Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

L e tttp e lh o f 70 Pfarrhaus. E Katholische Kirchen Friedrüh-Wilhelnl-Str. 1832 Süden 352 teil IV 62 f. st. IQciHiter S ir. 120. |80 NiehuS, H., Pottschassn V2hi!6rig, Dt- 9teichöb. Ob 98 s. a. Ordenömeisterstr. 59. 27 Heideklang, 9t„ Innen 57 Boehme, G., Ksm. Seidel, K., Arbtrin. Sekr. a. D . E Sachs, W., Ksnr. archit. T. E Stade.Äeschw., Eigen Eichel, Ak., UBiv. Iflmcc OU. 83). Knödler, 3 „ Näherin. (Ausland). Stenger, F., Postschassn. 6 tiirichS, H , Stadtinspekt. Harbort, G., Postrat T. gemerude. VStabf.tS./naumgcftatt.T. Tenber, 9C, Lederhdlg. Kossel, D , §rau. V Himmelstob, H., Der . Knllrich, E., Ori.Ob.Stnd V. Lausch. P., Pfarrer T. Prüfe, 23., Expedient T, Winter, ö i., Ww. Davaria, VersicherungKühne, £R Tischler. ., walt. lW 60, GeiSberg Direkt, a. D . T. Steuermann, G., Güster. Rabe, £)., Landw. Wustenhagen.M., Nährln. fitaße 20). vermUtlg.n.ÄelwaltgS Lück, Schriftmaler. Matzdorf, G., Ob. Steuer« tzchäser, W., Schristlcit. 71 Herz-2esn*Kirche. 87 E Rotz, ff„ Malennstr. M allwiy, K., Postbeamt Heustnger, 9L, N eilender Ges. m. 0. H. T. in'pekt. 72 —74 DolkSschitle. Tschierfchwitz, O., Kfm. Z (Neue Jatobstr. 39). itotz, H., Krastwaafutir. Melzer, P., Dreher. Block. F., Fnhrhcrr. E S tadt S crlitu Neilmann, G., Stadt« Würmell, R , Aevisor. Cnber,H.,Schneldermstr.'l' E Notz, W., Malermstr. Müller, K., Schlosser. Koylhepp, O., Mechanik 2. u. 3. Gemeindeschule. infpekt. 59 iöotfclmoitn, H., BankPiökor.^ 9t., Htlssschloss Förster, H.. Werlmstr. n'str. (Moltkestr. 15). Schlensner, O., Ww. 7. Arndl, M.. Heizer. bevollmächt. KoCnu, F., Schneiderin. (?., Lerslch.Bez Pochert, 81., Siofpr, Bartel,O.,Postschaffn.aD. Bnrdack, H., SchrrlhanS Schreiber, P ., Dr* Reg. Brehmer, K., Postkrrfp. Labuhn, F., Buchhalt. Direkt. T Räder, F.. Mechanik. Rat. Beetz. (?., Heizer. mslr. GottLpholinig, ($., M in. •4r Werderstr. ->• Cumin, I . , Steinmetz. Reichelt, A., Arbtrin. N nls, W , Vertret. Metzner, O., Telegr. Sekr. Weigt, A., Ww. Registrat. yicich(lt,O.A‘cOeii?mitltlT Engel, K.. Steinsetz. Schulz, M „ Arbtrin. 7o J. st. Werderitr. 