Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

Gr. Hamburgerstraße 
- 205 — 
Kl. HamLurgerstraße II. I. 
17 E. grüntet & üiunflc, 
fiarbenfbrf 3} 
Söhnte Werknistr. 
Graf, Portier. 
18. 19 EWm6.Dr.phiI 
10 9lciilfd)ult. 
Ar,-'. Sueeltiee. 
BüchSler. Maschinist. 
(Sidjolj, Tafeldc'cr. 
Heinemann, Jifm 
Josei». Nächst., Gifla- 
reltcnfbrk. 
3itfoiPSti,8udjbmcimi- 
bei. 31 
flammet, JloIjtciifjM. 
Klang, Ww. 
Liedcke, Maler. 
Meyer, Kbrf. 
Nehab. Gebr, Ledetbdl. 
Olwlcr, aJMitlclfutf. 
Rachum, Prediger. 
Noieiithal, Leu Agent 
19a E. Scklegel,N.itfiti.yt 
Ali, Jtellerinstr. 
Br eget. pens. Sdiutm, 
Sdjicnci, 6 F. Gijpfo 
Inbcniibl 3! 
25nlct, Kgl. Steuer. 
20 E. Snfin, Rentier. 
(Lesstngstr 84) 
Oswreiitzilcher Gebet- 
Aerein. 
Baiunani,, Ria«. 
Baumglirt, Ww 
Beyer, nro Post-Selr, 
Sicrmtmit, Artist 
Boroipäfn, JToI;lm!)bl. 
Brub, Eclchiv. 
(Sohn, B., Stfm 
- H, Jtfm. 
— &Vteu6 ffieltnbeljbl 
Dnscha, Schneider. 
©eMIiar, Schneider. 
Hätznet, Rentiere. 
Ha»». Nähert,i 
Zelnike. Portierfra«. 
KSpper. Ww. 
Jkuiiischack, Wiv. 
Lange, Beamt. 
älloiit er. ftfut. 
Menke, Maler 
Panzer, Asm. Ti 
‘l-feiffct, Schneider 
Präger, Maschuieumstr, 
Pieutz, <!fm. 
Ran, Kfin 
Neck, Büiielicr. 
Sarrach, wafil cnlibl. 
G djai.ee,  Nachfolger, 
Puvierfl'rk 2 
Schnurpseil 'Snfelbccfer 
Scelig, Karsettidrk 3i 
SBegnec, Ech iciber 
21 E Sei)bei. Rentiere. 
Baute, Stickerin. 
Danziger, ilfm. 
Förster, Jtfm. 
G icbet, Nähetui. 
Koch, Kordi». 
Kohtz, Barbier 
Stofft, Friseur,» 
Nabewan, Beamt. 
Sperber, (konstlürcnfblk 
Stark, Prw. Wächter. 
Weinlops, Uhllil. 
22 23 s. o. Oramenbur- 
gerstr. 11. 
E. cteilifi, B-, Kreide- 
fbrk 31 
SM e„5, Hanbfchuhfbrk. 
Kralise, Tapez 
Mach«, Posainentimhbl. 
Zirklet, Seftiiiai. 
23 U. 24 0. d. 
Oranfenbntfltrfir. 
24 E Heinrich, Gastw. 
Slcketmmm, Ww.. Pm> 
mnohbl. 
Grossek, Schlächter. 
Miller, Monteur. 
Pahl, Golbatb. 
Riege, Sattler. 
Riiiknnh, Ww. 
Rother, S'ctoetfeg. 
Echimtz, Frl. 
Schneider, pro. RechiS- 
onin. 
Etcm, Stfm. 
Wieganb, Fbrl. (s. 
Noch») 
Winter, Gastw. 
25 E Ludwig, Asm 
Bei>;>a», fifeiberljMtin. 
Brämer, fttl. 
Büttner, Schauspielerin. 
Siiniguiiimi, Jifm. 
Stil, Sdiuljni. 
ßlltttfn, btl. 
Petcrffeii, Frl. 
Piltz. Gastw. 
Reiischcr, Prodnlthbl. 
Schulz, Buchhdl. 
Trost. Ww. 
Wiiikelniann, Schneidet 
Wnrzeldorf, Ww. 
26 E iMIbifdj- Gemeinde 
"V tMiimeiitlml, Jiisvril 
Silier - Bersorgungsanst 
d. jiib Gemeinde. 
