Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

? -- >r ’fr ( 26—40 Baustellen. •< - Planener S lr. - > 42 —50 Lieferland Schlelzer S ir. -> 62—62 Ackerland. Lössauer Str. -> ■ 64—74 Ackerland. Lichtenauer S lr. - > 76—94 Ackerland. Industriebahn ArendSiveg 2312 N o rd « 2 'Teil IV 1 2-1 4 Binder, (£v Pro 62 Müggelöerg.W.', Kistenm.172 Braun,'(k, Ww.' 1 Ritfcht H., Buchhalterin. 13.14 Baustelle. 70 • P o r t a l IL ' Moritz. H^ Techn.ReichSb. 16 E Schmidt.G.,Rbs,n.Geh. turist T. Reichelt, Rentner. Henye, M ., Arbtrin. Dewitz.M..' Wirtschafterin. Schmidt, O., Stratzbsühr.! EichVerg,A., Neimnachesr. Rnppeli, E., Schlosser. Assist. Jnng, M., Krastwsühr. FenSke, E., Ww. Sielaff, K., Schuhm. Orpira1.K., Viehexpedien». 18 E Simon, R., Werkmsir. v. Gsug, tz., Stoffter. Kiehnlopf. A., W. Malinowski, M , Fran. Wedell, W., Steinreg. Rädke, E., HauSlvart. 17 E Schäser, Arbtrin. Kaiser,E., Cchilderfbrk. 1 Kingel, M „ Ww. Rciiife. C.. Ww. Schicht, F., Bertret. T. 18. 10 Baustellen. Klnge, L , Ww. Montag, H., Jnspekt. ^ 53 £ Pelruschke, H „ Ksm Rieck. E., Arbtrin. Martsriedstr. -> • Koch, Arbeit. Slöber, C., Bratlmstr. i. la Blühn,, K., Pol.Beamt. (Charib.,Kuno.Fischer Schnmann.L..Apot5ek. T. Straße 20). Wellhotner,H., Dipl.Jng. Jäger, M ., Bantanftest.' 20 geh. z. Martsriedstr. 4. KoSlowSky, E., Ww. Wehpke, W« Wcilmstr. Zinaler, Frieda, ÄofjIcnT. OrlowSki, (f., Jlfm. T. < r Industriebahn Koester, B., Vers. Beamt. 21 flc lj.j. Norbertstr. 5. Zimntk'rmann, E., Lager« 22. 23 E W itl, Landw. Teqel—FriedrichSselde - > 54 EOrlowski, E., Altpapier Bfohl, K., Schweltzer. fintier, M.. Angestellt. verw. 15.16 E Evahr, (F„ BanW itt, Kohlen. Pilz, I . , Wiv. Papritz, K-, Ob. Wacht« Prange, W.. Arbeit, gesch. (Charlottenbq.). 65 E Weigel'sche Erben. mstr. d. Lch. 24. 25 Baustellen. P o r t a l UL V. Lindner. A., Schmred DunajStt, E., Maler. «atze, 49., Ksm. Schneeweitz,K.Bankbeamt 26 E Junge, Frieda, Frau. Ahlgrinnn, H., Buchdruck. George. A., Postbetr.Arb E Junge, J „ Apoihekrr. lOberseestr. 105). Schmidt, O., Schristsetz. Wernicke.P., Aulo-FuhrBrunk, W« Arbeit. — W., Tischler. betr. T. Junge, Telegr. Arb. Bleser, A., Krim.Ob.Assisl. Weiset, G., Ww. DornbrowSki, Pv Stäbler, E., Ww. ZimdarS, W.. Ob.Jnspekt. 27 Baustelle. — 9L Dreher. Buge, O., Bantbeamr. Han^wart. Tau. A., Trschlermstr. 