Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1883 (Public Domain)

Leipzigerstraße — 219 
5 NiektsK, StonjL Dien. 
"'Schulz, Hausdiener. 
0 R. HaackMe Erden. 
V. — 6., asm. 
(Sutmann, Jtfm. 
iiaait, 6. b„ StifimtDt. 
Hdi. 
- M, Ksm. 
Hintze, Ctgarrenhdl. 
äoppert. Portier, 
dcon, Äfm. 
Marx, llttntlcr. 
Stanene, onj, Kommerz 
Rath- 
Dlindjtm., Hosschuhrn. 
iKitpptecht, fflro., IHcnt 
'ScheU, Hanbsdjuiifbif, 
Schtitcr, Poiamentier- 
wrsbrk. 
7 geh. z. SBiUelmitc. 81, 
zw. 7 ». 8 Wilhclmstr. 
S s. a. SSilljelmftr. 57.58. 
E. iRahe, itianquicr. 
(Stlicrgarttnftr. 18) 
Gutmonn, BeiBrorhbl. 
Polhlechn. SBuebhbl, 
31. Sendet. 
Saubeiltö), Handschuh- 
, {bis. 
Sgitiigcl & So., Gfjolo' 
labmfbit. 
9 B. Sdmlge'sdjt Erben. 
Bonneß, Rechn. Rath. 
(i. Nach».) 
Michaelis, iUanijuitr. 
(|. Nachtr) 
10 E. UtotiU, asm. 
Kadfcheibt, Portier. 
Verrnstadl, üBfljdjtfbt!. 
fiele, Äim. 
— 6 SftintrS, Schuld- 
mrhbl. 
Saljtnbtrfl, Geh. Oder- 
Öautntl) a. D. 
Sichel, Maler. 
11 E. Herptch, Asm. 
(Schönebergeistr. 25.) 
V äiiibufl, iltcftaur. 
tiuftte, Fil 
Blrth, schuhm. 
6ncbl6nber, Konditor. 
4>offiiia»ti, Schneider. 
Sacobq, Ww. 
3o6i, IRetctSanmaU. 
Jtonfaltf, Siickcri,, 
Soerot, Dn, pttl. Arzt. 
Li»er, Wcuchdl. 
©djeffier, Schneider. 
Sleliier & Heiler, 
Mit ISRcli Fbrk. 
Tetzel, Xqlogcapy. 
12 E. Sollt, Bäcker 
Henntg, Ob, Post-Dir. 
Stirer. 
Klimm, Optiker. 
Linbemann, Ksm. 
Schiff, Asm. 
Echwder, Portier. 
SBogel, Zahnarzt. 
Säbel, SSiro., Penf. Znh. 
13 E. Silolct, Z. Rent. 
Albrecht, Schlosser. 
(Sanltr, Schuhui. 
Sittzel, DrechSler. 
Manie, tmf-iüudibtnber. 
' Stlquet, illelnhbi. 
Obrimeyer, Tapez. 
Remack & Reiche, ®c- 
I reibe-Gtto. 
Sachs, Dr. med, prall. 
«Ht. 
Taupp, Sßro. 
Stichler, Busdjefbtf. 
Lioiet, Du, Augen¬ 
arzt. 
14 E. Schlittgen.Kommerz 
Htail). (eiuBeiljalb.) 
V IKtimmm, iltcftaur. 
Baumgarten, Schneider. 
DikhauS, Slieinlufet. 
grewag, Frisemin. 
FriebiLnber, Konditor. 
Kühn, Buchhdi. 
(i). 1 April: Str. 115.) 
Loeroenberg, ®. & S, 
Möbel-'lliagazin. 
Metien, Buitcilibl. 
Vohier, Schneider. 
Preim, Schuüm. 
Raubnitzli, Slgnitcttm- 
fbrf. 
14 ffilccfo, Lopez. 
Schulz, Schneider. 
Slieme, Rentier. 
15 E. Reichs-Postoerwai 
tung. 
V. Eelchow, Portier. 
General-Postamt 
Aldiccht, äolmmflr. 
Stephan, Dr, StaalS- 
lekr. 
Lheinert, Geh. erpeb. 
®ett. 
16 E. ReichS-Posinerwai 
tung. 
V. PeleiS, Botenn.str. 
(Lliaueistr. 72) 
Debu-Komlor b. Gesetz- 
Sammlungen. 
