Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Ausgabe 1892,2 (Public Domain)

A. "„. 
Schöneberg. 
Hranke, GC, KRoft- Afiydt,, Colonnen "Senster, M., Fl, Schuk-Lorfteh., Inh "Srir, Qb., Schmied, Haupiftr. 68, Pt. 
{tz 18a. . | e. höh, Zöchterichuke, Hauptitr. 9. Pt, — &, Michhdl., Friedenauerfir. 90. E 
M., Kommiffion., Marfic. 1. IV. 4-5. — U, Wachtimiit, a. D., Belziger 
— Yug., Schlächer, Hauptüir. 1. Pt |Gepfert, ®., Fapez. ıt. Dekforat,, Krieder fir. 14. E. 
— €, Saypez., Haupt x. 56. L nauerftr. 92. Lk. 8—9 Wu. — Y., Plötterin, Gauptitr. 88, IL 
SrederichS, E,, Architeft, Bahnftr. 38 GSerbig, S., Shuhn., Colonnenfir. 12 — Ww., TcmpekhHoferftr., Nieter’Icher 
Hreidaunf, MW, Sachtwächter, Wühlen Scrigde & Sohn, W., Bautiichl. u. Sarg Haus, 
fir. Ya, | magaz., Hauptitr. 71. Inh Grob, Ida, Kraut, Hedwigfir. 4. (Boft 
Freie, I., Verwalter, Akazienftr. 10. Serie. E. u. GB. Gerike, Tempel bez. RZriedenau.} 
Ludwig Freudenthal, Banfgelch. hofer]ir. 24. SrohHutanın, O., Khn., Crdmannfir. 8 
Haupifir. 100. %Z Inh. Freuden Serkacı, Kım,, CSedanftr. 100, Groppler, Y., Teldwebel, Colonnenftt, 
that. (Berlin, Gernharbt, H., Kim, Herberifte, 4. Kaferne d. Cifenb. Regts, Nr. 1, I 
Fride, S., Schubhm., Sauptite. 74 S. Gerfon, B., Ingen., Suonholafir. 50, Bat. I 
Frivderici, M., Prov, Steuer -« CSefkret,, ‚Poftbeg. Friedenau.) IL S3—0ı@Aross & Schliewiensky, Ziegelei (Som- 
Fregeftr. 71. E. (Boftbez. Beiedenau. | u. 5 Sim. merield), Bahnfir. 17. Inh. Arth 
Friebe, ES, geb. Zunfon, Ww., ent, Gerftenberg, ®., Ehkächter, Bahnftr. 17. Eoticmvienskiy (Sommerfeld) u. Bl 
Sedanftr. 19. EB. Öerfmanı, WM, Kim, Ufazienite, 3 Stoß. 
Fridking, M., Afnı, Herberifir, 4, III Pt. f. Mar Gerfimann, Berlin.) Sroß, Kr, Oberfeuerwerker a. D., Aa 
Hricdrich, C., Dwrdhk.-Fuhrh., Colonnen Sicerfh, E., Tilhker, Colonnenftrz. 12 gende 6. IIL 
fir. 3b , Gicfe, S., Portier, Hauptiir, 45. — A, Bahnh. Berwalt, Hauptfir. 10 
— D., Markt- 11, Wiegemitr., Colonnen Sicfeler, A, Portier, GHedwigfie, 9 bis 14. Pt. 
fir. 16. ‚. (Boftbeg. Friedemun.) _ — %9., Biegefeibef,, Bahnfir. 17. LE 
— ®., Zifdler, Monumentenfir, 2, ‚Siefmann, I, Ren, Rath, Hedwig f. Oroß & SaoHliemiensin. 
— A., Gem. Diafkfoniffihnr, Hauptfir. 74 A CT Broßhecint, 2, Ww., Sponholfie. 4 
— &, acb. Lovenz, Wıy., Colonnen- Sirke, B., Kin, Kregeftr. 62. (Poft (Voftbez. Fricdenau.) 
fir. 27. EB. be3. Friedenau.) Brofßiicpf, E., Zayez., Alberifie, 9. 
Hriefide, Yehrer, Sedanfir, 9, Blade, H., Schmied, Monumentenfirt. 2 Srofmann, C., Zolz- u. Kohlenhdl. 
Srifch,D., Gürtn., Friedenauerfir.66—69 Slafer, H., Tapes. u. Deforar., Sedan Haufifte. 12. (Roftbes, Friedenau.) 
