Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

W rlm c rs b o rf Fasaiienstr. — 1342 > Westen 3 Ü 0 Teil I V ' Scheeren, W., Fnbmib.T. Moron,St.,Maßschne!d.X v. Janson, L. I . , Hauptm. Deck, A., Ärandmstr. X Schiller, H„ Stndienrar'N Becker, E.. Slrchiteks. Müller, M., Oderslleutn. X Vieweg, E.,Telephonistin. Schreier, N., Schuhm. a. D . X Klipsel, Fran. Slanrock,P.,Klempncrmftr Witte, W., Kontorist. Slaffeldt, O., Schneider NenmalNi, E., fvtl. X Laster, SW F rl. X ., 9?ollouülfo^.^licftCtTotp5 Zickler, Ll., GeschäftsDach, G., (sicitetiekc, f. D. n. H. T. Liebelt, F ., Ww. Stm tbattc2i>,6hm utiT. Pfeisser.-M.. Wlv. X führerin. Sicblfe, Jnstallat. T. EggekS,M., Kfm X 9tciß, D. H , Teppiche X Müller-Hagen, P ., Frau 05 E. Rosengold. M^ stfm. 27 E Müller, U., (Sigentiimc 42 E GyiUch'lchc Erven. Schall, I . , iZnrsorgerinX Polier, W., Sprach» V. Blanm. y., HaiiSver< 4GJ. a. Pariser S tr. 9. EhlerS, B., F rl. ritt COrofjoUrincfc, 9!tc (Regen-burg). G|cherC Vl., Ww. X E GinSburg. I . , Eigen Schering, ©., s?rl. X walt. (SO 10 Köpe tiehwgcnstr. 218—219). unterricht T. Drozat, VI., Ww. ium. (England). Fabian, Johanna, HüteX Schnlid^E,Ob.Postschaffn. Prutz, E.. Derlrei. X ltic lc iftr. G2). Dievow. E., Postfchassn. Brümmer, P ., Versich. Ambos, H., D r, Rechts Gebel, M „ Wlv. Gollnick, st., Hauswart. ti. D . Richter, I . , Tapezier. X Böttcher E.,Gartengef:all Beamt. Huth. H.. vw. S än. R at Jönsson, E., Schauspiel. X Schulz. Anny, Lebens Nietz, Ll., Gerichtsaffess. aitm. T. ' Dahlke, O., Kontroll. „ Krallse.WLapezierirlstr.1 I KoSeyplaida, LL., Er­ miliel X Danr, F., Dettknt T. Carl. H , Ww. Schleflnger, 81, Handels Ehrhardt, F., F rau X M arr, M., Fran. Bcrlram, M., S3lo. zieherin, — W., Reifend, a. D . X Geliert, B , stapellmstr. T. vertr. Hause, W.. Geh. Reg. Rat. Milhahn. F.Sckmeiberel Bosm. P ., HnuSwart. stnmderg» P.. Kunstmal. X Schwalbe, I ., Teppiche X Schnitts, Ö„ Frail X GraszYnSki, M ^ Fremden a. D. Scholz, A.. Buchhdl. T. Gtcffcd, E., Frl. Butterweich, H., Putz» Kupserberg & Pinkus, l>ctm T. . Seinttz, ©., Frau. ßeibrich, 0 ., Ww. X Hahn, P ., SifJj(crin|ir.T. macherin. Schubbevars X Stntterheim,' M aria, v. Stelnaecker, F , Frhr Stetlmnnd,M.,Privatiere einh0ld,A.,Antiqiritat.X Seöntaim,3,A!cticn5mitt.X (Tori, yairny» Plattere! Korvett. Kapit. a.D .X Dtiinoriputz. Kupferberg, 8t , stfm. X Völker. E., Frau. ermann, O., Klempnerei Fiedler, £>., Frau. Wolisohn, V., Juwelier X Witt, F., Maschinenmstr. iy?ttl6oit,0.,6rf;iR8föin.T Liehin. H.» stfm. X Pariser S ir. - > Metzner, ($., ß-il. Lutz, B., Stndienrat. X 5Ü E Victoria Lersich. 