Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1883 (Public Domain)

RLx-orf. 
Ruschke, E., Schuhm.» Knesebeckstr. 73. 
giltst, Posamentierwrhdl., Zietenstr. 45. 
S. 
Saalfeld. Tischler,  Knelcbeckstr.lv.  Wohn. 
Knesebeckstr. 9. 
Saar, (L, Silberarb., ©csjinfcsir. 1. 
Sabadill, W., HandelSgärüier, Hermannstr. 
137. Pt. 
Sachse. Schaffner, Bergstr. 15.' 
Sack, E., Schmied, Kottbuser Damm 87. 
Saffran, ®., Zimmerer., JuliuSstr. 47. Pt. E. 
Sambach, R.» Viktnal.Hdl., Snefebecfstr.d.Pt. 
Sandau, I., Zengschnned, Bergstr. 115. 8. 
Hermann Sander, Wollenwrsbrk., Engr. 
u. Export. Berlincrstr. 75. I. E. Juh, 
Paul Petzke (Berlin) u. Herrm. Sander. 
Sander, H.. Fbrk., Berlinerstr. 75.1. E. 
s. Hcrrmann Sander. 
— Willi., Fnhrh.» Kottbujer Damm 99 H.Pt. 
Sanvow. N., geb. Schütz, vw. Rektor, Lehre¬ 
rin, Kottbuser Damm 96a. I. 
Sänge, ©., Fuhrh., Hermann,'tr. 14. Pt. 
Sänne, A., Glaser, itottbuiir Damm 59. 8. 
Sapiatz» A., Schlosser, Berlinerstr. 94. 
Schaad, SB., Cigarrensbrk., Berlinerstr. 97. 
98. Pt. 
Schade, E„ Dach- u. Schieferdecker, Prinz 
Handjerpstr. 24.1. E. 
— Ed., Schriftgießer, Hermannstr. 138. 
Schadebach, H.. Tischler, Hermannstr. 22. 
Schadow, 0., Buchhalt.. Bergstr. 128. 
— C., Handelöm., Bergstr. 42. 
Schädel, G„ Fuhrh., Sckinkestr. 2. 
Schäffer, W., Bäcker, Mühlenstr. 9. Pt. 
Schaer, C.» Maschinist, Kottbuser Damm 
58. IV. 
Schal, Ww., Handarb. Lehrerin, Bergstr. 112. 
Schalter, Mechaniker, Berlincrstr. 138. 
Schalow, 3t., Milchpachter, Bergstr. 5 
Schalte, E., Metallarb, Berlinerstr. 110. 
Scharff. A., Fuhrh., Berlinerstr. 73.1. 
— P., Fuhrh., Berlinerstr. 88. 
— 2B„ HdlSm., Berlinerstr. 88. 
Scheel, I., Viktualienhdlerin.» Kottbuser 
Damm 06. 8. 
Sdjcer, O„ Barbier u. Heilgeh., Bergstr. 9. 
Schrill,auer, W.» Zimmerm., Bergstr. 2. H. 
Scheller» 9t., Tischler, Knesebeckstr. 82. 
Schellliorn, E., Tischler, Knesebeckstr. 8. 
Smenck, F., HdlSm., Berlinerstr. 39. Pt 
Schenk, A., Metalldrechsl.» Jägerstr. 30. III. 
Scherler, F„ Lehrer, Mühlenstr. 9. n. 
SchermenSki, E., Fuhrh., Kottbuser Damm 
100. 
Scheurich, P., Gürtler, Prin; Handjerhstr. 68 
Schiebeck, C., Fuhrh.. Steinmetzstr. 15. n. 
— E., Fuhrh., Jägerstr. 4. 
Schikora, I., Fuhrh., Prinz Handjerhstr. 57. 
Schimon, 213., Handelöm., Bergstr. 22. E. 
Schirm, F., Buchbinder, Berlinerstr. 110. 
