Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

A ltg lie n ic k e Wcgcdornstr. — 2056 — IV 226 E Hammer, K. H., 213 eristiert n U t . Aerndt'scheö HauS. 34 E Frerbrodl,.M ., Frau. 28 E Mundt. K .. Vttsich. 23 Paul, H., Pensionär. 50 E Krauel, (£., Laborant. Angestellt. 215 E M u lü l, Ä ., Ksm. 1 Fieibrobt, A., Former. "iBcamt. E. Berndi, W., Dreher. P auly, P - Arbeit. Zimmermann, H ., kfm.An« 228 E A lcer, A., Bankkfm. 217'E Gers- I . , Ob. Ger. 36 E Hruby, H., Jngeu.1'. 30ETenbi!r.E.,Hattdlg«geh Baustelle. • rNieck, K.. Arbeit. gest. BoHzir!). a. D. 2W E Bloedhorn, (i>., lfm. Maaß'sches HauS." Hruby, Charl., Eisenwr. T 32ESchubring.O..Bnchdrnü ttitref, 9t. Einricht. 52 E,Engler. K.,kfm.Nngest. Angest. 219 E W oldt. Ät.. Bleilöler. 38 E Ofe^arek, B., Eigen« 34 E Christoph, W^. Äersich E- Maaß. W.. Schlosser. enerwehrDierrstgebaude 232 E Wiederchöst, L , W oldt. (5., Rentner. Inspekt. Hübner'scheS Hans. tümcmt. S tadt Berlin. Kunibertstr. - v Bernnlfftr. - > 22L E Finke, W-, Buchhalt. E ungenannt. Ralmror. Ofczarek. G., Lelmerkn. V. Dleg, Hauptbrand- 56 E Boy, F., kfm. Angest. 234 E S ayk,A ., Krim.Assist. 223 E Hinz,A.,Eigentümriu. Scholz, O.. Mechanik. nistr. Aikdrland. 58 E Schleubner,G..2ngen. Hinz. L., Lehrer. 40 E K rall, H., Frau T. (Nudower S tr. 06). 60 E MeinaS, P ., Kjm. -<-SchöneselderChaussec-> 236 E Heymauu, H., Wilhclmstraße Postselr. 225 E M orij$,9„ Eigeniüm Köpeuicker S tr. - > 62 E M üller, A., Flugzeug« Straße 55 Köpeuicker S ir. 238 E giocSrntr, A.,Buchhalt 22?EGoHiit,Sü>.,äctuc68lctt 150EPaw la k,E.,Eigentü m ebaumeister. L E S tadt Berlin. T. 240 EPiyner.F.,Bankbeaml . ti n . 64 E Schumacher, K.» P ol. Säuglingssürsorgestelle Eberle, I . , Kontrolleur. 242E>soost,E.,GeschäktSsühr 229 E Krause, st., Ksm. T Büroassist. Wolftnarsteig Wcrdcrstraße Hagen, LL., Sattler. 2 3lL ^an s,H ,G eschä ftS füh r. 162 Baustelle. 66 E Jander, 93., Technik. Feldmark -< • Wilhelurstr. Kennert, Sattler. 15t Parzelle.' 244 EBublalh,N.,Büroleit.1'. Ädler, H .. Krastwsühr. Llnk. O., Ww. Sinke S eite -156 E Kloptch,P.. Pensionär. 246 ERaupach,H..Sangerin. 2L3EBottger,L,§igentiimrin 1—4 Baustellen. 68 EHeitt§e,K.Tischlern,str. 3. 1—36 Parzelle». 248 E M üller, F., LanptBöttger.sr.Behöld.Angeit 5 Etzüttig.K., LebenLulitt. H 2 E . Haberecht. A. 2 3 ' Kopplin,'-U., Telegr. Heiuze.K.,^un..Gelderheb. Kunze, K., Schlosser. wachtmstr. d. Sch. Mechanik. 235 E Wiminer,' K., Post M ü lle r, P , Zimmerer. Ortolsstr. 70 E Püukratz, H., Ww. 3 geh. z. N r. 5. Solierstr. inspekt. Preis, .P.,.Tijchler. 168' unbewohnt. Hassoweg 4 E Miegel, O.. Landw. . 