Path:
Volume V. Umgebung von Berlin H. Reinickendorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Ausgabe 1892,2 (Public Domain)

* + x 
Y. T. RKeiniendort, 
EBESEETÜE, aan EEE  M Es a 
Se ., Gärtner, Humbeldtfir 
7. 
a ., Saltıy,, Hauptfte 
3% K. 
Zanft, 9, Poft- Boeamt., Pankower 
Sillee 39. . 
Sanfte, ®., Gärtner, Berkinerftr, 56. 
Saner, C., Beanıter, Berlinerite. 37, 
— BD, Ann, Berlineritr. 37. Pt. E, 
Sayffarth, S., geb. Ylich, Wiy., Hum 
holstlir. 36. E, I 
Sanaf, D., Mättboklzenfbrk, Juftusftr 
34 Pt. E . 
Schach, 6, Tilclerei u. CSargnagazin 
S®rüner Wea 6, Pt. K. 
Schäde, R., Büder, Rekidenzfir. 107. E 
SE 0 Moftamt- Wfl, Refidenz 
v. 99, 
Ziffer, U, Schuhn., Refidenzfte, 110 
Schäge, X., Handfhuhun., Sontag 
fir, 4, L 
Schäkef, .. Schloffer, Granatenfir. 8. 
Sa S“ ®Gürkiner, Sqharnmeber 
ve. 1. 2. 
SE a HandelSm, , Relidenz 
vr . 
Scheer, A., Bäder, Markitr, 4. Pt. E. 
Schrere, K., Maurer, Antonienfte. 24, K.} 
ScheNenberger, S., pen]. Schußbm. 
Bitgeritr. 27. 1 . N 
Shemmel, Zh., Buchdruckereibel., Reli 
denalte, 15. EA 
Scherf, S., Souhnm., Amendefte. 1. L 
Schefehonk, ©. Stub. Maler, Hum- 
bofdtfte, 31. 
Scheuer, D., Handelsm,, Untonien 
fir. 52. . 
Schewe, > Simmerpol., Minteritr. 5, I 
SO . %., Gürinereibe]., Blankeftr. 
SchilgHan, M,, Meber, Yutonienfir. 66. E 
Schilling, E., Bauunternehm., San 
weherftr. 117a, E 
— %., Cinarrtenfbrk,, Berlinerftr. 2b. 5 
Schimumelpfennig, %., Zijhler, Hefidenz 
fir, 18, Pt. 
Schlegel, Kr, Kunft- u. HandelSgärin, 
Hoppefit. 23, 
Schleier, ©, Stub. u, Schild. Maler 
Bürgerfit. 14, Pt. . 
Sdlenfog, S., Städt, Zehrer, Provinz 
fir, 105. E. 
Zchlichtar, W., Kolonift, Blanfeltr. 4a 
Schlichner, W., Handels, Seejtt. 
Lieje’iches Haus, 
Sechfüfer, B., Kım., Herbfifte. 17.18. E 
Schlüter, Zh., geb. Ireudie, Ww 
ESoarnıveberfie, 105, E 
SO X. Sigenthün., Lette Aller 
* .1 
Sehmitdt, S., Barbier, Zuftusfir. 29. Pt 
- 3, Cigarrenm., Haufotterfic. 17. Pt 
— 3, Buhrh., Derkinerfir, 38, 
- %., DroflgHk. Fuhrh., Winteritr. 28 
Pt. 
- €. Sim, Amendefte. 29. Pt. 
D., Klempner, Brovinzfir. 55. Pt 
MM, Lehrer, Drganift u. Küfter 
DHauptitr. 55. 
©., Xithogt., Nefidenzftr. 101a. Pt 
%., Stub. Maler, Coharnmyeber 
fie. 17. HL 
- 3, Vontinenfork,, Winterftr, 22. 
- &., Produktenhbi., Melidenzltr. 11.12, 
-— ., Rrofurift, Rankower Allee 3. E 
- Yd., Mentier, Cchavuveberfir. 107 
- 3, EHuHm., SHumboldıfte, 12, 
2, Kran, Sork, f. Feuermwetiökör 
ner, Kefidenzfic. 37, 
Sehutieder, H., Nentier, Beorlinetfir, Ze 
Zchmicdke, X, Zöpfer, Iuftusiit, 52, E. 