Post-Zetiungsanit 
Stalin Sür. d. Reiche 
Postamts 
Frwch, Ob. Postrath. 
17 E. Rolrnselb, gbii. 
Slumcntbal, Schnciber. 
Keiler, Sleindtucketeibes 
Utofenfcib, gr., Stritt 
gainfbif. 
Schlaeger & Co., $>ofl, 
Fbrk. eng!, SiSmus. 
SBeiSlet, Bro. 
18 E, Äiofe, Ksm., M. 
zw. 18 «. 19 Maucrstr, 
19 R FtSliis. 
V Ehrlich, Kastellan, 
(SBUbelmßr. 81) 
fiiicgSmlntftcrmm, Ab- 
theil. f. d. Invaliden- 
niesen. 
Büttner, Portier, 
ffioigt, Bürcaudteii.' 
20. 21 k. Lhierichms, 
jtfm. 
öetimget, Poitier. 
u ÄupuDilrp, Privatiere 
Segel, Friseur, 
yittauer, Jtfm. 
Manso, Günner. 
Saueiwalb, 6„ Gaian- 
tcnen-rtjöi. 
- O, Ksm. 
- Sßro, Kauffrau. 
ThierichenS, E., Ksm. 
- Friebr,, Möbeitlbi. 
22 E. fft.r, Ksm, 
V. Ledmann, Portier, 
üitbfttt, grl, Sebtetm. 
SÖtiUtmer, Hof-Pianos. 
8drk. 
Steubenberg, jtfm. 
Hebemann, Apolheler. 
— Ww, Zotchnertn. 
SoGl, Pianosortehbi. 
SönigSbctg, Jtfm. 
Kogge & Fritze, Buch- 
l)bl. 
ctreqsfig & Sohn, 
StruniptMifbrf. 
Sapieng, Maler. 
äliaicuS, ftfm. 
— Ww. 
Meyerheim, Geschw. 
Suckerelgesch. 
SRiible, vw. Prosess. 
Schumann, F A, Por> 
zeiiandbi. 
Starke, Korsetsbrktin. 
23 E. Schlimbanb, S-, 
Hbfiief 
Seicht, Jtfm. 
Groß, Ciiokolabensbrk. 
Schickenbantz, P- R, 
HoNus. 
Simonion, Bankgesch 
2i E. Hilibrich, Hoi-Kon- 
bitot 
Ieroch, Suitctiibl. 
fieiüjcbinetp, Schuhm. 
Leck, Lithograph. 
Ltorgensiern, Zahnarzt, 
(i Slatblt) 
Rohbe, llhrm. 
©tubenhaucr, Posamen- 
tierwihbl. 
Walisisch, Möbeihbl. 
25 E Sroebrobt, Z. A.W., 
Psefferküchl. 
Darmstäbier, Maler. 
Degebrodt, Fr.. Pfeffer- 
IildjL 
— 3. A- W. & Sohn, 
Hof-Konditorei. 
Dieberich, jtfm. 
25 Fumagalli, Hosl. 
Kuip, Ww. 
Leck, fiiltiogtapi). 
Loewy, Ksm. 
Meyer, Schneider. 
Stachmann. Äiodist. 
lUban, Sapej. 
20 E, Kabelbach, Sul., 
Jtfm. 
AhrendS, A„ Putz- 
macherin. 
Baum, Balaiiterieror. 
-$ibi. 
Bbariett, Dtechiier. 
Hübner, Schneider. 
Znihof, Ww. 
— « Wötzki, gtiif. 
Kabelbach, ilt, Ksm. 
Jlnop, Sudibnlt. 
Sauiercti Sohn, Wein 
ljbl. 
Schichtiger, zum Noth 
läppchen. j$tn6et-@ot' 
berovehbi. 
Straffer, Alhogr. 
Thomas, 5l)la8fcnuetl. 
Winfr, Lllhogr. 
SBögcl, Zeichner. 
27. 28 I. a. Friebrichstr. 
E, Grundier, Rentier. 
(Jtirbiitbfir. 194.) 
Seimiger & Co, Neu. 
fiiberiDtibrt. (o. 1. 
Oklbr.: Sclpzigctftr. 
107.) 
Thiele, Gebr.. Hoflief., 
LiScuiifbrk. 
zw. 28 u. 29 
Fricdrkchstr. 
