Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1883 (Public Domain)

Charlotterrburg. 
30 — CharloLtettburq.  
ffiolfmonit, 6t)., Schlosst. Schützen Weg. 
Wegener'scheS HauS. 
— F.» Sekret.. Braun'sche Privatstr. 31 
Volkmar, W„ Brunnen- u. 9iBl)venm[tr. 
Leibnizstr. 14. Pt. E. 
Bollmar, Alb., Agent, Sir. 28 (o. Reitplatz) 
I. Zeitler'scheS HanS. 
Bollstävt, OSw., Appreteur, Krummeflr. 3-1 
Bolta. Sckntzm., Kirchstr. 9. I. 
Bonhoff, F.. Tischler, Wallstr. 31. 
Woorgang, R.. Rentier. Berlinerstr. 131.1. 
v. Bormann, L., geb. Boni'iedt, Ww., Re» 
tiere, Bismarckstr. 122.1. 
Borthmann, H, Geh. Sekr., Hardenbcrgt 
str. 2. H. 
— C-, Lehrerin, Hardenbergstr. 2. II. 
Rotz, SB., Buckbinder u. Papierhdl., 33er. 
linerstr. 48. Pt. 
— Fr., Molomatwi-. u. Drlikatcsscnhdl., Ber 
Imerftr. 52. 
W. 
Wachholz, L„ Verwalter, Englischestr. 3. S. 
Walke, Jg., (5'ticnb. Neaint., Berl. Schloh- 
str. I. (Stüß'fdieä Haus. L 
Wackermann, Bertha, geb. Wenzel, vw 
Direkt., Spandauerslr. 10a. 
Wadelack, Alb.,Schrcil»matcriallidl,Lübvwcr> 
str. 2. 
äöntd), 2)1., geb. Riegel, Ww., Schneiderin, 
Spreestr. 6. II. 
Wäse, C„ Rentier, Schloßstr. 37. I. B. 
Waga, H., Schlächter, Spreestr. 41. H. Pt. 
, — Wilh., Schlächter, WilmerSdorserstr. 3. 
" Pt. E. 
— E., geb. Buchho!z,Ww., WilmerSdorserstr. 
3. II. 
Wagener, H., Wirkt. Geh. Ob. Reg. Rath 
a. D., Kurfürstendamm 114.1. 
— 21., Frl., Rentiere, WilmerSdorserstr. 2.1. 
Wagcnichüh, ©., Biersahrer» Spandauer 
Bock, Bergbrauerei. 
Wagner, Ad., Dr. phil., Profess. a. d. Uni 
versität Berlin, Hardendergstr. 6. Pt. 
— Wilh., Portier, Leibnizstr. 70. 
— H., Schleifer u.Siebm.,  Sckarrenstr.15.Pt. 
— I., Wächter a. d. Pserdebalm, Wallstr. 41. 
— Lgl.Wenb.Zngführer,  Bi8marckstr.47.Pt. 
Wahlow, G., Kanzl. Rath a. D., Span> 
dauerstr. 20. II. 
Wahlstab, Luise, Frl., StistSdame, Spaw 
dauerstr. 10a. 
Waldau, Th., Tischler, Schloßstr. 41. 
Waldow, L., Former, Wallstr. 16. Pt. 
Wallis» E., geb. Fröhner, vw. Br., Ren¬ 
tiere, Goethestr. 1. I. 
— W„ geb. Böttcher, Rentiere, Schloßstr. 37. 
Wallrath, B., Todtengräber, Liitzow 19. 
Walschau» Fabrikbes., Berlmerstr. 48a. H. 
WalSVorf. W., Schuhm, Schloßstr. 30. 
Walter. H., GutSbes., Westend, Ahorn Allee 
33. Pt. E. 
— 6„ Schuhm., Svreestr. 41. H. I. 
— A„ geb. Pabl. Gärtnerww., Wallstr. 39. H. I. 
Waltyer, I., Werksührer, PotSdamerstr. 35.1. 