37 E Fischer. SÄ, D ip f.. 72 exisiiert nicht. 160.102 E Gacbler, K „ Mackel, 91, Jnnenarchit. Schneppe, O „ Dreher. In a . L in k e S e ite . (Grünaner S tr. <8). Berrltstell. Winlmer, VL, Hortnerin. Unrath, M ., Postschasjil. . 39 E Äöhm, H.. Konstnlkt. 74 € Georg, E., Buchhalt. Gaffuer, H.» Schweiger. Baustellen. GaeS exv LebenSmittel. 237 E Förster,Ä.,Äufsich!S Wickert, A., Ölcutuetiiv. 41 E Thoma^chewSti, 'ir 76 E Bluhm, F., Rentner. £. Teickrrohr)veg - > ** . beamt «. D. 5 a geh. z. Grüuaner S tr. 00. Lubiy, H., ksm. Äugest. Meuae.K.,Maschinenarav. Brnnolsweg - > Zollsekr. a. D . E Grnnze, 9L, Brenn­ Sommerhäuser. 239ETreuholz,P.,KseniVner. 78 E tt'ink,A..Sachbearbeit. Parzelle. < - Grünauer Str. 43 E Ebel, W., Lehrer. ■< - S trafe am Friedhof - > materialien T. Rosenkranz. M.,Möbelpol. E Kohl, K., 9tentner. 168 E PreSnack. E., Arbeit. 91 E Äbel, I . . Rohrleg. 6 E Haberecht. G v Landw 45 E Jaekel, F., Postassist. 82 E Niedl, H., Ingen. 6 E Sladclhpff, 23., - • L PreSnack, M ., Eigen- 93 E Woitkowiak,A.,Stranb. Jaekel, K., Kartogr. Zlimuermstr., (Gtfmuu» 9 E Kolberst, R., Landw. 84 E Zahrndt, F., S tadtiümcriit. 47 E Gehrnmnn, K., Ingen (9lr. 11). Führ. ' er S tr. 65). injpekt. E PreSnack, W., 49ESondow.O.Bjtrovorsteh. F ilz . G.. Ww. 95 E rttaddatz, <£., Fabrkarb. Wendensträße SUmouctt, E.. Arbeit. Redoyke, H .r Frau. K onloriftht Sattler. ^tölte.W.,Ponbeamt. a.D. 51 E Wähner, Rabdatz W.Knpserschmied. Jahnke. E.. Futtermittel T . Teutonenstr. - > 86 ELudewig,6.Disponent. 170 E 2Boi(|t, O ., Maurer. W7.93 Parzellen. Lukoivski/A.Sladloli.Jujp 10 E Spaar, P.,Läckermslr. 53 E Kastelle, W „ Konstiufi 88 EMLNer,9t.,Bankangesl. R echte S e ile . 172 E Hastreiter, W., Auto- 101 Lücke, F., Maschinenarb. 55 E H erlerf, O., Bauklfm lNiederschöneweide, a. D . Baustellen. vrech. Meinolsstr. -> • 57 £ Wedel, E., Banttsm. Berliner S tr. 38). Ackerland. Prange, <£., Arbeit. Lagerplatz. 174— 18J Parzellen. 59 E Gottschall. H., Ingen 90 existiert nicht. V.Hannebatter,L. Glüher. Schönefelder Schlieter, K., Schlosser. Germanenftr. - > 182 E M üller, O.,Rohrleg. 61 E Wehner, M ., Behörd. 92 E Benecke.J., Saalmstr Franke, Arbeit. Schwarze, M .. Neutnelin Chaussee 11 E KuhtS. G..Malermstr. 184 E Kupke,E.,Limmerer. Ackerland. 94 E Thiele.F.. Bantbrarnt. Angestellte. — W., Arbeit. Seeger, tS., Tischlermstr. (Teutoneustr. 41). Parzelle. 63 E Kaesche,W., Mechanik« 96 EErüm er.E, kfm.Angest. Hasner, H., Friseur, 159 E Schwerlfeger, L , 7 E Tontt.M.,(rlgentünlerin «<- Limbernstr. -> • 188 E Dachnick, M., Putzer! Blockhans.W., kfm.Angest. mstr. .üersert, W., Arbeit. Maurer. 