Schlaebe, Fr., Kolomalwr.. Droguen- u 
Farbenhdl., Berlinerstr. 95, Pt. 
Schlaegel, F., Landwirth, Trcpiowersir. 6. 
Pt. E. 
Schlaf. F., Weinhdl., Bergstr. G. S. 
Schlag, St., geb. Blechschmidt, Ww., Prinz 
Handjerhstr. 42. 
Schlegel, C. u. W., Gebr., Ledersbrk., Ber¬ 
linerstr. 2. E. 
Schlev, <$., Fuhrh., Haseuheide 37a. 
Schlobarek, E., Ger. Sekr., Mühlenstr. 10.1. 
Schlüter» A.. Fuhrh., Berlinerstr. 119. 
Schmeling, C., Möbelpol., Knesebeckstr. 16. II. 
Schmidt, Ad., Böttcher, Hermannstr. 5. 
— H., Böttcher. Bergstr. 25. 
— §., Eisenwrhdl., Bergstr. 21. 
— F.. Fuhrh., Berlinersir. 48. 21. 
— W., Fuhrh., Kirchhosstr. 23. 
— I., Gürtser, Prinz Handjerhstr. 68. 
— (£.., Lehrer. Berlinerstr. 48. II. 
— Alb., Maler, Bergstr. 114. 
— C., Maschinensührer, Berlinerstr. 67. 
— 31., Maurerpol., Kopsstr. 39. 
— 91 — 
Schmidt, H., Mechaniker, Jnh. e. Wäschesbrk. 
Plisiö-Brennerei, Werkst, f. Nähmaschinen, 
Bergstr. 114a. Pt. 
— 31., Milchpäckter, Bergstr. 6. 
— W., Milchpäckter, Bergstr. 119. Pt. 
— C., Psefserküchler. Delbrückstr. 28. E. 
— C„ Posamentwrhdl., Bergstr. 3. 
— W., Rendant d. Borschuß-BereinS, Berg¬ 
str. 6.1. E. 8-11. 
— H., Schmied, Richard Platz 28. E. 
— Max, Schriftsetzer, Kottbuser  Damm59.HI. 
— A., Stellm., Hermannstr. 12. IQ. 
— (S., Tischler, Hermannstr. 21. I. 
— F., Tischler, kirchhosstr. 27. 
— L., Tischler, Knesebeckstr. 10. Pt. 
— G.. Töpfer, Hermannstr. 93. 
— W„ Weber, Bergstr. 90. 
— A., Wiiti« u. Gefliigelhdl., Knesebech^r. 
69. Pt. 
Schmitzer, Ww., Kolonialwrhdl., Schinke¬ 
str. 2. 
Schmoldt, ©., Bildhauer, Berlinerstr. 155. 
Schnmtzer, F., Schlächter, Bergstr. 6. Pt. 
Schnarchendorff, A., Kunstgießer, Kottbuser 
Damm 99. III. 
Schnecke, L., Tischler, Hermannstr. 4. 
Schneider, I., Agent, Mühlenstr. 7. I. 
8-9. Ärm. 
— 3t., Vrauereibes., Bergstr. 114a. H. s. Piw- 
niezka & Schneider. 
— SB., Ackerpächter, Kirchhosstr. 30. E. 
— F., HandelSm., Berlinerstr. 91. 
— H., Schlosser, Jägerstr. 30.1. 
— R., Schlosser, Bergstr. 14. fl. 
— 3t., Stcindruckcr, Bergstr. (i5. I. 
— C., Tischler, Jägerstr. 28. 
— I., Tischler, Kottbuser Damm 66. Pt. 
— (5,, Weber» Bergstr. 25. 
— ©., Wcbcr, Berlinerstr. 39. Pt. 
— K., geb. Schäfer, Hebamme, Mühlenstr. 
7.1. 
— W.. geb. Strakow, Stellmww., Rosenstr. 
Schneivereit, ©., Fuhrh., Berlincrstr. 81. Pt. 
Schnell, 31., Lehrer, Berlinerstr. 75. II. 
