Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

d e a litz Dichpelste 0 Böhmer, H., Frau. DemeS, 91, DipUKsm. 1722 säten 242 -T eil IV 89a E Schlaffer» EigenUJ s. st. Kieler S tr v. lüiitcri». E Badnan, F , frtauT. fflattl), Kunstmalerin v. Krüger, 21, Verwalt. Brouwer, F , Schuh(Frredenau, 0i7bcn« machere» X rauchstrabe dG) Draeger. L , Fr< u. ©iofrbtjd}. Feuerbesiat» Griese, W» Dr.ÄNü.Physlk Schellong. Gcschw. Meroro, W , Bäcker, Schleicher, H., Frau. ^rochazl, L , QtU Priv. Thiel, R . Gastw. T. MrttagSirich. Litze. B , OaraßCiimflr. Nerchmann,Selma,Betien Wollrn, M ., Ww. X K ieler S tr. -> ■ Nemele, H., Schnerberin S afir, M ., Kfm. X 83 s. kl. Kieler S ir. L Schlriik, K , Kraftwfützr. £ Brmknlattn'iche Erven V Bollack, 9t, J u s t Ob TerlüowLki,Bv Lohnbuch haUer. Sekr. a D. (GtjarlB VrergenS, 2 ., Frau. Könrgin-Lnise-Sir. 12-. Gutke W , Drogerie T. Bieweg. VL, Vacker. Wahl. Frau. Hartmann, W., B ertret Liedtke.Herta.Pelzriäherel. Wiertschok, K., Ksm. 40 E Fueß, R , ffelnruech. Pener, C , Sekretär. Werkst. (Dünlherstr 7 8) Rose, H , Ingen a. D. 41 E Wolfenste»n, K., Ge Schulz, K., Zigarre". fchSstSinh X 84 £ Wollburg. L . Siaatl Synagoge Steglrtz. vereid. Saitbrncn. ('«Hut Bolle, Meierek A. ©. T Stadtpark 1). Domnlck, Tischlere» X Abromeit, 29, Friseur 1 WolMster«, M., Xcrfil T Becher, G „ vio Geh Irrst 42 geh. Albrechtstr. U 1 «Hat Älbrechtstr. - > Äuht. L , Schneiderin. B ürde, H elfet i l Diesne^lr., Damenbelldg Am Eichgarten Siemenöftr. - > Grabe, R , ReichSangest. Jager, 8l„ Schneiderin. l E ÄiUnerSborfer Hoch­ ban A. G. (Albrecht, LengreS, L , Helferin. strafte 132L Severm, A , Jagen. T Walter, G., Schneiderin FueS, ßmneibertiL xfaaser, HauSwarr. W endt u . PonVetr.ArV. M e y ^ H , Ww. Wernicke, W . 'S » . 85 LWlttle,PvAutovcrlverlg ifioatf, S it Ww. Pasch, 9U Ingen. X T. Gonrad.2.,Oö.Poflschassii. Staiffcr,JDv Kfm. X Taetzjch, Kfm. X a. D. -Henne, E., Arbeit. Wippnch. 6 m Expedient. Krause, O , Schlosser T. I E wie N r. i. Daktzer, P , W erbeleit. T 2tpfe, 9?., Schne denn str Hammacher, H ,D ip l.J n g WÜetzner, W , Gärtner. Preu^chof, M . Rahm n. Löbe, 9?., B ank Jrrsp. Wasielenski, G . tUaherrn. M augelsborf, 53v IBonIfim. Wejgell, 3h, Beriret 26 EJttdcVtdicGr&etifltmciit MooS, fllft or. Witte, 81., Archrteliin X schaft. Wmkler, O ^ Angettrllt. V Werst, K , Reklora.D.X . Wittenberg. M ., Ww Geister. D r.