Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

'I W acu — 2057 — 15 E Schlüler, F.,Parzcllter. Umcrncijni. T. 17 E Schmidt, E. fiabrfi.T. 19 E Kraule, H .. Stickerrustr P iatli. 31., Pensionär Stoftmetstcr, O . Ism.Slng 21 E Betzbach. 3(v Eigen! ('AuLland). M üller, W., Rektor a 2) Päch, 91., Arbeit. Sievert, G., Ksm. 2 la E Sotzna, E w Frau. Bartsch, E., W w. Sotzno. E., Beamt. 23 E S am bale.W , Färber mstr.(L036, Eisenbahn slraye3G;, Rnfferr, F ., Arbeit. <5(fielt!. Ä ., Technik. Styneidcr.O., klm.Arigest 2 5 -3 5 Baustellen. •< - Sticht l'aljitqlciS - > • < - Schnlzeudorser 61c. - > < r WalterSdorjer S lr. -> :$7—40 Baustellen. 41 E Scheer, ß., Tischler. 43 E Schulze.C., Eiflentnm Vergmaim, W ., 2»gen. HcliHiomi, W .. Mnsik. !/indiqcr,W.. Lerwalt.Zn Ipcft. Slauve, W .. Eichet. 13 £ . ficßicr, Qba, Pläiterei (Berlin). Steinbausf, F., Lrrlt.Tnsp. a. 2 . 47 E LZtlle.E.. Ciqentümrttt Elsner, A.. Schuhm. fvilchci1 VI.. gtciiliicriit. , S iilc , 91v Lelegr. Bau haltdlv. 49 E LZelle,A..Ciüentilmerin Hennig. H . VlrbciU wnhle, 21., Arblrin. Zelle, C., Klempner. yinmierniaim.2l., 9lentner. 51 E jtmmncig, M ., 2h5m . Fcfitntamt, s t, MuseitmS Ob. S elr. '\. Werner, P ., Fabrkt. T. 121 Kinntke, 153, Schlosser. Krecksch. O .. M aler. Qtiitfi. M ., Schlosser, yiftcfcrt, F., Ttlchter. Thiele. O.. Fuhrgelch. T. 12:3 ;‘ldnm, O., HülSarb. Hilqert. M ., 21?iu. ttciiich.< ,X..fllciitpucrmitr.T Schmidt; O., ytcuilor 125 t£. Semincr. K.,Llrbeit Hagelt. F ., Vlrbcit. KnluS. F.. Lolomotivüeiz Mitschke, H., Maurer. SchittkuS. E.. rtteninerin Wendl. ?(., 'J5id. 127 E Koletzki. .£>., Eigen­ tumerin T. Göbel, W.. Lebensmitt. Koletzki. W . Bnchdrnck. Linde, E .. Wäsche T. 129 Baustelle. 131 E Hailiiemaliu. K., jtolontultur. T. 133 E Gebhardt, Ü>.,Büdci rnstr. T. Beyer. F., Metallschleiser. Sommer, M .. Hi'W. Hampel, G., Ängeitellt. Ketzscher. F.. Seifen I. Machholz.Eh.. Eiscitl-.Arb Schwarze, T , Nbhn. Be dienit. D oig t.E . Maschinenschloff Waske, E.. Ä w . Wegener, zJt., Im prägnier ^immcrmnim, K., iHibcil Hittck, E., Ww. 135 E wie N r. 13). Bangert, K., Tabakwr. T. Böhm. W „ Schlosjer. Hagendors, ö-, dicnmrr. X'noscr, P ., Schlosser. Marcinlow5!l.O..Borarb Pilfa, W ., Täschner. Sühlow, W.. Bohrer. 137E.ii.vFicitll 139-141 Fnedhos. Eichbuschstr. B o h n S d o rf V—8 Baustellen. 10 E.Pfanuschmidt, 6., Renlner. Pfannschmidt, 9IW RDn. Wetr. Assist. — K , strastwsühr. 12 ELommetz.H.,kltn.Anaest. . Sontmctt, ül, W w. «<- Bnnyelstr. - > 14 eristiert nicht. 