Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1879 (Public Domain)

Melchiorstrade 
239 
Meruslerstvaße 
II. T. 
33 k.Sckw-i>cnz, ßommlif. 
Äesch 
Siede, Stlneun. 
u. Äalctfteln, Sft Smln, 
ÄmincitRlrier, üeljtetln, 
'Jiolrfe, Sdjiilim. 
Baas, Bautet. 
Schröder, $br£t. 
34 f. n Slbalbc.tl'tr. SS. 
R. Gtoljn ffiauom«. 
aicnst, «im. 
©aultfe, ffictt'lere. 
ctifftl, Dr. piiü. Seiltet. 
ÜJletier, Dr. iilul,. Ober- 
ltlncr. 
- «Sciicufjbir 
Patdo», Dv.yliil, Dbcr- 
leiirer. 
Pllwlowöka, vir. Ob. 
Swdsaizt. 
äiietb, iftettaur. 
ffiegmer, Lehrer 
Z« 34 u. 35 Adalbertstr. 
35 s. o. SBalbertfir 33. 
E. Stqbel, lltitra. 
(Äottbuler Ufer 68.) 
Crksteut, SBro., Rentiere 
©flttig, Stibemmrf 
Stubg, jitm. 
Puppe, JUempnet 
fftaSmuffcn, Glseleur. 
ScQottstttbt, Glaser. 
30 E. $t|icle, Äfut. 
Sintftb, Maler 
Denier, Buchhalter. 
&ctfer, 28m 
£o|fmann, Sattler, 
bimtde, SiMoifn 
SurnmS, $vtr. 
jtalUla, Schmied. 
Eeefelb, Schuhm 
Hlirlattö, Maler. 
Ifflmgr, Tischler, 
Mlienberg, Töpter 
37-43 flcl z. GngctUfetS 
44 E. Schütte, Rent. 
Klauftiig, Schneider 
glciidimann.Somrolmr 
Kindel, Lehrer 
Wnoue, Srm 
jiilmmrl, Sdjloffrr 
(Blautet, Stetiger @efr 
Peschel, Sudislet 
Schleimer, Tischler. 
Schröder, Ksm. 
Starrn, giltst. 
45 E. Sdjttetbtreit, uro 
i»labfi)fr. Gtfr, 
Grabe, Graveur. 
Henke, Ditdibedrt 
Jelichui, Weh. Sckr 
iiogge, Betttebü-Iekr. 
Mcgncr, Sdittljm 
Motzka», Krim. Äom- 
minar 
Pfoste, Ämtfm. 
— ffiro. 
Possin, Messetschmieb 
Schmidt, mu. iMmbant 
Sdjitcibct, SSuttibinbei. 
Schnelln, Ästn 
©lebolbt, himdelöm 
Lilisch, Schuhn,. 
Wegner, Rentier 
4fi B.ümbtmann.ScittmgS» 
fpebit 
©mit, Baukiilirer. 
Lonlg, Schutzm 
Siimfc Asm. 
Sinn, ffiti« 
Weiibler, Ätm 
46 a. Engel User. 
MemeLerstr. (0) 
1 a. d. Warschaucrstr. 
1 Baustelle. 
E. Gral Vohsche Erbm. 
2 K. H«»je Destillat. 
Bii,e, Sulltli, 
Eschker, ffiotjemnfir. 
Giese, Weder 
Sotimmni, aöagtmntft. 
holzendoti, Baljnbcamt. 
Simqlmm, Stillet 
jtattcnbiimn, Ltjchlet. 
Kelch, Schlosser, 
brause, fiiageumstt 
«iüjjmatzki, Schaffner 
ümft, Weichensteller. 
Silbe, Weichensteller. 
Mtlleville, Schmted 
2 Paul, EeiAmftcHer. 
Pomtn, Taprz!e>. 
StsittM.Sfftdjenllcttec. 
©taaben, Sotomotm* 
fuhtet. 
Steinberg, Luchscheet. 
Ewtula, Schlosser 
®d3, LLubni. 
3 E. Schitop, sJi.,3nnmcti 
m ftr 
»ualde, SSoitoftlibU, 
Dünnn, Schlosser. 
Ralll, Zimmerer. 
Seme. etfenbaljn&wmt 
Heise, Drechsler 
Seim, ffim 
.Statuier, Öüreauarb. 
SWafstitlie, Bcrgolbet. 
Schilling, (vrmiistiiblt. 
Sä]troi),6,S'm«'itmfti. 
Schliuj, Restlitirat 
Schönrock, Schaffner. 