8 Lagerplatz. Baustellen. 6 0 E Schoepplenberg, G., 98 EMattner.N.,kfm.Angest. Hoff, P., Tischler. 161.163 Parzellen. Ortolsstr. - > E Henning, I . , Steinsetz19 E (Sitgmaun, O., T. Ingen. Jakob, & , Arbeit. 165 E Zerna, E., Schlosser. mstr. (GrllnattcrStr.18) Schmiedemstr. 190 E Decker, I . , Schnhm. 167 E Schippka, N., 67 E Radler, F., Technik. l00 LMüller,A.,Vankan^cst. Plaschke, B., Arbeit. Gleber, W., D r.'Jn g ., Wilhelmstr. Mstr. 69 E Reuter, E., Werkmstr. 102 £ Hensel, W ,. Kjm. Seeger, 23., Rohrleg. Schneidermstnn. T. D ip l. ^ng. 192 E Werow,O.,Buchdrnck. 169 E Nomlchinskt, G., Maschinen» 104 LVkck,H.,HotelvorUtrI. 11 E Kolberg, 9L, Landw. 1 71E2auzig, Banstellen. Eggert.W., Rbhn. Gehilf. IC6 £ Zwanck, K., Baurng. bau. - Kupferschmied. lz-rkeseustr. Widosteig 194 E StLltt,H.,ksm.Angest. 171 E ungenannt. 108.110 Parzelle«!. 73 E Schorle, E., Ksm. 12—16 Banstelleu. Baustelle. 196 E Äaumberg. H.. Ksm. 75 E Teschner, H., Ingen. 17 E Haenel. A., Fran. Przetak, fl.. HandelSm. Bohnödorfer Weg Rosenweg 198 E Carl, A.. Polizeimstr. 173.1 ?5 Baustellen. Linke Sei te. Kletnschnlidt,J., Schlosser« 77 E Salier,5t., techn.Angest. Linke Seite. 2 E Grau. 9L, Smtgcsch.T. 260 EÄegner,P.,§einmecha- 177 Varzelle. 79 E Richter, M , Drogist. mstr. 1—17 Baustellen. Grau, L , Pilger. mf. 81 E Dankworth. G.. Krim. Pek, F., Schueideriu. 170 E (Leiche, K., Mechanik. Wunnibaldstr. 19E Fensck.W-, Bankangest. Schalow, Wegner, P., Rbhn. — C ., Putzer. Sekr. rlientner. 181EKUdjian.'A..Eigen!üm. 21 £ Wiyke. K., Ingen. Dankmarsteig 'Beamt. Röhr. 91., C b . Cnfl. i. R. 83 E Fjebelkorn, 25., Schmidt, I . . Ww. E stli& im n/JL 6 (tentünt. 2-ZEReliwinkel, P.,Bertret.^. 202 E Baumanu, K., Asm. Linke Selte. unbew ohnt. Bankangest. 18. H». Baustellen. E K lidjian .V Eiaentümrirr 25 E Schlegel,M.,Handlgs. 20E DobroczewZti, D., 204 E Schaal, K.,Werkmstr. 183 E Gucket, Ä.. Pensionär. Garten. 85 E Kapp. H , D ipl.-Jng. I geh. 3. Dankmarsteig 122» bevollm. T. 206 E Felix, Ä., Werkmilr. 8 ETlnemann. M ., Tel. E Seide, 9L, Pensionär. 3 E'ovhlner,K.,Schornslein. Bäckerei. (Qberschönew., West27 E Nomack, C., 23lö. 208 E Krätke,J. lfm. Angelt. Sekr. a. D . E Döh:e, H., Ingen. EDobroczewöN, Martha. fegmstr. T. endstr. 17). Becker. P , M ittler. 210 E Äetber, ß i, StaUulat. 10 E Ävafstu, Th., Buchhdl. 91 E Beyer, M ., Technik. Eigentum. Gnckel, ($„ Tischler T. E ArUück, E., D ip l. Han* Nolvack, H , Bäcker. ÄtrBer, I . . Vostaffist. 12 Banstelle. Pagenkopf, H.. Bäcker. delSlelir. Parzellen. Salierstr. -> • 29 E Klatke. W., Schlosser. 