8l. G. 60 £ Kübler, M .. Kfm.X Rotster, E., ftrl. Krause H., AbtellgSleit.X KansmannT.ELpedrentin'N 47 E Krug P ^ Eigenltim Pirsche!, G., yimtSgelntf. Äelsow, G., Arzt X (SWG 8 , Liildenstr. v.Altrock, C.» Gen. Leutn. strttüer, H., Fran. fRofe, E.. Schuelveutt X (DreSden?. Nr. 18.19). iBaitli O ., Kfm. T. Koffel, G , F rl. T. a. D., Erz. X Lernte, A., ffm. Rngest. Krause, W , Dürovorsteli Sellyorn, H ., Slngestellt. Alter, F., Kohlen T. Prinz, Sl., D r, Schrislstell. AsHriiaim, 9(„ Modistin. Anerbach, M.. KnrSmall.X Lietz, I ., Tapezmstr. X Sonchon, O ., Ww. SieSkind, st., Kinder» MieUe, M., D r, Ww. T. v. Arapoff.J.. Gebrauchs Aeynke, H., Konfitüren, tBarnch, L., stfm. Niesel, G., rfm.Angesiellte. graphik. T. v. EhriSmar, F ., Ob. Qn Riemenschneider.H., Kfm gärtnerin T. WusteranK A , Ww. Fahtenkamp, M ., P lath, B .. Kfnu X 33 E Reinermann. XL Thlede, F ., Poitajfist. lendaninrrat X Nosenstock,W,Dr.,Jnrist.'s. Ascher, M v Frl. Gewerbelehrern X Puppel, R.. (oornt. HoDBethmami, W , Kfm. stfm. (2Batjdmit). Nothenberg, O., Stfm. T. ol t. a.HohenzollernvammS. Senfs, M., Ww. Feinberg, I . M^stfm. stein u. Pnppcl) KunstV. Jnvesta. A. G. (K W 7, Eister, N., Kutscher. Schulz. W., Schuhmmstr E, Troch, G., Eigentüni. Geier, G. R „ Dipl. antiquariat 1. Frankenstein, R., Frau Enrst, £>.. stfm. (Schlachtensee). Schütt, Gertrud, Feinkost. Friedrlchstr. 100). Kosmetikerin X Koch, O., Hauswart, Schaefer, M.,Vermieterin. Grabe, Ö„ Frau. Deniamin, F., D ip l. In g Lewin, rvr., Kfm. — P ., Kfm. Bunfow, H., Bankbirekt. flloßmer, B., D r. med., Schnitze, 98., M aler X Schwendy, A., Ww. T. Helm-Sirrdio f. Lelchen iUtmtbeitftem, M ., stfm. Madre-ke, G.,AmtSra1 X Schmoll, 81., D r j a r w Sperling, H., D r rer. Nanber, E., Lerkauferiii. Taubeneck, F., Ob. Jnteu Unterricht 11. Kunstge> v. tSomiftem, 87. Dr» Christophe, F., Graph. S tadlrat X pol., D ipl. VoltSw. werbe I . v. Slraposf I Atelier X LlmtZger. R at. dant. Jnsv. Spohr, E., Putzmacherin Schulze, Beamt. Tietsche,E.,Lehrerin a.D.X DahmS, F ., Modistin. Tnch, H., Kjm. T. ßorti, I.» Dentist T. llmemcnm, Seifen. Fltchr,Ä.,Landgrr.Direkt. Silbermann, Kfm. Aoigt, G , Frau. <£ j . a. Pariser S tr.56.67. Weiche, H., Kapellmstr^ 6 Steiner, F ., Kfm. X 60 s. a. Lietzenbnrger S ir.49. Gerbert. W ^ Kfm — I . , Handarbeiten. Meier, K., Kfm. T Losfmann,F.,Drokerie X E Goldbrrg. W., Wambolt, Ingen. E Barkirglan, stfm., Gold, H. g* Dtpl. Jng. Zweixj, Rentiere. T. Meitzner, Kraftwsühr AechtSanw. (Ctzarlb.) 61 ?. a. Meierottostr. 1. Kauenecker, G., P orträt (Gnntzelsir. 7. 8 ). Chenttk. 43 E Neukrann, M., Eigen Neumann, F., Kunst E Singer, L., stfm. nmleri» T. E Ftrsanenpl.-GrirttdEohn, E., Handeldvcrir.X Herzog, G., stcmclfmstr. 