tarlau & Sippmamt, 
Tuchbdl. 31 
Vater. Asm. 
Werner. GigartcnW. 31 
Zitmnerntamt, Schnet- 
ber. 
40 E, Si). Sentiere. 
(®r. Lichtcrsclde.1 
V Telitnann, Verwalt. 
Bunzel, flfttt. 
Jacoby, SiedjtSaimialt. 
Netttitauu, PafiementC' 
ricrorljbl 3t. 
©Icgeittamt, Putzhbl. 
SBmtitfe, Konditor. 3i 
41 s. n.Cbcmninstr. 12,13. 
L.LanbSberger, 2.,Kfm. 
31 
SaroLö, Wiischefbrk. yt 
SonbSbergcr, LottiS, 
Herrengarderobegcfch. 
31 
Ntlittet & (So., Fleifch- 
wrhdl. 
Stititlouri), Haildfchuh- 
sbrk. 
;ro.41 u.420dcrwallstr. 
42 E FiSkuS. 
Bür. d. Huiivt - Tei-gr. 
Amts. 
Tich, Hauswart. 
43. 44 E. Diskus. 
Haupt-Telegraphenamt. 
31 
Wers. Stiege. Direkt. 
31 
45. 46E.Lo',>c. SB., fifnt. 
(Süliomitr. 69.) 
E. Lohle, O., stfrn. 31 
©ittfinaim.Ecibenbanb' 
Hdl. 31 
Lolile, Giufi., Parfüme- 
xiefbrl. 31 
47. 48 E. Moffe. Stfm. 
(aitoltrcitflr. 54.) 
V. Jitfiltr, Portier. 
Scoin, Sliiibcrgatb.Sttl. 
31 
Mo»e, Gebr., Wasche- 
fbit. 31 
Cppcnlicimtt & Go., 
Slonfeltflefdi. 3i 
49. 50 K. MitdekSfohN & 
Go., Bankgeld). 3). 
Kgl. Dänisches Gieit. 
ctonfulat. 
Sidmiaim, Portier. 
51 >1 l>. Mcndelsiohii. 91. 
Banauier. 
E. l). Mendelssohn, c 
Banguicr. 
53 »mbmi. 
15. f. Nr. 49. 50. 
Iah». Portier. 
53 E. iViciibeufokm-Sat' 
tliolbi), Banquier. 
Geh. Kommerz. 'Jiatij, 
Geu. Kotisnl. 
Keritke. Portier. 
54 E. Smtoit&Go., Lau 
qesch.iHetbestr. 55 bis 
57.) 
X Wrudt. Portier, 
^clittnbi, fi'in. 31 
/Met, Prokurist, (d. 
i. April: Nr. 52.) 
üinmet, Tttchltbl. 31 (u. 
1. April: irälioijtttt- 
str. 25.) 
Kehrwieder, Ww. 
Aietier, Asm. 
Petit, Ztischueider. 
fcdj.icr, Weiuhbl. 3t 
gtliniitamt, Mobistm. 
55 Jl ISbclino, 
Sanqtiier. 31 
E. Gbcltitfl, Netitierc. 
Ebeling, (r., Bankgesch. 
3t. 
Kischer, Hoftchulitn. 
Echrödcr Rlichf., Schul;- 
wrhdl. 
50 11 AiskttS. 
Kgl. Ob. Lenv.Gericht. 
56 a. d.Markgrafenstr. 
zw. .16 w. !>7 
Französischc Kirche. 
57 a. b. Gharlottcnflt. 
57 s. a. Ghartotlenstr. 54. 
E. Henke. Apothekenbes. 
31 
schlösse, ffoffcrfbtl. 5t 
58 E.Vlmubcrg.Banquicr. 
(Hasen Platz 5.) 
E. S!tisteiibtrfl, Satt' 
ilttitr. iPotsdatitersir. 
113. iBilla II.) 
Ballert, Cchankm. 
l'ltiiubcrit & Toltttick, 
SBanffldMi. 3t 
Bobe, Schneider. 