-Jn g » -< - Am Fenn - > Ob R eg.N atX 3 E No6, M.. Eigentümelili ©ende, P , M aurer. (Danzig). Grützmacher, Gv SBttlL . Geh. Kriegtzrat a. 3>.T. V Holz. I , Verwalt. (W8, Kanonrerstr. 2). Hanke, Ev C b. Ghtbtcnroi VeSmen, D v Schaffner, a. D . v Äonin. G , Fürsorgerin. Hertzer, F . Kfm. T Karg. M ., Frmu Hopmann, Ä . Ww. Kahl«^ S ., Penfionarilu Kiltmcr, N , D z ju r* Kuukel, Setretänn. Ob. Reg. R a t Ccmlcr, M., Landto. T. DarrisiuZ, D , FrI. Schmücking, H., Musik. X 87 E Houben, 9 t, HauSverwalt. (tiWGl, Groß ZnlkeS. 9L Pensionär. 4 E u V wre Nr. 3. . deerenftr. 68). Bürger, A, X HllgerS, H . ReichSb. Buchhalt. Liebte, W., Ingen Drrekt. T. Jo hn, AmtSger. Rat. MichueliZ, Kim. X Krüger. O , D r. jn r„ Otto, 3JL, Ww. X Geh. Ob. Reg «tot Vieichel, Bez. ZollShebcrfiabt, A^ Rbhir. kommst. Schulz. (S^ SuchhalL Oberarzt. Schreiber, F , Rbhrr. Schwedler, 3JL. vw. Pros. Oöccrcu X Wolff.Gorkk, M ., Kfm. Ulrich G., SS!» U existiert nicht. Slindestr. - > — Marianne, Schndtbcrei T. 7—12 E ^ a n b b a ir Völkel 9 t, Kfm. T. GemernnÜ-sge Land« 83 £ . Höpjner, W^ Lieniier erwerbs» n. Bau» (SLowaweS) ^enoffensch.E.G.m kH Ballnf. M.. Reisekontroll (.Lankwitz, ScharzhofDanske. P., Kfnr. derger S tr. 1). Hab. Sekret. a .S , T Banbyoltz, Just, Jnsp. Führ, Kfm. X Kredurg, G., Frau. Maushade,M.,Prrvatrere. Jemanb, S)v Mittelschul Mntza, M,Pos1asfittentl». kehr. PödszuS. Kwöädermftr.T. Kälz, G., NeichSangesl. vteich, O^Postkrastwführ. Krüger, Pfleger Öhcmttmt, ÜL HanvelsMeyvn,W.,Neichsangest.X m i t T. Neugedauer, O , Verwalt. Weidner, E., Elektr. Anl T Jnspekt. Welz. P , Prolur. T. Veemöller, H., Kfm. X Wiegavd, O , Maler. Pohlann, G^ Magistr. 89 E Heck, H , Ingen. (W30 Beamt. Marlin»Lu1her«Sjr.8l) Reiche!, A., Rechn. Slot Arndt. <$JH Ww. , Spaethe.P^VerlagSkfm.X Dectmcr Äarcn-Lersorg Zlegeuhagen,M.,Lehrerin. G. m h H. X tu D . Domllrck. Trlchler T 8 Brandt, 3 ^ , Dankbcamt.X Dörre, H , Kleidn, f H.X Ehmaiin.H^Jna>GewerbeOb. Lehrer X Hrldebkartb^M.Nev.Sekr. Karlapp, W., Behörb. Hahndorf. C , Modistin X Singest Hüpke, 2BW Darrkbeamt. Kowalski, B /L fm Hartung,V.,Steuerinspekt SipS, L , Dvtzsalok T Lorenz. $U verw alt. Heinrich F 4 Kim. Jnspelt. ' Pferffev H* O v.B erw alt Neurater. F AZimmerm. J^svekt. ' Sode, Zigarren X * Schilüky, O.J OKKoch. . 2 E Konkol. 