Wamdöganß, Alb., Reg. Baumstr., Schift 
terstr. 2. II. 
— F.» geb. Müller, DrechSlerww., Bismarckstr. 
83a. II. 
Wanningcr, 2)2, Braumstr, SpandanerBock, 
Bergbrauerei. 
Wardin, Aug, Obergärtuer, Kgl. Schloß 
garten. Pt. 
Warneke» W., Landsch. Maler, Bismarckstr. 
82. I. 
Warnest, ©., Glasmacher, Charlottenburger 
Ufer 5. II. 
Warnke, W., Schneider, WilmerSdorserstr. 
10. II. 
v. Wartenverg, W., Major a. D., Stallstr. 4. 
— E., geb. v. Winterfeld, vw. Rittergutsbes., 
Stallstr. 4. Pt. 
— A., Frl., Rentiere, Stallstr. 4. 
Wartender», I., Gärtner, Hardenbergstr. 12. 
— A., geb. Dippold, Ww.» Rentiere, Leibniz- 
str 5.1. 
Waschkc, Ghmn. Lehrer, Kncsebeckstr. 
Wasmnnd, H„ Schankw., Bismarckstr. 24.8. 
Waßmnnd, ©., gen. Küster, Milchhdl.» Les- 
singstr. Schrllder'scheL HanS: 
Wassermann, G.» Kanzl. Rath a. D., Spaw 
dauerstr. 7.1. 
Wassow, Alb., Fischhdl., Bismarckstr. 12. I. 
Weber, Rnd., Pserdeb. Beamt, Kirchstr. 12.8. 
— Herm., Eisenwrhdl., Berlinerstr. 99. Pt. 
— G, Gärtner. Westend. Ahorn Allee 7. S. 
— Fr.. Holzanweis., Jenseits d. Spree, Wege- 
ner'sches Hans n. Holzplatz. (7.) I. 
— L., Lers. Ob. Jnspekt., Berlinerstr. 2. EL 
— O., Kfm., Bismarckstr. 1211. 
— ($., Blumenmaler, Berlinerstr. 40. H. I 
— Max, Dr. jur. u. Stadtrath, Leibnizstr. 
19. E. 12-1 im Berliner Nathhanse. 
— A., Geb. Registr. im Livil-Kabinet Sr. Maj., 
Leibnizstr. 9 Pt. 
— ■£>., Amtsrichter, Marckstr. 12a. Pt. 2-3 
— 81, Eisenb. Schaffn., Kirct'str. 19.(1. 
— Wilh, Schlächter, Leibnizstr. 15. Pt. 
— L., geb. Netzbandt, Ww., Rentiere, Leib 
nizstr. 15. Pt. B. 
— P., geb. Surf, Rentiere, WilmerSdorfer 
str. 45. Pt. 
— Ph., geb. Martin. Rentiere, Bismarckstr. 
41. Pt. L. 
— geb. Hamann, Ww.» ZeitungSsrau, Kanal- 
str. 3.1. 
Wecker, geb. Gerlach, Ww., Hcmdelsfr., 
Krnmmestr. 22. 
b. Wevell, A.. General a. D., Westend, Ahorn 
Allee 21.1. 
— 5„ geb. l). Kamele, vw. Oberst, PotS¬ 
damerstr. 6. 
— Elis., geb. Bertram, Reittiere, Pot 
damerstr. 8. 
Weeren, I., Dr., Profess., Leibnizstr. 1. I. 
A. Wegencr, Hoslsrt., Holz- u. Kohlenhdlg. 
Engr. u. Set, Nntzholzhdl. Engr., Jen- 
seitS d. Spree, Wegener'scheS Haus u. 
Holzplatz (7). E. Jnh.A.Wegener. Wohn.: 
Kaiserin Augnsta Allee 59. Pt. E. 1—2. 
Wegener, Alb., Bäcker, Str. 30 (a. d. Ma 
gazinstr.) Zeitler'scheS HauS. 
