Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

— 132 N anthknan«, L , SBw. MartMü» 19 • 130 W agner. 9?.,w Äilhitl>i!Z> 145 Trodowökr, H - NerchS 4 E.,D er'A nker"'Ä 1lg.Der- 10 HahiielK 9 t) Aulofchloff. 3 5 ©misse, G '.'W w ,^ © ü b te. Rettor. , D aburger, W w. _ R en d a t,O .,Ju st Singet. ' «ttigestellt ' * F 1j1 sichrgS.'Ä .^. (M ahren * Hauer. T. ' Höchfelvt, H., Schlosser. 1 ReviffonSSeamt. FrShlich/ R - BüchhaÜ. strebe 6). Corirad. E ., ZollrnfpeU. Renk, F ., ctoÖTcTr Nichttt, ©., Ärbtriu. X ' Albert, ft., D r . j o r , Jafiulek, Sv F rau . Kapttzkt A ., A m tSrat Haderliug, Nob. & T o , 137 E Schul,. H , B an. . S tark, F , Messerm. G rüning, W , Kfm. Kamni, G ., Rentner. KeNkel, M ., Ww. gefch. (Charlb., BrS. Bürgermftr. a. D . T. Spednion T. Strach, B , M onteur. H arthaus, K„ Sachbearv, Kirfchberg, H ., Ww. KoAtoI, M o F r a r t B akalm z, A ., Kfm. T atttzky. Joh..ZollinsveN martfilr. 70). Subbert, P ., S teu iran w . Koyn, M ., Dankbeamt Krttger, E., ©eh.Rechn.Rat Harlig) rt* L., Kunstmat Anst, KauunVari. B aum , M ., Ww. T akob & Valentin, S pe SzczysanSti, S l, A rbeit Lielieufeldt, A., Ww. a. D . Jaeg er, H , Ksm. " Enterieo, B .. Kfm. T. BocotvSki, dtt'vn T V ieoahn.W , Automaten 7 Reimamt, &, Tischler JsaaksoHn,- M , HandelS» P ioniet, 9L Bohrmstr. Jüdisches Altersheim X GelchSstSführirtn X. Nase, 9 # O b. Zollrat T Woget, H., D ipl. Jn g . Schubert F „ D r J ot., vertret. X Noth. A.. Kfm. T. Meuzendorf, W ., Bild» Diihring. 6.,8lctd)Gmiflcft Veterat, H ., Aoll,nspekt. WaIaschek,M., gienlnctin. Kaepernick'Ristlg, H .W w . Sauden, N , Angeft. Reg. R at X berichterst. T. Nicwel, K., Mafch. Betr. Trieb. H , Ingen. i&eiidt, St, Wehnn.Angeh. Korth, R ., Maschinist W agner, H ^ Rentner. Meyer, P ., D r m ed« Scharf, P ostbcam t Hekkelt, H., Äfin. fiett. W emer, P . Schuhm. Eigentümrin K osetD „ Postoeam t Schmidt, D ., Kochfrau. 16 E D iel, Franenarzt T. Schenk« L E o . G.m.h.H., Herzberger, G m Kfm. Sroeilmg, F rau . (Eharlbg., BiSntarckstr. Kurth, R ., Bäcker. Pallasch, Ww. Schulz, M .. Ww. Krummow, A. W . Spedition T. 133 E Warthmüller, Reg. N r. 100). Lchmann,Elis, H ausw art. Vogel. H , Ww. Pick, R ., Kfm. K rüger, H ., Architelt. B a n ra t (Karolinger •< - Moltkebrücke ^ — P . O ., K raftwführ. A n te t I . . Ww. Liyenburger, E., Kfm. Äetchsvereimguns ehern. U E Schmolle, E., Eigen Platz 2). LuSwqUt^W., Stellmmstr. tilnv (Niederfchöuew.