Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IW x til . Westen. 2 6 9 Attuvcrtstr. © titttc tw ttb 5 E Theiler.L, Wirtschaft8 Krllger, F ., M aurer. ,7 E Kottke. F , Eigen5 StudinSki, 2-, Asm. T. t EW ill, (S., D i’ GÖemif. X y M orgeurothstr. iG Ü M n I‘ ' Reu», S , Pciuzefsiu X Jünicriu s. treuhülld. d. N S r t t B. Wetkäcker,A.,P!ycholoaoX ü E Berlinische Lebens» (B ^ D rn c tle g iln a iil D u n ^ o L E ungenannt. Ast, P ., Schlosser. Scheinpftug. E., iyiöu T.| Kottke, R , Ingen. — L , Graphologr» X versichg. (SW 08, kelbelgsieig umbenannt.) Achenbach, P ., . Fechner, E., F la u T. — R , Regisseur T. Ba E wie N r. 5. 0 E Ferm aun. E., Eigen Markgrasenstr. 11). (Post Blu.-Dahlcm> Goldschmied. Gehlhar, H .. H auptSchuialsuh, M., Küu. X tumerm X Getzner, 25.. Direktor T. LZokvw,t!ch.W.Banschroff. «<- Kronprinzenallee Rcutcr.Fv Stadt.Apoihek Weber, L., Ww. T. schriftteir. T. Fermanu, O 9B., Ksm. JohannrS. L., Hanvels d E Siübden, O ., D r.jur., Parzelle». Direkt. Haendeke. B . Pros. T. Wittcuberg, L., Ksm. X vertr. X Prasidcut a. D . X L in k e S e i t e . Schnutt. 9t., Dr. KorpinLki, H., M onleur. 3 E LandSberger,H.,Eigen 10 geh. z. Hagenstr. 48. Rund, R .,HandelSvertr.X 2 E Weidlich. R .. D r j u r ., Jagowstr. tttmcciii X Lattse,H.9t,SchnelvernlIir. Trendel. W , Handels«<- Johannaplatz - > ► Hagenstr. RechlSauw. X 10—12 Garteii.geh.z.Jagow. Müller, H., GSrlner. vertiet. X - 4 - BiSmarrkallee Schwenkow, K.,Fabrikdlr. strafte 16. 18.. @djenk,%,9lc(r.93oimiftr.T. Forst. 51 E ungenannt. 7 E Loewe, C., Kfni. T. 0. D . T. 14 EBelgeilgrttcii.E..^rattX Schulze, I . , Cb.^ngcit.T. Baustellen Grob. l$., vw Offlnec. 9 E Bendlx, O .. Kfitt. T. Eilt Noscneck 4 0. £ W inller, H „ D r, Bergeiiouicit, t’l., Haupim. . Kronprinzenallee Schlimm, M ., Mechanik. Günther, PIV Dr«, M ajor Schmidt, Bote. Fabttbef. X Teplitzer S tr. a. D . X 0. D . X Thiefes, P . Direkt. T. L in k e S e i t e . (Schmuckvlatz) 3 E W arm bold.H «D r,P ros 10 Parzelle. M rber, D , Ww. X 11 E Sommcroiit, A .,O b. Waidmersrerstr. ->• 18 E Rüster, E„ Pros. X Wangenhetmfir. Reg.Rat(Schmargendf. 2 E Köhler, H., ctfiit. Niersteiner S tr. 20 E Becker, G., Äaugesch. f. (W 8, Taubeustr. 10). 52. 63 E Böhme, A , Dr* W armbrunner Sir.14). Erbacher S tr . -> • Roseneckstr. 20a. E ungenannt. Slrtmai'.r:.H„ B srtttr^ra'. B an ner. Sorfuim m , K., Schlosser. Schwedlerstr. E Schäfer, W„ FlugHagenstr. - > Dedak, M ., Ww. R e c h te S e i t e . 5 t. 65 E v. Koch, F ., D r Most, A ..D L ju r. Rechts kapit. T. 1—3 geh. 3. Hageustr. 