Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

ISchinargcnbörs - Breite Str. - — : 1306. ^ Westen ^X A i -L e il-IV 14a E VerlagSanft H. |2 j E G u m p ert-E . Eigen- 2 Behrend, F .. D ^ P ro f.X 12Keßlau.Marie,Konfitür. T 20EGericke.K.,^lelschermstr. 31 E Fritz, F ., Sadhdlg.T. 46 E Gerlich, Eiaentüm. (Stegliv.SchLyenstr.l7) Böcke, H., Schlossere» T. Klemm, Akt G c fris * (W ti87, Agricolastr. ibmevin. (Lnckenwalde). : Ettling, SB., D u phll. X Klewicke. I , Ww. Gntenmocgen.A.,MeHercl Fritze, 15., P«|tim crie, Apfelbanm, H., Privottcte| Dieber-Braudt. Th^ Nr. 11). Kraft. CL, Lcrw. Jnfpekt. v.Loewenstern.Kunckel, B., Drogerie^PhotobanS T. V Küppers, P m Kfm. ! ' Sängerin T. T. verw. Reg. Rat X «<- Cniwstr. - > Saum, W., Bollstr. Sekr Kühne, Auguste.Gemüsel'. M iel, y t , Bückermitr. (W35, Zietenstr.25). Gitowöly,M, Opernsäng. Mura, 8L, Frijenr T. Dietrich. Alma. r^rau T. Niedner.W, ölnsermjtr.T. 3 2 E Dicitmattn, K.. Kfm. T. Daja jun., 9L, Möbel« 13 j . a. Cunostr. 110. Pavke. 91., Kraftwführ. X Heymann, E., Hauptm. transp. T. Bartfch. W., Schlosser. L aPierre.DRiitm str.aD . Schade, R.. Ob. Stnd. E. Ehrlich, F-* VSiflcutüm. Popp, Xlstn. Thiel. Aackermstr. Breiter, © , Rentner. Rengert, A., Fran.- - i Beier, lycmüjeT. Btäfe, Schneider, Direkt. T. . 21E Wuvlert,A..Prinatier1'. ö'tfe. H.,Schlolsermstr. T. Broecker, B., BUdh. Reinhardt, W .H ausw art Schilling. M . Kim. T. Schulz, Martha, Plattere! Mischer, K-. Direklor. Diemert.K., Dr» Zahnarzt Roland, M.,Konrpottist'N Tamele, K„ D lp'Jng. T. Kluth, H., Arbeit. Hilberl Uhrm. X Bergmann, B., Dreher. Müller, P ., Pensionär. Romverg, G.,Ob.Jngen.'I. Warnhoss.A-Schauspiell' Uth'e, W.. Dipl. Jng. X Blind, A , Ww. Hoernig, H., Leih­ Ross. A^ Kfm. T. Dampfwäscherei Schmor Pohlmann, Margaret», Dumsch, E., Ww. Zeitzmann, 9L, StaatSbk. Wagner-ManSlau. K., bibliothek X ttichstädt, F., kfm. Angest. Weideman». A., Kfm. T. Äretschmer. 9 t , ZoUhtfo. geubf., 01. Vernhalm Direkt T. Spmdler Annahme Major-a. D. X Auguste-DiktoriaDregelyS, M,Nrafiwführ 80 E ungenannt Qumqne, K., Angestellt trister, G.. Ww. Lange. Rbhu. Sekr Zahl. V.. Bootsbau. Strabe Reichardi.G^Reichsb.ArV Kienast, G., Tapez. Führer, O.,Ww. EndreS. (£., Ww. • i Aldick. H., Schuhwr. a. D. Schmidt, 6 .9 t, KaffeeT. Köhler, StaatSange jpaoB. G., Tankstelle T. 16 f. c. Augnsle-Aiktoria Fiering, R., Studienrat T. Beschnidt, 2B..Dr,MaiorT. Lobiy. H * F a h r r a d . T. Straße 7. Hagen. 