Joel, Di: ,-InI., Jnspekt 
Seidel Portier. 
27 E Jitd lchc Gemeinde 
X ■öoUmaim, Dr., 
Rektor. 
Silbische Schule u. 
iiebrcr-BilbnngSonft. 
Scrifi, Schulbiener. 
28 E ». V. s Nr. 30. 
ßotfice, Fuhrh. 
Jose. Fnbrh. 
Cito. Fuhrh. 
Steiiidaniiii, Böttcher. 
Vogel, Spieckmiflt 3i 
2'l E u V, s Nr. 30. 
fiiicöcid), Gastw. 
Gmuuu, Gwrfigmen' 
fbrk 
Jcimch, Schankw. 
äicichntbt, Wäscherin. 
Richlei, Pserbehbl. 
Echwlirz. Ww 
30 E Soi'bicii-Kirch ßiein 
X Linder, pens. Pol. 
Wachlnistr 
Decker, T. pcj. 
Bredirecke, Schneider. 
Engelniolir. Glaser. 
Rmiifel, Ägent. 
Jordan, Schlosier. 
itcimicr, etjein. Gastw 
Kortschack. Uiiirtntlnit. 
Aiiitichal. Schneiber. 
9ln5iie, Schiihm 
Reichardt. Ww. 
eubcnlttn, Klempner. 
— Hebanime 
2i5mei, Siautfjetiutbbl, 
Waldinaiiii, Ww. 
30a E. u. X s Nr 30. 
Slienbl, itlempnct. 
Scfi, Beaiii! 
Sobcnbitifl, Schlosser. 
Voeliben, 'Jlaljttm. 
TInb, Sdjanftu. 
Heuer, Ww 
Jordan. Schlosser, 
itmilli, Schneiderin. 
Leiviii, Ww. 
®(iibra, Schneiber. 
Nescha, Schndm. 
Echöffsky, SiiNeider 
Schni bt, Giflintenatb. 
Sdjnlbc, Ww. 
Unglaube, Gciinkram- 
fjlltllt. 
31 E u Y s. Nr 30.. 
Ärnberbewahr-Änst. b. 
Sopliien-Geni. 
Bernow, Gi'stiv. 
Seunig, Wäscherin. 
Sitcmiu Kochirau. 
Puhl, Biiltcher. 
32 E. Pretzel. Wrlbes. 
Jacobi), flmt 
üiibmcti, Tafkldeck. 
SDiichnlMi, Sattler. 
Pobliiiann. Schiilim. 
Prehel & 6o., Treib- 
riemensbrk. 31 
Wangenlieun,Schneider 
— &6o, Herrengarve- 
robcbbl. 
33 E. Abrahamsohn, ©., 
Stfm. 
E Stbmfjamfobn, Ww. 
X Lntgk, .Oauäbien 
Abralianisolin. I, Set- 
btmbftoftfbtf. 
Barth, Schneiber. 
glcildjei, Ww. 
©riefe, Gemüschbl. 
Kuckuck, Ww. 
Kumck, itmiifcnroürlc- 
rni. 
33 Lanenburger, Stickanst. 
- Ww 
RatiPoro, Ww. 
Steppen, Ralmk 
Schramm, Kürschner, 
Slomifu. Ww. 
Stellet, Haiidetrm. 
Wolffr Schaiikw. 
34 E SMclmonn, Sebtr- 
lldl 
Engelniann, Schuhm. 
floi'pebl, Sattler, 
ctnnbt, Pllittcrm. 
Marubn. Gerber. 
Mnsolfs, Som-Magaz 
Reumuiin, Schne'.fctm 
Neustadt, flmntcinuäit 
Prinz, iffm 
Dtmige, Ob. Post-Wst. 
Schmoll, Ww. 
Stcmbamm, Bötlcher. 
Werbeloiv. ÜJiaSfciv 
nntbecobeljbl 
Winter, Schneider. 
Wüte, Ww 
35 E. Schmidt, Rentier. 
Gosse, Eierbbl, 
Äriuiper. 39m. 
8t'd) er. Buibier. 
Nolgns, Biichbiuder, 
Nilcker, Bäcker 
Schwarz, Glaser. 
36 E Stnhnc. Nettor. 
(Sntmooerlcövsfc 9.) 
Brelelow, Haiidelrm. 
Seblau, Ww 
Heuer, Tanz-Lehrer, 
üemfe, Schiihm. 