(Boftbeg. Friedenau.) fee. 20, EB, . — S., BrlL., Schneiderin, Haufifie. 12 
Fritich,  S., Kim, Hauffiir. 9. II |Glaß, G., Erbebient, Hedmwigftr. 10, E (Boftbez. Kriedenau.) 
(Boftbeg, = rtiedenau.} (Koftbez. Kriedenau.) Groth, S., Kim, Sıcgefir. 63. (Poftbez 
rigfhe, 2., Maurer nol., Marfir. 3. IL Gfaufer, I., Echloffer, Sedanftr. 11. 12 Hriedenaiut.) 
Hrühtich, G., ht. f. @®a8- u. Maferanl I. 7—9 Dmm. Yrude, C., Böttcher, Hauntftr, 88, II. 
Hauptfte. 85, Pt. Siüde, S., Stellm,, Hauptfir. 88. I Grund, H., Rangirer, Sedanftr. 84a. IV. 
Froclih, 5., Magiftr, Suchhalt, Helnm- Bloy, I, Geometer, Haunptfir. 53. IN. Grundemann, &€, Briefte., Mühlen- 
fie 9. Bauau, A., Sch :Aner, Colonnenfir. 25. fix. 6. 
roh, S., Cifenb. Sekr., Herbettitr. 3. III Snaudı, E., Privatier, Hauptfir. 58. I Grunenthal, W., geb, Mertens, MWMıv, 
Sülgraff, F., Gärtnereibef., Colonnen SGobifd, M., geb. Sohurtmann, Mw. entiere, Hauniixr. 39. Pt. 
itr. 24. Pt. E. ESrfurteritr. 12. ” Brunert, O., pri, Zahnarzt, Hauff 
— 6, Gaftw., Hauptfir. 104, F. Soedecke, B., Barbier u. Frifeur, Co fir. 1. E. (Boftbez. Kriedenau.) 
— 3., Madinenb., Colonnenitr, 26, £ Tonnenitt. 27. Brunow, YAlb., Landwicth, GHauptfit 
Sürow, MM, Penfionär. Sedanfır. 13. ‚Gölich, B.,Berid. Beamt.,‚Kriedenauer 23. 
Hürfienberg, G., Schaffner, Sedan | {tr. 90. IIL N — D., Pferdeb. ESohaffın,, Colonnen 
fir. 84a. IV; ‚vo. Göllnig, Z)., geb. v2. Münekow fir. 35. 
Fuhraranın, F., Bodenmfie., Haupt | uvm. Major, Afazienftr. 8, Srunwald, S., Zugführ., Bahnfir, 5 
fir. 30. H. II. Görig, S., geb. Leni, verw. Dr. Grupe, 8., Beamter, Mielandjtr. 28, 
Fund, S, Kim, Colonnenftr. 27. Il!  Stubenrauchftr. 3. Pt. E. (Poftdez. Kriedenau.) 
3—4, Göring, M., ach. Gchbert, vw, Beir. Gruß, U., WW, Afazienfir. 7. 
Funfa, N, Saunt- Lchrer a. d. Gem Sufpekt., Friedenauerlir. 90, IL Guderian, Wm , Rentirre, Herbertfir. 4 
Eule, Straße M. (a. d. Golpftr.: Görlig, X., Kaiernenwürt., Colonnen Sünther, H., Kfntı., Colonnenftr. 23. Pt 
Welt-Onmnal. u. Gem, Eule. fir, Kaf. d. Cijenb. Yeats. Nr. 1, — G., Eifend. Schaffn, Helmiftr, 6. 7 
Su, MM, Schuhnm,, Hauptlir. S4. Pt, . IM. Bat. S_ — Be Schloffer, Sedunftr, 84a, IV, 
€. PP. Goerz, Ontiihe Anftalt, (Sype- — Yıg., Poliz. Wadhinifir. a. D. 
giclität: KM photoat, Ob Yfazienfte, 7. 
jektive u. Rernalwer für Militär u dv. EOnerard, &., Dr, American Dentifi 
Marine), Fabrik photograph. Uppa ! — Hedmigite.la. I (Poftbez, Kriebenau- 
tate, Sauptjt 7a, Pt. Wohn. : Nollen Süttler, E., Wıy., Handfuhrwäfderin, 
dort Pla 9. I Belzigei fie. 14, 
Bötfch, Ad. Landmircth, Friedenauerfi.89. Summit, H., Sahnbeamt., Tempel 
— D©., Defonom, Colonnenftr. 25. Pt. E hoferfir. 24. . 
