Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IV. Seit ' O skn 199 — 2233 — Kranoldstr. K a u ls b o rf 15 E ungenannt. [10. 11. E Seeseldt, K.. |22a Heilscher, O.. Ww. 6—8 E Bartusch, Jägerstr. Kainzstr. 16 E Kersten.W., Pensionär. Monteur. Gigcutüiueciit T. — Ül., Büroleit. Sudermaunstr. ■ S tcildiiö|tr. *>12 Baustelle. Thiel, 9L Al,gestellt, Lenbachstr. Bartusch, £)., »Lrokurlst T. lor* Garten. 13 Banstelle. Bey, M .. HandelSsr. T. Baustellen. 2 E Schulz, 2)1, Ww. 14 E Kriiger, Kün. Wühle • > 2 EHahn, J.,Reich§ü. Ritsche, y7., 2Ul)in». Henkel,Beäa, Zatiafiov.T 15 E Hendrgk, H.. Minist. i Garten. Schaff», a. D . — 28,, Handelsm. T. Müdewalder Weg i £ Hoof, 33.. Ww. J E Vreck, P., Ww. Amtsgeh. a. D . Woelk, F ., Schuh« 24 E W aller, F., Invalide. Hpfmait», G., Näherin. 24aEPollnow ,W .Invalide. 16 E Schulz, F., ReidjSÖ. macherei. Hornsteincr Weg 4. 5. ©ntlc». E Strohbach, E.. Ww. 25 E Bamberg, W., Aers. Cheninitzer Str. - > Bedienst. 10 Bau.'ielle. Strohbach, St., Dertrek. L in k e S e ite . . 7 Baustellen. Baustelle. Beanit. T. 12 E Schwarz, 0 „ Eigen 6 E BosorSkv, A.. Rentner. 20 E Wauer, G., Tischler. S trafe 123 - > 8 E^ungenannt. tsmu 1—29 Ackerland. -< r Tolkiuittstr. Liß'scheS Haus. 9 Garte». Ä achr, G., Stenotypistin, Damiels, 9t., Minist. Felduiark 7 Parzelle. 10 ERndolph. G., Nciitiicr. E fitfi. R., Maurer. eber. H , Beamt. Registrat. 3 t Baustelle. 8. 9 ELeckmann.B.Arbeit. 27 Banstelle. Schwarz, E., P ol. Äeamt. Domke. K., Ärbeu. Gollmer, P ., Gastw. T. 33 E Koslüwski 91, Menzel, E.. FilnitteVeuu 28 E Kühl, K.. Tischler. SymanowSkr, BBG Klitzke'scheS HauS. Lehman», K., Maurer. SchnlhanSmstr. a. D. Angest. E Klitzke, F-, Eigentum 10 E niftCHftnnt. Makelburg, R., Sßerfmftr. 35 Banstelle. Krüger. G., Rentner. L1 E ungenannt. 11 E Gro»ert. G., Bürogeh. (StranSbe''q). Schipke, S t, Kaffenbote. Kühl, P ., Maschinenpntz Finkenwalder Wez Seekanip. A.. Reuluer. Hunschede. S ., Ww. V. Hermann, ? , NÜh» Lindemmui, M ., Ww. Staeaemaun. A., Pförtner 37 Baustelle. 12 E Sommerhaus. Bedienst. Ziche, G^ M aler T. Schnlz.A.. Stellwerkmstr. 49 Mebiger, O.. Glasermstr.. 39 E M ilbradt, F., NeichSv> 12 E Jentsch, 9t., Schlosser. Waldstr. 20. 21 E Hoppe, E., Ergeu- • Mehloerg. T., jlsnt. Waehner, N.. HandelSnr. Knch, Sfn F tL Teuchert, E., Just. fingest L in se S e rie . bcamt. (Bülowstr. 10) 40 E Polenzli. W.Buchhalt. 18. 19 Gärten. Stülrmer, H , P rivalicr. 