Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

Verwaltungsbezirk pankow u m fa ß t d ie O rtZ L e ile Blankenburg, Blankenfelde, Buch, Duchholz, Heinersdorf, Karow, Niederschönhausen mit Schönholz, pankow, Rosenihal. Blankenburg Gut Blankenburg. |G Sommerlaube. 4a E Schreg, R., Werlmstr. 16 E Kircherrgemeinde 53-55 E Sandvos^A.,Ingen, Ahornallee D itfurtcr S tr . Blankenburg. a. D . (N r. 4b> « : Knmftcae - > Rüdigerstr. - > ~» Freydank, E li., Ww. Gern. Schule. 56 E Böthe, R., Schneider< - Harzburger S lr. - > HelnerSdorser S tr. 7> \7 c m,lfrcr ~ 9{llher (Krtrt<«if f f f n M M4i*Wt»» l j ( “ £ 7 “ ' p **v£ F * f Peters, L., Deuttstin. Äaltrnschat, F.,Gemeinde« mstr. (N 65, Neue Hoch. Li n k e S e i t e L in k e S e ite . S E «lschenbach, L., Eigen Ichtoeft. 4b E Schreg, R.,Wertmstr. jlraße 6). Panke ■ > tümerin. 1—3 Bansleltcn. 1—3 Baustellen. N S D S lP . OrlSgruppe Free>e.E,Haupllehr.a.D.1'. Garten der S tadt B erlin. V Böthe, (?., Frau. . ■< - Straße 47 5 E Listowsfy, P ., Eigen6 ERettemeier, E., Schrift Blankenburg T. Aothe,W.,MaglNr.Augest. -*r Tristste. ->• t it n ic tü t . Pankstr. - > 9ED utz,E..KrilN .O b.Aisist 57 EHllvebrand.E.,Schnlicd. schneid. N S V . Stützpunkt Blau S istoM fi], P., Ob. Post17 E Krüger, Bauer, Gieche, W., Krajtrvsüh, 58 Sommerhaus. 7 Banstelle. kenburg. inipekt. firiiflc r, G., Kfm. 0 EL Hanisch, R., Arbeit. 9a unbewohnt. 5 E Giese, O., Dauer T 59 E Hoffmaun, L , Leder» 7—9 Baustellen. Böttncrstr. W ., Landw. Hanisch, 9U Schlosser. S tra fe 7 Habernian».E »Maschinen arbtrin. 11 E M üller, A., Boumcisiec s. n. Karow 11 Baustelle. 18 E Gehrmann,-v., Stadt. arö. 11 E Lange. K., Banarb. Mälzlele, G., Berläuferiu. (WaidmaunLlnst, Ob. Sekr. a. D . 13 Garten. 6 EWeihranch,J.,Eigcnlnm 12 ENeichenbach,F.,Drchcr — W ., Tischler. Bei,elend orssstr. 18). Slrndt, F ., Rentner. 15 E Bahmann, 9l.,9lcittner. Banstellen. Priegul'tz.E,Knrtonarbtrin Brockcnwcg Diltberner, C.,Pol HauptLresebnrger S lr. - > Bernhardt, O., Sterrotyp. Cieciora, F., Bahnwärt, 15 unbewohnt. — M ., »Jnfchiictb. wachtmstr. 17 E Bauer, H., Schlosser. Cornü, F., lsm. Angest. (D ie amtliche Bezeichnung CtitojchfoS, F.. Getreide. T. Heimbnrgstr. 60 Sommerhaus. 13 Baustelle. Emmrich. F., D ip l. Jng 19 E Planitzer, M ., Ww. lautet Straste 43). Ziemer, 9t>,Schneidermstr 15a E Schwincr, L., Eigeu 61 E Domle. W., Werlinstr 15 E Friebel , Sucrvw, G., Laborant. 7 EMoch,J.,Krim.Sekr.a.D. Rechte S e i t e 17a unbewohnt. W ille, W., Bildhan. 