'S.» Ingen: T. HLllberg^H^ÄuitSaer.Rat. Bolz. P ., Keks X Langer. E..Magistr Ange Simon, H., Kraftwführ. SchmargendorferLlpotheke Hamauu. G.» Lnzealob. E Mayland,D..Eigentüm. Kissel,. B., Sch osser. Mollig. A.. ErShdlg. T. Sommer. Telegr. Apotheker T h . F aust v. Freyberg-Eifenberg» Lehrerin a. D. Reiner, W., Sojibger. Ral. Bauaufsey. Post. W-. Kraflwsüyr. S p e h l, G., M a le r. vötllmendtngen. Frlir.A., Hinterleituer, H., Henkel. H., Stadtinfpekt Ringert R., Asself. 1. Sparkasse der S tadt Pteutz. K., Ww. S te u e r, C., K im. Vizeadmiral' a.: X Schneider, A.. Rentner. Berlin, Filiale 133. Schröder, I . , Ww. PhllateUst. ' 14 E-Petri. S » Drogist. Hoffmann, °B., Kfm. X Hoe|fleit,SL,FaBclMrcltT Boh. I . , Ww. T Wenzeck, E., Kraftwführ. Kloß, &, Lehrer. Daerh. C.. Ww. Tholen, A.. Feinkost r. Hönow, SB.. Fahrlehr. jkupfernagel, 2B., Pfarrer 32 s.a. FnedrichsruhnStr24 Jlgen, K., MarineM anier, W., Gärtner. Wolff, 9(., Schneider. Wuhlert, H„ Betteidg. Keßler. 81, Drogerie X Neumann, P..Frisenrmstr. ELewien, L., vw.Direkt.^ 33 E wie vkr. 34. ^eitz.F.. Kraftwführ. Müller, Margarete, Banrat a. D. Mülles A» Ww. Ganssen. R.. Pros. Dr., 22 E LenkerSdorf, F v ©eritfe. R., Graveur. Rtchler, F., ReichS Angett Zoolog. Hdlg. Nengebauer.E,Uhrmmflr. Jbert.G..Schuhmmacherei . Thürmanu, Chemik. X Bäckennstr. T. Vetzara. H.. Reg. Jnsp Schlosser. Wagner, F ^ Ww. T 18 E Urbach,G.,Privatier'f. Kehre. W., Reg. R at T Kürber, 9 t, Arbeit. 4« E. Siesert, F.. Ww. Panly. Th.. Kraftwführ. Rahn. E., iyankangestellte. Dittbenrer, B., Ww. V v.Pntikamer, 25., Der . Lewien, H., Dr. X Meyer, A., Ww. V. Ziminerniann, Ev Ramlow. E., Pensionär. Fullrich, 9L, Pnvaliere. Thürmann. O., G.m.btz., walt.(^'50.AugSburger Neueudorff, tit# Bäcker­ Pipperr, A« Maler. Srenerberat. T Gehrmann, Rentner. Wollenhaupt, S«. Amtsrat LebenSmitt. X Straße 18). mstr. X Rülch, F., Negistrat. Noack, F., Arbeit. 4 f..a. EunostL 49. Drachmann. G.. Blumen Soers, A., Ww. Schrader, M., Rentier T. Berg, G., Prof. D r. Friedrich, H., Polster Reeck, Th., Telegraphist. Zaubeher. E., Rentner. Schott 9., Ww. T. Faber. O., D r , Dipl. Springer, WerkzeuM W erkstatt 22a E Siedmann, sen 34 E Balz, H., Eigenlürn Landeögeologe X Ziemer. W., Behörd. Verging. T. 34 s.a.FriedrichsnihrrSlr^L. Creifelds, C ,' Rentner X Heclett. M., & F. Klein, Haß.M , Pot.Hauptwacht Privatier. angestellte. Fleijcher,Ch,FaLnkantln^ E Gutsckmidt, Äocttm. Gaststätte T. m str. a . D» — <£., D r , j a r . S'aatS« Köhler, W , Rentner. 