Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

I V . Teil 289 'Osten 1 6 1 — 2195 — Minswcg B k esb o rf 18 6 Wernluth.M.,Bäcker- 218 M uffel. 0>., Ob. Wacht 13 E Reiö.G..NeichSb.Ob. Lissacr Str. Kreuzschllabelstr. 24 E Walther, E., Bücher 20 Baustelle. icuisorhi f. geh. z. Königstr. 17. Ladeschaffn. rnstr. (B erlin). »tstc. d. Sch. Ärabensprlilig -> • Am Waldberg -> • JaeckS, A.,Rbhn. Triebw. Warnke. P , K rajtw jühr Wachhol.;, C., ReichSbk. 201 existiert nicht. Königstr. führ. Äugest. 220 Aauslillen. jsnfelmfic. Li nk e S e i t e Linke Seite. 22 aeh. z. Königstr. 110 W alther, Buchet* Werner, M ., Frau. 293 E Klein, M.,Rentnerin. 222.221 unbewohnt. 24 E GenS, Fahrmstr. T. 1 EFreudeureich,A., Telegr. 15EGeorgi,A., Ref.Lokomot. I geh. z. Gravensprttng l35. reulTocT. 220. 22d Parzellen. Halonga, B ., Friseur. 3 exiitiert nicht, Handwerk. 20 E Trottnow, VI., 25 Baustelle. Fuhr. Sieck, H , tfrn. Angest. 230 E Fich. W.. Bäcker. 3 existiert nicht. P rivatier. 232 E O hlig,A..G .(R hein o Baustelle. W ill. E , Buchhalt. 293 £ Lumpe, K., Eigen Fürslenstr. - > 7 E Schiller, F., Rtnit. Barts,oldy. K., Werkmstr. 3 E Wittkelman», M..Eigeir 17—21 Parzelle». tttmcciiu land). 26. 27 Baustellen. a. D. tumerin (W 8 Behren 23 EH offim m ii, L., StenoEichblalt.. (?., V w . Graus, $¥., Arveit. Lumpe. L. 0 ., Ingen. strafte 17). Schüler, i t , Ob. Wacht. 28 E Gayke, R., O 8. Post-28 geh. z. Prinzenstr. 20. Krämer,G.. Klempnermstr. tttpistin. Scharf, W ., Ingen. schaffn. rnstr. d. Sch. Deutschmann, A., Ww. Prinzenstr. - > Hoffmann. W., Kopierer. 297 Parzelle. Geraldstr. -> ■ Liegener, A., Kfm. 7 Banstelle. 9. 11 Baustelle. 30—31 Baustellen. 25 E Schmidt. £>., 299 E MakowZli, St., 9EPaftlack.W..Kanzl.Assist. 234 E nugknannt. Slm Weidenbruch -> • 23 Abbruch. JG geh. z. Herzogstr. 17. Angestellt. Techn. Angest. 230 E nngenannr. 30 E Lorenz.K., Zollerved. 13 eristiert nicht, UEjtcIlCf.(£.,iy{stlci-ciflcfchT 27 E TcSfc, P., Rbk. Äugest. < - Herzogstr. 301 Parzelle. Grotlre, W., Jugeu. T. 13 Reimelt, ÜB* Werkzeug«:. lo Aanstelle 33.40 EStürmer,E.,Tischler. existiert nicht. 29 E Grofthauser, I. , -<-Srnm ttr. 31 Baustelle. Schnlz, 93., Tischler. 17 existiert nicht. 42 E Sander, H..Bäckermstr. 15 E Keller, 9 t„ Schlosser. Monteur. 303 gel). j l Jrmastr. 2 238-210 Sommerhäuser. 19 E Radlach. W., Dreher.32 E Deutsche Reichsbahn. (C 2. LandSberger S tr «<- ArnSberger S tr. - > 31 E Sobiray, A..' Frau. 305. 307 Pnrzellen. Volgt. F.. Schlosser. 33 Baustelle. 17 Baustelle. 242 E Berger, F . titcuisor. 309L.PagelL,B.Dev ifeiipritf R r. 82). Sobirau, G.,Krastw.Führ. 19 E Lülcke,At.,NbhnVedle»s1 33 E Kluger, P., Kontroll. 21 EKekler,B..Etgcnti'lincrin 34 SammerhäuSchen. 