50. L o h . W ilh . S c h w e d le r Euircmand, t5.,Püvaticre Garten geh. zu Nr. 3. r e r . pol., FabiU . X anm. X 21 E Dammholz. H., Dr. Teplitzer S tr. -> • Geh. O ber-B anrat Hoffmann, 51, F rl. E H rdina, Bank« Mulke. (5, G ärtner. Onade, O ., Tiefbau m ed.. S ä n . R at X icb. 23.6 .1 8 2J 1 9.0.1894. ä im ö rid c r, N., Kunst direkt. a .D . X Gemarkung »ntmtefjin. T. 26 EHiufching. Dt., F r a n I. Lasseiistr. schriststcll. E Litten. P ., Kim. X Schmargendorf Dolkmann, W., Direkt. T. Schinkclstr. Hinsching, G., HmibclS* KleitthanuS, litt., Piauiflin FrielinghauS. O .. D r , W etter, F ., Äfm. T. R echte S e i t e . vertret. X K a r l F rie d ric h Mimst. R a t X 13 E Wittenberg, !&?„ D r I geh. zu Laffenstr.ö. S c h i u k e l , Architekt und flübcrfe, D r.Ju ry An Laurent F..K raflw .??ühr Platz am Bahnho Syndikus. T. E Kaiifmauu, M ., Eigen -4r Hubert»SVaderStr. -> • M aler. geb. 13. 3. 1781, waltSassess. T. Litten, P . , Nachf. Jn h . Kroggel, Wächter. tümriu(Köttigsalleo^8a) Sommer, E., SlitgcflelUc t 0. 10. 1841. H . Kluge, Rauhsutler. G ru n e w a ld Lanöc^ E„ Schneiderin. Holzmaiin, A., Poslschaffn «<- KoenigSallee 4 E Nentze. E.. Ww. T. L in k e S v ite. Müller-Hilledrarid, Ä., Spohrstraße a. D . S Bahn v. Vriren, M ., Wiv. T. R e c h te S e i t e . Garkcir. Ww. T. 7 s. a. KönigSallee (Post B lu.'D ahleoi.) Friedrlch.H.,EvSchnst!cit BahnhofSrestanrant. 1—7 E D er ReichsE Bing, G., Ksm. X Niugmann, G., Motoren R r. 30. 32. Wildpfad E Reichsbahn. arbeitSfuhr. f. Krüger, F ., Kraftwführ. fckrloss. E Zwietusch, M ., Eigen Heuue. K., MelaNschleif. R e c h te S e i t e . Wurzbacher, B., Gastw.X SchmivW.Umerjeldmstr.X Nnbensohn,E., Privatier. Stehttck, A., W'lUjchajtS tumerinX Mltzbach. t?.,'D&.5iißc».T. L E ungenannt. 9 E iW tiB . E Heyina«n,Pfi., D r,p iill Bahnaelände. prüf. V.Lohmüller, F., Verwalt Neuye, F.W ', Dachdecker ei Reichsleitung d. RrbeUs (Halerrfee, Kursürsten Jerke^cheS Ha»S. (Charlb., Hebbelstr. 20) Ohse, E. H., RechtSanw. n. Hubertusallee E Jerke, E., Schneiderin. R o ta r X dicnfte-. daium 146). v. Rcuhfer, F ., iOaron, Schimmelpfeunig, Ov 15 E Fimmer, Mimst. R at EJernelke.Cl.MassenrinX Uhlrich, A., städt. An gest. ShrciiS, W ., Rentier. X L in k e S e i t e . Filmprodnkr. Leit. X akad. Bildhau. T. Standfutz. W , M ustt lt Garten,geh.-.Humboldt E Rahdt, A., Ing en . r. Bluhm, O., Dankkfm.. 2 E D am m ann,H ^ akadem — B aronin, T., Schau Halenjee Icfjrcrm X strafte 67. 39. E S c h m n th ,W ^ D r, Prof. Hartke, M .,' RcUtiiflU. X spielenn. Bildlianer. X Klein'schoS Hmt?. Jaretzki, I . , Perlfionär. Hnmboldtstr. Hinderkinck, B .. F ra u X E '-Lehnte, ©., F r a u X E Klein, (£., Bauunteril. Langen, 91., D r , Stu-« Linke S e ite . Sau ber. W.. vlrchitelt T. Behuke, G., Verwalt. X 19 geh. z. Hnmboldtstr. 