Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1883 (Public Domain)

Chärlotten-urg. — 8 — 
Charrlottenbirrg: 
Domschke, D., Reg. Maschinenmstr., Schloß 
flv. 13. 
Donath, H., Ob. Steuer - Juspekt. a. D 
©tanfcaucrstr. 25.1. 
— C., Kgl. Eisenb. Sekr., Spandauerstr. 
25.1. 
SDonaucf, E., Schlosser, Fllrsteubrunner 58cg, 
FamilienbanS. II. 
Dauert, L., Rentier, Leib„i;str. 73. S. 
Donner, SB., Bohrer, Schlüterstr. 6. 
Dorand, A., Frl., Schneiderin, Scharrenstr. 5. 
Dorn, W., ©dbaffncr, Bismarckstr. 39. 
— 21., Frl., Borst. c. hUheren Tüchterschule, 
Kruinmestr. 35. E. 1-4. 
Dossing, A, Lehrer, Berlinerstr. 45. Pt. 
Dräger, C,., Former, Wallstr. 32a. 
— vv., Handelsm., Grünstr. 4. E. 
— O„ Stnckatenr, Wilmersdorferstr. 10. H 
— Frl., Stadt. Lehrer!», Bismarckstr. 123. 
DreiSbach, H., Kgl. Kammerdiener a. 35, 
Jenseits d, Spree, Dreisbach'sches Hans. 
Pt. E. 
— A, geb. Eskens, KfmSww., Jenseits der 
Spree, Dreisdach'sches Hans. I. 
— O., geb. Gvhrke, Nenliere, Am Reit' 
Platz 3. n. 
Dreising, E., venl. Prediger. Krummestr. 8.1. 
Drenkelfort, I., Klaffendieuer, Hardenbergstr, 
14. Lehrgebäude. I. 
Drenske. G., Geflügel- u. LandeSprodukthdlr., 
©rclmanitftr. 5 Pt. 
Dreöbach, F., Kgl. Eisenb. Betriebs-Sekrv 
Str. 1. (a. d. Leibnizstr) Hagemann'scheö 
HauS. 
v. Dresky, geb. v. Puttkammer, vw. Major, 
Berlinerstr. 79. II. 
Drehler, Ich., Eilend. Schaffner, Braun'sche 
Privatstr. 4. I. 
— C., geb. Pohs, vw. Rittmstr., 
str. 1. I. 
Drewke, 81., Verwalt. Direkt, der Berlin. 
Charlvttenb. Pferde-Eisenb. Ges., Span 
danerstr. 12. Pt. 9—10. 
Drews, A„ geb. Dumrose, KsmZWW., Spree- 
ftv. 23. 
Dreher, C., Lokomotivheizcr, Braun'sche 
Privatstr. 14. 
Driesrmann, E„ geb. Bolle, Ww., Rentiere, 
Bismarckstr. 126. II. 
Droemer, (i., Musik-Direkt., Schillerstr. 7. 
Dröseler, H., Frl., Lehrerin f. Handarb., Bis 
marckstr. 15. H. 
DruSeumüller, A., fifm. lt. Ingen., Kur 
fürstenstr. 131. II. s. A. Druckenmüller in 
Berlin. 
Drusche, G., Milchhdl., Wilmersdorferstr. 
42. Pt. 
v. Drygalski, W, Geb. Reg. Rath, Major 
a D, KurVrstenstr. 111.1. 6 -7 Na»m. 
Drzewinöki, S„ Schnhm., Schulstr. 11. Pt. 
Duas, K„ geb. Laue, Ww., Kaiserin Augusta 
Allee 31. I. 
Dubois, I., geb. Roux, Ww., Rentiere, 
Leibniistr. 2.1. 
Dubuh, ($., Schutzmann,  cmbancrftr.fi.  rv. 
Duckstei», £., cypcfc. Sckr., Spreestr. 7. II. 
Dnva, (£., Oberoärtner d. Flora, Berlinerstr. 
