Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

IT. T. Friedrich Wilhelmstraße 
• ' '*■'•“ '.' ' ' ^ V '**' $ -&/ 
— 158 —  Frieserrstraße ' 
Friedrich Wilhelm 
ftra§c. (W) 
1 a. d. TKierflartenstr 
1 E Liepmann, Asm. Fi 
2 Garten geh. z. Rauch- 
sir. 1. 
zw. 2 u. 2a Naucbftr 
2a E v. Barbclcben.Dt: 
Prof., Geh. Ob. Med 
Ratb. 
3 E Cohen. vm. Innen. .U 
Berl. Milchkur-Ät st. ft. 
HellerSdork (Cohen). 
Böttcher. Rentere. 
o. Broich. Frhr.. Geb. 
Ob. Reg. Nutb. 
Coben, Gcr Slsiess. o. D. 
GerreShenn. Malerin. 
Sinn!, Portier. 
Lmdemann. Ksm. 51 
Niarin. GärMer. I 
Echommer, Ob. Berw 
Ger. R tb. 
Seeber, Porte. Maler. 
Seegee, Kfrn. ft 
Settre. Rent'ere. 
4 £ Warnecke, Geh.Rechn 
Rath. 
ChaleS de Beanlien. 
vw. Geh. Ob. Just. 
Noth. 
tzichholh, Rentier. 
Grube, Pr. lbii.. Prof. 
Krause'WutSdorff, Ma¬ 
lerin. 
Löwe-Calbe. vw. Dc 
Nelson, Kfm. 
Spott. Bnchlünd. 
Ulrich, Handlchubhdlrin. 
5 E. Cerbrrtz. Frau. 
(Stloiistodstt 24.) 
v. Barner. vw.General. 
Drewitz. Nenner. 
— Trau 
©dmmmC Portier. 
FobricmS, Rentier, 
stöhnt, vw. Direkt. 
SLfutßst, Vorkostbdl. 
Meinert, Schnerder. 
Schwartzkopff. Baumfft. 
% 
C H i^ctt, Ingen. 
(Lothr igeritt. 67.) 
Fx - v jictt Mfm. ft 
Söenbia, Jnhbrin. e.$en- 
stOuQt. 
PtfetS, Gastw. ft 
Rustad, Hanptm. 
7 K (FgflcrS. Rentier 
(Fuedenau.) 
Genz»ner. Dr med., pr. 
Arzt. ft 
Haale, 5lfm. 
Schatte. Post-Beamt. 
Schermann. <tfnt. 
Etreblow. Masseurin. 
Sttocka. Kfm. 
Wand. Krankenwürt. 
8 E. Werner. Ritterguts- 
des. (tii^amstt. 54.) 
Delortne, Gesandter. 
Maikgler, Portier, 
v. Plüt'korv, Vewtn. 
Epener, SenatS-'t räfib. 
v.St’arlDiberfl. RenNere. 
9 E. l'ittdiaibt Renner. ft 
Bibliot ek d. Vereins 
..Herold". 
Br?, G) h. Admir. Rath. 
Del Banco. Reittiere, ft 
Gnttmann. Älentier. 
Hamke, Portier. 
HunlUS, gcpr. Kranken- 
wärt. 
Tbtefeit, Auchbalt. 
Wesebanm, Sckankw. 
10 E äschert. fogcniHÖm. 
Duchboltz. Rent er. 
Ditnnar.Lanb-Bauinsp. 
Gaebe, Dirett. 
Lichlenvng, Geh. Rechn. 
Ratb. 
Paul ÜLs>'nI., Fbrkbes. 
u. Seckendorff • Gubcnt, 
Frbr., Maior a. D. 
SLrader, Asm. 
Degener, Portier. 
11 E Triepel, Rentier. 
Lrockes. Ww., Prrvat. 
Geiseler, Frl., 9kent. 
11 Jütlner. Portier. 
Mandel, vw. Prof. 
Milielstaedt, Oberst z.D. 
Repvin. Ww. 
Steinmetz. Tanez. 
Wagner. Frl.. Rent. 
v. Weilier-Nimptsch, 
Rentiere. 
12 E Veid)3Uirt, Asm. 
(^lovstottstr. 47.) 
X Grunenberg. Portier 
Engel. Rentier. 
FilanmmtS, vw.Geh.Ob 
Banralb. 