29. Montagner, Holzbild 29 LudLlnSki, P., Gewerbe Klabnnde, 2B.; Kfm. haner. GaoryS, A., Ww. £ Zicbcfc, W., Architekt. Schmidt, E., Stravbsühr - 28., Bnchbind. Ob. Lehrer. Kossack, I . , Prokiirrst. Stegemann,H.,(S!asermsir a. D . Glanbitz.J., Sterotvpenr. Pietron, I . , Vlahnrllr. Grosse, 3h, Ksin. Dallmantt, K . Bankbeamt. Lüdecke,F..Ob.j!eu'n.a.D, Gryway, K., Mechanik. Ltefchke, G., Stadt Ob. ©turnt, W., Dreher. .Haesclborth, i)f„ Bnchhalt. Schroter, G., Werkmstr. Jllmer, K., Stadt-Ob. M üller. C., Konstst. R qC Jnspelt. Günther, E., Ww. Sielost. E , yfrbcit. Traedec, £)., Schlosser. Jnspekt. Hoffmanil, ;'lv Kraltw. o. D. Wappenhensch.W..Bertlet HönerS, A., Ww. F iifjr. Wech. A.,Lokomot. Führ. Aochlitz, O , Krastwsühr. Mager, 20., Prokurist T. Detig, L , Banloorsteh. Korzer, I . , Maschinist. Schulze, A., Ww. ! E ii. V wie Nr. 8? . Witzke, Ww. M üller, R., Kfm. T. Matschte, E^Stadtinspekt. SartoriuS, % . Ingen. T. Preßgott. wr.. rfm,Singest, Zandry, ©., Werkmstr. 93 f. a. Ordensmeister Hilgeiidorf, E., Ww. KubiS, E., Arbeit. M üller, I . , Vollstr. Sekr Schumacher, A., Ob. Sichler, (£., Mater. Kunde. G., Frait. MkeotowstY.W^Slrabe^ stratze 49. f. N. « L , Verwalt. Jnspekt. — Lagermstr. o. D . Siebert, tft., HanvelSm. Kunow, W., Posthelser. v3E B rülte,A .. Malermstr. E ungenannt. 9lüster, H., 5![tu. Lahn Führ. Bob, M., Frau. Nitz. H , Zigarren T. Thlele, SB, Schreib»». Lauterbach, K., Derw. Anders, E., Lagerverw BoianowSki,W., Nhbn. 31 Belliug, K., Vertret. T. Alörechisir. -> • Jnspekt. Werlhelf. Böttcher, F „ Werkzeugm Tillentau», 27?., Jug. Meltzerrstein, Gv Handels Federle, K., Malermstr.T. 76 E SScQcucr, H., 'Hanl Braun, M ., Ww. Lehman», F., Elettromont. Ganbitz. W,. Ksm. Krull, P., Stadtarntm. vertret. 61-67 existiert nicht. Ellertch,?l.,Ob.Postschaffn. Kupke, 28., Eleklomont. 69—75 E Wo/jnmiflSbaitflef. ßcomh. Hecka, K., Ww. Nügsiebersi, P.,Ob.Jng.1' Löffler, G., Schuhmmstr. Hoffmann, H., kfm. Ängest Schaller, H.» ffititm slr.T LuvinZki, P..Strabb.s?ahr. Hersort, W., Krastwsühr Dorfsmann, L., 2Jw. Loewe, D., Ww. Tempelhof, Albrechtstr. Scyönrock. K . Arbeit. Heyden, M., Angestellte. Kienast, M., Ww. DrewS. A., Robrleg. Palatz, 9l., Stadtamlm.'s. Cito. G., Schuhmmstr. ni. b. H. (Mantenffel» Elle, F., Schlossermstr. T. Sonnenseld, H., Neg. Ban Jochimken, tiL, HauSmstr. Mühlhausen, F^ Rbhn. Richter, L.. Maschinenbau Pritzkoleit, L , Ftnanz» strafte 20). ffiroiljc, T., Ww. overfekret. Jnspekt. Jrmer,9k.,^ eichSb.Wagen a«ltm. Ningert, N., Rbhuelekirik 69 Bremme. Kv Telegr. Hertcr, K., Dackeimstr. T. Thledemann,-- O., tsin. Rühl, R., Stadt Ob. Jnsp. mstr. Ätenaeoaner, M v PostSchmidt, sv., Arbeitsprn Werkmstr. yoUsicimcr, A., j&anf» Äugest. Junge, W., Optikinstr. Assist. - 28., Plättanst. Christen, W., Angestellt. beaint. 