66 £ Qnester, E., Ingen. Ganch, H-, Äfnu 2 Auer, E., Malerei T. Falkenberster Str. ^ Gnmnr. F., Pcnsionärtn. Arnimstr. Weitze, G. Tischler. Obst, W.. Vol. Jnspekt. 57—62 Baustellen. Bürde, W., Archi'ekt. Serse,G.,Ob.Zo«sekr.aD (Gartenstadt) Eommerstr. 72a Ertapp. E.,^lelschermstr Henkel, A., Psörrner. Rubach.M.. Berslch.Angest. Dähne, O , Prokurist. <<- ^oiIcnßcTstcr S lr. (A20.GrüntalerStr.48) Ww. Schneider, G., Pensionär. 63 £ Maleyka, Donhanjer, K., Ksm. Linge, F., Näherin. Berliner Straße 1 ae6. x.Fctlke»bcrgct ©tc.45. Buzkowsk, M., Pntzm. Baller, H., Telegr. Arb. Oberieestr. -> ■ Herrmann, P., Arbeit. Schadow, F., Montiererin. ,2 E Benthin, Ä., Lechnik 17. 18 E Giese, L , Ww. Ebcrlein, H., Rentner. Knorr. 9L, GebrauchSwelb Hel»ecke,R..Stellrn.Mstr. Stenzel, R., Kutscher. (Unterhaunstadt). Erdurann, M ., Technik. (Nr. 88). MaNo, C.,Schmiedemstr. Kroll. I . , Lföriner. Wehner, H^ Expedient. V Beuthren, Tapezier, Kriiger,K., Rlcifchcimstr.T. Giese. Obst. Jahii, A., Heizer. * Reineke, E., Rentnerin. W^mann, F., Ladcmstr. mstr. Hanse, A., Milch. Krc;iiser.,W^Schlossermstr. Ringmann, A., Ww. Nöhrbein, B., ilfm . 3 E Mentzel, A., Dreher, 19 Schmuckplatz. 64 E Dilten, E., Stölener. A., Ksnr. 77 E Kemper, 5 * Fleischertzempel, G.. Gärtner. «4- Waldowstr. - V Eikentümrin. Lüneburg, 06., Renlner. Sickert, 21., Inst. Angest mstr. 4 E Bolzmann, F.,Brauerei 3 Alex. H.. Fahrer. Degnerstr. -> • Ditten, R., Melkereibes.1'. Merzen«», M ., Jnslallat Dnx, Brauer. arb. Paetzke, 81., Ww ■< r TreSkowstr. Granzow, Gärtner. Buchwald, B., Buchdruck. Elzholz, E., Ww. Bolzmann. fc, Fein­ BukalluS, A..HauSwartfr 20—22 EJoeI.K.,Eigentüm. Lindenberg, R., Arbeit. Conrad, M ., Maurer.' Flebbe, H , Kraslwsuhr. mechanik. tWilmerSdf., Branden» 65 Banstelle. Rapp, H., Ww. Cuthniann. A^ Post« Fntterkilecht, F., Dietrichslr. - > Vnrgijche Str. 10). 66 Ej£iaa(£,D., Fleischennstr. Rothe, P., Brauereiarb sekretnrin. Ko'onialwr. X 6—7 Baustelle». Siewert, G,'Feinmech. Hatz, s?., Krastwsühr. Erlach, R«, Schnhwertst. Neidlrardt, H., Grotz8 E Stamm, K., Waschmfir. Hang,E., Mechanik. Eilingsseld, I . . Krast Groth. W., Zigarren. Sonnabend P „ Fleischer slelschermstr. y Baustelle. sahrzengwerks!. T. mstr. T. König, Ä ., Papier T Marjchner, SekretSrln Nengebauer.H.,Schneider. Ehristiansir. ->• StaniölanS.H., Znschneid. Ranch, Marie. Backeret. Orlhmanns, ^ Gemiise. Haack,Martha.Tankftelle7 Neuniann, O., Landw. Wodlke, I . , Konsilüren. Werstg, P.. Renlner. M üller, B., Bnttanis Anst 10 Baustelle. Sa Backhaus, < LandeSob. £., Rohland, P., Grotz23 E Jahn'sche Erben. 