Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

l y . * e it i Süiea 3 9 1 — 187J — L Staveirhagenet S tr. B xiH 6 utm ie 3c. 69 Abel, Just. Sekc, 7 G ann, M. h lz'/ch S H o e aus. 3 a i. a H n e a n 2 59 E w - 1 67. 58. 4 . a n m n str. .4 153 E Schulze, W , Arbeit. Frtialvorsieh. E H Ä., B ch in olz, u b ^i. Lehman«, W.. Ww. E S idt. K.. Bollilrccl. Albrecht & £o., jio n u 0 c f.‘ Dach, K., Wehrm Angest. chm D ubiel, K., Technik. Juyre, P, S tm lm . Äau- u. Niktzholzhblg.I Lauslrllen. S a. D. T etc. . 9lUtoro, 91, Siellm . G d , P stfch fsn öe o a . 9 hciier, H Ä ., uchhalt. K mrc shS tza s. Gocpel,O., S ta a rs Angest o n k ce u aufie, D„ P rtsch ffn o a . 154—159 Baustellen. H ise W Ifm A e e , ., * ng st H Diarkeulaler S tr. O ald, I„ O Wch E denw b. a t Krenvw,W.,B B (^.Angest. yuff H 160 Lazerplay. aff» .« zäjcr. S chreiner, I., jlnr^dlirges^ Jieitei, P R am ., mftr. b S . . ch K S e l'ic e H o mh h S tiu aum . 0 E se m Fabrkarh. E Dähne, O ., Lanbw Z ch n , 5v Kriminal-, ^icßliitg.Ö.B eisierT 0 H nRl, A„, E {^tfchfilLT ttrsiner, L>., (SalDQrtil. a äS ? e 71 (Scilittg, W ., deni»onär. R ozneräkl. 2 9 6 L, 1 t E K S e !. l ’i. ftraiL o mh K acr.O Fadrkarb. uhm ^ (tyrans* j£öcnec»Slr. 87) be w a t. R a e 2 ^ Ärbelt. ab. B y(at a D. . AtoSmt)!, 23. »ackfoch. 2 , ftr. 0 E H yd , C st., C e . Jcreckel, fy„ S tenotypistin K arr, H.» Autoschloss. T. 85D ernbt,H ahrstnÜ ^F Isühr. 9 ftcfe E. Färberm 1 e e . b in K arge. L , 25tu. sornm erhauS . Schroiflo, S b ^stst. ia ta e rre , H aarlenrer S tr. B ann, <* A ic S uhim £ e h - O ste ich M, Stirn. Labre.. Art. Gs T e. . 8 o c. S 2L, e ro fa fe S lze P, T c k r. chu , rs h c a g ft. ne Dergnirnn.M Ms h u t. Jtvmftäbfc a. DBerwali. 7 H(S irs h H, Tchner-er. -<- T rchH rrp b ->• Daustellen. 31othermuild, K , .. a c u s addinga, (£ e n ., ch ik. Jnsvett. . aus. 106 —169 E eroivka. H edvig. Salier, Kurt, B c d c . S u h ru k Nd c e, H^O ö ek c berrngeiuI 9lo3. 2L, ?lngeitellt. H rd n rch e e re , teh . cn E {yim Ä. Arbeit. te, yä ce cfe L Böttcher T. S e e Sl, Ifm. V iig ft. Z iib , Lc a c , Dr. phiU ak H in N h i" H S e ie c e au . e . n et Dartel, M H eta. andelS fr. Selig, E, gtoiatiouSarb. Shell, B., V rsich A g s Hittsd, Ableilgsleit. Dr. S an d er. E , Äertzengm. HäliigclL'2 ., Arbeit. T. 73Dreltwreser. W , Revisor. ertze 3 r, 23inrcl.2 Jimic Kolom . H e (? D alw o rfcr, ., uchbalterm E Hemvf, H, W . w F ch D M., T u s, r. iefbau» S e e G., tfm B rfm istcr, . V . W, S rtu ozretäts S fifttf. iöfbutff' , (y T c n . ., e h ik Loyrmann, E , Stlbelpo! u te e m . K. G T n rn h e . . Äg s u e t. n cu rstr. e a yd ckverrrie (s m Meyer, x . , Schlosser, ö ). P W R ich .Wrk» Z les^eS varis. latz. ., e sb e urciS ' S Milenz. A, K ohlen T . 