10—24 Baustellen. «< - Eisenbahn - > £6—28 Baustelle». Joach'mstr. -> • 50— 32 Baustellen. Dalimestr. - - - Birkenstr. Wiesenstr. - > Baustellen. " 0 E Schuly, M ., Behörd. SlngcsL Droje, pf., Graveur. Ernst, E., Fraru Sandock, Dachdeck. Schnltz.H.,Ob.Präparator o. D . Parchwitzer S ir. - > 7 geh. 3. ParchwitzerStr.9. 8 E Klient, 9t., Schiffer. Sandbacher Weg - > ■ Birkenweg - > Baustellen. Parchtvitzer S ir. - > Baustellen. Wiesenstr. ->> Birkenweg Birkenstr. - > 1. 2 Parzelle. 3 EBecker,A..Schneidermstr. (N 0 1 8 Weber,tr. 61). Häuser. P ., Arbeit. 4 E miflciiannt. LaczkowSki, M ., Revolver dreher. 6E9tenbrand. M^Werknistr. W alditr. - > 6 —8 Sommerhäuser. BinSwangcrsteig -> • 9. 10 E 9lanmtonat,F..Gastw Sandbacher Weg - > 53. SaitficIIc. 55—59 E. Schönberg, 3Pf., Gärtnereibes. R e c h te S e i t e Bohusdorser ülLLeyniatt«. ÜJL Gistcit* tümciiu (Anöwäirs). 2—12 E Berl. Spar« u. Kirchsteig V. Graeber, VI.. vleichsb. Aanverein e. G .m . v. H. -<-Theodor«Körner'Str.-> B cir, Assist, a. D . ((Sharlottcubg.). — W ., Frau. Balle. G., Fuhrgcscb. T. Li nke Sei t e 03 E W alter. 23., Nbhn. Fleischer.P.Pnmpenlbrk.1'. 1.3 Parzellen. Bedienst. Lange, S ., Ww. 6 E Llh>, H.. Dersich.Angest. H illert, E., Ww. Maydorf, H .. Zimmerpol. 7 Parzelle. ÜO E SÖU'miito, I . , Ww. Schmid,E.,BoorSbeschläge ParadieSstr. - > Kay. F., DerlaqSangest. 9 geh. z. ParadieSstr. 220. 07 E Feigl, I . , Ksm. 1 *. Schrobt, C., Werkmslr. 11 Barzelle. Worm, 9L Töpser. 13 E Engelmann, W , Bier- 6U existtrrr nicht. ZymalkowSki, W v D u lahr. «< - Gattcnstadtweg -> • m ed* pr. Arzt T Machholz, 23., Nblin.Geh. 71 Baustelle. 14—52 s. u. Aitglienickc. 16 E DahmS, yi., Chemie» 7 3 E M o h r ,Ä , Kokoitialwr. BinSwangerstelg -> werk. 54 Baustelle. Stemberg. E., Schneider. 75 Baustelle. 56 E Reich, H ., Fabrkt. T. 15a E Keck. 6,, Eigen­ 77 E Kümmritz. Ksm. Reich, 91., Wcrlmitr. tümerin. Füllinger, P.. Bensionar. — K., Tischler. 17 E BiniaS, $?.. Tischler. Pohland. H ., 2naen. 53 E Liesigt, M ., Wto. Schön, O .. Buchdruck. 79 Baustelle. Hannemann, 2 .. Lehrer. 19 existiert nicht. 21 E Böhme, 'JL Werkmsir. 81 EBeutien. E^ Ingen. T. Liesigk, 23., kfm. Angest. E Heller. £>.. Schlosser. 83 existiert nicht. RS F. R Qiiii>i»ArAt, Seliger. (Sleftrcmor.t. 23 E 5ttiu£(il,M«, Pu)iu|jljl. gesch. T. 60 E Äeike. K., GeschäjtS a. D . führ. (Schönelig., 87 Lagerplatz geh. z. Lahme 25. 27 Baustellen. streue 14. Bessemerür. 