Markivald, Kfm. 
Riese, itoHIeiibbL 
12 o. d. CornelluSftr. 
13 a. d HrrkuleSbr. 
13 E. Maiuschka. Top- 
rwlczan. Gräfin. 
(Müuchen.) 
y, Sello. Dr., Ob. Leb 
rer. (Atttlenwalberstr. 
13.) 
Amibt. Frl. 
Ban. Portier. 
Frcntzel • Beyme Dn, 
pr. Arzt. 
Grundmann, Gastw. 
v. <xaücl. vw. Gen. 
Leutn. 
JonaS. Pvvatier. 
SlcitcnibcU, Juhbrin. c, 
Peusion. 
fllcmm, Mw. 
Stcffclb, Ww. 
14 E v. Wedel, Rittmstr. 
o. D. 
V. Snaert. Futtermstr. 
Oelienll. Neuermelber. 
S™tf)nmmi,3o(t totaler. 
Hühner. Sn lachler. A 
i^hfeibr Dr., Pros. 
Lc>wtttsoh»l. Nennere. 
Pueaelow. Schlächter. 5i 
Pfoff, l)r., Cheuttker. 
Pttschinann, Friseur. 
Echunbtlein, Ges. 
yclitctm. 
We'erstratz. Dc, Prof. 
Würjbach, Klm. 
zw. 14 u. 15 
v. d. Heydtstr. 
15 E. Clai,s. tipothcl. 
(fizztmrfjenbaiimtl24.) 
X Haficr. Post'Learrrt. 
Bluth. Nentrere. 
Doinbron^N. Ptärranst. 
gebier, B»lker. 
H iiummi. Rentier. 
Scuvc, vw Püst'Sekr. 
Motte, Dncü a. D. 
5jaitbC’bmv Dt, Zahn¬ 
arzt & 
Lcnnnsky. Gastw. 
Müller, Posamentwr. 
Hrkin. 
v. BilntoroSü, Freier., 
vw. Geh. Ob. Just. 
Rath. 
Zteinann, Klempner. 
16 E ?crvm. Rpittirr, 
(Schonebergerstr 25.) 
91rmbnl &9Jhi litt, M fite. 
Corneltus, älumenbutb. 
d 
(xtriiclbaum, Lanbgn. 
Ratb. 
Hemrich. Knnst'Maler. 
Mullcr. Afnt. 
Schcsilel. Frl.. Rent. 5/ 
WllheliNk. Prem. Lenkn. 
17 E Rademacher, Apo- 
ilicfcc. 
Altboff. Dr., Geh. Ob. 
Rest. Rotb. 
5)raimnaim, Maler, 
v. ^larorv, Major. 
Grasfcnberg, Delikatess. 
m. Ä 
Halm. Mim. 3t 
Iaedtcke, Friseur. 
Koppel. Renttere. 
Pelfniann, Dr. Geh. 
Sän. Ratb. 
Richter. Kfm. 
©tirl}, Schnhm. 
Stoevkng. Äunst«Maler. 
Wc gert. Kfm. 
18 E. Wiener, Arntsger. 
Rath. % 
18 X Weber. Pouier. 
AvelllS. Äfnt. 
Goto. Goldwrhdlrin. 
— ßehreri i. 
v. Gueniher, Reg. Rath. 
71 
Henne. Geh. Ob. Post 
Rath. 
Koenig, Hauptm. 
v. KNlücwein, Reg. Rath 
a.D. ^ 
Staubten, Kfm. 
S monsohit. Rentier. 5T 
v. Sothfofct'Cllten» 
liitmen, Gen. Major 
j. D. 
19 E Möller. Dc phil., 
tSbeniifcr. Pi 
E. Möller, vw. Geh. Reg. 
flimb. 
Sictri/ pens. Solomo- 
tlüffthu 
— Schlosser. 
Koch Reg. Asiess. 
Lohlnantt, Reg. Assess. 
ö.l'itmchau, ©rüstn, mo. 
Katnntecberr. 
Riemer, Dr.. Stabsarzt. 
Schröder, Cchuhin. 
Cunon, Kfm. pi 
Slenrkopf. Portrer. 
20 E W"gntr, Rentier. 
(2Bannfcc.) 
X Halm, Verwalt. 
Aachen-^eipziger Ders. 
