Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

XV» Leit Westen 2 6 1 — 1293 — Dorfstr. Tiefwerder 83 Biene, H ., Klempner. GcnSke. Arbeit. IGo E Bläsing, Anna, 182 EEichhorn,O., Ägentä 50 Malchwitz. F , Tischler. 15 Parzelle. Sundhauser Gang 73Shiißcr, PF^., Fräser. Damev. Äastw. T. Eigenlüm. merin. Nickel. G.. Schlosser. 17 E Merten, A^ lkinrichk. Blasing. F., Krastwführ. Dietrich.E..Schne»dermstr. Vieler. G.. Technik. -'.rbcuow. F .. Gärtner S icvcit, W , Mechamk. l9 E Brandenburg, W .,rik« Rennkirchrr Steig * > Sm onrr, (sr., Schmied. Schmidt, B., Schmied. Kley, H „ Jiigeik. .»,ulze, O., Schlosser. W öltel, H., Dreher. richt. ReSke'scheS Haus fleh. z. 167 E Schmidt, K..Schloffer> 90 RfiBCUicicr, A., Ww. 75 Busse, 0 ., Lagerhalt. Neunklrcher Steig - > 53Lembte,K,Neg. Ob. Jnsp. 21 E Peter. K.. Schlosser. NeuulircherSteig 12,44. 169 E Schneeweib, L , MankowSti, O., Beir. y rlts c h e , M ^ W w . — E.. Maschineusühr. >\ Parzelle. Holzhaus. Rbhnbeamt. a. D . Schulze, F., Hiltömont. 77 Böhule, E., Ww. Aisist. .^EGrothe, R^ Schlosser. E Ja'/N i, E . Lagerrnstr Vöpel, E., Dreher. Guuolach, H., Zahlstellen Zlnimermann, Annq, M üller, M ., Musiker. 23a E Schmidt. D^Jmpräg» Ungewitterweg Simanek. G., Betr.Aufjeh. Lebeukmilt. Munier, F., ksm. Angest. Sänger, P., Pförtner. vciw olf. nier Eigentum. Masccalh'ichcS HauS 4 pu 171 E W llhost, A .T apez. 92 Arnstädt, M ., 33». uO Silcmm, B ., A b h n .S tlr. 27 Baustelle. Klein, H., Pensionär. Hackbuschstr. E Maserath, 91* Garten Neuenfeldt, I . , Ww. Lindner, A., Jtigen. W itte. I - , Ww. Grabley. Ä .. Krastwslihr. 20.31.£Radünz. H.,PförtneL L in k e S e ite . Helfer. Kählig.P.Rbhn.Bedienst. 79 Kobnrg, F ., Schlaffer. 173 E. Kofelv. 8-# Bau« Pertsch, M , Angestellte. Straße 318 - > Specht, 91., Kunstmal. T. Schermer, G., Beleucht. ausführung. P e rlitt, P , M alerntftr.T. Ärnndstücke der Gartenstadl Tabdert, E., Lehrerin. Kaiser'fcheS HauS. Siewert. P .. Tischler. Hillgardt, Arbeit. Staaten, e. G. m. o. H 62 Altmann, M ., Reich-b. R ech te S e i t « . Finkenkruger Weg E Äat|cr.ö.,l£iflcitlum rii! Wurke, P .. Borm b. 176 E Waack, ?lv Lotomo* 1—29 existieren rucht. Sekret. —14 Parzelleu. 94 Baustelle. Kaiser, <£., Schlosser. Ilvhelz. 81 Dulka», §.. Tischler. 31 Schwetzke.R^Werkzeugn HcIImer, W., ReichSangest. P ro jclt. Stratze G rünwaldt.A^ Himmerm J3 Görke, E., Schuhmmstr. Feldmark. - > Dreuzlow, P ., Zkmmenn. 90 E Wendscher, H „ Riehen, SIÖ Elektromstr. 16—2d Parzellen. ., Elektromstr. T. Scharrer, N., Mechanik. 85 k^rtese, L., Bahnarb. Schmetlow, E.. Konstrnkt. «Schmidt N., Heizer. Baustellen. Maatz, E., Schuhe. T. Straße 3 4 8 -^ Pooch, H ., Former. Stephan.G, Weichenwart. 177 E tzoizhüttr, (r., Kfm. 01 Bosch. M ., D ip l. Jng. Neunkircher Steig l >V15, Bregen,erSir.9) 93 Baustelle. 30 Parzelle. 