Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

II. T. Blnmenthalstraße — 60 — Boeckhstraße 
19 E. Nir. Eigenihttm. 
Becker, Ww. 
bordiert, Rentier. 
Humid), Maler. 
Hofmann, SlrdntelL 
Hofmeister, Prof., Ober- 
lehr. 
Metlenins, um. Pros. 
Netto, Ww. 
Neumann, vw. Sän. 
9Mi. 
nicirfj, SI1III3I. Nnlh. 
Schwarzer. Bäcker. 
Winklet. Plätterrn. 
Worlitzer. SdiMitet. 
20 geh. z Kursurstenstr.165. 
20 a. d. Kttrfnrstcnstr. 
Blnmeshof. (W) 
1a. SchÜneberger Ufer. 
1 E. Mosjner. Reittiere % 
l'olm, Rentiere. 
Marr. Rentiere. 31 
Opvenlieun. Prof., Dr., 
Astronom. 
Phentel, 2'Jm. 
Ros;detttscher.Ww.,Tier' 
vertan. 
Thies;, Borkosthdl 
2 E. Sternberg. Rentiere. 
X Ttollderncr, Portier. 
' ÖurdiaiM, Diemter. 
Rteimblidt, liientiec. 
Jonas, vw. Monful. 
Just. i‘(iioi()e!et. 
— Rentiere. 
Seellg. Rentiere. 
Werst. Klenivmr. 
Wolfiscr, an». 
3 E. Salier, Rentier. 
Anerbach, Stfm. 
Barwald, vw. Dn 
Beuchard. Kfw. 
Hanke. Berkanferrn. 
tiememmm, Ww. 
tfunSfe, Schuhm. 
Lazarus. «fm 
Ulrich, Boikosthbl. 
4 E. Saland, vw. Smti 
lätsrath. 
ttmmltfi, Schuhm. 
Maercker. Rentier. 
Cl)lert, ftfm. 
Pasch, Ww. 
5 E. Gerth. Sttcftot. 
(VmtbSbtrgct AUce7.) 
V LeSkc, Portier. 
Dzialosziinski, ctfin. 
Iacobi. asm. 
— & Sandmamt, 
Cchnhivribrk. 
LudcrS. Inst Rath. 
Schwcriua. Soititii(i, 
C E. kHiifv Banquier. 
(Potsbanietftc. 123a.) 
X Lippett. Schuh in. 
Haiin. ftfm. 31 
v. Heinze, vw. Hof- 
mmsdmtl. 
7 JL Drcvdencl. Bank. 
ISidiclmami, Porti r. 
Husch. Sicitticic. 
i*oc)U')iis;slI, Rentier. 
Wichniann. Schneider. 
8 E. Btci, Rentiere. 
Leniannn. Rentiere. 
Pariselle. Dr., Ob 
Le!»rer. st). 1. April 
Stegliberstr 44.) 
9 f. «. Lützowstc. 28. 
£, Salomon. Kfm. 
(Liukstr. 25) 
Y Schulte, 28iu., Sei- 
senhvl. 
Adam, Geh. Hosrath 
a. D. 
Be-Iihos. Bildhauer. 
DehrenS, Papierhdl. 
Hoififclb, Ästn. 
Hirsch'eld, Knn. 
Könt«4berger. Ww. 
Mibdendors, Dr. mod. 
Mol!. Ui:, vr. Arzi 31 
Rebe-Pflugstaebt, Dr., 
Wirkt. (lief), 9(a(b, 
IhiteiftflotSscttetfir. 
Packscher, Mfm. 
Schellhach, vw. Prof. 
9 u. 10 a. d. -Iitzoivstr. 
10 nch. z Llchonn'tr. 27. 
11 E. AKner, Privat. 
X Lachmtt. Tafeldeck. 
^iickrs. Reniine. 
Gratzhots. Rentiere. 
Lots). Rentieie 
Markstein. Landgcr. 
Rath a.- D. 
Mrrchall. Siferaim. 
Neubauer, Ob. Münz 
wardeiit 0. D. 
Mansch. LofomottusftOt, 
Notholz. Prumtict. 
12 E. brause. Wrv. 
(Schellmgstr. 13) 
Ascher, l)c, Ger. Affess. 
Jt 
v Alten. I. 11. M., 
SÖtusiRWcnmicn. 
Boggum. Krankenpfle> 
ftcrut 
GdimitmiT, Gen.Konsnl 
Schnlpen v. 91 steil, vw 
Pros. 
