Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

Buchholz 76 geh. z. Okarinastr. 43. 77 geh. z.SchönhauserStrS R e c h te S e i l e . Baustellen. - t Straße lf 9 ->* 4 32 geh. z. Straße 199 ytr.43. 84 E Wemer. st., Tapez. 30 unbebaut. 38 Sommerhaus. 40 fällt aiiß. WackenVergstr. 42 geh.z. Wackenbergstr.133. 44 E Torfstecher, G., Bügler. 40 geh. z. Akkordionweg 18. Akkordionweg - > Baustellen. Okarinastr. 43 - > Baustellen. ■< - Schönhanser Str. - > Straße 182 Straße 204 Blanlenfelder S tr. - > Sommerhäuser. Mahlitz'scheS Hatt?. E Mahlitz, E.. Ww. Ettlich'fcheS HanS. E Ettlich, W., Maurer. Baustelle. Starke'scheS H anS. E Starke, E. Kranken» pfleg. Gravon'scheS Haus. E ungenannt. • Bauitelleru Schüre'scheS HauZ. E Schütze, H., Monteur. SommerhcmL. Protz'scheS HauS. E Protz, I ., Privatiere. Protz, Kutscher. Baustellni. Blanlenfeldcr S tr. -*► R e c h te S e i t e . 2—8 geh. z. Elfenallee 48. 10 EWegner,H„ Pensionär. 12 E Bankonln, G., Post Assistent. Förstei, C., Genbarm. Grüuberg, B., Pol. Beamt. 14 E Boldt, R „ Frau. Hanisch, Nbhu. S ta tionSmstr. a. D. Kuntze, st., Monteur. Küster. W., Postdetr.Assist. a. D. Edüastr. — 2380 — ■Norden 70 Teil IV Straße 199 L in k e S e i t e . Triststraße Gemarkung Schönerlinder Str. ->• Niederfchönhausen • > R echte S e ite . 1—27 s.u.Niederschönhausen 29 E Beer, K.. Werkzeugm. 1 E ZielStorff, F ., Gemüse», gärtn. (.BucherSlr.21). 3 lE Schmidt, K.,Zimmerrn. Handfchlch E., Betonmstr. 33 Sommerhaus. 36 E Reifer, A., Pensionär. ZielStorff, W.. Schlosser. 3 E Dummer, G., Gemüse37 E Wilhelm. A., Dreher. lücht. T. 8J EHabeck. O., Angestellt. 41 geh. z. Straße 182 Nr. 33. Baustellen. Straße 182 S inke S e ite . 43 E Bütow, H., Rentner. Baustellen. 45 Sommerhaus. 2 E Türke, 2L, Frau. 47 E Äahnke, iH* Bierfahr. Nachkunst, R , Maurer. 49EOffetoorth,W.,Mechanik. Piepke, H., Feuenverk. RuZczyk, P ^ Kraftwführ. 61 Baustelle. Schulz. W., Arbeit. 63 Baustelle. 63 E Weinert, M., Arbeit. Mühlcnstr. ->• 67ESamelnk, E., Arbeit. 69—61 Baustellen. Biktoriastraße R echte S e i t e . Baustellen. Zimbelslr. - > Elfenallee Sinke Seite, parkanlagcn. 130 geh. z.Straße >82 Rr.39. Berthold'sches HauS. 5 E Hermes, C., LederZitherstr. Straße 182 ->* Gurfch, R., Korrespond polsterei T. 132 fällt auS. Krüger, B., Kontorist. 7 E Schmidt, Mv Lackierer. Akkordionweg - > 134 E Toll, ilv Bierfahr. Mefferer, H., kfm. Angest. 9—25 Parzelle». 130 E Neuendorf, Banstelleu. 27 E Lubnan, O.. Landw. Linke Seite. Gerüstbau. Knht'scheS HauS. Dunlnicr. K., Postschafstr. 1 E Danmr. E., Ingen. 138 E Thiem, B., Schmied. E Kühl. St Kranke,rpfleg. , Wackeirbergstr. E Damnt, O ., Rentier. 