81., Ob. Jng I8ai8led)eu Eh» Kontoristin.! 14.16 E Prper. Ä^Fdbrik. Eschenstraße (Glmtla., Suare-str. Ob) Brenneiseii. Beamün direkt, a. D 1. E istictfc ibero, Dr. Danzmauii, ß , D r Ju r Kalkan. 0 6 . Gärtner. Schützenstr. - > ■ ttzriedesauKAijery!leev3) . rkkLg fflxtt T. Hast, G.. D r Angestellt» 13 E Fritziche.K^ Direklor X Lauslelleii. Busse O« NeichSbÄuspeti Gulermann, iV Kfm. 1 20 E Göldsarb-Behrnidf. Jttna, 91., SlnitSrat. L., eticnfiL ForieliuS. H^ S tad t Ob Kahl. H.. Stalistik. Kutiu. I , Dipl. Ji-g. A. Reg.Baumslr. a.D.X Baustellen. Jnfp. X KraiewSki,Ä..S1adt Jnkp. P a t chan. D i Jur„ ÜtechtF Preub, Ll. Lagvrverwalt tzelbmar! ^ Froh, G., Steuerinspelt. ouw Nlvveideu M , Ww. X 22 E Koppen, 2B, Dr. Ö U IL O JtfJIC Lohmatitt* H. O«, Kfm. X Ntchtcr,J.rNSim.O0.Selr. Schläger, D., Angestellt. Syndikus X Erlenslr. - > Peter. O« Tischler. 10 BareiS, O., Bertret. X Sitlel, I . D ipl. Ingen Oelze- O., Rrgistrat Grotzttkann, G.. Äerwalt Neknbold,H.G^ tech».Kfm. 19 Arrdrae. I . Kv Beamtin. 24a E Wirth. ^B an k 'e rX 6 Koliirnplay, geh.-. Erlen« strafet 4. 6. X JnspeN. X ! 24b E Mannich, <£., D*. X . . 7 EÄ nm üüer, 81, EigenHrnz. C , Posiasftslentiru Sachse. G.-. GanlachbearVt CohkL. Hw Avrlm. a. D. Aniv P ro C x inmcthL Koppch, Krankenkass. Thoma, H , lechn. Kfnt. Dittnnvii^K« kfnu81nge^ 26 E Thoruiarm. Marg» Auiizittler, M .. P ol. Sekr. 3 E Stadt Berlin. Heinrich, 81, Maschinen Fobrkdes. X Beamt. o. D V. P om i <8^ Dr» Ob. tilgen. T M a th e n G^Pol. Deamt. Rüderljir. ->• Buntrock, K , Biablonihti (stubicnbiiclt; X Mankjch, fil, Kassier. Kaiser, 2 ^ Ww. T Larkaulagui. " Gehlhaar, W.,Heizer. Knnze. O., Ww. Morawski, M , Dr. 26a E Deae-Cornill. E.. D$ Gardthausen« W.ReichSd Ob. Jnjpekt a. D. 4 Oderrealschiile u. Äeform atßsier, A., Bankbeam'. wijsenschajtl Angest. jxir. Rechtsanw. u, Olaser. 8 t, Ww Sellentm. G^Beauntn v. N a p o lS k i.S ttn t. T Realgymnasium X Notar X Held, 9t, Ww. E Stadt Berlin. Roeber, Pensionärin. 20 Fischbach, E.. Kfm X 28 E DobrosSky. H , Kfm 1 — tö , Arbeit Schlosser, O , Angestellt. E DobrosSky, j&, ttiflcu' Kllche, W.. SchulbauSmslr. Gol^. W , Ww Hofmeister, G., Gärtner X Kamlnska. E., Beamtin. Svmmerfe1d.A.,ifm.Angest Muttner, A., Heizer. tunrnin. Kachel, {?