Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1883 (Public Domain)

«--»-'s - \ ' t '* h 
Charlottenbnrg. 
37 
Charlotteriburg 
F8. II Baustellen. 
10. 11 E. Grbmaim, 
gtirlM- (Berlin) 
12 Baustelle. 
13 E. Hosmeier, Fbrkbes. 
(Außerhalb.) 
- Derlrmfbrk. 
Rih. Beainier. 
14 E-Vlunge, Mlitf. (3cr 
Im). 
V. Winkel, Srtfmbrer. 
Silöger ä: Ho., fibrl 
Schmidt, Fbik. 
15 E. Liede, Restaur. 
Bcbüritig, Schiffbauer 
ffliiaiitt, Schreiber. 
Smll, FctleittbrE. 
Seimig, iUlaldjincufütir. 
Hoffmann, gnlentmucr. 
Melzer, Schlosser. 
Nelke, Tischler. 
16 E. S)iir!d)cl,gärficrclbcf. 
(Berlin), 
Barschcl Söhne, F., 
Färberei. 
17 Holzplatz. 
E. ©eilest, Rentier. 
lBerl»». 
Philipp, Holzhdl. 
18. l!l E. Jacob Rentier 
(Weitend) 
Lublosf, SUi, Fabrikbel. 
an Alt Moabit. 
20 a. d. Bciissclstraftc 
20 Baustelle. 
21 E. Berliner Gidiorlm 
Fabrik, Aktien-Gesell 
Idiaft (vormals H. M. 
SBoigt.) 
V. Müller, Diuftor. 
Baumgartcn, Buchhall. 
Lang, Znspekt. 
Schnitz, Werkinslr. 
22E. Salilmnim & Uno, 
itolilmljbl. (Berlin.) 
V. Schlievhaken, flfni. 
Teichniann, Bcennmstr 
Wöstendiek, Ingenieur. 
23 E. 'Jlniimann, A. R. (i„ 
glmtbci. (tieiliit.) 
V Doigt, Weiksührer. 
24 E. Beiliuer Porzellan^ 
ilflaitufatiut'Ut üuMotf, 
& Co. 
2ö Baustelle. 
20 E. flanier, Fbrkbes. 
üagfer & lio., chem.Fbrk. 
Ohnesorge, Faktor. 
27 E. Berlin - Anhaitische 
Maschiiieiibau-Aktien> 
Gesellschaft. 
Alu,ii, Direkt, u. Zngen 
Haake, Werks. 
28 Baustelle. 
29 E. Geriike, Rentiere. 
30 E. HennigeS, gabtlk 
bcs. 
Gficert, Schmieb. 
$>ambiud), G„ Ingen 
— P.. Ingen. 
Iicmunc!) iV (So, SBJtt' 
tomenbiiuanj?. 
Äanebley, Portier. 
Dito, jtomlorblrn. 
31 E Magistrat v. Berlin. 
Rausche, Ehausseegeld- 
Pächler. 
Suchlaiib,Chaussee-Aufs. 
32 Staustelle. 
33 E. Aklien-Gesellschnst f. 
(SiUngirßctri u. älla* 
lüuneu-Fabrik. (Salz 
Ufer 10 11) 
V Lange, Wächter. (Kais 
Augusta Allee 84.) 
jlalbtit, Ww. 
ctlnhr, Asm. 
Menzel, Wiv. 
Neumann, Schankwlith 
S4 EAkk. Gesells. f.Eisenq. 
u. Malchincn-Fabrik. 
(Salz Uitt 10. 11.) 
V. Lange, Wächter. 
AhrenS. WerMihr. 
DnaS, Ww. 
Klar, Ww. 
Puschmaun, Wächter. 
Ulamin, Schiffbauer. 
Sämmler, Probukten- 
Ijbl. 
35E.«tt. Gcsells. s. Gilcnn. 
ii. Maschinen-Fabrik. 
(Salz Ufer 10.11.) 
35 V Lange, 9Väditcr.(ttaif. 
Slugtiffa Slllcc 34.) 
flnmer, M, Schlosser. 
— ffi., Ti'chler. 
flink. Schlosser. 
Soklilowöka, Musiker. 
3li E. Akt.Gcsclls.f.EiIeng 
ii. Maschinen-Fabn!. 
(Salj Ufer 10. 11.) 
