Path:
Volume V. Umgebung von Berlin A. Charlottenburg

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Ausgabe 1892,2 (Public Domain)

Charlottenburg, 
Bharkottenburg, Y. T. 
B— — 
Rühn, 2, Gaftın,, Motsdamerfir. 35. Pt’ RAoppen, B., ge Oropler, Krau, Reut. "erancwig, %., Koloniahurhdl., Eng-' 
— ®&., Schuhm.. gericht. Dereid MWeftend, Kaftanien Allee 14. Pt, E Tiftefir. 22. S 
Sachverlt., Berlinerfir. 118, L Korf, A., Infpekt., MWalilte, 7. Arauichfeldt, S., Zıl., Stiftsbame 
D., vorn Banfe, Schuhut, Ber Kurz, I, Barbier u. Frifeur, Wall ESpandauerfte. 10a, 
linerfir. 118. Pt. Kı fir. 37. Arappe, E., Etat Diklar, Cohillerfir. 45 
Röhnfe, W., SoHuhm., EHiNerfir. 113.5. — M,, Kim, Knefebecktr. 3. rag, U., Kfın., Wilmersdorferitr 
Rülner, H., SHLihHrer, Wilmersdorferr — H., Frau, Frifeurcin, Waliftr. 37. 215. 116. 
fte. 33. 8. Aorudffel, Q., geb. Sordan, Chugm3 Arakert, $., Formermitr., Bismard: 
— &., Wächter, Spreefte. 32. I. Np,, Chriftfir. 39. fir. 22. 
Rölg, D., Drechsler, Chrififtr. 42. Korper, X., Gajtıy, Walliir. 28. Pt. — U, Kunfiformer, SHlüterftr. 9a, II 
Rönig & Gein, Wiener Lurus-Bäderei Aorreng, D., Bahndbeamt., Schiller Araus, & Bahnmftie., Kantfte. 55. 
Soachimthalerftr. 39. 40, fir. 87. I — S., BudhHult,, EHillerfir. 33. IIL 
Rönig, %&.. Baunftr. u. Aroitelt Korte, H., Töpfer, Milmersdorier — H., Nüherin, Anohelsdorfffir, 33, 
Soadimihalerur. U, 40. Pt, E, N fir. 132, Rraufe, C., Barbier, Wilmersborier 
10—11. Fr. Kortkampf, Berl. Budhöl., Sar {tr. 38a. Pt. . 
— Chr., Rentier, Gardes dir Corps denbe gftr. 20. Pt, Ind: Heine — O., Buchalt, Bismareitr. 92, IL 
fit. 7. Pt. BR Friedr. Kortkampf. - Hermann, Cigarten- u. Tabaf 
— Y., Ob. Poft-Sefr., Ooetheftr. 20 Rofak, S., geb. Schmidt, Siifisdame h5l., Straße 12, Uebe’fches Haus 
— S,, Zöpfer, Potsdameritr. 46, Epandauerfir. 10a, I, 2, Geld.: MWilmersdorferfit. 47 
— X, penf. Kal. Garderobenfrau Rofchel, L., Hutfbik., Cophie-Char 3.Gefch : Berlin, NW Holiteinerllier 
König. Schloß, Pt. Tottenfic, 27, Pt, Bahnhoi Bellevue, 4.Gefg. : NWEAı 
— ®% geb. Schöling, vw. Sauptm, Rofchigfy, A, Poutier, Wilmersdorfer b. Invalidenfir. 1, Wilhelm Ufer. 
Spandauetiir, 10a, fir. 53, 54. %., Sanzl. Dien., Schillerftr, 36. IV. 
., Wy., Straße Ga (m, d. Gas Roffack, S., Wädter, Dandelmannfir, 59 %., Ob. IE Berlinerfir. 118 
anft.), Zenide’fhes Haus. Roflaf, S., Dr. phil, Prof, a, d. Tech- %, Kunftformer, Sophie - Chur 
— 9R., Wın., Spandauerfir, 5. IV, niicen Soch!duule, Leibniaftr. 9. II ottenftr. 93, 
Koening, &., Pol. Wacdhktmfir,, Bi& Tott, C,, Ob. Iniyekt., Spandauer Berg &, Karleper MWalfte. 11. . 