87. (iUura). 
Dünnwald, (S„ Dr. pliil., Biömarckstr. 126.1. 
Dürkopf, H., geb. Moser, Jnh. e. Mehl- u. 
Borkostgesch., Rostnenstr. 2. Pt. 
Dürr, H.,  \ieamt.  b. Aaä'en-DLnchener Feuer. 
Lersi^ening, Bismarckstr. 41. 
v. Dttsterlho, M., StistSdame, Wilhelms 
Platz 2.1. 
Dültbrenner, 23., Posament, u. Schnitlwv 
hdl., Kirchstr. 31. E. 
Düwell, L., SB., Rentier, Schillerstr. 5.1. 
Duiöberg, C., Intendantur- u. Banrath, 
toarctiftr. 5a. Villa 5. 5—6. 
Dulon, W., Reg. Rath, Hardenbergstr. 11 
Pt. lt. I. 
Duncker, H., Geh. Reg. Rath u. Bürger¬ 
meister v. Berlin, NoLcndorf Platz, Villa 
Duncker. Pt. E. 
Dunkel, (£,., Bahnwärter. Schloßstr. 9. 
Dupke, I., Fuhrh., Kursürstenstr. 125. 
Duwe, Alb., Dekorat., Stub. u. Schild. Maler, 
Leibnizstr. 15a. K E. 
Dtzkiert. M., Schnlim.. Rostnenstr. 13.I. 
Dziobek, ©., Major ä, la suite d. Jlhcin. 
Fuß - Art. Regiments Nr. 8. u. Direkt. 
Mitglied, Hardenbergstr. 14. Direkt. <Sc 
bäude. II. 
E. 
Ebel, 58., Balm-Asslst., Spandauerstr. 11.1. 
— Chr., Magistr. Botenmstr., ©yanbauerftr, 
3. I. 
— ÜB., Schneider, Grünstr. 3. 
— H., neb. Kühlbrunn, vw. Pros., Berliner 
str. 79. I. 
Ebeling jun., C., Kupferschmied, Krumme 
str. 2. E. 
— sen., Karl, Kupierschm., Scharrenstr. 2a. E. 
Ebell, ©., Kfm„ Maaßenstr. 7. Pt. s. Gustav 
EbeU * Co. (Berlin). 
— M., vw. Jusiii-Rath, Wallstr. 13. 
Ebelt, (&., Metalldreh., Wallstr. 12b. 
Eberl;ard, W, geb. Theelitz, Ww., Fischhdl., 
Lnbiihftr <5.1. 
Ebert, F., Wächter, Jenseits der Spree 
I. Schramm'scheS HauS. I. 
Eckardt, W, Schmied, Berl. Kruinmestr. 
Sct'aale'ichcS HauS. 
©., Briickenwärt., Salz Ufer 1. n. 
Eckart, SB., Schmied, Wallstr. 29 
Ecke, C., Scbuhm., Kirckstr. 23. 24. I. 
Eckert, F., Kim, Sal; Ufer 16. 
Eckmann, P, Cigarr. it. Tabakhdl., Schar, 
remtr. 15. Pt. 
— E„ Tanzlehrer, Jnh. e. Tanj-Unterrichts. 
Instituts, Scharrenfir. 15. Pt E. 
Edel, C-, Dr. med., prakt. Arzt u. Stadt 
rath, Direkt, e. Asyls f. GemüthSkccinke, 
Berlinerstr. 17. 18. E. 8—12 u. 3—5 
(»reitag 8—10) 
Edelmann, T., Gärtner, Krummestr. 26. 
Egells, Karl, S-driftsteller, Spreestr. 35. 
Egert, Karl, Ladirer, Wilmersdorferstr. 13. 
Eggert, Lokomotivführer, Berlinerstr. 132. 
H. II. 
— Carl, Milch-Großhdl., Spreestr. 6. Pt, 
— Ehr., Milchpäckter, Kirchstr. A. 
