Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Ausgabe 1892,2 (Public Domain)

T.' Schönebern, 
10 
Schönebern. 
Heinfchte, Z., Schankw,, Maaßen«! Dirfchfeld, M., Dr. med., prakt. Urzt 
fir. 21. Haupilic. 1. I A 3—9, 4—5. 
Heinze, Y., Gen. Agent, Hauptitr. 4, I — 2, Kin, Afazienftr, 8. L 
3—3, f. Heinze & Lange Berlin) — X, geb. Borchardt, Wm,, Rent. 
— Telearaphilt, Colonnenfir. 17, 18. — Onupifte, 1. IE, Z 8—10, 3—5 
Beife, %., SKanzl. Ratlı im _MeihS Sirfeland, Mın,, Golonnenfte, 22, I 
Marine-Umt, Haunptfte, 3. IL 5itfchke, O., Kin, Sl Ga, 
Beifer, IR, Bucglalt.,, Sponholzftr. 36 Svdardt, H., Schloffer, Colonnenftr. 2a, 
E. (Boftbez, Kriedenau.) Düghe, S., Architekt u. Bimmeunfie. | 
— 98., Muf, Direkt, Sponholzfic. 36 _ Crfurterfir. 11. BE, 
(Boltben, Fricdenau.) Boefert, X, Drucvevifor, Colonnen- 
Geifinger, W., Gensdarm, Sedanfir 81 fie. 16, Pt. 
Heiß, L., Vereinsbote, Colonnenftr. 20 Eölbing, H, Souhm., Fregeftr. 5 
Dpeld, Zh., Kım., Hauptftr. 106. (Poftbez. Friedenalt.) 
Hellwig, S., Maurcernmfte., Stuben Goenife, U., Ucderpächter, Colonnen 
rauchfir. 2. HE. Pt. E. fir. 5. E. 
Heimich, €, Ingen,, Stubenrau® — Werckiülr., Sedanftr. 18. 
fir. 6. . döpfner, Carl, Töpfer, Hauntftr. 56. A 
Hennide, 6, E Aifift,, Spon: — Fr., Ww., Nent., Hauutitr._ 539. Pt. 
_ holzjit_12, (Voitbez. Friedenau.) Hoerenz, W., Boft-Schaffn., Sedanftr 
Hennig, S., BuGhalt,, Zriedenauer: 33. Pt. E. 
fir. 93. IL, böwing, ©, Särtner u. Blumenbdl.,ı 
— B,, Einenthlün, Sayntfir. 58, LE Hedwigftr. 4. (Poftbez. Friedenau.) 
— 9, Zuhrh., Hauptfir. 87. IL Doffers, €, geb. Beriram, vw. Dr. 
— RR. Inaen. b. d. Gasanft., Bahn Fregeftr, 61. E. CBoltbez Trie 
ftr. 38. IL Denau.) 
Henning, A., Schaffn., Gelmftr. 4, TIL Hoffmann, S., Bannmftr., Sponholaftr 
Denichel, R., Kim, Sponholzfir. 36. 88. Pt. E. Z (Boftbez. Hriedenau, 
_ (Poftbez, Kricdenau.) — M,, Beanıter, Cofonnenfir. 35, 
Heniel, S., Nentier, Fregeftr. 18, X. E, — DH., Gaftın., Sedanftr. 10. Pt. 
(Roftbez. he — S., Handelsnt., Wiclandiir. 26 
— C,, Ww., Hauptfic. 94, (Moftbez. Friedbenau.) 
Bewsel, ©., Regiftr., NE 2. IL 8, Maler, Hauptfir. Ta, 
dert, Kafl. Bote, Bahıulte. 48. s., Solädter, Colonnenftr. 9, Pt, 
Herrmann, &., Banquier, Sponholz- , Serg. L Kol. Eiienb, NRegt 
fir. 49. (Poftbez, Rriebenau.) 1. °t. 1, Colonnenitr. 18b. HL 
Brauer, Hırrmann & Co. (Berlin.) &,, er Un Colontenftr., Kaferne 
$. Kgl. DMuleums - Sek, CSpon 5, Gilend. NMegiS. Nr. 1, I Bat. Pt 
DHakafır. 39. (Roftbez. Kricdenau.) ®W., Xaloar., Helnitr. 5. IL 
Gertiel, F., Zimmerpol., Hauptfir. 53, 5, Zimmernfic., Colonnenfte. 2E 
Georg Hertzer, Stiubeifen- u. Cijen- D., Kran, Helmftr. 6. 7, I 
Zurzmwrbdl., Gauptftt. 90. 91, Pt. ut X, geb. Güntsher, Maurernufirmwm., 
Fricdenau, Rbeinftr. 5. Pt. E Inh Sponhotsfir, 22. (Boltbez. Krie 
®. Gerber. benau.) 