> D onath, M v Schriftseh. KiiegSgefangeilerE.B.7'. Nalhele, A , R rdu T. Seife, K., Schloffer. Limdberg, Kv SlufziktzS» Dubioß, 8 t, F rau. Schulze, H , ynseur. E Schmvlke, Frieda, B rotzm ann,I,ftonlori(tht. Schmidt, §).. Zahln,str. N W 87 EilenVerg, E ., Kfm. X w Ingen. Eigentümer. (NiederSchumann, W ., Buchhalt 138 E Kiiechbauer. Bublty, O ., Schloff. Neubaumer, K., AutoEngel, S ., Kfm. X Schwarz, H-, Architelt T. schonew.). Klempnennftr. D etlm ann, P -, Seifen. A lto n a rr S tr . mechanik. Staedler, Ä., D iv t Kfm. V. Drack, H ., V erw alt Franke, Ct, Kellner. B rittlng. , Ledtt» Metier, E., Ww. ^'fche Erben. Herber, £)., S tü Ä e n ra t X © üldner, W ., B auarb. Roll, Chr., Ww. kommission T. v . RakowSti, B ., BanNer. H im , E., GeschaftZinh. \£ Carfch. K., Pension T. H ahnefeld,B., Bert. Buch. Paerfch7e, V , Schneidev TiSmer, 8L, Ww. H ofsm ann,H .Jnft.A ngest S träu b e , D ., Ww. T. B la st, H . Angestellt. mstr. ljbL T. W eiler, W., Klm. Zacob,M athiide, Schreib Zjggel, C., Kohlen Rrekenberg, F ., Handcls> D rebler,Helene,Plätterei. Haffe, ©., Rentuer W eithaaS, H., H ausdlen. 17 t . Krassl v. Traiffetiegg maschin. B üro T. JarzenkowSki. 6., Vertr. T. a Henttchel,P,öilmlmspek!. A.,Eigentümerrn(Wien) 20 E wie N r. 19. Iastrow , St* fiehrcrin. Schneider f. D . Schwarz, O 1 Zollselr. , Huchbauien, \?., BeUret. V. ZZqmtzila. G .in . b. tz. i en tre c h t F ., Angestellt Kleinfchrnidt^ iZÖ^r Obev» Kotz, M .^B l«inen. Dick, R ^ Polstermöbel T. § 5 m te, Arbett Ddnscus, 8 .. BaullUterVerwaltung (Neue Dogeler, Äw Ingen. lenin. KarloSke,J..Slenotypistln von Neifchach. M ., 93W.T. ilehin. X AnSbacher S tr . 7). Rohner, G., J ra u . Lauterborn, ©ertrnb, W olf, K raftwführ. KreS, E-, Dreher. Dtümke, £>., Kraftwführ. Rodilu H ellprqkt T. Lüuebiiraer S tr. -z Benedükt. H , Kfm. X Sieitüy, M v v t+ Rechts Kirchhoff. 9f„ SchoulpieLTi CallieS. E , ReichSangeft. Lippke, G J D 5 .P oflfchassn. B steck, F ., Ingen. anw. Stad tb ah n - > jtffch, Arböit. Cech, P .. Schachtmftr. Brummer, & , W w .' X Mer.zel, 6 , Badeanstalt t. 130—142 D crlm.LeUter Wawrzyniak, I . , Renten Kttmtel, W , Singest v*t)fr <£., EchlSsstr. Ä e rM h r. ctim . Pautfch.O.^Äeg. R a t a D . Drachflei-, Gütervahttüof TT m ü , LL, Arbeit. Grätz, H ^ Rentier. C iigelm ann,.S., Ww. E Dtfch. Nelchsv. A. ( W erner, M „ F rau. v. Puttkam e^ rBankMampel^ E.» Arbeit. M arynde, W „ B aüführ. 6 E B randt, S ., Kfm. T. S o r tie rte ., Kleüihner. Qimest (Tempelh oser U ferl—4) W d )Ie r, H., Kraftwführ. Misioch. Elektromont. - GademiMn,8k.,SpepitttlrX V. H oll5nder.J.,Berwalt7'. R erset P .. Miurrer. MehenSttig, T., Ätofftu - 139GütcrabfertigüngSstellei. Arend, Sl., Rentnerin. Zollabfertigungsstelle T. R osenthal,F* RechtSanw. Settlfer, <£., Schuhmmflr! M u jjle tt H , Angestellt. Führ. P rin z. R., Klempner. X. JS ra e l, E., Ww. B onfonr, H , DtplowatT'. Ofiervera, E., Tabak T M öller, A., A rbtnn. RaffmuS, W ., SvndiknS. Statsdc, Lydia, Putz. T Drzewek, -Pensionärin. Sachse, P » B etr. W ärt. — W ., Schlosses. M üller, F , Arbtrin. R ichtn. K., B eM et. KaltSli, Kfur. Giersch. M ., Rentner. Schilling, O ., Prokurist X 139a Luhn, F ., SchamotteNarloch, 3 L StLner» SaNdow, H ., Gastwirt X Kronhauscn, P ., Rentner. Hoffmann, 6 . Kontoristin. Schiilz, F . F ., HandelS wachtmstr. m atenal T. s K Schenkewitz. M , Ww. LaaS.H^ Abteil. Leit. a. D verlr. T. Hutt, D o ra> P oflassifta.D 140 Allgem. TranS^ortgef. Reff, F . Zollwachtmstr. Brnckenallee ->* Schmidt, H., kfm. Äugest. — O , Kfm. T. v orm. G ondran d L M au' KorluS. Renten Prehl, R .. Dachdeck. Schütte, K.,ZeitungSddlr. LaSkowSki, B , OB. Feldw g ilt m b. H. T. empfängenii. W illum at H., Kfm. Reinhard St.NeichSangef!., 1 L a. Drückenallee 86. Stengert,K ., Postbetr.Arb. 12 E Sieg,E., Eigentümerin M ai, R ^ Angestellt. Link. F ., Schlosser. Derl. P aketfahrt (b o rn fc. M aaß, Geschtv. EigenR tiigti, S t, Ksm. (Zehlendf^Herderstr.17) Ärohr^StHandelSvertretX Waack.- E., F ran. M artin ,C , Postassiflentin. tiim. Robitzki, K , S attler. B arb & d o j 91. G . T. Wende, B ^ Ww. Neumann. H., Handels» CaroLJelttnrk'vpeditioriöM eiring. A.» M aurer. V. M aab, E.K om ponist V. Bolze, P ., V erw alt Nühmkorf, i L Angestellte W tttow Stt 3 , M ont. Meher, H , Fösser T. verlL X (Halensee, Küstrwer «.LagerhanS Ä. G . T. Glüh, 9)„ D rm o d ., A rztl. Nttsjknek, E.» Schlosser. Peelstein E., Kfm. S tr a ß e 12a). Pfeiffer, ti., Rentnenn. Henning, P , Schauspiel.?. G erhard & Hey 81. ©„ Sch-el, B , Büroangeft. S tadtbahn Schneider, E ., F rau . Pfister, S ek ret Caesar, St,, Oberstleutn. I n te r n a t Spedition T. Jesswern, A rbeit Schüdnle, W , M ater. E b e rt K.. Ksm. X. Schiefer, F , Schriftleii. 21 E Boftel. Anneliese, Schuyrke,F..Elektromont „Jn terco n tin en tal^ Gef. f. Weber, S t, F rau . Minckwitz, C h , SchonEigentum. (Lichterfelde. C ndrhatE ^ RekchSangest Schikora.tz., ZahnärzttnX Wiener, B ., Kfm. T. TrailSp.- «. Verkehrs­ fdielerln T. © eifert K., B ea m t Moltkenr. 19). Gumnior. O ., Photogr. Schloh, (£., Kfni. 7 E Flatow'fche Erben. wesen vorm. S . & W. Neumann, M , Kfm. T. Sleinhllb, H ., Schlosser. Barto^chewik, 9)t, Ww, B edarfsart. T. Scomorowsli, L , Friseur Dahlström, M ., Malerin'!'. S to lte, ^ Kunstgewerb Hoffmann m. b. H T. Völlger, 5k., Llrdert Benter, äst, F rau. G fum if, I . , LandelSm. Handke, G „ Schlosser. D ie tric h ,'G , HandetS> lerin T. J n te r» a ti0naleTrauspor1e Wackerstiß, M ., lLhemigr Binnenbote, M .. F rou. Hlrsch, S« Luchhalt. 71 Spkero, I . , Kftn. X vertret, S eb . Bofer G m b ß .T — .W..Röntgenasnstent!n7I Waschelt. W , Schmied. B ra n o t M ., Ww., Kohlen Stecker, E ., Ksm. M eyer, W ., ifn t Angeft. LassenLCo,Akt.Ges., Vogel, P .. X)l m edv Dilthey, E , F ra u T. Welse, 3 „ A rbtnn. TieLemann,L., Kraftwbes Ehle, P ., Kolonralwr. T. M ohr, Cl^ vw. A rz t Univ. P ro f. T. I n te r n a t Spedition T. W ierlnlla.E - Kiinr. S e lr. Detfer, H ., Kunstmal. X Zimmer, P ., Schlosser. M üller, B , Kfm. Ernefti, W., Ingen. Leinkanf, I . I - A kt Gef. 2 E Jaco b y .9 t,.O L S an .R at W olier. <£. A rb eit D o ld , © , Ingen. Zimmermann. R ., A rbeit Nttlchc, G , D r phfl.T. Friedrich & Jaeger, Anlauf. Schichm. In te rn a t. Transporte tziebarth, F , Dreher. Engelhard», © .. Ingen. lS E Jduna-G erm ania D rogerie T S a b a rih . M ., LizeNieder!. D ln. T. Hiem,St, Versorg A nw ärt Slnton, AaneS. H a u sw a rt ® otoer,H v 2fcirt)cha>15» LedenS-Vers. G es.A .G vrasident Geiger, H ertha, Leih E ggert, Kraftwführ. Schenker & Co 134 E Lackner, B , Kfm. berat.X in $ e rlh i(S W 6 8 , CharScharlach, M ., Angestellt buchet T Gretschel.E.,Schnkjdcrin7. Spedition T. (tf\V 87, Flotowstr. 9) Lecker, F,M echam k.M str. lotiensir. 33). Schelpmeyer, G., Hamburger, C , D e , Speditenr Verein Herr©utermilch, 9 t, R6L Anderson, Margarete» vccrmmm, Revisor. W irifchaftSberat Altendorf, G , OpernAugenarzt T. Bücherrevis T. Slimeft mann & Theilnehmer Hlrche, Techmt Hammler, F ., Zigarren T Schmiedicke, E., Ww. T. sängerrn X Jacoojohn, A., y ra u T. G. m. b. H. T. Böttcher, A., Mechanik. H üdner, 23., Angestellt Bartsch^E., Kolonialwr. T Henneckc, H., Kfm. T Äetth, Nv O berst T. Jacoby. S.,Vi^Lehrertn7'. Wendschlag & P o h l, EggerS, lluuAngeft. K aum , M ., Elektromont. Bussian. 9tw BankbeamtX Hochradel, I . , D z , pfc W endland,O ^ R bhn. Ob Spedition T. KriZhaSer, Sl., DamenFreudenberg, H^ Such Kluth. H^ Lapez. Dieckdoff, F ., Kfm. X Zahnarzt T. B m tidt Züst & Dachmeier A . © , schneidert» T. bindere! T. Kretschmer, O - Kfm. Dreysuß, D t, F rau. Westphal. H I . , Hanptm Jurkat. E , D r t i u L T Spedition T. Kunze. )!', kfm. Ängest. ©reßmann, M . Asm. Krlppendorff, 6 Iife,F rau. Everling. G , Sachberat. Wiehr. H . D r. Physik, Loesch, I . , Weinydlg.7'. Ladach, O .. Ww. Hengevrß. E., Wachtmstr. I40a S telter, W , Saslw . T. Kuntze, M ., D r , Ob.Reg. FtSker, G , Postasfist. v. Wlstinghausen, R., D r MeSke, F* D r , Schrift 140b Baustelle. Landetzke, £)., Lehrerin eyer. St„ Llngeslellt R at fl. D . m c d T Arzt o .D . psieudenberg. E-, Angelt le it T 14l.LerlineiÄollgef m .ß.$.T a . D . T. ot&c, 5t- Felvw. Hackbarth,H,Stenotypistin Kwoka. E . WcrkzeugNi. ZiegenhalS, M« Kfm. TiosinSkl. 93 , A m tSrat G üterabfertigung. Leibbrandt, © ., Organis. ttaöfci; c t , Äusieh. fielt, A., Ww. X Herrnerdingcr, E ., iQnc 13 E Lerch, G ., K fm , Leit. ©achter, Jfc, Obst T. Güter-Sammeloerkehd' Kirsch, H , Ob. Wachtmstr. Mühkenbeck, Ot., Ksm. haitrin. (Kraufenftr. 42/43) Schmidt, W ., Feinkost T. G ef. m. b. H . T. Lepke, Bauina. Klanck. F , Schlosser. Münenberg. M ., Ww. Höhle, E., Lehrerin. Ulz. W .. k>m. Angeft V Lerch Konzern I Jnst,Bachmcier SL G. Lunik, F , Kfm. T. Klein, St., HandelSm. Nafsin, H., Glaserei r. lLeipziger S ir .76). Klingenberg, Bank« WUck, G ., A rbeit Spedition T. M ai, R ., Kfm T Lotzty, A . Kohle». Neumann, O ., Dreher. beamt. Döhmert,H.