Niklas, Prw Wächt. 
2 Hüne, Ww 
TntodleSli, Ww. 
36» E Hoppensack, Eigen« 
tbilm. (Steidjenbemer 
str. 13>) 
Bachineper, gevr. 
Kanuiiciiiigeriii 
Göiuier, Posamcntwr. 
Hd> 
Si'ilifjiöoß«, Packer. 
Huck. Schneiber 
iititlet, urrcib Wäger. 
Robig, Bilbhauer. 
9to5lci, Ww 
Caltzniann, Moblsiin. 
Stiniming, Topter. 
37 E. Stojoiifet 5z Co. 
Littioilielengesch. % 
SBuoe, Nenliere. 
Areund, 9tm lere. 
Sourdan. itim. 
Äcofantci. Getreibegesch 
— L Kim. 
Kütbach, Bliuneichbl. 5i 
Naasch, Biitterhdl. 
z>v. 37 u.38 ®oefilenfit. 
38 E. Pre», Renner. 
(Ei mmetislr 25.) 
U Tricbcl,vcns Schuhm 
Sauii'oart, Reilenber. 
BerglaL. Eierbbl 31 
Buchwald. gttfeunn. 
Frank,nrther, Cigarren- 
hdl 31 
Genz, Schankw. 
Gramsch Sdjutmi. 
Habetlanb, Post- 
Schaffn. 
%atie, Kassenbole. 
Hattltb, Schneiber. 
Adnig, Stfm. 
Lenz, Schlcichter. 
Merleus, Schneider. 
Meyer. 5toinnus|. Gesch. 
(s Nachtr) 
Molbenhaner, Lebtet, 
Nomnt. Bluniciibbl. 
Pliideitteich, Stasfcnüoie. 
Pollcr, Schncidtrm. 
Schulb. SMiiteniuatt. 
Schwarze, Glaser 
©ouimcc, Post-Schaffit. 
EplieSgatl, Schneider. 
TheeS, Krankenwärt. 
Tbiirni, itetffenbofe. 
Weil, Neitiiere. 
Wech Buchdall. 
Welenberg, itoloniatiur. 
Hbi 
Wtn'elniann, Schneider. 
SBolienstein jun, Sans- 
getö. 31 
SBitlff, itassenbole. 
1 E Hartwig, Rentier. 
Bob, Jtfm. 
Berlin, Renl'cr. 
Epliraini, StleibetHM. 
fi!tnfjlom, Schneidet, 
ttcilmg. Frl. 
Kohlet, Milchhdt. 
«o erbt, Ww. 
Müllet. Ww. 
Pkannenbecket, Malchi- 
nist. 
Plack. Fbrk. 
Sch'tning, Kanzlist. 
Sch mmtltimnn, Cigat- 
renfbrk. 31 
Winckklrbotf. Ww. 
40 E. Scelig, 3Jt, Stfm. 31 
j ob,lisch Ww. 
Ktciibc, Grüttkranchbl. 
H lnmelmeit, Jliltlchnct. 
SSrael, Zahiitechiuker 
Prange, Posanienliev 
rot Hdl 
gtiei, Destillat. 
Sch mmcmmmi, Fbrl. 
Schröber. Ww. 
Scelig, Gebr, SBäfrtlt- 
sbrk 3! 
Stiller. Probutlenhdl, 
SStafei, Asm. 
41 E. «VopiJc, jtfm. 
(Auguflstt 29.) 
Avcrbcck, Schneider. 
Heuie,naiiii, l'clirctm. 
Sonecket, Post-Schaffn 
JaroSzew-rkt, Siemmlt. 
Kai eich, ÜBiu. 
Nebel, Neloiicheut. 
Povve, Obslhbl. 
Schüssuet, Heilgeh 
Sophie!!- Dlichhandlung 
(Guido Touchy), Buch' 
Touchy, Biichhdl. 
Biilain, Schneibet. 
41 a. d. gtufluftftr. 
6 E KoeMke, F, Eigen, 
tbilm. 
Abend, Posi-Schaffn. 
Appelt, Ww. 
Berget, Cianttenhbl. 
Sötlu1, Regisseur. 
Encke. Prem. Leuin. 
a. D. 
Kl. Hambnrgerstr. 
(N) 
2 a. b. Elsass«rstr. 
2 E. Stachow, Eigenthit- 
lnerin. 
Anhalt. Tischler. 