V Lange, Wächter. (Kais 
Augusta Allee 34) 
Gräber, Sliorarbeitcr. 
Slcumaim, Schlosser. 
Stoffiuä, Wächter. 
Sprich, Schlosser. 
37 E.9ltt. Gesellt. f.Gifmr 
u, aiitiidimcivFabrv 
(calj II,er 10. 11) 
V. Lange, Wächter 
(Sfaif. Augusta Allie 
34) 
Süaiisdiftztq, Schlosser. 
Blast, Schlosser. 
Schabnik, Sdjncibtr. 
38 E. Staiiölou, flalfulat 
(ticilm) 
V. Schütze, Sdmntiv. 
(ü)ammi|.b, Drcdjoler. 
Stolpc, Gärtner. 
39 E Slausloss, Kalfulat 
('•Berlin.) 
V. idiiific. Sd’aiifro, 
(Kais. Augusta Allee 
38) 
Säbufe, Böttcher, 
itobeifteln, Fbrf 
Lawrinz, Schlo». 
Schulze, Schloff. 
40 E. Siauüloff, Äalfulat. 
(Berlin) 
Y EiUibt, Schaukw. 
(Kau. ülugmta »Jillcc 
38) 
itrüger, Gisenbielj. 
Lammn, Schlosser. 
41 E. ©ofiiuami, Rentier 
(Berlin). 
V. Zahnkc, Albeiter, 
fciese GrimtftiicEi! am 
9tciicii ftnnal. 
©tunbslürt b. Otjarlolten 
Immer (Siämerfe. 
E. Brau». ‘Äim. (Bet' 
liiietstr. 74.) 
V. Mücke, Kutscher, 
ziv. d. (Srimbfi. Str.'O 
u. @tr. U8. 
42-5,2 Baustellen. 
53 E. Luschv-Laucr, holel> 
bcs. (außerlj) 
V. Hecht, Schankw. 
Depotü b. ®r. SJerl. 
Pserbc-Eisciib 
ClfdicroSti, Sattler. 
Sdiugurt, Ül'aldi > $iv 
(laltsbef. 
54-56 Holjvlad. 
E. äBeqcuer, A, Hass., 
Soljtjbl. (Siiilcrm 
Augusta Slllcc 59). 
57 E. KtöfuS. 
V. SSilbunibc, Biücken- 
wärter. 
58 ncl). j. 59. 
59 E. Wegcncr, 31., Hofl./ 
Holzlidl. 
- F. Holzllbl. 
an d. Zugbrtickc. 
Kanalstraßc. 
1 <i. d. Dprc«str. 
1 Stälteolali. 
E. sicher, öro., Blent. 
(Cvieestr. 15.) 
Pegel, tiauunfmi. 
(itaimlstr. Ii.) 
2E.8ischci.Frbr.,  Rentier, 
üööltmct, (Üiiriitcc. 
Fischer, HanbeiSm. 
— K., Ziinnicrmaiin. 
Sriutfe, Maurer, 
ianife, Maurer. 
ÜffcDcr, Wm., Hänbl. 
Scholkinanii, Vwllan- 
biclier. 
E. Seibold, Milchhbl. 
Fromm, Briesträg. 
Gaerlner, 25psct. 
Körte, ‘JJiaurcr. 
Weber, Ww. 
Wkimann, Maurer. 
4 E. fficimitr, Ww., Ren! 
Bock, Lehrer ein. 
FnchS, Siauter. 
Meiicr, Frl., Stickerin. 
Röbng, .fiaiiillst. 
Tbiele. Milchbbl. 
Weibatier, Luust.Gäcin. 
zw. 4 u. .1 Wilmcrs- 
dorfcrstr. 
5 E. Cchmetzstorss, 
äauuntctiielmi. 
Büljtlt juu, Slli». 
— seil, Rentier, 
t'aritiö, Ginarrcnbbl 
Hailnianii.Bärinelidlrin. 
iioducr, Sdiitlim. 
Schon, Sitiutsm. 
Schulz, Ww. 
ii E. Daiiirn, Porzellan- 
brciicr. 
Diel: ich, Former. 
Jläitncr, Ww, Sdincib. 
Pegel, Bammlctnclim. 
Pebl. Ziinmenuann. 
7 R. iUiarjahn, Äitlchhbl. 
(SBuert, uenf. Lchutzm. 