83 BloSzyk, L.. Fabrikarb J7 2hle, O.. Tischlennstr. D örr, K., Angestellt. ■< - Feldmark -> * Groihe. A , äletüntr, SakowSli, P ., tzrizer. Felgenfleig - > jä Klenser.A., W erlmitr.a.D Nnppert, E., ^abrmstr. Gemarkung Wichmanu, A . ksin.Angest. 100—104 Baustellen. Nowack, W ., Maler. 41 G erloff,L., kfm. Angest 66 Rohue, E., Reg.Rat.a.D. Falkenhagen - > Svangenberg.M..Slemptt 179 ELoebel, O.. Elektrik. 4J Schulz, 8L, Schlosser. v. Sattsch, G., Frau. Torweg Immergriinsteig -Z - 15 A iroc, A., Maschinenarb Hellige,P..FliegerOb.Jng 85 B la tt, F., Schlosser. Scheer, G., Frau. 100—124 Bauilcllm . Loebel, Ä.. Monteur. Gohle, E.. Lehrerin a. D Hackbufchftr. Simmrotz. CU Siellmmftr. Thtel. L.. A rzt T. Nogge, E., Zahnradfräs. * < r Jsenburger Weg 87 B latt, A , Schristsey. 17 F lindt, Arbeit. Am Heideberg ^ Zecstower Weg L in k e S e ite . Drunow, St., Pensionär. 181 E Zauste, G., Frau. 120 E Ziegler, 91., Nbhu. Harter, Dt., Elektrik. 08 Brehm, K..GeschastSführ. (Siedlg. EigenheimX 1—89 existieren nicht. Kluge, K-, Schlosser. 80 Härtung, E., Technik. Zugführ. Rechte S e ite . Krauö, H ., Hauptm. T. Grundstücke Her Gartenstadt Teubuer, Ww. Zkegler, H., ,?e'nmech. Fiukenkruger Weg - > Scheier,A.L)iotorenschloss Mayer,E.,sZtt«aerOb.Jng. Slaaken, e. G. m. b. H. 91 Fürsorge-Magistrat 2 -4 0 erijtieren nicht. 128 E Büttuer, i - Invalide. 49 Mach, A.. Mechantt. L in k e S e ite . <0 Feylow. F.. Berw. Jujp. Spandau T. Grundstücke d. (Sartenstadt R itter, R., M aler. 41 EhlerS, ©., Äfm. 1JÜ E Blankeubnrg, Fitza. T h , Schuhmmftr. 1—21 Parzellen. K irldisltin, Ww. H a n e ld , A ., D w . Staaken. e. G. in. b. H. Schmager. M .. Ww. Eleltrom str.i'. SolreS, $ , Schlosser. Hesse, L., Ww. Jsenburger Weg • > N S D A P ., OitSgruppe 42 Abralszkrewitz, 2(v Bröcker, E , Ä w . Schulze, E., A rb lrili. Wcijcr. H , techn. Beamt. 23 Parzelle. Staakeu T. Kraemer, M ., lsm. Anaest Hey», O. Fru'eur. Am Laugen Weg - > yictuuct. Schulz, (S., Arbeit. Drescher, W., Decker. M ahwig. (y., Kfm. T. Topp. H.. Bciw . O ö.Selr. 5lNollemei)er.7r8..Derkurllr. 72 Breilnekc, E , Bordwart 25 E Biete. I . , Ww. Holz. H.. Boromont. 27 EJachlnaurr. G..Rohrleq Schröder. Maschinist. T uin- iu Syorwerein Fehlow. A . Nenkuer. Schindler. M.,Kraslwsühc> 132 EPuich, i1t..skolonialivr yacoVu (£, Deiltist T StaakenliC6Äe!ch.iftKsl 43 Biumeistcr, tz , Monteur. tzi'cher. 91, Mechanik. 29 EGiering, O., Pensionär. Thaddev. M , Ww. Oesse, ©., Kanone!n T Auster, Eh., Ww. Giertug. 0 .,j un.,S chloffer. Wandel, B , Drogerie T. (Saueit, A., Tischler. Dobornlk, P., Kranfuhr. l3tE')retttzsch,O,Werkzcugni Puvar, Selretärm T 45 Brandt, F., Stadt-O b. Klnperökr,W., slrastwsühr. 1U6 cn fiic rj nicht. ^asebandt, 0«. Arbeit. 93 Altcnbu rp,W. ,Ka »ienl olc 53 Berndt, F., Arbeit.! Sekr. Gamnieter, F , Klerscher. 