86A re L D re 2 o e 4 {. aaHen m n str. 1 H d e L T lb ch » ü r» lp th ke 5 H nam u n ->• .H . . ne a m aD |tr. . E Juraske,OEingestellt. N gtitter, 0 « Frau. otherm W, R . und, affetT E M DU Dr,6tflcit' LlüSe, O ., Asörlner. . elke, Nückert. rechn. Jlnge't. £ B N n ib r, 0 re ch e e O ie los h Z H b y ' c e aus. S arz. K H rrn e chw -, e g . D I.. A o L k T üker, p L e. . . lltutcttn (\Y 1 F s » 9itppcsti!, {?, tiaftm. T Schober, H., M orrieur. 5 aa Bc d c . u h ru k EO btcfllo. P., Angeiiellt L ilteicr, ©., itabirt T 70E . Jtlabuiibe, 2 * Verwalt. B uenftr. 4 2). Ä ogel, Am T s. F ntza. H, Stadt'nlp M re sch I H n . S ctid fi, Fabrtt. Z j, ,xraiiz.Körner-Str. e r' e a S O Selr. b. 62 ßd Baustellen. Jlrubl, (b cr. tcB aun, F, ßüiiorji. E M Q, Karterjühr. 171.172 geh. z. Nudower S ir. eier, fiarfcn, S., H olzhdl. T Lraun, G Gaitwirtin T. 6 E F ch l. L, E e - 5)lSdecker.A. M aurerpolier vinlelm ., 4 kln e ig n Hinze,Eliraberh Haadels» slrctidim A., km ngeii. G raich ö H . cr s A o ' e auS - t. Linke Serie. n e t 5 ie < 4 yuroliius, 5 . P cke G W a rm rünanlagen. nrftc. d 5dj. otlenhaucr.Ä., S aßettil. N b ch P, < a . T © oyc, W , fingen. a va , S fito . G kn st^g h 5tt6»ietttcr» n d e .z 9 N ohle, E. N entnenn. Müller, M., D entist T rN s . Rechte Seite. a A 6. llee R us;ler Ä , Ingen. JohanniSlaler Str. -> Grorhe, 6-, Bertret. S chröder, A., K n u ss. N e etz P,^iliallcitcrm. ra le ka N m, . M so m rh u . m e aS G ärten ie e aurer. S cke F.. N tre r, enlnenn Müller, D., Expedient. yiugcit. 6 .6 E K C 7 vhl,chim G dt, » Liningstr. N ct. R, S h s e le c lo s r. 1H eibeca, K rre o d yauitcllcit.u . o sp n . o rin rh 8 —9 B stellen 8 9 au . B eng, e . net Ma!rs^k, 2 ^ Steiler* B 3. 33., 1 1 lu5 E fticBig, 0— oddm 'S, Scdäiif. 79 Ävronreit, St;rkkat. , auitellen. G rundst, g h 3 Minuigflr. e. . Z rb -, Ä.. S ä e . ee L h rin O . weisend. 'U'pelt. 2icr6au T. . A ohlschm s? litt, , ereiselder g . z. e L , N ke ,äef)3 Z rch r.^ rb lnqeit. lr,ärmarieudorfer h llee, iDnitcii. G llV dat.W , Chcmokechnrt. 10 —0 E Stobt Aerlin. 3GE-Pajewald, < . 0 18 b n sive . ra ch rb M A F e str. m rm H., Chenrrgr. 3tcunU Rechte Seite. (Sce E b th K h n ti k , iS e , o le » Grbsch Ä., GT iTufjiicit, G, fiichlfpiclcT Krabbes,{?, Buchhalt. 5»(r-e e ,A,techir.Juipett. tz s ts rg a e te e sh c, ärtner. 2 existiert mä)t. 1 m n a t. (S Ä ih rd * anka fc . x eh -, öhnangeft. Lebahtt. G le».» n ic e F.. Sh s e 7 .rilsch. M..D en k. c lo s r. (Lanneiuanusrr. 3 bi 8 s. u Nenloltn vonm ann — ö . , Rentner. F T.inehalle. Hamrn A., äBtrtfchasteun. K m K., Arbtrln. H LL, R inze, entner. 4 Dnc e S ffaher/ e c k , t., äm erling, K., TonDiebinn,lfiacg. Snfeuiiit. 