ä)lei)ld, Milchbbl. 
Schloker, Stenbant. 
Stein, SJpfer. 
8E. Sdjirgoil, Jusvektor. 
(Jciiitito b. Spree, 
Sdjrnu'm'sdjci Holz 
platz). 
V Schilling, Sdmlim. 
ISlfer, Pol Suitnt. 
(Sjumcrl, Magistr. 
Stornier. 
Kcilmann, Maurer, 
jtern, Lotomotmiulircr. 
Prenzel, Oberkellner. 
!H lckmib, Hoizhdlr. 
Staffeln, Schneider. 
WeZjkallnyS, Ww. 
8 u. 9 a. d. Sirdislr. 
9 E, Mullei, Tischler. 
Schor, Weber. 
10 E. SUegencr, Mateiial 
hdl. 
Senkel, äJliiurer. 
11 üiinaruiigt.SiUtiinlUiv 
bblrtn. 
Krakowitz, Bonner. 
Cchonack, Maurer. 
12 R flanafe, Seilibiblio. 
tliekbes. iSdjiilftc. 11.) 
V. Paul, Schrislsteller. 
Berlin, Malei. 
Haas, Tapejicr. 
Kalesse, Maler. 
Iiiiger, Wächter 
13 E. Würfel, Stellni. 
Wiebemaim, Töpfer. 
14 E. Hoffman», Cigen- 
il)üm. 
Zofeph, Postfchaffn. 
Lai>iiii>ig,Ww., SlSiierm 
BJInngclSborf, Maschiu. 
bauet. 
Müller, Zimmerer. 
Nitack, Ncnliere. 
Scheer, ötemiere. 
14 a. b. SBilmcrSs 
borfetftr. 
Kirchhofftraße. 
1 a. t>. Bcrlincrstr. 
1 E. Braun, Rentier, 
fnllebmnbt, Tischler. 
Stembad), Konlrol. 
Bogt, Schmieb. 
Silke, Maler. 
2 I. n. Rosincnftr. 12. 
Stabtschulgebaude. 
E ffllnqiitmt. 
V. ©roll), Sdjulbicuei. 
2 ii. 2 a. Siigoto. 
3 E. FiäkiiS. 
aiatligt, ÄoflcIIan. 
3 o. d. Bcrlincrstr. 
Äiclganstraße. 
(Postbezirk: Berlin w.) 
1 a. d. Kursiirstenstr. 
I H Müller, Geh. Na»!, 
i). Hammcrftein, ‘Jtillcv 
(tulSbes. 
Siilbebmiibt, Portier, 
Koppen, Fufiiiger a.D 
Müller, A., Zngen. 
K. Kur, Ab., Inge». 
GrzeSk», Portie,. 
Hnbcrlanbt, Portier. 
Kur, Frl., Rentiere. 
E. Prausnlder, Reg 
Ratb. 
Ludwig, Porti«, 
geh i Kursürstciistr. 134. 
4 a. d. Knrfürstcnstr. 
Kirch Plah. 
1 a. d. Srfinrrcnftr. 
I E. Boistel, SKaurcrmsli 
(Berlin). 
V Äantzel, Portier. 
Sdionbotf, Magiitr. 
iüeamt. 
5ii>. 1 ii. 2 Kirchstr. 
I Kgl. ®ariiiioii-2aiaictl], 
K. gwtiiS. 
Roarf, iinintenmärter. 
fflicbemaiin, Rechnnngo 
fül)r. 
;ro. 2II. 3 Sdinrrciiftr. 
ii. Kirchstr. 
3 Prebigei-HauS. 
Äiüllei, Sbctpfaircr. 
4 E. Wild, vw. Prebtger. 
(Suücrlialb.) 
E. Hegdnch, Frl., öicut 
zur Lippe, Graf, Leulii 
4 n. d. Dcharrcnstr. 
Kirchstraße. 
Am Kirch Platz. 
I E. Hortet, Geh. itanzl. 
Ratb. (Beiliii). 
V Pallutli, Gärtner, 
fl äianiitmt. 
©lad), Sdmlbiener. 
3 E. Hunbcrl, Hütteiiw 
Direkt, a. D. 
Schmcliiig, Ww., Stellt 
4 E. (Sngclmaim, Ww., 
Flcitohbi. 