14a E Balz, R., Eigentum Gempp. W., Ob. Brand E Ritze, G.. Kfm. sSchö Koziol, F ., Dachdeckereil. Kavstr, W., Wächter. Herzsprung, E., Frl. anw. X .Abend, E., Maurer. S ti c kt nebg.Kysshäufer © M ). Haberkorn. F., DitcliorT. Leeck. H., Buchhalterin. Kelnr, ($., Gastw. I. Mähler, F ., Arbett Duwe. F., Ww. Havestadt, Ch.. Dr.-Jng.> Friedtänder, H.. Priva Liedke, M , Frau. .Schnitz, St., Tischlerei. Kalisch W.. HandelS« Ludwig, &* Sattterei T. E-ert,Auna,Postsekr. a.D -Neg.Banmeister a.D.I'. Thierbach,W,Neich3angest Her X 35 E Döll, G« Brotgesch. vertret. 7.' Gottschall, M ^ Ingen. SieLmann, v , Döll. H. R., Kirn. Schuch, G.; Hofrot Havestadt M - Ww. Unlerfpann. tit.D r, Tier­ v. Hugo. ($.. Landesrat Flcts^exet T. Höpfner. E^ Ifm. Angest a. D. T. Neumanu, H., Autolackier. Heinisch, J t. S t r e it X 23 E Balz. F., son« arzt T Thomany, Kfm. X Kühn. 5?., Friseur. Lange, K., Maurer. v. Hohnhorst..L» Zobel. O . Wcrkzeugm. Trauihig, H., L-:ArbeitSLamke, F ., Kraslwsllhr. Eigentllm. Dihimim, W., itmttlmor Korvelt K ap it X Dalz, Milch T. Schiller, W , Maurer. Dievenoivstr. v führ. Naß. Rentner. Bespermauu. S t, Schau­ Ju n g , F., Tcrtilwr. 3l> E Balz, &, Eigentüm. 43 E Wohnban.G. m. b. H .Wilkner, G., Favrkt X aof, £>., Rentner, Neumann,P^Sladtmspekt spiel. T. KinSky, B^ Privatier T. Balz, F , Gärtner. (Dah lem.Lentzealleel 07) Cunostr. chmidt, F.. Ww. Perster, V., Friseur T. Walleolh. Ch., ZahnNeuenvorss. 9t„ SäckereiT 5 E Giro FinanzierungS V. Wohnban G. m. b. H Bunze!, & , Maschinist. 24 E Haupt, P .. MdTetti T. — 49* Kraitwführ. ärztin T. Ritfchel, £)w Klnr. X Heuer, H , Ww. Hansverwaltg. Hanpt, 3* Meltereigeh. Reicke. B., Minist. Amtm U G. (i£ljm). 20 ESchneider, H - Ww. Klagge, A., Ww. (Dievenowstr. 1). — W., Zigarren f. a. D. V Jndep. Trenhanü & R echte S e ite . Schntz, B., HandelSsr. Hornke, W., StoctroH, Schm idt, E ., Ersenwr Kawsky, M , BerwallgS. Behrend, ©., Dr. ju r. Revif.A.G. (Friedrichs, George, tz., Oberftlenln i3 E itemner. Wv Gen. Kraft, H - Bäckermstr. T. 37 E Balz. F., Blumen T r Sekr. ruher Str. 80). ' a. S .T . Schreiber. A.^ Gärtner. PaeSler,E.,Kleiderpfleg.7'. Hemenrann, W.. Magisir. Klawnhn.L^ReichSangest D ir. X Jouas, J ^ Tischlerei X Gunth, W., Exporteur Schalt. H., Behörd.Ängest. Singest — fit, Berlagsmiaest Knock, M., Relchsangest. Dessau, G., Univers. Prof. Ltalinszkv,E.,Dr. RechtsKalb, A., Oberingen. T. Spring, R.. Arbeit Vogel, (£., Zuschneid. Utermark, E., Papier T. Loock, techn. ReichS •Dr. med. T. . anv. n. Nokar X Krakewitz, M., PnoaUere. Dorten, P». Händel-15 E Thoma, W.. D r , Zahn •£o E Bahr, W., Privatier. 