— Otto, Eisen- li. Kurzw.. Haus- u. Küchen 
geräthehdl., Lager aller Arten Bauartikel, 
Scharrmstr. 10. 
— C., Fuhrh., Scharrcnstr. 10a. Pt. E. 
— S-, Holzhdl., Kaiserin Augnsta Allee 59.1. 
— W, Kolenialwrhdl., Kanalstr. 10. E. 
— Ch., Milchpächter, Schützenweg, Wegener- 
schcS HauS. Pt. E. 
— And, Rentier, Scharrcnstr. 10. E. 
— Aug., Rentier, Spreestr. 26. I. 
Weger, I., geb. Lange, Hebamme, Kirchstr. 12.1, 
Sticßucv, £, Restaur., PotSdamerstr. 14. 
Wehlmann, A., get. Met)er, Ww., Rentiere, 
Krnmmestr. 2. II. 
Wehner, Packmstr. b. d. Ostbahn, Berliner¬ 
str. 79. m. 
Wehncrt, I.» geb Beutel, vw. Prediger, 
Svandanerstr. 10a. 
Wringst., Rittcrgutsbes., Luisen Platz 2. 
Weichert, A., Wachtmstr. i. Rgmt.  Gai.de«  du 
Corps, Schloßstr. 43.3?t. 
Weidaner, Ad., Gärtner, Am Reitplatz, 
Gärtnerei. Wohn.: Str.28 (a. Reitplatz), 
Giesicke'scheS HauS. 
— Aug., Kunst-Gärtner, Kanalstr. 4.1. 
— G.» Partiknl., Krnminestr. 12.1. E. 
— 6b., Töpfer, Rosinenstr. 7. L 
— Franz» Töpfer, Liitzow 15. Pt. 
— H.» Zugführer, gürftcnbruimcr Weg, Pe- 
ters'scheS Haus. I. 
Weidcl, F., Kfm., Braun'sckie Privatstr. 41. E. 
Wcidinger, <$., Kfm., Lützow 6. Pt. s. 
Schlottnrann & Co. (Berlin). 
Weidner, C., Portier, Braun'sche Privatstr. 9. 
Weigel, I., Monteur, Wallstr. 29. 
Weist, R., Schuhm. u. Portier, Maatzenstr. 
5. 8. 
Weihert, F, Handelsm., Bismarckstr. 42. ]?t. 
— geb. Weintaus, Ww., Brauhofstr. 4. Pt E. 
Weihrich, G.» Zugführer, Braun'sche Privat¬ 
str. 32.1. 
Weillardoz, 6b., Rentier, Berlinerstr. 133.1. 
Weimann, W., Ackerbürger. Wallstr. 33. Pt. E. 
— H., Milchhdl., Berl. Schloßstr., Weimaun'- 
scheS HauS. 
— G., Oekonom, Feldstr. 7. E. 
— C., Zimmerer, Neuer Fürstenbrnnncr 
Weg, Weimann'scheS HauS. I. E. 
— Aug., geb. Schulz, Ww., Wäscherin, Braun'- 
sche Privatstr. 24.1. 
Weiranch, Ww., Jnh. e. Restaurat., Fasaneu- 
str. 11. 8. 
Weise, L., Konditern.Bäcker, Bezirks-Borst., 
Svreestr. 31. Pt. E. 8-9. 
— A., Schmieb, Spanbanerstr. 20. H. Pt. 
Weisinn, £)., Musiker, Jenseits ber Spree, 
Haase'scheS HauS. I. 
Weiske, ©., HandelSm., Westend, Ahorn 
Allee 12.1. 
Weiß, A, Hof-Ausseh., Charlottenburger User 
1.1a. 2. 
— R., Fuhrh, Kmsiirstcnstr. 118. 
— H., Heizer, Salz User 2.1. 
— F., Maler, Scharrcnstr. 8a. I. 
— H., Schlächter, Wallstr. 44a. E. 