6 EGrünMierStr. ->• Hemrich, B ., ßim. Trrant. K.. W rtze m e ug . [uuttlci. m E rben. Nudower Str. Schiller, M.,' F n e le ch r. 8V FB kel'rcheerw rin. Hcnoch. j l , «Selbxaljl. Teller, F, Dr. m ed. F ch , M., Tierbau» u 3 Solidestr. . edtte, A, A aU S chröter, K, M otorenu tentehm T n . . ch tz 1-20 f. tt. N euköllri. ^lchlenld.,Noonstr. 3J) Oljwald. E , SBctftch 95er» L-agner, M., S rijtse »h fs c lo . R iann.E A eiN ., tm S B anu, E. Ingen. ( Ss.i e d l g . S o l i d e ) S aum tret. X 21—3 cttsltcten ittdjL 2 Rosongrund. D'nder, iVk, UBro Sh tz 29, N cü . rbert. Schm idt. T rerbelv. L ck, S .. H o B allennifkr. Telloivkanal L e e G JnvaU Z lin rt, ., Le. Enike, H., jtohlcimiü. 5J Bergmann. 2f., Kfnr. Yühr. G cr, Q M )cifn ., onteur, Delfter U fer Aelilny, 93, N egi^irat. Kadeinann, tu ,Nasch>nen> Biiteuschön.E., Kontorrstm yioljl, 10, Ps c as . Dm kler, Beizer. ors h s n Dunkel, H., Beamr. P intfchallee Späthstraße bau. G . e G vko s, R.. H ro p eizer. R s e E. S u ö s l, tfn Franke, H ., Werkmstr. Kleb, Martha, Futter2425E3d e e ic6rl\n W ehre A., M jw i& i.*id ie zo k, aler. runske, 2 ~ Arbeit. B S trarrsselv, (5 K . T (55—118 gehört zum Post> G ^ fm . bcjftf Blir.-ÄaumrchvkenKnmmerlöw, {?., Ob. mitlci X tt D ouat, S , Ä S nchlfiB W tfch ' ie fe, Lrülnn. H pel, B afchm am .M enfeh. W ann.O .N eigm .lfm ngest. Feldlv. Kroll, E., A rbert. verw alt.(Lem Gi» 3 E ungenaitnL ve!hf. e 7 , weg). ., 0 Dp e e ep rogrst.42—13u s. u. Johanursthal. Kellner, W 5uftScfc. Schram ar.M B tin SoWutzler, K.. techn. Äugest. 9 Driem ru h r,Frl.D m , eam s rich 3 e str. ) W ozny, 2 , B c e )1 ä k r. S chulz, A, H d lS . an e m el, existiert S karpus. 2 , Vlrlctt. 37 O tt, G.. mcht 1 G ld u d L, te h . 38 ftobfcnplob. o sch n t, cn Aötler, W, te h . A g s c n n e t. Höft, §-r N Ä g st. «<- Nudower Allee bk. u e Friseur. Rb!;n.Jnspekt. T. EG ctfcrt.kS S m (N » 09—75 ÄIcuignrteR. :., ls . n itintrci, älw iimtbro. 3 G ye © B ö , ., aukaugelr. L Baustelle. P allaS . P ., Werkmilr. K c , v« W . oh . w Haserbach, Ifc, Asm b to S e123Nr.2 ). 7 E G ln Uich E o , traß 1 6 Klein, F, T ischler. Lolk, f3„ Belr. Sh s . Kraststation d. Derl. c lo s ch g ' e rben. Pontow , C . Schlosser ä cm nd ), M arre.nohlenl'. Beiseit, D., K ohlen T . L h a , I.. 3 «er. e m iiN iam Elettrizitatsw erle. arew ki, le h . S cu V ch lze 2 S ie . Ä ach srn ann.P ,B uch bind; NRevisor. ^ L, ch veyda, M ., Beanrt. 3 E K cr»P !che B S .uH., Llrbeit. m d 87 a ungenannt. 9 öm uttIch' M e n e .O B c d c . a u ch n ., u h ru k i— 5 Stätteplatz. Höhle, O^. Kfm aum E rben. Sh c e S , S c a h r. L chrtttietz. N n a n K., R e mu . entuer. E Fiebig. 8 t, Fugen. NbSucker.E^Handwerkmstr. Krone, 8 -, JBaiifajifleft T o c e P., A to c lo s Leise, D v R eritr. h mk , u s h s L de A., Arbert. S s e , F., Sh s e te s n c lo s r. (Charlb., Aaiserdamm 9 B 2 öttcher, Ingen. e r, enm Ku'chneruS, Buch» Su U a fle ciL 1 B anu, K W . 