— ®., Schmied, Kaiserin Augusta Allee 30. 
— T, vens. Schutzm., fianalitr. 7. 
Eggertt, E., geb. TeSke, vw. Oberamtmann, 
Berlinerstr. 131. n. 
Egloff. H., Sämiied, Wilmersdorferstr. £8.39. 
Ehreubaum, Lina, vw. Profess., Berlinerstr 
104. I. 
Ehrenberg, Gottl., Ingen., Leibnizstr.lSa. I. 
Eichbaum, A., geb. Bahr, Ww., Rentiere, 
Berlinerstr. 146. I. 
Eichelbaum. 21., pens. Eisenb. Beamt., 
Oraiigenstr. 3. II. 
Eichholz, Herrm., Schmied» Englischestr. 2. 
(Sichler, ($., Tischler, Wilmersdorferstr. 52. 
Eichmann. SB., Kkm, Salz User 21. I. 
Eichner. Xylograph, Bismarckstr. 47. H. 
Eickhoff, W., Bauunternehmir, Str. 9 (a. 
d. Kaiserin Augusta Allee) II. EickhoffscheS 
Hans. Pt. E. 
L., Werkführer, Grünstr. 19. 
Eimbrodt. E., Bür. Affist., Spreestr. 6. Pt, 
— Lehrer, Wilmersdorferstr. 7.1. 
Eiuhand, C., pens. Pol. Waditmfh", Berliner¬ 
str. 91. 
Eirund, I, Beamter d. Kgl. Porzellan- 
Manufakt., Bismarckstr. 55. 4—6. 
Eiserbeck, R„ Kahnhdl., Kaiserin Augusta 
Allee 3. Pt. 
Eihenblätter, A., Asm., Charlottenburger Ufer 
7. Pt. 
— W, Bize-Wachtmstr., Schloßstr. 1. 
Eitner, A., Marmorschleifer, Englischestr. 
Barbeine'sche Fbrk. Pt. 
b. Ekensteen, C., Hauptm., Kurfürstendamm 
118. Pt. 
Ellermann, O., Kfm., Knrfürstenstr. 108. Pt. 
Elmer» Ich., Friseur u. Perrückenm., Ga¬ 
lanterie- u. Kurzwrhbl., Berlinerstr. 112. 
Elsnssur Bazar J. Urascli, Seinen, Saum» 
wollenwaaren,Posamentier u.Wäschcgesch., 
Wilhelms Platz 2. Jnh. I. Brasch. 
ElSholz, E., Mafchinenmstr., Fürstmbrunner 
' Weg, Peters'fcheS HauS L 
Elöner, ©., Fouragehdlr., Wallstr. 7. E. 
— O., Kfm., Potsdamerstr. 17. Pt. E. 
— C., Mehl« u. Vorkosthdl., Berlinerstr. 
99. Pt. 
— C., |eb. Rieboldt, Reut., Krummestr. 11. 
Elhholz, Rud., Former. Krummestr. 26. 
v. Ende, O., Frhr., Major z. D., Köuigl. 
Kanimerherr a.D., Potsdamerstr. 7. Pt. E. 
Engel,E..Jntcndant.Asstst.,Hardenbergstr.S.I. 
— L., Affek. Beamt, Seibniiftr. la. 
— A., Kondukt, Kaiserin Augusta Allee 2.1. 
— H., Lehrer, Wilmersdorferstr. 50.1. 
— ?., Rentier. Krummestr. 9. I. E. 
— F., Schaffner, Str. 28. (a. Reitplatz) 
Horn'scheS Hans. . 
— L., Schaffner, Berlinerstr. 87d 
— Schankw., Lesstugstr. Dabl'icheS HaUS. 
— F., Schankw., Schillerstr. 6. S. 
— Aug., Ziinniermann, Str. 28 (a. Reitplatz) 
I. Zeitler'sches Haus. H. 
— A., Frl, Rentiere, Schloßstr. 34. Pt 15. 