36. K .G . (K W 4 0 , Meuzelplatz dienrätin X Ta»s!,S..O r,W errvorstd Fischer-Engels.tz.,Rechts 2 Baustelle. 10a L Schlicht, O , D r„ Lehrter S tr. 6). < - Menzelstr. - > fitnfe, E., Bertret. a. D . X anw. a. D . X E P rinz FriedrichChristlau Weg. R at (D resden). Hähntzsch. L„ D r re r. (Schmnckplatz). MoicuhtS, E.. Aeamt. X 4 E Wolmau, K., D r . Jng .X Wollbrück, B ., Buchhdl. X - zu S chaunrb n rg-LipP e. Grünbaum,A.,PrivaNer T pol., Dipl. Bolksw. Sonnciibccg.W , Dr.med« E Seidel, B., Baumstr. 9 a E Wernecle,M.Lrau,vw. O b. Reg. R at. X Mickley, ©„ Posttchaffu. Krause, K , Rbhn. Juspelt. A rzt X S a n it. R a t X Kauder. P . , Kraftwführ. 6 E ungenannt. 21 EB ereiu Llltniärkerheim. Thiele. B ., Inspektor X Trabener Str. Menzelstr. i E Hillger, H., F r a u £ IL 13 geh. z. KoenigSallee 8 E u . Richter, (?„ F r a u X c. D. Umbehr, O ., Bericht» «<• Wiiiklerstr. - > ■ A d o lf v o n M e u z el N r. 39.38. v. Richter, W., P rivatierX Htllger, H., Berlagsbnch Opiy. P ., Krim. R a t T. erstatter X Foirtanestr. - > M aler, hdl. X 10 Garten geh. z. Griegstr. Britzkow, H..Ksm. L in k e S e i t e . Äuerbachstr. -> • N r. 19. 21. 10 E Rengstorf. O ., Weudler. E . M au rer T. geb. 8.12.1815, f 9.2.1905. 8 Garten geh. z. ErLener > —G E Som m er, Direkt S t r . 13. lo . Direkt, a. D . X Griegstr. Waugenheimstr. R ec h te S e i t e . (Sevilla). <<- Trabener S t r . - - Francke, E., Ww. X 23 geh.z.WangendeimstrLVa. V Nedderureyer K., Pensi < r Hagenstr. - > Regerstr. Gademann. F ., D ip l. 25 E Wollslem,M., stfnuT. onär(Wernigerode i.H.) I geh. zu Hagenstr. 2. 2a Ing en . X 1 - 1 6 , 1 8 -2 0 -P o fi Dahlem Eilner, E., Pensionär. Sternstraße Nikischstraße 3 . 6 E Deter, ÜJt.. Eigen­ L in k e S e i t e . Kan'yberg, M ., R entner Griegstr. - > Feldberg, H ., F ra n X s. Kliildworthstelg, (Post Bln.»Dahlem). tümerin X KönlgSallee P a u l, R ., B auarb. Pavel, E., D r. J n g . e. h., R e c h te S e i t e . Griegstr. Deter, M.,HanbelZricht.1'. 2 geh. z. Herbertsir. in . HubertuSallee B a u ra t X R e c h te S e i t e . 1 - 6 E Rodewald. 8 t, Klindworthsteig ~>- i l h e l m T a u b e r t, Schröder. H .F.W ., Äfm. T Eigrntüm. (W lo , 9 EB eyer^E.F., O b. Jngerr. 3. 5 E Scholvien, W., D r, 4 unbenannt. Komponist, Schleinitzstr. Scidcs, JÖm F r a u X Kaiferallee 14). “ Chemie. X 6 E ü.SRoemic,!DZ.,93äroninT. • 23.8.1811, t 7. 1. 189L A le x G u s t a v A d o lj 8 E Wedettnd, E., Eigen, Langer. F ., Kraftw. Führ. Frey, W ., Dlrekwr X Baen!tz,O..Konrektor a.D . 8 ESötcii,(5.,esstciitümrinT. Hagenstr. G r a f v. S c h le iu itz tümerin X B laS berg, T ., D ipLJna-T. 7. 