244 Sommerhaus. 4 t E Seiler, I . . Wio. Ttergartenstr. 24(5 E Werner, F.,Schlosser 35. yo Baustellen. E Ketzler. A., Tischler. ’J'Mijer. H ., Gärtner. Boguth, P ., Monreur. Maas, M ., Hallenmitr. 311 existiert nicht. 21E «Schüler,H., Postschaffir. 35 Baustelle. L3 £ Kollberg, L., St|chlcc. 37. 38 SommerhauSchen. 313 geh. z. Tiergartenstr. 2 218 Sommerhaus. Fürstenstr. 39 E Scholz, I . . Schlosser 250 E Hoffmann, W ., Kfm. 25 existiert nicht. 23 E Schröder, M ., Eigen­ 315 existiert nicht. Erbhofweg ->» Zenkc.Z'., Lokomot. Fuhr. 46 Baustelle. tümerin. Jtrhtke, F., Versich. 27 Parzelle. 317 E Rnckert, H , B rJlfut.T. 18 E Kernspeck.A., Eigentlim. Schröder, G.. Berkanferin 37 Baustelle. Angest. -< - Wulkowcr S tr. - > a. D . 40 E Heinrich, H.» Rentner. Keinspeck A .n . B., Fuhr 25EBrachwitz.F.,Pensionär. 19 E W iU, P ., Ingen. 2o2 E Sommer, S., Eigen 29 Baustelle. R e c h te S e i t e 41 E Wiegand, K.. Kfm. I 27 E Döbbelm.K., Rentner. IL E Ogrodowu.O^Ingen. lumcriiL 31 existiert nicht. gesch. T. 2 ocsj. z. Alt-BieLdors 32 13 E W olf.E ., Bersandleit. Bartjch. H , Lagerist. Lewin, B.. ReichSangest. Lagen;teiu, O., Einricht. -9—31 Baustellen. 33 Darzelle. 4—12 Gärtnerei. 13a E Oppel, H., MontageMohr, A.. Kfm. 35 Sommerhaus. 42 E Dentsche Reichsbahu. Krieger, E., Ww. Weibenhöhec • inspekt. R e c h te S e i t e . Sommer, 0 ., Rentner. 13 Baustelle. W ohlcr, B ., Rentner. 37—43 Baustellen. 14—24 Ackeiland. Projekt. S tr. 2 flelj. v Am Waldberg 37 45 E Poezatek, L. K., 254EKeujche,E.,Handelssr. «<- Gut Blu.» S chriftleit. Rechte S e i t e • < - Moldauer S tr. 44—48 Baustellen. öeufer, F., Schlosser. 4 E Schröder, E., FleischerFriedrichsselde 47 E Ran, F., P rivatier T. Ost bahn rnstr. Parzelle. 19. 50 Halzvlatz. S iitm id , 28., Lokomot. Elsterwerdaer Platz - > 4 existiert nicht. E SchmellerL Schn'tc' 3 E Pohl, M ., Schlosser. - Projekt. S tr. • > ^u h r. Arrivnrt. Brinker.Holz 1 . 250 E Willntzky. O., Han« ö E Risse, E., Gasiw. 26—32 existieren nicht. Lllnchhammcr Str. 8—16 Baustellen. 51 E Meijzner, O., Betr. (Gaffen). - * r Oberfeldslr. -> ■ delsvertret. T. - ArnSberger S tr. - > 34—38 Sommerhäuser. Ingen. Warmbader S tr. - > 18 Baustelle. Buchwald, 23., Maurer. 258. 200 Baustelle. 40 E Krause, VI., Arbeit. 63EBiermann,E^Schristleit 20 existiert nicht. 8 E Ackermann, 2B« Ban•< - Hadubraudstr. -> ■ Araule, K., Maschinen55 E Stollberg, E., Telegr Linke Seite. dagtst. E Weber, K., Pensionär. 262 Baustelle. schloss. Änspekt. Lappincr Platz L Garten, 24 E E., Getreide. 55a E. Marks, E., Bank2G1E B cljl, tz., GVeiüor.T 10 E Vcpd, F., Konftturen T. Leo. £>., Schlosser T. j Abbruch. 12 ELawrenz, B ., Fleischer. Schmidt, E , lsm. Angest. tlhlm , ($., Äraphik. 