Benckcrl, Ww 
Eauert. Kohlenhbl. 
Guichkc. Gifcuiuttot. 3 
Ho bebaut. Mobtsttn. 
Hiinze, Wlv 
Kaestner. Destillat. 
Äoltle, Ww. 
Krebs, Täiticrm. 
Kultsch, Mbbelbdl. 
Michel, Waltenhdlrin. 
Paul, Sckilckchtet. 
9ietckiclf, Aquatieiihbl. 
Sachse, grifciimi. 
Stachow, Hliitdelsm. 
Ttett, Sldljctin 
Tort I, Schtnnibtf. 
Wollet!, HiiildelSm. 
f (i Stmcnflc. 100. 
EEtoIz nbcrg,@chuhm 
(Sit'cvridjslr 67,) 
Y Sticfi, stafien-Seamt. 
Smioni, Hulfbtk. 
Byck, Garberobehdl. 
Enatd, Kasiirettn. 
Heibmg, Bogelbbl. 
Jiiillimmn, Gastiv. 
a)ititlet, vw Pol. Leut. 
Roack, Wäscher,ii. 
Vogel, ow Dr 
Wachter, Mehlhbl. 
jto. 3 u. 4 Sinlenfie. 
i f. o Smienftr 160. 
E Maimtz, Rentiere. 
Braase, Holzbbl. 
Feckite, Wüscherin. 
«litget, PorjeUanfjbt. 
Götze, Rentiere 
Riefe,iftahl, itllitchhbt. 
Sieg, Jtfm. 
5 E Gehrling, Rentier. 
Borsig, Wip. 
Gehrling, G, Seilerwr. 
Fbrk. 
Stäche, Haararbeilerin. 
Werner, Ww 
ßtggel, Bade»,str. 
König, Rauchwchbl. 
Kötzschke, O.. Schlächter, 
Lenins, Schneiber. 
ölnttu«. Schneider. 
Pnst. Musiker. 
Rost. Mob st „. 
Cchundt, Tafeldeck. 
Sirogeer, Zuschneidet, 
Nolkmann, Wi». 
Weidig, Schulnn. 
Will. Pensionär. 
7 E Bcyer. Rentiere. 
X Kollniitz, Lehrer. 
BehrenS, Alöbelpot. 
®niifetf, Bäcker. 
Dannnwt, Beamt. 
Eichbetg. Klempner. 
Ftaiiz, Inpcz. 
— Tischler. 
Sdjdneotrg, Cigarren- 
bbt. 
Seeliger, Ww. 
Sperling, Ww-, Möbel. 
HpI. 
8 E f. Nr. 9. 
Snlbemen, Post-Beaml, 
Becker, Ww. 
Born, Ww. 
Bmimtomi, Pastor a-D. 
Dav>!>, Schnhinacher- 
atttkhbl 31 
Drescher. Buchdntcker. 
Zinke, Latfiter 
Friedrich, Obsthbl. 
Gärtner 6d)iic,brr 
Stroschmikn. «nfienbote, 
Mclchc t, Matulatuthdl, 
Müller. Grüniranihbl. 
Nack. Gastw. 
Sauber, Tapez. 
Schneidet, Wäsche, in. 
Sbeilbetmer, Jtfm. 31 
Unter,naiiti, Stickerin. 
Wieprecht, Maler. 
9 E. Alex W., Maler. 
(Slblachtcniee) 
Alex. P., Maler. 
— & Sodn, Scforot. 
Malerei 31 
Sittiiet, Graveur. 
Sotit, Ww. 
Eichet, Glaset. 
Franke, Postbeamt. 
Weotjie, Frl. 
Hedestreit, S arbter. 
Lenze Hutmuchet. 
Herbst, Ww. 
Helle Uhrni. 
Stauhli, Post-Schaffn. 
Kleibock, Kasseniwie. 
v Seii'itget, Hiiiiptm. 
Vübetibotf, Schlosser. 
A!oß. Seibenrottt. 
Sauer, Bäcker. 
Schimmel Post-Beamt, 
Schlitze. Ww. 
Spttalke, Modistin. 
Wieprecht, Tischler. 
Wtlke, Maittetpol. 
— Moltcrcibcf 
10 11E Möller, Schmied. 
Arndi Pavterhdlrni. 
Bilchoff, Fahrntstt. 
— Hebamme. 
Sotn, Ww. 
Ditintann. Schneider. 