23 E Burhoff, I . . Rentner 1—3 Gärte». Kastauienaltee 51 E Goethe. A., Etgrntnnr. 20 E Schade, C., VorAzsorks, P ., Obst. 51 E. unflenannt. handw. < - Ernst-Häckel-Str. - > 5 E Stiller, K.. EigenEverS u. Klapper, Bau­ 53 Bnustctfc. f. KarlLöurgcr Weg. Boeck. E., Asm. 24—26 Garten. 21 Garten. stoffe T. lüm cil». Kriese, P ., Nohrleg. «<- Ächenilr. - > Gemarkung Siechte S e i t e . Gerstmeyer, B., Farben T'. Ritter, F , Mechanik. Kaulsdorfcr S tr. 52 (Saiten. 22 geh. z. l^ichcuflr. 4. MahlSdors. GleiSberg, Gerda, Jcrtil- 2—30 Ackerland. 7 E ungenannt. 63 E McrlcnS, H., Ob. Pensroniir. Baustellen. wr. Gemarkg. Köpenick 9 Garte». Postschaffn. a. D . 32 E Teicher, H., HntlSncr. 23 E Suhle, Schmidt, F., Raucherwr. Ernst-Häckel-Str. ->• llESchulz,K.Llbhn.Beamt. 24 E Dlschereit, W ., Zoll. Beschmidt, O., ReichSb. Rat. 2 !» ke S e ite . Ob. Sekr. a. D . Baustelle». 24 W inter, E., Pächterm. 34EHoppe. 33., SiichfjnU.T 13 E Stollberg, P . Priv. Assist. Gärten. 26 EKranz, F.. Werkzeuge T Hoppe, (?., 2ifchlcint|tr.T. 25 E Sommerhaus. I Sommei-hänSchen. - Sekretärin (N 58 Böhm, R., Maurer. 28 E Lange, E., Ingen. Arndt, B .. Zapfer. Seebavstr. Schönhauser Allee 40). 3. u. 5 Sommerhänfer. Lichy, E., Arbeit. 36 Baustellen. Gärte». 28 EFrick,H.,Knnsthdlg.7 Scharnarrer Str. 15. 17 Gärlen. 54 Gaue». Finkenwalder Weg - > Baustelle». 38 E Lauge, E., Ingen. 19 E Regel, W. Werlsiihr. 7 E ungenannt. •< - Sadowastr. -> SO Kohlenplatz. -^-Gemarkg. MahlSdorf ->» 3ä Baustelle. Lanmgart'scheS HauS. 32 E Q ct!iidl;,lR ., S chneider* 40 E Guifch. L.,Angestellt.1'. 31 SouunerhauL. 9 E Huhn, W . Tischler 21 Baustelle. E Baumgart, tB* Ürgen» litfir. 32 unbewohilt. E Peschke, E.. Tischler. * < - Ulmenstr. 42 E Pansch, H., Pol. Llpiy, Erna, Stenolypist. tiim. 35 So»nmerhau2 . Königshüttcr Weg I I SonimerhäuSche». . 25 Gärten. Beamt. d9 E FuchS, M , Frau 27 EEnget.F^Fachlehr. a.D. Baustelle». Florezak, I . , Schnhm, Tlchardstr. 44 E Gutte. P., Hanpt- 34 Garten. (Roüerl-Koch-Str. 30) 2D £ Ä ratN ,.L.. Ww. Mstr. 35. 36 E Niedel, F., 15EKrenz, Fra». Banstellen. N wachtmslr. d. Sch. V. FuchS, R , tichnstfev. 31 ETejchner, G.Zimmerm. V. Krenz, P v Krastwves. Bach'jcheS HanS. Reichsbk. Nat. Guh. St., Gißcntitmcrln. Kniger, A., Ww. Walter, H., Werkzeugm. Parzelle. 24 Banstelle. E Dach, E.. Ingen. Oelimke, O.. Werkmstr. Baustellen. 46 Parzelle. - Forst. < - Dotzstr. - > < - Moltkestr. -> Skote, tz , Wäscher. Radtke'icheS HanS (37). 46 t . tzritsch, Gärten. 36EKuhnast, E.. P rivatier. 