Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IV. Stell Stirn 277 7 — 1757 — Schildhornstr. Steglitz 3 Wildeuheiir, O., Arbeit. 7 Thieue, L . Kraflwsühr. 11 Niediger, G., Telegr. ZdeborLky, 23^, 8 Schülz*Böhm, E., BankiBasilcmch, St., iluiü* Wilteck, M., Ww. Schnetdermsir. B eam t. a . D . Leamt vorsühr. Zwang, Sj., Sladt«Slmtm. Zander, St.. Llutoreparat. N ttpp, W .. 2iuft Slttgest. Schwach, O., Kfuk. Werlst. T. SEZeppek.(L.,Schuhiiiinstr.7 S chm idt. G . D r . pbU ., Barsekowstr. - > Am Markt 1 E Otto Mahrhold'sche Bnumgnrtuer A„ Pol. Zoologe. 9 geb. z. Barsekowstr. 0.1 l. Beam t Trben. ■< - Marktplatz -> ■ S c h r ö te r ,W ,K f m . 11 L P ahl, G.. Bildbericht's V Mahrliol-, H.. Ksm. . ^usch, A , Oicntiicr. Sdinjuim v F .. M n io t a .D . U 5. Mittschuk, dJi, grauT. 4—7 geh. z. Düppelstr. 3. (Lichter!ld, ÄiesenSDaiiuli, A., Krastwlühr Teich, I . , ritconboitflcit. Baustellen. 06 tfei Str 4a). Golz, Ä., Inst. ProfilT ebm m 'n, E ., O p u t Kieler S tr. - > kaut T. Alborti, 2L, Malermstr. 12J . a. LepsinSslr. 81. R e c h te S e i t e . Iuppe, Ä., Schueidrin. 8 f. o. Düppelstr. So. E W o lf, (£ , Eigentüm . 2 —8 geh. z. BirtbuschCxal'k, M .. Ww. Lauer, S t , Frau. E. Stein, E.» Oberstteuin (Gilbende, 91o;ittilftr.7). stratze 76—79. Frscher, 9 t, Dr. mcd., Laugauke.Ll.. l Alttst. Arzt. ilula, (£., Selrelnritt. F u h r . T. V Ober. Th.. Schuhm. Baustellen. Frädrrch, A., Landschafts yZcitmoiui, H^ Ob. FeuerHübner. st., Kfm. Bath, P .. SB». wehrn», a. D. mal. Lutherstr. KcbcL W ., D ro g e rie T Somiioaticn, t)U Werk. Hoffmaun. D., Haudelsni. Nielow, O , Elektromont. K o rl acher, Luise, Bctiuoir. zeugiu. ÄtmöDct, O., Krrm. Assist. Rudolf, W., Schlosser. w itn 't Holland, K., Dtpl. Schmidt. M., Frau. Leimkohl. 23., G oldw r.1I HandelLlehr. Schildhornstratze Krümug, O.. Kfm. — P ., Buchhalt yioaef, M ., A ngestellt Mahrhold, M ., Ww. KirchVaum, 8t , Mimst. Schnitze, F., Arbeit. > E Zinnecke, T» Eigen Negrstrat S tr ä u b e . H ., B erw alt. ©ditoftffr. ihiiteri» Ahornstr. 14X Streblow, H.. Nentner. A n gest M ahlow . Ww. Z V Ziegler. F ., Zimmerer . Wermter. y t , Steiujetz. M orgenrot!), M ., Ww. W ürst, G „ B ank beam t — ilt. Schneider. Böttcher, K.. F rau. Neumanu, L , fficctret T. Z ahn. P ^ D ir e k t T. ) EWulsf, € .. Privatier Ehlert, Krastwführ PlenSte, St, S lad lajsist fiepsittSstr: (WilmerSdf. Najsant8räser.Elisabeth,Seisec T a .D . 2ct)siu6i ischa S tr. 59). 13 s. a. LepsinSstr. 32. • Haberstroh. H., Prw. LhletH.ReichSbWerkmstr. str. Kraftwfukr. V Knhnast, E . Maurer. . 