Sehuegula, C., Sierfahr., Schatumeber 
fie. 75. 76, . 
A A, Zuhch., Antonienftc, 68 
t. |. 
Schnell, %., Wı., Birkenfte. 14. Pt. 
SO 6. Privatier, Sommerfit 
DD. E 
a. Sa önermark, MM, Frau, Nefidenz 
fir. 32. Pt. 
Sıhols, 8... Vermalt, Lette AMNce 14. Pt. 
Sdjondurf, 5, Gigenth., Scharnmeber 
fi 87. © 
Schottitäst, 6., Kammernmufif,, Scharn 
weberfte. 938. E. 
SA Sa, Haudelsm., Berkinerfte. 
4a. E, 
Schred, H., Iilchler, SHarnweberfir. 3. 
Schreiber, S., Droihk. Fuheh, Lirken 
itr. 29, €. 
(&, Mauretyol. Gekefikkaftite, 15 
PO 
Sehrenumer, 3, geb. Schlawik, MW. 
7 Berlinerfttr 
Srüder, C., Suhrh., Berlinerftr. 52, 
— 6,, Sattler, Srühlingfit, 11. 
— SH, Sattler, Haupifir. 52, ]. 
— 6, Ehuhm., Provinzftc. 108. S, 
Schubert, O., Lithogr, Untonienfir. 1 
Schüler, &., Former, Letteltr. C. 4. 
— S.. Former, Lett fir. B. 3. 
— ., geb. Friedrig, Ww., Antonien 
fr, 54. 
— Be ge. Carfien, Wıy., GefelfHaft 
tv. 2, 
Schultet, €, Drofgk, Yuhch., Mark 
fir. 25. Pt 
Schalt, M., Kim,, Scharnweberftr, 112 
— yp., Inhbrinm e. Zuhrgeld., Ber 
Tinerftr. 39. 
Zchulge, S., Zuhrh., Markitr. 40, E. A 
— ®., Schuhm., Berlinerftr. 35. 
— Mofa, geb. Kayfer, Wıw., Pofa 
BIEMUEETUOLENGG Mrovinafte. SO 
Sulz, U,, Fuhrh., Nefidenzftr. 118. 
— 6.. Glafer, Iuftusitr. 9. Pt. E. 
— 3., Handelsm., Shatnveberftr. 17. 
— B., Handelsın., Haufotterftr. 15. 15a 
Pt. E. 
®W., Kolonialwehdl., Bankower 
Allee 42. 
— 5, Qchrer, Scharnweherfir, 113, 
— %, Maurer, Provinzfte, 23, Pt. E 
— 5, Schmied, Scharnweberlir, 14, 
— , Todtengrüber, Hauptir. 33.34, E 
— GE, geb. Nicolas, Eigenthüm., Zuftus: 
fir. 53. LE. . 
— 3., Ww., Städt, tedhn. Lehrerin. 
Suftuöite. 4, Pt. 
6., geb. Rikdanmım, Wıy., Scham 
meberfit. 41, . 
Seulze, SGaftıp, u. Kolonialwrhdl. 
Meidenzftr. 100, Pt. K. 
— W., vande[sm., Winteriir. 27. Pt. Eı, 
— SF, Lehrer, Lette ilee 12. I 
— Y., Maitrer, Haufotterfir, 6. Pt. K. 
— %., Dichter, Rankower Allee 17, 
SEE G., Bäder, Gerlineritr 
66, E 
2, Subrh., HSaufotterftr. 83. LE, 
— M., Schniced, Haufotterfir. 83. Pt 
Schumann, 6, G®altm., MNMefdeniitr 
4, A, 
_— Be Stentier, Gefelfchaftftr. 10. LE 
— $., Sattler, Nefdenzfit, 14. Ph 
— 53, Tilchler, Gejellichaitftr. 10, I 
— M., geb. Nofen, Schneiderin, Lette- 
ftr. B. 8. 
Zehufter, B., SOuhm., SCSoHarmpeber- 
fir. 116. Pt. . 