Stcinbartli, Schaffner. 
Trapp, Sattler. 
Sßcsner, Appreteur. 
Wrix, JniibelM«. 
Ant, Heizer. 
i E. joetner, Stadtger. 
Seit (Sopvenftt. |79- 
V GetSler Nachlwacht- 
mftt. 
BiibcrS, Steüm. 
S3cttmann, Schankw 
SSlümlcm, Bilcker. 
Sotge, Schaffner. 
Stellte, SiacaubUncr 
Flacher, Tüchler. 
Qiotto, Haltmachet 
Grstz, Schneider 
Grinioiv SJlcdjani! 
KaSler, Ltschler. 
Äioditt, SdiaRnev. 
Mesierschmlbt, Zbikl. 
Möller, Fotmer. 
iJJioutag, ÜelegrapI). 
Müller, Schaffner. 
Sicucnboir, Posament. 
Situmatm, Schttfsiter. 
Biiebf, Schaffner. 
iRolUte, Lchaiikw 
@ald)oro, üftalti. 
©dliocbct, Schaffner. 
Sevdlitz, üMateual 
SlnEgrl) 
Stoßt, Heizer 
SSeiflelt, Sv,il)!ei 
®uftcÖubc, Siiprcr- 
(mnueb 
5 E. Sicüciitljaltr, SJlaU' 
tctmftc. 
(siillmaim, Schaffner. 
Lenz, 33ol)iibc(mtt. 
Sochmattn, Korüm. 
Neumanii, Sdjmicb. 
Roetz, Babiibramte. 
Rosenihal, Schaffner. 
Sellnom, Sdiantia. 
SBnllnmll), Bildhauer. 
Sollet, gutjrl). 
ö. 7 äatilkllen 
E Flikbkl.Glirinercibej. 
CSJoiÖagenerftr., SyrtC' 
bcl'fdics fiauä.) 
8. II äauMrtt. 
E Perkuü!!. Rentier. 
(8o#iutIciftt 0*5.) 
10-12 E, Schaum, Gärt¬ 
ner (ätcuefiomgftM.) 
Schumann, F.ihrh. 
13 Statte? lütz. 
E. 9oeom, Guisbes. 
(Pienzlauer Chauffee, 
ißöfcom sches Saus) 
14 Stitttcplafe 
E. Botzotv, Gitksbes. 
(Prenzlauer Glwufjtc, 
!äö8oro'(d)cä iiauW 
Riirnberg, Ätaurermstt. 
(Sdjimbtftl 2a) 
15 Holzplatz. 
E. Aotzow, Giilslies. 
(Preiizliittcr (ibausftr, 
Böxow jfocä Hans.) 
§til)tt, Holzlidlt. 
(Äcrneierfti ÜS) 
16 ibattitcfle 
E. ©pletematm, Guts- 
bcj. lallte 2cho»hr»l- 
jerstr 4) 
17 18 E, Stibncv, ®iirtn 
Sallhorn, Zngemeur. 
Wert, Dtütar. 
etner, «ifift 
graebrldv Slffiff. 
17 18 Schlösset. 
Gerschling, Sattler 
‘®!aboro, Satijltst, 
•iicriimiiit, ffim. 
Harn, Schlosser. 
Pleckeichagen, Etsenb. 
Lcamt. 
Rubolxli, (Si^ub-Öenmt 
Scherst, Destillat 
Schlief, Selten. Bote. 
Schrinbt Sattler. 
Tdiin, Schlosser 
Seltner, Schasfner. 
11 Soliytnb 
E. fsmbner, ©Brtnct. 
(tijicmtUiftr 17) 
StniIm, HolzWr. 
(Slcmelcrftt 60a) 
z>». 19 ii, 20 Poscncrstr, 
20 Baustelle 
E. Lel,man», Fabtikbcs. 
(gianfturtet Allee 3.) 
1-25 baijvllttz 
E, 91i£0lf-d'|chc Erbe» 
ttlochslr f>8.) 
Malsante, HolMlr. 
lPosenersir. 12) 
PolenSkl, Nutzholzbbl 
(SIm Osibahnlio! 1.) 
,20 E. Bischof, Sattln. 
(SnbrtaSfu. 70.) 
E. Sßitpiccht, Fuhth 
Franke. Fudrh. 
Iümer, Prvbnktenbblr. 
Srfiimberg, Fuhrh. 
Weist, Schmkw. 
27 E Meprecht, Ksm. 
3c|ttatn, Firilch 
Krause, Schneider 
Schti tb. Stellt» 
Stengel, Tischler. 