84 E Schultz, K.. Neniier Dielsch. (k., Ingen. Komzak, A , Stadiekr. a.D Schmidt, F., Stadtinspekt. Freimark, tz.. Ob. Po > Schwarz. 21., Ww. (NeU'ÄünSdorf). M ar;. R., Anlcg. SchimanSli, Ä , Spiccker, E., Ww. T. Strempcl, 31t., Werkmstr. Közrpet, (£., Ceisen T., schaff», a. D . Maschinenschloff. Moldenhauet-, R.. Ksm. Kruger. H., Schrisisey. Ackornrann, B., Handett33 BcinUch,E..Schleiferin I. Henkel, P., Telegr. TheSmer, W., Arbeit. Cefletiointcr, Ll., Revis. Cimbon Slii, (£., Einricht Gröndahl, O., Referent Nawrath, I . , Schneider Zimmeth, W., Telegr. veitr. Werkführ. Pruseun. Arend,Aru>a,Gewürzgrob-^-Orbeitsmcistcistr, ->• mstr. Heuseleit, Städt. Arb. Heyde, A., Ww. Bauhondw. Nelle, A., Ww. Steffens. (£., Ww. Hermann, O.,Kreftwtuhr. Lenz, E., Arbeit. 88 EDaruschle,M*Eigen!ilm Honicke, St, Baumeister. Woidt. '1 Ww. 1, Nieck, Bäckermstr. — K., Asm. T. Mafchuw, W., Telegr. 77-79 Hcrman.Sl., G.m.b.H., Baalk, F..Frllal.LeiterinI. Boa?, H., Ob. Meister, d Jeftrzemski, P.. Arbeit. — 29., Bankalraest. Werkmstr. Gässncrweg Giflculum.. (O 17, Sch. Strietzel, 9L, Werkmstr. Bente!. M ., Ww. Leliwald, Fv Stadt Ob. Schulz, W.. Tech,,. Telegr. Ulrich, Ww. Alt-Siralan 21). Brandt, M., Ww. Kossak, G.,-Arbtrin. Sekr. Jnspekt. 7 °. •4r EreSburgstr. - > V ßtrniQ«, A., G.rn.b.H, Köster, A.. Pensionär. Eichberg, A., Ww. Dkarschhausen, <3., Stadt 71 Gdaniec, Welst, O., Rentner. Ob.Post« Littke S e ite Verwaltung (KaiserTichelbanm, M ., Ww. geomet. Lenz, E.. tzanptwachtmstr 94E van Zwam, 9t.,ifigcit Jnspekt. I —9 Baustellen. CEnncIbiccht, A., Stragb lümcritt (Antwerpen). 35 Bockler, M.> Venvalt. Wilhelm-Str. 10. 11). d. Sch. Hane-og, K., Telegr. Bnrchardisir. 77 Dehnte, 23., Monteur. Schaffn. Ob. Sekr. Leppert, ätv r-ersich. V. Kühles. M . u.W..Ver. Assist. Derday, H., Beanrl. Dammradt, 9)?., D w waltaS- Büro (Luise II-2 L E 9 te ttifl,(£ ,K N . Llngest. Goldstern, P., D ipl. 2ng., Herle, H , Postschann. Dunkel, yt.. Schmied. Golde,H., Dekoral.Maler. Michaelis, M., 28w. Patentanw. Henriette-Str. 1.2). (SW0105e«JrQ»tstr.6S) Jewanöki, techn. Ob. BeheiiLlli'K.. Obermasch. V Nitzsche, K „ Ksnr. Goldbeck. S , Arbeit. GronSke,W.,Stadtinspckt. (Böriy, J?., Fran. Schlomka, A., Postbcamt Telegr. Jnspelt. Krüger, H., Mechanik. (Bnrchhardstr. 15). Butlnos.F.,Fahrslnhlsühr. Gunsch, 21t., Arbeit. Techen. O., Melkerei. Junker, (S., Fenerwehrm Lippert, Wv Poslfchafsn. Lnckner, I . , Äerkäusnn. Lernte, G., Ingen. Gnlnebern.E.