Sgwanig, Carl, Oummiwrfbrk, Refi- 
denzfir, 4—7. 
Zewart, ©, MilHhal., Hauptfir. 23, 
Schwarz, ®., Miolfereibel., BZiegele 
Weg, Schwarz idhes Haus. E. 
— 8, Bermwalt, Hauptitr, 12—16. 
Zchwendler, 2, Sandelöm., Haufotter 
fir. 19. Pt. E. 
Sehiuerbt, ©., Winler, Letteltr. €. 6. 
Zeeger, I., Handelsm., Huufolterftr, 86 
— Y., Maiurerpol,, Berlinerftr. 5. 
Zeeliger, B., Schloffer, SHönhulze: 
Weg 30, . 
Seibert, D., Arbeit, Krühlinaftr.4. Pt. FE 
Seifert, D., Mildhhdl., Scharnmeber 
fir. 3. Pt. . 
Seelow, M., Maler, Berkinerfir. 26. 
Zens, 8, Schlächter, Banfkfower Allee 10 
Ziebert, E., DUlch., ®rüner Weg 43, 
Siedel, N., Bäder, Haufotterfte. 1. 
Ziedrmann, ©., Nentier. Scharnweher 
fir. 85, Pt, . 
Siegfricd, G., SHeizer, Berkinerfir, 5. 
Stewwert, Su Maurerpol, Seededitr. 3. 
tt. 5 
Zinton, N, Schuhm., Provinzfte. 107,1. 
Zinguhr, C., Wenfionär, Yocdbahuftr 
1, Pt. E. 
Se 53, Drechsler, Antonienftt, 58. 
Pt. E. 
Zonuzuberger, X, Gaftw., Refidenz 
fir. 24. Pt. . 
Sperling, 8, Wächter, Cichdornftr, 22. 
Pt. E. 
Zpiegelberg, D., GelHäftsführ., Lette 
Yillee 16, 7—8 Bm. 
Zpicweif, %., geb. Dröbes, Wın, 
Sıharnweberfir. 62, Pt. K, 
Springftubbe, E,, Gishdl,, Lette Alec 35 
Staa G., uhr). Schaumuveberfir 
112, E. 
— W., Cihmied, Berlitterfie. 53. 
Staklnecht, 2, Kolontalmrchal,, Hatınt 
{hr 51 Pe 
Stampa, ®., HGaupilehret, Pankower‘ 
Silkee 19.20. I 
3tange, &, Stub, u. Schild. Maler 
Werkinerfir. 54. 
— 6, Steinmneg, Nordbahnftr. 6. 
Steeguignu, N., Scl, MNRentiere, Lette 
Yillee 3, Pt. E. 
Steffen, $., geb. Soachim, Ww., Holz 
fit. 5. Pt. E. 
Steiubrüc, t,, Ob. Majdhinenntlie. 
Ranfower Allee 16. L 
SteinmanS, B., Schubhm,, Sommer 
fir. 14. IL 
Steinweg, C., Klempner, Bürgerfir. 10 
Stengel, D., Muller, Cidhboruftr. 56a, 
StenAel Sr Gienb. Schaffıt., Provinz 
tt. 78. 
Stephan, G,, Tilchler, EEG 79. 
3todihau3, , Drofchk, Yuhrh., Kefi 
deuzfir. 11. 12, Pt. 
SA Sifh-Ftäuderer, Haufotter- 
u. 1, 
3tolle, Chr, Schneider, Berlinerfir. 2b. 
Stosfe, M., Kedervieh- u. Betifedern- 
hHdl., Markfir. 24. Pt. . 
Strafenburg, 3, SildH-Näucherer, Klir 
fir. 30, 31, 
Stratgmann, €, Schloffer, Hopneftr. 7 
Streuber, S., Sigenthlint, Pankome 
Yllce 35. Pt. E . 
Sturm, Ad. u, Carl, Stub, u. Schild 
Maler, Juitusiir. 58. IL 
Zudßancr, S., peni. Sifend, Beamter 
 Cihbornftr, 18, 
Sitß, MM, Gaftıy., Eismerk- u. Bade. 
anfiaitsbel., Nefidenzftr. 99. Pt. 7 
— MN, Kentier, Nefidenziic. 99, Pe. £ 
— Yilb., TiGhler, Ynuh. e. Mödelnuagaz. 