Gerwig, ZD., Lehrer, Haunptftr, 56, 1. — A, Mıv., Cokonnenfir, 42, I. 
Ders, sen., Guft, Cigarrenhdl., Colon. Hoffichläger, Mar, Buchdruckereibef, u 
nenfir. 40, . Eoriftfteller, Nenzienftr. 2. IL 
— jun., Suft., Ölafer, Colonnenfir/40 Sofmann, E., Xylograph, Mühlenfit.7 
Herzberg, S., Gärtner, Haupiftr, 50. Boheifel, $., Ob. Zelegr. a, D., Stuben: 
— SF, Bierded. CSchaffn., Hauntftr. 4 rauchftr. 6. IL . 
Herzog, Wi, Tapez., Colonnenfir. 25 Hohenftein, C., SGaftm., Strafe E, a 
Scß. Buchbinder, Akazienfit. 10. d. Siubenrauchfit.) Bannier {def 
Heifie, %., geb. Klon, Mm, Neut., Wie Haus. Pt. nn > 
landite. 17, (Voftbez. ee Sohl, D., SCiienb, Affift., Friedenauerfir 
Hegel, R., Banfbeamt., Fregefit. 63 19, (Boftbez. Fricdenau.) 
(Roitbez, Kriedenau.) Bongren, S,, Ingen., Wielandfir. 26 
Hewald, &., SGaftın, Hauptftr. 86, (Poftbez, Friedenau.) 
— 2, Sutsbhel,, Hauptfie. 41. E. dopf, 9... Kim, CStubenrauchfte. 6 L. 
— R,, Gutöbeh, Hauptftr. 23. poru, 2, Bahnbeamt, Sedanitr. 8 
— B., Outsbel,, Haupiftr. #8, LE. — 6., Maurernifit., Helniftc, 2. IT. 
— ©. Qandıyirth, Diaxite., Hewaldiche« Borfter, U, Bür, Vorfich., Colonnen 
Haus. E fer. 19. 1 
— 98., Landıy., Tenpelhoferftr. 24. E_ Öubert, W, Mauverniftr., Scbanfir. 11 
— B., geb. Gühler, Ww, Mentiere 12. IL 8—10 m. 
Hauptfir. 41. E, bübner, E., Stat, UNilt., Maxite. 7. IL 
Heyden, MW, Yrchitelt, Stubenraud — U, Drofchk. Fuhrh., Stiedenauer 
fir. 3. III fir. 98. 
Geht, Srik, Rentier, Colonnenfir. 3. I. — &, Ww., Fregeftr, 62. (Boftbez 
— B., Tüchler, WMarite. 7. LK] Kriedenau.) 
Heymann, N, An, Gromannfir. 2. IX o.Hülfen, E., Crcellenz, Srau, Erdmann 
f, &. Zevn jun. (Berlin. fir. 9, © 
Hehe, A., geb. Horu, Ww., Haupt vo. Hilnersdorff, W., Prem. Leutn. 
{tt. 9a, a. DD. Afnzienfie. 8, 4—5. 
Gehfer, H., Kint., Gerbertfir, 77. IV, Huguenel, N. Runtier, Mielandfir. 18 
Hielfeher, A, Modiftin, Herbert 1. (Woftbeg, Sriedenau.) 
Oildebrand, .S., Reichsbauk- Kalfiter. Hulkfe, W., Chucider, Wielandftr, 26 
CSponhofzlir. 33. EB. (Woftbez. Hrie (Roftbez. Friedenau.) 
denau) Haunımel, S., Kuhrh., Colonnenftr. 26 
SG, Ingenieur, Sponholsfic. 33 undt, 3., Gaftwp., Haupifir. 1. Pt. 