^raftwfuhr. 11 Böttger. F., Äbterlgs. Höners. P., Optiker. Biol. 28, Speiseöle. Mischke. Fv Postschassn. leitertn. Huckshold, W.. Prokurist. Wessel,M.,Straßb.Schaffn Herzog, Schubbert, H., Ob. Feuer Luv. §., Invalide. Nuudschlei^ Sirehl, K., Dw. M üller, G Arblriir. *., Finkmg, L.. Sekretärin. Janitz, M., Ww. Kaehler, 91., Schlosser. 89 E Milson. F., Metall wehrni. Wegner, 8t., Postassist. KendelLacher,E.Just.Selr Sannig, iy.. Schlosser. wrsbrk. T. Iahn, & , Ww. T. Doth, O., Stadt Ob. Kölpin, Ä , Alv. 73 Blacha, A., Postfekr. Kemp, 2B., Krlm.Ob.Assist. Sieber. O , Monteur. Albmschat, H „ Platzarb. Lugen. a. D . T. a. D. Korrschak, M» Telegr. Heintze, F., techn. Ob. Sobiecki, U., Ksm. Assistentin a. D . Baumgari,R^Korrespoiid. Krünzler, O., Klempneo Lindner, R., Reg. Jnjpelr. 37 Ebei. (f., Stadr Ob. Telegr.Inspett. Stellinacher, M.. SfcBlruu Minder, M ., Ingen. Dergemann. (?.,Bückereifil. Kruska, G., Arbeit. Jnspekt. mstr. T. Hennig, G., Telegr.WerkSühring, M ., Ww. Panteleit, F., Krastw. Harnisch, L., Frau. Laß.F., Personaltontr D nnlerLC o., Maschinen Krüger, 93., Betr. Seit. mstr. Thiemc, Sl.. Ingen. Führ. Kiesel, St, Bücherrevis. T Jöen, E., Telegr.FnsHekt.7I Naülke, P., Äor. Slellrn. sbrk. T. Liebsch, W.. Ww. WeflolowLki, B., KrastPochert, A., Sind. Affess. Kmelisch.O., Stadtinspekt. Kirsche, G., tcchiu Telegr. Regler. K., ksin. Singest. Hamann, H., DeSinsettor. Malitzli, E., kfm.Angest. vsühr. Rieck, S ., iölttiucr. Jrmer, M., Lluswärteriu Naumann, G.. Pensionär. Viadloff, E., Schriftstellerin Krause, E.. Ww. Jnsp. Wolff, W., Anlerivictl. T. Roagcnbach, ©.. Ksm. T. Kretzmann, 23., Masch. Rabehl, C., Brandrnstr. Klauck, M., Postvetr?fcÖ. 9reumaml,E.,Lehrerma,D. 78 Elstner, Frida, Sattlerei. Roseniann. A., Posisekr. Vlolle, B.,Derwalt.Jnspekt. a. D. Schloss. Krause, G., Postschassn. Warnecke, R., Prokurist. I Schmidt, Q« Kfin. FrodjM, M ., rfieittnmn. Eengewitz, Helene, ll»i. Krozosto, A., Rentnerui. Sieber, 23., Revisor. SchwaniH, I . . Frau. Scyulz.TH., Delnebsinsir. ^ehmberg,G.,Krastwsühr. Hansen, W., Arbeit, Angest. 39-47 Baustellen. Weiland, H., Versich. 75 Becker, 9t., Postschassn. .vuste, K.. Nentner. Siepelt, P., Architekt. Thurau, K., AbUgSIcu.T Matz, S-, Dreher. fingest. a. D . Sofcstr.-> ■ Kersteu, 25., Schlosser. Tost. I . , Schlosser. 9teil§, E., Dreher. 95 E Itiolbt, I . , Pensionär. Trapp. M ., Sekretälin.' Drall,W ., Telegr.Inspett. Lemle, H., Stanzer. 