2i. Rechte S e i t e 83 Bauttclle. Genschmer,K., D ipl.Ing.7'. 2 Baustelle. 91 E Klosla. H ., DrogerieHenningsen. \s~ M aler. 4 existiert nicht. Besitz. T. Svaldlng.F.. D ip l.In g .'f. 6 Baustelle. Stange, H ., Frau. 62 E Seeger, H ., Etgen ParadieSstr. -> Teffmann, F ., i'ltbciU lümerin T. 8 eristiert nicht. Dahniestr. - > Bretsch, L., Ww. 10 E Dienlich, St., Gärtner. 93—103 Baustellert. Metag, L.. Frau. 12 EHübuer,O.,2ust.Angest. Sansenberger S ir. -> • Seeger,W.,Schueiderm sir. Wolf. W .. Technik. 105—123 E Vlrfc. Baußc 64 Baustelle. 14 E Franz, 21., Beleucht. nossenschasr „Paradies 6 0 .6 j Sommerhaus. 16 E WtülIcr,9USctlmstr.T. (Paradiessir. 14). Gartenstavtweg Müller, öl., D ipl. Ksm. T. 1C 5.107 Dörner, S L 70 Baustelle. 1 8 -2 8 Baustellen. Jnstallar. T. 72 E 8l!brech!,E., Gastwirtin « < - Feldmark G rabig.F., Kunsigewerbl. 109.111 SchuIze,M..'^ärttter E Älbtecht. E.. ©aitlo. 7. 113.115 Kot he, P ., Sltaihv. Krieger. W .. iHcitmcr. Buntzelstraße Führ. Kns;ma>m.W..;rra!tw»ühr. (Post Grüuau). - Schulz. F v Gärtner T. Psliezet, C.. Angestellt. Gerade N rn. 14—62 f. «. 117 .Enders, F., Stichler. — Luise, Maleretgesch. Aitglienicke. FnchS,A.. ^cßcitdiiihictT. 74 EGebaner, Postber.1 «< - Rlchterstr. Assist. Gro8nrann,H.Krinr.Beamt Linke Seite. Hanact, L , Jnst'allat. Gebaner.G^ Dentistin.^ 1 E Pascheck, V ., Mr-ftk"qsper, L':.. D r.m e ä .K ijl i E S ‘vch, F r., Sicrtrct.T inslrnmm. M ittag, C., ytmtHcim. 3 E Bent^tnghoven, M * Kotschessa. O., Fleischer» 73 E Hacker. Tt^Tetegr. Frau. utstc. T. Werkmslr. Denninghoven, E^ Pol. M artini,, FenettvehrHacker. GL Navinaschinen. Hauptm. a .D . . bcamt. 80. 82 E Kuba, W ., EtgeU' Süßer, E . Ww. Dfalzgraff, ©.. Konsirnkt. 5 E Römer, H ., Kfnr. SaLin. (?.. Asm. 81 EBermig.2l., Lokontoliv7 E Philipp, F .. Ob.Wacht» 117a. I I 7b och. z. Paradiessnhr. a. D . * mstr. d.- Sch. • strotze 235. ©uiifccr, E., üSto. " ' 9 E Benthin. S ., Hebamme'?'. Pahlow, B ., SlVbiriiL ~ < r Paradirssir. - > £ Götze,' st., Spediteur's. 86 E Jepp, i?l„ Beamter T. 11. 13 E •Ffmncoü G., 119 Herzog, E^Bnchbind. 8d E Weisr. H ., Steuersach« Eigentümerin. 1 Inst, M ., W w. ucrst.T Gaedecke, St.. Jtfm. T. Lauf, Ww. Drischeck. K., Frau. Reumann, W.» NeichSV. M a rtin i, O., BttdiDiitb. u. Teichen.- H;, W w. Weichenwärt. a. D . Zeiuac^. (?., Kapellmstr.'N Weiiz,MarieLehensmi!{.T. 90 E GrabowSki, E., Eigen 3 Baustelle. 72 E Störl, 51.. Klempner. lfmieiiit. Itatlstr. 73—70 Baustellen. V. GrabowS.i. H ., Ksm. 3 E Börsch. A.. Eigenlllm. 