„ mardfir. 22, Pt. BE. Mündlerides Haus. Pt. R., Subrh., Um Spandauer SHiff. 
Könncke, G., Zıl., Berlinerfir. 86, Pt RKogenberg, Cd., Kfm, Bismardfir. fahrts-Sanal, Zörner’Ides Grundit 
Röpfe, Tit, Sch, Sekt, 1. Handels 1232. I. E. f. Cduard Kobenberg ®., Fuhzh., Jägerfit. 4 IL 
Miinift, Schillerfir, 91. (Berlin). R., Sandfd, SGüärtn., Berliner 
Rochyel, E., Rentiere, Goethefit. 13. III Kokgold, Emilie, geb. Bende, Stilt8- är. 133. . 
Kocppen, Kız, Wpothek,, Biömardfir dame, Spandauerftr. 10a, Pt. — AX., Saft, Cophie-Charlottenftr. 94 
RZ E A 8—10, Aowally, H., Wm., Potsdamerftr. 41. — ®., Saftıv., veibnizftr. 66. Pt, 
_ &- Gifafer, SaHilerfir. 20. Pt Romwalsfi, N., Kin, Cophie-Chat- -— R., Gajtıy., Joadimthalerftr. 4. A 
— &., CSdhanfw., Spreeftr. 1. Iottenftr. 22a. 3., Gerihtönolizieh., Otlnjtr, 7. 
— %., Schuhn, Spreeftz. 24. S. Rraas, C., Aderbürger, Spreefir. 13. E. 1 Kinı., Wilmersdorferftr, 47, Pt 
— N, Sohuhn., Schitlerfir. 21. Pt _— Be Mckerbirger, Yeihnizftr. 1. E. }, Afın., Kanalfir. 5. IL 
— 3., Bußmwrhdlerin, Leihnizite. 782 — BD, Uderbürger, Dandelmannifr d, Keim. zommiff., Rofinenfir. 5 
Sörpuer, «., Mentier, Berlinerfie. 131. 2a. IE IT, ESohloß- Kommiff., König! 
Rürber, $., Rechn. Math, Spandauer- Ne X, Santfie. 154a, II zcl0ß. Pt A . . 
fir. 1b, IL ., Schlächter,, Berlinerfir, 130. E, »N., Lederhdöl., Wilmersdoriet 
— WM, Nittnmfte, a. D., Wilmers- B., Sijdler u. Ind. ce. Sarg At. 57. rn 
„ borferfte. 57. L magas., Saulfie, 15. E, 5., Lofomotivführ., Potsdamer 
Körner, W., Banunternechn., Knefe — jr., D., Berwalt., Krummeftr, 79 4. LI W 
bedfic, 85. — %., Waidh- u, Plättanit, Schiller 5., Maler, Lügom 15, _ 
3lob,, Boft-Direlt, a, D., Dandel- ffir. 36. 1. (6, Maurermfir., Kante. 54.1. E 
mannfie. 61. I, — Y., Wıy,, Berlinerfir. 130. I. u,, Maurer u. Zimmermfit. 
E., Vandich. u. Marine-Maler, Kat v. Kracht, L., vw. Hauptm., Anefe Tantifie. 20. EB, 
Tecin Augufta Allee 7, Pt. Z (Roft- bedite. 93, Pt. 4., Mechaniker, Charlottenburger 
bez. Martinikenfelde) (v. 1. Anril Arähe, B., geb. Sänger, Lofomotiv- fer 8. . 
Berlin, NW Klopitockitr, 61. E.) führmw., ©ardes du Corpsäftt. 7. IIL ., Medjaniker, Schillexfir, 33. I 
- S., Maurerpol., Gocıheftr. 68. Pt Rrämer, Iufp, d. Allgem. Deutich. „, Portier, Spreeftr, 27. 
— YX., Geh. Regifir., Leibnizftr, 71. IL Verf. Verein8 1. Siuttgart, Wil- ., Rortier, Kurfürftendamm 17. 