13 Durhammer, A., Technik. 49-69 EStrcubcr,H..K.G. Wollbrecht, Luise. PokzerwinSti,P^Schuhm (KaiserWiihelm-Str.73) Rebelsti, 2(., Korbmach Schueioerin. Kosch, L E., ksnr. Ängest. Baugefch., (Spencrstr. M fir. Gagelmann, 9t,C ß. Domeschke, K., Eishdlr. Levrenz, T.. Pensionärin, Nr. 21). Schlecht, Kv Nangiermslr. 86 ElÖuIiccl,9L,Gtflc»tüm.T Preschet; E., Angestellte. (Strich, R., Steinmetz. Telegr.Jnspelt. a. D . Fandrich.W., Rbk Ängest. v. Lehwaldt, O., Lollstr. 49 Bergmann, H., Vertret. Lenkeit, 21., T»legr. Assist. Althaber, F., Marmor» Röder,Ä., 20w. Czeyka, A^Kfrn. Sienumd, 3)t., Ww. Roauette. H., Optik. Jchfetf. Georgs, ißt., Kalkulat. Sekr. Mönke, O., Postschassn. Snudat. I . , Ww. Lorenz, H., Bcamtiil. Hoeltz. F., Ingen. Geßiter, D., Krastwsühr. Bohrn, E., Schlosser. Scheil, F., Rbhnschffan. Rose,2l>, Telegr.Werkführ. Szarvaoy, Arbtrin. Borgt, H., Ww. Kalz, F.. Hauswart. Staats, K^ Hostschaffn. Friedrich, L., Kirn. Tettow,M.,Mrischalteriii. Henit, Ch., HandelSm. Toitagel, üB., Maler. — Jh, Malerei. Kern,F.,BerufSfchrridrrekt. Lemplin,H^Oö.Poftfchaff. Zatel, A.^ Fräfer. Kamer, O-, HilrSarb. mmfc, <5., Postichaffn. Wallat, Frau. Göres, K., Arbeit. 90J. o. Molikestr. 11. KillteS, 23., Registrat. 15 Kucheiibecker,W^Monteur fioeper, H.,_23erstch.9camL 77—81 EHtntze, Ch., EißcitWarda, 9t., Bäckce. Niesiralh, E.,Pensionärin. Gregor, 21., Wäger. 1ümrin.tÄlbrechtstr.l04) EZiuber^ G., Bäckermstr. Koppen, (y, Ww. Wichert,H^Masch.Schloss. Haack, C., Schanlw. T. Pechstein, 28., Oberleutu (Germaniastr. 66). Ruthrnann, Ö., D ipl. 77 KapvlS, 91, Frau. Krüger, K., Krastwsühr. 70 unbewohnt. Hildebrandt, 28., Rbk. Potratz, M ., Buchhalterin. Haudelslehr. T. Albrecht, F., Gastw. T. Krause, G., Pensionär T. Kruse, W., Schlosser. 60 E Krüger, K., Neniicr. Beamt. Nadnick, E-, Verkäuferin. Schicke, W , Dr. phil. Reinhard, E., Ww. Tonraö, O., Ksm. Mahncke,E^ Krastwsühr. Bansee, M ., Ww. Schmidt, B., Pensionärin. Chemik. Schellhoru, A., Kfm. T. Losmann, F., Arbeit. Dretzler, W - Verwalt. Meier, S» Maurer. Böhme, E., KraNwsühr. Kietzlina, Krastwfvhr. Ob. I nspekt. Schön, M., ksnuAngesteMe. Soelch, L., Ingen. Tausch, E., HandlgSbc» Michaelis, St, Ww. Brnnotle, F.. SIotoruD* Kinner.E.,Rbhn.Ol».Jnsp. KamenSki, E., Helf. in Treptow, H., kfm. Angest. Traedert, E - GefchäftLvoNm. T. Müller, 9t., Arbeit. reparat. T a. D. Steuersach. Wlrer, E., Chemigr. Mhrerin T. Vorgtlander,H.,DiPl.2ng. Räder, SB., Tischler. Dierolf, L-., Dw. 51 Bartelt, H., Ww. Knabe, 2K., Schlosser. 