9 Garten. I L 13 geh. z. NiNschstr. 4 Saxen, A., Eisenbahn1861—85 Minister des Kgl. Wedekiud, H ., D r X Li nke S e ite . P e trn , H., Architekt u D es- u. Betonbau. L in k e S e ik e . Nikifchslr. - > HanseS 10. 12 Neubauten. Schütz, (. Opernsäng. £, E Schultze, F ., Eigen­ 10 E Schulze'sche Erben. 2ELentfchner^H^SpediteurX 15.17 G arten ^eh. 3. Höh ge5.29.l2.lb07tl9.12.18S5. BiSmarSatlee -> • Strohmanu,H.,DiplUrftn. tümerin tLichtccjld., V Simreich, P .. Verwalt. . E DieVer, I , F r a u X Herberrstr. - > ■ mannstr. 10. Bahuhosstr. 41). D erlei, Kraftwagen, (Zehlendf., Am FuchL« R e c h te S e i t e . L i n !e S e ile . Albrecht, HauS, D r , I I E'AhIemann. SL-ißi,, bau 6). führ. X Seebergsteig 1 E Goerz, P » D r. J n g ., Referent X SachbearbeUcrin X Ehrentrant, Äfm. T. 6—10 G arten geh. z. N r. 4 2—4 E ungenannt. *<- Werneritr. Direkt. X Bilsestr. Gemassmer, I . , A rzt X 6 E B rau n , C., Eigen» Z^lad, SB., D r , Ju rist T. *<• Regerstr. E Haafe. St, Ksm. X 13—17 E Böninger, K. F . Grotz, M ., WohlfahrlZR e c h te S e i t e . Schaefer-Freytag, yt., 1Ümerin(Lippstadt i.W .) 5 E Wiese, B., M ajor a.D .X pflegen». Gen.Di»ckt. (.Stockholm) Kranse, Ww. Garten, geh. z. Werner« Komponist. Wiese, G., H olzmatt. X v. Gronan,W ^PrästvenrX Klein, § ., LevenSmitt. X stratze 10. 12. Ziegenbruch F-,Fahrstuhl» P aulsv o rn er S tr . M arfÄner. L , Bankier E Scholtz. R.F.K., Kunst­ Kiepke, H., Kraftw. $>uljr. — H., Kfur. X a. D . X Ititjr. E Serdle, R., In g e n . maler. X Lutze, Ä.. D r , WirtschaftS« (1—27 u. 68—04 Rofenthal, St D ip l.'J n g . , HuVertuSallee E v. RhetnbaVen, (W eünar). t. WllmerSdor^ gr. F uhr. X Uhde, I . , Oekonom X . F r h r. StaatSsekr. a.D .X Fleischer,H^Bersrch.Beamt Raöpe, 9L, D r. Röntgen 32 E Brümig.A., D r-J n g .X 28—38 u. 66—67 Winke,M..KlempnermstrX 10 E Scheuer, tft, Ksm. X sacharzt X 32a E Melichar, A , Äoitv L in k e S e i t e , TauVertstr. - > ■ siehe Schmargendorf) Soicke P*, HauSwartrn. Reumann, C. & Eo^ S o ld tn -F re w , pomst T. geh. z. Herbertstr. 6. 19 E Tell, ti., D r. mc(L, «<- Gemarkung Schmar« Baustelle. Uhren X Fabrikt. X 14 geh. z. Hnmboldtstr. 35b. E Kornstaedt, S . Ch., Favrilvesitz. T. gendorf - > 12 E Schilling, H., S taatsEvouBerg'lfcheDiffendenz. f. c. Jagow str. 19. Humboldtfir. Tell, D r. «. (So., chem. • 39 geh. z. Lynarftr. 22 Eigentümerin (H übet V. Agil, B erw alt. ("W36 16 E Linde, E.. F rau T. finanzrat X E Görz. M ., F rau , Geh. tusbader S tr. 12). pharnl. P rap arüte X Lynarftr. SigiSmnndstr. 