— Mm, Kentiere, Tempelhoferfir..' — C., SCifenb. Beamt., Friedenauerfir 
E€dhinohlides Haus. L ” 19. (Voftbez. Friedenau.) 
‚Göge, U., Seitungsbaumart I, Kaffe Saundiach, U., Seligel-, Hotz- u Kohlen 
Hauptfir. 83. L hdl., Colonnenfir. 28. Wohn. : Nr, 27 
— ., Bantbeamt., Fregefie, 62 Gurafeh, B., Kim., Hauptfir. 84. I. 
(PBofthez. Ariedenau.) BGurge, M., Beamter, Ztiedenauerfir. 90. 
Bohlfe, Sergeant, Ecdanfir. 23. Buratid, B., Zhrkt., Hauptfte. 84, I 
[SEE y E Colonnen See DBahnbeamt., Colonnent- 
tr. 16, 8. ; ©. Yün, 
Goldhammer, Kim., Sedanfır. 18. Sautmanu, S., Rentier, Wielandfte. 30 
Goldmann, W., CShanim., Helm | E. (Poftbez. Srirdenuu.) 
{te. 5, Pt. Gautmayer, 3., Kim., Schanftr, 84a. IV. 
"Golnlandst, L., Nentier, Hauntfte. 2. L |Autidhe, N., Dahdeckermitr,, Momnu- 
‚Gorgas, Kentier, Hedwigfir. 14. IE mentenfit. 1. 
' BBoftbez, Kriedenau.) Gutidnuans, 2, Plätterin, Hauptfir, 3, 
Ivy. Gorvuszicksti, A., Helzer, Secdan-' 
fir. 84a. H. IL 
Sothe, S., Schuhnn, Colonnenfir. 24. 
‚Gottesichen, N., Eigenthümer, Müh 
Tenftz. 17. E. 
— Y., ESchuhnm., Mühlenfte. 17. 
‚Gottidhald, geb. Bio, Ww.. Bahnfir, 41 
Sottfhalf, X, Drofak, Fuhrh., Er 
fuzterfte. 10. 
Sottfhall, S., Beamter. Hedwigfir. Ia 
I. (Boftbez. Kriedengu.) 
Sräbig, U, Ciucenb., Beamt., Haupt 
fir. 77. IL 
Giraefe, Otto, RNentier, Hauptftr. 87. E 
Gräming, Wv., Hauptfic, 102, IV. 
Graffunder, Ch., geb. Borchield, Ww. 
SHauptfir. 69. I 
GBirahl, S., Borarb,, Colonnenfir. 25 
1 rafni, BP, Gürtfer, CScdhanfit, Sda 
Grau, S., Bankdbeumt., Sedanfir. 9. 
Sravenftein, D., Bonfbeanıt, Sedan 
{ic 98, Pt. 12, 
[Svell ,‚ 8., Wü, a. Kammnmerger. 
a 19a. (Boftbez. Srie 
CHA. 
v. Griesheim, N., Oberftz. D., Frege 
fir. 4,. (Roftbez, Friedenau.) 
Brimumer, B., Prerdebh. Schaflın., Haupt 
{ir 30. %* IIL 
„aa 
Babriel, €, Kin., Secdanftr. 14. 
— NM, Maurerpolk., Hauptfir. 4. 
Bachel, H., Kunft- u. Baufchlofferei 
Merift. f. Silenkonfiruft. u. Dına 
mente, Selmfte. 3. E, 
Säderfe, X., Vofomotiuführ, Colon 
„ ncnfie, 12. IL 
Särtner, A. u. 3, Gefchw., Buchhalt, 
Hauptftr. 106. 
Sakin, C., Börtdher, Bahnftr. 39. X 
Baluhn., X., Bermwalt., Bahnfir. 39. 
Balweit, W,, Brunne: baumite., Wie 
tandftr. 17. E. (Bofidez. Friedenau.. 
Bansberg, S., Kim, Sponholzitr. 9 
(Bolbea, Kriedenau.) 
Sauz, C., Portier, Bahnftr. 49, 
Sanzer, WMeichenfteller, Sedanftr. 22, 
Bascard, WM, Profurift, Sırake E (a 
d. Stubenraudc;fte.) Panier’iche? 
