Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

IV* Teil Nordsn 235 
02 EBloljeti&uig, C., Musik 
Köhn, L, Frau. 
KrajenSki, I., Arbeit. 
Liirsel, (?., Frau. 
Raubaum,W.. Musik T, 
9^ E. Ahrenö, K., Jtfm. 
(Grfiier). 
Dolranz. Ll., Werkmstr. 
. Dreikandt, E., Anzeigen 
feit. 
Flügge, E.. Ww. 
Pantratz, F^ Maschinen 
inßcn. 
Schulz. W., Dreher 
Weber, N., Technik. 
Wiese. N., Glasbläser. 
9i E Berlin, M., Stein« 
sc^ms(c.(N 31,Brunnen 
s.'rafte 101). 
V. tüertm, B.. Stelnsetz 
mstr. (9tr. 05). 
Godau, L., Buchhalterin. 
Hagen, B., Kim. 
Hansen. F., Ww. 
r'-eotz E., Rbh. Angestellt. 
Paulitz. F., Feinmechanik. 
Plath, O., Nevolverdreh. 
^lvglrn, A., Postassistin. 
Schulze, F., Schlaffer. 
Tienemann, K., Postbetr. 
Arb. 
Wittig. E., Mechanik. 
Wusierhausen, F., HauS 
wart. 
— ft., Stellmach. 
05 E Berkiu,M., Steinietz 
nistr. (N 31, Brunnen 
strafte 101). 
V. Berli», B..Steiiisetzmstr. 
Audersohn, F.. Schlosser. 
.Halber. H., näht. Arbeit. 
Knuze, W., Ofensetz. T. 
Aiiiioiu, E., Schneiderirr. 
Niedostatek. K., Telegr. 
Aanhandw. 
Nilsche, 91., Mechanik. 
Dpi, L., Ksm. 
Slcufd,, F., Werkmstr. 
Schiilte. E-, Schueiderin. 
. Schmoll, E.. Ww. 
Weickert.E., Buchhalterin. 
Wobick, St, Dreher. 
90 E Horn, W., Maler. 
Müller, G., BnnlbeamL 
96a E Pfaff. H., Ingen. T 
U7EBmibt,(£ .Eigentrimerin 
Acrudt, E^ Amimann. T. 
93 E Hiihn, A.. Pensionärs. 
E Hühn,K.,Haudlgsgeh.7. 
Mch|jcI, F., Pcu'iouär. 
i Wormuth. fV., firi. 
30 E Kayser, F..Plokllrist7°. 
100 E kappe, A.. Hausdieir. 
Neiyel. P., Bürobote. 
- Wciimamt, 93., Ww. 
101 E Alerander, (£., Ksm. 
. (NW40,6l6erfcIdrtStr 
9tr. 40). ‘ 
Alexauder.M..Kontoristin. 
- Jelllssen, H.. Berlrel. I 
102 E Dittberner, M 
Näherin. 
E Schönlnecht, (*. 
Gigcttttinicrm. 
Schvnluecht. O.. RLhn. 
Lademstr. 
ICO E Psalzgras. 23., Afm.T. 
> Döpke, A., Prokurist T. 
Keller. (?., Stencrsekc 
10t E wie Nr. 105. 
Äloßcr.E., Bank. Jnspekt. 
Hilier. (£., Schloner. 
X'cichiimdfi, 5, Former. 
Nagel, 25., Buchdruck. 
Neichard, F., Betriebs 
Jugeir. 
105 E Meyer, M., Ww. 
Krüger, je.. Lagerverwall 
X'eo, C., Ww. 
Meyer, M., Frau. 
. Päyold, G.. Mechanik. 
yiovpnacf, A.. Ww. 
10G E Deutsche NerchSbalin 
fies., Grogadmiral-von 
Koestec»Ufer 1—4). 
V. 66. Bahnmeisterei 
Schönhotz. 
Nbaese, W^ Notieumsir. 
Paralleler. -> 
Drmucnbnmm 
-<-©cmarfiuisl WUleitsl»->- 
1—5 E Berliner Mörtel« 
mit) Sleinzeugwerke 
• 91 G. T. 