37 Garterr. Deutschhoser Allee - > Teschner.BZ., Zimmerei 7. E Radtte, Wv Gastwutö. Maschinensett. Grothe, E., Postfacharb. 38E S tapf,P ., Knm .Selr. 40 E Aühlle, R ., Krastw. 33 Parzelle. 55 E Schönebeck. tz., Ww. geh. Reimer, I . , Mechanik. Fuhr. (W15 Lletzen» 35. 67 Sommers,anö. — 2)L, Ww. F o rit. - > 57 E wie N r. 55. Seehans'scheS Haus (35). 50 Banstelle. Üurger S tr. 17). Klokow. P ., Mechanik. “ r Gemarrnilg < 69 E Ki:6e, O., P rivatier. E SeeyanS, H., DorarL. 62 existiert nicht. Rechte S e ite . Schulze, H ., Bäcker. Rabbatz,G.,Schnerdermstr. 54 Baustelle. Blrl.-Köpcrllck - > Bach, Krattwführ. 2 E Hardtko, 2BV Schlosser Ludwig, G „ Beisich. 2l». Sdilülcc'icheS HauS (33). Wühler, K., Schlosser. Garten. E Levy (MahlSdorf. Ain Kornfeld 4 vrenbau. — S?., Arbeit. 47 E Koeuig, O., SchloiTcr. gestellte. Moltkestr. -> FricDnchsti.). ö E 9litlcc.jim ,F.,Anaestellt. 61 E Delnzer, Erna. Eigent. Ander-, S ., Arbeit. Kchucr, E., Älcmpncrmsir. Baustelle». 48 uuvewohrik. 45 E M inulh, (?.. Eigentunr. 49 E Frömberg,N.,Delorat. 6 E Mudrtch, K., Wiv. (MahlSdorf Süd, Sckumann'scheS HauS (31). Hosemannstr. 10 Garteu. Reinhard, T., Packer. (017 WacschauerStr i 5) Dose, 23v Buchhall. W inklerftr. 52). E Schumann, P.. Llrbcic. 12 E Wort», O. Masch. Schmidt, I . , Wächter. Rode, £., Kolonialwr BauLdorsstr. Pfenntg, H ., Fuhr. Maatz, W., Bääcrel. T. Schüssel scheS HauS (29). Arbeit. Schnabel. 23., Bäcker1 Garten. 46 E Burd^äk.,LaLenlstr.a.D Neiffigerstr. Ranke, B., Postsacharb. E ödjUffel, (S„ Anleg. — O., chirurg. Mechanik. Rose. R., Knnstmal. mstr. T. » Ttiiele, F., Betr. Äugest. 51 E Blodau, (il|ricör, 2 EEatza,J.,Slelllverl»iflL MoSbacher S tr. 14 EKegel.A., Kraftwführ. Sperling, E., Ww. a. D . Eigeuliim. Schneller. E.. B r. med- 25 EStrohbach, F ^ Metall« 47 E Ltppcif, St., Frau T. 38 E Renner. E.,Klemp» Koscholleck, Arbeit. 9fizt T. L ip v e ri^G a S - u. Wasser Dormg. O.. Rieselwärt. 16 Garte». schleif. 18 E Hafrier. 23. Schlosser. Baustellen. nermstr. T. 3.4 ELrozek,Hedwig, Milch. Änlag. T. Soninierhänschen. Kinder, F v Krarisühr. 40—42 Gärten. Evest, 2L, Ww. 53EWoi1e,K.,Jnstallat (017 20 E Boenke, Vs- Mechanik. 73 EPsasse,A.,Gartnereibej Parzellen. 48 Parzelle. 44—46 Baustellen. Ä r. Frankfurter S tr 12) 22 geh. z. Ulmenstr. 13. 5 E Kaiser, Postassist, Gurk, 2t., Arbeit. 19 E Schiele.P^ Pensionär. Sadowastr. Ulmenstr. a. D . Pollex. P., Cinrichr. Kranoldstr. - > Banstellen. Baustelle». Platz N - > Zanderstr. * > Prüter, tit, HanptwachlSteiuhoff, A., RVkbeamt. 