„ Schlosser. Lorenz, ät„ Möbel X 5 1. a. S te in s t L Weber. G , Ww. 30 E Nothenstein, Dr Kohlrsch. Ww. Pcjc, S t, Ksm. X E S tiele^ D ipl.Jng 11 Dora, F , Ksnu P ol. 18r t R at X Rost, E , Ingen. Hanft, I m Zeichner. (Zehlendf, Düppel12 E Weber, B , Dr: mcd., KowalSky, rvt, Ww. Kronemann. Filmiirabe 8c). Facharzt X Manüock, A., Kjm. Siebler öiw Dr.-Jng.. beleuchtec. Veseler, W., Äankrat T Reg. Rat. T .. 32aEDorken,R^Dtpl Jng.T Mietz, Lel. tllsststin. Degner. W.B., kfm Angest. 21E Schröder,P..A-othek.7 34 E Krüger, F., Makler! Mivkat, F , B ot Beamt Reey, iK Angestellte. MLllrr, Schnflseh Dorfftecher, H^ ReichSb Schlllmbach.F »Schneider Haupt, Irene, Handels» Ditlfchlag, E., Ww. Sekr. a. D. 16 E Johii. O , Direktor, MusaeuS.Lt. Modelltiichl. vertr. X Schnell. S)L Ww. , Reichert P * Bauard Ewerth, H., Shtbirnrct 22. 23 Garten geh. z.N r. 21 iä E Zander. E , BuchThininS, C h , Ww. Reuter X , vw. Pjarrer a. D. drudereibej. T 24 E JolleS, Ä., PrivaNere. 12 Heyde, S t, Ksm. X 8 E -bindert 9 Eigentum ©reiner, W* Ablängest. Klesow K., Diener Keil. H., Kfnr. X Bvemd, JÜ Ob PoslrnMeyer, D^Graphit. X Güter, G., Ww. V Braudenbitrger.F^KsiN.10. 42 E Eitle Grundstücks -Ipctt k>esell)chofl (NW7,9kcn Wolfram, P . E., Handels StriiflCL Dv Schweißer. (Rezonvillestr. X;. Danierow.A.WirlschaslSLncaS, DL, F rl städtische ^krrchstr. 0). verlret. X Franck, H„ Ksm prüf. X Peterjen, L» Ww Zenner,L..Musikerzleherrn Hallier, Kjm. glänze, H» HanSwan. Philipp.K Ob.Zahlmeiftcr Klauck, G , Tischler. Oumard Ät,Lk"2 stw.Führ. DreSler.E., Ww. 13 Gartenbau. Gehrke,F^ReichSbAmtt. Ptoiil, Thereje, Feinkost T Knegct F „ Prokurist T E S ta d t Berlin. rat a. D . U Feierabendhaus X Nieger. ß .. D irekt X Reddig,N*1echn.2uiP.a D. SÄnnuielpserlm«, SB« —. St, tcchri.Relch2b.Jnsp E NalionalsoziaUstischer Olöißct. H„ D r. phil. X Lander, H„ Od. üo|tm)p. Stabtamim T Harzman», F , Ztmtncmn LehrttLiUib «.V.RtichS> Schmidt. S., Kjm. Zety, 9L Ksm. Sander, jo* D r ja r . 1 Hopfe, SS« SpartÄngest. verwaltg. (Bayreuth). Schnlz, K., Schüeidertn. I < - Königiu-LllisL'Str. Steinstr. I KerthoA H„ Nentner. V Schulz K.,Lehrer t V88, 6 E ötancf, F^ fflätfcrmftr. 25J a. älbrechtstr. $H 9?. x Kietzmann, G, Sti-btrliu E u. V. wie Stv. 24 tSchönebg., Apostel Potsdamer S tr. 81 f) Sto)tz, F-. Arvett. Erlerrftraße PautuS-Str. 62). Back, A , Lehreiin a. D . Dathe, S?L Magaz. Ver­ KosewSly ÖL, Itfitt Dur. W^ LlrntLrat. Brüske, I ., Lehrerm a.D walt. a. D-. Brrkbuschstr 9liiflc?lcllte. DonSbach^H^Reg Jnspekt Kaslly. M« staatl. 