— 6., Eoloffer, Chriftftr. 39. merSdorferftr. 65. „. Borzellandreh., Bismardfir. 99 
Rürper, ©., Kunft- u. Handelsgärtn. — U., Lokfonzwotivfüht., Peftalozzie 5, Sattler, Peftalozzifte 11. I. E 
„ Königsweg, Befigung Wigleben, fir. 85, „ Sohiemfbrk,, Eohulitr. 3. Pt. 
Rörte, D., Hnupim., HardenDergfir. 27a. — A,, geb. Sohemwe, Molfereibel,,, +, Schloffer, Dandelmannitr. 53 
- $ Wirfl. Geh. Ob. Reg. Rath. Straße 9 (a. d. Katjerin Yugufto ‚EB 
„. Mardhitt. 1. L lee), Nr. Sa. E ‚7. Kımft- u. Baufdloffer, Krumme- 
Röürting, GC, Gafty., Bismardfir. 12 raetke, X, Oymn. Lehrer, Bismard- ıt, 84, 
„Pt, E . fir, 46. IL (3, Schuhm., Potsdamerftr. 36. I 
Ausking, A, ESHmied, Votsdamer Krätichell, H., Superintendent a. D., %., Sefret., Magazinftr. 20. IL 
„fir. 20. , Qeibniglte. 73. R,, Bol. EScekr., Syandauerftr. 18, 
Rüfter, Bernh., Geh. Negifir., Krumme Araeufel, S., Dr. phil, Nittergutsbef. R., Tuyez. u. Dekorat, Tandel- 
„fie. 21. IL Charlottenbutger Ufer 3b. ]. mannfir. 533. Pt. 
Röfter8, W., Oaftım., Kantfir. 152. Pt. — Aug., Mittergutsbel, u. SOMMsbau- M., penf. Pol. Wachtniftr., Spree 
Roethe, W., Plankanuner - Infpekt, u. anftr., Charlottenbutger UNier 5. Pt. E ie. 1. IIL 
vereid. Landmeifer, Krummeltr. 23 — Arth., Steinhdl., Chrififtr. 43. E, A B., zw. Bürgeruftt., Orolmanı- 
ZI. 5—. . Wohn. : CSoHloßfir. Ba. tr. 8. . an 
3, Klempner, Berlinerfir. 129. Arafad, ©,, Ger, Sefr., Bismarefir. 91. &., geb. Peiger, Kimsww., Dandel- 
Roh, &., SHanfıy., Chriftfer, 1. Rraffel, X., Wın., Lehr-Inftit, f. CShnei- nannftr. 4. E. ; 
Rohkınann, W., Ain., Spandauerfir. 5, derei, Wilmeradorferfir. 46. IIL S., Yehrermw., Beitakozaiftr. 64, TIL 
Sohlneh, H., Wätrter, Berlinerftr. 140 Kraft, C.. Dr phil, emer, Prediaer 3, Grau, Penfionärin, Bismard- 
Kohl3, W., Bahnbeamt,, Schillerftr. 113. Mallite. 1. IL 2. L 
RohHffntdt, F., Brieftr., Weftend, Nuß- — A, Kentier, Schilerftr. 20. Pt. WM, geb. Nethebu8, vw. Profeff. 
Dayın Allee 29. IL Arage, D., Lokonrotiviühr., Chriftfir. 34 Zpandauerfir, 10a. . 
Roh, A., Afnı, SGardes du Corysftr ra, 9, Krau Haupt... Spreeffr. le, S., geb. Schmidt, Rentiere, Wilmers- 
14. IT. BR. 3—4. Rrahmer, S., Sekt, Affilt,, Schiller: dorferfir. 137. Pt. E, 
Rohnheint, Sri Mallftr, 26. II {tr. 93, Pt. — &., Zr, Sıiftadame, Spandauer 
XohHte, U., Hilfädien., Berlinerfir, 151 Irahn, MW, LaudiG, SGächt., KAnefebed fir. 10a. IL 
Hauptgebäude. jtr. 94. IL — M., Ww., Berlinerfir. 87e. IV, 
Kolbe, E, Gärtner, Kummeftr. 7. Pt Aragner, E., geb. Gaftel, vw. Dr. Eng — S., Ww., Berlinerfir, 134a, 
— &, Eghuhumn., Rofinenfir. 13. I lifcheftit. 24. I. . Rrausutef, U., Viktualicnhdl., Wilmers 
Rofbow, &. Gen. Dilit. Kaff. Buch Arahnke, H., Uhrm., Wilmersdorfer dorferite. 60, 61. Pt. 