Schönauer, H., Tischler, Jägerstr. 18. I. 
Schoneberg, Gnst., Fuhrh., Schinkestr. 11. 
— H., Fuhrh., Schinkestr. 11. 
— C.. geb. Giese, Ww., Rentiere, Schinkc- 
str. 11. E. 
Schönfeldt» C., Zimmerpol., Bergstr. 70. 
Sckönfisch» R., Tischler, Richard Platz 27. 
Schönicke, H., Kolonialwrhdl., Berlinerstr. 
39. Pt 
Schönwetter, H., Maler u. Retoucheur, 
Berlinerstr. 113.1. 
Schöpke, E., film., Berlinerstr. 49. S. 
Scholz, SB., Grünkramhdl., Berlinerstr. 81.1. 
— 3t., Nestanr., Falkstr. 4. Pt. E. 
— 3t., Tischler, Jägerstr. SO. H. 
— SB., Tischler, Zietenstr. 40. H. Pt. 
Schon. SB., Landwirth, Bergstr. 27. E. 
Schorsch, C., Fnhrh., Steinmetzstr. 61. Pt. 
Schorstein» H.. Bäcker, Kirchhosstr. 23. 
Schotte, G., Barbier. Bergstr. 32. 
— Konr., Tischler, Kirchhosstr. 28.1. 
Schramm, A.» Graveur, Knesebeckstr. 32. 
Pt. E. 
Schrammar, K., Bahnbeamt» Bergstr. 91. 
— A., Tischler, Mühlenstr. 14. 
— M., SBw., Biktualienhdl., Berlinerstr. 41. 
Schrammert, ?., Weber, Berlinerstr. 61. 
Schreck. 31., Weber, Mühlenstr. 14. Pt. 
Schreiber, H., HandelSm., Bergstr. 26. E. 
Schreinmer, 2t., Hdlsm., Kottbuser Damm 
81. 8. 
— Alb., HandelSm., Berlinerstr. 81. II. 
— A., Hdlsm., Steinmetzstr. 72. Pt. E. 
Schrock, E., Slnbenmaler, Bergstr. 15. H. Pt. 
Schröder, C., Bildhauer, Knesebeckstr. 63a. 
— SB., Fuhrh., Kottbuser Damm 96. 8. 
Schubert, C., Bauunternehmer» Hermannstr. 
13. I. 
— A., HandelSm., Rosenstr. 4. Pt. E. 
— F„ HandelSm., Berlinerstr. 38. 
— 6., Uhrm., Hermannstr. 108. 
Schndoma, I., Landwirth, Richard Platz 3. 
Pt. E. 
 Nixdorf.   
Schüler, F., Gmndirer, Hermannstr. 18. H. 
Schülh, L„ Tischler, Schinkestr. 2. 
Schnitt» Steinmetz, Bergstr. 27. 
— F., Werkfübrer, Prinz Handjerhstr. 64. 
— N, Werkführer, Berlinerstr. 48. II. 
Schnitze. A., Former, Berlinerstr. 116. ll. 
— C., Geschäftsführer, Hasenheide 37. 
— I-, Just. Slath, Bergstr. 12.1. . . 
— C., Stepper, Berlinerstr. 75.1. 
— <$., Weber, Berlincrstr. 94.1. 
Schnltzenstein, M., Amtsrichter, Richard 
Platz 6. Pt. 
Schul,, •£)., Pfcrdeb. Beamt., Berlinerstr. 
139. II. 
— H-, Drechsler, Kirchgassc 10. E. 
— Fr., Feldhüter, Bergstr. 51. S. 
— E., Fischhdl., Berlinerstr. 80. 
— P., Fuhrherr, Hermannstr. 7. E. 
— F., Fuhrh, Berlinerstr. 74. 
— Gcttl., Fuhrh., JuliuSstr. 21. Pt. E. 
— M., Gürtler, Kottbuser Damm 99. H. Hl. 