Tempel, Schonfm 
Wicvrechi, Fichr!) 
Ztlnert, Schulim. 
28 ii DanSmann, Juhrd 
Sn4tr Tischler, 
fcatber, ülcntpnct. 
Sorte, Grttnkcamdblr 
Ltcte, A, Fuhth. 
- E, Mich 
Mineiis, Schul»». 
Siullc, guinl) 
Polke, Sattler. 
•29 E.®rimb,3iaitrcrmfir 
Stclsl Liichler 
Gabriel, Leamier. 
SieiberoniMu, Sattler. 
Künstler ©ctocmmtt. 
Masche, Schmied. 
Bäflnberg, gufitfj 
Schulz, Satin er 
Tllomale ©d)anEi». 
30 K. Grund,Maiirermstr 
(SKcmelnflt. 29,) 
V. ‘Sotrnft, Schuhm 
Öeifrt, Maurer 
Bnnmoro, Sopfet. 
Joachim, Zimmermann 
Soft, USrtttnec. 
Kluge, Schlächter 
Soetljet, gitbrl) 
Meyer, 'imimcimmm. 
Mlilln, Maler. 
31 E Prejchct, Maurel- 
mftr. (Shibctäbotfet- 
ftr 40) 
V. Snopt, Qäjntiitc. 
Subig, Schlosser. 
Iertz, Stembmtier. 
£ail«, Produlienhblr. 
Gnlomon temnb.^camt 
Sa>chinSky,Postschaismr 
32 E. Gmtmel, Stmmi’i- 
m[tr. (üiitbeiobctfei' 
str 39) 
V. Reichet t,Zimmeipv! 
Busche, tzMlidlr. 
Bläuet, Slaaker. 
Friedrich, Maler, 
vage?, Zugfuiirec. 
Üiail Sitiiincrmaim 
Schabt, Wiiialtctillbk 
Stliolz, Saitltr. 
Sdiroebcr, Schnciber.i 
Srlfr, ibatfet 
jimigom, DrechSI. 
Koch. Fuhrli. 
Ktosche!, iMiu, Holz- 
waareithblr!,,. 
Laube, Ftthrli. 
34 E. Schuttau, ’gletsd)' 
wrhblr. 
Dolfiitz, önimbeomt 
34 Ktchberg fifm. 
HeiTiiiaim, Tischler. 
Leid, Ochitzni. 
Subitld), SimwtrscUct 
Möller, SimmEtmann, 
Schul;. Srlsettlidlr. 
Stib>chlag, Säiliffner 
Stiiglich, Maler 
Weder, Scideitivtrk. 
Zicbe, ©lijuhm. 
35 E. festnimmt, fflüttn 
Btich, Schaffner. 
Stcbler, 38m 
Vfncbrtd), SQts, 
Wrabeit, Ww 
['erbst, fißclct 
Hctiett, ^adrtlt. 
Hoifinaiiii Webet. 
Krugcr, StmitcEct, 
fittlltte, gulitli 
Psctiser, SdiltlAltr. 
9tc!,aii, HiiiibrlSm. 
$ (liefe, Dltilar 
Wanke, Säantm 
Wlchlein, stiipfcrfdjimeb 
36 37 Holzplatz. 
E. GStzsch, Sicntier. 
(Aubetdalb) 
tioblnmbct, Aitdliolj- 
hüir. 
SMbtifdjec Park 
a. d. Frankfurter Alle«. 
Gemeittdeschule getz. zu 
gruditfti. 38 
Statten la6 
E, Magistrat. 
Bausicllcii. 
E. Sttig«, 'JfeiiUet. 
(Fruchtstr. 37.) 
Ziirmierxlnd 
E, Äi tiger, Sieiititr. 
(iit uchtftr. 37) 
Baustellen. 
E. Schmlbt. Mauter- 
ntstt (fflttiirlftte.51) 
51 E. Schitildt, Maurcl- 
mflr 
Setjct, MaschmmMr. 
Dctlweilcr, Destillat. 
Hnger, ililaschittcnb. 
Sarlm, Stautet 
Soiticti, Anschlüget. 
Aiauir, Schvssmr. 
Äeiier, Ww 
Mowis, Siaitttr. 
Speise, 0)tlm$raml)bIt. 
SJieiatl), BJiouret. 
Sieli'l Mrherr. 
ä% Bau,teile 
E Ostwald, ©ärtner. 