(Boftbez. Kricdenau.) Dunzelmann, €, Uhom, Sauptftr 
Y., geb. Kägel, vıv. Bau - Infyelt,, 103. Pt. 
Zponholafir. 33. (Boftbezg. Hrie Hunziger, M., Abth, Infyektorin 
benau.) Hauptitr. 17—19. 
G®,, geb. Rauff, Kimsmm,, Wicland- 
„fir. 15. E, (Poltbez, Friedenau.) 
Gildebranst, Urald., Privatier, Frie 
denauerfit. 91. H. Pt. 
= WM, Rrl., Hriedenauerftr 98, 
bifgert, A., Kin, Sponholzite, 50. Pt 
(Roftbez. Kricdenau.) f. Albert Dil 
gert. (Berlun.) 
Hilfe, ren, Leutz u, Nat. Adjut. 
. Colonnenfte., Militär-VB.Hnhof, 
Binfel, GC. Coanfıy., Bahnftr. 6a, 
Sn %. U, Medanik, u. Optik, 
auptite, 7a, 
Ginze, B., Cilenhdl, Hauptftr, Ma, 
— ®., Kim, Wielanditr. 26, (Bol 
Bez. Yriedenau.) 
— Dar Maler, Daupkftr, 53. II 
biype, U, SHhloffer, Spoubolaftr, 36 
. (Poltbes, Kriedenau,) 
Birde, BD, Bahnbeamt,, Marfir. 2. II 
Dirfd, Ch. CaAzeider Golannenitr 4. 
S— a JE 
Sanidi, Ant., Handels u. Landich.; Tedor, M., Geh crped. Sekt. 1. Neichse 
®üärtn., Ipez. ff. Deforationen, idaßamt, Sponholzitt. 7. (Bojtbea. 
Noftockerfir., Sanidi'ih-5 Haus. EA}  Hriedenau.) 
Yanke, 3., Sıl., Rent, Sauptitr. 42, — MH, Intend, Selr., Sponholgfic. 49. 
a Reg, Baumfir., Stuben r Ur hit ) 
ranchfit. 3. cil, M,, Barbier, Bahnfir, 8. 
Sanfen, ®., Klanvierlehr. u. Komponifl — HS., Yokomotivfiüthr., Cotonnenfit, 13, 
EEE, 101. ” — 9, Schieferdecfer, Colonnenftr, 35, 
-_ An Kiay. Lehrerin, Mühlen ee BE Beinen, ENG De 
; t. Ga, Keim, S., Kim., Helmftr. 4, 
Sefafite, 3. Mater, Serwalt, Werkitat Menke Be EEE NEE eu 
„. Anhalter Ciienb. A & a 
SYerddau, &., Stat. Müf., Bahnfie. 9. IL. Reit, S.. Kal. Wärter, Hauptiir. 95. 96, 
Iereurias, B., Kim., Hauptite, 106, Alt HE tl 1 8, 
Seite, N Bahnbeamt., Zenzpelhofer- Rienaf, & Sorten Colonnenie IE 
iefel, H., Rrivatier, Wfazienfir. 3. 
ee 5 Grete Megle. Die 1 Ritath, 4, Seifender, Oauptfer. 95. 96, 
IL Bat. Pt, Rinzel, C., Dr phil, Rektor emer., 
Sanatikds 8. Dr phil, Sebwigltr. 16 ER EN 20. (Bofjtbea. Hrie-« 
oltbea. AT TOUL,, eNau, 
— @., geb. Kiüppelholz, Ww., Hedmig Rippe, E., Gaftın., Friedenauerfir. 101. 
fir. 16. E. (Woftbez. SFriedenau.) Sir ., Cigarrenfbri,, Sedune- 
lo, C., Medjaniker, Haupifir. 87, IL. a. „UL A 
Ser, 8 Saner-Wetwalt,, Wkagienfte, 8 Sirfeh, W., Shlofer, Hauntfir. 16. IV, 
Stier, ©, Mechanik, Haupıftr. 100, IL Kiritaedter, Z, GEifenb. Bir, Aflilt,, 
Silert, E., Kal. Reg. Baumitr., Heim-* „, „Sregeltr. 63. (Poftbeg, Friedenau,) 
{tz 4. IN. Rirftela, De Kanzl. Rath, Helnltr. 4. 
