Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

IV. teil Norden 227 
— 2487 
Straße 183 Lege! 
Steilpfad 
«<- Waidmannslnster 
Damm 
Linke Seite. 
1—75 E Baugenossensch. 
Freie Scholle z. Berlin 
E. S. nt. b. H. 
(Lttlenthalhof 7). 
t s. a.HermSdorfer Sir. 74. 
Braun, L., Krim. Assist. 
Drcker^O., ßcBe«*iuitte(T. 
Hille, T, Ifm. ÖltislcfL 
Pade, Sl., Former. 
8 Fuhrtch, <£., Schlosser. 
Kasten, A., Autoschloss. 
Kurz, ©., Werrführ. 
Soeyring,G., Just. Angest. 
6 MagnuS, F., Schlosser. 
7 Harwardt, K.» Stadtsekr. 
9 Seenrann, ffni. Angest. 
11 Dnchholz, A., Ww. 
13 Kopplin, K^ Postsck 
16PaeZlow N.,Rech!svertr. 
17 Berkholz, O., Ingen. 
19 Akawrath, E.. B anlangest. 
21 Jrgang,J.,Meisterd.Sch 
23Kähn,P,Mowrschloss. 
25 Modero, W., Geometer. 
27 existiert nicht. 
-<r 2>utd)flano 
29 KowaIewLkl.E..Konditor. 
31 ProllinS.TH., Stadt Ob. 
Sekr. a. D. 
33 Jost, Hauplkaffler. 
85 Pounier, Gv Magisto. 
Beamt. 
37Dön>ng. W^ Reichsanqest. 
39 Hempel, Betr. Polier. 
41 Beraemanu,G.,Bucht)alt. 
43 ProlliuS, C.,Stadt,nspekt. 
45 Poyern. F., Behörd. 
Angest. 
47 Jurkoweit, H., ?»ollini'p 
49 Machleb, E., Postschaffn 
Durchgang 
61 it. 53 einhercn nicht. 
65 Schmidt. E.. kfm. 9tngefh 
67 Helmbold.C.,Beamt.a.D 
69 NienaS, A., Postschaffn. 
61 Willsch, 3B. Zugjchassl 
63 Engel. Postschaffn. 
65 Schwarzer, A.. Werkmilr. 
07 ProlliuS, Bankbearnt. 
69 Diese. A., Bnchhalt. 
71 Seisert. 3., Lehrer. 
73Mellin,P^Lithogr.Atelier. 
75 Lschierschke, Post. 
schaffn. 
Rechte Seile. 
2 geh.z. WaidmannSluster 
Damm. 
4—86 E Baugenoffensch. 
Freie Scholle z. Berlin 
E. G. m. V. H. 
(Lilienthalhof 7). 
4 Dreuninger, St., Rentner 
Ko!enöow'cL.S,Maschinen 
1ng. 
Logge, W* Bankbeamt. 
Stcrkradcr Sir. 
Purlche, H, Betr. Ingen. 
Leopold, F., Lackier. 
8 Westphal.E..Postbetr.Arb 
10$oöe)yiI5, A., Druckerei 
hilssarb. 
12 Pietät, Sfiru SCngest 
14 Wiltann, Ä.. Schweiger 
16 Kühn, Ifm. Ängesr. 
18 Heckmann, P., Mechanik 
20—22 existieren nicht. 
Durchgang 
24 priese, P., Luchhalt. 
26 Hoffmann, ?!., Tischler. 
23Hildebrand,M..Zahnbohr. 
Schleiserri T. 
80 Silei), H.. Dreher. 
32 Wenzel, Postschastn. 
34 Ktabunde, F., Mechanik. 
36 Kerntop, Arbeit. 
38 Lossagt, W-, Buchdruck. 
40 Kuhnc, EvKlamerftiulM. 
42 Massow, N., Kassier. 
44 Benrdt. B.,Krankenpsleg. 
— Pensionär. 
