Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1883 (Public Domain)

FrieLrichsb. Lichtend. — 36 
Wilhelmsberg. 
>: u. Le- 
itjanfiee) 
Er. SS. 
’i Carl« 
mmelS- 
mmels- 
2. 
ufeiger» 
Bürger« 
4c., S„ 
Zrinzm 
umen« 
ftr. 31. 
i§e 32. 
aus.8. 
(a. d. 
S. 
?ranff. 
>aussee 
lsbur« 
Rum- 
3. Pt. 
Sdjün« 
r.26. 
13. E. 
rantf. 
arlftr. 
irlftr. 
imcit« 
ia. d. 
.II. 
,a. d. 
is. E. 
,a. d. 
crin, 
chon- 
rget« 
;o.r. 
167. 
•flcr« 
,arl« 
:lstr. 
/art» 
rser 
raff. 
,.E. 
Dinfe, Th-, Gärtner, Jungstr. 1. I. 
Dittmar, Weber, »., Psarrstr. 17. Pt. 
Dobrah, Carl, Kim., Jnh. c. Agent. n. Äom 
miss. GSefdj., 8., Jungstr. 3. I. 
Doltt-iv, E., geb. fialjlaiit), Ww., Jnh. 
Kolonia-wrhdl., Franks. Chaussee 50. 
Pt. E. 
Dörixg, Emil. Schlächter, F., Str. 32. (a. b, 
Friedrich Carlstr.) Beckemeier'scheS Hans 
— •£>., Sie bei', iy., Jungstr. 4. 
Doman, Weber, fi., Str. 32 (a d. Frie 
bridi Carlstr.), Beckemeier'scheS Haus.lll 
Donner, 6., Weber, R., Bliimenthalstr. 40. n. 
— Weber, F., Franks. Allee 157. 
Dotti, Ww., L., Privatstr. (a. d Frankfurter 
Chaussee), Dottilä'eS Haus. E. 
Sonde, Ad, Kgl. Eifeub. Telegr., F, Franks 
Cbausfce 46. I. 
Dräger, 9t., Mal.r, F., Warteubersstr. 53 
Draenikow, I., Bahnbeamt., F., RnmmclS 
htrgerflr. 14. I. 
Drawiel, A»dr., Kunst- u. HaudclSgärtii 
L.. Südfir. 31. E. 
Drenske, A., Lai-.d-Pächter. L., Dorfftr. 28. 
Drescher, W., Maurerpol., W., Hoheu-Scböw 
hau'euemr. 18. H. E. 
Drehbrodt. F., Holz- n. Kchleuhdl., F. 
Franks. Allee 1/3. I. 
— 3-, Jnh. c. Schnitt- n. Pofamentwrhdl. 
F., Franks. Allee 173. Pt. 
Dubiel, Schlächter, L., Str. 59 (a. d. Landsb 
Chaussee) 3. I. 
Dudzinölv, F., S,i'»hm., L., Lichtenberger 
Äieh 18. 
Dnmalk, ($., Weber, NuminelSbnrgcrstr 
3. m. 
C. 
Ebcling, 51., Schneider, F., Jungstr. 4. 
Eberhard, A.. Fuhrh., F., Nummelsbiir> 
gerstr. 39. 
— ii, pens. Nachtwächter, F., Franks. Allee 
178. I. 
vbert, N., Apothekeubes., F., Franks 
Allee Itifl. 
— W.. Haudelöm, F, Franks. Allee 179. E 
Eckstein, Weber, F., Str. 32 (n. d. Frie¬ 
drich Carlstr.), Ccksteiu'scheS HauS. II. E 
Ediger, 6., Tiichler, F., NnmmelSburgev 
ftr. 70. I. E. 
Ul)lcvt seil., H., Rentier, F„ Friedrich Carl- 
str. 5 I. E. —10. 
— ,iun., H., ShawlS- it. Tüchersbrk., F., 
Friedrich Carlstr. 5. II. 
Ehlich, R., Rentier, F., Wartenbergstr. 62. E. 
Ehrtzardt, 21., Slentter, F., Kicber Weg 14. 
E. 
Ehrlich, A, Schmied, F., Franks. Chaussee 
36. i. 
(Sichtet, W., HandelSm, F., Str. 32 (a. d. 
Friedrich Carlstr.), Hau« d. Jmmob. Akt. 
Bank. 8. 
Eiserniann, F., Schuhm., F., Frankfurter 
Chaussee 43. 
Elßcti, Ernst, Schmied, F., Franks. Chaussee 
33. 
Engel, F„ Lehrer, F., Franks. Allee 194. I. 
— 31., Schnittwrhdl., F., Franks. Chaussee 
20. Pt. 
Engelhardt, G„ HandelSm., F., Jungstr. 1. 
Engert, I., Weber, M., Hoheu-Sch'önhausc- 
nerstr. 28. 29. 
Griefe, H., Karousselbcs., F, Kronpriuzenstr. 
Lö. E. 
Eschenbach, P., Wcbcr, F, Rumnielrbnrger- 
ür. 38. 