Sarrach, Böttcherei T. 
• Lrislweq 
0 E Witlel, H.. WrrtschafiZ 
berat. T. 
Lirschnath, 91., Ifni. Anqest 
7—9 E Chem. ynlnifcu 
JDc I. Wieruik u. Co. 
A. G. T. 
10 E Wantke, D., Eigen« 
tiim. lBerlin). 
Äamiertgicftcr, I. K., 
Hochjchuiiuspekt. 
10 Schindler, E.. wastw. T. 
Ti)it>e,W., Ob.W.^chtmslr 
-<-ZabeI'Krttgec.Tainm-> 
11 s. n. Platciuenstr. 1 
E Uphoss'sche Erben. 
Gaebel, E.. Ob. GerichlS 
vollz. T. 
Gtaienapp, P.. Lehrer. 
Herling. A., Gaslw. T. 
ttubenz. W., Werkzengm 
LnkaS, W., Schniied. 
Mack, A.. 6mbt Ob. 
Jnspekt. i. 91. 
Büschel, H„ Ww. T. 
Schleberle. F.,Äerkzeugm. 
Tobien. M., Frau T. 
— M., Gew.Ob.Lehrerin 
12 E Hofsmantt, A., liigeit 
Inmerin lSteglitz. 
Lothar'Bucher»Sir. 7‘. 
V. Politz, A, Becwalt. 
(Nr. 12a). 
Baude, A., Schlosser. 
Behufe, (r.. Ww. 
Bütluer, A., Ksm. 
Hennig, 5., Former. 
Jeitner, R.. Bnchhalt. 
Liese. Ww. 
Werners, Hufslehr. 
Sckneiöer, 51: ist., Bau« 
nieister. 
Schröder. G., Formermstr. 
Scliurwauz. L, Äfm. 
Schwerdtseger, W., Drv 
Srudieurat. 
Siepttmich, H., Zigarren 
12a E wie Nr. 12. 
V. Polry, B., Hauöoerw. 
Aeetz, F., Lehrer. 
Äehrruann, W., Dipl.Jng. 
Huhn, Asseff. 
jlramer» (?., Elgentüm. 
Kresse, A., Vers. Art». 
Nauk, Dr.. Dipl.Jng 
Schmidt, L., Reg. Bau 
meistcr. 
Wiukler, I., Neg. Jnsp. 
13 existiert nicht. 
14.15 f. a.Benekcndorssstr.12. 
E Menz. W., Lehrer i. R 
Bünger. M., Frilenr 
Ecken, E., Angestellt. 
Eltliug, B.. ?üw. 
Everr. H., Arbeit. 
LaSke, W., Ingen. 
Löhr, 3V Dipl.Ob.Jugen. 
Müller, ©., Bäckerei X 
Penitzka, W., Magistr. 
Beamt. 
Waisen, E., Dankbeamt. 
Wrstphal, H., Wlv. 
Zornow, M., Hosrat. 
•<r Veneken-orfsstr. « 
16EMerlel,R., F-lcischennsir. 
Deliurich, A^ Obst. 
Dos;, A.. Ww. T. 
FelSke, W.. Ctadtsekr. 
»voellmer, R., Ingen. 
Freibero. NerchSb. 
Ob. Jnspelt. 
V>vIdinann,F..Bcanlk.a.D. 
Herold, K., Dr, Zahn 
ant T. 
SütfioMt., Ww. 
Pkeiler,A..Stenerinsp.a.D 
Saland, A.. Ksrn. 
Schmäls, B., Ww. 
Doelzke, Av Arbeit. 
Walter, Lagewerw. 
Welgel. K., Tankstellen- 
pächt. 
17—19 E Wirksch. Treuhd. 
G. m. b. H. (W35, Am 
KarlSbad In). 
17 Lohn. H., OmmoBilicuT. 
Czerwinski.E., Gebrauchs 
gravhikerln T. 
8lSnerh.,FuhrwerlSves.^ 
Llonrad,A.,vi-,HandelSob. 
Lehr. 
floit, M., <Schrct6wr.T. 