11 . 0 . ötrfbttjchftr. 12a. fyo6mn,H, Lehren« a.D Kuuze, H., Zeichner X E Carl, Betr. Le»t. T Mu^aeuS, K , Tischler. Kammerotusil. X Fasquel, M^ MusikP m d n t B , Pensionär. Kaupke, F . St» Kfm. . V Gart, A.. Ingen. X Lannsch, ö . Äro. kehrerln Schnedenburaer. 8U Ww. Gaebicke, St.OVeriN a.D . Dürre. L . Ww. Stinken, Mazor und Lndwig, G., F rl. Schulze, 8t, Ww. Gratzmann. Krastwf Bez. Kommandeur. Uienclt M , Wv^ © espett Dr., (hrjiehcmt Siegner, M., Ww. Marx. F.. Ww. Hmtz, Wv Schnstitell Bölkel, G., PoNkchalsn. oTS). Sommer, B^ Klempner Hofsmann, 8L, Ww. ©icre, St» PrivatLehrerrn Müller, ÄL L , Ww. Albrechtstr. — S t , Zahnarzt X S chroeder,J.M aio ra D Gothan, M., Konrektonn Zösche, S ^ AmiZgeh. — Av Rbk. Jnfpekt. Koch, St, Beamt. a .D . t o. Schüyenslr. LL. Stolp. F , Krafiwfuhr. Gützlaff, L., Erzieherin Ludewlg. L . Ww. E Sommer, A..Pnvatier. Am Elscnbruch Sallach. O , Dauarb. WeidHaus, H„ D r phil a. D. Bntzphal, G , Düroangesu Süvlrnd, K., Submost 1 HamaniuM,Lehreriua.D. Buchsachverstandig. - Gbel, €)« Ww. 2. d Koblenplatz. Herbst, Lrnrenn a.D 7 E Kunath, E.. Prokurist L s. a. StemenSitr. 80 a. ESchöneberg. £)- Kohlen Ge!sborf,E.Haup1m.a.D. HofierS, H., Schienn a.D (Schützeiittr. 53). E Schultz. L . Ksnu X Krause K., Ksm. (Albrechtstr. 40). E Peiry. SL, FondLHofsmann. 8L, Priv. Q rohraam vS, Friseur X Langer, C d. Ww. t 5 Koülerrplay Lehrerin a. D. nrakl. (NikolaLfee). -Jsler, Kfm. 9)ioom3, M„ Ww. EKohlnihairdelLges.Stea Kühn, ÖL, BanUfm. Hormann.LLehrerul aD Ackermann, F.» Stfm. X liy. Wagner L Co. T Schröder, -G., Arbeit SiöSler, tz., Beaml. a. D ttöpke, il* Lehrerin a. D töod H^ Senatsrat. Sckiwe'dler. 1 . Ww. Eschnrsir. Schmidt, F., Hauswart. (giert P .. Tischler KoeSling, M . E., Lehrerin Threuet H , flBtov 6—10 Baustellen. Erhardt. H., D i^ MuttfL Schulz. Maurer. o. D . WerubergerM,Beami aD. Walk, M ., Stenotypistm < - Gemarkung Lauü, Sv OLenn X Nat X Bln -Lichterfelde Schützenfkr. ->• Weber, E., Kunfünaterin Hummel, A^Derstch.Fnfp Moecke. 8 t, Lehren« a.D 11—15 Baustellen. 2—4 Lagerplatz. Nrtzscher^ E., Sehrerin a.® Krek. I ., Jugeu. Achenstr. - > ETrnutSrr. Strasser,BanMüller. 