Kneift, Barbier. 
5 E. Haase, Zinimmiistr. 
Brenner. Sdmlim. 
Geetzle, um. Pi ediger. 
Jörns, Saiibmtrtl). 
i'nrtac, Kkin. 
Paepte, Ziimnenn. 
st E. Hutzel, Fuiirij. 
7 E. EchölB'ldie Erben 
V. Midier, Maurer. 
Marien, Fichrli. 
Schöltz, Zimniermann. 
E Stickt. Ackerpächter. 
Fildict, Maurer. 
Herliolz, Kim. 
Schwartz, Stellin. 
Traben, HanbelSni. 
zw. 8 u. S Grünstr. 
9 E 8co, 6., Restaur. 
Albrecht, Eisenb. Bcaml 
fiöliler, Glienb. Sicamt 
Reinbold, SiagellJimvb. 
Schneider, Maurermstr. 
Schwedler, Eisenb. 
Beamt. 
Wolta, Schutzni. 
!)i E. Beo, C.. Ww. 
10 E. DalimS, Ksni. 
Bax, Ww 
II E. Setter, 81., Rentier 
Handle, Rohrleger. 
MöliluS..Milchlidl. 
Sellentliin, Gärtner. 
Better, &, Milchpächler. 
— 81., Fuhim. 
12 E.Trolt, Buchbrmkerei- 
bes. 
Füister, Milchhbl. 
Silwebcl, Pscrbcb. 
Bcamt. 
Weber, Pserbeb. Bcamt. 
Sieger, Hebamme. 
13 G. Rabe, Rentier. 
Karo, Eifeiib. Aeanil. 
Ridilti, (Siimsormer. 
14 E. idnoliibotsi.Fiilirli. 
Schulz, Ww., Ptobiiticii’ 
bblrln. 
15. lii E. Da»»», 6., 
Ackerbürger. 
E. — W., Ackerbürger 
Sdiöwuie, Schilt)»!. 
17 E. Kalbe, 'llenttcr. 
Kodi. Milchpächler. 
Mielie. ällaler. 
18 Krankenhaus. 
E Magistrat. 
Mau, Inspektor. 
18 a. b. Scheune». 
iiu. 8 ii. !> Strafte 21. 
10 Baustelle». 
11 E Frank, fiausm., 
(Scrlin). 
Schümann, Portier. 
,,, „ _ „ m „ 12 Baustelle. 
1Ji ,■®auml'1' 13. 14 E. Harimann, Ber- 
sicher. Direkt. (Rollen- 
borf Platz,Duncker'fche 
Villa.) 
V. Schlunk, Agent. 
I.j—1*1 Gärten, z. Kurfür- 
sicnstr. geh. 
20-24 Holzptatz. 
E, Lindau, Holjhdl. 
(Berlin) 
V Zauber, Gärtner, 
lüii E. Birke!, Gärtner. 
Bmcheiibach, pens. kgl 
Kanunerbien 
Smilcr, HaubclBgärtii. 
Mtccv.wnii, Milchpädit 
Sllürcnbadi, Äiinflgiltin 
Turi, Rentiere 
19j. E. Siickcimaiilcl. 
(Berit».) 
V. Sdiliditeroeg, Portier 
Bracht, Lcut». a. D. 
— um Rech». Rath. 
Lenz, Mobillin. 
Cltz-, Potz Maler. 
Plnimcr. pro. GntSbes. 
I9d E_ Kunze, Baum 
(diutnibfi. 
Peihüll, »tciiticr. 
Weber. Schaffner. 
19 E. Scheei, Hanbeläm. 
iUml, 'Ileftaui. 
20 E. Zehiicke, Ww. 
Senbt, Milchpächt. 
Solle, Ratiflitmftr. 
Menk, Pfctbcb Beamt 
21» E. Kapier, Tischler. 
21 E. ©rothe, Ackeibürg 
zw. 21 n.22 Kanalstr. 
22 E. Brock, Fbrk. 
(Martinickenscldc.) 
V. — Jini. 6, Kim. 
Bieiter, Lolomotiosühr. 
Grünbier, Schneider. 
Krüger, Beamter. 
23. 24 E, Bellet, Acker 
büiflcr. 
Ecke, Schuhm. 
Richter, äJlaldj.Steppci. 
Hinter, Restaur. 