All. Ges. 
Gnlte, Bür»!enm. 
— Plättmtfl. 
Hausch'ld. Drogenltdl. 
Hcijnmttn, Ger v ffeff 
Hüpeden, Lehrerin. 
Kui'nernann. Apoldek. 
Ktyßner, Kannnerger. 
Ratb 
Slnoll Gärtner, 
LenL'enberger. fibtTbes. 
Lin entann. Kfm. "31 
Runel n, Kim. 
— Weh. Ob. Juft. Ratb 
Echlieber. Banquier, 
tlf rt. Wlv 
21 E Sctiulve, Landger. 
Drrekt. 
X Schmrdl. Porzeüarr- 
bM. 
Denisch-Ostainkanislle 
Plantag l^es^llsch. $[ 
v. Gölieu. General d. 
Ins. z. D. 
Genger. Hutm. 
Hennann. Kim. 
Hcrzseld. Bankaesch. 
— A. tt ®„ Kflte. 
Siibiüig, Rentrer. 
Obcrmcit, Posament- 
ivrliblrm. 
Schröder. Dr* Ritter' 
aniSbes. Ji 
22 E Meter, Kasstrer. 
Bonbctm, ftbttbet. 
Brock. vw. Pros. 
Kraule, Port cr. 
Äu' ne, Slickerm. 
Rummel, Maior. 
Echkubr, Klempner. 
Seidel. Dn, Äpotb. 
v. Srulpnagel, Reg. 
Rotb. 
v. Smlerfclb'ftret)en* 
stein, RülerflutSbes. 
8?olrf, Privatier. 
— Renner. 
23 s. a. Kaiserin Angusta- 
ftr. 70. 
E. Reichel, Rentier. 
(Malbaiklrchstr. 17) 
X. Knobbe gen. Walb« 
mann. Verwalt. 
Stauet, Reg. Assess. 
— Inst Rath. 
v. Halsern, Korvetten- 
tiatnt. 
HckNick. Kolontalroc. 
Höl. pl 
Jnnpcn, Renliete. 
Joi!l, Dankbnchimlt. 
Lonmch. Rentier. 
Maaß, Rentiere. 
Zapp, Lackerei'Jnhabe- 
rtn. 
-Frl. 
zw. 23 u. 24 
Kaiserin 2lngnstastr. 
24 E Gniremcmd, Ksm 
AppelmS. Geh.Banrath. 
Borcharbt, Direkt. 
25 E. Blum. Nenilere. 
X Wkchmann, Pol. 
Wachrmstr. 
Dorchardl. vw. Kom¬ 
merz. Rath. 
Gell ke, Dc jur., Ger. 
V. steif. 
v. fiügelacn. Geh. Ob. 
Reg Rath. 
26 E Behrendl. Rcutie1 
Giltst, Geh. Admiral. 
Rath. 
Hekdemann, Ksm. ft 
Cuilip, pens. Veamt. 
Wolsers, Rentier. 
26 a. d. Thlergarrenftr. 
Fliesciistr. (SW) 
a. d. Dcrqmannstr. 
1 f. a. Vergmannstr. 24, 
E Klose. Rentier. 
Dietrich, Post.Assist. 
Diltmar. Lokonrotiv- 
führ. 
Äscher, Ww. 
Grotbe, Destillat. 
Hatfit, Uhtnt. 
Renmann. ArchiteN. 
sihcTcl, 5lfm. 
Radinann, ©eb, Sekr. 
Rode. Partiknlier. 
Schmidt, xtgeiit. 
Sch ctbet. itfut. 
HUrtdfj, Portier. 
2 E Hertcl. Crganenfbrk 
Busch. K'M. 
5)imnft, Eisenb. Sekr. 
MertenL, Kfm. 
Äkobrke. Ww. 
SUinlict, Höcklenn. 
Narubach, Ligarrenarb. 
Oito. Werktühr. 
Onandt, ZeittutgS- 
S edit. 
Stang. Nälierin. * 
Dnel, SLnbnk. 
SBicbenumn, Gürtler. 
Zndler, Ww. 
3 E Merenderg, Klm. 
Ärendt, Bür. Vorsieh. 
Bohue. Pianist. 
Dürkon, Tischler. 
GeidieS, Bmi'ÄM. 