7 tümerin T. gewerblernu , (Charlb., KaiUstr. 4). v. Heiser, 01., Oberst a. D. slnäsges. 1 1. b. H. X 1 Wolfskehl, A., stfm. T. Mütischcr,Ll.,Stenott)ptstin Ltzar-Nasiy. <5« Kfm Neichhelm, st.. Verwalt. V Wardacki, fiL, tiuro« Aauh, 5 , Möbeltransport — E., Wollbekleidg.X Siitbeurciuch, M., Steuer Ieske, E. Elektromont. X Benedick, P ., Kfm. T Jnsp. vorsteh. (Charlb., T. amtm. -<-Gemarkg. Eharlbg.->Koch, st., Vertret. Niedel, H.. Ww. Älochert, S ., Fahrikbes. Studemnnd, O ., Stabs» Äantstc. 4), Eohtt. tv* Ww. X ThierichenS, H., Ww. c Llrtkkämppe, E , Stenoly zahlm. Ämmelt, G.. stfm. Drenkelsnü, I ., Rentnerin p i s t lN . Böhme. F . O., Photo 48 t . Verliu-CharlottenVa. Armbrust, H^ F rau X Hohenzollerndamm Fi^gruppe GipLtndnstne Fehrbelliner Platz STZoußncr, W., Ftucitr. graph T. A. G. f. Grundbes. Äalz, B., Textdicht. X 5!^ s.a.HohenLollerridaniNlS Ärandenbnrgifche Meffcrschnndt. E., Dr. u. BrandiS, L.» Pensionär. (W 8, Charlottenstr.52). Bloedoin, I . . Studienrat Hamnerl. S .. Ww. £ Frifia, G., Eigenlüm. Stratze Nitjch, P , Ifm. Beamt. Braun, Ch., F rau T. SBaabt, Kfm. X (Marland). Budwitz, Dekorat. Hansen, W., Dr. X Württenlbergikche Pöhlman.i, F., Verirrt. 1°. Drstle^ I ., Kfm. T. Behl, K. F . 28.. Dx, König. 28., Feinlott T. E Panza, Eigenlüm. v. Hopffgarten, A.. Neichenbach, H„ stfm. Straße v. Dryander, D r. Schriftsteller X SeeliA, N.. 9tbf. Beami. Oberin a. D . X (Italien). Geh. Ob. Reg. R at T Rennbeck. Eh., Frau. Brvsecke, Handett» Tendier, P ., Schneideriii. JernuaS, F., Dr. phil., OB t E KontorhauS FehrbelV Glaser. 91., Verwalt. . Schmrdt, R., K>m. v. Falken, W-, pharmaz vertret. Konsistorialrat a. D . X sW 8, Leipziger Str.16). Ullrich, R., D r ju r v lincc Platz G.m.b.H. T Schwein,R^Handettverlr. P räparat. Durkhardt, Berta, Abt. V Karstadt, R., Ä. 0>. . Hauptm. ö. D . X Kuschel, M., Heizer, Awer de Glansraetlen, (5., Forull, C , Frau T. v. Werneburg, I , Major Pistyan Büro G.nu b.H. Seit Daron, Kfm. Hanptverwaltnng X Steffen, H., D l jur., Ab Fromme. Ä., 2ÖW.X Doring, E., Hauswart. a. D . Dubiela, I .. orlhpäd. Eoenen, H^ D r , RechtsNeisebUroX IcugSfctt. — I . , F r a u T. Fischer, Dr. p M l, anw. X Rommert, E.. Pensions Schuhm. X Pariser S ir. - > Stender.2ü.,HoielangestX GinSburg. G« Frau T. Direkt. X Eickelkanip & Schmid, Gef. f. Liegenschaften iu inhaberin X Stern. A., Privatier T. v. Heyden, Hauptm FürstA., BaugeldkrediseX GlaSdachwerk T. 57 f. st. Pariser S tr. 8. Schweighoffer, H., FranX röetriebSverwaltnng Stenben, H , SBertrct. T, a. D. T. «yolzhftter, 8l., Ww. X m. b. H. X Eisenführ.W., Dr. ju r« Siemens, H.. Dlpf.Kfm.X EDentjch-Holländ.Grnnd