3ifis, NM., Bahnbeanıt., Hauptfte. 27.0} Me a 30018- 
) ir. 72. Pt. ‚macher, Schulz & Co., 1. ti 
SE ED N Ser 58 Bed Schulz & Co., f. Brig 
N , . en Sk m enau. 
um Di „Bofomotiofüht., Grde! niftner, $., Stugat., Sedanftr. 94. II. 
Yohanmjen. Go. Tayez,, Beegefie, 18. 11.) AIPHEN Dan Sauber, DedmiHt, 
IE a 2.5 Muffe, Ö., Sol. u. Kohlenbdl., Badn- 
Sohow, 4, Borzel, Dreher, Tempel grauz, DB. Portier, Neue Steinmeß- 
x ee IE 1 ir 4 s 
Xordan, S., Kontordien., Erfurterfie, 11} i i ° 
— ®., Steinfegmftt., Haupifir, 53a, Pt de Seue Seinmet 
— A, geb. Sidel Ww., Criurterfit. 11. Aroihauer, Ay Kfm, SHaufifte. 12. 
- % geh, SHandrig, Win, Erfurter wi Bofibe. Seiedenau) Sie m 
. 41. ein, ., Stau, Ment, Straße E. 
Ye SS U 8L © A Panniere 
3fanc, S., Kfn., Hnuptfirc, Sda, 8 DaUS. . N 
Helen «A Me SUN, BWw., Co lei GSigenihüm., Haupt 
onnenfte. 22. t. 80. % 
Yhberner, H., Cigarrenhdl., Haupt KMeinke, M,, Miodiftin, Sponholzftr, 25. 
güe, % I ll. Wadtmit © gepiel 10ER, Seen) Colounenftr, 
üligh, Z., Pol. Wadinmfte. a. D. el, OD. ( , 6 . 
Eponholzftr.49.(Boftbez.Kriedenau.,, 41. E. . . 
Yüngel, X, Wın,, Colonnenfir. 42. IV. Aient, X, geb. Nricbe, Schneidermiit. 
Sürgens, EC, Ob, Zelegr. Ailift., Zrie-+ Sw., Sedanfir. 19. 
ME - N 2. 3. (el Se Je Betr. Selr,, Haunt- 
— M,, „, Gedwigftr. 1. (Poftbe t. 105, 
Futedenaut.) 6 ; Ringe, DO., Xnlogt., Colonnenfir. 41.11 
Stern, Di eb Müller, Wıv., Schan Rloß, X., Keutier, Colonnenfit. 18b. E 
fr. 85, ;(ü 3 
SH S., Schuhnt, Colonnenftr, 39 SE. * GE Be Ye 
; ME ‚fm. Daufite, 9.71. (Bolt Auappe, BD. Kfın., Bahnftr. 
. 7 3 ST es 
YJungnidfel, Buhndbeamt., Bahnftr. 48. SEN et ME ChaT PP 
— DS. Afın., Wfazienftie. 6. IL Anielte, K Koloniahurhdl., Bahrıe 
5 
RAnispel, $., Zuhch., Hauptftr. 57. Pt 
Rnoghemunus, C., Buchdruder, Hedwig- 
fir. 17. (Voftbez. Sriedenau.) 
Anvebel, C., Kim, Hauptftr, 1, Pt. 
Anopp, Zbrl., Sponholzfir, 42. (Bofte 
bez. Hriedenau.) 
RAnorr, 1, Kürfoner, Hauptftr. 87. L 
Rnorre, F., Lehrer, Colonnenftr. 39. 
— 9lfr., Geh, Negifir. i. Civil-Cabinet 
e On I N Kaifers, Zriedenauere 
9, 
Roch, M., Kim, Agent d. Magdeburg. 
Heuerverlich,, Hauptfir. 60—63, Pb 
— D., Boft-Aifift., Bahufte. 39. 
— ®., geb. Könnecde, Hebamme, Ala« 
zienjit. S. Pt, . 
EEE Buchhalt., Friedenauer« 
ic. 91. Pt. 