29 f. a. Friebrichstr. 58. 
E. Mariens, Rent. 
(Köthenerstr. 1.) 
V. plitcr, Beamt. a. D 
tzatzlessel, Ksm. 
Fuhrinaiin, Üllalcr. 
tzenoch, Ksm. 
Kiimn, Schneider. 
KönigSbcigtr, Zuwelen- 
hbl. 
Molbuano, Schudwr. 
Säger. 
Slümberg, Jtfm. 
Perl- vw. Dr, Zahn- 
iitcl 
Statblact, Ww. 
Robert, Ältibergatbero 
begeld). 
Schröbet, Gigarrcitiibl. 
Seelia.ZeilungS'Spedit 
5 E. Zoll, Ksm. 
Adler, beulschePorllanb- 
Cemenl-tzbik 
Barsch, Komi. Dien. 
Boltz, Schuhm. 
SBiiUtl», A W., eorm. 
F. 6. etegmaun, Par- 
fümcticibtf. 
Burg, Süumpswisbrk. 
Giroalma, Frau Dk 
Ditimann. Agent. 
- Mobislin. 
fieinau, Kurzwrhbl. 
»antet & lio., Bank- 
geto. 
Ktenast, Schneider. 
Magsj. Beteln. Lerl. 
Pianosbik. Saiilalb 
* 6o. 
Mawsch, Schutzm- 
ffltgutr, Buchbiuckerei. 
81. 82 E. Michaelis, A., 
Sosluferaiit. 
ölnionet, Stl., Sprach- 
iehrerin. 
Bergec, Klempner. 
Büiow, Poitier. 
Grbaibt Jt Co., 8tcu< 
riibettmsb' k. 
Sannemann, Schlosser. 
Heibner Siatbf., Roß- 
haarspinnerei. 
tulton, tilumtnsbtf. 
ifen, Rechltanwali. 
Linbe, @. & 6o, Kunst- 
hdi. 
Ludwig, JteifeiibDtP. 
Lübolt, Sattler. 
Michaelis, 3-, Seiden- 
wrhbl. 
Neste, Brotiiewrsbrk. 
82 Wollner, Echuhwrhbl- 
33 E. Waßmann sen., 
Rentier. 
Behne, Hutfbrk. 
Doktor, Äfm. 
— & Co., ELirmsbik 
Golde & Löhme, iBeiß- 
wrgesch. 
©oälin, Hebamme. 
Lipplchütz, Jtfm. 
Miether, ctmtieit. 
Tadewald, Jturjmr. 
Sajar. 
Lieg. Modistin, 
fflamnann, L, Beton. 
— SB. Jini. Restaur. 
34 E. Treue, 3., Fbrk. 
E. - D., gbtt. 
SBotnemann, Fbrk uor- 
gij. Welßwr. 
Hintz, Ww., Jtranfenm. 
Hohenfce, Staufir. 
— Botm. S- A. 
Treue, Lapisseriegesch. 
Zacobi, Korsetnüherin. 
«eni, Strt 
Mesfeifchinibt. Jafel¬ 
decker. 
Peter, Schlitz!». 
Piepenbagen, Uhtm. 
Reischock, Handschuhw. 
Reuter, Schutzm. 
Treue, 3. E, Sebeiror. 
8bi k. 
fflflif, Äfm. 
85 E. Schröder, Fabrlkbes. 
V. Sibnitzip, Portier, 
gicroeger, Shieiarzt 
Haube & Haschs To- 
petenfbrt. 
Sepmcnn, Schlidwrbdl. 
Zunk & Schultz, Photo¬ 
graphen 
Sitte, Biibiiauer. 
Peliesoh», JDr. jar., 
Nechtsamv. 
— Ww., Rent. 
Saß, Ksm. 
im. 35 U. 36 
Eharlottcustr. 
I f. a. Charlotlenstr. 24. 
E. liaftem, Ksm. 
(Bictonastr. 25.) 
Hotel be graute. ] 
Hennig, Agent, 
flehn WSickiegisch. i 
Ohi Fit.. Hotelbef. 
SachS. Gummtror. gbtt. 
6tmon'8 Wameniiet- 
rerfbtf. u. Lager. 
Tobier jr., (Satblnen- 
fbtt 
S7E. Bo!k,Hof.M»fika«en 
Hdi. (JtclIMlr 2) 
V. Schiller, Sutbbaii. 
SJehr’tl Verlag (S. Bock), 
Bnchhdi. 