49. 59 Garten. 85 E Hecker, R^ Eigenliim AnderS'scheS HauS (11). 9liu MooStiruch -> • Baustellen. 51 E Sommer. A^Zeichuer. 48. £0 geh. z. "Rmibcqir. 27. 6 Garten. ulstr. b. Sch. E Anders, H., Schmied. 52 E Bürde, K. Pensionär. Banstellen. 32.31 E unbekannt. 62 E Damaschke, «., 7 E Engel6recht,H^ Einricht. Fenersteiner S tr. Lehrke. K., Graphik. (N r. 46). 36 E K irfdjfc,3 v Dekateur Schachtmstr. — H., Ww. •< - Hönower S tr. - > Mühltaler S tr. - > Parzellen. 38 E Erler, Anna. Frarr. Baustelle». Boehnke, Ä ., Maurer. Locke. H ., Drogist T. Wiedecke, E , Pensionär. Ltm Niederseld Domke, M ., AmtSgehrlf. E rler,A ., Antoschloff. 54 E SzymanowSkr, 8 E Weidner, K., Ob. Slckerland. Rechte S e ite . Linvenstr ->> LieLschee, O., Venstonar Jsclbergplatz Maschiuenarb. Postschaff». MoSbacher S lr. Baustellen. Bester, P ., Tischler T. Srndermann, S t, Ma> Uckermarkstr. - > Baustelle». Ackerland. Seebadstr. - > 60 Garten. fchinenschloss. Baustellen. 6 E Garmeister, P ., Tischler. Tlchardstr. -> • Karlstr. Baustellen. 58 E Stremetzne, SK Ksi'i. Rahnestr. 8 E Kola, B., Wäscherei 1 1 E Mey«er,T., Drechsler« < - Buchenslr. «<- Adolsstr. - > Stremetzne P» Kfm. 9 E Fischer, E.,Bankbeamt. •< - Scharuauer S tr. mstr. 55—68 Nestauraut'tzäger» 60 Baustelle. 9a E iSöOcrf, H., Inst. Benecke, Magdalene, F rl 1 - 3 Baustelle». 10 E Theisj, L., Krastwfübr. Am Konifcld heti». Schmiötflr. - > Jnspekt. 12 E SlephanuS, F., Ksm — M ., Abtlg. Leiieri». I E Noack, P ., Telegr. EMLncheLerg.O..Fabrilt. 2 E Boller, W., Kfnu Ostbahn 62. 01 E Blank & giern« 10 Banstelle. (Friedrichsfelde, TreSDauhandw. (SO 36, Pücklerstr. 3). miß, Jnduslrieolenban. 11 E_2}iiclimönfa,H,Ingen. kow Allee 172). 5 Baustelle. Am Baltenring L in ke S e ite . Schuldt, F., Rentner. Boyeöfen T. Qnenstedt, H. Fachlehr. Jselbergplay - > 6 E Enger. B ., Tischler. Schnitze, St., Gaslio. T. 1—57 geh. z. MahlSdorf. Krause tu iBrcitm felb, «■*- Diesestr. a. D . B arth, F ., Beamt. Uckermarkstr. * > Eichenstr. Dkaschinen'Schlossereil. Banstelle». Geitzter, tz. Schaffner. 14 E Weber, L., Postschaffn. Rechte S ct t c. 59—ß j Gärte». 60 93anstelle. 15—17 E Kunze. M ., LiUer. P ., Mafctjiuschloss. K n a k .rc .M w . 2—10 Baustellen. Birkeuste. - > Jselbergstr. 68 ELnbatsch,P.,Maschlnen> Stratzenb. Bearut. — W ., Ww. Weber, I . . Rentier. 64. 65 SommerhänSchen. 