67 E Lichtenverg, F., Ksm Zimnrermattn.D..^ktntner. ll£Keppler,M.Krim.Beamt. Sckr. Fleischernlstr. T. (C 2, Könlgstr. 40). DobrzewSky,E..Blnmen1. 73 E^Benn, Ev Eigeiitüni. Sonuabend, G., Fleischer* Breitenslein, M ., Milck Kreuy. L., Fräser. Rippke, (&., Trlkotaqen Kratft, W . Arbeit. ft ritze, A „ AmlSmstr. a.D 12 E OAlicf), K.. Rentner. mstr. Orankeslr. - > Peichert, C , Fleischer. Becker, F , Postbote. M artin, W., Bnchbind. Kemnitz. K., Arbeit. Schnndt, W., Grob21—27 Banilellen. Borsdorf. H . Ww. Ringmann, E , Kffr. 13 E DesenZ, F , Tischler. Nadloff, F.. Rentner. sleischennsti-. T. Faltin, A^ Arbeit. Schneider. (?., Fleischer. Rehm, 5., Ifm. Angest. Roedernslr. E DeienS, E . Maurer. 78—81 Baustellen. Bierech F., tfm. Ängest. Friese. A., Schlosser. Sebastian, M.,Postjchassn 28—30 Baiiilcllciu 14 Baustelle. 2—84 E Lembke, < V S Lieilow, O-, Hauptmacht Hinze, P., Gcmüic. 31. 32 Kirchhof d. S t. Heb 15. 16 E Ruhm. 2Bn DerWttte, Gertrud, Sekret. Schokoladen« n. mstr. d. Sch. Randelhardt, W., LebenS wig- u. S t. PiuS»Gem messungsiechn. A rlt, E., Kraslwsuhr. Znckerwrflrk.'N Mittel. £ St. Hedwik« u. St Friemel, I . , ksnr. Äugest Kilrt.Eckert.Str. 17 Banstelle. 85 E N r. 8 2 -*4 . 6ö E Maron, Frau Kantz, & , Arbeit. PiuSgem. (Berlin). 18 E Fenyke, 91., Ww. Melchert, fs„ Radio« Breiter, (f„ Wer berat. V. Dzier;ou,J^ BhimcttT. Krnaer, P.,Arbeit. sK 68, Gleimstr.62). (lempeU)F.. Schön« techmk. T. Gericke. H „ ©chlorer. Vnrgsir. 10). 33. 34 Kirchhof d. S l. An Kuhfet». L., Ww. MieMifl, Ksm. Lüdike, H.. Schlaffer. Jnrk. 53., Flenchdeschart. dreaS« tu St.Mark.Gcm. Becker. VL, Schuhm. Laebe. W., Fleijchrr. Neichelt. Strabenb. Büschel, R., Gärtner. Lesch, L.. ßmridn. £ Gevreindekirch. Rat Bleeck, 91., Rrnlner. Lehmann. K.. Schlosser. 19 Baustelle. Anqest. Marquardt, Kare. • Kirchhof Rettig, M., Ww. S t. Andreas und S t Lotharflr. Derr, W., Montagcmslr Schröder, (5„ FahrstuhlGaslw. T. St. Hedwig« MarknZ (Berlin). Gaenge, Buchlialt. tüi,r. Ribbe, E.. Ww. 20 Baustelle. Müller, 9JL, Fran. u. PruS'Gem. V. Cefjm, O., FriedhosS — F., Arbeit. Gorahan, St.. Hpt. Wacht 21 E Borchert, EigenSchulz, W., Steifer. Nakielski, Emai (leite. inspekk. T — R., Arbeit. mstr. d. Sch. a. D. tümetm. rll!eier, E., ReichSb.