Görltch, Grünkrambdl. 
fltcfcbcit, Monteur, 
fltaaß, Krnn Veamt. 
Miage, Pol.Wachtmftr 
Nässer, vw. Ger S kr. 
Schnkz. pens. Pol. 
Beamt. 
Ullrich. Babn-Beamt. 
s. a. Amdistr. 7. 
E Lowendorf, Destillat. 
Grob, <lfm. 
Hentrich, Bautechttif. 
Hintzmann, Mechanik. 
5krüacr. pens. Poltz. 
Wachtmstr. 
McwcS, Lebrer. 
Neitmann. Veamt. 
Put. Ersenb. Betr. 
Sekr. 
Sachse, Telcgr. Asstst. 
Schumann, Tischler. 
Sctdlet, Schnlim. 
Stoffrcgen. Schlosser. 
Titel, Kfm. 
zw. 4u. s Arndtfkr. 
s. a. Arndtstr. 36. 
E Wal. ^btf. - 
E. S ecntrfti. Fbrk. 
Brufrlein, 2Bm. 
hii'bio, Architekt. 
MÜnchberg. Lehrer. 
Scheblich, Dr. phiL 
©tabu, Bnchbdlr. 
Srernickel & Psetl, VaS- 
u. Walser-Anl. Fbrk. 
Dentlcher. Ingen. 
BUilet, Eiscnb. Aeantt 
E Kumbier, Apo.heker. 
(Martenstr. 30.) 
V. Vrüstan. Kfm. 
Anhalt. Schubm. 
Arrbelin. weonreier. 
Drewitr, Echnerder. 
Sifri/tr, Bäcker. 
0 Goltdammer, Lehrerin, 
Gürte, Pofammtwrhdl. 
Huchlneifter. Bank- 
Beaml. 
Henket. Post-Sekr. 
fllofe, Tischler. 
Kongebl. L tdogr. 
flfibne. Tischler. 
Al'enSdork, Sttm. 
Moritz, Fenerwehrm. 
v.errlich, Tischler. 
Pol'chla Bildh. 
R ntn Bildb. 
Scgclbach, Pensionär. 
Weder, Agent. 
Wol'i, Kanzl Jnsp. 
7 E Dlauroct. Rentier. 
Dettmann, Ob. Telegr. 
Ganz, Sinn. 
Haas, Rentier. 
Hart. Ob. Tlintm. a. D, 
Jim.i.Kammerger.Serr> 
Knrtb, Friseur. 
Müller, Arodiftm. 
Rtccm5, Kammerger. 
Sekt. 
Schneider, Ww. 
Thümen. Crgarrenhdl. 
8 f. a Willibald AlenZ- 
str. 7. 
E Puevke, Rentier. 
lÄlexandrmenstr. 97.) 
^Rönisch.Drablspmner. 
Albrecht Vergoldn. 
Arndt, Geb. Registrat. 
Burgbai dt, Lehrerin. 
Düngen. Städt. Ver¬ 
walt. 
Gläser. Veamt. 
KliUt, $ im. 
Knop. Posamentwr. 
Hbltm. 
9 onhardt. Kfm. 
Plate. Kalkulator. 
Sch'auch. 6fm. 
Sa.midt. Lebtet. 
Stolve.Schomsteinfeger' 
iitstt. 
Tttlnz, Schankwirthin. 
Zmcke. Schriftsteller. 
zw. 8 u 9 Willibald 
Al-xisstr. 
9 s. a. Wilibald AlexiS- 
str. 36. 
E. Bi^choff. Rentiere. 
(Zossenerstr. 31.) 
X Samland. Verwalt. 
De bge, Jnspekt. 
Hanne. Cchntzm. 
Ladendorf, Milchhdl. 
Lewandowskl. Kfm. 
Mann. Ww. 
Rommel. Kfm. 
Samtcr. Posamentwr. 
Hdl. 
Weiland. Kfm. 
Wiegand. Buchdruckerei- 
bet. 
10 E Albrecht. Geh. Kal- 
kulat.- 
Belzia. Bäcker. 
Brosch, St- akennstr. 
DabmS, Decs Beamt. 
Damrat, Postbote. 
Grassow, Beanrt. 
Haupt, Lebrer. 
Löblich, Pol. Wacht- 
mstr. 
Lüders. Maaistr. Sekr. 