9 t o. Düppelstr 4. E M c ic r,H ., U r,E ig entüm . Hafte, A , Technik. Burgschweraer. 6 ., Ww. £ Matz, A^ Rentiere. (ZetbU ). Haukiewiz, M ., Schneider FelStt, S t , Angestellt. V. F ra n z . G .. V e r w a lt Bey, W., Schloffec. ffriesfiistc. Arnbtfir. mstnn. (D rleanS str. 1c). Ruß, I . . HandelSfr. Folti, OK, Ww. Graf, P „ Ww. HermS, 9 t, Banschloff. Dillich, H ., Strabbschaffn. FnchS. F., Photogr. v H öhne,L» Maler. Gerner. 9t» Hau-machtHohl, W.. Kfm. H em eum im , O .,O d .S te n » Lrästner. T., Ww. Kloth, Privatiere. crinspelr. a. D . mflc. b, Sch. Daulsen» nr. Klose, O., ksm. Angest. Kühnast, W., Schlosser. H ildebrandt» Wäsche­ Gntzmer, 2$„ Lankanqest. näherei T. Kops, G., Abteil, tieit. Liitdftfc N., Steinfey. Hausse, Pensionär. Knrth. H.» Postschaffn. Papeufutz, M., Tischler. K rüger, K., Elektrik. Holze, Herrenschneid. DsSrnfonsir. Leidner, H., Bäcker. E B runa^ M ., Eigen­ P rahl. Krim. Eelr. KivlezynSktÖ^HandelSm. L augner, E h ., Sekretärin. 41 s. a. Alsenstr. 6. tüm erin (Böhmen). Marggraff, F lora, Milch. 2tex, P ., Arbeitriu. M a l, 8L Buchdind. Macheckr, Angestellt. E wie Nr. 40. V. HosenhauS,F., V erw alt. MechttuSli,«.. Banschloff. Riech, 23., Musiker. N erg er, E liia b etb . Milch, Poichmann,D., Angestellt. Bode, A.. Ww. lÄrlmerSdf.,Konstanzer Meyer, (EU Schueidenn. Schmidt, G , Arbeit IRetiig, P .. Malerei. v. S ch ulz, H ., Ww. Boldt. i t , Kellner. S traß e 12). Schubert, P , Uhrnr. MöbinS, F., Monteur. Schmidt, K., HauSdien. Zim m erm anrr, C ., S tratzb. Büttner. N.. Postschaffn. Drogel, F ., MiUelsch. Lehr. Siptroth, E., Ww. Fenzel, (t Kellner. , Äugest. Trlebeß. 9L» SBto. D ahl, K., Gelderhed. Lehwann. Ww. 14 E m a t t , B ., Wendisch, F., W», Neumann, H , Wrrtsch. 10 geh. Düppelstr. Dem -, B., Monteur. Pieyer, W ., GeschäftSführ. Wohllebe, E., Arbeit. E igentüm erur. 11 f. a. Düppelstr. 8. Prakt. Fierke, I.» Komctlmstr. Schockwls. G ., Tischler T. OrlowLky. L . Arbeit. 10 E Brabant. E., Kim. C a r ls . P.» Töpfer. E. Stehr^B.^Eige»lümerin Hossmann, A^ Eifenb. Sternse, Schnerdertn. Schauer, E , Angestellte. (PotSdam). D e g n e r, (e„ W w . (FleaSburoer S tr. v). Brelteavachplatz Ob. Sekr. a. D . V o g e s,L , Reichsb^Beamt. x Hübner. 9?W Assist. D o llh a rd l. L.. Telegr. Berg, 9$L, Echloffer. Schlaabaner, & , Schuh« Bandier. 8t, Bibl. Jnsp. •< - Schlobstr. a. D. machermstr. O h . S ek retärin . Blamberg,B.,Tischlermstr. 