CäKemcUtftr. 53) 
53 E. f "iroalb, ©inittit, 
54 Saitftcllcn. 
E. ScbtitoUc, Fudrl, 
(@ttbe»etftr 1 »ei- 
mann sches Haus) 
55 Neiibau 
E Schomiop, Laiiu»- 
tetnebtner. f»j)icm£< 
lerftt. 60.) 
50 geb r» Wwftr. 12 
57 E Rvsche, Setitter 
Sauimtim, Bebet 
Alildm, ProlokoMtzr. 
Dwgge, Sleimmtz. 
(iljriiigSlmtifcit, ®, 
hanbelstn. 
— M Lchiikibe, in 
fcclmamt, Sdiankro 
Kau6, Schlosser. 
Kmii>e Schmied 
Stell, Tilchler 
LabeS Schaffner 
yutbe, Schutzm 
Paus, ffiuwlct 
Pttltk Gtlmb Beamt 
Stfiarfer, Prw üchrer. 
©ttiij, oro Pol. Sekr. 
.38 E, Arendt Stentiec 
Bcücritttz. Barbier. 
Hoifmami, Slolkuibes, 
£elimann, Tischler. 
Schneidet, Mclilhblr. 
59 'liohbau 
E, (Stimb, Maiircrinstr 
(ärtcmeler)tt 21)) 
59» Stallbau. 
E. Gniiib, Maurernistr 
(SBi-nirleiffr. S*l) 
jib.59hii.60  Pol-iierstr, 
1)0 E. Sdjoimor, äimi- 
tmtetn 
Siifmg, "Unurermstr 
Sortong, Eofotnotmf. 
fiobelie, Sialinücnmt 
Ölten, 3c|tiitat 
Schenk, Toplcr 
eieUtt, öttmftamljblr, 
Mti E Sdjlbllle, Sch»I,m 
(5md)lfir. 22) 
V, firnftiiti, Schiilim. 
aieiillnt, feoljbbk. 
Heinrich, Telegtavl, 
üicsfe, Biitcait-Stcit. 
Pull Ww Ötitteri'bl 
Schmidt, SoFoiiioliuf. 
Si'eii«! Tischlet. 
fil E, McmeS, ‘Jientiei 
(®i. Ftaiikiurlerstr, 
133) 
V. ilrclt, Pnisionar 
beitlltr, Weber. 
Hsffnchtkt, Schanlw. 
Ischhemt, Ww, 
K»rm>, Tilchler 
Jlteifdimer, Äoibni 
Polrotz, Tischler. 
Keckjteqel, Ztiiimerer. 
‘Jiosmsfa, Tischler 
Samtgtp, Dachdeikei. 
Smmtlcc, Tlichm, 
Sücqner, Drechsler. 
Ztindkt, Silberarb 
02 E. 'Bell, RitterzutSbes, 
('•'nfjci^alü.) 
H ftat’ET, Weber 
Bergal, SaubelSiit. 
Dobtigk, Tilchler 
"liittmtr, Schlachtet 
Kieselbach, Biervcrlegcc 
.flliugeubcrg, McVcr 
Sttbriioiii, Tabatishblr 
Dleyderlb. Tchaikiter. 
Meyer, Dachdecker 
Pcege, Bschiet. 
NegowSkti, Zimmerer. 
Steter, Tischler 
Schasser, Schuht» 
Schenk, Biieftr. 
Stl'uh, Dur. Diener 
Stellmachn, 33orto|t!|b( 
ffietpt, Butiar 
63 E Buggetitiageii, 
t-chlachter 
Bresch Sattlet 
Engel, Siüttfitt 
Fiedler, Sdofet 
5>tol)lwb, Safjubcamt. 
tiolbenftcni, Schlosser, 
hellwig, SLtnied. 
Htr,og, StemftBmstt. 
Hctjdeii, Packm,tr. 
jtiatte, Schlösset. 
Aleve, Schlosser 
Loehler, Bdu'iin 
Lotn, Stfafjn. 
fiaichc, Weber, 
Artiger, Schasfu 
Pcw, Tlschl. 
iRidt, hdlsm. 
Schoickld! Klempner. 
Schulze, Tischler. 
Siliroalbc, Saliutcfr. 
Boltmami, Schassn 
64 E. Gentke, Km> (Gips 
Itr. 10) 
V 9ai mann, Schlosser, 
Htllkke, Schlösset. 
Hoffiimn>!,E,HandelSm 
— G, Maurer 
- S-, Schaffner. 
Wkw Sdjartner. 
atemuaim, Tischler. 
Schaaie, Schlolser. 
Sprenget, Ksm. 