Bote & Bock, 6b„ Hof. 
iljlusifailenbbl. 
SnBfflet, Portier. 
Koppln, Lanipenfknl. 
Magnutz, Jtfm 
Selbiger, Jtfm, 
— & Magnuß, Wäsche- 
fbrf. 
©tcinltial jim., SBant- 
gesch. 
Boigt, Kassenboie. 
38 Umbau. 
E. Mühlenberg, Juwel. 
(PotSdametflr. 92.). 
30 E. Naundoisf, Host 
(Kreuzbeigstr. 25) 
V. Kablinann, Portier, 
p Leckeraih, ÜSeirtgtag- 
Hdi. 
Bungenstab, Posament. 
Hengstmann, Porzellan- 
Hdi. 
Hilgmdotf, Puppmfbtk. 
Sambert, Pianosbik 
Meyer, Buchdruckereibes 
MichaeUS, Möbeistost- 
magaz 
Moler, SMöbelmaga). 
Setztom, Ww.,Näheiin. 
Tappe«, Stoiber. 
MmmerS, Weinhdl. 
40 E. Büitner, Sbofoln- 
denfbrk. 
(PotSdamerstr. S4) 
Stermann, Ksm. 
Belle, gti„ Pu-hdl. 
Leipzigerstratze B. I 
—b—fMBMWgpaaB——Bcm—a— 
40 Hochstoedt, Kim. 
Hoctti, Schlosser, 
«cilncr, Modistin. 
Koppel,Garbeiobe-Mag 
Lyfius, Jtfm. 
- Ww-, Rent. 
Mnndl, Ww. 
ECalltt, Srbuhm. 
41 E.2u(finalbt,Sun)illct. 
Abraham, Jtfm. 
- 3- jr-, Aaichlsbrk. 
Fiiiei, Lchuhm. 
Siger, Schneibcr. 
Jtiibcl, Lchuhm. 
liollfe, Brieftr- 
Sutfroalbt, S. 3, Zuwel 
Gesch. 
Paul, Kammerjäger. 
SHemhntbt, Schleifctei. 
Schonen, Schneider. 
Echuchi, Kim 
Cchüler, Schneider. 
Schulz, gtL, Stnherin 
Sie6, Lchubni. 
ffiaiitlich, Mibelpol. 
Weltz, Fbrk 
Nichmann^ Schneider. 
Wirbel, Ksm 
Wilde, grl, fllähfiin. 
Wolfs & Knippenbng, 
Rabilibtk. 
42 R. Spinbier, Ww. 
Renlieie.tWallstr.58.) 
V. Echaiimann, Sei- 
walt. (üJtaifgrofcnftr. 
62.; 
Slifdeiiage b. Akt. Ge 
fellsch Schaeffer & 
Wälder. 
Borei, Schneider. 
Busse, Weißwrhbl. 
Dietrich, Tbetlidl. 
Zeig, Kommiiflonsgefch. 
Heiz, jtfm. 
Lang, Schneider. 
Dpptnhemirr, Ksm. 
öteiecf, Du, Zahnarzt. 
(f. Siaa/itag.) 
- Rentier. 
ütomig, Pol. Wachimstr. 
Sommer,eld, Tapissene- 
Maiiiifalt. 
Spinbltt, FLrbcrel-Ait- 
naynie. 
Bob, Dc vbil. 
zw 48 ii. 43 
SSartgrofcnftr. 
43s.a.>llladgiafeiisir.fi2a 
E. iüutdjitib, Ob Büi- 
germstr. (äußertialb.) 
V. Breitkei, Barbier. 
Böhme, Gebr., Weiß- 
mtiibi. 
Bracksieck, Ksm. 
Grude, ©djueibet 
Holzmann, Putz- und 
Mobe-Äagazin. 
Hossmener, Ww. 
itienenfteuber, Blumen- 
sb,k 
- Jtfm. 
Seibi, Sattler. 
Zehben, Mfchegesch. 
44 E. Arnold, Remter. 
FabriciuS, jtonfttlionS- 
Welch 
Hanbloiike, Ww 
imuenmnn, Kfnt. 
Matz, Restaur. 
Pfeiffer, vw. Kanzl. 
Raih. 
Schulz, H. Hanbfchuh- 
8C|d). c 
- 8, Jtfm. 