Gmiow, Banqnicr. 
Guttmantt.Battkgcsch.A 
59. 00 E jlnrljnicl, Lotter. 
Giiiiictmt. 31 
Lissauer, Sommer). 
9iath. 31 
Mnrrktviild, Sattqtticr. 
— Reutier. 31 
9iacl)incl & Boellert, 
Bankgesch. 3i 
Satter & Sohn, ©c- 
wehrsbrk. 3i 
SlMittteiet, Psörtner. 
01 E, flöttiji, 31ttitierc. 
K Sdjaftet, SKcittictc. 
Leriuger, Stgl. Schau- 
wicler. 
Sittmnr, Just. Rath. 31 
Golbschmidt, Prokurist. 
Isert, uw. «rei»sekr. 
aiiotte, Schlosser. 
Singe, Dr., yt. Arzi, 
Sän. Siatö. 
CilMer, Weingroöhdl. 
31 
Schmtickert, Handschuh- 
mach. 
Schreiber, Erzichcrin 
n. D. 
Zchroiw'scheLanbkarlcn- 
hbl. 2- H- Ncumann. 
Schtillc, Gch.Neg. Null) 
a. D. 
Welsch, Schneiderin. 
01a E. Magistrat. 
V Slctifran, Buchkiblr. 
(ihlert, Portier. 
Man, (S'nflm. 
Gucr-3, Lchulisbrk. 
Metiec, Dr.. 9icitil§amu. 
Mitsui er k Nosiell, 
Sttdilibl. 
Vogel. Schneider. 
— Ptiittmist. 
Stigrltr, Kit». 
— fimn, Peniionat. 
02 geh. z. 'eticbiidiftt. 71 
iro.62ii,62a'3ricfcrid)fit 
02» I. ,1. Artednchslr. 175, 
E Baum, Ästn. (Dörw 
berqstr 7.) 
Aschiiigcr, Ww., ©nftlü. 
Hotel „Sndi". 31 
Schttlf, Hoteldes. 31 
03 E. Aatm, Mutter. 
(V’effiiiflftr. 34.) 
X rtampmcier. Wasch- 
anst. (bis 1. April: 
Nr. 63o.) 
BHweilichcS Brauhaus. 
Ul'ü'macn.) 31 
Gidiberii, Hotel gnnti. 31 
Tastender Schneiberi». 
Ülccbc, Sdjitciber. 
Hossmamt, Ufobiftin. 
i). JanrziwLki, Wetti- 
dbt. A 
Äöliiitc, Schttctdcri». 
Koiwel 3t Go, Bank¬ 
geld,. 31 
Melzcr, Sdjuljm. 
Priem, Schiteibec. 
Sdimtbt, Schankw. 31 
Schul,. Ww. 
Stcut, Rentier. 
Wiedemamt. Safirn. 31 
03a i'l v. Prtnrbftcm, Frhr. 
(Attjicrlialb.) 
Y. Ptcftcl. Verwalt. 
Brück. RcchtSauw. 31 
Krank, Schneibcr. 
Gros), üniftro. 
Henldiel & Go., Wcitv 
flto6l)M. 31 
Ämmmteier, Daschaiist. 
3i, (o. 1. April: Nr. 
03.) 
?1Milatttbcr, Mobekfbtk. 
3i, 
— Gen. Seile, jt 
Sduiici, Schue'ber!». 
ediukiinachcr, Ww. 
Sicgctt, Eekonom. 
giinert. Schichtn. 
04 E. StSkttS. 
flgl. Üriljaint. 1. Stötfl. 
Buchhol;. 2'eis. Scamt, 
— M'itdiliM. 
Drcse. Ww. 
Girard. Direkt. 
Sictiiccke. Portier. 
05 E. it. V. I. Nr. 11. 
Butli. Schnhin. 
«renk. Lettjed. 9itinig. 
Anst. 
Hoiitnierineisler.G.u.M. 
Gastwrtliin. 
Hohenstetn. firl. 
Langer. Lttdibinb. 