17 Brehmer, M ., Ww. Kitzling, M ., Ww. Ramin, Ä , Straßenb. Drttöerner, . Dorzeichn. Grützmachar, P., Farbe». IRumpff, G., Ww. Hahn, Q , Postamtm. Beamt. schloff. T. Lüdlke, ?v., Ksnr. Lach, 28. Film Hech (r., Ww. Pantel, 28., Werkzgdreh. Heilscher, F., AbteilgSlert. Schmidt, W., Chemigr. Meicr,E..Ob.Feuerwehrni operatenr T. Tenchert, P^. HilfZmech. Kuiize. W., Gewerb. Jänsch, F ., Schneider. Schröder, G., Ob. Po/tWeise, F., Betr. Ksm. Echönfeld, E., Milch. Pysall, S L Ksm. Weimrranrr, Jwers, H., fifm . T. Oberlehr. -schaffn. 96 E Kahl, O * Malermstr. Wendlandt, E., Ww. Schalles, D „ Äfnr. Schwester, D ., Jngeiu — Marg., Backwaren T Lunow, F^ Bankbeamt. Schulz. 23., Tischler. 19 Hilla, F., Ww. Vogt, V., Rentner. T Moltkestr. - > Kopp, S., Frau. JannszewSkr, F^Siadt» Weißemmel,H., DipUKsm. Voelkner, E., Kfm. Scriwane, W., Krastw. Daerwald,»?.OÜ.Aintsgeh ÄoiealSctf, F., Prüfer. Vorlaenter, H., Ww. 53 Albrecht, Hv Ksm. FL^r. 91 s. a. Moltkestr. 21. BelhnlannW.Elektromont. Meitzner, K.,Lagerverivalr JnwÜ, Steiiifchleif. Benutz, O., Ksm. Seidel, A., Ob.Posischaffn. E. 22ondrak, Zibale, K., Ingen. Ksm. Contu, I . . fsm. Anoist, Naht, W., 5lfm.Dorn, 2?., Buchdruck. Stelling. 9L Reg. Ob. yiegenfuB,R.,C6.S(tUcr» Anders. M ., vw. Beamt. Dicyel, Geschw., Nentner. Kauer, ©., Steno« Reltschlag, Dc., Arbirin. Ewert, 2t, Werkmstr. Apel, 9t, Dachdeck. typistin. jnspekt. Jn!pekt. T. Furche, P^ Lrivatiere. Skr;ekot-iöki. M ., Dw. Friedel,H.,Od.Postinspelt. Deich, H., Neichsb.HilfL« Diakonissenstation T. Kevpirrg. 23., techn. Angest Burchardtslr. - V Griut, W.. Schleifer. SchUefert, C., Glaser. LeHmkuhl, K.,BankanLeu. beamt. 81 Boest, W., Kfm. T. Förster,E.V^.Stud.-Assess Letzner, 9t- Tankwart. WilSdorf, A., Ärbtrrn. Nenmann, T., Sekretärin. Frirsche, Telegr. Koebke,C,NeichSbk.2lngest. Denuner, [v., Kolonialwr. «anfch, E., Asm. Höhne,O..Glaserrmtr. T. 23oIf, P , Arbeit. Infpekt. T. . Knoblauch. M .. Rentnertn. Opitz, E., Stenotyptstkn. Mahkorn, J t, Dtpl.-Jn^. s W itt, 9f., Fcldw. Kirchhof, H., Kfm. Grempler, U./SclrcUuinT. Mantt, E., Privatklinvec» 81J . a. ißcrlincrSlr. K*j. Zimniermann. P . Ww. Rohde, Agnes, Bnchhalt. Klingebei!.K..Neg.Jnspekt. Marold, F., Ww. E. Conitzer, M . it. S ., Koppehele, H., Faktor. 21 Döberitz, E , Technik. 