Sadlowski, Bank- 
Beamt. 
Cchwandt. Barbier. 
Weift. Vergoldet. 
Worte, Stfm. 
Zerbel. Maler. 
11 E Müller. Am. 
Bock, Mechanik. 
Lcohlich. Vers. Mathe» 
»taufet. 
Gores, HandelSm. 
Hausse. Rentiere. 
Jaetnsch. Post-Schaffn. 
MuSver, Lebtet. 
Potte, Lebtet. 
Schmidt. Kitrtjl Diät. 
Skrodel, Geh. Kanzl. 
Nnft. 
Weife, Stadt. Dächt. 
Werner. Architek«. 
12 E Hemburg'sche Erben. 
X Gruschwitz. Schankrv. 
3lbnm, Gürtler. 
12Deike. Geh. Sekr. Lsstst. 
Droeicher. Ww. 
v. Euen, Telegr. Assist. 
Entersb'-rger, Post- 
Kasstrer. 
Fritzsche, Lithogr. 
Hasse. Gcr. Alsist. 
Küyn, Hpt. St. AmtL« 
Wtst. 
Lange. Ob Telegr.Llsstst. 
Mirteitdotff, Geü.K.inzl. 
Dteit. 
Müller, Schneider. 
Racine, Rentier 
— Lehrerin. 
Senk, ^immennfir. 
Skeffendagen. Agent. 
Stegemann, Ctenererh. 
Etong, Geomeler. 
Ulrich, Lebtet. 
Wache, Dogeilidl. 
Zickenrott, Schneider, 
zw. 12 ii. 13 Fivieiuftr. 
13 Neubau. 
E. Hentschel, Maurer- 
mstr. (Ant Channsso 
Platz 5.) 
Arn Tempelhofer Berg. 
Pto liet'NebungSplatz. 
E F Skus. 
14. 15 Baustellen. 
E Fiskus, 
zw. d. Grimdft. Str. 20. 
ir> Baustelle. 
E A»kus. 
17 E Plöb. ^brk. (Cten. 
dakerftr. 29.) 
E. Mielke, Brldb. (Ra- 
tbenr-werstr. 59.) 
X Bobmer. Schntzm. 
Bode. Phorogr. 
Brandt, Frau. 
Bntb. Sekret. 
Butow. Stcucretbeb. 
Pbto§jm^kn, Ww. 
Frembgen, v rchttekt. 
Hnegler, Schuhm. 
Gräber. Kfm. 
Grube, Privatier, 
Hagen. Mus Vtörec. 
Harscher, Post'Slsust. 
Hoffmunii, Win. 
Jetomin, Ww. 
Junge. Ksnt. 
Kelch. Get. -'sstst. 
Lauterbttch, Ge chw. 
Shcfecfe, Gastw. 
LulinSki. Portier. 
Martbecfa, Reichsbank- 
Assist. 
Mügge, Vers. Znspekt. 
Ockers, Schlinkw. 
DtN'e. Bnchbalt. 
Schönfeld Bur. Diät. 
Cpteael, Kfm. 
Sttelilow, Lehrer. 
Wol«er, Vers. Leamt. 
Simntctmann, Stat. 
Äsüst. 
— Ww. 
18 £ Zabnle. Fbrk. ft 
i coer, Schubm. 
Stetig. Hanbelsm. 
- Schlosser. 
Stn, Pol. Beanit. 
Golz. Monteur. 
Güntber, Pol. Beamt. 
Haenell. ^ol. Beamt. 
Härtung, Lehrer. 
LoolS. Pol. Beamt. 
Mundt. Rentier. 
Ricolai, Ingen, ft 
Rennet. Kfm. 
Rotbgießer. Hcmdeksm. 
Salmg. Mautetpol. 
Samknann. .fifm. 
Senfit. Pensionär. 
Spetsebechet, Weber. 
Siargemann, Rentner. 
Td'eme. Kfm. 
Waste, Kfm. 
Windis^b. Beamt. 
Wolsgram, Schneiderin. 
Wollny. ßiqattcnfbtk. 
19 f. a. Wlllivald ÄlexiS- 
str. 37. 
E Tzichöckel, Schlächter. 
Andreleck. Kanzlist. 
Eißen. Kfm. 
Fkscher. Feldw. 
Günther. Puphdl. 
Horn, Portier.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.