Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IV . Seit .s ä te n 289 — 1769 -r- WiesenweA Steglitz 11.12 Falkenbera.A.,Minist. 21 E iu V. wie N r. 20. 13b K ohl. H ., Ww. 0 Staedlke, 93., Stadtsekr. a j E Futtk, L.. slftn. T. Baustellen. Lunse, 23., Jugeu. yiat a. D . T. S tein, P ., ttra^lwstthr. B irthLuier, G., Betriebs Weber, I . , techn.Lehrerin. Friesenstr^ - > Äragert, 81, S teuerratX werb. Steinte, E., Phologr. 8 Allonge, W.. Bnumstr. 31 ELange»Nonnebelg. E., Baustellen. Blttmann, W ., Prokurist. Thiemich, M ., Ww. — W „ D r., AuwaltSGrunmek, 93., Architekt X D r. ju r. (Dahleur, Aus LepsiuSslt. lo trist, nicht' Affesi. T. Haupt, F., M str. d.Sch. Baustellen. dem G rat 31). 17 Bauer, F ., Bankbeamt. Hrnnig, tz., Architekt T. Dorn, W., D ip l. Jng. itlu g , H., Sekretäriru V. Lange»Ronneberg. 0 1 Hackers^. - > Lralleö,N.,Pot.Ob.Jnspekt^ Stadtbanrat X Diener, W , D ip l. Jiig . Mehl, G „ Ww. verw M a jo r T . Danstellen. Brauer, P .. M inist. R at X Jordau, E., D ip l. Jng .X ttänttnerer,8.,Ob.Jngen.X M üller, K., VcUtel. X Schloßstr. - > Heinrich. O.. OV.1teg.Nat jtitlm o iu i, E.. D r, M ar. S fio, B ., D ip l. yng. X ' Kühne, M ., P rivatlehrerin Ungesroren, H.,Sleitersekr. ficimißcS, L , Ww. Cohn, N., Organisator T. Gen. Ob. A rzt o. D . T. 10 Knackfuß. M.,Prokuristin. «<- Vrttnervaldstr. -> • Peknck, A., Jtfm. T. Knuth. E., Pros., F rau. Lorenz, 2JL Ww. Kölscher, I . , Oberin a. D . Nhlarrdstrasre Ledüt.W.,OV.Postrat a.D. Oertel, L., kfm.Angesiellte. Lachnit<-F.,'Kfm. — G.. M ilch X Savecke, C., D r. medv Lemburg, Th., D lp l. In a . Ramminger, 93., Bersrch. ?tauck,P.,iechuLeichnertn. Grunewaldstr. - > Ksm. Medizin. Mich, F ., KoSmelitertuX Schaede, H * Schweißer. Unter den Rüstern ^tosenberger, M ., techn. Seidel, Gfv Rat. X Ingen. Weauer,F.,Bersich.Angest. Siebert, H., Ww. 1 f. a. LepsinSstr. SO . l. u n te r..N ." 17a Bösel, E., Kfm. Asm. 1. E GoigaS, E., Reg.Bau Nezouvillestr. ->• Schlabitz. Q „ W w. Falk, E., Just.Angestellte. •< - Worpswebcr S ir. meister a. D. (Zehlends. tzricke, L., Stadtingen. X Schulz, G., D r. Chemik. T Georgenslr. 8) Parkanlagen - > 12 Hansen, I . , D w . Bereinsweg Hoffmann, C., Staub, G.. Ksm. X V. Eckes, M . %. Höhere Hoffmann, A.» Rechn. Nat. 22a Herrmann. H ., Frau. Pensionänn. - H.. D r. Ajsefs. T. . Brivatsklmle T. - r Leydenallee - > • < Kleiner, L.,Ob.Schwester. Kahre, P., Lehrer a. D . JablonSki, H., Ww. Sträube, P ., GesangS» 2*3 E Etfcd’idje Erben. Kluge, G., TelepLontstirr. Walsrodcr Str. l —LEAeamten'DohnunqS padagogin X Klemstein, K.,Äankbeamt. Krenzmann, P., Beamt. V. tSfcfl, N., Direktor s tie lt, M ., Sekretärin X Anwärt. ' Verein B erlin, E. Ä . Warnick, M ., Äm israt. Höhere Pnvaljchulel'. BiSmarckstr. -> ■ M üller, E.. Fratt. Schulz. E., Ww. Neiühold, 2., Ww. X m .b.H .Stealiy. (W U, 12a s. o. Vlrkbnschstr. 