— V?.> Bnchbind. 
Schirmer, W.. ^immer'm. 
18 Fuhrmann. B.. Lehrer. 
Gammisch, G.,Ob.Tetear 
Lnjpekt. 
Görlitz, H., Ww. 
Huld, P., Boslbetr. Aisist. 
19 Seeieldt. W.. Wcrfmiir. 
Schulz. M., Poi! 
Assi, ‘ 
I» ^bluth. Q-, Rbhi'igchjl^ 
Klotz, W., Üuiformschneid 
Knry. M., Ww. T. 
LentschewSkl,. H., Ww. 
Most, (?., Ww. 
Sander, G.. Berw. OV. 
'Jnspekt. T. 
Sievert. F., Buchhalt. 
Wcrmcisier, I., Ange:u 
19 Barer, O., Hauvt» 
wachtmstr-. d. 6(6. 
Berg, S., SytldrknS. 
EggerS, O.,FabrkVirekt.7. 
Kopifchke, Ä, Schmiede- 
mstr. 
KnerS, F., Fabrkt. 
Kühl, St., Ob. Postinspekt. 
Lange. 5k.. Ww. 
Mahler, H„ Lehrer. 
'tssilientin a. D 
Strafte 4a „ 
20 geh. z. Strafte 4u Nr. 11 
BauUellen. 
12 E Schröder, (5., Eigen 
liimeriu. 
Mueller. 5t, stfm. T 
Sirohscheer, H.. Dipl.Jng 
XI E Abt. A.. AbteilgSleil. 
•JlEMttutciiös;,3.,Ma!lci-T 
Bindeniann, O.,Bertret. 
Strafte 2 -> 
*0 E ungenannt. 
41 E Stolzrnann,A.. FraitT. 
Schollwer. E.. kfm.Angesi 
Stolzmann, E., C£lcf 
trizitätszentrale T 
2 E Kluge, N., Schneider. 
Grnlchle. O., Postbeamt 
Piawilt & Sohn, 
Alteisen T. 
^anstellen. 
Zehntwcrderweg 
Äanstellen. 
^3. 21E Bredow,P.,Werl- 
mstr. T. 
Bredow, Anguste, S'ed 
lerbedarf T. 
J.") EWeier, A., Baimistr.T. 
’iG E Thiemann, W.,Ksm.^ 
$7 E wie Nr. U6. 
Baustellen. 
OraniendammVrücke 
Gemarkung HermS. 
dors 
10—13 Äemeindeamt. 
E Stadt Berlin. 
VBezirkSamtNeittickeudf.. 
DieintsteüEaidmannS' 
lnst T. 
Freiwill. Feuerwehr T. 
Pumpwelk WaidmannS- 
tust T. 
WohlsahrtSamt T. 
Kcchn,B.,Maschincnfchloss 
Meyer,?l.Ma,'chi'nenmstr1I 
Dianastr. 
14. 45 E Schwarz. G. 
stabrkt. (KonradShöhe). 
E Schwarz, O., Fabrkr. T. 
Maaß, E.. Tischlermstr. 
Schwarz. G., K.'Ges., 
Propellersbrk. T. 
16 E Tuchtenhagen. M., 
Eigentümerin T. 
Tuchrenhagen,M.LSöl)ne 
Düngemittel T 
—JB, Kupferstech. T. 
Baustellen. 
<- Florasir. 
Tankstelle. 
49 E ölljcimituiCfscrt Mi 
neralölwerke, A.G. 
(Berlin). 
59 E Goffow.W..Knusislekn 
former. 
Kirchner, F. Postassist. 
Ktoft, H., jlfiiL 
Koe-p, M., Lehrerin a. D 
Watdan, H., Fabrkt. T. 
51—55 Lagerplatz. 
E Bau« Jt. Sägewerks« 
betr. G. m. b. H. T. 
% E Gohra, Mv Bau» 
tischlerei T. 
* E Schwabe, Eigen 
tiim. T. 
Schwabe, W., Tischlerei T. 
BralislowZky. A., Ww. 
Wirth. E.. l>r, Dr. Ehe 
mir. 