56 ESchmidt, P.. Rentier.' gart. Köhler, B., Od.Bnchdrncr. M im t, 23„ Maurer. Ollenhatter,W..HauSrvart. — F. 9t., Volkswirt. Eigeniüm. (\V 15 DrnS' Dartclt, Frisenr. Meyer, £)., Steuerinspek. Petsch,G.,Brauereibeamt. Jredrrch, M . Frau. burger Slraye u). Ralche, £>., Kfm. Rrssö, H., Ksm. Bayer, (?., Ww. Perlow, E., Ckiemiar. Neinle, 21v Verwalt. Ob. Haxel, K., Verlauf. Selke, I . , Versorg. Antu. Spach, H. 11, Kfm. T. Siichcrt B., Sto. O’mi'öd, W^Lagervenvalt. SchleZelmilch, 6., Ol'e.rHesse, K.. Just. Stattest-. Sekr. Fischer, V., Zoolog.H -lg. Kaltstein, H., Gnichls(öioitttiKuni,®., jtontori.1. Stich, K., Fahrnrstr. Tebhardt, H.> Schtoßer. •iWQeii.«. Weber, Ä., Schneiderin. Göldner, Ä., W w/ 53a Büro der Grundst.assess. Gcrlach, W., Packer. W ille, ©., Stulkatcur.' 97 f. a. Ordensmersterstr. 61. Rechte S e ile . Günther, K., Fngcn. Verwaltg.H.,Streubel's. Postei, N., Ueverwach. Giese, O.,- Arbtrin. 92 E Gierschner, H., E Brluar, M i, Ww. Henske, E., Ww. Laubengelände. " Slnstädt, Ll., Kfm. Hgbiff, R., Sekretär. Slugest. Bauhosf,-M.,-Küchenchef. Architekt (Friedenau Qoffmann, M , 2B)u. Bnchardsir. -> • .§ammetIütg,‘ P» Tilchlcr. Capptnller,B.,Bankbeam!. SalewSki, M ., Privaiiere. Balke, P.. Hauswart.Gotzlerstr. 21). Kaocekka. G., tflciiniec. Senst- H,-, Pensionärin. D rcwS, W., Aöleilgs seit.'s. 18—SO E Baugesellfch. am .yctniioni!, vf., -Schlosser. V.Ralcmaun, H. Baugesch. DüL6eli'n,-Ä., HairdelsKabelka,G..Tapez. Geich. Karlödad -nub.H. ( \Y85, Frmt.? - y Zelsmg, F., Telegr. Werk» Hertzke, önicke, 9f., ©djloffcr. vertr. T. Klein, N., Ww. üinpsel, Ll., Ww. Klein, W., kfm. Angest. Am Karlsbad 28).' sühr. a. D ., Dauer, F., Konditormstr. — K., HanbelSvkrir. T. Kuh«. 91., itiiQtHrtQ. 58ft* Pohl, I . , Magistr. Ob. 18 Griebel, F.. Feldw. Lah, H „ tzandelsm. Ziehlke, K., Inst. Aiigest Berthold.M., Fabrtt. 1°. Gefronnn, -Th., Ww. Ineb.. *,, Leiblt'ng.A..Derstch.Ängest Lüchi, W..^Zigarreir. Baurat a .D . DrewS, H „- Schchttetz. - Genseke,Sv Werkzeugbreh. 23. 23 existieren Nicht, - t Schiefer, 23., Duchhöj. Dunst. ®ü Werkmstr. - *<-i$ Po-crorlSkir>. Sakjvrarm, H. Gk, Kk»r. T , Lrppktz, & . ffeldw. * ' Matttttz, V^^Ärekknrstr. Heine, G.. 23rrkmst» 27—37EAnalch,P*Himmrr- Schirme^ H., S chilftleit Prokefch/ I,Lekon»vw. « Uh. 6.,1Vertäuen». - > Mariens, ' Wackernagel,F.tsin.Angest.! Threlbeer.P., Rbtk.Aitgest. Müller, R.; Prüserin. Nr. 9. 10). Helling, 9tv Zimmerm. Weber. Sl« VerwLb.Sekr t
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.