42— lG Sommerhäuser. Kaiserstr. bealilt. 5 E KteuöN). P., Fleischer- 26 E Baunigarlen, O.. 260 E Simon, F., Buchet I I E Sebastian, (£., Fran. 48. 50 E (Soildjifl, K., (Unbebaut). 57 E Bahr, K.. Postiuspekt. mstc. Baugesch. T. revis. T. D ürg rl, <8. K , Ävaen. iirofhu. a. D . Kleustl), Elisabeth, Dryzynöki, i\-., ffriiscr. Onwald.G.Handelsvertret 268 E Winzer, A.,Schlo,ier 23 SommerhanS. Bahr, G., kfm. Angest. Fleischerei. 30 existiert nicht. Sebastian. R , Sleuerjekr. (U. S . i?U). 52 E rttemnS.W.. lfm.Angest u7n E Bischof, G., Ksm. Lappmer S tr. — H., Majchinenschloff. ‘ Baustelle. V Wttizer, B.. Lehrer . 10 E Rantenberg, ÜI., 54 - 58 Banstellcn. 59 E Stephan, B., Monteur. 7 Abbruch. (Waidmanuslust, Oberseldstr. Stenerjekr. Paulinenauer S tr. - > 61 E Gottwald, W., Grabensprung • > 9 Baustelle. Bendendorsstr. 123a). Potempa, W ., Mechanik. G(l Somnierhünschen. Berfich.Angest. 11—15 Abbruch. Linke Seite, 1 8 -2 0 Parzellen. Rric§, (?., Krastwsnhr. 02 E Tschittke, rli.,Gaslw. 63 E Steimcke,F.,Schlosser. Pirolstr. t Banstelle. Sleintha!, ©., P o l. Ob. 22 E Petermann, (9V Erntedankweg Rentner. 3 E Hein, Cr.,23anlöcamt.T. L7. 19 Abbruch. Krüger, 9t., Rentner. Sekr. a. D . Lötschüergstr. 21 E Steier,E^Töpsenuslr.'s. 65 E Heinrichs.W^Bäckerei. Boese, O., öetbccljeb. 270 E Hobusch. W.. fisin.T. Lecse, Ät., W lv. Tschmke. 5 - Schlosser. AiuBleSdors 65a E Schul;, A.. Kohlend M üller, K Arbeit. 24 Bnuflellc. 23 E KrebS, A., Bnchhalt. -. Modellschioff. Votttmann, Fv D r, Garten gel,.z.Alt«Bic8dorf 6. Stu'ebet. R., Bankangest. 26 E M üller, Weber. u E W m tfdjer, W., BäckerD irektor T. Klon, W., Former. — Arbeit. 5 EHoraceck,J..Schneider- 1 E S e lt,F ., Kohlen T 67 E Hartwig.F-..Eigenlttm. 272 E BirMölzer, E., M üller, 81, W ehit|ic. uiitr. 04 E Wicgmib, O.. 2 Parzelle. 69 Sommerhaus. Beamtin. Grohn, W , FaLrkt. T, »Mir. W olf, 5., Schlosser. MuseumZbeamt. E Gerilch, Anna, Eigen» 7t E Sonmer.W., Schlosser. 274 ESander,H..Bam nstr. 28 Garten geh. z. W ulWilke, K , Bankangeft. Hock. A., (SchctÜlcit. Böhme, H., Ww. tüm ctiii. 73 E ungenannt. Labitzky, B-, Bankbeaml. kotver S ir. 52. 7 E Peter, O., Ob. Telegr. 27 E John. SL, Ww. Ranch, 9b, S . S . UnterGerifch, F., Majchinen­ P rojelt. Str. Änntramstr. Wnlkower S tr. Fehlan. H , G ürtler. Jnsp. T. fhtnuUchr. schloff. T. 7"—89 Banstelten. 276 E Kühl, E.. Hntm. 30 E. M üller, W., Former. WictschastS'Genosseiischatt 29 E Scholz. I . , Bra.ier. CG-7 4 Sommerhanser. E ötiinz. !y., KrankenpNea. 91. 93 existiert nicht. Frosch, F., Malerinslr. T. 32 existiert nicht. deS Obstbaues m. b. H.T. 31 E Martin'sche Erben. 76 E Krause. I . , Eigentum. MohS, W . Rbhru Betr. 95 Baustelle. Gossow, P ., Hauswart. Fechner, S t, Nenluer. 