27 E AdamS, K , Lagerist. 9.11E Ludwig,H.,BäckerclH Krenzin, M ., Fran. 2.4 Baustellen. Gutenfelsstr. 63 Sommerhaus. 29 E Langer. M ., Ww. 13 E Jungfer, P., Kutscher. 18 E Kieslina. Clara, Rücker, 3% Kartoffel T. 19.20 E S tadt Berlin. , 6 E Nichier, Zimmerm. 64 E (Solides. B v PostLanger, O., Dreher. 19 Amtssielle Dlankenbnrg 6c E Ditjchlowski, I . , Foesch, P.. Holzbtldhan. E Seidewitz, B., EigenBäckerei T assist. a. D . 31E M üller, K., Frau. Rentner. 15 E Gehrmani', H., Hallen 19 Baustelle. IfintcriiL 65 E Amelnng, I . , EigeuTheuS. 2l., Schlosser T. M üller, st., Schneider. Ludwig, O., Bäckerei. m flr. (N58 WeißenFricke, W ., Aacker. MEReiff.P.^resear.Llispekl liilnerin. 33 E Lettner, (£., Frau. 6cl E Herrnrann, R., Büro< 20 P ol. Reu. 284. Zweig­ burger S tr. 34). iüi rddelhanfe.S., Dr.,K f nt. E Amelaug, W ., Haudelö« Höfsler, G., Gaustellenlcit meldestelle T Leitner, Ist, totcinsctz. angest. V. Krüger, H.. Gärtnerei T 10 E Seidewitz,P.,MontagehilsSarb. Scharseusteinstr. Dornmah» A.. Rentner. Ulbrich, P ., Ww. Tauras, F., SiedlgSpfleg 17 existiert nicht. mstr. 66.67 E Giese, H „ Ww. Dürre, H ., Rcimtcrin. 7 E Blankenburg, DL., Wlv. Ziegelslr. -5 N ich te S e ite . 21 Baustellen. Schlichlniann, R., J u r. 68 Sommerhaus. Goede, O ., Gartenmsir. Hummel. H.. Borzeichn. 19 EBarz.M^Eigentümerln. E Soclfch. Gifletilüiu. 69 E SaUelberg, M ., SachCachbearb. 2 L,Gerberi,M^Postsacharv Hanke. 91., Hanprwachl- 21 E Haase, P., Strabeub Klare, O., Krastwsühr. W olff. K., Tischler. 12 E Schliers, P.,Wcrkmstr. bearbeiterin. 4 Banstelle, in flr. d. Sck. Lichtwardt, W .. Arbeit. Führ. 23 E Schulz, F., OV. Post. Sattelberg. A., Fabrki. 14 Baustelle. ü E Neinte, M ., 25m. Hansen. P ., 2ldmlnistrat. 23 EHannemantt,F., Rbhn. Nonnast, I . , Wohnn. schaffn, a. D . 16 geh. z. Urbacher S ir. 14. (Buchhokz, Straße 49( — H .. Ingen. a. S).T. Beamt. Ob. Schaffn, a. D . Franz. E., Ism. Angest. 70 Sommerhaus. - • N r. 39). Knaack, (£., Rentnerin. Szymezak. P ., M aler. 25 Baustelle. 24 Parzelle. Haase. K.. Terrazzoarb. 71 E Wagner, G., Gastw. T Kolbm. P.StabtbaumUr.T. 27 existiert nicht W inter. W-, Fleischer. Freischntzstr. - > Pawlick, I . , Arbett. M öller, O.. Klemvner. Küschcl, N., Expedient. 7a E Stelz, R * StaalSarb. Dorfstr. Ockcrtalstr. 25 E Hahnel, W „ Gaftw.l'. Wagner, G., Optik. ' Reiuke, 21., Ksm. Samrleben, F ^ D ipt. Nuprich, P ., ^ahnpraxis'll 29 E Graeser, 2L, Ww.(Steg- 26 E Gehrtens, P., Schlosser. 