140 E Schwichtenberg, P., Smolaret'scheS HauS. 29— rtffticrcn nicht 33 3 E Klahr, W., Buchhalt. Ladeschaffn. E Smolare* P ., Lackier. 35 Baustelle. > 142 EBretsch,W ,M itsahr. Scheffler'scheS HauS. 37 EEggert. F., Maschinen.E E Herrmann, K., VtShn. Schaffn, a. D . Baustelle. ESchenler.T.,Werkzengm. > Beamt. Bücher S tr. -> ■ Hausen) E Weber. O.. Tischler. Baustellen. 17 E Kobschätzk^ H., Just. Nr. 1—121 u. 2 -1 1 8 f, u. Leny'sches HauS. «<» Okarinastr. R echte S e i t e . Jnspekt. Niederschönhs. ELentz, 5l., Schmied. Baustellen. Gärtnerei. 19ELeh ma nn, E , Du chh altrin «<- Gemarkg. Zeldmark - > ■ ESührlng.P., Gartenbau. R e c h te S e i t e , 21 ESchluvp,H.,Wurjtwr.'?. Niederfchönhf. ->• (Bücher Str. 14). 23 E Ölebier, 23., Telegr. Baustellen. Gärtnerei. Linke Seite. Jnspekt. Wodanstraße Akkordionweg E Köhler, 2JL Gärtner 25 E Ziegenhorn, O.. OV. 123E Vokorri, I ., Maurer. 44 EEllert,W ^icbenSrnitLT. Li nke S e i t e (Pankow, töldiimilian* Fcvcrtocnrnu a. D . 125 fallt a«8. 46 E Kutowski, E., Kfm. strafte 12). < - Berliner Sir. Okarinastr. - - 48 E Brannasch, ($., Mag. Haase W., Angestellt. Baustellen. 27 geh. z. Okarinastr. 90. 127 E Bratvogel, Auguste, Gartnerer. Beamt. EBrümmel,G..Gartenban. 23 E Schulz, O., Maurer. Frau. 50 E Thielemann, W., techn. (Hanptstr. 16). Chamiflosir. • > Rechte S eite. Retmer,W.,Motorenschloss Angest. Laustelleu. Li n k e S e i t e . 129 E Konrad, J „ Bauarb. 52 E Paivlowiez, J.,Rvhrr. 2 E Schulz. F „ Haupt» 3 3 -3 9 Abbruch. Banstellen. 131 fällt aus. Bedienst, wachtmstr. d. Sch. 41 Schulueuvaru Dittrich'scheL HanS. S tra fe 182 ■5^e 54 E Hofer, K., Chorsäng. 1 EBrötzmaun,K..Iust.Sekr. 133EAbeling,M,kfm.Angest. EDittrich,G,Straßenbahn Siechte S e i t e 56 E ungenannt. CECarow,O.,KapeÜmstr. 136 E Lemme, T., Gußpntz. Benecke'scheS HauS. 58 EKrcplin,C.,Rbk.Beamt. Baustellen. E Benecke, C.. Frau. 137 Baustelle. 3 E Malchow, K., Frau. 60 E Niezel,K., Schweißer. 8 E Borgmann. F., Post« 139 E Scharf. (E„ Dreher. Benecke. H . Möbel T. Baustellen. E Niezel» M., Rentner. inspelt. a .D . 141E Weber, W., Buchdruck. Wieland, S ., Ww. 62 E Miels.O., strastwführ.10 E Förster, Chamiffostr. - > Maler. Arb. Schilling'fches Haus. 64 E Sptelmann, H., Post» Neidel, O., Kellner. Baustellen. 143EOstermann,F.,Schneid. E Schilling, Ä., Haupt» Asfist. Biltoriastc 12 E Kaja, M., Ww. 146 unbebaut. wachtmstr. d. Sch. a. D. Harsenweg 14EBaumann,st.,8»gfchaffn. Wichmann'sches HauS. 147 E Wolfgram, W., 60 £ Ottow, A., Ingen. T. Baustellen. Rentner. EWichmann.W.,Schlofser. GS E FiebeL Mw Frau. ^Zimbelstr. 24 E Stolzkr.T.. Bankangest. Berthold'sches HauS. Zimbelstc. 