77 E Glaser. Elfe. Eiqenlüm. ISraebjch. H ilda. PZiuBauliu,-v-, Rentner. Branne. H.. 2ktr.5ugcn.T. schaft-?altik. T. . BlockLdorf. O., Schlosser. Kali'er. W., M aller. Briese. O., Bnroangeji. — K„ ctfm. T. Kühne. E., Rohrleg. Jackel, P .. Bnchhalt. Hnle, M ., Ob. Feuer78 E Pirschel, P.. Berkänf. 02 EMeinS.H,5lsm.(Bltum wehrm. a. D. 79 E Kräh, VI, Schlosser. schnleilwcg. Banmschu MlchelerS,W.,Änroangest. 80 E Franck, G.. Teutist T. lettslv. 07). yicyker, G.. Od. Hetzer. E Fvniicf, G.,2t|ri)lctci T. iXattscloiv, M „ Frau. Weubmnit, A.. ©cfchiijt5* «<- WalterSdorser Str. - V snhr. r. Äialchank, 2V.. Mechanik 91 E Sleinhilv. VI., HilsS. J MJiftKvr. (r.. W w. Olbrich, öl.. 2lngestellt. amiSgeh. Nasen. F „ Wetkmstr. Rostoff, O.. Eteltromsir. E Sttiiiliild, E., Fran. 91 E Gntk, E.. Mechanik. Schm>dt,E.,Stenorypisttn s2 Baustelle. E Gurk, W.. Ingen. Schulz. Ä., Ww. 23E Bcrker, W., Wcrkntstr. 90 E Hase, W .. Psörtner. 10 ELcli>ttann,E.,Eiacntuni (9tciiii(fviibi.»Wcst, flDREffBVCH Fuhr, H ., M aler. . V. Hanse. E ljarL Frau Geitcnil»Bnrbi)»Slr.l3) Giesel, w., ‘ icntucriii. J HilltgeS. M .. Rekior a. D . Müller, H., Proknrist T. 13L.Roienau,E., Vangesch.'N Slranch,F^We!rrm.Anclest. Hase, H .. M anrer. Lircndenbnlg, W., ÄolkSETheel. Maria,gigatren 1. — W . Psörtner. Wolltt), St., jkmfuurtiht. 'chnllchr. Krnk, 91.. Gürtler. 93 E Eckelmanlt, E w Fach: 11—14 ^anstellen. 31 E Fiedler. W., Cigenlüm. Rosanski. B ., Rohrleg. lehr. a. D . SchulzendolserStr. - > 85 E Klnger, TcvpldjeT. 14 E Knusmriv, O., Landw. Drnm:ner. E.. Inspekt. t^EIedw abSki.J.. Tiichler. 66 E Hemze, H., 9lcutitcr. lo E Schulze, M ., Gastw. 1 °. M ittler, A., Ltrbett. BilgAe. S .. Postsacharb. Euift. W., Schnjtsetz. Hannemann, 91., Arbeit. ICO E Dreey, Kunst- 16 E Heuljchel, M v Eigen Heime. E.. Tischler. Mallttschle, P ., Stellm. sürm. T. liimriit. 87 E Stand, G., Klempner Seemann, G ., Sattler. 102 t£. Weiß. M .. Rentier. Kcrger. 91., 2lrßeit Iente, I . . F r l. 16 E Koch. 9t., Landw. 89E Ktoll, st., Istit. Leiter. Köglin, G., Kinobesty. 17 E Hiller, E.. Tischler. Dobbersteiir, W .. Arbeit. Pieper. G.. Schnitsey. -9 E Lackner. H..Kon!eruen Koch. M arie, Attsitzer. Huttendotser Weg - > 18 E ^andel.L., FuUeuiiiltel < - Schnl^eudorlerStr. - > 17 Baustelle. 104 E Ganswindt. (j., Ww 1U—lO Slininterhänscheit. 90 Banstelle. 18 E Becker. H., Postbctr. 10*3 rxüiieit nichr. 21 E G out oll, (5>, Eigen» 91 E Geiger, 23., ikoTjlm T. Arb. 103 E (iithesj, VI., Maler» jfmtcitit. 