72 E Schiemann, Emma, s. Attt-Blankeuburg. Troyke, W ., Stirn. Landw. T. 8 E Harmnth, F., ßanblo.T. litz, Schildhornstr. 91). Oberonstr. -> • 8 E wie N r. 6.' Giflciitmn. Schäserstege ■ > Kuospe, M ~ Georgenftr. -> • Kewitsch, F ., Holelangest. Fuchs, A., Mechanik. Projekt. Platz Crfelstr. Autogenschweitz. Reinke, H ., Ksrn. Radzun, (£., Ww. -<-Karower Da»rm->21 ENeuVauer, Hedwig,Ww. 31 Sommerhaus. Rheinselsstr. TUftslr. -> * Salewskr, W., Feiler. StemporowLki, Ew Reihte, F., Dorarb. E Gahlow, N., Banex T. Ackerland. Baustelle. Buchdruck. Zwengel, A., iSro. 28 E MbbinS, H ., BilderOppermann, W , techn. Ewert, S « Arbeit. Straße 40 - > Garleu. 10 E Plöqer, 25., Stellm. Wiltenberg,H^tfm.Angest. Verichterstatt. T. Lehrer. 37 E Falkenberg, Geschw. Jüngst, H., Schrlstleit. T. 9a E Gcfche, F., Landw. T. E MöbinS, M ., 2Bio. 73 E König, G., Mechanik. 3 E Allendorff,P ., Schlosser. Nydzewski, H» Gärtner Bade, H., Landw. Eiqeutüm. E Friebet. Frau. 12 E Tränier, S t* Ww. 22 ENeuVauer, O.,Laudw.1. 39 ERietschel.G..Schlosser. 23 E Thiele, 91, tiigm lum . Weber, tz., Autoschloff. Liebert, D v Rentner. Banke. N., Gärtner. 14 E Gürbig, 21., Bäcker» 23 E M üller, G., Landw. 4 1 E Riele, H., Äislciif brt. T 30EW inlelnrann,E., Eigen 74 E P arlow , P., Jujt.Sekr. Borriuaink, H.. Packer. Weib, 0 t„ Manrerpol. m slr. tümerin. a. D . T. (N r. 2J). 10 E JudiS, M ., Ww. 43 ELüdemaun,K..Koustrult. Winkelmann.H.,Klempntr. Neichelt,R.,ElektroTeckmik. Friebel, H., sa u re r. 16 E ungenannt. Höpfner, M ., Krastwführ. Gluhinann, N., Ingen. 7- Straße 29 Tresebnraer S lr. - > 75 E Schade, F., P ol. Assist. Kos?atz. W« Mechanik. 31 E Lange, E., Zapfer. ^lacob, A., Gärtnereibes. 45 Parzelle. Kalbe, R., Kontorist. 5 E Holz. F., Ligentüm. 18 E Müller.F.,HaudelSm. 32 E Stein, B .. Technik. a. D . (Buchholz. KUngberg, K „ Pensionär. 47 Baustelle. Pofseckert, G.. Arbeit. 6 BamtcUe. 20EBienert,W.,Krastwführ. Parkstr. 7). Krüger, K., Kraftwsühr. 49 E Frädrich, P., 2lrVeit. 33 E Länger, P., Gärtner 10a E Gericke,E.,Zigarren's. 7 E M üller, K., Wächter. 22 Baustelle. Schade, H „ Reg. Ob. (N 65 Ne!nickendorser P rilip p , 21., Llrütrin. 10b E Stelz, R., Laudw. Maschke, M ., Sidtjcii». 21 E Rieger, O., Schlosser. Straße 92). Jnspekt. R e c h te S e i t e . Schneider, £).. Schneider. — W , Monteur. 26 Baustelle. Stuhlmacher, W, Rentner. JnngVornsir. Seisert, O., Gerber. 2. 4 Baustellen. Feldweg 3 E Miiop, W ^ Lrerkmstr. 23 E Glaner, E., Tischler. 34 E Spieß, (?., Schul W olski. I . . Dreher. 