2lEHeuschke, H., Eigen« 212 E Rolff, O., Versich. Gernrauenstr. -> • ELassenmeier. A., Rbh». Ackerland. Ortolsstr. -> • 31E Grenzer P , Werkmstr. Beanit. 12a Banstelle. tümcciu. Ob. x'mibmcis. 214 E Schlei. 0 „ Telegr. 189 Banstelle. 14 E Strauch, (?., Kfm. T. 33 E Schnndt, E.- Nevisor Recht e S e i t e Herrschte, St, Pensionär, 9 E G rä f. E^ Eigentümerin. Porsch, F.. Pensionär. Inspekt. H 191 existiert nicht. lO Eitlcm p, ST!)., Lokonlotiviklalt, P.. Wachnr. Baustellen. 2—36 Parzellen. 216 E Worzella, 9t„ Buch. 193—199 Baustellen. führ. a. D. R e c h te S e i t e . 22 geh. z. R r. 21. N e c h te S e i t e . . Ortolsstr. - > ■ t o l l T. 201 E Wetzel, D ., Eigen- 18E Je tter. Stadttngen. 2 - 1 8 Bausiellen. 22 E Bnrchardt, K., Eigen» tümcciu. 218 E MensN, fr , Stadt. 20 E Kutschkmr, J..K fm . 20 E Silbernagel, G., Post38 E K roll. P . 23., Angest. geh. z. Dankmarsteig 114. lüm. (Vichtcnbo, - fnsjjcrt; Wetzet K.. Angestk»llt. 4 E Fleisch, 6 , Angestellt. 22 E Suhl, Uli., Schneider. beamt. 40 E Wilcke. © ., Kfm. Möllendorffstr. 10). 220 'EBleul.W -Kraslwführ. 203EBartz,Cli..Siadtinspelt. 24 E Dormann, H« Kfm. E tfriiß e r F., Gerichtsvoll. EBnrchardt.W.,Eigentüm 42 EBeister.B^Betr.2ngen. k?lei!ch, W., Invalide. 222 E Schrumpf, I . , Eigen» 205 EBnnzeI.Ä.,Penslonär. 28 E Peilert.P.,Bürovorst. 41 EGrützbach.E.,Mechanir. E Winkel. W., lfm. Anpest. ^ieh. a. D . (Charlli..Hersckelur1lL) tömcmt. E D orn. if., Fikialleit. 28 E Scholz. Schnftjcy. 22 E Daer, W.. Jnaen. ' 43 E Fr,tz, 91.. Just. Angest. 8 E Präger. W.,klm.Angeii. E Zschaeck, G., Eigen­ 10 E Meißner. E., Ingen. Schrunipf.^..Verkaufsleit. 207E S trate,^. Baukbeamt. 30.32 E Sie!ing,H.,Heizer. 24EDose.M..Versich.Augest. tümerin (Schwanebeck). Fritz, F , Mater. 224 E Nudolph, W , Betr. 209 E Dietze. H., Buchhalt. Baustellen. Baumgart. E., Schloiier 26 EJaeobsohn.H. Rangier. V. Burchardt, P..Lehrera.D. 48 E Deutschland. 9L, lir it. Feldmark 211 E Vater. G., Stellmach. Kecke, H., Elektromont. (Klasermstr. FaltszenSli, Ä , Arbeit. Krnmrey, P-, Tischler. f Bohnsdorf Most Bsn.-Grünau). * 37 Baustelle. 2 l EKaHtz, P., PackmNr.; Adlerstr. Anrorstr. Apollostr. Bachstr. Auraftr Weg •22 E StlinncT, Pocket. 38. 89 E M eltner, K., Eichbuschstr. Grünauer S tr. - V Forst. ■< - Dahmestr. - > Staütgeomet. Grünaner Str. 23 ELamvrecht.P.,Werkinltr. 1 .2 E. Lnltae«, M ., Ww> 1 Baustelle. I E Nrx, 91., Maschinensetz Li rrke S e i t e Fischer. L , 9tentner. Schrllerstr. Genjch, 21., Arbeit. 2 £Furch,H.,Eigenlümerin. 24 E Töpken, A., Rentner. 1 Baustelle. Waser, H., Beamt. Neubanten. 40 Bar-elle. Kühr, A , Schlosser. 2ELaeisig.E.,9tbk.Ängestellt. 42 Nrudau. 