2BV Lehrer. — M ., Lehrenn a.D . OuttfieöSkL Ä. F ^ Aus. auösührg. (Barsekow- 16.17 Baustelle»:. Potiin, Schulvor« Am Fenn 18 E WechcinZki, E., tzrgen» sicherm o. D. firaß e 6—8). rrahureleit. X Albrechtstr. tunu (Schönevg.,Franz E Sieup. Klara Rauch. SL, Lehrerin a.D. Richten Bankprolur. (kigentüm. (Charibg., Kopp-Str 11) Schilbach. 3Ä., Lehrerin Nö/chel. A., Just. Jnspekt. 1-12,14—24 EGrundstüde Dürmryer, 9L S3w GuiUossplatz 2). d. WilmerSdorfer Hoch­ Schanmberg, Gv-ämtSrat b. D . Gochchlag.5t, Proiurist bau A ..G . (Albrechtstr. Siemens K.H^Dr.Chemi! V ISiond, IL, Kfm. Schnerzel, G., Lehrenn Nr 132). Huniboldtslr. Grahl, P . Strabvschaffn ^eilniann. R - rechn. Ob. a. D. Groth^ Mechmiir. Jnsp. a. D V Worm, W., Verwalt. Schroeder,E.Lehrerin aD 8—12 Äauftelleti. HartlkUib,G-Buchhalterm Kremser,W., Siadtinipekt (N r. 16). Schulz. I . , Musttiehrnm 13 E Schmidt, Cv Bankdirekt. X a. D. — P , Pol. M ajor a.D T Leberke, 2t, Pensionärin. Jesset F , Kfm. Schulze, E., Batimstr. X Schrerber.G »DiptJng. X Sütz. © , Hauswart. 14 E Heidenreich, C., Kfm.X Kaps, & , Äbk. Angest. Schulze, LLedenSmrttelX S tolze $ •, Rentner. Trietschel, 37t., KinderKarschunke, SL, Frau. Südendstr. Stranbe. S t , Ww. Werther. G„ Frau. gaticnleitcriu a. D . Klär, tz., Kraftwiühr. 15 ELöllke, F . F rau X Korst, H.. Korrespondent. Unnasch, 8L Zimmerm. Zciy, W.» Klm. Weller, 9L, Lehrerin a D Löllke, H v D i. med* Werdennanu, Maler. 2 BniiaS. W , Vollstr. Sekc. Lange, 9L, Angestellt. Facharzt X Wichert. L , Lehrerin a.D . Wienke, P ., Fleischer. GerguS, A., MetalldrLL Mielke. 3 .. Monteur. 16 E Wtttrg, M vK fm . X BrülkenstL Grejecke.M^ Stadisekr. Scheffler, Diretttons-i 19 E Kalbn. 8t, Kfm. X Humboldlftr. ->> 15 E Schlötzer, Bau- 17 -2 0 E Stein. W., Kfm. Boehrmger. W . Ksm. a D. fettet »esch. X (Stiller, JL, Portrerfr. HenneZke, P^ Stad!»ekr. Wnrtzel, Llnzeigea(>TW 87 SiegmandS Ludrcke, Hedwrg, Samciv Gnitzeit. I , Ww. Klein. F w Bosta!sist. HvfÄ). vertr. T Ileibg. X Huhn, M ., Pensionärin, Lrndau.C.,Stenotyvrstm.X U Lrsidrrer, Mv Verwalt. Telrowkarralftr. - > Nöhr.K^Handelsoertret.X ttrtrzweg, G . IBijcnb. Schulz. A , Ww. T 6 Baustelle. Schramni, © -Kaffeehaus 17 Bischof, M „ Sßiäilcrin 7 E Sotmenbcra, 8L, StrLwerrmstr. Wrnkler.N^Daufkkretarrn. des X D!rchel, M ., Pu^nmcherm. J Brandt. H^ Kapellmstr. Bade. Mechanik. Wäscherei X Dotzwinkel, N , Kfm. X PniSko, Steuerjekr Bren'e, fe, Büroangest. 