0 aum ., w N r. 17). S7c Hosinann,2.,Lederwl.1'. G önnet, M. K svu N eh^eld. IR Arbeit. ., Ijaiictin T . 4 E to Nr. 3 . 5 te 9 H e R. B o st, uchtralr. P s h , W S h s e 6 E Fnhrrnaun, 25., a c o ., c lo s r. 87d S ad m a. 2lw Photogr. 7 austelle. Länger,M.. R ic ö n e t. K p e , R„ Fahrräder. 7 B e hags öpn sn Gärtnerei (D orisir. l). jttnbn, Hv K i. Peu-in. H., ^uhrgefch. T . 78 E Sarbok. 2 ^ Sigeniüm. ti7e D am e-, 21» Pensionär?. V ohtand, Ä, F isch r. le e Lippik, H H p a t* ., au tw ch V. Tschrrch, 23., Tischleret Rolf, I., W erbelert. lG runelvalV, A e a S 7 g DUtrich. iVL Ww. u rd ch 87t Mretz. M , M echanik Porzig. B h rd n DVaim» S., Fahrräder. e ö e » a sie ct, B n lle :. vntr. v. S . ch 7. 8 Baustellen. T c e 9 , Juaen. re h , 1 s tz 1 ). tra e 7 a ge n lt. 1 E w Nr. 3 . 8 ie 9 ., a b U e 94 G tts h h ^ B o c lrc , ehord. 9 E Beck,TH^Echrislsiellerili. M a r o h l, E H n e o r« eier, N e ke ..B u la re T Labert/ '43., Kolonialwr. Bratm O. Arbeit. S7h Hentschel, I . , Slem metzo sch ,A a g se l tret. T . 10—15 Baustellen. Ag s n e t. icch iL n Dietrich, M., W . w S o ch lz. S chuylnm str. o rsch ., srn . D renS, D., ^e e rsch r. 89 D ah rfetdt, H ., M e ta lla rb . KtoffowÄi,LLZerkzeu2M 16—18 E Stachowiak, A., 1 P e ,.B .,K u.h ru k Schröpfn, O ., T M ehl, W . Schuhm. . Oblt. 2 D ssin E B c d c . Detonsabrk. T. K o , O, D h rn n ch re e S0LLammL.,Berfich.Änge!t. L W g n r, 9 ., A . T . Ramiu, F .St, Zlgarren. Gabriel. 8 Arbeir. e e e 8 sm . S erff, lofliß H u k SL Stwsenb, a c, 19. 20 D«rur'tellena rp , Ingen. ne S la n -f rb , LL, artkopf, W Ingen. Si)beNitrert rnicht. G ü rtle r. Leyky, L, R .» Winller. G airrv. T ' Wn o > . S ffn cha . m a cT H 2L—23 B Äührr 33^ Bau» M entner. 3.. aurer. 91 -rechi, B ., Ingen . Wolf, ©„ Fahrrad. X . Ha e d rk {y.,jE tlH U . Prodöhl, < M L m re t. Sl, T a p ch ischler. n lle . ste n unteruehrii. T. 9 ©., E ictc, inkauf. 91a R a e P., Araklwfiihr. 91b Lüht, F » Trm ler. aL, —8 Dreher X t, R euschul^ET elevhontstin S ke,O P rrnm ., ensionärin. Lühr. W . & Eoßn, Bärvedainik -> • . 79 E Ziebarty. F , B üro W . Kfm. orm i Sh e S Sattler. c e r» t., )'. U llnccht, 2 S e r. Bangesch. T t, chn ide 91e Naeckel, F ., Technik. b lrekt. 2 £ Wim r'sch E > 6 e a e rben Sol/f, D seltor. esm S päthstL 2 4 - 2 3 E S la L t D ttlr« . B ieder, S ekr. Anbersch, P.» A rb eit 1 Old Jloicn)5suT, Buchdruck. Bnkholz,F^ Vaulchloff.T 1 Ä berger, K., 4 rom Stcje, 2!., Krattwführ. Pumpwerk Britz T. Sarabatz. Maschinen 91e Leoien, W., Rentner. 51 E K h rn Ä . ö le astw 2 —8 B u lle . 