Halt, Salüterfte, 4. E. IL 4—6. fir, 115, 116, . — BP., Kl, Stiftödame, Spandauer 
— M., Zuhrh., Kirchfit, 15. Trakowig, &., Stuben: u, Cahilder fir. 102. . ” 
Rollats, & geb. Köpnyner, vw. Ober inaler, Grünfte. 1. Rrautwurfe, C., Priv, Müdter, Kant 
prebiger, Berlinerfit, 131, Pt. — R., Tildler, Bismaralte, 93, fir. 132. I. 
Roll, ©, Ingenieur-Hauptın. a. D. — WM, Türchler, Arımmeftir. 74. K._ Rrebs, A., Bucdritkereibef., Lügomw 10 
Gen, Sefr. d. Gefellfch. 1. Erb Rramer, M., Mentier, Englildhefit, 32. — F., An, Kantfir. 6, IIL . 
Funde, Hardenberafir. 41, IL 3—4. — N, EOlofier, Potsdanrerfir. 37. L  — AU., Ob. St, Konttol. a, D., Chrift 
Rplowsty, P., Poctiet, Seibnizjtr. 13 — S., Sohußm,, Seibntzfir, 24a. I fir. 43. IL 
Roffdjer, v0. Baumfte., Knefebet — A., Magifir. Sckr. a.D., Spandauer. — €, Ww., Wilmersdotrferfir. 134. 
fir. BL . fir. 7. II (v. 2, April: Denunin.) EEE gen. Wenzel, I, Sohankv. 
Rofwe, 5., Gym. Lehrer, Peftaloggi — M., Techuif., Kirchfir. 28, IIL Snglilgeftr. 23, Pt. . 
fir, 84. IIL — Eh, geb. Siebmann, vw. Aırtın Rredel, &., Schuhm,, Magazinfte. 19, 
Rompifch, N, Leit. Celr., Dandel Fajanenfte. 14. IL Kregel, M., gent. Lofomotiuheiz., Bots- 
mannffr. 55, . — 6., Nenticre, Englıfhefir. 28, Pt. damerfir. 24. 
Ronnopafeh, D., Gfagmaler, Bismard ‚Kramy, B., Tapez., Dandelmanufir. 54 Rrehahı, S., Mäder, Schlofiftr. 1. Pt. E 
fir. 31. IIL Arampe, M., geb. Yteumann, Wıp 9—1. 
Roppe, X, Tapcz., Ka u N SD 61, Pt, DM Ka ®., a San 
Ronpeheek, A, Eijenb. Schaf, Wi Frampig, DL, Hauytm. a. D,, Seih Areichgnuer, D., Dr. ANUE. a. D. KON 
obbehcel, 4., Gifen In Jan le 1ha. Se eidhsanft.. Warchlir. 25. L 
Nreiter, U., Stemnhdl., SirateS (a. Salz 
Ufer), Kreiteriher Statteplab. A 
Wohn: verlin. 
Rrenstin, C,, Zugführ., Gardes dur 
GCownsfte. 15. - 
Rreuz, S., Zuhrh., Mallitr. 28. L 
Rrefiler, U,, Wıv., Plätterin, Scdhatren- 
Hr. 7. IL 
Aretfe, W., CShHloffer, Chriftftr, 11. 
Be W,, BahHnbeamt., Schiller. 
37. 
— S,, Nentier, Krummeftr. 49. IE 
Rretichmar, W., Buhnbeanıt,, SoOHiller- 
fir, 83. IL 
Aregjdmer, M., Bankbeanıt., Leibnit- 
jr. 23, IL 
Rreger, M., Afm., Berlinerfir. 116. LIL 
— M,, Shriftfteller, Anefehectjtr. 2. 
Rreutfelde, S., CSchloffer, Grolmanıte 
Rridde, N., Gärtner, Kirch Plaß la, 
Krieg, S., Gasmftr., SOHulftr. 6, IL 
Rrieger, $., Privatm,, Wefjtend, Whoun 
Allee 8, u. 10. EA, 
Rriele, C., Nentiere, Berlinerfir. 115. 