Wolfs. Rtibttkbcs 
13 E. Mrottsc lchc Erben. 
Barrels, (rieh. Od.Neg. 
Ralli. 
Harder, Pciiftonair. 
ctciro, Ww. 
v. Schnndthals, vw. ( 
sandle 
Wolfshenn. Nenllere. 
14 E. v d. Hciibeti.Picm, 
ifiutn. (Q>rofj > Gov 
schenstr. 2(5) 
V. WNke. Wrn. 
Silbrccht. Dr., vr. Arzt. 
Belgard. 9icitttcrc. 
Lianconi, Maleu 
‘fueitbcubcto. Rentiere. 
Hcuod). Rerrlrei.. 
Hr^ch, Tlschlcr. 
äi?ci)er, 9irnhcte. 
Cchodel, Rentier. 
— Sdmsiitcllcim. 
Slrnner. Ncg. NcfcccN' 
dar a D. 
Volff. Nenlicre. 
15 E. Gcrsork. vw. Rom 
nterz Ütmb (Blclorta> 
fn. 26.) 
V. Ncnker, Verwalt. 
Abral'ant. ium. 31 
Brcr. Sionttcc. 
^ngqcr. Bnnquicr. 
Iacoln. Ww. 
Iacobsolni. Nenner. 9t 
itoch. Wlrll. Geh. 
iütcövcslch. 
Maamls. Dr., Pros. 
Nailjcm. ftfm. 
Ncichenlieim, Nenner..^ 
1G E. Ball. Banamer. 31 
X Sljmum, Portier. 
Srifblmtbci, Mfm. 
— Amtiere. 
Heisst, Blniatticr. 
Luvn. Nennere. 
Atecklenburq. NenKer. 
Niernattii'Secl'ad), 
Scüausvielerrn. 
Scclifi. iKculici 
Seldis. vereid. Makler. 
17 s. a. Sdronebcrger 
Urcr 40. 
E. Bcnbii. Rentier. 
Pük'l. Ww. 
L6nschischck, Bricftr. 
17 a.Dchöneberger Ufer. 
Boelkhstraße. (S) 
1 a. b. ÖrimmfhN 
s. 0. Grnnmstr. 40. 
E Stern, .stillt. 
Dreetr. 5iM)ler. 
tikbintcr, Geinuselibl. 
M. 11. (5., 
Mechaniker. 
Glimmer. Schneider, 
v. Mabcwciii, Slfiu. 
Saisc. Schniuit. 
Schildl'rrch. Frl. 
Schult;, .^olonialwrhdl. 
(Specht. Asm. 
Wtlbclut, Stichler. 
2 E. Hold. Mfm. 
Dachs, Aollzrelk. Beamt. 
^tfdjci, 9Jluf. Lehrer. 
Leonbardt, Zientter. 1 
2 Meter. Blkliialienhdl. 
Cchmtbt, Luhogr. 
Wagner. Srfmluit. 
3 E Dette. rtbrf. 
(Krinnnstr. 39.) 
L Llge. Mater. 
Aitmluirn, Beaw.t. 
Diitinann. Ww. 
Äscher, Bildhauer. 
Hmtt, Metalldreh. 
Mclm. Kfm. 
Panel. Ech »hm. 
Pinslet, Dachdeck. 
Nerch. Handelsm. 
Maflnkr, Banunter» 
nehm 
4 E. '(isdiclt, Bildhauer. 
(yiomiMtt. 12.) 
X Schraubt. Schuhm. 
Dielnch. S'N -lder. 
Zvach. 6.1mitfm. 
5 E. Hciolb. irntt. (St1 
bastmuftr. 35.) 
X ßtonhoit, Jnacu. 
Abenbrolh. Stadt. 
tichict. 
Asche. Budil'ntb. 
Haibtr, Bndchalt. 
Hemtrfe. 65nitzu. 
Hot», MtlchhM. 
Karchow. Aw.. Nenl. 
Linniuerzheun, fism. 
MehiuN. Billrlnnd. 
Müller. Zuschueröet. 
Tanberl. Slfnt 
^obtenljof, Kalkulat. 
Unilciiibt. Sd)netber. 
K E.N V. s. S.r. 5. 
Busch. Kalkulat. 
S)ulrf)cim. Ingen, 
triebe, Gürtler, 
(»cbljmbt. MuallbrttSer 
GkK'lec, Tavez. 
(>jtmd)0iv, Pmttofürf. 
Hclbig. Vcl)i>L. 