— M„ Rentiere, Berlinerstr. 181. Pt 
Engelvrecht, Aug., Schmied, Rostnenstr. 1. 
Engelhard, P., Architekt, Wilmersdorferstr. 
23 Pt. 
O. EnRclhardt, Kolonialwr., Wein- u. 
Butterhdl.. Berlinerstr. 74. Pt. Jnh. H. 
Engelhardt. 
Engelhardt, G.< Landschaftsmaler, Krumme¬ 
str. 25. I. E. Atelier: Berlin, b. d. Hetzdt» 
str. «. 
— C, MusikuS, Tegeler Weg, Kräusel'scheS 
Hans. I. 
— F., Rentier, Braun'sche Privatstr. 38. Pt 
— R., Rentier, Lützow 14a. I. 
— C., Rentiere, Berlinerstr. 147.1. 
Engelmann. Jot)., Portier, Maienstr. 5. 
— Dorothea, geb. Bürger, Ww., Handelsfr., 
Kirchstr. 4. Pt. E. 
Engler, W, Hafenmacher, Charlottenburger 
Ufer 14. n. 
— H., Restaur., Schloßstr. 42. Pt 
Engwicht, Rob., Pferdeb. Kondukt., Lützow 
— Ä„ geb. Jacobi, Ww., Mehl- u.Borkosthdl., 
Wallstr. 41. Pt E. 
Enke, ($., Telegraph., Potsdamerstr. 16. HL 
Gitter, W., Ger. Taxator u. Auktionator, 
Wal.str. 26. 8. 
Eppinger, Gust., Eifenb. Schaffn., Leibniz- 
str. 39. 
Erdman«, P., Baumstr., Wsstend, Rußbaum 
Allee 36. Pt. E. 
— I., Maurerpol. u. Pos-mentwrhdl., Wil- 
mersdorserstr. 14. Pt. 
— E., Portier, Braun'sche Privatstr. 6. 8. 
— Alb., Registr. i. gr. Generalstabe, Goethe« 
str. 3. I. 
— F>, Rentier, Scharrenstr. 14. Pt. E. 
Erfurt, Jnl., Schneider, Schützenweg, I. SB« 
nig'lcbeS HauS. 
Erfurtli, Alb., Schlosser, Braun'sche Privat¬ 
str. 4.8. it. n. 
Erhardt, A.. geb. v. Armm, verw. Sän. 
Rath, Berlinerstr. 81 Pt. 
Ernst, E, Berligsbnchhdl., Kursürstenstr. 116. 
— SB., HandclS-Gärtuer, Schloßstr. 22. 
Erythrovel. Hub., Sek. Lentn. i. 1. Hannov. 
Feld-Art. Reg. Nr. 10 it. DirektionS- 
Offirier, Hardenbergstr. 14. Lehrgebäude II.. 
Escher. O., Landschaftsmaler, Schlüterstr. 2. 
Eschwe, E., Dr. phü., Schloßstr. 18. E. 
Esser, Alb., Kgl. Pol. Diätar, Kanalstr. 8. II. 
— m, geb. Oite, Ww., Lützow 8. 
b. Esömann, A., Frl., Rentiere, Berlinerstr. 
101. I. 
zu Eulenburg, Olga, Gräfin, Kursürstenstr 
128. I. 
Eutin, A., Lackirer, Potsdamerstr. 16. II. 
Everö, R., Buchhalt.. Salz Ufer 14. Pt 
— C., Rendant, Berlinerstr. 132. H. H. 
Fwald, Nud., Kfm, Bismarckstr. 106. 
— C., Zimmerpol., Krummestr. 24. II. 
Ewert, L., Schuhni., Scharrenstr. 8a. 8. 
Ex, 21., Werks.. Am Spandauer SchifffahrtS 
Kanal. Süß'scheS Hans. I. 
EymeS, F., Bettfed. Reinig. Anst., Krumme¬ 
str. 38. Pt.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.