26 s. a. Am Stubenranch» Hnth, H., Ww. platz 6. Bluhm, K., Maurer T E v e rl. M ^v erw .N echn.N a t E Schulze, M* Mech. opt. Schrobt, M ., Ww. v. Jagow. D ., Rentnerin. E wie N r. 27, Bohrn, W., Arbeit F redter, E „ A rbtrrn . Schult, R.. rttendaut. Böhme, H., Zeichnernr. Werkst. T. V H ohenhanLF^D erw akt. Kühnel, B., Kfm. . Bunke, G. Architekt H m inc, W ., Schneidermstr. Böttger, E ., Ifm. Angest Schulze. &, Obergcirtn. Ehlert, Ww. Nersj. M., Ww. Ebert. Rodrteg. (D m nerSdf^ Konstanzer Schützek, F , F rau. Burda, L . Dekorat. Gabbert. Schristsev. Senz, H , Schlosser. Stratze 12). Fischer,B.. Ob.Feuerlösch« Hentfchel, A.. K rastw führ. Seidel, G.. Bäcker. Maler T. Harinack, lk., Cpt-mcch. Sevcrin. K., Lugführ. Seliger, F., Arbeit. pol. Beam t Koch, L . Kellner. Cam iv, A., Ww. J a s t . F ^ Tischlermstr. Werkst. T. Stein, Elektrik. Strott, W., Aaukksm. Grabowski, E., Näherin. Kuhse, 8 t , F a lz e n « . .Schmidt.A.,Telephou»stin. F ran z , W.» Landtags» 42 Lagerplatz. Lnbitz. Gewerbestenogr. a . D . Grüudel,F.,Bersick^rsm.1'. L eürung, Ww. Sydow, P , HandelSm. gehilfin. — 9i* SteFerschmiedemstr. E Bezirksamt Steglitz. ThomaS,§e..Schneidermrtr. H arras, C., Oberheiz. KoniSjewSkt, A , Ww. Lurdenverg. 9 t . S te u e r Zühl, A.. Ww. Mierke, Gewerbe» Straffer, 6., Bangelch. WgewStr, E .,J n s tie re riU . ;zlbig. L-. Ww. Loesch, M ., Baumeister. 43 geh. zu Alsenstr. 7. O ber-K o ntroll. 12—1C geh. z. Düppelstr. gehilftu. L uther, H ., W w . 17 f- a. Düppelstr. 13. WiUc, 9L Ob.Postschaffn. Manrg, O« Daugesch. T. OstrohanSk, (£L, SchneiNutkowSli, I . , Gewerbe Alsenstr. 6 ernt T Mathe. (£., Ww. iegler, 3B., Schneider, P u steln y , P . , Revisor, E Lorke. Flelschermstr. gehilfin. Meyer. P ., Maurer. Racker, W ., Postinspekt. Ersenbahngelände. titictha, F .. H ei-e r. rllmer, GaLbelr. (Birkenwerder). Zimmerniann, M., ProMüller, - Frau. •™rlrc ^ Angest. S ellrn g , 2JI., G alvanif. DLhur,Clara. Telegr^Sekr. Tesch, F ., Zuschnerder. larittirr T. L.Bahnho; Fenervachstr. Woezel, E ., Ww. S tre b lo w . W . B o te . a E Schadow, SB., Bäcker- Ollech, H., Arbeitriu. öriuioto, Fran. 2 E Kühuhold, G., Fran • PinkowSkr, F.. Ww. ntfir. (Mahlow). 29 U «. F lorastr. 9. Host Schneider. (Blankenfld). lü E N o se n th al.M ., Üätu.T. E S tro h e, Helene, D r., Reöbiu, <$., Ww. B leyer. 21, Schrrstletk. T. Laupenmühleu, 9L, Änge» Ernst, « „ Kerchsb. Jnsp. V, Thiel, Bäckennstr. Eigentüm . (N 20 BadRehfeldt, F., Portierfr. B lu m en ih a l, D n p n i l ., (LePstuSstr.). Hellte. a. D. straße 19). Äeimer. O ., Pensionär. ED cnut T. — (Ev -Ä o titc tc iiiu Berg, P ., Gerüstbau. Frentel, H., Maler T. Schalloppstr. V tf it o tlt, Kfm. (trWfeT, Scheffel. F ^ Arbeit v. Broctdorff. U., G ra f. Grosse, M . W .. Friseur. Beraer. E , Bankbeamt. M ai, <£, Stenotypistin. •< - DirkVuschstr. Wonneberg. P , Frl. Brückenallee 10). O berst a. D . H einnL. F., Öankbeamt Bethke, St* Kraftdroschk. Stock. 