70 E Schroeder. G., Maler.26 EEuchner,O.,Pol.Sekr. BlankenbllrgerStr. ->• 149 Baustelle. E Berihold, T., Rechts» 72 E Fiebig, 23., Borarb. Okarinastr. -> ■ Linke Seite. anw. (WGO, Kurfürsten» «<- Okarinastr. Baustellen. R e c h te S e i t e . dämm 26a). Baustelle. Baustellen. 120-128 Parzellen. Amberg, F., ff*n. Angest. 3 ELailge,W.,Derfich.2lngest. Schönhanser S tr. ->• Schönhaus er Str. ->* Heinersdorf (P o st S f t v p a n f o t o ) 95 E Schmidt, A , Stuhl- 112 E BramschreiVer, H., 10—26a Parzellen. 47a Müller. 31., Kfm. T Blankenburger slechter. Bierfahr. Müller & Gruchmann Proj. Straße Mineralöle T. 97 E Plöh, A., Schlosser. 114 E Hell, O., Zementier. Straße 116 E Paul, R« Eisendreh. 27EHöffler.G^Holzhdlg.l: 17bMansle,H^Böttchermstr. 99 eiifL nicht. 101 E Fürchtenicht, 6» 118 E Langer, R» Bäcker» Arnot, B., Brauer. Schroeder, H., Mechanik. -^-Kaiser-Wilhelm-Slr.-»Fletschet; mstr. Höffler, <£., Kfm. 43 Meißner, I . , Rentner. 1 —5 geh. z. Kaiser»Wilhelm» — ©., Kfm. 103 E Werner, S ., Ww. 120 geh. z. Malchower 16a Elbrandt, $?., Heizer. (sltoße 66. Werner, A., Arbeit. Straße 101. Olbricht. 9L,fic5cii8miii.T. Prilipp, 51# Möbelpol. Malchower Str. 105 E Laabs, H., Fleischer. < - Malchower Str. ■ > 48b Rickmann, M., Arbeit. 6—9 Sommerbouser. — 3 - Sattler. 107 E Dreyer. W.. Ktnu T. Rolle, Arbeit. Samba!, E., Fleischer. 10 EBeckert, 8d., Buchdruck. Wischbergeweg. -> • 28 E Finkenrath.C^Fabrkt.49—64 Parzellen. Ojnst. W., Stereotyp. Baldurstr. 109 E Reimarnt, G., Rheintiche Waffel u. 11 E Albrecht, O v Stadt. Proj. Straße Handelsnr. Neukirchstr. ->» Honigkuchenrbrk. C. Ob. Selr. 05 E S tad t Berlin. Sleipnerstr. 111 E Grabek, S^Schaeider. Finkenrath T. 12 E Lange, tzran. Yatzlau, P , Maurer. (Unbebaut). 113 EPolzin,O^Schneider 29.30 EHocitcC J.,Holzksm. Albrecht, V., Ww. Slratze 56 116 Parzelle. Frost, tz., Postfchaffn. ^enbanten. 117 ESawallisch,F.,Dreher. Bran-n, E., Ww. Lange, H., Zimmerer. 0 6 -7 6 E S tadt Berlin. 119 E Engel, Herta,Frifeur. Berliner Straße Geppert, 9L, Dreher. Straße 30 -> • Kaiser-Wilhelm-Str. - > Haenel, Aw Holzhdlg. T Volksschule 16. 13 Parzelle. R e c h te S e i t e . . Brnhnke. P ., Ob. Heizer. 14 E Drobig, P ., SchriftL 2 geh. z. Kaijer-Wilhelm> — H., Mustllehrerin. S tra fe 12. Sturmheit, H., HauZmstr. lcik. T. 2 geh. z. Blankenburger Weis, W , Schlosser. Asgardstr. Str. 31. 3 E Burchardt, 28* 31 Sommerhaus. 18 Parzelle. Am Wafferturur - > 15 E Steinicko, {?.. Arbeit. Schmiedemstr. 16 E Blank, 6., Buchdruck. 19 E Grelenz,E.,HandelSm. «<- Kronprinzenstr. 4. 6 Sommerhäuser. ■< - TreSkowftr. ■ > 78 Parzelle. Zorn'tche Fabrik. 8 E Seidel, 9 t, Maurer. Appett .P " Arbeit. J2—39 Parzellen. 20 Parzelle. 17 E Suchy. H., Schaustell. 79.80 h. Schlick, Kfm. E Zonr, A.»G.,Isolier. 10 E Janecek.E..Retoucheur. Kilb, 9t!, Arbtrin. 