Escher, F. SB., Obertreiber, F., Franks. Allee 
170. 
Eschka, O., Wageumstr., F., Franks. Chaussee 
92. 
Ewald, C., Schlächter, F., Franks. Allee 
169. n. 
Eyssenharvt, I., RittergutSpächtcr, L., Dors- 
str. 11. I. 
F. 
Sslbidh, Stiue^-Artff., F., Franks. Allee 
175. L B. 
Fabian, C., BLrsen^Sekr., F., Franks. Allee 
175. 
Färbev, E., Seisensied., F., Franks. Allee 159 
Falck, H., Gärtner, ?., Dorsftr. 12a. 
Falk, C.< Fuhrh.. F., Psarrstr. 26. 
Fehler, Marie, geb. Harter, Handelssr., F., 
Franks. Allee 179. 
Felömann, K., HandelSm, F.» Franks. Allee 
157. 
Fendler, B., Zimmermstr, F., Rummelsbur- 
gerstr. 14.1. 
Ficbhr, E., Fuhrh., F., Nummelsburgerstr. 
56. E. 
— Fnhrh.. F., Pkarrstr. 8. 
Fiekel, L., Musiker, F., Franks. Chaussee 2, 
Pt. 12-1. 
Fischer, (£., Lackirer, F., Str. 32 (a. b, 
Friedrich Carlstr.) Beckemeier'sches HauS 
— A., Nachtwächter, F., NummelSburger- 
str. 71. 
— geb. Wehner, Des. d. „Deutschen EiSwerke" 
1!., Lickteuberger Kietz 34. Pt. E. 
— M., geb. Kattner, Ww., Rentiere, F. 
Siummelöburgerstr. 49. E. 
Fobrich, A„ Weber, F., Friedrich Carlstr. 12 
Fracvrich, I., Stirn., L, Dvrsstr. 31. s. Berg 
mann & Fraednch (Berlin). 
— Fr., Landwirth, L., Dorfstr. 22. E. 
— geb. Liiper. Ww., L., Dcrsstr. 31. E. 
Francke. F., Manrerpvl., F., Friedrich Carl¬ 
str. 26. E. 
Franz, I., Nestaur., W, Giirtelstr. 6. E 
Frehlanv, W„ Scharkw., F., Franks. Chaussee 
86 E. 
b. Kriedenthal, Bergbeamt., F., Franks. 
Chaussee 45. 
Friedrich, M., mt. Ewest, Ww.» Reut., F., 
Franks. Chaussee 43. Pt. 
Fritrinaiin, A, Weber, R, Franks. Allee 168. 
üroucl, Weber, L.< Str. 59 (a. t. Lands 
berg. Cbaiissee) 5. in. 
Fröhlich. A., Schlosser, F., Franks. Allee 
167. Pt. 
Fromm, C, Schlächter, L., Dorfstr, 18. 
Fuchs, Fr., Sargsbrk., F., Franks. Allee 168.1. 
— Sekret, L., Dorsftr. 47. 
— Fr., Weber, F., Franks. Allee 157. 
— L., Weber, F, Frank. Allec 167. ll. 
Fnüe, H., Tiichler, F., Blumenthalsir. 40. I. 
güHnvnf, 6., Bau-Scklvsser, F., Kieber Weg 
11. E. 
G. 
GÜesche, A., Schlächter, F., Jungstr. 2. 
Gast, C., Schaffner, F., Nummelsburgerstr. 34. 
GebharVt.A., Uhrmach..F., Franks. Alleel77. 
Gellrich, Fr., Brie'tr., F., Bliimenthalstr. 40. 
H. n. 
Gellwihki, H. SB., Telegr., F., Nummelö- 
burgerstr. 6. I. 
Gerneinhardt, Cd., Cigarrensbrk., F., Franks. 
Chaussee,'2. Pt. 
Gcnandt, F., Kncpsm., F., Blummthalstr. 
Gennrich, A., Fuhrh., Psarrstr. 2. E. 
Genöler, H., Ackerpächtcr, F., Pkarrstr. 20. 
— F., Zimmerpcl., L., Dorsstr. 50. E. 
George, E., Kunst- u. Handl. Gärtner, F., 
Frai.lf. Allee 187. Pt. E. Firma: Gebr. 
George. 
— 1<„ Simft- u. HdlS. Gärtner, fl., Franks. 
AUce 188. Pt. E. Firma: Gebr. George. 
— M., geb. Koppen, Ww., F., Friedrich Carl¬ 
str. 24. Pt. 
Gerkhardl, Ch., Musiker, F., Rummels- 
burgerstr. 33. 
©mitte, K.. Schuhm., L., Str. 59 (a. b 
Landsb. Chaussee) 1. u. la. JDCT. 
Geest, O., Schlächter, F, Friedrich Carlstr. 
34.1. 
Gerstenbeeaer, A., Fuhrh., F., Kronprinzen- 
str. 12.1. 
Glaschke, SDf., Techniker, F., Friedrich Carl¬ 
str. 33. Pt. E. 
©lautier, A„ geb. Schrak«, IthrmaLerww.. 