69. Banstellen. Quensel, E., Bankangest. Linke Seite. Snder, G., Referent. E JolleS, QL, Rentiere. W ^ner, JvBersich.Augest. Köthener S tr. 31). C-10 EDentscheGescllschast f Srbönemann. 91., Frau. Tonssaint, M ., Frau. (Cllsenstr 24). 1—21b E „H eim at" Ge Siedlung ruWohnungS 1 V. Kliewer, Amlörat, Sa-röder, A., Stenoty­ Wackerhagen,H.ObKellner (A llngforslr. 34). meiunntzige Bau» u. 17b Biederbeck, H ., Steno. V.Brandenbnrger.§., Kfm. bmiQememniiötQC 21.(9, pistin. W inter, G., Lehrer a. D . tllplstUl. Siedlung» A. G. (Zeh« Dlcknkenburg, H ., BanktNezonvilleiir. 1). (N r. 8). Stark, G., Angestellte. W oitczat.M.. Einkäuferin lendf. Heimat 27). —W ., ksm. vlngest. äugest. Albrecht, E., Frau X 6 Dauer F., Dipl.Jng, 14 Baxmam^P., Reg. Sekr. Stremmel. C., Üurdirelt. DrenSke, P ., Reg. Ob. V. S truth, I . , Kfm. Gallasch, A., Ww. Broer, M ., Ksm. X Ftotschner^tz.. D ipl.Jng a. D . X a. D . Jn 'p e lt. Kttllak, 5t., Schlosser. (Mnu'rerdamm 4). D öhl, H ., Dr.»Jug. Ge Hasse, j$ ., strnu _ Templm, H., Buchhalterin. Freund, G.. Ww. Hockenholz, 9JL, Ww. T werb. Ob. Lehr. I Beyer, F , Ksm. T. Landhaus,I.. vw.Postsekr. Look, Ä.. Dr. med, T. Hartman», R ., DipUKsni. Zodrow, 9l., Katsrereriu. ©rc «3 W ., Baiikangest. Brauer, O., Baumeister Hockt), M ., Sängerin X Lllieitth al, I , W w. Pafchke, F . Ww.Hoffmann, SB., Schlosser. 22o Bernhardt, E., 2Bro. X Jtaifcr, H „ Ingen. Lttsch, M ., GewerbeOö.Hasper, H-. Stadrob. Weftphal, H. H , D ipl. Jrm le r,A ., Ww. Jnspekt: X v. Harpe, W., Dozent 1 Eaalbach, S t., Ww. leyrerin. Gartenbaninwekl. T. Schäfer, K.. Bankbeamt., Namokel, I . , Angestellte. Cbeling, S „ Pensionäritr. — H.. Musik. X Jllner,J.,Landeslnsp.a.D. 7 Morgenihrler.R.Jngen.X Naak, C., M inist. Kauzl. Fleischhaner,K..Ang estell t Richter, © „ Ingen. Seyfang, $t., Kfrn. Heilte, G., Prokurist X 5Terncr, Z., Kfm. X Ob. Sek. a. D . RennrS, (£., Stsm. t, Steinborn.M.,Konrektorin Goeber, M ., Bankange­ Hesse, F., ForjchnugSSchroerS.H^HandelSverir. Titze, G., Kfm. Schvn^etd,F,Oberingen.X Schmidt, 91., Julien. stellte. a. D . Schulz, H., SteuertuspeU. reisend. X 19 U iitutü, H , Kfm. Schilde, P , Schlosser. Schraver, H., ArdettSführ Güdde, (?., Frau. 16 Kiekow, 9L, Kfm. Golombeck, E., Ww. Ulbrich, 0 ^ NeichSb. Karsch, M ., Pensionärinl. —7 existieren nicht. n. D. T. Kluihmann, R., ReichSb. Haupt, 91., Ksm. Knbliy, P ., D ip l. Jng. 9 Blachoiiak, R., Kupfer­ Assist, a. D . Keni, O.. Leitret. Sogcifcr, (£., M ajor (6)T. Lanssen, H „ Ingen. X Beamt. schmied. Lange, W , Architekt X 8 iUtfdjof, I , Archttekl T. 2 