Roscnllm!. Lchneideri». 
Schogel, Mfnt. 
Sditnmm. vorm. H. 
Slcifdmtnmt, Butter- 
Dbl. 3i 
Schubert, Graveur. 
Spilluer. Fbrk. 
Weilte, öaftiu. 
SBcIcIt), Sifobift. 
60 15. Petii, Ledeihdl. 3i 
ficig, Bankgesch. 
‘fanget, itafienbote. 
ffllorf, Portier. 
51'inafi, Getriibeiielch, 3t 
Dttinaim. Schneidet. 
Pctci-3, Portier. 
Schtilz. Rentiere. 
Schulze. Verkäuferin. 
Schwob, Schneider. 
Triebel. Bank-Beautt. 
07 E. Saft, Dr., SiechtS- 
ami). tMohrenstr. 6.) 
X Hartke. Slgent. 
Bayer, ctfin. ,5t 
Frieblduder, Stfm. 
Gumprecht. jtfm. 31 
Hartke, grau, Animcn- 
ottm. 
67 Hetintann, Stfm. 
aWjlicrg, .Qfm. 
Sitiric Wein. bl. 
68 E S'tiigan, Stfm. 5T 
V LenicS. Stotii. Dien 
Sll'Ij & Soni, Sbrf. 
zahnärztl. Fotmul. m 
Iuiiisz, stfm. 
Metier. Bankgesch. 31 
Nitschkc, Pcontciff. 
Slcllfcldt, Buchdntck'rci> 
bes. 
Troplowib. Tameutoiv 
'ckt. Gefch. 31 
69 E Siechniium. Bau 
mstr. (itntiftrfieiv 
bannn 121.) 
X Preufier. Tafeldeck. 
Barlhel, Schneider. 
Briinsch Tanznistr. 
finch-3. Gastwirthin. 
Frank & KerSpncher, 
BOi'm.Scnifch&Solm. 
Herrcngarberobegcsd), 
Eerspacher, L. & ©., 
Bitbh. 
— jifnt. 
Golilke. Ktt. 
Kretldinier. Gaklw. 
RüsaloivLky, Äersand' 
„6cf4 . 
5n<ic, iSUtf. 
70 E Deoerenx. Ph.Lfm. 
(d. I. Äprik: Gljat' 
ioitcttimrg.) 
V. Hittlte. Lederzuricht. 
Deverenx, C- P-, Leder- 
lldk. 
FcicSlcbctt, Ww, 
Kaiser. Schneider, 
strafan. stfin. 
Mt>ruS. Triseur-Gesch. 
- Ww. 
Plöp, Zrisetir. 
Raube, Sl'tn. 
Rösch, fi X 
SchUiike, «fnt. 
71 E. Paul. Rentier. 
Sltm.imiuum, Stfm. 
Anritt. SnilonialiutijM. 
Scnjictt, Hofuhrm. 
Hemtnim & Go., Sank' 
gesch. 31 
Utedjt, Siaficnbolt. 
;ro.7l u.73Sanonietfir. 
72 E. Ehrlich, Stillt. (Stur- 
str. 22.) 
Perudl, Schlosser. 
Eirkc. Äfm. 
Studien. Prioatirre. 
Slüliiilcin, Stupf«- 
(chiuieb. 
Söniciisteiti, LetMait i.3i 
Miethke, Sn itlim. 
Peters. Schneider. 
Raddatz, Schneider. 
Wenzel, Ww. 
Witikelina»», Schneid. 
73 E. Blond,), Kgl. 
aiidinmiflt. o. D. 
Deutsche IIHiiti.Zeitiiiig. 
Gml Marfels. 
Felirmann. Ww. 
Stiiljl, Bnchlidl. 
Modilat. Wildhdl. 
Wildlüf, Schneiber. 
3immci'iiuiim, Kanzl. 
9latlj. 
74 E. Sicflcnct, Klempner. 
Bauer. Win. 
SafsiS, Aiakler. 
Stunfliitaun, vw. Kanzl. 
Rath. 