Haus, IL 
Bebauer, X., Maurerpol.,, Stubenraug 
fe 5. IV. 
MC P- CSefret, All, Mar 
rt. 7. 
— 9, geb. MWifenak, vw. Meg. Bau 
mifte., Colonnenfir. 27. I 
Beeit, 6., Landger. Math a. D., Bahn 
fir. 38, I 
Gechrhardt, M., Wy., Rent, SHauptfh 
110. IV. 
Behrte, Z., SandiHuhn., Hauptfrc. 7a 
Beishard, S., Hoiverwali. Geh., Haupt 
fir. 10-14. , 
Seisier, S., Sch. Negifir., Haupt 
fir. 128. (Roftbez. Friedenau.) 
— MM, geb. Bender, vw, Kreisger 
Rath, Selmftc. 3. IV. 
BSeißter, H., Wiv., Sedanftr. 84a, IL 
van Geldern, ®., Bildhauer, Eponholz 
fie. 56. (Boftbez. Fıievenatı.) 
Benuert, N., Bahnbeamt., Hanptfir 
100, H. 0X 
Benfete, D., Bıldöhauer, Hanptfte, 8, II 
Frau Gensel & Co., Schläcterei, Krie 
denauerfir. 93, Inh. Scau Lonifr 
Senicl 1. Nob, Kanfer. 
‚Henfef, Youife, geb. Waijewsin, Fecat, 
YeicdenaueHiEt, 93, f. Frau Ocuife 
9 
S. 
Sand, M., Töpfer, Bahniir. 41. 1 
Hanfe, Beamter, Maritr. D. 
— 6, Buchhdl, Haupıfte, 16, IL 
Hanfe & Mues, (Berlin) 
— YR., Buchhalt., Sponholzfir. 12, E 
(Roftbez. Friedenau.) . 
a €. 6, Koloniahur. 
Wein-, Butter. u, Delifat, Hdl. 
Hauptftr. 16. Inh. Zohs. Köhler. 
— Srß, Vofamentorhdl., Sedanfte. 49 
Dabenicht, S., Nitterfd Selr., Bahn 
it, 38. IL 
Haberichter, Bür. Alfift,, Bahnfir. 9. 
— ®,, Brieitt, a. D., Erdmannftr. 8. I 
— WW, Woft-Sqaffn,, Erdmannftt. 8, 
HaberIand, 5., Girhie eibel., Zenipel-| 
hofeifir., Sonwohlicdhes Haus, 
Habig, W., Eiucdat., Sedanfte. 11. 12. 
Hablig, ., Portier, Wilandfir. 17. 
(Roftbez. Nricdeuuut.) 
Hader, X., Brauereibcf., Sedanfir. 90° 
bis 2. EA 
— ., Sohlächter, Sayntfte, 79. X 
Bände, W., Schneid. FD, Mar-| 
j fe. 3. 
Hänfch, B., Kin, Sehnfte, Z IL 
nl Da 
Smönecberg. Y. T. 
Härzer, H., Nentier, Hauptfir. 15. IE 
Safe, &., Kunit- u Handelsgärun 
Kriedenauerftr, 96. 
Hagedorn, X., Seldmebel, Colonnenfir., 
Kaferne des Cuenb. Nat, Nr. 1 
L Bat. I 
Hagemann, U., Frl, Lehrerin, GSchn 
ir. 3. IL 
am Hagen, Brauer, Hauptfir. 60—63 
Hagen, 8., Handelsm., Colonnenftr. 6. 
— 6... Taycz. u. Dekorat., Hauptfir. SL. 
— %., Bıy,, Eponholzftr. 26. 27. (Roft- 
bez. Ericdenau.) 
Dahn, D., Gem. Dien., Herbertftr. 69. 
— 3. Kin, Colonnenfir. 27. IV. 
Sahne, 2., Werkführ., Bahnftr. 40. L 
Dakar, E., geb. Numann, Ww., Kent, 
Haufffir. 6, 7. (Boftbez. Zriedenau,) 
SHakiger, Zerd., Züchler, Kregefit. 12. K 
2 CKoftbaa, Kriedenau.} 
damanır, %., Bahnbeamt., Sedanfir, 81. 
— DD. Reug-Keldm., Haupıfir. 84. IL 
Bamef, W., Maler, Scdanftr. 84a, 
Murtin Hampel, MNeriagsbuchhöf., 
GHedmigftr 3. (Boftbra. Yriedenau.) 