38 E Stadt Berlin. angeft l^chwarv. E.. vw. Geh. Kremp, W., HanSwart Freitag, F., MöbeltranS Bloch. E., Gaflstätte T. arzt T. Schidt, A., NeichSangest vertret. T. Reg. Rät.X "" La-Pierre, E., vw. Geh. portgefch. T. Groh, Gebr^ Fernkost T. Sattler, W., Kopier. Slniensee. 28., SieichSd. HcmticL M., Lehrerin X Weiter. F., Minist. R at X S än. R at T. Kcstin. H , Friseur. Schneidereit, A^ Töpfer Hoch. 9L, Kolonial«. T. Snsp. Ucklcy, W., Ob. Intendant oa E u. V wie 9b. 5. . Mühtig-Hofmann. 9t, OsthuS, H., peus. lÖettmL Reinhardt, Ä.. Rentner. 49 E Tnbbeck'sche Erben. mstr. T. R at X Ersel, W., AmtSrat X Mimst. Dirig. T. Krafiw.Führ Stenzel, Ifm. Angest. Schmidt, W., Uhrmmstr.1'. Sattler, U Tübbecke, E.. Verwalt 25 E Wunderlich. Kfm. v on der Gablentz, K., Fran Rehring. M inist Rat Schreiber, F., Fleischer. 10.16a E Tübbecke. Regina, Schuller, O-. Schlosser. Decker, H„ Muftklehrerin (NW87, ClaudiuSstr.4i a. D. T. Stein. L . Rentnerin. Eigentum. Seemann, P..HilfS 1ch!osi Buhren.G^ Stenotypistin. Abeking, Th^ G raphit X Jacobi, K^ D r RVH>r. Ob. Dilthey. H.. Ww. Stahnke, O., Malermflr. T. Tschertner, Auswärtrin. Dimke.H,^raftn>agensühr. Nremek M.» Ww. Grosse. W., Dr. jur., R at X Rummle^ G., F rau T. Welde.E^Justtzangestellte. Kirche. Geichner, A„ Arbeit. Kämpf. M., Landes 06. Fabrkbirekt. X Keßler, W., D ip t Kfm. Schneider, H« Ww. T. Kirchstr. ->• LatuS, E* Postfacharb. gmry. sel. Ww. Kaffee Sekr. a» D . Günther. W., Unror.poLX Meyer, H., Fraru 1 Scholtze. (£., D r, Amtsger. Hirsch. G., Kfm. X 39 E WohnungZbauges. Lenk. A., Klempnerei T. KaSper, H* Amim. Mieifch, H.. Ob. m i T. „Eintrachi" «Sem. A. G MattescheL A., Pensionär -^-FricÜrichShaller SIr.->KervS, M., Ww. T. Kienost Fv D r.Jn g .X Magisir. Rat a. D X (XV35, Potsdamer Str. Köhler, H„ Dr. medw 22 E Heftet, Ph., Kfm. Simons, I . , viv. Postjelr. Metz. rLw. 1. Vat er.H iibe. Wlroan geftX Berkaer Str. -> ■ (W6Ä WittenbergNr. 84). Tübbecke, M^ Stadt Ob Facharzt T Obst, O., Kapitän 1. Auguste-Diktoria«<- Hundetehleftr. - > plaO 3). Jnfpekt. Derer, P .. Privatier. LiebS. W., P o t Okermstr. W Em ann,K.,Stndienrat Straße < r WarnemündFr Str» * > > — R . SchcciBwr.T. Haase, Lt, Pensionärin. Meier, L , Ob. Rentmftr. v.Äertrav. B., Prokurist'!'. Braun. E., Kunst» 27. 