Weihbach, I., geb. Schnitze, Statt., Schlotz- 
straße 35. Pt. E. 
Weitzbrod, H., Steuererqebcr, PotSdamer¬ 
str. 35. n. 
Weifte, M., Frl., Rentiere, Berlinerstr. 118.1. 
Weidmann, A., Fabrikbesitzer, Tender Weg. 
Weißmann'icheS HauS. f. A. Wnßmann in 
Berlin. _ 
Weihenfelö, 23., Lithograph, Scklüterstr. 4. Pt. 
Wcitlina, A., Buchhalt., Schloßstr., 35. Pt. 
Welle, Fr, Holz- u Kohlenhdl.. Bismarckstr. 
108. Wohn.: Bismarckstr. 106. in. 
Wellcr, 9t., Dr. mcd., Englischestr. 10. 
Weltzirn, E., Restaur., Spandauerbock» Berg- 
brauerei. 
Welket, L., geb. Zahn, vw., Post-Sekr., Ber¬ 
linerstr. 128. n. 
Wendegast, St, Sandsormer, Leibnizstr. 2. 
Wenvland, H., Gärtner, Bismarckstr. 99. Pt. 
Wendlcr, N., ChaleS-Tücher- u. Wollenivr. 
Fbrk., Jnh. c. Mannfakt., Mode-, Leinen- 
n. Banmwollwr. Gesch. Engr. u. Set., 
Berlinerstr. 100. Pt. n. I. 9—10. 
Wendt, A. Buchhalter, Lützow 3.Pt 
— ©., Kfm., Krnmmestr. U. E. 
— E., Tapez. u. Dekorat., Krummesir. 6. E. 
— H„ Fbrkwäidt., Bismarckstr. 126. H. II. 
— A., Frl., Rentiere, WilmerSdorserstr. 2. II. 
— C., Frl., Rentiere» Berlinerstr. 132.1. 
Wenig, F., Restaur., Spandauer Bock, Berg- 
Brauerei. 
Wenndors» F.» Ackerbürger, KvnigSdamm, 
Wenndorf'scheS Haus. Pt. E. 
Wenner, H., Rentier, Schloßstr. 14. Pt. E. 
Wcntzcl, L., Rentier, Berlinerstr. 140. Pt. 
Wenzel, H., Wirkt. Geh. Ober Reg Rath 
a. D., Ahornstr. 6. I. 
C, Schmied, Spreestr. 35.1. E. 
Wenzlow, (§.. Heizer, Wallstr. 29. 
Werder, A., Kattundrucker, Scharrcnstr. 8. 
— W., Maurer, Wallstr. 29. 
— Franz, Schankw., Schliiterstr. 3. 8. 
Werkmeister, E., Kfm, Westend, Ahorn 
Allee 8. u. 10. Pt. 
Werner, C, Bäcker, Braun'sche Privatstr. 33. 
— ©., Reg. Baumstr, Fasanenstr. 12. n. 
— ff., Briestr, Krnmmestr. 8. H. 
— W.» Fouragehdlr., Wallstr. 12. Pt. E. 
— A., Handschuhsbrk.» Berlinerstr. 93. Pt. 
— P., Handsä'lihsbrk., Griinstr. 15. Pt. 
— L.. Juwelier u. Goldarb., Scharrenstr. 
17. Pt. 
— Setb., Klempner, Schulstr. 8. 
— A., Möbelhblr., Berlinerstr. 122. Pt. 
— A., Restaur., Fürstenbrnnner Weg, Werner» 
schcS HauS. Pt. E. ■ 
— C, Schlosser, Schloßstr. 30. 
— G, Schuhm., Berlinerstr. 49. H. 
— Ab., Reg. Sekret., Oraiigeustr. 3. 
— Kgl. Elsenb. Zugführer, Braun'sche Pri¬ 
vatstr. 25. I. 
— B., Frl., Rentiere, Berlinerstr. 104. HJ. 
Wkrnick» A., Cigarrenhdl.» Berlinerstr. 58.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.