46 Schwarz. W., Kalkulat. 
48 Gerber. W., Postbcamt. 
60 Groebe, O., Modell» 
tifchlermstr. T. 
52 Kobe, Ww. 
61 Neetzel, P., Schlosser. 
56 Seeger, Ksm. 
58 Sanstz.P.,Berflch.Uugest. 
60 Seyler. M., lyrair. 
62 Liffy, P., Berfich. Beamt. 
64. 66 existiert nicht. 
Durchgang 
68 Hausschild, R.. Aehrm. 
Beamt. 
70 Lessk, <£., Werkmstr. 
72 Pluntke, G., Nm.Angcst. 
74 (Scheuet; ST., Scrfmnr. 
76 Pössel, F.. Pol. Meister 
a. D. 
78 Berndt, 91., DoNer. 
80 Kalkert, SL, Bnchbatt. 
82 Steinke, W., Bankbeamt. 
849Bliitcr, W. Kansmmrn. 
83 Heinicke, W.. Postschaffn. 
ErholungSweg 
Linke Seite. 
Forst, -> 
s. a. Deyborfer Pfad i. 
E. Oeser. Emma, Eigen 
turn. T 
V. Oeser. F., Verwalt. T. 
•<- Detzdorser Pfad ->* 
3 Baustelle. 
5 £ Dahms, E., Eigen 
tümerin. 
L.Dahms,G.,Baugesch.1'. 
7 Parzelle. 
ü E. Lrchy, C. eifltu« 
lümerin T. 
E Lichy, E., Krastsahr 
Bett. s. 
Lichy, A„ Fnhrnnlernehnk. 
Jl. 13 Parzellen. 
15 E. Hohrr. Q.. Banfloffe 
(KonradShöhe). 
Buchmann, Et'ke, Seilen 
Hegewald. H., ScoftcttcT. 
KamSli, M., Aroeir. 
Krönte. K., D,pl. Ingen 
<- Ascheberger Weg -> 
17 E ungenannt 
19 E Drahlschmidt, I., 
Eigentumettn. 
Drahlchmidt,P.,Schlosscr. 
Maa», E., Former. 
21E rNrMittg,Tö., Schriltsetz 
23 Parzelle.» 
25 E. Goeck, R.. Manrer. 
Goeck, H., Seisen. 
Weibmann. W., Dreher. 
27 E Borchardt, O.. 
Ba-lstoffe (Tegelort, 
BiLmarckstr. 21). 
29 EBroschttiS!i,Ä.. Bäcker 
m st r. T. 
Kritisch, R; Rentner. 
31E Stadelhoff. Ä..Rentner 
33 E Bohr, ist, Zigaretten 
fbif.T. 
BpictoogtL H., Ingen. 
Älllelbecker Weg 
35 E Bellfusj,Ä..Diogerie.7. 
37. 39 E (ßcmtinnüv. 
Wohvungsbauges. 
Dez. Prunus (y#et 
n»ckendf.,AernerStr.31). 
Dellaü, E., Schlosser. 
37 Klanv. 91., Schlosssr. 
Lehmann.L., Pensionärin. 
Piyschel, P-, Dreher. 
Prella, Derkauserin. 
SchMidt.K.,Reoo!verdreh. 
StawiuSkl. W., Sattler 
Trllosf. F.. Wachmann. 
39 Knospe, W-, Telegr. 
Bauhandwerk. 
Menzel. A.. Manrer. 
Neue, 9t, Tischler. 
Poele, A., Kranführ. 
Rohde, L, Schlosser. 
Nehberg. Ä.. Kfnr. 
41 geh. z. Dernaner Str.65. 
Bernauer Slr. ->• 
43—47 Gaswerke. 
EBerl.Städt.ÄaSwertel 
Berliner Laufteinwerte 
G. m 6. H., Schlacken¬ 
steine (0 34, Stralaner 
Straße 3—6). 
Namslauer Sir. ->- 
49—59 Fabrlkgelände. 
Biedentopjer Str. -> 
61—69 FaKritgelänbe. 