12 existiert nicht. mstr. 1 Lliimann. E., kfm.Angest. Gemarkg. HellerSOs. Stein . F ., BerukSseuer- 16 E Golze, tz., kfm.Angest. U Baustelle. LuVattch, WerkzeuglRi|!ow5fi, F., Pensionär. 66 E Schlenkrich, 2L . Baustellen. Parzellen. lüchrnu Mechanikdreh. 7 EWeusorrcr, O-,Eigentum. 20 E EberSbachM., Technik. ^-Wllhclmemnhlenrreg Uckermarkstr. * > l(> Baustelle. ^ Waldstr. SonnenkaIL^H.,V!ejallarb. Feldmark 7a E Hamaun. E.,Elgenlnln. Gehrke. E., «Sw. Jsetbergplatz - > Garten. Feldweg Baustelle». 7b E Haude, H., Elgentnm. Günyel, I . , Postschaffn. 18 E ungenannt. •< - Am Baltenrmg. -S 20—40 Baustelle». 68 E Meyer, 23„ Eliktrvl Banstellen. 70—142 Baustellen. 25 Garte». 8 Banstelle. Falkstatter S tr. - - 42 E Behrendr. E , M illel» mont. Nenlwtgstr. 26 E Lasch, E., Dentist T. Mädewalder Weg Forst. Grarihering'scheS HanS (4). schultehrerin. Baudisch, H., Monteur. Baustellen. Dotz, M , Pensionärin. K Deutschhoser Allee - > EGrauhering,R.Schlosser. 10 E Cachse, K .,J»geli. Krohne, E , Mechanik. ' 2Bitt, C.. Ww. 148 SommerhänLchen. 27. 2b Baustellen. Banstellen. SchouiS,B,Ob.Postschaffn I I Garte». Baustelle. — S-, Fraik.'., *< - Ridbacher S tr. -> • Giesestr. • > a. D . 12 E Schmorattz. H.. Ww. 68 Sommerhaus. Hamstenir. 70 E Grafisch, O., Futter- Sommerhaus. Banstellen. 29 Garten. Ritsche, 81., Schloffen 60 E Höpfner, O., Eigent. Mittel. T. 44-56. 68. 69 Baustellen. Slm Lupinenseld 30 E Kakerow.F.. Postassist. 13 Baustelle. (Charlotteiibnrg). •< - Telemannweg «>• 62 E Pohlitz,G..Dantangest. Baustellen. Baustellen. 31 E Kahl. E , W w / 14 E Buse. F ., HandlgSgeh. Sponholz, H ^ Backer. Baustellen. Chemnitzer S lr. 64 Bannelle. Jngolstadter S tr. 32 E Schneider. S., Ww Rost'lcheS HauS (7). E MatkhiS,H..Pettstonär. — Lina, Kolonialwr. 66 E Baartz, C., Textil u. Baustellen. 388 Baustelle. Kutz, O., Weichenwärt. E Rost, F w Werkmstr. 15 Baustelle. 62 E Ebers, I . , Ingen. Wäichc. < - Finkerrstr. «<» Geumrkrmg HellerL» 33 Garte». 8 E ungenannt. Kuschel, M ^ Frau. MYSlow itzer Slr. - > 68 E Bntzier. I . , Ww. Bmrstelle. dorf 34 E Dramm,H., Invalide 16 Baustelle». Baustellen. Schönherrstr. Kmdt, W., Baumatenal.7. 34a E Malhuse, H., Inst. 76 E Katz. 2t., Ksm. (P aris). Baustelle. Damerauer Allee 17 E Sommerfeld. M ..Fra». Münsterberaer Weg -> • Karge, M ., F rijeur. Suspekt. T. Banstellen. Heine'scheS HauS (10). 18 E B lo ß , G., Frail. 77 E Nsyball, $ „ Ww. Krmroldstr. - > 70 E Heusel, I . , Gastw. T 70—72 Baustellen. E Heme. H., Postsackaib. (Mailand). 