Schcuctbtnnbl, Schneib. 
i E. Koppe, Fuhrh. 
Brocksch, HanbelSni. 
Eggert, MilchpSchter. 
stniflcr, MusikuS. 
Sinbcmnnn, Gärtner. 
Procklch, HanbelSni. 
26 E. Länger, Sattler. 
(Berlin). 
V. Wille. Füllt!). 
Bank, Kfm. 
Schulz, Bäcker, 
zw. 26 u. 27 Grünstr. 
1 E. Hohmami, Partikiil. 
(Grünstr. 10.) 
Brchmer, Sdmeiber, 
Fmlmcit, Bäcker. 
3 E Meile, Maler. 
Hackelbiisch, Ww. 
) E Scheer, Ackcibürg. 
) E, GörgS, Rentier. 
Graf, Post-Sdiaffn. 
Gieifenbcrg, Töpfer. 
Henning,Gifenb Schaff», 
Herzog, Mnlilcmnftr. 
Kolbow, Sdmlim. 
SepioiuS, Schneibcr. 
LobbeS, Sruiuicnbaucr. 
Pelei mark, Töpfer. „»„„imi... 
[ E. Düttbrenner, Posa- 
mcnllenuiUbli. r' Sdl11 
31 a. fc. Schiilstr. 
Kleiststraße. 
(Poflbczitk: Berlin W.) 
V Jit'ijiii 
1 am Nollciidorf Platz. Baiistellm. 
1 Rohbau. zw 
2 Laustelle. 
3.4 E $annl)Sufer,1rtentta. 
(Berlin, <?,chhom- 
str. 12). 
Schulz, FuhnverkSues. 
5. Ii Zlinrneiplatz. 
E. tc la Pioit'sche Erb. 
(Bei Im.) 
.örüger, Zimmerm. 
Gelle, Zimmermstr. 
(Berlin). 
’. S Bauslellen. 
(llufjcrhalb.) 
Btlllmaim, anipcifet. 
schulz Kiitscher. 
an Straß« 25. 
nn 3fr. 17. 
25-28 Gatten. 
E. BlcSfe, Renk. (Kur- 
süistenstr. 131.) 
29. 30 Garten. 
31 Garten. 
32-35 Baustelle». 
35 Garten. 
37. 33 Baustellei. 
zw. 38 u. 39 
Neue Privatstr. 
39 40 Baustelle». 
41. 42 E. Luliach, Gstrtn. 
tireftenberg, Buchhdl. 
Hübe, Drechsler. 
iUiüuster, Zimmermstr. 
Scheibe!, jiminerm. 
Baustellen. 
Itattcplatz. 
E. Stüler, vw. Banrath. 
(Berlin) 
Müller, Baumstr.(Berl.) 
am Nollciidorf Platz. . 
. Schulde, Fbrk. 
(Beilin.) 
V. fiaticr, Wcrtmftr. 
Lnibig, Lacksiebct. 
E. Sdjlicmann, Bau- 
mftr. (BetlinO 
V. Huitze, Gärtner. 
E. Dlskonto-Gcsellschast 
(Berlin) 
V. Lehnigcr, Beamt. 
i 's 
‘i 
; ü 
‘.M 
m 
Knesebeckstraße. 
a. fc. Hardenbergstr. 
Baustelle». 
E. Bleiblccu, 6)., Pros. 
— 6, Schriftsteller. 
E. ÜJiunkt, Ww., Rent., 
(öeiftlct, cand. pliiL 
©utli, 6, titeferenb. , 
— B., cand. med., 
Hummers, Schlosser. 
Lieffert, Kfm. 
Rothenbnrg, Former. 
Slubbe, Architekt. 
Tailliert, Ww. 
E. Bernoulli, Makler. 
(Berlin.) 
V Zeffke, Gärt», 
E. v. Tepper-Fergusoii, 
Ritte,gutSbs.(Berlin.) 
BittinS, Lehrer, 
p. RlesenIhal.Ob. Först. 
Schmlbl, Registrator. 
Waschke. Gqmn. Lehrer. 
zw. dicsc» Grundstück.'^ 
Gocthestr. 
'M 
t 
-ÄR, 
•5« 
‘-f\ 
;s 
.V? 
i 
’äs 
i. diese» Grundstück. 
Strafte 9 ii, 8, 
T'f
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.