8 t, Posthelferin. Freyer, L , Stenotypistin. Zabel, (L, Reiumachesr. D am m , H ., D rogist T Des. Deeblow.Frauke,L.Frau. König. K., Nbha.Ob.Sekr. Linke Seite. Boese, A., Hochb. Angest. Zaffoda, A., Fran. v.d^Heydeu, E ^ K am eram . a. D . BmtclSdotf, L , 5lfm. X M eurer. I . . Dekorateur. 1—7 E Gemeinn. BauNltze, C.. Elektromont. Ezarnecki. W.. WerlsÜhr. 10a E Kühles. Ä.. Ww. MattheS, Kunstmal. Biitklcc, P., OB. Postgenossensch. Steglitz c. Dodig, B ildhauer. (Tempelhf., OrdensM ü h lb erg . F . , O pernsäna. fchaffu. P a v lit, P .. Malermstr. T. Droege, L . Lagerhalt. G .m .b.H . (LotharIG E Äicking. B ang es.u r.d. meisterstr. 64). Rosfi, &* Ww. Habeck. W., Dauschloss. Schulze. W.. Kfm. T. Winter. K,Ob.Postschaffn Bucher-Str. 7c). 8 a 81 geh. in Florastr. 10. V KuhleS. M .u. W., Ber. H . (W ilm erödf. LandSchwalbe. Mechanik. errmann, B.. Pensionär, ^ a. D . 1 Bothen Ww. walt. lTempelhf.,Luise» hauSsir. 7). oglin, H^ Stratzb. ThomS.M.. Schueid.f.D.7 Zarnow. I . , Ww. Florastr. -> • D a^l^om . F , Stadt* V Richter, M ., Mechanik. Henriette-Str. L 2». Schaffn, a. D . 18 1. a. D üppelstr. 14. 2a E B ars. 9 t, Direkt. 32—34 geh. z. Alsenstr. 2, Koop, D , Zujchueid. Ba»tE.,Mafchinenschlon. B a u e r, (£., S tenotypistin. E M aah. Ch^ ötficiv (Charlb^ Bavreuther JürgensenF..StadtinspeN 35 f. a . Alsenstr. 3. Böttcher, W.» Bahnbeamt. F liste r. E ., D r . J n g . T. Stratze 8). Krähe, tü t, Bensionarin itbnciiit (Reukölln, Kranke SXL Stadtinspekt. F reym ark. F ., B eam tlu. Gering, S .. Ww. E Petzold, P riv atier. V Henkel.H^ Verwalterin Krüger. F., MalermÜr.1 . Leykesrr. 6). Latrille, 5t, Ww. KruschinSki, E., GaSdelr. Göhler. 9 t, Post Krastw. Gerfller» A.. O b . S te u e r(Eharlb^ Quedlin» E Baul.H^Ergentümerin Barich. i t , yimmerm. NowaL A.. Ww. in s p e tt FÜhc. barger S tr. 18). Geh. £ tntümtrin B aum ann. X., P rivatiere. P ö ^ g e l,P , DroschkenVes. Banr^ E.. Favikvirekt. K la m a » n ,K ., B e r w .J n tp . (Adolfstr. 24 l D ürin g, 5b, Steinsetz. Lange, L . Stener-Jnsp. T. Hahn, <8., Arbeit HohnStorf^ 2 L , Derjrch. Lenartowicz. L , Kellner. V Pauk, jjr* ÄfpL . H au p t 8L, Arbeit a ,S .T B eam t. Rauseisen. 81» Feuer» M eu ze l, G ., G esangs- • Iurstyka, M., Fräser Louis, L , Schneiderin. ttilitmel, L . Schweißer. Becken, I . , Ww. wehrm. lehrerin. T. tzilfSarb. MatschkowSkl-Ä/Dekorat. Stetsten, Jaco b , kfm. Angest. B m fert I . , Frl. Bloch- I . , Arbeil. Setter, R., Stadtlnspelt. EggerS, o. H eyse, C hr.. Milch, L. D üppelstr. 