12. 93 E Geiger.2..9rcnlier. Becker, 2s., Postagcn'in mstr. T. 91 E Dietrich. I . , EtgenW ililg . Eh.. D w . — M ., Schntiin. Entreb» E , Malernulr. 11 E Ebel. W..Bankbeamt. tftntctiit T. 19 E Scheer, N , Ww. VflttolmlS, P .. Beilrci. i3 nnbewohut. Dietrich, l'l., Autofuhr­ Michaeli?, W ., Lientner. HO. 112 existiert itid>t. W al!cr5hoisci2lr.-> wesen T. Reschke, H ., Rangier. 1 U E Bölke. F.. Trschler. 21 E Deuter W., Lnchdrncl. — B ., Slntosuhrweseu T. Scheer, E., Aiuojchlosf. 116E Klemm Emrua, .15—97 Banstellen. 2i Baustelle. 2htelichcr,-G., Bäukaugcst Zigarren Z dö E Rimcr. G., Kraft* 2) E (Vefiniicr. B.. Ww. 20 Efifiötke.91., BaiißcjtV.T. 118 Baustelle. 27 EFilipowc-kt,tt..Fleifcher. droschlenbes. T. E Liidtke.G. Antolchloii.T - Nata>ieSitr. Schmidt, st, Ww. Biederntanil. 0 ., Nbhn. < - Sctiöneselder S lr. - > • 120 E Suebitz. t)U Belr. Äsjiit. J9 E Dnsing. F.. Ww < - Gltenicker Str. - > Lebensmitt. T. Aachmann, E.. Rcntnrrin. Fenerwehrdepot. 28 E Biallnch. F., Haupt122 E Leyner, st, Krim. Geyer. E.. Pflegerin wachknistr. d. Sch. T. 21 E Kerbs, P « Schmie). Ässist. Dein, i t , Postangestellte. lOOEDoll.W., Eigentümerin KerbS, E.. Handelsm. Keuscher. F., Ksnu T. (Eharlb. tzolycnr'orssstr. Aollrath, M ., 2 3 iu . — K., Monlagearb. 121 Bansteite. 29 EMadry,Ettie, Ergentüm. N r. 20). Stein, H , 'JlrDcit. 126 E Wecke. 'JL, Wäscherei'!'. Plactke, M ., Pensiouärin. 22 E Schmidt, M .. S attlerei.. Siiebiy, G., Ksm. — M .. Cigentiim. T. Starker, K., Kellner. H out, B .. Schlosser. 123 E Dauneilselzer, P^ 101 Sommerhaus. 30—30 Aanslellen. Klnge, A , Lagerist. Friseur. - Straye 991 Gartenstadtweg - > ittrche. Dittmann, N , BeUrei. 102 E Eppctöheimer, W., 37. 38 Baustellen. 130EOrdnung.K., Fleischer- 39 E Bahiten>Lnii,F., EigenFleiichermitr. mstr. T. E ic h b n s c h p la tz isimctiji. 103ESchädow.Ä..^immerm Groü. M „ 23m. Sandbacher Weg 104 EWctiierl.G .Ztmruerm. Dahnemann, W., Gen. Hannemann,P.Ren tueriu. (Unbebaut) < - Geiulnsuii-.i Grunau->Vlgcnt T. KurdaL. F., Manrer. Barrel. F .. Kupserschmied. — K„ M anrer. 40—43 Banslellen. Schneider, 9t., Fleischer. 41 E Böttcher. F.. Eigeniüm. Eichbuschstr. 132 E Küinnluv, M .. Ww. D ic p e n s c e r S t r . < - Buntzelstr. - > ■ Elsterstr. Küninuitz, F., NeichSvk. 45 E Stadt Berlin. üusertweg - > 1— 3 geh. z. Elstetslr. 