Cimbornfir._ 56. E. 
Sunfemat, O., Krl., Yientiere, Mefjidenz 
ftr, 3. Pt. E. 
3ydow, 6., Wücter, Berkinerfir. 30. 
Syraße S., Kin, ®efellfchaftfir, 36. Pt 
(da 
— %. Schuhnt., NMordbabnfir. 7. Pt. E 
>. 
Tagan, Fr., Drojhk, Suhrh., Mark 
fir. 25, I 
Tann häufer, QZehrer, Berlinerfir. 50. 51 
[N 
Tayper, SH., Tiülchler, Hoppeftr. 5. Pt. E 
Teidhert, Rb., SGajtıv., CSchatnweber 
{ 4. Pt. E 
— 6, Landwich, Scharnweberftr, SIE 
Tefchendorf, @,, Zöpfer, Sidhborult: 
71. Pt EB. 
Teste, U., Gefchäftsführ., NReftdenaft:ı 
110. Pt. . 
Tem8, S., Schloffer, Krühlinaftr. 3, 
Shalır, N GCiswerkbef, NRefidenaftt 
Theel, S., Töpfer, Spandauer Weg 4 
Theil, S., DHBierverl., Scharmweber 
fer. 107, 
Belt DS. Fuhrb., Seharnweberfir. 11 
Cd 
Thicde, X, DBür. Aiüft., Berkinerfte 
55 E. . 
hie, G,, Rorbnader, Cidhbornfir. 23 
de 
— 4. Mofamentmrhol., Refidenzftr. 23 
ThHicke, E., acb. Binter, Penlionäriun. 
Paunkower Alec 11, . 
Thiemann, S., Zimmern, Amende 
fir. 7a, Pt. EB) . 
Thomas, S., Gensdarm, Hirte, 4. 
Tyüris, %., Poftichafir. a, Du Ber 
linetftr. 25. E_ 
Tieß, N, CiShdl., Nefidenafte. 13. 
Timme, U, Krankenmürct, Scharn 
weberfir, 12. 1 
Tod, K., Geh. erped. Sekt, u, Kalkıtlat 
i, Minilt. d. Öffentl, Yıb, Leit 
Allee 17, E. 
Tüter, U, Schloffer, Cihborufit. 12. 
— %., Sahloper, Waidftr. 12, 
Tuma8zeiwsti, €, Snicd, Nord 
Dahnfir. 7, 
Fonfiaint, UM., Krl., Seehekfir. 4. Pt. E 
— DD, Bil. Eecedeehjte, 4. Ph 
— S., IL, Sommerlir, 4. 
Träger, ® Oreh. Kanzl. Sefr, SGefell: 
tchuftfie. 22. E. —8%, vo. 5 Uhr ab. 
Framp, 6., Eigenthüm,, Klirfir, 4. K.. 
rohe, N, Maurer, Warkite, 8. 
Zrede, 6, Bolamenthvchöl, Schharn 
weberftr. 117, Ve 
reger, C., Anh. e. Uöfuhrgelch., Schön 
Holzer Weg_60, 
Ercptau, (6, Filhler, Beoninafte, 1 
pr 
| 
Keinidendorf, 
Tritt, I, Sul, Leite Ullee 4, I 
Tugend, X., Eijend. Beanıt,, Nefidena- 
fee. 11. 12. L 
TuszynSfki, I, Butter: u, Kfhdl.. 
Eoharuweberfit. 16a, Pt. BE, 
Tzfcheutfchler, E., Gaftıp, u. Kolonial« 
wrhdl., Haufotterite, 82. Pt. KK 
1 
Uli, &., Oürtler, Nekidenzftr. 20. Pt. 
— S.; Handelsm., Nefdenzite. 3. 
— 6., Schmied, Berlinerftz. 34, E. 
— H., Wıv., Inhbrin. e. SLädteret 
Berlinerfir. 42, 
Umfanf, Handelsm.. Berlinerfir. 52, 
— 6, Rentier, Gefeilfhaftfir. 4. E. 