44 Köhler. H., Schlosser. l36 rjJöiic«. Bogdauötl, W.. Rentner. < r Fintenlcugcr Weg - > J l E Rrecks, F., Lokomotio» Niemax, C., Konstrutt. führ. a. D . Piaökowöki, G , Ä rbtrin. Liebe, 53„ ?>hc)cn!eg. 140 E Grundmann, P ., Höpte, ??., Tischler. lar, 6 , Ww. 47 Kremer, W ..Maurerpol. yjoiflt, W , Krastwsühr. Wielstruck, H ., Bauarö. Angesrellt. Maleschke, § ., Rentner. Weiitmeistcrhorn- 33KE Kielblock, P., Bank. ä3ottci5bcr(, P ., Arbeit. Maatz. P ^ BuchhaU. Zyoch, F., Schlosser. Woclpep, W , Rentiier. «<- Finkeukniger Weg - > 49 Drescher, H., Aulegerin inspett. 40 Bäiwalde, H.,^immeritt 55 BartelS, R., Buchdruck. wcg Fachinger Sie. - > 95 Baustelle. Richter, G-. AugesteUle. LepezynStl. H.. Ww. 35 Parzelle. Döitcher, ($?., Schloner. 97—107 Parzellen. 142— 148 Parzellen. 1—104 (. ii Spandau. Schwemmer. K., fflcuitcfe, ft., Schlosser. Pliöbener Steig ->• 2othau, 9L, Invalide. 150 E Ochka, B , Eigenlüm. Kolcndowicz.W.Schlosser. Gicckmmnt, F , Lokomot «<- Ahlbeercnsteig Garderobenwart. 37 £ Bethet, G.. R evii. Linke Seite. HaNe, « ., Arvert. Fuhr. Parzellen. Werner, K-, Angestellt. 57 Fräse, A., Expedient. Hahn W , Maschinenarb. Greiert, O., Werkzengm Gemarkungsgrenze - > 39 ESwrerSki, S t., Kassen» 61 ZUiijdi, M * S atiler. r- Distelpfad «>■ Am Laugen West - > böte. NielSpodzany, sy, Arbeit. Baustellen. Duukelniann, E.. Vertret. Parzellen. 48—52 existieren nicht. Delter, E., Arbeit. Marttewkcz, I . , Kraftw. RadowSlr, F., Arbeit. .Henuiug, W., Schuhm. Jsenburger Weg 54 Bardtke. 23., Schlosser. Wurche.K., Postbetr.Assift. 177 EScns,J.,Eigenlümcrin. Führ. Böhme, W., Postsacharb. Rochow, H., Schlosser. D ölm , H., tzussglasblas. L52 EDomnmq.E..Schleifer. 59 Augustrn. 9L, Fern* 129 E Meute. M . Ww. Domniug. W ., Arbeit. l7sEBergfeld,K^Ob.Fetter» 39a E Elierlo.E..ksm.AngeK. 63 Kiesel, O., Trschlcc. Mechanik. Garbe, Landarb. Jeromin, (?., Maschinist. tWeitzerrsee, Lolhrmger Glossl, K . Revisor. . wehnn. Schröder,E.TrauLportarb. Vetter. A., M ater. Ditze, I . , Arbeit. Breddlner Weg -> • Stratze 18). Heiner, P ., Arbeit. Lauftellen. 56öetzien, F.,Nekckrsbahnarb. Trampenau, K., Lagerarb. 131 existiert nicht Höhnet. Ä., Rentuerin. 41 E Mctzke,W., PenflonäQ Cerstlauer, M , Tischler. 154 Barzelle. SSaser, G „ Betriebsbeamt. 133 E Gl6mcnt, G.. Ww. Ratzkowski. A., Ww. Seeburgec Weg - > 43EHartmann K., Invalide. 65 Kasprick, M ^ Betr.Jnge>r. R itler, Schneider. Hülsemann, G , M aler. 150 E Lange, 2L, Geflügel Clümeut.s)..techn. Singest. Iänickeudorfer Weg Baustellen. züchte Seeger, F., Angestellt. Wendt, A., Lagerhalt. 61 Falk, Rentenempf. 136 E Frindt.M.,Mempner. 233 E L a n d b a n k A .G .^ ^ 43a—47a Parzellen. 67 Albrecht, 91., Poslassisl, 137EPufch,3b».2c6eiiSmtU 58 Brauer, & , Post Lljsist. Oberdörfer Steig -> • H olzivart,A., Maschinen 49 E M u y .R , Amtsob.Geh. Tiergartenstr. lö L .Heidelbtrg. K., Dreher. Tiect^ R., Lehrer T. schloff. Stoack. H ^ D rpl. In - . (E'chenwtnkcl 22). 