6. Ob. 2nsp. 13. BolkSschule T. E Rowak, P ., Drah zieh. (Ptojektiett) Nenendorsf. Lehrer E Saegebrecht. E., Fraiu V. Slesser, O., Rektor T. a. D . T. Mnller.H.,SchulhauSmstr. Bernhard.R..Kuns!drechil. Stenzel. F ., Llrbeit. 10—71 E Ärdetter.Ban» Fischer, K., Telegr. Werk134 E Knmnlutz'lche Erben Dorfplalz genossensch. „ParadieS' «tstr. Pade. A .. Latldwirr 7. AU Beritn, e.G.nr. b.H. «<- Schönefelder S tr. - > SäaeLrecht. 23.. Ksm. 130 E Thiele. M .. Ww. Glienicker Slr. ^ Ist Becker. P w Bäckernkstr. E Thau, K., Schaltist. Bstnncrt. G.. Llrbert. vldlerstr. -> • 47 (LallaS. W ., Mnsik. r. 1 E Schnlze, O., Landw.1'. Böhm, O , Schlosser. 18 Schvnefeld, F.. Friseur. Brnhnke. F..Hotelbeamt.1'. E Schiefster, H .. Lteulner. Sleuerwuld, (Ö., Zachmann, E., Buchdruck 2 E fiahnteel, 9L Voitbro. T. 8 Parzelle. Stenotypistin. JonaS, G , 2lrbeit. 9 E Finck, H.. Eigenlümerin. 49 Haack, E., ksm. Engest. 188 E Schüler ju n . V., Machho z. O.. 9tbhn. Fink. W^ Ärchnekl. Leschniyer Str. Fleischermiir. T. Bedtenit. KuSke. K., Invalide. 50 Pslnger. E., Rentner. KnrdaS, F., Banarb. Ostrowiyki, E.. W w. — F„ Stadtiuspekt. 10. 11 Banstellen. Schüler, E.. W w. 5lTeicherk,O.,Stadtob.Selr. i EHossiitami, P „ tiaitbw.T. Hadichtstr. 140 E 9ioack,M., Frau. 52 Draeger, A., Expedient. 4 E Lahmer!, W.,B(iiicrT. 12 E Trox. F., Eigentum. GeschäftSst. b. cu. Kirchen­ 53 Göthelk, B., D ip l. Jng. Ü E Stadt Berlin T. Minde, M ., Ingen, gemeinde T lliban. H ., Feldw. Säuglingösürsorge T. 54 Krause. E.. Schrtstsetzer. Schnl^e.K^Versich.Angest 13 E Benohr. städt.Arb. StaudeSaiut BoynSdf. Weyer, 9L, Buchdruck. 142 ezistiert nicht. Kluge, F ., Fabrkarb. Benohr. H „ Pensionär. 55 Henke, M .. K |n t T. 144 E Stadt Berlin. 11EBenohr, H ., Penstouar Manthey. E-, Arbeit. Rteß. K.. M aler. Fink, M ., Lebenömiltel T. 5ßRiiltf:c, P., Stadlrat T. Schulze. G., Krastw. Führ. (N r. 13). ^orlenlann.E.,rNn.AngLst. 57 Meraner, St., Klempner. Thieme, E . Schmiev. Kümmritz, K., !sm dingest. Seiürow. ö . Hobler. 0 EHoffiiiann,O..PensionS' — L., F rl. ys Dittlnamt. W , Ksnt. 140 E Oelschlägl, F v P ri 59 Bönkel. L , Angestellt. Schiwek, F .. P o l. Beamt. ruh. (W .30 Tauenyien« Datier. 10 E Mahlack.M..Fa»ben7'. strage 1). Harder, M ., Pensionär Albrecht, O ., Maurer. 1 Evang. Kirchengemeinde, 1 3 E Lemke. O.. Handelsm. — M ., Schlosser. T. LeporowSli, 3JL, Bäcker. 60 Bottke. G-, Büiüerrevis.I. Hendrich,W.,9ie!chsangeiU Pfarram t T. Thiele, Sl., Bäckermstr. Schulze, H ., Schuetder. Schnlz, W.. P farrer T. J1 Blauck, O .. Schriftsev. 