Stablbetg, Schlo»er. 
ßj K ®ti  itle.it rm (Gips 
lii 10,) 
V. 'Mtmttiw, Schloiier. 
('Dfcmclcifli. Ii2.) 
Btichholtz, Schaffn 
ScKerfioii, Sieamt. 
Ja-gschat. Bchitbeamt 
Aiibr, Weber 
Schul,, 2,'tdenwiiker 
Lchwienhage», Sii&t 
Sicftcräh, Schaffn 
Nutte, ©armer 
lili s a Stilbnstorfc-ltt 63 
£ £wn mattn. Schlachtet 
(Jhtleliit. 44) 
Y. Hesse, Seit (tRuberä, 
dorserstt. 63) 
!öfi Stqer, Töpfer. 
Böttcher, Tlschl 
Dovke, Sbldm 
Reife, Schlosser. 
Sralm, doMlr. 
Lau, (Irrn 
X'rcmliaib. Töpfer. 
SllaMe, _i imtncrmmnt. 
'Ifu8, Heizer. 
‘Ilniilnibuig, ticamt 
Sti toter, Bcanil 
Stmiivctfilb, Echotit- 
fteinfcgei 
SBc bticr, Tlschl. 
zw. 6G «. 67 
ZludckSdorferstr. 
I>7 E, Salze, Gastwilth 
h8 Aaustelle. 
F, jitüger, Rentier. 
lFntchlstc 37) 
lA 71) 3t8ttopla|j 
E iscEfteitbcia, Statt* 
brmrntl) (Koptitdet- 
ftr 211,) 
71-77 Baustellen. 
E. Geistenoerg. Sinbl- 
tictutall,. (vlpntcftc- 
ftr 211) ■ 
:78 E. 2ang<r, Schautiu. 
tzlinrich, Maler 
SmB, Sdjluiser 
^tuftitii Schlosser. 
Müde, Schlosser. 
£>i)lcv, Tii*iler. 
Pötzolb, Maurer. 
Renslli, Ditiiar 
^ohbach, Lchaffn 
Schmidt, S(!)tteiber. 
Schuitz 3ltnmrrtra! 
Stubben, Dieweil 
Sftient, sSalmbeamt. 
fortsei f, Segelt«. 
71 E. Satithei, Destillat. 
ülHntur, Fudil, 
SBel)twib, Schaffn. 
SelDbetget, Tlschl 
Scbolb, Maurer. 
Rauer, Weber 
Schaum, 6h?ünt«il>iti. 
Sdiiemetitr, 5>ertngä* 
ilblr 
Lchimtz, ©vmitamljblr, 
SO E. «crliatb, »im 
(Srnbrrftr 10—18) 
Y. Staubte, iffejeptot. 
Uibirn, Kondukt. 
Sutskotuekq, Schaffn. 
littfltiS, Ztmmctmann. 
Sink ftlcmpuct 
sicher, SlUÄFtbcr. 
tiicbititer, Sch.mcb. 
©tnnp, Mal«, 
friottmalb, ‘i'Otttdjasfn. 
fealitcfh ob, (Sifent @e£t 
StW). Si fdtier. 
jeiicrSb, Zchuhin 
Zunge, Schlosier. 
jtatterll Schlo„cr. 
Äochliam, Malet. 
Müllet, Probuttenlidlr. 
Pttgel, Stiegrapbili. 
Schneidet 3d inchlti. 
Schulz, Destillat 
Stlmüka OnilntramtjMr. 
Wo!,Heil, StilUvcr 
81 F. ÜJItttt, Tticbler 
(»angeitt «'>) 
V. (iranbr, Arbeit 
eogett, yuhdWeibcr. 
huttei, Fiet,ä,wt!,b!r. 
hvenow, Lchastnet. 
,Hohler, Schudwt Tbrkt. 
Sttoue, Darktrstr 
L-eriim, gv.l,th 
Luditkc, fflagetm'fii 
SÄweuz, Äomt Bote 
Wedckiiid, Schasirtci. 
Biepttcht, M|in 
82 iv Sihtt op, H, Zim¬ 
mern ftr (ilRr titrier» 
st>. j.) . 
Adam SHoutctpd 
Sltlutt, Znttmeuu. 
iiuttiun, Ztmmeitu 
SEitulfli, Tilchl r. 
Puchc, Schlosser 
ßmnotuiafk yaljitlicamt. 
L.bmgei, öw 
ISroalb, Ztm Hermann. 
Siebtiiau, SdUoitit. 
Mclih, Tischler.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.