1L E SalewZki,W.,Drogecie Knop, <5., Tischler. 6 E ungenannt. 30 Baustelle. hauSmstr. a. D . 24 E M üller, g * Bauer T 8 Baustelle. 76 E Gropengießer, 2L, 9 Banilelle. 82 E Schmitz, E., Eigenlünr. 35 Sommerhaus. Postschassu. E M üller, G., Altsitz. SalewZki, W.,Lebensmitt. lOEKanlbarS. E.,Schlosser. 10 E Naabe.P.,PostVeamt. 36.37 ELeucndorff,LvKohlen E Schmitz, M ., 0 r l. 25 E Giese, B., Eigen­ K ipf, O ., tzausdien. 12 E Schlünz, R „ Behörd. Becker,P..Wcrljchuvbeai«t. Barth, E., Lagerverwalt. 11a E Stelz, 01., Landw. tümerin. 77 E ungenannt. (N r. 10b). 11 Baustelle. Angest. 34EDontschess,T.,Pensionär 38 Banstelle. rii-iiti» (tf ä Bade. R., Schlosser. 78 E Knprat, K., Werkzeug» Güring,A.,Fleijcherms!r.7'. Bogesenslr. -> • 14 Parzelle. Dontscheff, B.. Sngctt. ■4 - Eisenbahn • > Doclticher, Dr, med. 16 Baustelle. . schloff, i, Herrmann. O ., Rentner. - — R., techn. Ksur. RudelZburgstr. -> • tzirthe, W., Fräser. A rzt T. 11b E ©lernte, A.. Helf. 12 E S tahl, F ., Ziutiuerm. Ziegelstr. - > Pietrowski, Ä ., FahrUrbacher S lr Dankeubttng. E., Frau. i. Steuersach. T. Kliewe, P., Tischler. 18 Parzelle. 39 E Putzte, H., ReichSb. stuhlführ. Dietrich, E..Maschinenarb. 20.22 E Thon, St, BaukDln.«BlankcndurgerSpar13 Baustelle. Zugkühr. eilt! efe, E., Ww. u. DarlebnSkajso BogcscixOr. augestellt. 40 E Geier, £>., M aurer. 79 E M üller, O ., Aussichtsßcamt. nolsch, O., ScBtitSmiUcl. 24 E3acitickc,2L,2Bcrlmilr.T. K rop ^ E. Fleischer. Alt-Blankenburg 14 E Bald, A.. Moureur T. e. G. m. b. H . S E Perhdicß. Dk., Tischler. 15 Baustelle. O Lüdicke, G., Hausdieu. 26 E Schlechte, Krugstege - > Glampe, 2L Rentner. techn. 41EM atzke,H., schneidet 81 EGriinbcI,H.,Dr,tthcmik. 16 E Blrffe, Weiö. W., Zementier. Madest,O.,WerlSbuchhalt. Dreher. mstr. T 1 E Ecke. SB., Gastw. T. Buchhalt. Monschke, K^Rentenempf. la E Graf, H.. Bäckerei T. Bergmanu, Liua, LebenZ 82 E Haisinger, I . , Frau. 17 E Siinsou, W., Mechanik. Knrgstege - > . 30 Sommerhäuser. Hassinger. Ll., Pol. Haupt» Stein, l£.. Bailkangest. Neinknecht,E.Aqnarienban n litt. T. Mühleseldt, M.,Flugzeug. 32 E Moegenburg, K^ wachlmstr. 12 E ÄtÜQcr, 2L, Ww. 18 E Fellenberg,P., Cigenschloss«. — 'W ., Krastwsühr. Mechanik. 83 E Pätzold, E^ techn.2lssist. Richter, Ll., 3ngeiuT. tümerin. Schulz, I . , Milchhdl. 42 Baustelle. Somnrerhäuser. Stenzel. L., Ww. Ackerland. Stelz, H ., Eiseno. Arbeit. 12a E Görv. F., LebenS13 EH artleib,M .,P rivat!ere 84. 85 Banstcllen. Bahnhofstr. 66EGoldmann.W.,Spielwr. 