1 :8 E Nenn. H.» Ww. Husch. (S., Kupferschmied Kling, 93., kfm. Angest. 60. 62 existieren nicht. Kuovf, Tischler. V. M yliuS, Hedwig, Langhammer, P » Maurer. 51 Parzelle. 160 E Stach, P , Formen Am Heideberg Wüuenhain.G.,Pensionär. W olff, O., S attler. LebenSnr. Pfeiffer, 9L, Pensionär. Rechte S e ile . 69 Dörsser, A , Geomet. Angestellte. — W , Schlosser. 139 E Pöhler. 9 t, Kupfer- 64BenNer,H.Schlonrrnistr.'l 162 E & s t . P , Krini-Assisl 63 Ötutbiec, Her». M ., Ww. Jüttner. Pensionär. Nahn, 9L, Schlosser. 2—18 Parzellen schmied. (C harlb.,S ophle.C jar' MaUnowLki, Th^ LehrenKaps, C , Ww. R e c h te S e i t e . 63 Bielicke, 8U Rentner. 20 E Schulz. F.,Gefluge!hdl. lotten-S tr. 78). Dannwltz. 3?L, W w. Prüf. Baustellerr. Huschte, H., Nentuer. K» Arbeit. 12. 24 Bauitellen. Kohlstock, Inva lid e. U 3oSp«t W W ^Ob. achte Breregg, Heideberg Matzner. Ww. Am Schulz, S t, Schlosser. Seeburger Weg 26 E LcuQtrL Schmied. 141 E Aätze.H^Schneiderin. in jir. d. Sch. 61 MarkS, 91, Heizer. W olff, 2L, Rangierer. Baustellen. Albrecht, W ., Feldwebel. Waleuciak. Getreides 164 E Ziegler, 28., Neutner. <55. 67 existieren nicht. M ühl. A.. Stadtsekr. 68 Guckel, P ^ Lagerhalt. Elsenweg - > 26a E Beyer, W , Strafet». 143 Parzelle. Gehrmann. 6 .. Technik. 69 Kohlerchlatz. Krüger, H., Töpfermstr. Nenmann.H., Steindruck. 145 E StauiSlawZki, SU. Scheffter, 81., StenimtotT. 204—210 £ Koelve. F., Angest. Sabban, E., Banarb. 63 Batnes, Ä * Schlosser. TeichelmarlN, F., Gimicht 166 E Linde, F.» Zimmer- 71 Finkelmann, O» Geheimrat (Spandau, 2? E Neumanrr. H.. P rivatKohle». Cech, E., Dreher. Zube, E., Zimmerer. Mechanik. Plantage 4). keamt. T. Czapla, »?., Äraflrofftfjr. mflr. Euglert, A^ Ww. 70. 72 existieren nicht. Scharnenberg, 2T„ Ww. Altersheim. 30.32 E Zander, 3 t, Bank« 147 Barzelle. 168 E Reinicke, A.,Maurer. Kühl, E., Bahnarb. -^-ZwischendenGiebeln->. 73 LZüsing, H ., Schlosser. Grnndmann, H , Ober­ Leamt. 149 E Kühl, f t , Kfm. Fechner, A , Revisor. 65.Jaenicke, A., Ww. 74 Birkuer, H., t’UbUin. Eder. W., Buchhalt. schwester T. Köpuick, St+ Automaten» Gurth, *)., Kontoristin. Guckel, A ., Flugzeugbau. ätatcSnS, 21.. Gärtner. Kuserau, B ., Tischler. Scheffter,Ä.,Kohlenhdlg.1 R itter, G , Hauswart. ernncht. Löchel, G , Pensionär. 170 Parzelle. Plewnra. F.. Fra'er. Schmidt, A , W w.. Baustellen. Nledemann,W.,Privatier. 151E Girlde, Hv SBctlmflr. Lohrer Pfad - > ■ Rechte S e ite . 67j£ut$, P .. iS eitntftr. Schwemmer. <8., Arbeit. Heerstraße • > 31 E Höhne. € ., Frau. tScne; 5« Kantor a. D . Putch, E., Ww. Ww. 172 E Laube, H ., Schlosser 2—30 existieren nicht. 60 E Radtte, A ., Ww. Stiewe, F , Eleklromstr. 