Hackert, J.,O b . WachtK re l^, F ., Ob.Reg.Sekr v. Kolzenderg. H ., Ste­ Lkmke, F ., Dltchhalt. Luyeuberger, SB., Kraslw mstr. d. Sch. Ft|tyer, E., K onivlisiin. Deutsche Gesellschaft f. notypistin. Häuser, L , verw. Amlm. Führ. Glombitza, G , F r l. .. Maizahn.M.,Peltsionärtn. Siedlung il-WobnungS Laube, H .. Sekretärin. Mmh,K., D r.ju rv Affess. Mark, P v Just. Jnsp. Latour, K., Angestellte. Vau Gemeim.nyigeA.G. yUgcit, H.,Ob.Boienmstr. M a ll, ft., Jnüen. Mahlke. Ll., ksm. Anaest. rNoaenbertz..E.^ Ww. Teöke, 9L, Konrektor a. D . a. D': Linde, Ksm. X (Dewiso) T. Mangel, Margarete, PostOehling. I . , Schneiderin Richter, E.. Korbm. Klchtt, P ., Postassist. a D . Reichmuth, K., ReichSb. 19a Eckel, L., Architekt X Kolbera. A., Maschinen assist. Schultz. 9t., Pensionär. Nottstock, M n Kim . Sekr. Hagedorit, L» Werbeleit. Muck, E., Ww. schloss. Daiter3ki,P»Gebrauch8wL. Stecke!, O ., Ksm. M ü lle r, H ., Ww. Helbig. A ., Ww. Schwarz, M ., W w. Nohrbeck, G., NeichZb. Polysoto G. l» b. H , 18 Denuert, F , P ol. Beamt. Peschkatl, O ., Sekretärin. Rlggert, ■ Löscher, 53., tjm.Anyes^ Csaatzen, H» Bmrkbeamt Behrendt, P w Masseur. Schulz, 0 ., Pensionär. Nlschert, Ä , Mechanik. Gerdewitz, M ., Kfm. «<- Leydenallee - > Ebert, M .. Ww. U liici, E.» Ww. 20 Bandow, (5., Lehrerin Lepemtck, G., Isnt. Singe Härtung, M .. Ww. Waetzoldstr. X FrielmgSdorf, (L, Ksm. 21 Bnjok, O ., Bankbeamt. stellte. Menast,E., Baukbnchhalt. Herder, E., Sekretärin. Flügel,G.Geheimsekr.a.D. Dietz, F ., Klempner. 10 AchenVach.H.,DanIbeamt. Schloßstr. - > Ludwig, Ww Ksm. X Holle, E.. Ww. Ecke, K., Rentiterin. Herre, Bankbeamt. Vionvillestr. Breckan, K., Baulbeamt Struve, E.. Reg. Sekret. Schott, M ., Ww. Eppiltg, M ., Pensionärin. 1 E Saparantzki, M ., Eigen» Hoefö, E.. Fraiu Rezonvillestr. - > Geutler, A., Tischler. a. D . X tiim . (Schloßstr. 67). I I Erckhos.H., Krim . Assist. Meier, E., D ip l. Jng. X Haupt, P „ Mechanik. Keil, A., Frau. Parlanlagen. lo E StinneS, H ., G. m. Dörner, F., W eibeberat.X Feige, H ., Postvetr. Schulz, Ä ., Ob. Mo« JaeobS, K.,-Kontoristin. M annigel, 9L. Kassier. -4 r Johanna«Stegeu. b. H. (Mülhcrm 9liiBr). Gehrmam^W.^kaffenbote. schiuenmstr. Jaene, Wt., Rentiere Angestellte. Scharnbeck, G Derstch. >., S tra ß e ■ > U Eichelbaum & Co.. P v Puhlmann, H, S u b .D ir.X — 2R* Ww. Sterz, H ., Angestellte. Wegener, W., Baukbeamt. Angest. Verwalt. (SW 68, M atern, E.,Bankbeamtin. Baustelle,!. 1—7 existiert nicht. Genlsch, L , techn. Sekret. 21a Beck, 9 t, D ipr. Jng. Taudre», Ch., Postsekre» Friedrichstr. 12). Rothenburgstr. -> • Neubauer, O., Peirsionär. Hocke, J ^ Kondttormstr. 