5tiilnt, Sdineider. 
9icnnn'.nn,Portr.Maler. 
Ncitmct)ci, Posament- 
lurbbl. 
9ioarf, Äiorbm. 
'lli'icnnel. Sä)lachter. 
Schmibt, Knn. 
Schröder. Ww. 
Sdukbeit Agent. 
Wulhc. Ww. 
ii Llray & £0., Sollt- 
voiibiF. % 
Suitar. Tischler. 
Herrath. (SUistiv. 
•60111, Agent, 
bc Iong ctitn. 
Jung 5ttm. 
Mod). Portier. 
Piobst. Oi uttbirmtfl dt 
Sdjoailtdjt, Knn % 
Sdnoler, Butterhdl. 
S fi Biirkctt. Jbrk. 
(0>icicicftr. 77.) 
Alwel. ('igarrenhbl. 
Bech. Lubogr. 
(xger. Tischler. 
/steef. Gürtler, 
tiacip. Mim. 
— uiv Pol HoiNJtm. 
Henning, öiinleu 
.vurbler. Dichter. 
Mmrtt, Gürtler. 
Mrfiflcc. Zmiinerrnstr. 
Lclunann. 29m. 
Ludernanu. Abrk. 
Mculel. Sinn. 
Moeivek, (bnftiü. 31 
Müller. Sdilosicr. 
Otto. tvmlicr. 
Ticimmu, Äfm. 
9. 10 npsitruptstii. 
1j. Magistrat. 
Michaelis. Brerumtate- 
imlhbl. 
11 E. 9tcicharb, Hof-Pho 
tOfll. 
(Um. d 2utdcit.’)4.Dj) 
X ('Piircib. Pensionär. 
iTussenbachilr. 12) 
Den titl.(\ccnfprcd)ftcUc. 
Posktnrtt ÜS). 
Bcijci. Cnirtlcc. 
(siigclfc, Bitchbrucfcict* 
bei 
(rscr, NLonlenr. 
Fr iiif, Klempner. 
(ynvc, Prw. Bcnmt. 
Har.'ch, Schneider. 
11 Krnger. Ww. 
Pevlnigsliausen, Ob. 
Poit'Seki. a. D. 
SMjre. Lehrer. 
Stcllbmget. Banunter 
nehmec. 
Wilbbrcbt Tischler. 
Winter, Schlosser. 
Wunderlich, Telegr. 
Beamt. 
Zinnnct. Geh. Negistr. 
12 E. 9oeivel. Nentier. 
(Blucherslr 30.) 
X Bo e. Mrtcknud-r. 
Bolk.Neichsbank'Beamt^ 
Bordieis. Slenererh. 
Ombidc. ,<trm 
Siatuid), Gastiv. 
Schnüret. Mfm. 
Seide. Bitdliauer. 
Skeuiinann. Schlosser. 
Steith, Mus. Veljrctut, 
Szimtaiioivvti. (Bdjcift 
ftcllci. 
Tcgtmener. Heilgeh. 
13 s. n Giaiestr 11. 
E.fttonc!clb, Thierarzt. 
(S)icÄbcncrsti. 1.) 
>2 Hciijc. Thierarzt. 
(Aui;crhatb) 
X Pnper, ^eiwastcr. 
Friedud). Hebamme. 
Hanpt. Bnchdtnder. 
Jae.ier, Knu. 
Mimuc. Wm. 
KolSliorn. Buchhalt. 
Meisel. Barbier. 
Paichelke. Schlosser. 
Preis;. Bud)halt. 
iiriehm. Muallpresser. 
Sack. Bnchhalt. 
Schröder. Destillat. 31 
Steinig, Steuererh. 
;w. 13 11. 11 Graekcstr. 
14 s. a (>>tuc'cftt. 82. 
E. Wadiomutli. Rentier. 
(Giroetcsti. 73.) 
X Tlauso. Portier. 
Techett. Rentier. 
^roDiimmi, Smckat. 
Hahn, Sdmne- 
Hcittog, Biicfmrlibl. 
.Vieler, Molonicikimhdl. 
i'elnmtim, HandelSm. 
^liehlhorn Rohileger. 
Nrhrnig, Anweiser. 
Pai'plcr, Leberhdl. 
Rnutenbetofi, Metall- 
otb. 
Schiftet, Tavez 
Tt^le, BnchMiitf. 
Wacker, Slenidrucker. 
Witt. Oh Telegr Assist. 