SwenigorodSky, I . , Putz Janneck, E., Frisiersalon T. Krnmhoff, M., F rau X erwerbSges. (Berlin). HandlnngSbevollmacht. Stackmann,H, Psychologin Kepa 91. Q* HanptverJeschke, 2t, Schneiderin. mndjetin T. Leser, F., Ww. X Ges. f. Bedachungen u. ivaltnng X Gtcmm, (£., 5161. Leir. X X Tanbm ann, F ., 23w. T LeZezinsky, T.. Kfm. T. ü. Loe, F ., Baron, Per Schutzanstriche M.V.H.X Hiischberg, 28» Dx, Ob Ilhlig & Co., Treuhand Vogt, RechtSanlv. X v. Oertzen.J,Setretärm7'. Dtcher, D ., P riv atiers T. soualreferent T 9icg. R at c. D. X ges. M.L.H., Jmmobil.X •<- Hohcnzollerndamm Lauffer, Johanna, Gejch.Wmkter, E.» Derbefachm. Loycke, E., AizepräsidentX O lt, R., Schnhm. Jnh. X JoHnseii, H.. Uebersetz. T. Uhlig, R v D r jar. X 2 E Nordstern, LekenZver39 E Eleve, F .. Ww. X RahS, E., Schneiderin Richter, Oberst X v. Mandel, E., Hauptm. Äaqlmmin, H..Sekretärin Äollack, K., Tabakwr. X sich. A. G. Ran, E-, blv. Major. Börnicke, E., Maschinist. Schramm, D r. med, Jtobfch, Ist., Tischlerei X Meierottostr. a .D . X Lhlmomi, W , Pför/nerX — vw. Hanptnk. Eleve, st* Dr. Jrigeir. T. Chirurg. X Krüger, st., Zigarren X Fasanenplay - > MaschinensaVr. Wiesba BrandenVurgische — L , Sekretärin. T Kol, G.. Frau. Si^roer,H^ RittergutSbef. den A. G. X - Kantorei, F., Ww. T. Wehr. I . , Sekretärin T. anw. X Bley. 28« Hauptm. a. D. Äehieno, K .H ^ Sprach« 63 E Mahler. Eh., stfm. sttwg, W., Schrrststell. T. 44 E Atia, A., Dr. med. 4S E Rofengold, Eigen Busch. M« F rl. lehrenn X Eigenlüm. (Wien). Lindenberg, D., Bankdent., Zahnärztiu tnm. (RegenSVvrg). Ditlrich, Ä ., Bnchbdl. Drager, H., Gemüse X Ardelein. F ., ReichSangest Forckenbeckstraße direkt, a. D . T. (W 30, Bayerischer A sm u ^ n ,^ !, Missionarin Glockentoeger, E., Sekre­ Elerl. st., D r phil. X Dieckhoff, M., Frau. Maischte, 23., Schi,hm T. Platz 13.11). Garbe, E., Wäscherei X Glofe, H., Frau. M a x v o n Fo r c kenveck tärin. Metyjessel.E., stadt.BeamDeutzien, B., B.V.G. Blüinel, P .. Hauswart. Graze, K.,Dr,FahnarztX Geisenheimer. £>., Dr. Göhtich. ifU Dreher. 1878—92 Oberbürgermeister lin T — Äugest. Bloch. L., Verleg, a. D . X Haube, E., Lehrer X p h il , Knnsthlstorik. @oe3 o 2B .J)rju rw Lftit&eS von Berlin, Michaelis, M ., Polster- Borck, F ., Ltngest. X Blumenberg, F „ Kfm. X Heuer, H.. Schriftstell. X Gewelkfch. E. O . Heller, ra t X geb.21.10.1821, f 20.5.1892 werlst. X „ Braun, W., Kfm. Zentralheiz. Anl. X DegerholmM^rraftwführ. v. Hinöenbnig. 9., Kfm. Heiuhold, 8l., Knnsthdl. X -^-MecklenSurgischeStr.