F., Franks. Chaussee 29. 
Glöckner, C.< Magistr. Beamt., F., Franks. 
Allee 169. in. 
Gloth, O., Fuhrh., 2, Str. 59. (a. L.LaudL- 
berger Chaussee) 2. I. 
Gneist, W.. Weber, L., Str. 59 (a. b Lands« 
berget Chaussee) 4. LLI. 
Göhrina. A, Weber, F., Friedrich Carlstr. 
2. in. 
Goeptl, 91., Wit'er, ?., Str. 59. (a. d. Lands« 
berget Chaussee) 3. II. 
©dritte, E, HandelSm, W., Hvhm-Schön» 
(pitiVm'Viir. 13. E. 
Görlitz, SB, ßiionb. Beamt., L., Dorsftr. 48. 
Götze, O, Gärtner, F., Franks. Cbaussee 47.1. 
Gohlke, A., Maurer, W., Hohen-Schönhause» 
nerstr 19. E. 
Gohinert, H., HandelSm., F., Franks. Chaussee 
2i. 
— L., geb. Nenmann, Ww., F., Wartenberg- 
s:r. 13. E. 
Golz. W, Produktbdl., F., Jungstr. 5. ■>;- 
Gombert, Ä., Fleischbesckauer, L., Dorsstr. 44. 
GorniazewSki, I., Tischler, F., Kronprinzen« 
str. 29. 
Gorzitze, W, Fuhrh, F., Kronprinzenstr. 6. 
— Produkteuhbl., F., BlumeMhalfke- 
17. Pt. E. 
Gottschalk. Sfi., Bulterhbl, F., Friedrich Carl¬ 
str. 6. PL. 
— A, Schuhm., W., Hohen-Schiinhaulener- 
str. 4 
Gottschlich, I., Schirrmstr., F., Franks. 
Chaussee 2‘i. EU. 
Grahn. E., Gärtner, F., Franks. Chaussee 63. 
Grapenthin, C., Gendarm, L., Dorsstr. 38. 
Graudegus. St, geb. Krause, Kolonialwrhbl., 
F., Gurtclstr. 33. 8. 
Greis, Alb., Weber, F., Friedrich Carlstr. 11. 
Grcil, C, Sidlächtcr, L.. Str. 59 (a. b. 
LanlSbcrger Chauss:e) 4. I. 
Greinberg, O., Klempner, F, Str. 32 (a. b. 
Friedrich Carlstr.), HanS b. Jmmob. Akt. 
Bank. 
Grenl, A., Schlächter, L., Str. 59 (a b. 
Landöb. Chaussee) L. n. 
Groschkc, H., Kolonialwrhbl., L., Lichten« 
berget Kietz 28. E. 
Groß, E., Gtünkr.imhdl., F., Blumenthal- 
str. SO. 
Große, H., Weber, F, Friedrich Carlstr. 23. L 
©rcfjfrciM, H., Justizbeamt., F., Str. 31. 
(a. b. Friedrich Carlstr.) ÄrebS'schrS HauS. 
I. 5-7. 
Grothe, Carl, Grüukraiuhdl., F., Kronprinzen« 
str. 3. Pt. E. Nm. v. 2. 
— C., Maurer, F., Franks. Chaussee 6. B. 
— T., geb. Winter, Ww., F., Gürtelstr. 21. 
Grnbert, L., Näherin, F., Kietzer Weg 21. 
Grün, I., HandelSm., F., Franks. Allee 159. 
Grünberg, W, Bahnbeamt., F., Frankfurter 
Chanssee 25. 
Grüneberg, I., Eisenb. Beamt., F., Franks. 
Chaussee 03. I. 
Grünmeier, Fr., Schuhm., F, Frauksurte, 
Allee 173. 
Grnhn, M., geb. Krause, Hebamme, 
Frankfurter Chaussee 82. 
Grnnd, $[, Bahnwärter, L., Lichtenberger 
Kied 27. 
Grnnernann, H., Schaute., F., Psarrstr. 23. 
Grunewald. C., Ksm, L.. Doüsir. 31. 
Grnno, K, Bahnbeamt., F., RummelSburg'cr- 
stt. 56. 
Grrmow, C., pens Bremser, F., Blumeüthal- 
str. 12. ’ " 
C., Weichensteller, L.. Lichtender«« Kietz 18, 
— F, Zimmerpel., F., Franks Chaussee 
12. 13. Pt. E. v 
Gruve. C.. Sckneiber, F., Friedrich Carlstr;'7, 
Grnpp, D., SchneidemWer, F., NuinmelS«^ 
burgerstr. 14. I. m*; 
Gnntl-er, H., Bäcker, L., Str. 59. ta. d. 
LandSbergcr Chaussee) 3. ITL 
— O-, Bahnbeamt., ?., Prinzen Allee 7. - 
— (£., Weber, F., Giirtelstr. 26. Pt. 
— Weber. F., Krondrinzenftr. 14. L 
Gürtel, F, Schlächter Cngr., F., RummelS« 
burgerftr. 52.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.