Änaest Richter, M., Fräse.. Schlank. Arbeit. Marx. D , Blumen T. 5 Beier, 21., Rleifdjcr. E Borchert, Der. Götz, H., Bauschloss. Rofenzopf, F.. ^iciitner. 35. 38 Baustellen. Steffen, A „ Näherin. tänferin. — I . , Albeit. Suratdiin. Av PostTeschke, F., Privatier t 37.38. EBorhardt.Eigen­ Slollfttv. W., Kraftwführ 22 E Ehrentrant.G^ Arbeit. Assistentin. Haeder, Grundst.« Widder, A., Mechan. Urban, H., Wächter. tum. (Hannover). 23 E Tschöpe, Milch Ewald,L,Straßenb.Fiihr M att. Werkst. T. Berger, P.. Btersahr. Bollbrecht. P., Maurer. Klauysch, K., tfm. Angest. Hartnnff, E., Näherin. (NO 55 Chodowieckt» Winterberg, Ww. Zeimert, 5L. Arbtnn. Lange, K . Fleischer. B ojakowSti.W. Krafl wfüh i Herlniaim, W., Betr. straße 35). Wolter, W., Zmtmirm. 74 EKreitner.W.» DarmLaLlowSki, (£, Bnchhalt. Werber. Ochlich, Ifm. Angesk. Burlcheid, v-, Maschinen Omtzowslr. - > van. Heinke, H.. Arblrm. grovhdl. T. Lojak, I . , Vorarb. Tschöpe, H., Buchhalt. öüticnijur. Siefiemlr D ictie r, O., techn. Zeichn 24—Ä'Baustellen. Heinrich, A., Arbert. BstuTc, L-, Wiv. Paul. G . Beamt. 86 £ Bnschner. W., Eigen­ Falke, K.. Krim . Sekr. Wartenberger Str. - > 5aBallerstadt.E,Kraftwführ. Falk, G., Schxeifrr. Makassreh. R., Rentner. tum. (Schönebg.. Gocricle, £)., Koch. Fincle, B^ Frau. Pfeiffer, A.,MatchinenarV. ^lennning. R..Berw.Sekr Monnme'ltenstr. 13). Baustellen. aap, G^ Öb.Postschaffn •. V. Goldlchinidt, M ar a. Heinig A , Rentner. Plnmeier. R., Wertzengm Groß. ($)., 51cifrficrmstc.T Falkenberger Str. — H , Bürohklf. Laulerbach, A.,Landel§m Richte^ 4 - Buchhalt. 9im cr, H., Fleischer. Verwalt. Sommer Sellke, F., Wächter. Hofsmann. A.,Koutoristin Lemancsik, B., Wiv. Krüger, St, Ww. Bitterling. E.. Klm. Hoppe, W., GSrtneG Rnmisch, C., Rentner. Siewerr, L ., Pensionär. Brandt. F., Ob. Telegr. Liepelt, fl., Friseur. Augustastr. Rausch, C., Schlosser. Jnspekt. a.D. Korliauiak, I- , Arbert. Volland, M ., Arbtun. Seidel. 8L, Beamt. Suermondlslr. - > Mittag. (£., Arbeit. W iitllcc E., Ww. Schäf-er. E., Sattlerei 7. Aiebell, Registrat. DüirhöUer, M ., Ww. I £Polzmacher.'w. T. Grünberg. K., Brenner. Lausch, W., Schlosser. Hartmann, E. u. Appell. Arkeit. Eiserniann, A., Tischler. E Heike, R., Fabrkt. BehrenS,H. IL, Dr.,2lrzt T. 44 Lageivlatz. Schöndure H., Ingen. T. E Liidy n. Schreiber, MclttUror.F6r.T. Blieger, I . , Ww. Hoffmann, E., Schweißer. (Freienwalder Str. Bütmcr,Jtt.,Dr.Snn.aiaiT. 