Foige, Grantreitfbtf. 
jSttiiH, Ww. 
Uokel, Jttstrnmenlenin. 
Thiele, Kapellmstr. 
12 E Becker, Nohhaar- 
fomn. 31 
Behin, Schankw. 
Gtiinwald, Frau. 
Herboth, Ww. 
Hinbeinitt, Böttcher. 
Htrte, Steinmetz 
Kteuischmibt, Frl. 
Litnintü, Frl. 
Müller, Galertebeamt. 
— Hebamme. 
Stoefd], Liktitalienhbl. 
13 14 f a Augustsir 04. 
E, Holzmallii. Jtfm. 
V. Behrenbl, Obsthbl. 
13. 14 Cohn, Jtfm. 
Habbich, Sch,,h,n. 
Hackt .bt, Gastw. 
Henning, Monteur. 
Janffen, Privatier, 
ftdn'ä, Bürstcnsbit. 
Jhitoun, Werkn,str. 
Leon Stattete. 
Nitlschatk, Schneider. 
Pioetz, Fbtl 
iimba, Partiewrljbl. 
Maß, Porzellanhbl. 
i». 14 u. 15 Hufluftstr. 
15 E Samulowch, 
Schantw. 
Abraham, TrSblet. 
flißenborf, Obsthbl. 
Söiiitig, Ne,schhblttn. 
16 Neubau. 
E Brauet, fllciberfibf. 
(btSl.Slptil: St. 18.) 
17 E. Fischet. Rentier. 
Eichiliaiiii. jitankenw. 
Fiel. Miichhdl. 
Hoff,mutn, Eimsarb. 
SUngbctg, Kranken- 
wärt. 
Jtnapc. Fetnwäicheri». 
Stccnb, Schantw. 
Losensky, Bur Bocstch. 
Ludranezyk, Herren- 
aarde obrfjbl. 
Müller Ww. 
Rolbacket, Schneider. 
Saloinon, Pnoatier. 
— RechtSanw. 
Schlack, Tafelbecker» 
Schulz, Näherin. 
@tr inbutger, iiftOfct. 
Tellke, Ob Feiietwehnn. 
Walter, Plänen». 
Westpbal.Marken-Garb. 
18 E Westphal, gpeb.tf 
Satlhotom#, Schneider. 
Sntlboit, Jtfm. 
Berget, Jtfm. 
Brauer, Jtleibethbl. 
(p. 1. April: Nr. 18.) 
Soltenftem, Jtfm. 
Lenlchel, Ww. 
Kramet, iUaltt. 
LanSly. Wip. 
Selfing. Jifm. 
Liiidner, Beamt. 
Subrmicjiit, Schneider. 
08 oivsti, Ww. 
Pithltneuin. Ww. 
Ratnbow, Tischler. 
Eommecfelb, Schneidet. 
Stemhoff. Post-Kassirer. 
Tbiele, Pred ger. 
Ulrich, Schuh,ii. 
19 E Stapln«. Ww. 
Durselen, Post - Seit. 
tt D. 
Felchow, Schlosser. 
Fochler, Tafeldeck. 
Lemle, Schneidet. 
Liebrecht, Lehrer. 
Palm Schlächter. 
Wolf, Stitfit. 
20 E l'occiij, Arch'tett. 31 
Ftancke Rc.chf. (Alb. 
Lorenz), Grabdentm. 
8brk 3! 
Harimg 6ku Ssnenf 
21 EFalkenderg, Renktet. 
Baton, Penstonänn. 
6a tuen, Kupferschmied, 
©stuibct, Schtihtii. 
Hukebeil, Glaser. 
Jtrügno, Klempner. 
Meyet, Bäcker. 
— Kim 
estiifl, Fubth. 
(Briset, Näbeun. 
Schütte, Jtäicljbl. 
TyUseek. 3ufttncib. 
Botgl, Penstondrin. 
Botz, Ta»;-J,istit. 
Wiuiderllch. flim. 
! E Votz. Jifm. 
Bauch. Hefehdl. 
ßolm, Hctrengtirb. Hdl. 
Eckstein, Ditecince. 
Finke Schneibet. 
Gn>Ska, Schneibet. 
Hetiiilann. Jiint. 
Kobalt, Hfinblctm. 
ftlmnctt, pens Beamt. 
Schilling. Kstn. 
Schulz. Schankw. 
5806, G-, Fabhdl.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.