Eaellsftr. ->• 
71—73 Faöritgelande. 
75 EBvisig,^, Maschinen 
bau A. Ä. 
Deir. Krankenkasse -er 
Firma A. Bocsig, Ma> 
ichinenban A. G. 
^SaugUng" G. m. V. H., 
Staubsaug. 
77EWallstab,D.,Cigentüme' 
riit (Madebacherwey 16) 
Atzmann. A.» Rentnenn. 
Bacher jan.. St., Dreher. 
Beiiler, K^ Jnspelt. 
Börner, E.» Ww. 
Frühling. E-, Fra». 
<Södicke,O., Arbeit. 
Hackbarth. A., Pensionär. 
— St, Siegrstrat. 
— W.. Movellvau. 
Hiiiz. O-.Ob. Maschinmstr. 
Höhne, SB., Glaser. 
törl, L., Dreher, 
gl. K., Dv. Feuerwerk. 
Keilbe»'t.H..Kerstch.?lngest. 
stoß, F., Pförtner. 
Kowrmtzki. 'JL Kraftwführ 
Lconhardt, P, Arbeit. 
Lovmeier, SB., Renluer. 
Müller. E., Ww. 
Orthen, I., Schlosser. 
Reinelt, St, Krasiwführ. 
Nessel. Stt Schlosser. 
Slofe, E., Nenlner. 
Sache, F., Heizer. 
Schönberq.B^Bankbeamt. 
Schüler, Posrbetr. Arb 
Seyfarth, K., Former. 
Tannert, E., Frau. 
IBoiflt SB, Dreier. 
Vvübrecht, H., Pensionär 
772veber,H..Dipl.Sportlehr 
Wellenberg, H., Wro. 
Rechte Seite. 
2 E Dirks, M., Schtofferin. 
i E Ehlert, A., Verkäuferin. 
6 Parzelle. 
Mescheder Weg -> 
3 E Lehnisik, K., Fleischer 
mstr. T. 
10 E Wtld. d., Frisenr. 
12.1t,EElckhor!t,LI^LasIw. 
Weibenauer Weg -> 
16 E Becker, F., Melkereiües. 
Hoersing, v., Arbeit. 
KittlanS. I.. Angestellte 
Kielt, W., Schleifer. 
Pau, fif., Schlyied. 
Schnabel, H., Ingen. 
18 E Hehn,H.,Inaen. (Hri 
ligensee, Schurzendorjer 
Stratze 66). 
Fribett, I., Holz T. 
20 E Aartsch, V., eigetitiuit, 
22 E Lißack. E., Einläuf. 
- Krenrtaler Weg 
24 £ KausnanS 91 bi, Jnh. 
A. MankowSti. 
26 Parzelle. 
26 E Linsche, M., Lager» 
verwalt. 
Schissmann. D., Heilgeh. 
30 E RadelU,M.,Elerlromstr. 
t 
Gillerbecker Weg -> 
32 EOpitz,E„ Eigentümerin. 
Ovktz. C., Milch T. 
Schilltng.E.,Buchhalteritt. 
34—^E Gemeinnutz. Woh» 
nnngSbangef. Bez. 
PrimikS t^teruickendf., 
Äerner Etr. 31). 
34 Finger, F, Arbeit. 
Füllgraf, F., Danarb. 
Krause, W., Schlosser. 
Merren, E., Werkzengm. 
Michael, <?., Rangrerer. 
Pttigcl, W.» Fräser. 
Schmiedlcke,A.,Maschinen 
tchlüff. 
Seifel. K.. Kfm. 
Töfflinger, O., Bäcker. 
36Bogdan,N..Werk^eu'rdreh. 
Löhling. H., Schlosser. 
Fritz, H, Schmied. 
Horablenla, ©, Robrlrg 
Hinke!mann.W^Mechanrk. 
ficiiholb, Äugest. 
Lenz, 9t, Rentner. 
Neeje. G.. Feinmechanik. 
PlogaS, is., Hobler. 
38 Daily, I- Revolverbreh 
Germer, B.. Tischler. 