17. Schenk O., Buchhalt. a.D. Vanae. 5 t, Straßenb. Maurujchat^ F , K raftw. »knarS. T. Kühne, H.. Wäschereibes. tzuckmann, NeichS* F ü h r. Schütze, A.^ P ol. Ob. I n E G raf, H ^W w . (Kehlen« Angest Liedold, ißw ZivilanwLrt. — Äutoäereis. X an g e st VleSmer. W , Kfm. spekt. 6* D. dorfF^nkelTom-SKLl). M en g et 8V Behörd. Rathke, «öck^eifil. M attheS,.4t, Ww. K ebet D ro g e rie T. v. Heyue. A.,Prnsto:räriu. Böthel. 3 L , Rentner. Simon, M ., S tad trugen. _ Angest. Rürke,Ov Ai»tolackiererei. Schilmamr, G« Arbeit. P assow . e..S chuerderm str. S tuß, O» S tadt OB. Kindt, M . Ww. D ro rq , L . Inge». Plew ». Schachtmstr. Schulze, 8 t, Hute* I Strieße. XL, P o l. Beamt. T h iedig. A ., A r b e it K liader, 38^- PeastollLr. Duuderllch, A . AusdnfpetL sattlerei T Stutzenbacher, SB., Geb. Powacht J v HanptT o p pe, K., F r a y . w ärterin. j SBichmcum, 3L, S>L»2«flJ Wikdenhein,H^Schneider I duchhalt fchäfttführ. t S d W L » Slerrotypistiu. 38 geh. z. Alsenstr. 4a. 21 Ronke, £ . Nichtmstr. ), S teiner, O ., Penston^ir. UUJ. a. Alsenstr. 6. E HauSgesellsch. Berlin Steinhorst, M , B eam l. ii. Umgeg. V. >u. 6. H W lllhetnl, P .. Jngeru (Mcn(tcit|lr. 24). Zumak, A rbeit. Clanh, M., Schristgietzer. 22 geh. z. D üppelstr. 1L Gemmel,O..Stenerbeattlt. 23J . a. D üppelstr. 19. Hennige, M.. Ww. E Znlege?sche Erben. Krüger, 81., Lostassist. V Schröder, 23., Schuhm. mstr. tD llppclftr. 25). Ladewig, Pensionär. RittinghauS, E., Becker, E., kfiu. Angest. — H „ Danlbeamt. Maichinenbau. D relbig, O ., Buchdruck. Rosenkranz, G., Privatier. Maleck-, D ., SchalttafelScherpe, W., Kellner. w ärt. StalschnS, (£., Wiv. Mlettzing, L , S traß b . Zdunek, Frau. Angest. 4 0 J . a . Alsenstr. 6a. M m rdhK .,W w . E Niedel, G., Eigentüm. Nasch. P ., B etr. Leit. (034, Memeler Str49). Schäfer, Ksm. Arnold, Ww. X S on ntag , F ., S U U — L., F rl. T. schafterin. Barne kow. %)U Kfm. Sotscheck, W , Lagerist. Förster, P » Bankbeair.t. 2 4 .2 5 g eh .-.D ü p p elstr.20. Eckhardt, L^ techiu Kfm. Öoet, St., Konditormstr. < - Akazienstr. *»• Grünberg. W.. Bäcker T. 26 s. a. Akazienstr. 2. Kallscher, Treuhand E S etdel,A ., Fleischennstr. revls. T. (W35 Äulmec S tr. 16). Laasch, Lh., Frau. Lobitz,lL»Am tSrat. — Gy Ww. Schlebitz» W ,M UlelfchilIMainz, K., Schneid, f. H. lehrer. Pohle, M ., Ksm. Schneider, I . . AmtSrat. Rabisch, P v Schlosser. Wicchmann, H ., P ü v . Wiese, ilt, Klempner. Sekret. ur 27 f. a. Am StuVenrauchlsenstr. - > platz L. § t t t
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.