■<- Benekendolssstr. ->• 
Ban'telle. 
59 Baustelle. 
60 Kohlenplatz. 
E Nenner, P., Kühlen 
(Benekeudorsfilr. 81. 
Äanstellen. 
•<- WatdmannSlnster 
_ . Damm -> 
u4 Banstelle. 
(35 E ungenannt. 
Hammer,nayer.G.Eleklro 
Äng. 
Heise, K., Hilssarbeit. 
Lanmer, Q, Pensionär. 
Meiftner, E., Nenrner. 
TeSke, P., Schneider. 
Zobel, W., Schneider T. 
66 E ungenannt. 
Elsengarteu. K., Postbetr 
5trb. 
Gayko. P., Kontorist. 
Kaemmerer,W..Angestellt. 
Kramer, N., Ingen. 
Lernte, E., Buchhalt. 
Urban, P., Werkmstr.' 
07—72 E Bolta-Werke 
Elettrizitäts.Akt.Ges.7 
Anderson. W.,Fabrkdirekt. 
Fiedler, A., Lohnbuchhalt. 
Hanpt, Gv Betr. tieft. 
Puhle, R., Schlosser. 
Lahu, A., Gärtner. 
~ Wächter. 
-^-Gemarkung Wittenau-^ 
— 2495 — 
Drmticnbnmiiv 
brücke 
Oraniendamm ->• 
Parallclstr. 
WaidmannSluster 
Tamnr -> 
Harten geh. z. WaidrnannZ 
litslcr Damm 122. 
NimroDltr. 
-<-Gelnarlnng Wiltenau-> 
^rsenbahngelande. 
Eingang z. Bahnhos Waid 
mannLlust. 
WaidmannSluster 
Damm -> 
Triftuieg Waidttlaitttslust «»it Liibars 
Pionicrbrncke 
Kurhauöstr. -> 
Platancnstr. 
. Zabel-Krüger-Damm. 
Schonachcrstr. 
Zabe^Krüger« 
Damm -> 
Linke Seite. 
1 s.a. Zabel»Krüger«Damm 
Nr. 12. 
E Kruschke, M., Eigen 
tumerin T. 
Dieukel, W., Wcrtgelaft 
bei iv. 
Hirschmann. B.. Ww. 
Jörg. G., Jtmfhofilhr. 
Krnlchke, H., Ksm. T. 
Neusch,H.,Tel. Juspeki. 7. 
Siegniann, K., Feinmech. 
Schwarz. O., Lehrer. 
Schwendt, O., Ww. 
Wiiuattetii, M., Frau. 
i E Müller, F., Eigentü 
merin (Diauaslr. 74). 
V. Schcrer, Lt., Maschinen 
bauer. 
Brauer, A. Schlosser. 
Düring, F., Schlosser. 
Hampe, P.. Handschuhm 
Hossmann, H., Bäcker. 
Kühn, O., GlaZbläsermstr. 
Morath. H., Ingen. a.D. 
Nenbancr, UJh, Ww. 
'Jtichlcr, H„ Ww. 
aiöimclamp, N., Dreher. 
NnltkowSln. E.. Jnitallat 
Schnitzler.G., Pot.Beaml 
5 E Rernicke, E., fyrnit. 
Ehrenlreich, K.. Tischler 
— M., Angestellt. 
Hempel, M., Schlosser. 
Hildebrandt, W.. Kfm. 
Hnschke. W., Frärvr. 
Äiirj, P., Noyrlcfe 
Lehmann, W.. Potitonar. 
Müller, $1, Aröei-. 
3ieinecke, F., Telegr. Insp. 
Spraklies. A., Tischler. 
7. 9 E Hcinze, I.. Ww. 
Heinze, P., Ingen. 
11. 13. 15 Sommerhäuser. 
Benekendorssstr. 
17 geh. 5. Benekenoorfsstr.3j. 
19E Pnlvermüller. F., Kirn 
Breuer, F.. Ww 
21. 23 Baustellen. 
25 E Abraham, Eh., Post. 
Aisislentin. 
Abraham, F., Postmstr. 
o. D. 