21 E iöüititcdfc, Ww. Eickelnrann. H., Angestellt. Äenzelstr.->(Altglieuicke). g. Geräusche T. Mielitz, Maler. Lindow, W., Beamt. a. D. 40 Parzelle. Rathke, Rentner. Seiling, O., Gastw. Dergheimer,Dt^ Ww. Dämmstoffe Stoessel G.m. Ackerland. Otte, G., Schnhm. 22 E Schaue^ K., MaurerBahnhof d. Industriebahn Förster R., Stepper. L.H., Isolier. «.Ge­ Am - Michaelis. E.. Arbeit. 64 E Rutetzki,A., Fleischer» Drake, Hw Reninerin. E Niederbarnimcr Kreis­ Müller, P.» Kohlen. 7°. Protektor, Fabrk. f. Tyschewski, B., Zigarren. Schauer, Eh., Platzmslr. mstr, bahn. Schwarze, B^ Ww. Jsolieroed. rn. b. H. 1 66 E Schäfer,23., Mempner- Walkiewiy, 9L, Steinsetz. 11 Parzelle. °. 23 getz. z. Am Wasiertunn 2 Jden, A., Rottcnsühr. Scywarzenberg. F , Baustellen. WanSncr. I , Klempner» 42 Garten geh. z. Nr. 43. Am Wafserturm 18 —28 Lagerplatz. mstr. Sattler. Kronprinzenmstr. T. 68 geh. z. Sarner Weg 33. 13—48b E Pletz, st.. BauE B erg e^J.,Ttefbau A.G. •* Welske. K., Bäcker. stratze 4 E Schroeder, M» Sarner Weg - - untemehm. (Nr. 46). Baustellen. CW36,Jöiffntözcile 9). 81 Parzelle. Großfleifchermstr. X 43 Lehman» sen., 9t., Wendt. Wachter. 70 E Wähner, SS., Autofitht» Kleingarten. 82 E Koch, H., Buchhalt. 29—31 Parzellen. Gehdo, O., Fabrkarb. wes. T., HauSmstr. Axenstr. Arbeiter. 72 E Wolff, P ., Ifnu Beamt. RopoenrrS, Lehmann }u q . R.,8nrlcht. Gebauer, & , Arbtrin. , < - Axenstr. - > Schüler, R., Maschinen» 43a Nowicki. O., Bäckermlir. Klein, O.» Maurer. Blankenburger Str. -> ■ 74 E Dost, P ., Monteur. 82 Parzelle. Alpuacher Weg Müller, O., Monteur. wärt. Prattki, D.. Bote. 43b Bolzmann, A., Geld» 33 Sommerhaus. «<- Malchower S tr. - > Pioer. Mv Ww. Linke Seite. Seipel, I . , Bäcker. erheb. 84 E Diekow, 23^ Dentist Wolf, F., ZeitnngSsahr. Li n k e S e i t e . 5 . 6 E Fosut.'L., Altpapier'f. 44 Papensutz.H,Schweißer. Schaedel. G.» ksar.Angest. 35 E EllaS, I . , Aenwer. Igeh z.BlankenburgerStr.32 76 Parzeue. J geh. z. Malchower Slr.39. 3 Parzelle. Polizei Revier 281 T. Schläger,T.,Ler!äujertn. d3 E Lücke, E., Eigcntüni 36 Payelle. 78 Sommerhaus. Lübke, Hv Rentnerirr. 8 t . Schulz, E., Polier. 6 E Schmidt, Ferchland, Wanda, Elek» 44a Müller, B., Fleischer 37 E Klenner, Maler. Stellm. 80. 82 Parzellen. Rieck, I . , Maurer. Fuchs, SC Ww. trowerkst. 38 E Lindner, O., Pförtner. 84 E Mrozek, I . , Pförtner. 44b Steffen. B.. Büglerin. ©trabe 31 SabeluS, K., Verkauf. 6 Parzelle. — Wilh., Elektrowerkst.7:45 Dobrindt, Av AmtZmstr. 39—67 Laubengelände. 7 Garten geh. z. Straße 31 86 existiert nicht. 34.85 E Schasser,M ^Frau - Steinke-Str. 25). Schaumburg. E>, 60 geh z.Kandertaler Weg 89 Müller; M „ Ww. Fafnerstr. 45a SchnieVer, G., Krajtw. 