Hoff, A., Steinjetz. 
Mak, F.. Sattler. 
Müller, E.. Schmied. 
Noack, W,Feinfchloss. 
Pabsr, A., (Sinricht 
Rüstow, <£; Bübnenarb. 
Ruth. 'S* Maschinenarb. 
Bernauer Sir. 
40—44 Gaswerke. 
E Stadt Berlin. 
V. Berl.Siädt. Gaswerke. 
Nam-laustr. ->• 
46 geh. q. NamSlanstr. 58. 
48— 56 E Gemeinnutz. Wob 
nungsbau A. G.-Beriin 
(^62,BndapefierStr20 
48 Ehrentraut, S.. Pensio 
närin. 
hoede, W.,Werkzeugm. 
Hollmichel. E.. Stohlleg. 
v. Kinyel, H., Dreher. 
Mitrenter, Pv Former. 
Stntzinger, G., Sachbearb. 
50 Foth, G., Kfnr. 
Henkel, H., MaschinenarL. 
Lemle M.. Dreher. 
Schulz, F.. Spitzendreh. 
Taucher», P., E! eHromont. 
Wsrzechkr, L, Schlosier. 
52 Fortack, Iß., Verkäuferin. 
Freitag, H., Schlosser. 
aartmann, K.,Wertzeugm. 
ohn, Lt., Rentner. 
Lheucrkauf.W.trchnAngest 
54 Beitfch, H., Jnttallat. 
Herrmann, K., Dreher. 
Humbuch, H., Schlosser. 
Münzberg. P., Schlosser. 
Schmidt. K.. Angestellt. 
Wolff, E., Bürvangest. 
56 Borchardt, A., Dreher. 
Hanujchkäwitz, Th., 
Pensionär. 
Meyer. H, Maschinenbau. 
Schmitk, S3., Schlosser. 
Treffer. E., Buchdruck. 
Wölk. F, Maschinenbau. 
58 geh. 3. Bkedenkopfer Str. 
Biedonkopfer Str. •> 
60 E Stube, G, Werkmsir. 
a. D. 
Vieler, F., Kohlenhöl. T. 
62 E Raajch, I., Ww. 
Bocklsch. L.. vw. Gen.Sekr. 
Kümmel, E-, Sekretärin. 
Matag, Hv Stadiselr. 
6j. 60 E Karfubke, K. 
Schlosser. 
E Rusch, Ä., Eigentüu^ 
Etzenberger, K., Koch. 
Krusche, K.» Laborant. 
68. 70 s. a. EgellSftr. 45. 
E Marotzle, M., Spcbu.T. 
Budach. Ä., Pensionär. 
Bunge, Fr., Putzmacherin 
Schulze, P., Derlzeugdrch 
Tenne, H„ Ww. 
Eaellsstr. 
72—>78ERyeinmetallBorsig 
Maschinenbau A. 
Straße 1 
Rechte Seite. 
Gemarkung Witl enau-> 
Bansiellen. 
Ffohtssr. -> 
60 E.,GrnppeNord", Äoh 
nungsttttternehincnG. 
b.H. (Witienau In den 
Kaveln 8—10). 
V. Jngold, St. Verwalt 
(Drenich-Cckart.Slr.tt 
ASkarnp.E^.Werknlstr.a.D 
Götzke, M., Ww. 
Kiuf, E., HandelSvorlret. 
Mund stock, N., Mechanik. 
Niltak, (£., Verwalt. 
tznwekt. 
Pranke, S., Dostinspekt. 
62 E wie Nr. 00. 
Bowski. P., Äerlmsir. 
Friese, K., Kfm. T. 
Ärund, tit., Bäckermstr. 
Kansung. I., Stadrinsp 
* a. D. 
Knnhe, P., Ksm. 
Ufche, Nv Wcrksühr. 
Wnmicke, 9?., KoJtbuorciT. 
6-1 «jiftieit nicht.. 