-»Mursahn, Ll., Zigarren T. Duchmann, K., Monteur, Falkenstein, &, SchauGrarfe. K-, Dchlosfer. Hielscher, H., Frau. staulfttß, W . Architekt. Irmfc# Schallehiu F ., Lieg. Rat siebte, F ., Kfm spielerin. Körner. U , Verkäuferin X Gratzmel, Helene, Fristen Lehmaim, E« Gesangs- 1 - 2 E S tadt Berlin. BezirkSstragenreinigung a. D . T. ^einisch,Cmmä, Friseur T. Gatte, H., Ww. salon T Lin-eirberg. G., SprachPädagoge X WilmerSdorf X Scheuermann, R., FrcuT. Hentsch, T., utu. Oberst T. Gipkens, G., b ra u X lehrerin X Heller, E . O ., Ingen. X Lohcke, Modistin X 6156t. Müllbeseitig. An­ Schroeder, H., Bäckerei. Hoffmann,O., Stndienrat. Hamel, G., Sängerin. Lohberg, st., Weikzeugnu Heussen,F.,Dipl.Architekt. Schreiber, M., F ra u X stalt Depot V1L X Geifert, Dr* StaatZ— Wv Bäcker. Opitfch, st„ Bäckennstr.X Heyman». E., D r . RechlS- Vehse. I . , Schwester X Jagow ,^., Behörd.Angest. ßcami. T. ltorner, Ä., D r , Rechts Heine, D., Kfm. X Völkel, st., stfnu X anw. X Bohl, I ., Fran X Tlkcherk, Frare D r. X anw. T Hepp, L., Hauptm. X Neimann, Ä ., stfitt. X Hoepke.G., Bankvocsich.! — M ., Ww. X Jnnker, R. Heizer. Zervst,W ,.stolonialw r. T Lewent, M ., Ww. T. Jordan, 81., Drrtret. X Jenysch, 28. I ., D r. jur^ Sealtlel, H., Frau X Weber, H., F rau X -<-Ludwlgkirchstr. -> • Linzer, W., SiUeitmof(.T. Klewie^F., Vuchhalt. i.N. V olkswirt X Witt, H., Schnststell. X 64 E Kaufmann, 91, Gen. Klein, E., Kraftwjnhr. Müller, O., Stadtamtnr. X 41 t. a. 2ubiuiflhrd;fir. 14. I M e tte l.J.A ., Direkt. T. Kniehaie, 9t., Dipl.Kfm.X Zivser, E.,W.,Schauspiel. Kleine. I . F .. Physik. X Direkt. a.D. (Zeylendf., Napionle^ G., Kraftw. E ©oTbmouu’jAc Erven. Mühlendein, DL, Knobve, SB., Äfnu X Kuhnke, J.,Rbh»r,Ob.Nat. Klemaustr. 14). Fuhr. V Golh, F ' Lerwalt. . Privaiiere T Konitzko, G., Rentner, Bartel. H., Verkauf. 64 EWlnlcrintz.A., Fabrkt MielZe, M , Bankbeamt. (t!harlb.,CichenaNee20) P a tin , M„ P orträt- . v. Landmann, A., Ww.X Perlili,M^vw.StudlcnraI. D ^antler. C.,SattIermstr. Rhinow, N .. Straß. Reinig. Stifte. T. Altmann, tz.,Möbeloerlret. rnateriu T. Letvin, M., Ww. X A b ^ Ä ' W«. T. StahlVerg.E« Telephonist. Drehn, 9s, Pnvatiere T. Mahlendorf.E^Rentnerin stfintntcrgct.31 ol Rttbeck,F.,Schristftellerin. Fischer, E., vw. Ob. ' Stoph, SL, Derw. Sekr. D c r r E 2B, Kfm. X Marcns, K., Berlret. S a a l, Ä , Ww. Medizinal R at X Uschkoreii,W., Kraflwführ. BoaS, Adele. Filmlleij. T. ö fft T.SSvBr* ,iVl,mift Mcisei E., Fran. Beiz. L. M., Selretarin. Sattler-, 6 » D r , Physik. Herzfeld, St. Bnchhalt. Böbn,, G., Dr» NeichSw. Schwarz, G^ Handels Niedermeler.W.. Jngen.X Blnme. F ., Ü r, «mtS Klrschstein, Fürjorg. —vEElekirizitäiSwerlSüdSchnltze»Steprath, E ., weft AktieugeseNsch. . Ger. R at a. D. X vertrer. T. Prahl. G., Architekt X aer.Rat X Direkt. X > Knabr, A.. Ww. Zentralstation X Drendel, P ., ctfm. , Siegers, H.! Ksnu Vreuy, F» An^wartefr. F r l. X Knittel,.E.» Reg. Rat. Di^chardt-Lafch, F., Fron Tietz. 