Sub. Mart, Hampel. 
BHanıpek, Q., MWeichenitellee, Colonnen- 
fit, 4. IL 
Hanarf, Y., HIfs-Weidenfteller, Bahn- 
haifte. 2, Beamtenhaus d. Berl. 
otsd. Bahn. CKofrbez. Kriedenan.) 
Handwerk, U., Wın., SHneiderin, Cor 
Tonnenfir, 39. IIL, 
Hanst, ©, Kin, Sedanftr. 11. 12. Pt, 
Hannemanıt, C., Töpfer, Oauptftr. 4. 
Ddanfen, ©. Särtner, Haup ftir. 15. IIL 
Dantigf, W., Meichenit., Belaigerfir. 14. 
Darms, X, Kim, Zregeltr. 75, (Polt- 
bez. Sriedenau) ” 
Barmauth, 2%, Kontoriff, Friedenauer- 
fir. 90. IL 
Sarg W,, Souhm., Saupt- 
6 
Garrier3, M., Muf, Lehrer, Fregefir, 
67. I (Roftbez. FIriedenau.) 
Hartmann , Zh., Kim., CSedanfir. 93, 
— MM, Nentier, Cotonnenfir, 9, IL E, 
— €, Eijenb. Sohaffn,, Bahnitr, 8. 
Hartog, €, Kapitän 3. S. m DD. 
Selnfir. 3. I. 3 
Hafelbarh, S., Kfnı, Hauptfir. 22. D 
bis 8, 2—4. 
— 8. ®., Mokfler, HSauntfir. 22. Pt. A 
bis 8, 2—4. 
— Gefchw., Hauptfir. 22, Pt. A 
Hafelwander, X, YbL, Fregefie, 57 
Pt. E. (Roftbez. Friedenau.) 
Hafı, W., Drofgfenbel., Hauptftr. 88, Pt. 
Gafiehnerycr, %, u. S., Geldw., Inh. 
e, Rrivat- Irren - Anft, ff Damen, 
Sedanfir. 5.6. E. 
Haubdach, Kal. Meg. Banınfir., Sein» 
{tr 4. IL, ” . 
Hauer, H., Geh. Kanzk. Sckr, 1 KZuftig- 
Minift., Stubenrauchttr” 2. IL. 
Gaupt, O., Bahnbeamt., WMühlenfir. 7. 
Hauptmanız, €, vm. Bau-Inipelt., 
Haupifict, 59, Pt. 
Hauptuer, &, geb, Clemens5, vw. Mur, 
Direfr., Hedwigftr, 2. CRoftbea. 
Hricdenau.) 
Sanrand, 6, MN, Ih., Redakteur, 
Friedenauerftr. 2. en 
Get, Me VBierverleger, Mühlenfir. 
a. E, 
— Alb., Gitrtler, Kriedenauerfir. 91. 
— 1 ‚q Yagemann, Wın,., Erjuttet« 
Y. 12a, 
Heder, E., Eck. Leutn., Colonnenftr., 
Kal, d. Eiiendb. Megis, Mc. I. 
X Bat, 
Beide, C., Tildler, Haunptfic. 15. IT. 
Heideprient, W., Geh. Sefr., Wieland 
itv. 24. I. (Roftbez Friedenau.) 
Heider, E., geb. Ornjenad, Wıv., Rent, 
Sedanftr. 26. Pt. 
eidrich, W., Muurrerpol,, Sedanftr. 84. 
Selena R., Kalı Infveft, Colon- 
nenfte., Kaf. d. Ciienb, Negis. 
Nr. 1. IL Bat, 
Heine, W., Bahnwärter, Bahnhofftr. 2, 
Beamtenhaus d. Berlin-Poisdanter 
Cıfenb. (Boftbez. Friedenaut.) 
Heinemann, Wıw., Rent, Colonuene- 
fir. 2. IL 
Heinirte, W., Büder, Erdurannftr. 8. Pt. 
— Gifenb. Beamt,, Diühlenftr, 16. Pt. 
Heinrich, A, Buhn-Autich., CSponholz- 
fir. 30. (Roftbez. Hriedenau.) 
— Sauptut., Hauptftr. 10 IV. 
— 3. Waurei pol, Hauptfir. 4: 
— 6, Wy., Hauptitr. 94. N 
Heturicy, H., Inıcnd, Sckvet, Afüift. 
Gautier. 66.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.