27 Baustelle. • 
21) E ungenannt. 
Baustelle. 
Rechte Seite. 
Baustellen. 
Benekendorssstr. -> 
Grnndst. geh. z.Benetendorss 
strafte 35. 37. 
Baustelteu. 
Strafte 3 -V 
22 E Werner. "Wv Ksm. 
24. 26 Baustellen. 
23 E Dich. P.. Techn.Angest. 
Blahin, L., Ww. 
30 Baustelle. 
<r Label-Krüger« 
Damm -> 
Lewin'icheS HauS. 
E Paatzke, E., Frau 
(Dentich-Crilau). 
V. Ioseph.O.,Lvkornot. Ob. 
„ .Heizer. 
Brelveg. K.. Tischler. 
Loft'sche-r HauS. 
EBod,K.,NeichSb.Deamt. 
^iaöpcrke, A.. Ww. 
Thomas, C., Ww. 
Banstelle. 
VoImcsclb'ifieS Hans 
E Lahneseid, O., Ksm. 
(X 05. Futz-Schulz» 
Strafte 47). 
Deck, F., Straftenreinig. 
Schnrechel, F., Neg. Ob. 
Jnspekt. 
Tempel, W., Ksnr. 
Orauiendamm ->• 
Straße 4a 
Ora.riendamm ->■ 
Rechte Seite. 
I E ungenannt. 
Anders. F., Ksm. 
Braun, W.. ^ustallat. 
BuUus, W., Fuhrunler« 
nehm. T. 
Czolbe, M., Schneiderin. 
MagnnS, L\, Ingen. 
Sebbnov, W., Bostschassn. 
Sessner, W., Postjchaffn. 
Schmidt. Dreher. 
S!aamann,(>.Kras!wführ. 
Wendt, Rblui. Arb. 
3 E ungenannt. 
Beliard, Ä.. Ksm. 
Bteise, W.» Benv. Jnspekt. 
Brandt, H., Kvlonialwr. 
Fabisch, W„ ffm. Angest. 
Herlel, O., Bertret. 
Herr. Dipl.Jng T 
Hossmann. F„ Arbeit. 
Krämer. I., Landwirt. 
Länger, M.. Werkmstr. 
Straße 28 
Baustellen. 
-^-Iabel-Kliiger-Damm-> 
I Baustellen. 
|4 E Bohl, H., Buchhalt. 
0 E Eckhardt. G., Bet 
messungSsekr. 
Bogt. C., Ob. Poslschassu. 
8 EMüller.K.. Borkalkulat 
Schwarh'kcheS Hau- (10). 
Schwartz. L., Frau 7. 
— E., Ksm. 7. 
Kölin'sHeS HauS (12). 
E Kohn, F.. Monteur. 
E'Köhn.L. Frau (Lübarö 
Beneckendorssilr. 171). 
Mille'scheS HauS (14) 
F <tr m)/...» 
E Mille, A., Maurer. 
©telAcr, O., Bankbeamt. 
Baustellen. 
21 E Mols, W.. Ob.Fener 
I wehrn,, a. D. 
i Gurckhaur, N., Buchhalt 
26 E ungenannt. 
Huth. F., Pol. Meister. 
Feldmark -> 
-<-Aabel-«rliger-Damm-> 
Baustellen. 
Feldmark 
Oraniendamm -> 
Eisenblätter'icheS HauS. 
E Elsenbkätter, m., Mon¬ 
teur. 
^Duicha, P..Krim.Assist. T 
«chweilseger'scheS HauS, 
ESchwntseger.F., Arbeit. 
Woiat'lches Haus. 
E Wojak G.. Kraft,vfilhr. 
papeittopp',chez HnuS. 
E Pavenlvpp.W..Kassier. 
Sirafte 176 
Siedlung der 
AKG.-Kurz¬ 
arbeiter. 
s. u. LübarS. 
Straße 2 
-<■ Oraniendamm 
Banstellen. 
Schlaugat'scher Hau?. 
E Schlaugat.A..'Werkmsir. 
<- Play 31 -> 
Gntachstr. ->• 
soinmerhauö. 