—S,, Kfm, SHauptftr. 16, Firma: 
6. ®, Haafe Nachf. 
— 6, Sek. Leutn., Heimfte. 6. 7. IV. 
Röhn, Z., Pol. Beamt., Fregefirt. 4. E 
(Poltbes. Zriedenau.) 
Röhuemanın, SH., Oberft-Leutn, 3. D.. 
DHelmfte. 11. L 
Roel8, Q,, Meichsbank-BucGhalt,, Co« 
Tonnenftr. 19a. II 
Rönig, R., Koloniahurhdl., Hauptftr. 58. 
— Q., Wv,, Hauptitr. 58. Pt. 
Rüppen, 2, Bannftr., Fregefir. 78. 
(Boftbeg. Kriedenau.) 8—9, 5—6. 
— E, Kfnt., Afoagienftr. 2. TIL 
— 6, Maurerpol., Fricdenauerfir. 19 
“ (Woftbez. Kricdenal.) . 
— @., geb. Cauılg, Ww., GHebwiglter. 
17. f (Poftbez. Frichenau.) 
Aürger, %., Bahnbeamt.. Colomuen« 
ir. 19 TIL 
©. 
Rabbe, M., Anweiler, Erdinannfir. 2. 
Raeding, H., Bierverleg., Sedanftr. 8 
— N, Kunft- u. Handelögäctkn.. Aricde 
nauerfit. 97, 
Rähne, H., Kren. Leubt. u. Abjut, d 
Garde-Frain-Bat., Hauptfir, 68. II 
Rahle, S., Privat, Friedenauerftr, ILIT 
Rahn, &., Cijeleur, Haunptitr. 8, 
Anifer, U, Bäcker, Gauptftr, 50. Pt. 
— N Stenogt., Colomnenfir, 32. I 
Ratifch, Otto, Kim., Fregefit. 70. (Bolt 
hea. Sriedenau.) 
Ralofchfe, ®., Haffourrter a. D., Frege 
fir. 75. (Boftbez. Sriedenau.) 
Ramputeier, W., Lehrerin, Helnfte. 3 
Ranis, H., Wüäcer, Balnfir. 49 Pt, 
Rannenberg, E., Kin, Sponholalte. 4 
(MRoitbez. Fricdenau.) 
. Rarall, Maler, Colonnenitr. 25. Atelier 
Yacobafh, S., Lehrer, Wielandfte, 27 Mr. 46. 
IT. (Moftbez. Hriedenau.) Bw |. Gel. Ynz. (gelb). 
Yacoby, B., Kin, Hauptitr. 21. Pt. E_ Rarafıykiewicz, 5., Sahnbeamt., Straße 
Yaertel, 5., Bür, Diätar, Bahuftr, 41 E (m. d. EStubenraudlir.), Pannier 
— ©, Cattler, Haupific, 110. Pt. ne Haus. IV. 
Yäger, %., m., Hauntfir. 15. IL Rarl, ®., Kolonialwr. 1. LVorkofthdl. 
Zähne, MW, geb. MNeinsberg, Wıv Hauptitr. 25. Pt. u. L 
Rent, Bahnfte. 12. E, Rasyer, D., Rortier, Bahıfte. 4. HI 
Zacnide, 6., Zapez., Sponholzfit. 4 Kating, €, Bäder, Sedanftr, 22, 
„ (Vofthez. Kriedenau) ‚Ratfchte, G., Rortier, Sponholzfte, 7 
zaniih, ES, Chemiker, Sedanftr, 15. E. (MRoftbea. Fricdenau.) 
Sacnfdh, S,, Lehrerin, Hanktitr. 553. IV. Kaufnanız, O., Pianofortefbrk, Hedwig: 
giehle, H., Biernerl., Ecdankir, 11, 12. fir. 17. (Boftbez. Hricdenau.) 
ahucs, 6., Schaffner, Golonnenftr. 13 Bank, A, SInipeft,, Zenelhoferftr 
Sahufe, AU., Schuhn,, Herbertftr, 3, Sasanftalt. 
Yafvb, geb. Scdhvarz, Wın,, Kolonial Kayfer, N., Schläcter, Friedenauerftr 
amrhhl.. Bolonnauftr. 12. Pe 93 41. rau GGenfel & Ga.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.