Lletrich»lLckart-Sir. -> 
60—72 £ „flolanö- ©c- 
mcutuütz. WohnnngS 
bau- 11. ÄerwatlungS 
gef. m. b. H. (ÄVO ttch 
hornstr. 5j. 
V. lllonska. G-, Kfm. 
(Dietrich-Eckart-Lir.! 
66 Adler, F.» Pensionär. 
Ea-par, A., Lehrerin. 
Graefer, H., Verwalt. Ob 
Jnipekt. a.D. 
Jahre, 9t, Flugfunk. 
Klofe, E., Pol. Beamt. 
Schönfeldt, 33« Schlosser 
Wigand, F., Mechanik. 
Werkmstr. 
Witlhuhn. H.. Arbeit. 
68 Authievor, K., Post- 
asstslentin. 
Durow. K.. Pol. Beamt. 
Vraebert, N., Postaisist. 
Krehl, F., Ifm. Angest. 
Litzke, 2L, Krastw. Führ. 
Müller, F., Ob. Steuer 
insp. a. D. 
Sendyk, W.. Ww. 
Stege. <?.. Kassiererkn. 
8iQmer^3.,icchiLRftltufai 
70 Boehm, Mv Angestellt. 
Dziurdzia, W., Technik. 
Haase, I., Lnwalt. 
Jnspekt. 
Jäger, H., Duchhalt. 
Schulze, 6., Dreher. 
Strieniy, A., Postasiist. 
Wirth, r'l.. Ingen. 
72 BaarL. H., Rendant. 
fält E., Derfich. Deamt. 
amann, W., Kfvr. 
Jaensch, F., Kr,m. Assist 
Martin, H., Technik, 
Menyel, O., Ob. Zollsekr. 
a. D. 
Nöper, 91^ Dipl. Jng. 
Rosenblnth, Ww. 
Schwmdtke.M., Ängestellt. 
TickS, F., Angestellt. 
Bausch, K.. Kellner. 
Wirf. St, Kfm. 
Möller, H., Ingen. 
•<- Tile-Brügge-Weg -> 
Humboldt-Oberrealschule 
geh. z. Latzreldtallee. 
Hotzfeldrallee 
Linke Seite 
Strafe® XG ->» 
Baustellen. 
h Flohrstr. ->■ 
Gnmdst. d. Wasserwerks. 
E Stadt Berlin. 
Botzler.H..Kohrleg.Po!ker 
Breve.K.. Betr.Ob.Insp.^ 
Biuckmann,W, Ingen. T. 
Gliedstein.J. Bnchyalr. 
Hoffmann, K, Krajtw. 
Fuhr. 
Tietrkch'Eckark-Ttr.->- 
Baustellen. 
Hatzfeldtallee 
Straße 1—5 
(Tegel-Forst) 
siehe Siedlg Borsig'icher 
WnkSangchöriger 
Straße 2 
Schlotzsir. -> 
(Unbebaut). 
Straße 3 
-<- Alt.Tegel -> 
(Uiibebaut). 
Straße 8 
<- Uferstr. -> 
(Unbebaut). 
Straße 14 
Dietrtch-'rckart'Sir. -> 
Parzellen. 
12a—12d E„Gruppe Nord 
Wohnungsnntecnehmen 
G. m. b. H. (Wittenan, 
In den Kaweln 8—10) 
V. Jngold. Verwalt 
(Dietrich • Eckart-Str L- 
12a Brandhoff. L.Öb. Post 
sekr. a. D. 
Noster, E1., Lehrer. 
Nohrbnch, V-, Ingen, 
^ntetzki. H., ificoiioc. 
Schmrdt, Erna,Bcrw.Sekr. 
121) Klaer. K^ Tischler. 
Kailnweit. R., BolkövfseL. 
Schellhorn, Av Pension. 
Sydow, C, vw. Pol. 
Major. 
Thomsen, 9T., Frk. 
Woywod, H., eschweitzer. 
Feldmark ->■ 
12c Dergtich, P, Maler. 
Kühne, O., Sladtinspelt. 