6). Heinz. A., Ww. X R ar. X HermS, © ., GnmdstüdS» Letz, 2B„ Ksm. X Wilson, H . amerikan 40.41 geh. z. Wangenheim Curth, F ., Pensior» X 14 E Richter, H., D r , BeheiM'SchwarzVach. M ., m atlcr T Mischte,A,Dr,DerlagSleit Botschaft. stratze38L. D alladat, Dt., F ra u X l r RechkSanw. X ). Linde, F .. D r. j u r „ Ger. 21.2 3 geh. r. Jaaow str. 27. Lantdirettor X Nietjch, E.. Angestellt. Wangenheimstr. -> • 16 Baustelle. Jacobfohn, I . D r , Just. Lizevrastbent ct. S . X - Schultze, H., Im m obil. X Jrgow str. • > 42 geh. z. Wairgenhe'lmstr.41. 18—20 E. B ormann, ReichS R at, RechtSanw. X 18 Baurrelle. 6 EKüchemann,Dj^FabrkVef. GaUen geh. z.Jagowstr.20 L in k e S e k te . 43 E FeLg8.E.,Fabrikdlrekt. ü. Kuf, <£v D irektor. 9 E Schönner, 3 - Etgen Wangenhelmstr. -> • leih •< - Hagenplay -> • a .D . X M eier, J L Buchhalt. iUmcriu X v. Jag o w , D ., Ober« 20 geh. z. Wa,rgeuheimstr.36. Derguer, Dankkfm. T. E A ipper, Gastw. Cmmendörfer, Syn Reumann.K., Postfacharb. Schönner. K., Reg.Präsi« gruppenführ. X Gemarkung SchnrargenHamann, I . , Kraftwführ. (Hagerrstr. 2a). dtkuS X Schab. B ., Äfm. X dorf - > 22 E D au y ,K ., Bergwerksl deut a .D . X Lnchfinger, H., J m p o rtX Hartwig. I . , Frait. T. Gladisch, $L, Admiral v. Süßkind-Schwendr. H.. direkt. a .D . 22 E Bohnert, H., Gen. 11 E B üttner. M * D r p h i l . 6a E Kömg.Erna.Eigentüm. stöget, A., Kfnl. T. a. D . X Frerh., Hanptm. i. Gerr. Güther, 9 t, G ärtner. Jngerr. X direkt. T. (Hubertusallee 71 Milch, Ä ^ D r.S y nd ttu S 7. Wentzel, F K D r , Ifm. S t. d. H. Kleinschmidt, E., Krastlv. B ry , M „ F rau . 1 3 -1 7 E Ellftaetter, L , Feldhaufcn.W.Krastwfüh! Müller, W., G ä rtn e r.' D irektor X -1 1 Garten,oeh. L.MenzclF ü h r. Eiguüümeriu X HerzVerg, H., P riv atier -^-A ugufia Viktoria-Sir.->- 4 E W orrmann. Eigen 44EKillischv.tzorn,G,FrauX 24 E BenaS, E., F r a u X stratze 13. Buky, E., Privatiere X Krüger, E., Tischler. lüm. (Stockholm). 45 geh. z. Humboldtstr. 46. L m ßer.H ., Bankdirekt. X SiunhnLer, A. u. M ., Ellstaettec^D r.D ire!kt.X Menzelstr. E Worrmann, S .. Frau.X • E Wiener, S * F ra u X M argaretenstr. 6 P etau, A., S ^ärtner. wald G ärtner. Spanholz, G., F rl. E Rhode, Direkt. rienfelde). Aoöeu. 9h, Minist, a. D .X Oldenbourg, \U Ww. T. Tauchert, Eh.. F ra u X «<- KoenigSallee - > Speck, P ., Generaldirekt. X (Halensee,HalberstSdter b. Hagen, A«Ger.Affeff.X Winkler, St Schriftleit. 19 E Heymann, H., Direktor 1 5 -1 7 E Kiep, O v D r., , S traß e 7). v. H eydebrand^S.,FrauX Reuterpfad a. D . X R e c h te S e k te . E Liebbelt. P .. Ww. X v. Prentzen, L ..F ., Prinz. Gesandt. X S tren , 28^ In g e n . Bloch, I . . Ksm. X F r i t z R e u te r ^ 10 E Dallmer. E v Eigen­ 1' E Atarkart, ÄwD r , Direkt Referent. V. steht, 23., G ärtn er X Sucker, M ., Kfur. X Dichter, B udde, P .. F ra it X tümerin. X (England). 