278 E Zowe, E» Privatiere. 34 E Wachs, P ., Rentner. 9 geh. z. Kaiserstr. 18. Assist. StonimaubctrocQ - > M a rtin, <£., FUesentcg. Kaiserstr. - > Jtrause, Dt., Arbeit. (Nenkölln. Bergstr.145). 30 E Schneider, Statt, E Fabij#, F ., Eigentüin. 97 Baustelle. 33 Parzelle. Retuscheur. < - Lappiuer Platz - > — tft., Schlosser. Lindncr. W , Lager» Weivenhöher S tr. - > Johannsen, E., Werk35 E Schulz, R., Rentner. 11 Narrelle. Kuuert, G., Einricht. verwalt. R e c h te S e i t e zcugm. 13 E Juhnke, -./.Gerüstbau.37—39 Baultelleu. Schwintzer. Frieda, 280 E SchedlinSki, G., Parzelle. 2 Baustelle. ' 33 E Esch, H , ForinenVan. 17 Baustelle. Lebensmitlet. Verwalt. Jnspekt. 0 Degelow'schc^ HaitS. R ech te S e i t e . 19 geh. z. Königstr. 16. Efch, F ., Glasschleif. — W ., Kutscher. 282 E Pötter, H., Ä w . E Degelow,H.,Mcntnerin 4 geh. z. Weizeuweg 2o, Weizeuweg 2 Abbruch. Kreuzschnabelstr. ->» -< r Königstr. Äransee, A . Nbk. Rat. 40 E Schnell. F ., Telegr. lünfjcke, O., Schlosser. 6 gehört zu Weizeuweg 26. Dauhandwerk. 21 ael). z. Königstr. 120 4.6 .8 Sommerhäuser. Weiler.M.,Nbk.Angestellie 76 E Heidrich, Jiaci, Eigen» E Stadt B erlin. 8 E MientnZ. L., BäckerLachmann, (k., Pflegerin. 23 E Scheibkg. G.,Gelderheb. Abbruch. 10 284 E Ludwig, E., Technik. iuuu Degelow, M ., Arbeit. mstr. (Reue BahnhofScheioig, L , Buchdruck. 12—16 Banstellcn. 80. 82 Baustelle. Frosch, F., Farbenhdlg. 7. 42 EBehlow . M ., Ww. Baustellen. strotze 27). Langbein, N., Landschasts. 25 E Kranich, I . , ötohrleg. P iro in r. - > 84 E OToui60s,S„Sch!offcr. Nowak, Nentncc. E Thiel, I . . Tischler. Buchholz. F „ Beamt. gartn. 27 Banstelle. 1 8 -40 Ackerland. 60 Parzelle. 236 E Niplittger, P „ Pierags, H., Beaint. Burmeister, H ., Brotsbrkt 44.40 geh.z.lkvpenickerStr.79. Prinzenstr. 88 Baustelle. Amtörat. Steinmann & W ollte, Stader Str. 10 Baustelle. 29 geh. 3 Prinzenstr. 126. 90 existiert nicht. Niers, I , Pensionär T. Sam t. Anlag. -<-iröpenicker S tr. - > Walölebener Plav 12 E Krüger, 2t., Gew. Dohleugrnnd - > 31 E Neumann, M ., Frau. 288 E wie Srr. 290. Thiel, H., Bers. Angest. Beruner S tr. ■ > OVerlehr. Neumanu, P., Pensiouiir. 92—98 Parzellen. Brock, P , Tapezmstr. Woitke, G., Jnltallat. Flügge, E., Kfm. 33 existiert nicht. JOO existiert nicht. Koch. E., SlVtlgs.Leiterrn. 10 E Kawig, Ltarie, Eigen­ Kulmsccstr. 102 E ')ticvla.F ., Pensionär. 35 E Rahn,G., Kfm. (O112 Wasserweg ■ > Landmann, M ., tümerin. Lcssingplatz Glatzer S tr. 5a). OVerfeldstr. 104 Baustelle. Maaistr. Angest. Kawig, O., Rcntner. 14 E Lange, F ., ReichSb. f. Bnschiner P lav. Volke, R., Kfm. Husnmer S tr. 290 E Deye, H ., F ll. Robbet, O., Elektroinont. 1—5 Baustellen. OV. Zngschaffn. a. D . Freitag. H., Buchbind. 