8 E Alfter Grundstücks» tonu K luth, 23., stfm. T. O piy, E.,Etadt!ekretarut. verwaltqS.'Ges. m .b.H . Klingenberg, H „ Buchhalt. Grosche,W^ D ipl.Jng. X Wtsmann, itfou Liebig, C., ReichSbk. Rat. Tomk, E» Buchhalterin. (W35,@tul O livier. St* Bersich. -<*» Teltower Hasen Ksm. T. Malchow, 2JL, Bersich. Rohde, tF Telegr. Jnsp. 20a Breetz, E., Ww. «# Mathematik. X Burre, M.» Angestellte. Schlockermann, H v Sttufirilc«. B illig, 2B., Zivilingen. 1°. Angest. Samows!i^H.,HauSwart. kfm. Angest. Fläschenträger, A., W w.X 1—4E Tabbertwerke Akt. 26 E Sdjnmitz, 83., Ingen. Geneuger, I . , Ksm. T. Relchle, K., ApolheL T Ges^Mörtelwerke, KieZ. Äugest. Klcedehn, G., fyvaiu Schulz, O ., Ww. 21b Garbe, H., Schriftleit. Butzle, G., Reg. Ob. I n Ja c o b , F ra u . u. Sandgruben X Wentz, P ., D ip l. Jng. X llLBeseler,E.,Pensionärin. Klein. M « Ww. spelt.1. Klütz, 9tcg. Ä a! X Knifpel, F ., Ww. NHvlr & Weiße, Blank» 16—18 Baustellen Krause, 91, KluV Angest. Lippett. C lara. H ausw art. Bock, F., Bankbeamt a.D. Krantz, E.. Kfm. X Grutzner, • Deikeri, M ., Masseurin. 6 S tadt. Dumpwerk Stealitz. v. P aul-d orf, K., Schrifta. D . X Franke, W ., Ksm. 9 E wie N r. 8. E S tadt B erlin, lelterin X Powel, tz., Musiklehrerin. B ehreudt. 9 » In tend an t 19 ELaSkowLki, 9B^ D rv i M älzer, A., B ibliolhkun. Lernte, 9t., Kammerarb. i Hacker, H.,Mafchrnenmsie. Scholz. M ., Ww. Schmidt, Ww.' . ^Eigentümerin X Schmnacher, Dostiufp Wegner, D „ D r, Reg.Rat. d. L . X Tausig, ($^ Massenrin. T. I Jcnnrfc J v Pensionär, F ie d le r, W.. D r.Jng.G eb. ESchaas, (£., Ww. (G r. S eiler, W ^ Expedient. Biedt, L ., Buchhdl. W etter, Ä , D r , flieg, flilat B a u ra t/M tu lft. R a t T HandelsL0bHempel,W.kfm.Angeslell1 j Netter, A., Ww. Machnow). 27 Ev.Feilitzsch.A..Bcürrat Seeaer, K.,'Masch. M str. R e c h te S e i t e intz, H ., vw. Direkt, vertr. X (ßi*l8tf(br Holbeinstr. N nßbaum , W ^ Geschäfts E Schaaf. E., F rI., (G r. Stranger.G.Ob.Werkmstr. ähnig, A., Einkauf. N r. 10). Machnow). W in1eroll,W ^Dipl.Kfm .X 2—22c E„Heimat"Gemein» $ Stadtentwäfferung, Bete. Lieckefett, M ., SekretärinP a h He, G ., Reg. R at. X uUtzige Bau- u. Sieb» Faber, O .. BerlagS-Kfm. Becker, Th., D r. re r. poL, 11b Bollack^r.,Stenotypistin Stelle StegUtz X Lübeck, Feinkost X lungS Ä.-G . (Zehlendf. Günther, 23., 'KurSmakl. P ro rv e ,M . Lehrerin a .D D ip l. BolkSw." Eichler. O« Korrekt E S tadt B erlin. Heimat 27). Nygaard, M ., Frau. Lehmann. I . , Frau X H eller, Gi, vw. Landger. — M .. Schulvorsteherin Cerny, O .. Direkt. X V. Banyerter, A ., S tadt Pm le; H., Einkauf, \L S truth, I . , Kfm. Hocpfitei', SLf W w. X Pieper, E., Pensionärin. Direkt. ö, D . Obenngetr. X v. RozynSkr, C., Ange Köhn, 91, Hauswart. (Munsterdamm 4). Rohr; L., Majchineniug. X