19 Baustelle. - Straße 40 - > 2 E ButMer, M ., Eigen­ M it tel T. Hägler, B., Töpfer. < - Pankstr. - > Gräning. K., Buchbalt. 38 E Wagner. Eigentum, Kauiera. E^ Schneider. 87 E P iotro w sli, B., 2 0 E H a lle r.F . Möbeltilchl. tümerin, S attler. v. Lleudziersli.K.. 2Ubiit. v. Büttner, 2t., Pensionär. 13 E Böttcher, 2l., ErbKoch, F., Monteur T. 44 Garleu. Gärten der S tadt Berlin. 88 E Stom porowIlr, M ., 21. 22 Baustellen. Hatz. E., Schuhm. 40 Parzelle. 45EKaniera, P., Schneider» hosban. Panke Eigentümerin. - W o isli, I . , Dreher. 48 6eh. z. Straüe 39 Nr.14 — M ., Ww. NudelLburgstr. - > Schwichlenberg, A., Ww. Seife, O.. Arbeit. Schönseldt, R.. Entricht. 90 E Hauschild, H., Ob. 2 E Weber, A.. JCraftZiemer, 2t., Pensionär. 50 E Zimmermann, DH Bahnhof Blankenburg. Postschassir. a. D . droschkenbeir. 47 E Benthin, F ., Ob. Junenschlcif. 2a E streutziger,O.. Landw. 14 E Görtz, E., Frau. Bal-nwärterhanS 12. Berg, W ., Hanpllehrer. Thoma, D ., Kontorist'n. L E Krüger, P ., Bauer. Driesener,K.,EIektromont. Gürerbahnhpf Blankenburg. *< - Straße 39 Feuerwehrm. Säger, E., Wickler. — I . , E leltr. Köller, H., Ingen. Görtz, H., Poslassist. - 48 E Zimmermann. 2JL BearntenhanS. Eigentümerin(ZechUner Ulrich, R.,Hochschulinspekt. 3 E Schnittta, E.. BanstoffKrüger, 9)1., Landw. T 14a E Stelz, M ., tianbm.T. E Deutsche Reichsbahn. hdlg. T. Schulz, H., Stellm. Straße 2). B nng^ SB., Schuhrn. BorowSki, O., Rbhnassjst. 91 E Reimaun, G.. Tischler. Fraukenslr. Wetzrrch, I . , Ww. 49 E ungenannt. Cichblatt, 33., Postschaffn. Raah, H., Rbhnschassn. Burgwallstr. Reimann, W-.Schweißer'k'. 4 E Scheilhaner, ß * 50 E Richter, O ., Elettro 4 E Äruuow,A., SchmiedeJsenheim, E« Ww. Stessen, H., Nbhnassist. 93 Sommerhaus. Hertvigstr. -> • Kaffenbote. mstr. T. J Technik. T. K tttler. B ., Friseurmstr. Stöcke!, G., RbhiuJnspekt. Frost, Dreher. Kürschner 23., Jug. 1 ^etz. z. Herwigstr. 7. Gras, W.» Buchdruck. 15 E Scheeler, H ., Ww. T. Hartmutsir. Kühl, W ., Stellnu 2 EKöpte,W^Eigentümenu. o l E Funk, L.» Tischler. Klug, P , techn. Angest. Boetticher, M ., Bakteriol. < - 2lnffa1)rt z. SflitstclTcit. Güterbahuhos 2 - 6 Barrstellen. Hasemann, E., Werkzeug» Klünder, R., Rohrleg. Baustellen. Assistentin^. Kleingärten. 7—9 Gärtnerei. Harlmntstr. dreh. Krause, G.,Feinmechanik. Gnt Blankenburg. K iltle r, Friseur. Menzel, P., Gärtner T. Weiuert, H., Frau. : Sommerhaus. Feldmark -> • Schäferstege - > Schubert, I . , Tischler. uubewotint. t
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.