7 2 a ste n eichenpell. F uch E, P sse ro V B a rih e l.lt, Malchluen» D e t. re -P « 9118t oll. e ., HandelSvertret. (9 62) tr. bau. 2 E S e s Ü.r B n « 9 S imtt; B a k K e an R S u le m n , .» tfn mstr. T. p agandaw alt. T. W n erlich O Dallw. T D M., W . ud , v . ehr, w beamr. (Onkel-Aräsig» M aultzfch. F.. Sflfttiu E g a e rt,F ., Dreher. G ohr, Jientaet^ 9 1g 2Ubirr, AutistnmL ch sie 52 E itöbltc, D G stw T B tzm . H., S lo r. 91 h S tto b e l.E ,N e g .J n s p e k t L pe F., A ch m . « a . . ro e S traß e 1 2 3 ). Pröffel, A., O K b. ellner. ArakerM^Maschiaenfuhr. e r, u bb D m S , S Llrbeit. 9d ßifdjcr, Technik. a a ke U Kriedem M, Lin, Baum . Sl., Ww. S ö. 2 W ch n U erkit. Schnlz, H.. Herzer. Wd r, JusiaU ee at. G harbt, M, W . eiS w N ten m n rin en e vsä g . — 394, B auarb. Direktrice. Somnier, Maichitteu» 9 ^rank, <.. 'A 8 £ «tol)bL e ch reher. 93a*HcnfcheT, H., W w . P se o , E., Fleijcher- G rlü , H, D a w ld — M., 'P ensionär. — G, V rka ,erin, . e u H iiS ye H.,D h lt. mstr. m M iels, G laser, 9 D h lt. 9db Kojchel, O , Snchdrnck. Ka ma r, ^ Buch a Stypa, L, uch a m T str. . 3 E S ugcnonenjdhaft 0 a S chorning, A, K unsim al. Dw. rrch e rcr, n chhalt. 93c W.,Aulomobil» ünther, &. S h s e c lo s r. eirfrouär G Z deal (H n w nn L P a ne a str. 3E etloschka,L,P l6D achhorn,H achha!teritr .,B atottio(tet,9 S jch ciö Zöllner. DL., Kfm. T L, n n , öle T. H 9., Stavselr. anc. 1 tfte. 64). Fröbe. E A ., ngestellt. 29. 30 Bauftellcn. u sch , entistin. Ö g n a ,O e e V rlh .,Koniorisi. 90 Thoma, R ^K raftw .F ühr. WnO, B., D odj* K . fm H rtz, y., itäbL S h e te 54 E Ä e c ws r 5 firthm«cr, P^ S n id r. ch e e 31. 32 E ß rn ta & Co^ — S tellar» Bringmann, C tb m A 87). Jh o cr llee ßetfim, H, Mc a ik 95a B a d e w ä rt. W., > eh n . a D. tefc, W flr. erkm G.m.b.H^ CheuuPharm. 9 H u m n str. an e a n K rebs, < , D n n tn h u 95b B urow , F ., Duchhalt. L le te e b rh H m ke p r, H.. Frau. DehrenS, 56., H ausw art. e m p le Richar-, < ., S $ chneiderin. P rä p . T . u lch ß L eizer, tie/im E Wrkze g D n . Verlag,FtkialeL K p n , 9 H ann, ., e u m e rfch ie , ttr. Giünberg, F ., H auöwart D tze St, Töpferm T Schaffnerweg D s , K.. @ n r. T ie e t|e ro . ttützrug,sen.. F chloner 95oDanye«berg. 9U Bers .,S L ise a g 5 ATS. e g n , t, 1 B a . E.. K 8 ud ch orrekt. n e t. L me H M e k , ., arnlorfchleif. 97 A g s 2T., Falzerin. ytettig, P„ Friseur T . Angest E mk 9 M sch . k g . t, a rn Baustellen. T m lh se e ve o r Dntlchke, Ptngel, H.» DLuirt. Sainrra, N., S u m str Lrppert.2 , Uw. ch h m E tnricht. 35 E B arla, O ,, Eigentum (U nbebaut) Jnedrich, 5 E G m in u S 5 e e n tz. reblgS M .- eefierS . N äherin. Gansel, L., W Z njeur. Schade. E . Kalkulat. Kirchci-, 2L V u i. 1., crkä seru fChauffeestr. 9). w. . u oh a e.m . M W »klsb ug l' .o.H eyer, F T ch ik. ^, e n 3 ft E w Nr. L C ie v. M m ÜL Kraflwag. e ck, J Gelbard, Bäckerei. (öthrma»iii,F^Äerklasrltat e p U f.. p ra e l. erlm G ronenberg, K ünbelS ,H » (Y me ? L a d p Müller, W fir. Führ. ^ SchlageterZcnSke, E . Kolonrülwr. Nr. 1 2 9. 