Rriefen, D., och. Docge, vw. Kanzl 
Kath, Strafe 9 (a. d. Katlerin 
Augufia Allee), Nr. 40. Pt. K. 
Rrietich, ©, Invalide, Kirdhitr. 14. IIL 
— RL, geb. Köhlkır, Saftıuywyr., Goerhe- 
fir. 65. IL 
Rrinelfe, A., SH{üdGter, Chriftftr. 32.1 
Rringel, S., Bäcker, Kirchfit. 22. Pt 
Rrinzuer, X, Bür Affift., Sırake 30. 
(a, d. Magazinfir.), Nr. 11. IK, 
Rripftädt, A., Majdinenmific., Ber. 
lNnecfir. 117. . 
Rrifhte, E., Portier, Bismardfir, 13, 
D, Kröcher, O., Stittmfir. a. D., DBeorlıe- 
nerfie, 33, 1 
Rröüchert, $., Nuffeher, Lüßom 7.8. IIL 
Rroeff, @®., SOneider, Wallfte. 2, IL 
REDE N Schneider, WilmerSdorfer- 
t. 140. 
Rroll, ®,, Kleilchhdl., Scharrenfit, 14. Pt. 
— &., Gärtner, Ligow 12. S, 
— ©, Shanim., Grünfir. Wk, Pt. E. 
Arone;, C., Zimmermfir., Sophie 
Charfottenftr. 109. IE. 
Rr0oh$, A., Gaftm., Knobelsdorfiftr. 19. 
Rrov8, H., Muliker, Orangenfte, 12. 
ea A Haupint, Ioachinfhaker» 
41. - 
Krüger, G., Aferpächter, Kanifir. 115. 
— ®., Ardhiteft, Berlinerfir. 135. E, 
Km. 67. . 
- N Ben. Sijenb. Beamt., Bismard- 
ir. 85. 
— ®., Bierfahrer, Weftend, Akazien 
Allee 34. IL 
%,, Deftillat., Wilhelm Plaß la. Pt. 
X, Dr. phil., Yeibnizftr. 65 1. 
M,, Gärhn,, Weftend, horn Allee 36 
&., Saftıy., Dan elmanıfiz. 6. K 
Saftm., Dandelmannft.. 61. Pt. 
® penf. Hegemftr., Sophie-Chatr- 
Dttenfit. 109. Pt, 
X, DHolz- u. Kohlenhdl., Schulftr. 19 
Wohn.: Mr. 18, 
M., Korrektor, Kantfir. 56. IIL 
S,, Qandıyicıh, Sırafe 15 (a, d 
Raiferin Nugufta Allee), Kraag’idhes 
Baus, L 
&,, Qchrer, Scharrenfir, 11a, IL 
$[., Lotomotivführ., Chriftftr. 24. IIL 
3., Lotomnotivführ., Chriftitr, 24. IL 
* AU HENENU Enula MUicr 
2B., Badmfte, Wielandftr. 1. I 
®., Vartikulier, Kurfürkendaniumn 
14. 15, Pt . 
M., Kangirmftr. a. D., Wilmer&- 
borferftr. 135. Pt. 
6, Rentier, Berlinerftr. 41. 
3, MohHrleaer, Verlinerftr. 78. IT, 
=, Gijenb. Schaffn., Peftaloaziftr. 85. 
X. Rfierdeb. Sohaffıt., Sophie-Char« 
{ottenfir. 106. 
— U, Pierdeb, Sohaffın, Straße 9 
'qg. d. Katjerim Yuguita Alkee). 
xt. 8. IL 
‘, Souhm, Sculfte, 8. BR 
5%, SoOuhm,, Kirdfir. 1. Pt. 
&, Schubhm., € Harıenfir. 20. IL 
I. Mailer. Sekt, Orünftr. 7. 
6,, Maygiftr, Sefr., Kriedridh Kar! 
Maß 2. I 
X, Fedmiker, Knefebeckfir, 96. I 
, Rudolf Krliger (Berlin). 
"., Tilchler, Berlinerfte. 131. IL 
 Viktucfienhdl., Chriftfie. 30. S. 
Ma geb. Schade. nm. Dr, Goethes 
Ir. en 
T las
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.