ÄankVeamt.X Klopstockstr. Schmetzner.L. D ire k t T 142Blastoch,O^Nbhn Beam t | Odebrecht, 5 8 , Tafelbeck.?. Noöke, W., F ram Kuban, I r m a , Mctallo Bolle, G ., Stenotypist. HailsaHiatz Such, Ä., R bbn. B ea m t Peffer, 9 t, In g e n . T. Schwarzwdlder. F., S in d . Oehimann, L . Heizer. graph. Lefsingstr. Gersten, M w Kfm. X Probst, Schuhnr. Völker, Nbhn. Beam t AM. Dreutz.M ., ReklarnematX Leuchter, 2L , Dersich. Gersten & gifnmmtn, Q uandcr,B.,M uslldirig. T. 8 E Liepe, A., D irekt 143. 144 E KiSknS. Schnulera, E , Reichs­ Schroeder, F ., B eam t D ertr. X R oßhaare, X Schultz.H., Schriftstell.1(M aimö). V.Schütze, ©H@tcuctselr.T. augest Deske, 5 t, Angestellt H aarburger, W , Leim. T LindstSdt, GU Sekretärin. VGescllich. k.Tnieress.Der> Landesfinanzamt B ra n ­ 3 E ^T a tra" Grundstück-. ZciuS, 2BV Ob. Fachstub Lrebstein, F * Motoren« Henkel, W.. Hauotkasfier. Lück, E , Ww tretg. (W 8, Leipziger denburg Llbt. I I T. erwerb Gef. tn. b. H. D ir e lt. D i v t J n g . M atthes,W * FilmtheaterLandichaftsgärkn. S tra ß e m Gemeinnutz. Beam t. Bau» (Neue Jakobstr. 26). Weichert,P.l?aYrstuhlführ. Wieje» Sl- F rau . bes. X Lugenheim, C.,Baumstr.7' gef. b. O b . KinanzWussow,G.Wehrm.Angek». V. Sch!ebusch,S., D r j u t , M össner.P.Dr.ProkuristX 22 EGesamtverbd. d.Kathol. Neumann. A .. Schneider. Kronheim, F .. V erlr. prüsid. Brandenbg. T. Zw angSverw alt T. 135 E Äefellsch.f.Hyvothek> Kirchengemeinden Ostertag, G ., Poltfacharb. LucaS, W., Opernfang. Seerig, 9JL, Ww. Becker F ., Schauspiet T Hässelbarth, Gastw ontanf (suilftr. 33. 34) (Feldstr. 4). R einhard, M ., Plätterel X P ozna»iSktF H., Zimmerei Springer.F.,Fleifchermftr Helbig. O .. Heizer. G raupmaun, L , Ob. Jn g — Sekr. Sl Heimann. W , Technik Zilfchke, O ., Schuhmmftr. Scheer, H ., O b.R eg.K at Hoßfetd, I . , GeneralD!rlefeld,C^svavrkdirekt7. © ntSzltewicz. Ä .D e rtret RndawSki, Ph..BnchhaU. Borst. O ., Tischler. Stolze, ©., Postmechauit ~4r- Stadtbahn infpelt. r. vggerS, W , Bankprolurlsr v.Hermburg. M ajo r. Burichat. Anna, Kranken» Rühle, SL, Straßenreinig 9 E S a lis ,C ., ApothekenSef. Zech, P ., Malermstr. ReLzeh, S l, Heizer. lE .) T. vsleg. 14 f. a. Sctzleswiger Ufer 12. Scvlaftr, O ^ Bersich. Rleig, H , D utz'Salon. (Klopfiockftr.4v). Kohlermann, R.. Schanzer, R , Kraftwfuhr. Gilanvom,P,Reich8angest Angcit. E B randel, Stetester, Baum anu© ,M alor d.Sch. Kraftwlühr. G erhardt, $K O rganist G röger, 9 t, KraftwfLyr. Schrade, M ., Ww. Eigentünu 1 Schiihl, ©., Steuersekr. T Krupka, ( t , A m tsrat Naggay, F ., Bücherrevis tzantta, ST., Malermstr. Seegert, M ., Ehrenberg, S . , VettrcLT. Beigang. F . M ., Ksm. T Lebuert M . Gewerb. O b B ett, ß-** Pförtner. Heimann, L.,techn.Ange!t Seidler, E., Schnhm, Blech, L . K raitwsühr. Erbach, Ä., F