Picken, G.. Ww. 
Nichter, M.. Ob. Wacht. 
mstr. d. Sch. 
Sassen.H. Damenschneid. 
Scheibe, K.. Lelirer. 
Schroeder. H.. Nbhn.Sekr. 
Staack, W., Invalide. 
Wendland, W., Invalide. 
Dansiellen. 
Gulachstr. ->■ 
Baustellen. 
15 E Korbmacher, H.. Ww. 
Giuald, Be;. Schorn 
steinfeg. Mstr. 
t7EDähnlS,F.,Rangieniislr. 
Sndow. G., Ksm. 
19 E. Wagner. O., Werk« 
zeugm. (Nr. 21). 
Köpker, K., Werkz. Dreh. 
Marschall, 9t* Invalidem 
MinuS, A., ksm. Angest. 
21 E Wagner, M., Eigen« 
lihiicrur. 
Fiebig. L, Buchhalterin. 
Luck, I., Lerlagssetr. 
Boelzke, E., Nbhn.Angest. 
Wagner. Q~ Werkzengm 
Linke Seite. 
2 Baustelle. 
4 E Steinicke, R., Buchhalt. 
Fick, A., Frau. 
6 E Knter. A.. Maurer. 
Kohl, M., Einrichterin. 
Hentschel, E.. Ww. 
Patzer, E., Krankenpsleg. 
3 E Greiser. 25., Bertriebs- 
leit. T. 
Jaknbke, H.. Handelöm. T. 
Tütel. M.. »>eiisd)it|t. T. 
10 E Hagen W., Teclin 
Anqest.(Waidmannstr.l) 
Hcnt,chke, M., Ingen. 
Schmidt, H., Magistr. 
Beamt. 
Baustellen. 
•-<- (yiilochslr. 
11 E Hessin. A, Schneiderin. 
Zessin. P., Schloficr. 
16 E MarschaUet, B., Buch» 
biud. 
18 E Hossmann. Ä..Nangier. 
RoSke. A.» Bertänf. 
20E Baensch. K.,Bankangest. 
22 E Knch. M.. Ww. 
Strafte 33 -> 
Straße 30 
^abel'Kruger» 
Damm -> 
Baustellen. 
, Benekendorssstr. 
Baustellen. 
I Strafte 4 a -V 
Bianke'scheS HauS (6). 
E Blanke, O., Maurer. 
Frieftner, H., Ingen. 
Karstädt. E., Bäcker. 
KllbinSki, F., Angest. 
| Zehntwerderweg -> 
!§orst. 
<r Benekendorssstr. -> 
Gärten. 
*<- Za6el»Kliiger> 
Damm ->■ 
Straße 168 
I ■<- Strafte 169 
nnbebaut. 
Straße 169 
•<- Benekendorssstr. »>* 
Rechte Seit« 
Banstellen. 
Höbelmonn'scheS HauS. 
E Höbelmann, Ä.,2ngen 
Pseiffer'scheS HauS. 
E Pfeift er, §., Nbhnarb 
Pfeiner, H., Bankangest 
— Ä., Schneiderin. 
Rnä'scheS Hau-z. 
E Ruck, E. N., Ingen. 
Linke Seite 
Baustellen. 
Baudouin'scheL HauS. 
EBaudouin, C., Bertret 7. 
Strafte 163 
Straße 174 
| *<r Frerbadstr. 
Linke Seiie. 
Muller'scheS Hans. 
E Müller, Ut* OV. Der 
waltgS. Sekr. a.D. 
Schnell^ N., kfnr. Angest 
Gärten. 
Neubau. 
Parzellen. 
Barts'scheS HauS. 
E Baris, K., Maurer; 
Muller'scheS Haus. 
E Müller. E., Klavierm. 
Stadermann'scheS Hans. 
E Sladermann. H„ Ksm. 
Banslellen. 
Straße 175 
Benekendorssstr. 
Linke Seite, 
wommerhaus. 
Baustelle. 
Äiukler'scheS Haus. 
E Wiukler, F., Mafch. 