Sommtrftlb, Messer¬ 
schmied. 
45 E. u Jtiautc, Ksm. 
(Wilhelmstr. 66) 
Technisches äntteu des 
Eifenhalten- u Gmali- 
Itnsntea in Neusatz 
o O. 
Ratsche, Buchhalter. 
®clm, Geh. Ob. Fin. 
Ralh a. D. 
Gelche, Ww. 
Jtrause, g. W. & Co-, 
Bankgeld)- 
- $ Wllh. & Co., 
Beingro&bbl. 
Meyer pon Stemm 
Pros., Genre-Maler. 
Schroeber, herisch. Dien 
45 p. Voß, Pier -i > 
Wendier, Pothn 
40 E. Lenin, S., (i ,i r'- 
itomul. 
©cnetal-Jtonfuli! 'ici 
StcpubUt P-iii 
Blenk, Poitiei. 
Herrmanii, E fc>. 
Llitmenlbrk. 
3ublm’ichc ajrm'iiie 
Waschanstalt. 
Lroiii «söhne. id£;n- 
wifbrk. 
Stecker, Ob A ui n. 
Peigameniei, 1-»>,!>d! 
Thiel, tSäitnec. 
47 E. Rathtnau, 
GgrenhauS, Teatiulibtf. 
isSimibiicr, Hoi-'lil»to»r. 
Heine, Jttm. 
Kauimann & Sd’it in 
Weiiwrgcsch 
Leotn, imiDErjuraimlic 
Hbl. 
May, Jtfm. 
48 K. Mebdmg, jti'ii. 
Konzetlhaus. 
Bormaibt, Si'iari;nl)Di. 
Eschcnbach, 8,’fiu 
flutth, Sumeiitr 
Luisen, Sattle' 
Seumlon, Äin>, 
— ck! Co, Se.iiL'iciljbl 
iDlnujion, Soiifviucn- 
geich 
Mebdmg, Bteiiti.-rc 
aitEQCi,6tl„ Jtoiiiiiurtn- 
bbl. 
4SI E. Euiner, Ww, 
Rentiere. 
V. Achteibera, Poitier 
ycinmnnn, Sun. 
Etchiuann aen.äiiifitn- 
fbik. 
Cuiner, I. F, Lolo- 
nlnlrothbl. 
Goibiajmibt, i'i u rM, 
Äfl.e 
Herz, Jtfm. 
Motitzfohn, film. 
Schatz, SttumpirorgM 
©zaitunofi, au®, 
«fite 
Wechtelmaim, Äfm. 
50 E. $ennemcn», Ren!, 
(timbniftr b7j 
V. Seuzich Sfiioifcr 
aeemiaim & tio., Po- 
la-nctuitnnfoir. 
Doifch, ©ihiitiOic , 
Fmbelfen, 1)E i>ml., 
Soutnaiilt- 
— Jtaitontbif 
Fioft, Schuijuitfbti 
tüumpert, iOMmfattta- 
mrliöl. 
Seaitnioljn &(.'(„ Bcifi- 
torgeld). 
Sieger, 4tfm. 
Rsgufe, ißlobiftut 
ilioiff, Restaur. 
50a f. a. 3eui|ii(tmtt(ti. 
36. 37. 
E Kißkait, Ww, Ootei- 
bei. (Struirieiiiffti 
86. 87 J 1 
Sindenbetg, (sigatrtn- 
tibl. 
Lücke, Gärtner 
Suhr, Äuiieii'di 
SOaa.b.Setusaitiiurftr. 
81 a. d. 
Äommantoiitenfti'. 
31 1 a. Sommanbi.nten- 
str 8‘J. 
E ©amelfor äan.tmti. 
(llnt. b. Siiibui &i) 
gelbmann 4- tfo, 
Weißwrddl 
Guhrauer, Tt-piffttiriiM, 
Hbl 
Zusta, Schneider 
Reubtiler, Sciscu'. »t. 
Sicumaun,8. Stiuirpt- 
wtsbtk. 
Ritsch, Schuju.i. 
Schneiber, Äürt 
Schönebeck l'iijuiit-.. 
Thiele, fio'riusiroibbi 
Waller, Cigaueichdi. 
53 E.6amtlionl8Mi!)iil'i. 
(Unt. d. Siiiocu J? > 
Stemm, thjrm.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.