— O., Gürtler, Bergstr. 115. in. 
— A., Hdl., Bergstr. 32. E. 
— O., Jnspekt., Berlinerstr. 42.1. 
— 2t., Kastellan, Erkstr. 19. 
— C., Kartoffelhdl., Bergstr. 32. 
— C., Klempner, Steinmetzstr. 47.1. 
— SB., Kolonialwrhdl., Berlinerstr. 113. Pt. 
— O., Stilb. Maler, Berlinerstr. 131. 
— F., Materialienhdl., Kirchhosstr. 7. Pt. 
— O., Sattler, Richard Platz 14.1. 
— F.» Schankm., Bergstr. 22. 
— Schneider, Kirchgasse 10. 
— SB., Schuhm, Kottbuser Damm 92.8.8. 
— A., Tischler, Knesebeckstr. 56. Pt. 
- S., Tischler, Steinmetzstr. 11. 
— SB., Weber, Bergstr. 92. 
— G., Zimmerm., Bergstr. 48. 
Schulze, W., Ackerpächter, Lesstngstr. 10. 
— A., Bäcker, Berlinerstr. 35 Pt. E. 
— SB., Bahnbeamt., Bergstr. 127. > 
— St., Gürtler, Schinkestr. 1. 
— F., Kolonist, Berlinerstr. 6. Pt. E. 
— H., Landw., Bergstr. 18. E. 
— SB., Landw., Berlinerstr. 6.! 
— F., Maurerpot., Prinz Handjerhstr. 32. 
Pt. E. 
— W., Restaur., Hermannstr. 83. 84. 
— M., geb. Stärke. Ww.. Schankw., Her» 
mannstr. 3. Pt. E. 
Schumacher, M., geb. Specht» Ww., Reut.» 
Bergstr. 128. E. 
llans Schumann, technisch, ©ummiwr. Fbrk., 
Berlinerstr. 83. E. Jnh. H. Schumann» 
Wohnung: Berlinerstr. 80. n. 
Schurecht, 3t., Fuhrh., Kirchhosstr. 9. Pt.!' 
Schuster, 3t., Cigarrensbrk., Glasowstr. 51 
— W.» Staaker, Berlinerstr. 139. II. . 
Schwanke, C., Gärtner, Bergstr. 21.1.- 'i 
— E., Kunst« n. HandelS-Gärtner, Bergstr. 
21.1. E. -'Aj 
Schwarz, H.» Haupt - Steuer - Amts-AM, 
Hasenheide 39.1. " 
— D., Eierhdl., Wanzlickstr. 20. E. 
— H., Restaur., Hermannstr. 18. Pt. 
Schwarzenberg jun., (£., Abfuhrgesch., 
Richard Platz 14. 
■ C., Landw., Richard Platz 14. Pt. E. 
Sckweim, 3t., Tischler, Schinkestr. 1. PL . 
Schwciher, H., Hcilgeh., Zietenstr. 40. Pt. 
— R., Fbrk. li. Lager künstl. Blnmen-Gräser, 
Berlincrstr. 22. Pt. 
Schwermer, H., Böttcher, Jägerstr. 30. IEL 
Seedig, G, HandelSm., Bergstr. 125. 
Seeger, (£., Bannntemehm.» Bergstr. 43. E. 
Schling, W., Zimmerpol., Kirchhosstr. 13.1. 
Sehrndt, C., Restaur., Hermannstr. 152. 
Pt. E. 
Seidel, F., Tischler. Berlinerstr. 135.1. 
— 3t., SLeber, JuliuSstr. 12. 
— G., Weber, Bergstr. 61. 
Seidler, L., Buchbinder u. Gatanteriewrhdl.» 
Mühlenstr. 7. Pt. . 
©eifert, Rud., Rentier, Bergstr. 21. 
Seiler, R., Seiler, Kirchgasse 6. 
Seitz, M.» Beamter a. b. St. Biehhos, Del- 
briickstr. 25.1. E.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.