100—110 Laubengetände. E Deye, W ., Maurer. 11.12Garten geh.z.Bndsiner6 geh. z. Kaiserstr. 1. Dehrndt, R., tsm. Angest. Heutsrhel, B ., HandelL» 112E M elzer, E.,Eigentüm. 292 E Meyer,W..Eigenliim. Strasze, Degelow'scheS Kmserstr. Noack, R , techn. Angesr. Lindenstr. uerlret Melzer. ist., Tischlerei. Richter. W ., AmtSrat. HanS. 7 Baustelle. 16 E Gronow. F „ Kellner. < - Köpenicker S tr. - > Koppen, 0 „ Gärtner. 114 E Schulz.;^.. Postichaffn. Wemgärtner, O .. Stadt» 8 E Schulz. 2t., Fliesenlea. Budsiner S tr. - > E Gronow, H., Eigen­ L 2 Ban)tellen. Nehm, F., Fleischer. st. D . (Kanlsdf., Falk» Vormund a. D . Baustellen. Kroher, Bnchhalt. T. tümerin. 3 - 7 E B uhl, P ., Neumann, H.. Maurer. stätler S tr. 19—27). 291 unbewohnt. Weitzenhöher S lr. -» * 18 EWegner,E.,B»chhölg.'N ^.Kulpa, F., kfm. fingest T. Gartenban. Pulst, F., ReichSb. Sekr. Schulz.Lnn.,F.. Fuhr. 290 E flo tte , F., TrieVw. LaabS, P . 91., miff. jtsjist 20 ELiekefett.P.Zimmerpol. uuteruehm. T. Vandersee,K.Kraftwageuf. 3 E Haelke,R..Jnspekt. a.D.13 E Klade, H , Eigen­ Schaffn. 10—llBaustellen. Nenniaun, O., Rohrleg. tümerin. Schröter, F., Ww. Stranbinger S tr. -< r Herzogstr. -> * Scholz, E., OV. Bnchhalt. Köuigstr. 22. 24 E Bergmann, P., 3 E Krüger, K.,L6u^ Werk» Klade, M .. Maurer. 37.39 £ Äentner. (£„ 116. 118 existiert nicht. T. !2geli. z. König!tr. 137a. 138, Lehrer. Korinth. M ., M aler. rnstr. BetriebLleil T. 120 E Hanso. B ., Ksnr. Steurverg, 8t., Kfm. 13 Banstellcn. Schulte-Brinker.W.,Kfm1I Krüger K., ju n ., Werk« 14 E Tschöpe. H.» Lehrer, 26. 28 existiert nicht. (SlemenSstadt). 41.43. Baustellen. 298 E Skrziwan.G..!tten!ier. E H irte, E., Ksnr. 14 tzuwe, H., Schlosser. zeuam. QuUlieldt, < h Ww. S SieberS, I . , Rbk. Angest. < - Fürslenstr. - > Bahr, F., Rentner. Qentschel, M , Nentnerin. 30 E Trapp, M ., Werkmstr. 10 Baustelle. 122-130 Baustellen. 300EKnavpS.F.,Buchhdl.7'. Burst, Posthelf' 15E Wolschke.O.. kfm.Angest. Trapp, F ., Kraftwsiihr. 45. 47 Baustellen. S tra fe 36 - > Gleiwitzer S tr. ->» Schletack, H .. Arbeit. Krüger, W .,Ob. Schullehr. 32 E Becker. E., Zufchneid. Äotschkr. F , Rentner. 11 E Nütz, M .. Ww. 132 E Bre»da,P.. Produkten Schöb, P., Ingen. T. R e ch te S e i t e . Lenim, R .. Pollbetr. Vlrb. Garten geh.z.Alt«BieLdorf 7. Renner, K., Elektrotechn. Neutwig. 9U Ww. Storch. B .. Ingen. T. Lnckow, O., Bankbeamt. 2 BansteUv. 6- Alt.BieSdorf - > - 34 E Frisch, P ., Musik T. Windhöser, T.. Kfm. T. 131—138 Parzellen. 302 E Stadt: Berlin. Potzka, M . Kontoristin. Better, M ., Ww. 4 ESiebert.Ch.Stenotypistin 12 E Görlich, 8t.. Frau. 140 E WoUlnanii, F., LllterLheim'-VicZdorf'Süd 36 Banstelle. Rubin, R ., Poslhclf. E Siebert, W., Bnchhalt. R ndwill, G., D!aler. Dreher. 