74 E Schubart. C« Rentner. itc fia itö iit. ->* Honsfelder Str. 35 existiert nicht Appel, O , Pensionär. V. Nauumnn. ($., Verwalt. 72ERudUc8,W1 Schmiede« Battmann^H..BeriebLKsnt. Wühle -> ■ (Rummelsba. Haupt­ mstr. 36ERönifch.A'Pol.T-eaml Telemannweg - > 76. 78 Baustellen. 1 E Miereck, Schmied. a. D . Höft, E., Bauarv. Thärnagel'scheS HauS. straße 57b). Hornsteiner Weg -> • Baustelle. S c h d t, H „ Dolrnmstr. Jngolstadtcr S tr. EThÜruagel,O.,Werlmstr. Meyer. O., RLk-Beamt. 74 .SommerhäuZchen. 80 existiert nicht «<- Lenbachstr. - > r Straße 19 - > Lichteuberg, O., Schmied. 19ESchllliug.F.,Bankbeamt 82—83 Baustellen. , 3 E S eifert,H ., PoUAeamt. Thal, H., Pensionär. E Schilling. M .. Ww. Baustellen, * ^ Höuöwer S lr. Baustellen. Alt-KaulSdorf -> ■ 4—6 Parzellen. EichwaldgraLe» • > 37 E Michael. W.. Dreher. E Donrhrack, A^Reutner. 9Cm Baltenring -> • 20 EW lttkowsrr,R .,Ligen. Holbeinstr. 38 E Strelow, F., Rbhn. Ob. BiZmarckselder S tr. - > Redlich, H., Tischler. tnmerin (M ahlSdf.). Barth'sches HaiiS (15). 7 E SletnVera, E.,Bauarb. Schaff». Baustelle». V Steiizke, <0„ Pensionär. E Barth, 2h# F itia lle it. Kranoldstr. 8 E Mohr, 33$!, ktm.Angest. 39 E Hocfl, I . , Rentner Sommerhäuser. Rieühofs. Ch., Ww-.. Schöntaa'scheS HauS (16). Kohlisstr. Hönower S tr. 9 Banstelle. rS tralau, Ä lt-S tralau BaVsejcheö Hau?. ESchontag. O..Peusionär SBilt(oio3ti,H.,TifcI)lcrelT. Büllinger S lr. ->• N r. 54). E Bavst, G., M h».!öe. Krackeuöerger'scheSHauS(17) 2 1 E Borg.A.,Buchdruckerei. 1—47 u. 55 bis Ende f. u. 1 EKnrzweg. G., Schneider. Schmidt,W.,BerwattJusp. 10 E ungenannt. MahlSdorf. 40 E Büttner, W.. Hauptdienst. Sellert. 2)1., Ww. E Krackenberger, W« 2 EKroichwitz, ff« Fleischer. Kessler, Th..^a;idlaSgeh.> wachmstr. d. (5dj»< Ewald, K.. Heizer. e- «rrndtstr. - > Korbm. 22V O rte t P ., I n v a lid ^ E llEW btfcmcmn, f? .,S $ itW Gülle. PL..Werkzeürfchioss. ^ Reisiigelstr. * Meyer, (E> Duchhälk.^ 22a ESlIoejJt>clfct„ M ai«« » 48 E Suckan, K., Kellner 3 E Heuschtel, F-» Radier. 3a EHrtz.H..Magistr.Arrge!i. 12 Parzelle. ' Jahlonka. K., Monteur. 7 SommerhauSchen. Uckermarkstr. mstr. (KarlLhorK Karl- 49 E Karle, M „ Frau. Stowesrr. Holbeinstr. - > 41 unbewohnt. Heutschel, G., Seemann, Egon-Str. 4). 8 Baust.elle. Parzelle>u 4 Garten. Baustellen. norte, L . Pensionär. BauSdorsstr. - > 9 E Äosemann, 93lo. Gemarkg. HellerSöf. > Köppe, 8L, Privatier.
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.