29 E Verein,z. Er26 E Braun, &, Ww. T. Höhlte. H., Kraltwsühr.71 17 E Friv, 9 t, Äentier. a. D. 6 s. a. OrLer Str. 9. gewerblerin. richtungeo^krankenhäus. E u. * wie Rr. 5. ASmutz, H., Hauptwacht Lifjel, P ., Lokomot Führ. Balz, W., Fleischer. Moeller. E.. Zigarren T. Gehrke, W* Fräset. Roller» K., Postassistenttn. P ein . R., Schichtn. T. e. V. (Lchlachtensee, Bergmann, P ., Dreher. mstr. d. vch. T. Sie, 8lw Ww. Gntermann, Ktm. T. Lagarvestr. 49). Bulla. Fletschen DeutscherDerlag, FilialeH 40 existiert nicht. Schifferdecker, P., Ma« Cohen. I . . Rbhn. Ob. R at Hilken, I , Kfm^ T. V Martin-Luther» . Manch, 9 t , rltentenempf. Hmz & Küster, Ä. (j|H 40LEWoicke.2-,Sch»hmmstr. niste. Angest a. D . X 3 Krankenhaus X SchkNerdecker, 8t, Ww. Kaffee T. Engelmann,P..Tlschlerei7I Schulz, M., lürotbcrtricB, Ho Umonn,‘ JDi^Bertog T. Hahn. .E., Oberingen. X . 31 E wie 27. 20. Juknath, M^ Ww. Guttmann. Handels Stnrmheit,A..Kraftwjülir — W« Verwalt Jnspekt Kranfe, H., Ww. T. v.KeNer,B.,vw.OberstltnX Muthinann, G^ Ww. 33 E ReichSführung 6 6 18 £ Äalz. iv„ Pnvalwr. Lkay A.. Photoar. T. vertret. T. x Stahlberg, Geschw., Krause, G., Reichsdk. Rouge, A.. Kfm. T. (SW ltPiinz-AIbrecht Balz, E.. Kfm. r. Treger, R MBuchbind. SZeltit, S t., Kaifter. Jnfpekt X Kontorist. Straße 8> $Ooe)e. S ., Ww. T. Wobilh, G^ Ww. MnsänS, F., Blumen T. Krummreich. 93* Arbeit Süßmuth. E., Arbeitsamt v. Tfchirfchky «. Boegen« * 6otff.lL. Dr. re r, poLT. Levenhager^ F.,Schneider. Sonnenschein- F .,1 Fröhlich,P^ TischlermktrX Preugschat, 41 E Ger«ke,L., Eigentum. Kjnr. Direkt. T Rechts« Karenke, zR„ Schlosser. Si^land.C ., Sarggefchäst Hassner, W.. Postjchaffn. Tübbccke.F.,Ialousiesvrl-t. 24 E M . Gla-bacher anw. X < - PaulS.horner. Atr. -> ■ ^ebeusvers. SL G. Kieper, H., (rlcftrtf. «ieper, A., F rau WaSmuth, St, Kfm. S p in a t' I . . Kfm. X (M . Gladbach). Koch. W., Akad. Mittel Kleessen, Cl., Ww. Weber, K.. Rentner. 50 E Tübbecke, M., Bildh Ulrich.sr.yWittmcifttr aDX V.iBioch,9t,Semct(SW29 schullehr. Kling, A.. Ww. 27 E Hnftädl'sche Erben. Glaubih, H., Klempner. .. -< - DtUcr S tr. ’ goficnet S tr. 38). Mtfcdstocöt.St, Malerei T. Ulbrich, B.,Maschinenarb V Rosenov, P ., Drogist . Gröbner. E.. Büroangeft. Airngard. E.ZclchnerinT. Charlottenvnlnner 7 EÖrber. Ecke CharlottenMüller, S v Kraftwführ. P n v . Ge (Llchterfld., Drakestr.4tz) 42E Thimm. Johl, 23., Zimmerm. EUerö. G^ Dxv D ip t v. Natzmer, GL Ww. brunnerStraßeV.rn.b.H. DateS, I I , Pensionär. lehrt. T. Seyffert, I ., Weihwr. Bolksw. T. V. Schüler, Verwalt. Rosset«, (£., Ww. Deck, G - Färberei T. Straße Bösiro. ssleifcher. Weiyendorf, E., Nohrleg Engwer, TH«-Di^Geh.Ob (Post Bln.