15 E. Dracgec, Juitmcc' 
niste if 
X Wmfici Benvali. 
liebend), Sdiriitgieß. 
/Utcbctdi, Post'Alttst. 
peitsch. Tibrk 
Walke. BiiltctliM. 31 
Chitboiu, Gniukramlibl. 
©uutbci. Mus Direkt 
Hilb bitinb. Post'Ltslist. 
Mcil. Tischler. 
Kravka. Bitt Borst. 
Mangold. Pavrerhdl. 
9iiohns Mfm. 
Plale. sttm. 
$)lttthte. 2dm(mt. 
Schuster. Mfm 
16 E. Mhifife Privatier. 
Bohn. Poslsekr. 
Habcl. Mim. 
Kämmerling. Ww. 
Maltosen Lithograph. 
Mmep. Pol Wad)tmstr. 
Müici. Post Beamt 
Pdtfpli), MNallbtucker. 
Rneiilct, Geh Manzl. 
Sekr 
Sabeck. Sn>., Rentiere. 
Thccuimmt, Sdjlachter. 
I'.iegler. ,)lnk. 
>licmfc, feastm. 
17-2i> s. st. Dicssenbach- 
fti öl. 
E. Magistrat. 
X Schumacher. Rektor, 
löt n. 192. 6>cm. 
Schule 
I E. ilcsum. Schlosser. 31 
Ma^chcnljoit IV. 
v. Ästen, Wm. 
21 Berkuer. Tisdilcr. 
Blasdile. Drcchöler. 
Alechschinibt, Mrtit. 
Drervs. Pmimfbtf. 
- Stubt. Thieraizt. 
(sger & Htlle. Tischler, 
rticbig. (Sigarrcmit. 
ivioitnmtm. Schlosser. 
Haleirberk. Klempner. 
Hitlc, Tndjler. 
Jacob. Sduinkw. 
Lalhan, Backet. 
Mieluig, Post'Asstst. 
Pettcke. Smi 
Htstfdifc. Me'allbräck. 
Schröder fibrklm. 
Cdiwan. Schm cd. 
Wcllcr, Wm 
Will. Mcdjlinik. 
22 23 Holzplcch. 
E. Tiskus 
Noack. Hoizhdl. 
24 E. Noack. Holzhbl. 3i 
Bcrg. Ti chlci. 
Bcmki. HmibcfSm 
lkci'betg, Ctcmbtuck. 
^liiftcnhcmi. Schmied. 
(Wiimtci, Ww. 
Iamcke. Schreiber 
MamplrauS. Sd,ukun. 
Mcnuing. Buchdrucker. 
Minium. Maschinist. 
Mruger, Privatier 
Linde. Ww. 
Miticin. Mechanik. 
Rilke. Ww. 
Schnnel, Molfcteiöcf. 
Schnuerz. ^taser. 
Suckvdvrf. Tavez. 
Wcickert. Plaiterrn. 
Wuüilt, Fiüirhr. 
25 E. berzberg. Dr. med 
(Maikgtafeustr 34.) 
X. Hutjit, Pol. Wacht- 
infti. 
Sitmfirci) Massenrin. 
Hovvc, Mm Lehrer. 
Mohlcr, Schlosser. 31 
Mtosim, Schneider. 
Lehman«. Schneider. 
Ragel, Knn. 
Rocbci, Tischler. 
Rofcnbcta. Tischler. 
Sch er. Tischler, 
llniiih, Tischler. 
Bicfllcr, Aietaltwrsbrk. 
26 E. Zobel. Produlthdl. 
3t 
Bock. Schnbm. 
Gerhardt). Atonteur. 
Mitimctit, Hanbelsm. 
Lter. Maurerntslr. 
Pariischke. Ciseleur. 
6nioInut Sd-netder. 
Sommer. Ziseleur. 
Wtewerall. Klentplier. 
27 s. a. Schönleinstr. 2. 
E Noatf. s. Nr. 24. 
Blulnn, ^lctt'chwrhbl. 
l'lohc. WcrkmOtet. 
Jung. Schmied. 
<<ticnjimnni. Schloffer. 
Mroubnch. Mitfittcr. 
Lehmann, Ww. 
Leonbarbt. Buchbmd. 
AkuhS. Gerichtsvollzieh. 
n. D. 
Petrus, Tischler. 
Sack. Sdmtied. 
Schuld. Rentier. 
Schulz, ftbik 
Sobernanrr, Wm. 
27 a. d. Tcdvnleinktr. 
80 a.Kottbuscr Damm. 