76 Mayer, Milbiger. Stadt Ob. 153 E Danke, Ä., Rentner. Nepaschink, M .. Ww. tSiemenSstadt, Nonne», 3 2 -5 0 £ S tadt Berlin. Klenmanu, N.»Maschinen« Sekr. Schroter, P., ffrotu dämm 60). Pumpwerk T. Wernitzcr Weg schloss. 155 E Ernst, Ä.. Beamt.aD. Stanislawski, Ww. Tauch, O^. Schlosser. Lewerenz. G m Ksm. V. Keil, P ., Maschinen» Radtte, W ., Scharsühr. tC ha rlb, Kamminerstr. Seegeselder Weg 78—82 existieren nicht. Thielemann, H.,Postfekr. füh r/A m Heidebergl2). 38 E Ä o Ü i3 ti,P w Kalkulat. -< - Am Kurzen Weg * > N r. 34). Seim Psarrhof - > 174 E Knbora. H v Ww. L i nk e S ei t e. 52 Jünqel, E.» Ob.Jnspekt. 40 unbebaut. Ernst. SB., Gelderheb. 69 Krause. 9L. M aurer, 84 C rull, 1A.. Eichursir a.D . Hein, L , Buchvrua. Dintpank. W ., S c h rille -. 1 aeh.z.Seegefelder Weg 506 157 Parzelle. Jänickendorser Weg -> • flccoe, E., Schlosser. Huschke, C V Ww. 5 176ELehmann.P^Clgentlim. Scheier, O , Lierftfche. E tzerrmann. F r^ Auf­ 42—50 Parzellen. ■< - Oberdörfer Steig Lipm M t, E., Former. KuUcke, R., Drechsler. Becker, Dreher. Siegel, F , Technik. seher. •< - Slrage 33D Schweizer, Tischler. 159 E Lehman», 19^ Flick, M ., Mechanik. Langer, v,,i^ Ww. 54 M ützlly, S ., Schlosser. Baustelle. Schlaffer. 71 ©übe, S l, Schlaffer. 80 Giese, , Tapez. t.<8ELenz,F.Schraukenwart. Nrelbock, G., Buchhalt. 1 —11 E Malzahn, P ^ Jucke, O.. Kalkulator. Ziesche, Schuhm. Durand, W ., Postfchaff». Ratzmer. A., Monteur. Zimmerm — 2 8 , Schmied. Smoger, QU Ww. 161 ERöbke, t3„ Lllchter. Sooft, fl., Holzbildhau. 180 EM utcliiacdt^i.,Eigen» Rentner. Rochow. W ., Flugzeug» 13 £ Saeckel, Stahlverg, Mafcharv. 163 Parzelle. lüm. Ziehe,E., Kaffendote a.D. konlroll. Feldstr. ■< - Proickl. Stratze t Zeppclinhafcn £ £ f e f l D 0 f b 0 r (Post Bln.-Spandau) 4 W ilberg, H^ Schmled. 0 Dantes. E., Schlosser. 10 Regel, B ., Schubm. Dorfstr^ W ulf. W.» Schlosser. RofinSky. Tischler. thstrnat, P - Elektrik. 1. 2 E Lange, F., Tapez. Taube, R ., Krantühr^ Ziemann, G^ Trommel­ IL 12 EBernicke, C.-r.,Tief. Somm er E., Former. bau. 7 BootShmtS. bau T. 3 E vah:^ 0 „ Boots.lauS T Zinn, Ww. E RuderclubArkona-NorArnold, ö „ Ww. 4 E Leuz, LR.. Revisorin 5 E wie 9hr. 4. mannia (B erlin ). Baumdach. Th» Gastw. (Lpandau, Dorfstr. 5). Erhardt, 9L, Kfm. K ann-C lub Preußen Buge. Schmisü. Kähahold, W« Werkzeuge.B . DiankowsN, P., Feindreh. Burgmann, E-, Angestellt. 8. 9. E Wiese, M .. Ww. mechanrk. Ganzer, Ww. N rlte. F ^ Einricht. (Spaudau.SeegefelderBrav, 36, Maurer. Grüner, Wachter. Ostwald,M.,LaVorat.Geh. Itratze 136). Ehoinarki, I . . Ww. Gumz. P ^ Mnsierm. Rremann, . a D . (N r. 15—17). ^Hevella" t Tahlk?, 9L, Fräser. V. Kühne. M .. Fischer. R a U itttit 5U Ww Kuchta, Arbeit. Schäer, 9L, Ww. Baumbach, Th. äternncr. Latzldieen, 6 W A rbtrin . L-taynlopl Fischer. Soabanst K** Dreher. 13. 14 E KieleVusch, 0 „
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.