-Grunewalb.) Schönrock. A., Gw. (D ahlem ,Jn der Halde Arasch, Rentier. T. Brennicke, K , Eleltr. Än Wetzel, F „ Mechanik. Neg. R a t T. . N r. 10). Schooi. Rocht., Jnh. lag T. (Sezmiak, F., Arbeit. 51J . a. Zovpoler S tr. 2. Hohenzollerndamm Bestehcr. O ., R b t Rat X E. Balz, Weißwr. T Claufing, F r. & W., Karl, Ut, Buchhdlg. T E Enael.A., Eigentümeriu Hientzsch, K., Vizepräsib.1' Tischlerei T. Simon, G., Glaserei T. Nowack, W. ©.. Dentist7° - Brust, 933., Hauswart. Desel, Ä ., lsm.Angest Danuner, M , Ob.SchulSchmidt Ä., Pojlschafsn. Doehring.A.,AnfwSrterin. Barthel, L. K^ AnttZrat Ködderiysch.M,Hauswari Koppe, L , Syndik.l'. 1—4 E.,Metropol" Grund Wiedenberg. W., lehrerin X Gebbe.L-.Klavter!ehrenn. Schröder, W.. Ob. Jnspekt. Biernath, E., Frau. ftückS 8t ©. (C V M attus, iVt, P orträt -DüLA. Dr.med.,OB.Atzt Zeilnngö Spedit. X Klitsch, E., SluflDärlcrlru Trappe. L.. Rentnerin. Engel, Backtet T. malerin T. Heiligegeiststr. 6. 6). Fuhrmann. 8t, Landsch. Wolff, Ww. Wasservogel. Serien T. Pntzbach. Geschw., v ^ttv. Richter. Rv Hilf-amt-geh Gürtn. X Ruppmann. K ^SS.-FLhr .a.FrreLrichSruherStQ37a. 19 E Kraft, ^Eigentümerin 23 E Balz, E., Rentiere. Lehrerin. Meyer, A^Penstonar. Schneider, H.. I to jur., Bergengruen,H,HauptnüX Griefe, E., Frau. (Charlbg.,Kepler^tr.4L). Altmann, E« KarosserieRohde. A., Ww. Oertel, K^ Milch T. NeichSerbhosger. RotT. Borcüarl, tS., Ww. X P ab ft J.,Studlenrätin Böttcher, M., fyrmt. bau. SchmidlSdorf, E., Veniste« Zovpoler S tr. Dretzler. L., Eifenwr. X a. A). X bau. 26 E Casper, G. sl Erdmann, P ^ S ren erratl Hoch, F.,> Friseur T. Friedmann,J,Eiaeniüm Füllgraf, L, Schneider, Scherkamp,O.O8erstleutn. Fellenberg, H.. Erjenb. Stahnke, O., Malerei T Hancke, P n Schlosserei. «emptenmacher, T h ^ Reg. Zawabzkt 9 t, Ingen. X Beamt. a. D. (XV15. Uhlandstr. 32). Heß. K^Berwall.Ob.Jnsp. 43 E SchrvlberVL. Privatier. Caspar-TheyßRat a. D . X ; Grase. 518., Backer. 8 —1 0 E^Vauhütte?'Berlin Karser's Kaffee Gesch. T. (Schmargendf., Kram» Basset Ä., Kfm. f. Straße Binder, H., cand. med. T Hoffmann, D r. Kfm. 1° G . m. b. H. (W 50, Gramatle, L , Konloriltirr. Koblella, Monteur. paZplay 4). AnSbacher Str. 42.43). (Post Bln.