8—10 geh. z SlernerrSslrLl. Dretrlch^ 81, Ingen, 16 Sommerhäuschen. Redmmm, A., Ww. Heinz. DL, Frau T. tvcnsie, S7L Ww. -^-Gemarkung Lanlwttz - > 17 E FiSknS. Schmidt, F . Frau. Messer, L , AmtSwalt. Hrntze, K , Gastw. X V Teltow-Kanal 8L G. Schulz. 8t, Arbeit RÄD Lehrte, L . Ww. Kanalmeiiterel. Schulze. 8 t, Ww. i Fcnselau, F , Frau. Kaselow, G . Ww. Englerallee Müller, SBWKanalmflr. Stoß, H., Pensionär Franz. S ., D rv Angestellt Metier, S t , Beamtin. Ohl. SU, Ob Ingen. X Templrn, Strandsühr. M a e . 8 t, Angestellt Tesch, Ww, (Pos^Ä lu-D ahlem ) u BuUöe. H^ AugesieLtl Prrschke, O^ Lfm. Angest Teltowkanal Wagner, Angestellte. «<- S^orlemeiallee - > Zdraleck, S , Ww. Wem W. Reg.ObLuspekt Schmrd, I«. Ksm. HanuemannvrÜSe ■ > R echte S o r te . WittweL.T.Motorenschloss Schröder. E.Fernschreiv 17a Albert, H „ 0 5 . Sekr. Teltowkanal 1—29a s. u. Dahlem. 20 s. a. Birkbuschstr. 14. Obermont Baum, I . D r ehern. flin k e S e i t e SiemenSbrucke -> v Fronde. W., Kfm. X E Schmidt M w Wux ^Snhrde. M .. Rbhu. Ob. Sncoc, SB» Kfm. 1 Baiidach. H* J u s t Ob. Sekc a D 2—4 geh z Schlageterflr. 11 Würfel, C , Ww. Gauintz. H.» Kfm.X ‘ E Hamburger. vw > . J n fp e lt S tad tra t X Brauer. G., Verwalt 15 Deder, K., D rv t Jng. — L - FrI. Elisenstraße v Angest Doebelr, L., Ww. Kindermann, H , Dipl. Heinrich, FranziScc^ älbrechtstr. -> ■ DrewS, H., CB Sekr. Ersenmayr, 8L Reg^Ob. HauSwarr. Jng. X E Peters § , F rau filmt. L , S tadt'O d. 18 Dretefeld. IL. Ww 3 Baustelle. Jnspekt a. D . Jnspekt cu-£$L LökenhoK. 3JU Frau. (Neukölln. Stuttgarter Brendke L , Auaejiellte. DuggeÜr. - V Knrth. I . , Wro. Pörschmann, O . P » Stratze 47). Drttvrann. Kfm. 10 E Korlh. W , Kfm. X Herrlitz, © « Bauing.X Jeschke. 8t W «. T." Ingen. l2EGlootz M.,Eigentümenn Peolchler, 93^ Kraftwves.^Ljerffer, 9 tr Lehrer a. D . Meister. R ., Derwdlt Köhler,G,GehÄtechn:Rat. Sretz^ ö.y FrSker. Sekret Schmidt, AcchiteU 1, a. D . > 11 , Paimier, L ...................... , Gloatz, ---- — , 81ngestellte^i Äfm. X .. d Prüschdvt v.Dlndenhdfen, Lehrrtaurl.A-Malereig?jch Lehret in L 12a E N aH N L K ^ S rL k M Ä r L c h i U z ,^ Hetzet. BorahS, FLWtttfchäft eriit I SDL vw. Pfarrer.^ Walbmünn, W.. Uleittncr S lllier.O ..S tab t Architekt.! rL uther-Slr 47). "Birkbuschstr^^ * SchmrdtN,Schveidermstr. ZachanaS^- 33i, Ww. Werfe- 9L, Ww. ' 4 Hauü,<6y Kfm^ X „
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.