Steinke, P.. HilfZarb. Schwedtke, K., O V .S tud. D iey, O., Krastwführ. Liebhauser, J v P hilhar­ stellte. SzlapczynZr^, L . Frau. 2 v.BorrieS,L.,Duchhatterin S tffcf, L, a m s. Direkt. X Schmidt, L., Malermsir. T 7 - 9 Baustellen. Soschka, E., Verlags» Fiirstenau, L , Frau. Tornetz W ^ Ob. Schul. moniker. Wedekind, M -, F ri. X W u ^b a ^ , R ., Schneider. GudehuS, Sekretärin. Teeymatm, E., Sekretärin lehrer o. D . Lohe, H ., D r-Ju g . X Prokur. X «<• StemenLstr. - - Wende, ©.. itfa io r. 10 E Füch, H^Holzgrobhdl. Milteudors. I . , HandelS* Kruppe, R^BSckerovMstr. Wache, A., Frau. 22 Baldermann, Dt., Sekre­ 10 11 E Radioaktienges. . a. D . ^arfe. B» Mobtfttn. * (SO riß Kottvuffer 13 LlaaS, Ch^ kfm. Angest. tiertr. X D . S . Loewe X tä rin X M a rtin, G., Ww. 28 E CobrS, (EU Ww. Ufer 27). Erraelhardt, L , Studien Prater, 93., «fm . X Conrad, E., Jusr. 12 ESchreiber,H.,Eiaentüm. Adfelbl, J^Benneff.Techtt. ( S i r i u s , B.,Dwckcrelbef. Spieß, 91, Bankbeamt. ratin a. D . Schwarz, & , Ww. Sekretärin. (Llchterfld^ HochbergSiegert, G., vw. Pros. Foht, M . L , Studien» Feige, F ., tech. Ksm. X 20 E Fritz B ehren- S tiftung platz 0). assefforin. Dittmann, A., Telegr. (tzamiooer). Hammenneister.W. fifm ,X Langhoff, ($.. Bantbeamt. ©ieutbeL M ., Beamtin. Sekr. a. D . Gencke, 8L, Heizer. Peter, F ., RcichSangest. Weinrich S t, Pensionär. Kleist. P V Ksm. X V. Schultheiß u.Co.. Ver­ F rie d l,N .,P a rk e ltfb rr.X , stommoß & Brodthagen Düsterbeck, C., Stenoty» Haupt, Ä,, GanenarV. K röpf, O * Teppichweb. Salzmann,E^Penflonärin 4 Bechstein, M .. Ww. w alt. (Äitm erSdf^ Jng.-B nro X pistnu Koch, C., Otenincriiv ätteilet, 9U Stirn.'J, Helmstedter S tr. 10). S lanina, Angest. Bnunier,K^Bankangest. Grünwald, $yv vw. Ober­ „O s tö l" Ostdeutsch. OelA M W .,/R bhn. B ttr. Böckel, Ü ; Äjm . X .. U3a AllerS, M ., W w. X Reisirrg, (5.,S prte$orin X verwertgLges.LtlF.H. X lehr. X W art. ^ Schneider, G ., O b . ' Bach, Av Bersich. Beamt. Hancke,B,Gesch8ftSsühr.1'. FNeger, F ^ Elektromout. kfm. Angest. Pasch, H.. Tischleret X 29 E Petrich, S L, Ww. D StaalSanw . a .D . X Haele, G erlnld, Gaftw. B e u t h . F l Ob. Ingen. Jakob-, H ., ReichSangest. Hänel, 13 E M aly-M otla, C .,B etr. S cIgfef^'Ä , Tapezier. — H , Ksm. X Jnhnke,' A., Stadiinsp. Krüger, C., Pensionärin. Öofet, W m Ingen. Angestellte. Führ. (Friedenau, Tiedtke., (£, Ä fm ..X Steinmetz, O ., VerlagsStamm, © ., Ww. X Hoffmann, M ,, kfm. An« Grunert, D ., ' — H ., üfm , T ’ ' • Steltmr,K.;BrüuLnspekt. I O tto, r Htrunmn, IV 11 2* Henuecke, £>* W/v. . . r H ofm t. Ullmann, Kerunerin. ‘ direkt. GdjiitierC ‘9L, Schlosser. ttieuast, SS* Pdftfctc, Wiesenweg t
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.