61 Sommerhaus. Kurznlaun, I . , Kohlen T. 68 SonrmerhäuSchen. Bürogchitfin. Neitze, Gärtner. Führ. 63 E Schüneinann, K^ Kandertaler Weg 86 E Genreinnütz. SiedlgS.u. 59 EKnoblanch,R.Schneiber — M., Feinviechanik. Mechanik. 92 geh z.KandertalerWeg90 Schramm, 2L Rohstoffe 7°. Traber, W , Schlosser. WohuungSbauges. Bln. Knoblauch, B., Rentner. 11 EWeiland, A^ Rentner.65 Sommerhaus. 94 EGeng.J.,Schneidermstr Späth, W., Schlosser. 45b Dobrindt,A.,«mtSmstr. m.b.H. (Pankow,Prenz« 60 E Conrad.R.,Schneider» 1 3 E Dannel.H^Krirn.Eekr. 67 geh. z. Sarner Weg 35. Parzelle. Springe^ A^ Ww. 46 Pletz. 5 t, Baugesch. T. 96 Daitncl, juruH ., Krim. lauer Allee 67). 60a Sommerhaus. Sickert, M., Sekret. S arner Weg 98EHilgendorf,W.,Rohrleg. TenSseld, F ., Ww. Assist. . Straße 46aHolzmaun,F.,Monteur1'. Blelke. st., Kondit. T. . . geh. z. Sarner Weg 36. 100 E NeuwaÜ, H.. Ww. Baustellen. Fitß, 28., Behörd. Angest. 61 SommerhäuSchen. Henjel, St, Maurer. «<- Am Wasserturm • > — M., Buchhalterin T. 71 Parzelle. Gehe, S ., Bohrer. t Schmidt, H-, Arbtrin. 62 E Erler, Konlroll. Aidastr. Jozkowiak,E.Buchhaltcrin MSricke, S , DBcnnfb. 73 E Corinth, R., Maurer.102 existiert nicht. d. Sch. a. D . Erler, F , kfm. Angest. N echte S e i t e . Ottke, M., Ww. 10t E Schulz, H., Arbeit. 7 Baustelle. Sadegor, techn. Angest. 63 Baustelle. — G.. Post Aisist. T. 2 Parzelle. 76—67 Parzellen. 106 E Müller, L.. Maurer. 8 'unbewohnt. Salzwedel, M., Bertret. 64 E H ähnelt, K.,Schuhm. 4 E Noack, F., Heizer a. D. geh. z. Grimfelweg 142. 103 E Schröder, E., Eigen­ 9 E Kempler, W., Eigentum. — M-, Ww. T> 89 0 Parzelle. «<- Grimfelweg (N64, Chrisünenstr.1). 46b. Gerlach, W., Fiinmech. 87 geh. z. Kaiser-WUHelm» Lhieme, E., D z, Physik. tümerin. Straße 13. 65EZoschke,W ., Hansmjtr. 8 Sommerhaus. Gesinger, W., Seifen T Mstr. 91 geh. z. Grtmselweg 141. Wischbergeweg. - V Kaiser-Wilhelm-S lr .- > I Kupke, E-, Bankangest. 47 Reetz, Schlosser. 10 E Gösch, Ov Schleifer. 93 P arzelle.' 110 geh. z. Wischbergeweg 90. Biebrantz, H., Zapfer. 12E Geitzler, O., Arbeit. Aidastr. 14EGnmnior,R.,Bäckermstr. Hensel, B., Rentner. Kleingärten. Imme, 91., Kraftwführ. 1—8 Baustellen, v E Krüger, F» Tischler. 16 E Kühn, Fv Waldausjeh. Berndt, Arbeit. 10 E Schulz. B., Ww. Rudolph, O., Rbhn. Sekr. Bolle. 9L, Schlosser. Krohn, F., Arbeit a. D. Kühn,F.^li2 « Kraftwführ. 11 Barrelle. ■< - Feldmark 12 E Schulz, E., Rentner Schulz, ($., Melkerei. 13 Parzelle. 34 E Böhmert,R., Rohrleg. Am Steinberg i. unlct „ S t." 16 Parzelle. 16ETornan, ©., Gastw. T 17 E Wodke,W.,Fifchermstr. T. Am Wasserturm Müller & Gruchmann, i unter „W." O d e T. Wodke, 93., rt.Sohn,Fische
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.