ra u . Lehrcrur a. D . T Naabe, 9L, BetirebSführ 145 Neuer Packhof tzeymann.M ., PinielgroßSommerfeld, K., Reg. Glede, Angestellt Fischer, Av Kflli.' X E FiSknS. LipvS, W ^ D r. pbii Schön. tV«, DeSuiicitiond» hdlg. X Jnfpekt Jennex, A., B ohner T. Frankenberg. H.. Tapez. T apvarale T Loe^chmaiin, A., D ipl.Jng. VL^ollamtl Berlm.Packhot K nauft, SL, P fa rre r X Stetnbeck. W ., D r , Uni» Keßler I . , F rl. Fröhlich, E.. Kfm. Stresing. Ob. Niederlage. R itter, L., W w. Assist F üllgraf. 9)1;, F r a u X StcuermWeTt Keuger. P , Lagerist Gükerabferng. B 6 rt Panm er. I , F rau. Etrauchmann, K .. 2ngen. Stöckhardt, C., vw. Geh Lettls, Sl., A rbett Mendelsohn, B , D z ju r ^ H am bLehrterA ahnh.'f. P a n te ll^ D r .O b . J n g . T Thiel, G ., lfm. Anqest. Ob. Reg. R at X Thielmann, K^Haup»ni.X Älstig, K., A rb e it Kfm. Peichrr. Sekret. U rie t F ., K raflwfuhr. Hauptzollavit BerlinPost. — F., Statisitk. Trautm ann, E , Ww. Neuwirth, D r, Pketzonke, Qv Prokurist Philippson, I , J ^ r p h il, W agner, S L Angestellt. Oberfinanzkasse T W odnng, F ., Kuustmal B entur, I . , Näherin. Spengler, H ., Ingen. T R abbiner T. 130 E Boesebeck, D r. UnterfuchnngSamt k. auS» S tudienrätin a 3). T. Metz, W , Reg. Jnfpekt 23 E Hennig. A^ Bäckermstr. Noah, L , Kfm. X (Spengler, P .^ Maschinenland. Flerfih. ^ m c d . (S tu ttg art). R ez a t 0 . D r. S chulrat 7 (N r. '24). ->* ' Vombach, L . K ,m .X / ' Radamm, Scholz, L. Ww. T Bertri?L. T, Alege (Allgem. Tran-» Äettner, W., Bohrmslr. Britschrn, Lh..Stenothpkft. W ild, A., ^.Buchhalterin. Lefchner. L a g e ra A 1 0E ungenannt rfÄofoA ft» Goldsannied. Siegel, L , HttuSwatL poriges^ T LreweltL^vehörd.Ängest D erl. Paketfahxt (dorrn. S ta h l, Kkpü 7°. . ( . v. Disyng, F reifrau. T* . Weinhaaen7 K., In g en . T. Iksvnrr, iSL, D ipl. J n g . Grutnmann, H ., M äglstr. Ä v l f , © ^ ^ c tr c L ^ Loreuz, E., M üller. B a rd & Lo.) A G . 7 Keuner, H.. 'K rafttvfthr. ' V Lngec'L.EH tfpilck'a.D i - 4 - S chleS w t« r U fer - > Rad a .'D . X ' Zotzmann. Ikrel-« 1 HansavrüSe - > Sittmer,9t, Tapeziermstr.!. Micher, B., P hotogr. Matzke. L-Kranleuschwest. D er!. Rollges. m. b. H ., tz e d k e.F . S ta tt abteUgSleit 15 s. a. SchleSwiger Ufer 1L Züchter, H .. Bücberrevis. Neuenborff. G*©eTktl5ritt, S pedition T. Zimmermaun, G ., Sleno« G ränz, 6 ., GeschästSführ. EW itzm ann, L., Rentiere. 19 E Raßam S,W ^ SytidikuS Herrmann. L , Ww. — g$L Spediteur T Brafch & Nothensteln, IVVtstiN. H d m a tm .F ^v r» O b . Reg. (N r. 20). -/ Bertheau^A ., Buchtzalt X S rae y , Versich X. ZirNer^ Charlotte. Seifen» Äoo8> Ksm. J n h . H a tte W HaR at X K v Äffe. ■ Qftctoc, C., Kammeriüg. Xc Bork, H , AngefteLt — I . , H andclsoertrct Stühm er, SÄ;, Monlierkn. oracher, Spedrtis» T , t t
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.