«Grnnewalö.) Bloch, P , Skechtsanw. T. Jafchke, P ., Feinkost X Großlle»ndeck.E., Invalide Glanbiy. B . Auto-Nep. Psände^, 8^ Lackier. T. Jung, W., D r .. p b it, Bürow, ist., F ra u X 8 vLAonin,U.,DivtLandw.X ach. F-, Fttjcur. X Schröder, H., Ww. W ertnt T. C a s p a r Theytz, Baurat-X. . Hoßfeld, 9 t, Bauingen. urnmel. y., ülempner. Serdel, A., Sattlerei T. Heivmann, H., Bilbhan. Erbauer deS Jagdschlosses Flnkeluburg G., Frau. Kraaß. K., Gemüse.X Koov & Lo.,LebenSmittX Klein, ®v Korrefpond. 2D EBalz'fche Erben. 44 E TieSler, F ., Schlosser« Grnnewald im Jagre 154L — H., Dramaturgin T. — 28., Kfm. X Goldstein, N.. Damen* Neuburger, H.> Bersich. Lies, M „ Frau. t 1650. V Heriel, £>., Verw. . mstr. T. Meinhardt, H., SlpothetX schneid. T. M atter X • Mahltiff. R.. SlShdlg. (1—21 u. 2—12 siehe Jnfpekt. lNr. 3). Dothe, S>w Ww. ObeihanSherg,. H., D rv Grunewalb.) Lasch.Ä., Frau. Ptof.a.D Semtch. F., Obtting. X Nachtigall, RechmmgSBalz, O„ Reoierjäg. Krauser A., F ra u ." Steg. M a t . . la.s.a.FnednchSrüherStrL7. r a t.. Müller, H., Ww. T.> Gemarkung Koppel, F.. Farben T Lampe, W./Werkmf!r. ' ' Grunewald ->• Nadolno. Rohde,. W„ Jnaen. Patzer, Arbeit. Ö ti^'N tT . Goldschlag, A.,. W w .. Radtke, M., Schmied. Lange. E.. Ww. . ' Hildebränd.M., £fm . T. -.Sauerland.O„Prioa.tjer X ß i n U S e ite . Retzki,Marie,Schm: Pfeffer, M.. Plätterei. Suchland, TischlerLindner, M.. Grotzbesohl« Knauf t< Frieda,,Wäsche X Stehlvw,. H ^. techn. Kfm. Schrttma, Klempnermstr. T. 14 E Hauschild. Ä .. Pros^ T. Tanst r ' rnstr. T. ' Werner, E., Ww. -Dtldh. (Schönebg^Mokr» RievU. M,, T. Lehman«, M^- Wpr. T. S Baydermaim, F*. FuhrMann, A , Fannausstell. Schmidt. P ., Düroangesl 30'E SchmjdtDerla, Eigeü. . tin-Luthe»Str. 44). ' Rosendaht TieSler, G.» Schlosser. M w . T.h Marheine,H.,I)j»jöra.D. • uiitcrnchcu X •: Eoerlesn, H., Frau. ' Seibr, M.' LokomotHeu. ' vtiPu: • ’ •, i > ' Waechter, O. C Käse T. V röuchholz SL, Technik. Schramm, S t, Bankbote. . StNpenbeck, W.. «im. Brehme, 8s., m itleset X|4ö EKounsfy.B.. Agentüm. H o*. 5L F rau TMetz, M ., stfntX - : v. Ghuz-Rekowstt. Schuchardt S., Brief» ;Hauptm. a. D . X. Octiciu D r , Zahnarzt. X Weigrlt,P..Maschinenarb. Groenenberg. P7 ««rken X v, , | Helnk. H., ZeitgLAuS-' 1 Vaternur«n. P „Malerin. Echeelt ^ .« Gartenbau» 19a geh. % FriednchShaller . Kcaftwfühö. ■) trägenn.' «'». » . > Raf(6!ow,-ä..Xfcfacntünc.rn R aave^T hvM ^M irekt W .T S traße 28. architett X 65renscrt^,öuto9ngcn.T. Wolf, H., Bankprok. X Schulz. G * Konsiiüe. I Kosinöki.H.Geschäfiöfrau'^ Wolff, W., Bildhau. T. t S
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.