30 s a. Koltbnscr Dannn 
12.i u Schonlen'str 1. 
E. Welsche. ^Ipotheker. 
Cnders.Omnib.Schassu. 
Wiofjc, Malkulat. 
Mtuger, Tischler. 
Rccan?, Tischler. 
Schallrelter. Schichtn. 
Welsche, Ww. 
31 s er. Kortdufer Danrm 
12 
E Schmidt, ftfm 31 
Ale:, Tischler. 
AttcDitch, Schlosier. 
(vtobmann, Ww. 
Hansen. Mfm. 
Milster. Post-AW. 
31 Sandte, Lisscmi. 
Witlbiiiaittt. Bndchalt. 
Wichnmittt, vw. Nellor. 
33 E. Schiri,. r>lnf. 
Tot». Gürtler, 
vngelharbl. Buchbuid. 
?Mdcti. Budchalt. 
Wlstfcrfci, ©tirllcv. 
Goedeulr, Pol. Leamt. 
Heinrich. Drechsler. 
Kappke,. Btldli. 
Mcmtiitg. (vastw. 
Stiihl, Milchhdl. 
Rrtslbc. Justrnmentenm. 
Redlich Buchbiud. 
Reimest Rodler. 
Sensf. Jnstrwiieitteiint. 
Stobt, ’icmk Beatm. 
SValzcr, RnfthM. 
Woyack. Tischler. 
33 E. Link. Dr. phil., 
C'bcimf. (Nr. 35) 
Gtal^. (sisciib. Asiisi. 
Hslslje, Mmi. 
Hccic, Lelirer. 
Henipe. stfut. 
Müller, iTittt. 
Plesiiier, Beamt. 
Puschel. ?)brk. 
Trisdmtitim, Stnit. 
34 E Pctfdifc. Gastw. 31 
Bcnctticr, ctfm 
Born. Lchnhin. 
Dippcl. Schneider. 
Hcilmomt. Dadideck. 
Zsmer, Wir'. 
M.ccbcrg. Ksm. 
Lesnnann, Mim. 
Smfc, Simmcunftr. 
Noble. Bankgesdi. A 
Pntsdicl, Mtiurermstr. 
Radam. Zmmtcrmstr. 
Nogf. Ldiornsternseger- 
mfti. 
Nudkc. Sck)losser. 
Ednche. Schnhitt. 
Cdinl). Tischler. 
Cd)tvab, Ttschler. 
Stapel, Sd-ldd-ter. 
Starke. Glaser. 
Weiß, Wm. 
Sucht, Ww, Steinmed- 
gesch. 
Stcincriimim, Architekt. 
35 E. Winckler, Suitiitcc- 
inslr. 
Gerasch, Stadt. Lehrer. 
Herriuann, Stadt. 
Lohtet in. 
Z4iiter. Aspbaltgesch. 
Ltnk, Dr.. Chenuker. 
Mnitikc, Portier. 
Nuotsli, Post'Sekr. 
3(» E. Weiurich. Bildhauer. 
Bohiuer, Schiidut. 
5tdmtfl, Nenlicr. 
Lüdets, Ww. 
Müller, Telegr. Deantt. 
Rüdiger, Gastiv. 
Weidner. Schuhui 
37 E. Gabbert ‘ßbrk. 
E, Zander, Fbrk. 
ficttniQ, Jiwiiltde. 
Hahn. Stenidttkckcc. 
Honel. Schuhm. 
Jach. Telegr Assist. 
Leischncr, Steindrucke!. 
Maillnö, Kfin. 
^lorgcnroth, Klavier- 
Technik. 
Plauli. Tbrk. 
Schimlinvk». Kfm. 
Cdnnohl, Gürtler. 
38—4(1 Neubauten. 
E Drakler.Ziinmerntstr. 
(Nr 15.) 
I Nenban. 
E. Bmckert. ?{ütf. 
(Graefcstr. 77.) 
E. SicUbuKicr, Batt- 
unleriiehmcr (Nr. 11.) 
42 E. Li'biitmnt, Rentier. 
Ball. Poft'Bcamt. 
Danneberg. Jot!. 
Fegeler, Bildhauer, 
tonte, Kalkül. 
Ganz, fi.. Post.Beantt. 
- A., Telegr. Sckr. 
Koppelt, Posainentivr. 
Hdlr. 
Krahnke. Kanzleibeamt. 
Krebs. SchlNikrv. 
Leysaht, Ksm. 
Nösler, Bäcker.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.