8- E Marcnfe, Th., EigenSchwickerath, I . , D r,Ju s t. Tamm, F ., Einricht. gev. 7.11.1810, f 24.6.-1874. Steiner, SB., Kapellmstr.X Jaffa, S . ,D r , Rechtanw.7. C aiar, 9t., M agiftr. 0 5 . tümerin X -RatRechtSanw.u. R e ta r Waesch, $öv Eigentüur.X HubertuSbader S tr.-> Lmsner, tz., G ärtner. • • B aurat. T. Stephan,H .Fraftw .Führ. 8 tnkcifeii E., JEfnu X 21 E Sim onfohn, E.,Kfm.X 19. 21 geh. 311 Menzelstr. 12. R e c h te S e i t e . LoyaL Direkt. a .D .X 10 E Auerbach.J., Fabrk^X 47 geh.z.War»nbrunnerSir.4. Pelzer, O ., Bergold. Igeh.z^SuoertuSbaderStrLO. M athias, 9iv Tischler. 23 E Mitteldeutsche S ta h lD ogel..F., G ärtner. - • Wotalm, E.. Ww. X Schumacherplatz Neumann, A., Holzkfm.X 12 E Watsermann, Ä. E., • werfe « .-© (\V L ‘ yL^uberiuSbaderStrL L ' .................. E- W armbrunner S tr. 23 E W rede.J^ F ab rk b ef.7 . (Post B lN 'D alilem ) 8 ESchroeder, E-, F r l. T. Bellevuestraße 12a). Bankhaus ( W 8, W - 48 E Ärietz, L , D r m e d . 5 geh. 3. Hagenstr. 4 4 46. Nützmanu, I . , Gärtner. - Bindemaun, M ., Ww. Flick, F .,D r. Judustriell.X Helmplatz 7). (Charlb., K antttr- 38). L in k e S e ite . O hlekopf.R, Hauplschrist« Wegener, I . , KraftwfüyL Helffenchstr. Bölkow, St, Retoucheur. Dranigk, G ärtner. Rogier. L , Ä auffr. X 2—6 geh. z. Kronheraer lc it X Hart^ P.,HauZverwaltgcn. Wiezoreck,P^ O b.G ärtner K nltter,H .G , RechtSanw. 49 E-ungenannt. R e c h te S e i t e . tratze 7. 9. Weil, M ., F r a n X DeckevLeber^ H. 8 E Erdrmaim, W ., Kfnu L E H artwig,W ., Eigentüm. L iu k e S e i t e . Hem»r, D rm eiL , H autarzt Lkndemami. M ., Ww. 25 Garten geh. 3. N r. 2L Erlm g, £>* K raftw .Führ. Kunstnml. X , Möller, Garnison* mertjt. lö Garten geh.- 51t N r. 14. M aertrnS, H..wtffenjchastl. (W 60 P rä g e r S tr . 21) R e c h te S e i l e . S e m . Jntpekt. a. D . T Selige«, R.,Schaufpier.7. Taubertftr. geh. 3. Helfferichstr. 13. Braurr, A., F rau . Lehrerin X Schicht S , Leiterin. t Gotlschalk, J.SchaufpicLT 2, 4 £ ungenannt. 18 geh. z.-TauVertstr. 14*. Schroeder, D iv l^ Jn g . Elruert-R ., Aeg-Baumstr. E M üller. M otte, F rauX Seidenfchnur,E., Amlsaer. 20. 22 geh. r- Werirerstr. 19. Steineshofh,K., FaVrikt.X VolkSwagenwerk ' Fabrkvef. X a. D ; X Gkes, VL Kfur. X tilot T. . Wernerstr. G . nt. b. H. X — 8., Ww. TöultiS W .P ro f.D rm sä .X Helnenrann. F.» D r , 5 a E imgcnant. © olft E., Frl. - Menzelplatz. WoeUe, P ., H ausw art. Gieseck^ K raftw führ.- LLetzna, 9L, Molcrgthw; 3, 8. E Angenannt. P atentanw . X -
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.