5 üHfO«iifc»,t.,MaschinenAr«ttschneider.E. Schmied Sforepa,A.,'Nadloreparat. Ray, M., Frau. . „ 59 £ Gelfniann, Ä., (Bcd. stnötzsch, Stt., SekretärinX iimr. Soflo, P-, Mnsikverteg.7 Thiemt, G.^Dehöid. Retncke, E., D r roc. Davidsohn, I , Kfm. X D irelt. (Charlb., stne* Krüger, 2 8 . Rentner. Lauvstein, t?., Ob. Ingen. Franse. Bnchhdl. .Ängrst. T Richtn, SB., Ww. «und, 3 ., 0 . 93. X sebeckstr. 8. v). ' LanoeS/ P , Arbeit. Mahlow. 6 „ HouSmstr. Galland, M., Frau T. -r- st., Ww. T. Rohde, F.,Bollstreck.Sekr. V. Gelfrnann, Hauserver» Leipziger, r h , Ww. ierstenhaner, E., Mttndt.A., Maschirrenrnflr. Gefcha Änffecgroßtitiff. Aetth, St., Montagelekt. Schellhonr,F.. B e t r . E . JttnenraumgestalterinX tönst. (W 35, Frobenstr. Lochnianu, G., Hanptm. Roth, H E., D ipl.-Jng. Gevr. <§rtjacföfit T. v. W raugell/F.? Baron, ihulz, A.. Schristletz. Großhcim, H . ifflUf. M aul, B., Musik. X srr. 2). S tak-, O ., Masünnmstr. G iro-, C., Mooistln. Hauptm. a. D . T.* Sominke, E., Miicr. Hesse, H., Vertret. X Anansiiir, W^. Them. M ila. G.. AintSrat. Stolzle.EvMaschinenmstr. G rfuttder, E., F rau . 45 E'Scheeren-T., Rentier's. Thomas, K^ Rentnerin. Heymann. 6 , kfm. Vln* P h a n n a z. P rä p a ra te X Noack,-F., Vertret. Kuhnt, H.. Putz T. k^abig.' P ., Fleischer. Waldman». H., Ingen. v . BiSlnark, H ., -F rau. gestellte X Vegelor; F ., Direktrice. 7—79 geh. z.Schmargendors. stlautc, M ., Gflstw. T. Grahmel, G-, Schneider. Wegener. M., Malerei X Jo irp l^ F .. Ami-ger. Brensiaa. s t., I r g e n . X Gemarkung Schmargen8tobiger, F., Malermstr.Lederer, 9r. & , stfm. T. Hiicker. H., techn. Sach» - WonSmanu, H., An» D W rffcn.R .,0r,'D irekt.X tftal (t D. dorf Matzkowsry,A^Plätleritt. Vearö. 1 • gestellte. stahn M., Ww.- X Fkltgen, H., Ob.Lehrerin. Schirmacher^It,Z!Magen Baustellen. Llndrä, A., Heiner. Nationalsoz. Fliegerkorps Standalte W T. S e l ig S b e r g e r . S ih im tttQ u jj T. S p r e m b e r g . VI., P a t e n t tt. Z i v i l i n a . T. a c E L iS co.W .,D r/ttech tS . 41Neife,F.,StaatZanw. a.D 45 Obcrstedt, Ll.. Verlags» 60 E. „Flam m a" Bestatt 54 Kimmich. E., Mechanik^. 59 Grttnsteiii, H., Hnchhal v4S^,midt,st.,Schneider f.D. propagaiidist. T. tt. LevenSversich. Ge Zlteyer, D ., D r. phiL, icUit X am . (\V3Ü Lüyown'er Dlitfvtl, O., stfm.T. Noseuow, UL. Kraftwführ Ä.G. (Kaiserallee 2U9) Stttdionrat T. Hiller, H., Kfm. X N r. 13). Straßer,O., Senalspräsid. 3 ., 5lfm. T, Spumticrg & Co., t
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.