Neidhardt & Neyble, 
Batit-Stomtniss.Gesch. 
3i 
©iiiefi, Piitzinacherm. 
Sioigt. Modistin. 
75. 7li s. a. Ätauctstr. 25. 
E. I. Nr. 74. 
X Sekchow,Hausdiener. 
(aiiauerflt. 20.) 
Scttbiimn, Hotel ganii. 
Gliesdie, Avpteteur. 
KÄiling, Abrk. 31 
Schulz, fibi-k. 
Goiuoibnid), Färberei. 
SQJtlnci', Schriftstell. 
Weidlcr, Stanjl. Diätar. 
76 a. d. Mauerstr. 
Kleine Ugerstraße, 
(C) 
1 a. b. Kilrstr. 
1 geh. z. NiederwaNstr.39. 
I u. 2 a. d. 
NicderwaUstr. 
2 geh. j. Nicbcrtvallstr.R 
3. 4 E Joseph. Sifm. 
(Siniilt. 39. 411.) 
Bromderg & Neuseld, 
KottfckltonSstoffhdl.^ 
Domnauer, Samen- 
Mantelfbrk. 31 
Meiibelc-fohn, Seibeiv 
wrhdl. K 
5 E. Htiltcr.Kniistfchloffcr. 
31 
Auerbach. (Siebriiber, 
Befabarltkel. 3i. 
Do hc, Sdmeibetm. 
©eritkc, Gebr., Gold¬ 
schmiede. 
Hitfdibcrg, Pofamcni' 
ivrhbl. 31 
HAler, Abbrnchs-ttnter- 
ttelitit. 3t 
Reuter. Schankw. 
Sauber, Stirn. 3t 
Sditotet. Sdjitciber. 
6. 7 E Mcticr. sifm. 
(Sctttfalcmctslt. 3.4.) 
Mcttcr. Mantelfbrk. 31 
7 a. d. Kurstr. 
Jagowstr. (NW) 
1 a. Str. 32. 
1 E. Slfdirott, Banquier. 
(Bellcvuestr. 12.) 
Stiitting, Gasttv. 
2-11 Baustellen. 
E. s. Nr. 1. 
12 E Sinnnmitami & 
Sohn, HoljhdI. (Tetn- 
pethoser liier 34.) 
Brnse. Lehrer. 
Dessin, Kgl. khorsünger, 
Dttlke, Aktuar, 
©niibnlto, Technik. 
Stollen, 9.'icd|iitiifcr.' 
Lange, Dr., ©ijitttt. 
Lehrer. 
Met) r, Post-Sekr. a. D. 
Siobtmifict, Stfm. 
Tech. Ginstiu. 
Zivpel. Lclirer. 
13 E, Meuzel. Destillat. 
^Wrangelsir. 93.) 
E. Siebte, iliinmetmfir. 
(Oppetneistr. 9.) 
V Edel, Verwalt. 
Gpftein, Stfm. 
Hatutci), Geh. exped. 
Sekr. 
Krause, Sdjntieb. 31 
Leuthk, 9)(il:'.. Zniend. 
Scamt. 
Schtocbcr, SluffiihiS- 
äeaiiit. 
Schwenkow, Former. 
Cimmrob, Geh. Stunzl. 
Sekr. 
ffioibc, Gifettb. Setc. 
14 E f. Nr. 15. 
Nehm, Poft-Mfnst. 
Ehrlich, Aeng-Lkutn. 
Jgm-c. Assist. 
v. Käthe», Ob. Steuer- 
Stontrol. 
Stern, Sdin"‘w. 
KoSlowski. ednthttt 
Netto,  jtnii.il.  Sekr. 
Noltmg, pnnzl. Lakai. 
91cid)ke, ScbcitDtfbrf. 
D.3sd)üfd)tit,i)ro.Haiti)i- 
ntaiiti. 
15 E. Melze-., Maurermsir. 
(Nr. 14.) 
Sltireiibt, Maler. 
SDmmtgfltictt, Biblioth. 
Scamt. 