Technik, 
m.'^lllenberg. P.,Belr.Kfm 
Niedel,cheS HniiS. 
E ungenannt. 
Zehnlwerderweg -> 
Banstellen. 
Poir’icheS HauS. 
E Porr. A., stfj«. 
Sommerhaus. 
Rechte Seite. 
KniSpel'scheS Hans. 
E KniSpel, H.. Schloffen. 
Banstellen. 
Zehntwerderweg 
Llndner'icheS HanS. 
„E. Uhibiifr, tS„ Buchba«. 
Drez'icheS HauS. 
E Diey.E..Eigentümerin. 
E Diez. E., Arbeit. 
Zinnnermann, ©., Piisste» 
brenn. 
— L.. Banarb. 
Strafte 171 -V 
Straße 7 
«<- Diauästr. -> 
Linke Seite. 
Banslellen. 
'Iteubau. 
Bausterien. 
Neubau. 
Rechte Seite. 
LausteUen. 
Genth'fcheS HauS. 
E Petitl}, N. Kfm. 
Ast. L. Frk. 
Neubarr. 
Feldmark 
Rechte Seite. 
Sommerhaus. 
Strafte 175 -> 
Horn'scheS Hau?. 
E Horn. x'l.. Mechanik. 
NoSti. P., Maschinenbau. 
Bvttcher'scheS Haus. 
E Börtcher. W., Archivar. 
Stcinke'scheZ Haus. 
E Eteinke, St., Hilft, 
druckarbeit. 
Schöue'lckes HauS. 
E Schöne, ^.. Schlosser. 
Schulze, A., Modelltorm. 
SonrmertzauS. 
Sckuee'scheS Haus. 
E Schnee, Eigentum 
Schnee, 9t., Schlosser. 
Jtmke'scher Hans. 
E Jahnke. Eigentünt. 
Korth'kcheS Hans. 
E Korth. P.. Maler T 
Korth. 6„ Konstrutt. 
Straße 176 
Srrage 174 
Linke Seite. 
Guderian'sches HauS. 
E Gnderian, W, Magistr, 
Beamt. 
Brandt, H.. Werkmstr. 
Schultze, K, Rea.Ob. 
Jnspekt. 7. 
Üntiich'lcheK HanS. 
E Lüttich. Zk., Bankl-eamt. 
Baustelle. 
.-^-.Zehutwerrelweg 
Baustellen. 
Blanke'scheS HauS. 
E Blanke, P„ Maurer. 
Kruger'lcheS HauS. 
E Krüger. M., AuchdruL 
Baustelle. 
Rechte Seite. 
Ärundst. geh. z. Strafte 174. 
Paperrdorf'sches HauS. 
E Papenborf, D» 
HandelSm. 
Baustelle. 
Zehntwerderweg 
Banstellen. 
Schäser'scheS HauS. 
E Schäfer. G., PensionäL. 
Kretschmann.E., Angestellt. 
Llaft'icheS HanS. 
E Glaft. F., GlaSbläf. 
Baustellen. 
Benekendorssstr. ->■ 
Tristweg 
Oraniendanrm -> 
Baustellen. 
Strafte 10 -> 
Baustellen. 
Strafte 19 ->> 
Baustellen. 
Kaselow'scheS HauS. 
E nnaenannr. 
V. Kaselow, Nenlnee. 
Ahonrstr. -> 
Garten. 
^cricke'sche» HanS. 
E Gericke, A* Schassn.a.D. 
Baustellen. 
Lübarser Str. 
Gemarkung Lübars ->» 
Baustellen. 
Mcimckc’jcheS HanS. 
E Mctmcke, G* Parkarb. 
Garten. 
Ahornslr. ->■ 
Barten geh. z. Ahontstr. 101 
Baustellen. 
Schulze'scheS HauS. 
E nngenanut. 
Schulze, O., Maurer. 
Baustellen. 
Strafte 19 
Baustellen. 
Strafte 17 -> 
Baustellen. 
Strafte 15 
Laustellen. 
Strafte 11 
Baustellen. 
Strafte 12 ■> 
Baustellen. 
Oraniendamm 
IV 158*
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.