3 E Schulz, P „ Ob. ■< - Krumme Str. 25 E Daniel, K , Schristsetz. 2 E Bnnin, H - Tischler. Postschaffn. Lüttgert, F., Handjchnhnr. Sauer, S. Autoschlors. t, 13 E Klause, 23., Bäcker. 3—6 Barrstellen. 43 E Bröge. P .. Werkmstr. tDrieborner S tr 1C3). Schulz», M „ Former. TollaS, E..-Arbeit. Baustellen. 7 EPflauz.O.,Battkral a.D 3 Baustelle. Schwerk, P ., Holzkfm. Röper, S „ Zuschneid. 8 E K ttian, E., Dreher. 4 ELauchard1.H.,Äerkzeng» 26 Baustelle. 7a SommerhäuLchen. 4 EBenohr, Anna. Eigen Franstadter Weg Forst. - > A ilia n?E ., Gärtner. mstr. 23 E Binder, I . , Bäcker, 8 EStock,W.,Maschinenarb. tümertu. 27 E Rüster. R., Arbeit. 4 E Neinecke. A., Dachdeck. bEWilkciiS.F^Tischlcrnistr. ^anta, A.. Ww. 9 Baustelle. Klspsch, Derlzen^dr'eb Franke, G., Arbeit. 6 E Mahn, A., Werkmstr. hiele. W., Bäcker. 5 E Jach O.. Arbeit. 10 E Wegener,Pv Postassrst. Binswangerstcig — M ., Frau. 6 E Fischer, O., Stratzen- 6 E KährS, 23., Schleifer. 23 existiert nicht. I I Baustelle. 6 E Krügct; M ., Maschinen 25 Garage. Otto BiuSwauger, 7 E Wandelt. Arbeit. E Drter. Fabrilbes. 12 Sommerhans. ' re iitift. mstr. < - Goerhestr. - > 7 E Plankenauer, G. 8 E Lüdicke. O., Ob. Seifert. O , Schristsetz. 27 EWiese.', W., Rentner. 13 E Ane. G.. Klempner. Neurologe, geb. 14.10.1652^ 29 E mtgentttmt. •f 15. 7. 1929. ReichLb. Beamt. Postfchaßn. 14. 15 Baustellen. 7 EM>schke,E.Eigentümerin Banstellerr. 30—40 Baustellen. Gemarkg. Altglienicke Schmidt, Ä .. flsnr. PeterS. E., Sachbear» Schulzendorfer S lr. -> • Mischte Vt„ Buchbinder. R e c h te S e i t e Lessinaslr. -> • 1—11 f. Altglienicke. 8 E Beicr, K., EigentUm : beiterln. 16 Baustelle. 8. 9 Baustellen. 2 existiert nicht. 41—46 Baustellen. 9—11 Baustellen. Linke Seite. 9 E K o H N., Schristsetz. 10 E Meyer, E., Tischler. 4.6 EPriebke,A., Dentist T. 17. 18. Parzelle. Grünaner S tr.-> L-altersdorfer S tr. - > lO E S tein, W.. M alcrmilLT. Meyer, K., Buchhalt. Briebke. E.. Stenotypistin. 19 E Went. A.. Werkuistr. Baustelle«. BuntzelftL 11 E etullm am i, Eigen 8 E K roll. W.. Stadtlekc. 20 E Poelch. E., Bürobote. 12 £ Büttner, Rohrleg. 11 E Marcktfcheffel, G 15—19 Baustellen. Kalkulai, Ächbuschstr^ - > tünttiiu Büttner. Rohrleg. 10 ED cttnm im , K., Haupl> Amselwcg Schützendorfer S tr. 21 EVrünw ald,O ., Rentner. 21 E Kömmritz, I . , Ksm. 13 E Treblow, F „ ^uricht. wachimstr. d. Sch. Schulzendokfer S tr. - > Schulzendorser S tr. ->» 22EKres;man,k. 3 „ Nentner. (Paradiesstr. 254). Baer, G., Vac. Pnmper. 12 Banstelle. 12 E Poppe.O., BnÄhalt. T. Berg er. H , Jugeiu 13 E Hofert, F., Klavrerarb. 23 Parzelle L in k e Seite. 