Bläiiitg, Sieinmefe. 
Buitgereil. Tischler. 
Hei)den, flint. 
Sköhler, Schuh»!. 
Lehmann, Oberseuer- 
welker. 
15 Mari. Stak. Eitiuehm. 
Melke.'Schlüchler. 
v. d. Osten, Rentier. 
Schniübc, Siechn. 3faisi. 
Schtititanii.Milchhdlrm. 
Staubt, Suspekt, 
v. TtzebiatowSkt), Han- 
delsm. 
SSicInfdj, Stint. 
16 E. Sliioir. Tischler. 
(Katzlersir. 15.) 
E. Maillesetk, Sdilosfcr. 
(SeimctmUffr. 35.) 
V Feische, Stfm. 
B clelS. Stfm. 
icb, Post-Schassn. 
lüoll, .ßiiuvlmaitit d. 2. 
Dingels, Topogt. 
DrcdiSlcr, Photogr. 
Drettdel, Gastw. 
StrclMmtr, Dachdcckec- 
mfir. 
Ncllr, Gigatrcitlibl. 
Schindler, 9ieid|6uci'fidj. 
Beamt. 
Schmidt, Gig,irrem». 
— Schiffsraum'. 
Specht. Mttsikdirig. 
Wenzel, Topogr. 
17 E. Drüger. Holzhdlriit. 
Bildung. Agent. Welch. 
Dinlter, Mineialwusfer- 
fbrk. 
Eottliardt, Jtokoitiakiur. 
L'dl. Jt 
Saals, Mühlenmstr. 
Hugueniu, Stfm. 
v. JauttewSki, Sifm. 
.flliilin, Ard-ilekt. 
Jttofc, Frisenriu. 
RadischeivSki, Echnbin. 
Schmidt. Bäckerei- 
besiderin. 
Schwarz, Schnjmi. 
18 E Racz'inSki. Stfm. 
(Gliartottciibtirg.) 
'VHildcbrirtidt.Äuchhiilt. 
Bartfch, Pofameut. 
Betger, Sekret, 
dirauke. Assist, 
ßimbfdj, Post-Afsist. 
Lieben, Sianzl. Sekr. 
Linbe, Slcitct-Auflch. 
öinbematm, Handlerm. 
Poch-dSki, Schichtn. 
Schnmke, Ftthrh. 
Schtitifch, stfm. 
Wittchow n. Brcfe Si- 
uary, Prioatiei'c, 
19 E n. X f. Nr. 13. 
Gabriel, Assist. 
Gaebeike, Ob. Sclcgt. 
Assist. 
Erenda, Geh. Sekr. 
Rielan, Telegr. Assist. 
Schifcr, Prokurist. 
Schöttler. Schlosser. 
Zupkc. C6. Telrnt.Aftist. 
20 E. Schulze. Ww. 
Stincr, Scamt. 
Brandt, Scamt. 
Denk t, ltuletnehut. 
Siltiuor, Ww. 
teiltet', Ww. 
Günter. Gastw. 
Kluth, Sdju&nt. 
Siior«, äfettlietc. 
Miitier, Reg. Baumstr. 
R Itki, Bitiker. 
aiicchetä, Wiiifrfiincni'nk. 
Scheel, Silitchm. 
Schmidt, Scitlit. 
Schulz. Post-Sekr. 
Senkler, Hauptm. 
21 K Stillt, Tischler. 
(Soiihietistr. 20.) 
X. Tchitlze.Miinretmstt. 
Altnamt, Mechanik. 
Send, Ob. Steuer- 
Kottirol. 
Busch. Bmi-Anfsch. 
Hönieler, Gailw. 
Lanschke, Siidibedcc. 
Lindner, Sstdifettm. 
Schindler. Mechanik. 
22 E Wiefcncr. Dbcrfi- 
Leifu. (Attftcclialb.) 
X Hei"!ing. Technik. 
Aohtih^?. Frau. 
Saite, Schlechter. 
(Sruitrotilb, 9iedakt. 
Hirsch, Sattler.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.