8 E Elfeldt. lr., Ksm. l. Röftrengiotzhdlg. Kunz, M ., Näherin. Dooie, P * Dreher. Kllnabeil. P., Fnhrh. Vir. 17. 19). Engeimann. Wv Stab:» Axe, O., Ksm. T. 45. 46 £ Lembke, G.,Zucker Kunze, 9L, Bäckerei. Göyke. H., Ww. amtm. T. Kreisel, F.. Wachter. Akt.«Ges.s.Roltschutz früher Huckwiy, O., Dreher. — G., Borarb. wr. Fabrk. (Nr. VL 84). Mey, £., Frhr!). Eraeben, 53., Dreier. Ohser, A« Rektor a .D . Schranben- u. Muttern^ Schröder,M.Konrektorin1 Muct, Ch., Rentner. Lembke, Ch., Fabrikbej. T. Schreiber. K. Arbeit. Hahn. A., HandelL»r. sbrk. vorm. S. Riehm & Pa^eler, Fleilchermstr. «<- Gertrudstr. - > 47 Garten. Münzberg, P.. Arbeit. • Hoffmann, 6^ Kfnu Söhne. T. Schulze, R.. Maler. Obers eestr. Schmerglatt. G.. Biersahr Wicht, E., Ww. — Fabrkt. T. Saar, A.. Ervedicnt. SageronSky, N.. Ksm. T. 4y £ LlchlenVerg, ß*„ 8a E Müller, P., Maurer. — R., Artist. — M ., Ww. Geflügelmanerel T. Widder, Sl.. Mechan. — N., Dreher. Strepert, N., Hansw. 8b E Rosenow, P.. .Arbeit. Werk». T. Völker, K., Nadler. * Klarmann. M v Monteur. 3EPechstein, M .. Rcimicr. Arendt, F., Fuhrh. ■ < - G en slerstr. - > ■ 9 E Bahr, Ww. Graiizow, E., Nraflwführ. Zielinski, B., Ww. — W.. Kraftto. Führ. 10 E Egona G. m. b. Pechste n,W,städt.Arbru. Lüderitzstr. -> • Kremser, M , Ww. Köppen, A „ Ww. Grundmann, E, Steno­ 71 £ wie Nr. 11a. LebenZnntt. T. E Pieper, A.. Ncnlier. 9a E Schöning.O..Rentner'k. XI DemSli, K.. Hausmstr. SknbTli. A., Arbeit. typistin. Erner, Clara, FlclschcreiT. E Bock. E., Ww. (WS, Latz, G., Banarb. Fischer. SS., Elektromont. Memmert. B., Aientnerin. (Arnsweg §2— 94). May, 33., Ksm. E Gramzow..(vEigentüm. Herna, A., BauhilsSarb. Kronenstr. 7). 30 £ Steffen. (5WLehrer T. l t Baustelle. Muggelberg, E , Kisten» Meyer. W., Ksm. (Weibensee,Seda«istr.l6- Leigrak. I., Verlret. T. E Wagenknecht. (L, Dehmel. G , Ksm. T. fabrkt. Lüdeke. F.. Rotatlonsarb. Ran, M.,Matz>Schneiderei Düterbahnhof d. JnduftrieAnhotd, E., Arbrrin. Bauttigeru T. I I E Rawald, K..Schlosser. Sage, I . , Stcllmachmsir. balin Tegel-FriedrichS« Beckert. W-, Malchruen« 49 £ Senirad, Bertha, 11a E Krey, E., Ww. ^istenfavrk. 6 Schramm. H., Steiumey. Vogt, Ww selbe T. schloss. Portal L 12 E Cuno, Invalide. Schwab, G., Fleischer. Wolss W., Dennst T. E Niederbarnimer Eisen Drechsler, F., Bäckermstr. Elicke, H.. Anfwartefr. 