14 E D ittrich sen„ P , 12 geh. z. Schnlzendorfer 14EMliUer.TH.,Nentenempf. 24 Sommerhäuschen. Bürger. C., Stadtsekr. 14 Baustelle. Baustelle. Tischler. Stnwe, H., Monliererin. Straße 80. Weitzensee, 28., Drel:er. Eichbuschstr. 25 Sommerhänschen. 3 EDroZzinSN.Hulda,Post' Ditlrich^un..V.,Klavierm . 13 E NelkotvSki, A . Ww. 16 Baustelle. 15 E Fischer. P.. Lehrer T. assist. a. D . . ' Schulzendorser Skr. - > 23 E Schulz, Emilie, Eigen­ H'agemann, SL, Frau. 14 E Mclchert, ©cklloficr. 18 E Ulrich, 6 „ MusenmS. tümerin. Günther, O., Olcntntr. Gehrurann, R., Karosserie» 15 £Eaguer,A,Baukbeamt. ausseh. 26 E Nickel, K., Tischler. Bouirr. 23etkmstr. 16 E MaluNa, Ll., techn. Ichloff 16 E Edler, F . Dichter. r7 E kggebrecht.K., Rentner. 25 E Filcher, I . , Cigentüm. 15 E Cbflni. P . Steindruck. 20 Skeuvau. (Sperenberg). Hilsslehr. 5—9 Baustellen. 22E Eckelnlann,K..Tischlerei 28 Somnrerhäuschen. Arndt, G., Pensionär. Lt> E Pohl, H., Buch bind. Ebermann, L., W w .' Schönebeck. W., Rblm.Ang. 17 E Balte. P.. Maur^r.h e c h le S e i t e . 17 EBöttcher,M ., Stickerin 24 E Berthold. P., Schlosser. 29. 30 E Stöbe, A., V or«<- Eiseubahn -> ■ < - Schuizendorser S tr.- > Reihersteg schtoffer.. Danstelle. ' 26 E Leonhordt. A., Frau. Mielenz. li.. Tischler. 27.29 Banstellen. 17 gey. z. Reihersteg 1. 17a E Peetz. B., Postschaffn. 4 E Oppenborl^ Bnch» 18 E Bänich, R.,Teppichweb. Leonhardt sen» R-. Pens. 31 E Wimschmann, T., Joachimftr. Eigeutümerln. 18 Baustelle. (Altgllenicke). — ju n ., 9t., Tiichler. dnrck. iy E Külinlein.F., Lergold. 31. 83 Dauiiellen. Grrune. H.,' Buchbruck. 19 E Mischte, SL, Reichsb. W itte, (>, Bandaaist. §. Stüwe, O., HauvtEOppenborn.E.Glasereil'. 20 Baustelle. R e c h te S e i l e .. Veamt. a. D . 28 E Kreuz. F., Ob. Meister 32—34 Parzellen. 6 E Puyatir, 9t.. Mechanik. 21 E M üller, @ lfm. Wachtmstr. d. Sch. T w 35 E Friedrich, M „ Eigen- 2 Baustelle. Roeber, W.,Werkzgschloss. 18 E Petras, H., Maurer. o. Sch. r. Ungcr, S t, Werkschutz. Angestellte. 4 E ungenannt. 20 E fio r n a B..W w . tüuleriu. Buhn. O., Monteur. 30 E Glatzer, f l Tischler. S, 8 SommerhanS. E M nller.H « Schuhmmstr. Möbett, K., kfm. Angest. Weider. Ä , Schlosser. Dodinka, A., Monteur. Petras, H., Frau. 32EJeSke.F..Anlegeriu. 10 geh. z. WalterSdorser 22 Sommerhaus. Schubmachcr, H., Chemie« 21 geh. z. Eichbuschstr. 7. 19EE!seNhart,K, Mechanik. 1 V H ernnann,^ Angestellt. 36 E Wir, I - Ww. . Straße 118. Arbeit. Hortionn, Äleuiner. i Eichbuschstr. ■ > Grünaner S ir. * > ■ | 20 E Mähler, H Tischler. !-< - WatterSdorser S tr. ---Siebweg ^5^
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.