0). R mtz. F.. Kraftw. Führ ÖDltbcmmer, Auto» en ve e T rtu t. . alew .. W . w Dähne, Laudw. Liedlmrg s. Frout- 36 E(8ranZ-Aörner.Sic.87). S sk^, A anarS S tcb ct 9 W ch e t# w. G rzybow kr,B D S ., uchhalt. B o n rann, G , Ww. S eibel. 9 B b. . Tischlec. Siegm nnd.M N ., äheriir. Gürte. MO , 23» . Pienilowih, R, Dr, B rlege,O ., Zolliekr.cr. D . 0 ZenSke, E., Aolom alirr. 2 Brandt, I., Arbeit. ., . kämpfer D ill, M .. HaubelSsr. W alle, M etallschleifer. Henrel,H^Leitsvindelbrrh ' Viologe T . G M., Ingen. obel. f. Frontkämpserweg, Maler» Lanstellen. titfenhuth, S ta b t W eigelt, O., H eizer. ©peilet, lS., Ängestellt. Hildebrandt. 5 ^.,i ^r- Teltowkanal - V Meyer, Ll^ Melallbildh fteig.PoNenocg.Vtellmacher» W lU., Ingen. olfs, ? Jitspelt. Taubert, E., Wro. 1 Lo o 1 kom t. §Är. a D. . 4 2 -1 3 5 s. J o W in iS th a t P lage, W.. Milch, weg. ( OfchfaittS, G.. Mechanik. R eblcr, 8 Hoti T, i ^oulouj 21., Buchhalierin U 3 E w Nr. 3 1 ie 0. Jbich,Ä..M ab'chneiv. TeltoSrangl F rst Reiche, 83., Lagerschrerb o Ä cho ,%, Sroftm ^übr. Zidbarth, o w . D onat, H , Äaafm. T» N a ick. W BehörX om ., Z36 Ba^tstellö. " a ie s ff. Hrndjchle, E , Buchhalt. 56 E wie N e. 65. A g st. ne Schweitzer, SSL, G ärtner Schulenburgbrücke 137 Baustelle. D elster Ufer B h lz. Dv Serftd}, uch o * H euze.O ., SRafchinettmfO. S enekoortsch.L. C e rg h m r. 138 E Leltowkanal A. G. Sncker, A , Schlosser. Treseburger Ufer . -<-.Lelrorvkaaal B eam v Klo!-, < M X 1 5- ilch 2 Ä 9., A 2 ackL 1 ngestellt. (BerUn). Simmcr, ( t , Ksal. X SleoerSufer 0 99 enköllu. -S s tta , ffm. M gest ., Arofch, Lhemigr. " 8 — f* u. N * Doris, H art. ausw Förster, 2t, Lagerbuchhalt R e c h te S e i t e . • < - Telrowkanal -> • C orbnarr.W uchhal1 .B ur.D. ufarSfv^ Lo/rm orsühr. Neirendorff, ftfoL T. 2—53 f. u. Neukölln. Braunjchweiqer ltfer-> - öaustellen Rettig, Friseur T. G R BlellnLnise, ., „ a-.D. * 144 E Kaualoerwsrt. Seltofbtatial -*r D ettter w e r - > ■ Dimginsstraße ZLLagervlatz.geh.z.Chaulle> tt» . Ä 9 Fürlo-s-'. al-L. l., G rünau. , -4^ FrayL^dörN tL -=►- ttofr, d Strttftijch. T 1— s u K er^E 5l . eukölln. © tchmonn,gv9toSntHeH(T. S rU ch z. W ch nll. e a Kamphansen, $ 4 Auto­ strafte 6S 33 E'Körner.Piyisch'jche ^ 6 D kanal <* rltow 2 D el, <., Arbeit. 4 lüm £ Seerosepsteia t mobile T. V «<• Lelöener S tr. 56—74 Baustellen. Grundstücks verrvLllg. Jö icke lS.^S?onteur. u , D lendt. Sl., Kühlen X flittte iScitt. . ^ÄLÜrritz'weg (017K nbretzel, GdmQfe. S he ©tm einiu LohnungS- Wohnunauaternehmeir E S ic a l, &, Straßb. 146-2.151 Snuffcnett. - , 1 •, $M tch w S ui. 34 E «ae[e.O^ > Albrecht,^, Ä auauS führg. 'Mehlitz. H revifor. j; i L.S.W D..v.'Ha»^v,anu unternetzr». e.G. pr. b.jp. Wafch
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.