13 E Kühne,W.,Eigentüm. Drescher. F.. Kraflwsühr Strelan, 91, Zigarren. FelsH, l£., Arbmn. aberland, E.. Schmelzer Zimmennann, I . , Ww. bahn A. G. (Wilhelnrsl 14EBerzau. H.. (hqentüm.T. Trnrnl, H., Arbeit. Lr^eezinSkr, I . , 'JltDciL emrad,G,Behörd.Angest. 71a E Günther, M.,Fra»T. Hrkndsdörser.A^ Zigarre» ruh, Fontaneslr. 31). 14a £ Ehrüardt,' Eigen. Bntschke, M . Ww. — K.» Kistcnnl. Wrerzba Hauswart flobcl, W^ Dreher. ©üfcrQDjcrligtiitq Hodentüm. T Wrllert, K^ Ww 49a £ JaSzar, Lv Schmiede- HanSwirth.LFnhrgesch.^. Kadach. Else u. Lücke, j sck)önhs.(Jnduilriebahn) E Römer, Friseur. Elsasir. - > Jagnsch. F-. Ww. Maurer BeliattunaS- SS £ Giese, L., Ww. mstr. T EZabet, E.,Fler'chermstr. Suermondtftr. «->Albrecht, F., Krastwbes. gesch. T. 'ßdiol*. F., HolzkohlenFiyner, ©., Frau. Jmmisch,E,Polttennöbel7. I. Erchyolz, W., Arbe«. Kapikzke, £., Ww. MarirninS, K.. Kutscher. großhdlg. T. tzencr, H., Fensterputz. Nuhnke, Amanda, Fuhr« Giese, F „ Gemüse. Lerps, 0., F rl. Mrcklei, H., Haupt« beir. T Knopf, Arbeit. Grotze»Leege.Str. -> • Bahnhofstr. Hauschke. (L, Werkzeug» 8 Baustelle. Schmidt, E., Ksm. wachtmstr. d. Sch. Baustellen. Lippner, O., Arbeit. mach.. Berliner Str. - > — W., Arbeit. Möhring, B., A rttd rt. Berliuer Str. ->• 9 £ Löwenbrauerei Böhin. Schönberg, Huhn. Herdemann, FM Arbeit. 1 - G £ Gemeinnützig. BauBlauyanSA.G. (Berlin) Schütze, (£., Eisenwr. X Reichardt,.E., Obst. Sielasft tfL Ksm. Hinze F - Arbeit. genoffensch. Sieglitz Slessenstr. : E Weslpfahl. E. u. Rother, St» Darmhdlg. Menger, ($., Bäckermstr. Bennostr. Kobliy. M., ü'eriiilfsliL Schnbert, E.. Friseur T. LG.m.b.H. (Sleglitz). Eigentünr. fSW J1. 10—14 EJndnstriegeböude 50. 51 E Kellner. <£„ D r Kretschmer. K., Maler. 1 Gerke, A» Rentner. mcd., Arzt T. Grotzbeeren.lr- 93j. chnlz, Arbtrin. Berlin'tzohenichön» lGartenstadt) Lenz. F., Rentner. Hausen A. <0. 52 E Leerte, B.. Ww. Schumann, Apolheke, Grünberg,W.,iech».Akgeft. Falkenberaer Str. • E SSitlfc,' W.» Eigen­ Jnl). L. Schumann T . Lrndner, 33., Ww. Grütt, Darmhdl. 1—12 Baustellen. 10.11 Biieger.Et.. Braumstr. Bastian. Fleikchermstr. tumerin T. • HarUg, Part-Drogerie D rtlevllr. - > SckUÄting,A.KrLsiwsschr. Ään-ench, W ., Friseur. SatüM. £?., Rbhn. Bedienst. Tannenberg, F., W ehrn. Schurr. 9t., Konditorei T. 89 Baustelle. Schneider, M ., R cgifttat Bohatsch, 3^ FthcuVi.Ü ' Beamt.' OZwaldftr. - > LoerIe,H., Flerschermstr. E S
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.