Uuger, C., Küjelbrk, Winterfir. 30. Pt. 
Utterhardt, S., Handelsm., SHaufotter- 
fit. 10a, Pt. E 
N 
Baltink, H., Maurer, SGarnwebetitr. 
%.LE 
Beit, AN, Droigk. Fuhrh., Haufotterftr. 
78. Pt. 
Bettermann, A, Inh. e. MWaldanfk.. 
Orhner Weg 16, Pt. K. 
— S., geb. Buß, Wın., Orüner Weg 
10. Pt. E. 
Bierow, ®., Bofamentierwrhöl., Nefi« 
denzfte. 110a. Pt. E. 
Bilter, &., Mildhdl., Ehikinaftr. 4. E. 
Vode, C., ShHlojcr, Berlinerftr. 2o. 
HZölder, ®., penf, Beamt, AWınende- 
fer, 31a, 
Bogek, O., Zuhrh., Berlinerftr. 39. 
— ., Suhrh., VBerlinerftr. 7a. 
Boigt, A., Biltualienhdl., Geielfhaft- 
dir. 12. Pt 
Boll, G®., Inh. e. Möbel- 11. Arbeits 
fubrgef., Zuftuöfte. 7. LE A 
Bormum, S., Schuhbm., DBerlinerfic, 17. 
Boriwerg, N., Miolkereibef., MWrovinzftc. 
8.9 Pt. E. 
Voß. M., Handelam., Scharnmeberftr. 
39. FF 
wer. 
Wagener, W., Gaftıy., Berlinerftt. 52, 
Nahn, P., Kim, Sdharnweberfte, 102. 
Haluanıt, ©., Urchiteft, Haulottert- 
fie. 72. Pe. . 
ER Schuldiener, Humboldt. 
x. 61. 
— ©., Gärtner, Hauntftr. 33. 34 
— G,, Nentier, Schatnmweberftr. 9. IL 
Walther, S., Sigenthünn, Lettefte. B. 
9. Pt. E. 
— B., Tilchler, Scharnmweberftr. 17. I 
Weber, H., Drofchk. Fuhrh., HGaukotter- 
fir. 73. Pt. E 
— S., Dro[hk, Kuhrh., Honpefte, 2. I 
— l., Molfereikef., HoNänNderfir. 16, E. 
— B., Benlionär, Wakldftr. 7, 
— 6., Soalüdier, Schatntwveberfte 
113. E. | . 
& GCo., Kr, Wild-u. Federviehhdl., 
Berlinerfir. 41. 
— W., grb. Schenf, MWild« iu, Sedet- 
viehholrin., Berkinerftr, 41. E, 
Wegel, Z., Milchdl., Beovinzfte. 105, 
Wegemann, C., Kochn., Schartnmeber« 
fit. 109, 
Wegener, €, Zıhch., Reftdenzitr. 3. 
— Yl., SHandelam., Selellichafiftr. 8, 
Begnen, ., Züunmeint, Eidhbornfte. 
Weigt, Ar., Gaftım., Gefelfhaftfir. 2. Pt. 
Weinberger, G®., penf. Beanıt, Norde 
Dabuite, 61 
ch ES, Lehrer, Schartweberfte. 
Weinftetn, A., Kr, Syanbauet Weq 
4. E. 2 . 
Weife, Ir., Venfionär, Hoppeltr. 9. Pt. 
Weiß, D., Bäder, Spandauer Weg 5, K. 
Weiße, H., Bäder, Cihbornfte. 77. I 
— H., penf, Eifenb. Beamt,, Schattt 
zweberfte. 111, 
Beifmann, S., geb, Handke, My, Menk.. 
Sefeilfchaftitr. 41. Pt. E. 
Wenig, ©., Kuhrh., Haufotterfit, 76. K 
Welzel, M., Sclächter, $telidenzitr. 118 
Pt. E 
BWeutgag, W., Barbier, Haufotterfir. 3 
BWengler, Lehrer, Scharnmeheritr, 103, 
Wenzlau, U., Kentier, Herbfiftt. 22, IL 
Merner Xr G®ärkner. Yınninafir. Ku
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.