15 Baustelle. 6 E Getche,Ä.,Tapeiieunstr.13 Sommerhaus. Erlihoswrg - > ■ Luyenstr. Langband, 5BL, A rb irin . Dntow. H..Vcrlv.Ob.Sekr. Ptinzenstr. - V Brüclner, E., Fabrkt.7'. 14 E Stabeuow. G „ Minist. 33 Baustelle. Leu, Ch., tzandelSfr. Hombach, E., Wlrtschastö. 16 E Rekewitz, A., Ob. Ketschendorfer Weg. Frank, W ., Bnchlialt. Ob. Sekr. a. D . 10 E Feitel, F., Rentner. Wollmaun. Elise, achilsin. Jnspekt. T. Gesche, W ., Ksm. T Hartnick, H., Bnchhalt. 42 E Pfeiffer, H., Lebensmitt. Steil, O., Hauswart. Albrecht, A., Väckermstr. Schuh, SB., Elektrik. Kädmg, W , Korrespond. Maiswcg Stlselder S tr. - > Schirrmstr. 304 E Rudorph, (£., 5tsm. 18 Banstelle. 8 E Schiele. Th., Eigen. 15 E Bettfür.P..Hcrn8warr. Batezau, S « Ww. 142-162 Forst. h Rudolph, G., Rblin. Oberfeldstr. ILaELehm annH,Gcldzähl. ifuiterm T. KieSling, E-, Köchin. 4 t E Prädel, R., Architekt. 1(54 E Hering. Olga; D r. Bedienst. Herzogsir. - > Eichel. Dt.. Ww. Linke Seite. Rother, W., Bnchhalt. Freifläche. med., Slerztin T. Bartz. E., ZlrbeirLsnhr. 19 E Drebtow, H.,Schlokser. Schiele. F v G« Ingen. 1 °. Schubert, Ot, Heizer. 5VEKroll,H.,slädt Schwester Blank. L.. Sekretärin. I. 3 Banstellen. Dankratstr. ■ > Dreblow, (5., Mechanik. 10EPetersen,J^Tischlermjtr. 16 E nngenaunt. a. D. 300 E W ill. 21., tfm. Singest Spröder, H.,Zl6leilgSlett. Weizenweg 1CG-1 8 2 Forst. Bettsuyr, (£.; Kraftwführ. 5 E tzitzlgrat!,, F-., Frau. 56a E Ernst, E., Frau. 3C8 E Öuicf, 6 , Ww. T. Veterfen. S., Architekt "T — P ., tzauLwart. Balzerstr. - > ■ Günzel, iUi„ Rentner. Buth. j)., Telegr.Jnspekt. E Ernst, H.. Sprachlehr. 20 Danstelle. 184— 160 existiert nicht. Prenb, W., Motorlchloss. 17. Baustelle. 58 E Junge, Kontoristin. 310—318 Baustellen. a D. 21 E W alter, F., Kfm. «m Fliegerplatz - > 18.19 E M ö ile l, Fv Eigen« Kaiserstr. Innge, A., Pensionärin. Heynemann, I . , Ingen, ( 0 112.Pettentokerstr.i). 6- Gemarkg.Köpeuick192—210 Feist. tüiuer. Lapptner P lay -> * tziyizrath, St, Schneider- Tillner. K.. Rentner. Grasso. P., Ksm. ^ orst - > ; Grützinacher,P.,Ncni»erin 58a E Freudemann, O., « < - A riijrled sir. - > «tftv. Renmann, F ., Rentnerin. 12 Parzelle. Behord. Angest. 14.10 E Kliche, E., Band 1 M öller, ir*. Buchhalterin. SommerhanS. 218 E Kucz. Kohlen T. Fürstenstr. - > Mörtel, F., Krasnvführ. 60 E Gennkurg, E., Bau!exrst. nicht. Kornmandclwcg 22. 23 Baustellen. beamr. D njat, H., Technik. Bkedt, Kontoristin. beamt. T. 11 EFüritnow,W.,Schlosser Klug, <$„ Mechanik. «<- Grenze 2ln.-Friedrich8» Gronnn, P ., Revisor T. Oberfeldstr. • > Kirsch, A., Wto. Wasserweg - > < - Köpenicker S tr. - > Oeltze. E , Ww. tctDc B ut - > i.'cc, 51.. Mechanik. (Unbebaut.)
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.