62 Harl>nann,PL.Kraslwführ 7 EDannenfelzer, R., Land» 17 E Edeling, 2 3 . Obst. Dorsplav - > ■ wirt. bauutzücht. (StahnSds). (>;t KwiatkowSli.O.,Postsekr. Friedenstr. - > Drede. O-. Ladeschaffn. 1 E W ille. M .. Privaliere. 61 Scheyhk, H ., Jngeiu Schaern, 9t, Weichen» Arndt, G., Landw. l. 65 Philipp, E.. Ww. wärt. a. D . Holk. F., Rentner. Seiler. M ., Wächter. Dahmestr. Rhinow, R.. Kraslwsühr. 18 Baustelle. 66 Deutsche LUbeilSjront. < - Gemarkung Grünan Strömstr. - > OrtSverwaltg.BohnZdf. J E Kiekelittsch.K.,Landw.7'. 19 Bauilelle. Kiekebnsch, M ., Ksm. Banslello. 67 P anlat, W ., Kfnt. 20 EHossmann.B., Jngen.^ Nast, Ä., Rcifiicr. la E Urban, ft., Rentner Springer, 1 2 3, Tischler. (8 0 W ,W ie n e rS tr. 12). 68 N S D A P Slmt f. Bolks. 10 EBetter, LlgneS, Gastw. T. 21 Sommerhaus. Albrecht, W.. Pensionär. 22 Sommerhaus. ivohlsayU. Kreis X . Joha, I , Um. Singest. Parchwiher S lr. • > Körber, W.. 2lrveil. Matter n. 9t., ksm. Äugest. OrtSgruppe Boljitvdf.T 23 Soniinethaus. Wolk. B.. Ww. I E Chrapck. Lh.. Postamit. 68a M üller. W ., Buchhalt. H E. Schmidt, S t, Dlentiier. Ehravek. (S., D iP i'In ,;. •< - HundSseloer Str. - > 11 E Krüger, 9t., Landw. e - Sandbacher Weg Krüger, H ., Altsiy. LUlrich, O., iedjii 9tiigesL 69 Dillm ann. E. DipU Jng. Parchwitzer Str. — £)., Arbeit. Kriegel, M ., In g e n .. Frömmelt. C.. itfnu 25 geh. z. PaichroiverStiOts Prend.A,Pol.Meistera D. Totzle, M ., 9icnlitctin. E Schmidt; 91, Ingen.' Friedhof geti. z. Birnccl* 26 EÄndersch.Ä«Buroangcsk Wcfliuatiu, Lt.Korrejpon« E Wirth. H ..W w . (ä\V87, Andersch. F., Arbeit. stratze 139—141. drnlin. Tile-Wardendera»Str. LLiesenstr. - > ■ Parchwitzer Str. 0 Bnschkolsty.P..Schlosser. .N r. 30.\ 27. 28 E. AntoniuS, E., Buntzelstr. Hoesk, P ., Mout. Mstr. Voigt, E.. Oberst a.D.7. strastwfübr. ^anstelle. Baustelle. Saneintaun, G.. Majchi« Ziemann, W ., Cteucrsekr^ 12 E Heiland, L., Eigen­ E. Stenck. (5w Ob. Post neiijchloss. tümerin. a. D . Schaffn. S L n lz. 91., Pensionär. -23L E stalweU'sche Erven Dndzyn, M ., W w. Borgmaitn.lk.Korresponö. 71 Drehler, E.. Korreiponö. (veintSbi.). Dröstler, W.» 2«st. Dieck, 9t„ Maschiuilk. Jösch. P ., Ingen. Giimiuelt. F ., Monteur. Wachlmstr. Klauber, ri., ymmtcipoL Klans, vu. Ob. Fetter» ^6- Bachjkv. -> • Heiland, O ., Milch. Lind-rcr. M ., Boiticlr. wehrm. Herse, Älcmoncrtnslr.T. Setfcii, 9t.. Dankangest. Schwan, ‘ .# Ob. Post* j Nischan, P v Schmied. .. lchaff.'. yimofvr Weg r > - IV 130*
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.