Lang«, W., Rcvif. 
Liesst, Meiftrr. 
Mertjchnweit, K, Ma^ 
schneid. 
MUUcr, 33., Vorarv. 
Wente. G., Fürsorg. 
12äGeilich,K.. Bankbnchhalt^ 
Knpkow, E„ Telegr. 
Assistentin n. D. 
Matthe,K., Oastw.Vfitffeft 
Sandhof, G., Postafftft 
a. D. 
Stordeck.A.L..vw.Apothek. 
— H., Flieger. 
Loscht«. M.. Tankwart. 
Dietrich-Eckart'Str ->• 
Straße 17 
Dieirich'Eckart'SK. -> 
Linie Seite, 
t—11 E „Roland" Gemein 
nütz. Wohnungsbau 
DerwaltnngSges. m.b.H. 
(>V9Eichhornstr. 6). 
Dichlelmüller, Fv Bank 
beamt. 
Fügner. A.. Pol. BtomL 
Haß. Buchhalr. 
Korff, 1L, Lehrer. 
Meißner. A, Lehrerin T 
Rachö, Lerw. Sekret. 
Seipp, A., Ww. 
Waschow, 9L, Postsekr. 
Woche, F.. Borard. 
Zcllmer. ®., Feuerwehrm. 
Zwarg. W., Behörden« 
angest. 
Degemann.H., DiPl.Ing 
(Lehrt,E. LanüschastSgärtn 
T. 
Hauch, E.. Unierofsiz. 
Kühler, Pv HauSdie«. 
Rudnick, St* Lagerist. 
Ttzrel, S., Revis. 
Bieth, O-. Dreher. 
Witte, P., Buchdruck, 
etihiert nicht. 
Arlt, H., Borkalkulat. 
Gehrmam^CH^Museums 
aufjeh. 
Murr, Einkauf. 
Neumann, P, Reg. 
Änspekt. 
NreSlony. Schlosser. 
Statzek. P-, Wachtmstr. 
d. Sch. 
Salomon- 91., Dauunter» 
nehm. T. 
Schneider. K., kfm.Dngest. 
Schneidereid Kassier. 
Schulz. 3^ Rentner. 
Walter, H., Ob. 
Wachtmstr. -. Sch. 
Ernst, B.. Kassier. 
Freitag, O., Schneider. 
Lambrecht, M., Lüglec. 
Lmighans, I., Ob.Kellner. 
Lörtzer,A,Personallonttoll 
Bohl, F., Botenuistr. 
Wechsnrrg.E..Steuerbearnt 
Birrbaum.P.. Prolur. T 
Blunck.F.,Klrscheezeichn T 
Bolhe. Zuschneit». 
Dudewitz, K., Technit. 
^ andrich, F., Brandmskr. 
oetzsch, Sekretärin, 
©nxlfch, B, Angestellt. 
Mutter, N., Ingen. 
Suhr, E, Ksm. 
Tallomv 6-* Wcrkzeugnr. 
11 BiernZ.P., Bersiäi.Angest. 
Weißt, W., Berstth. Ksm. 
Rechte Seite. 
Schmuckplatz. 
Tilü'Brüflge-Weg -5 
Straße 104 
f. Billerbecker Weg. 
Straße 105 
s. Erndtebnicker Weg. 
Straße 106 
s. Krenztaler Weg. 
Straße 107 
s. Weidenauer Weg. 
Straße 108 
f. Meschedec Weg. 
Straße 109 
.s. Hrlchenbacher Weg. 
Straße 110 
s. Betzdorser Psad. 
Straße 111 
{. Finnenlroper Weg. 
Straße 113 
s. OelüerWeg. * 
Straße 114 
s. Attendorner Weg. 
Straße 115 
f. Plettenberger Pfad. 
Straße 116 
f. Rordhellesieig. 
Straße 117 
s. Hetzscheider Weg. 
Straße 119 
s. Werdohler Weg. 
Straße 120 
f. Westiger Pfad. 
Straße 121 
f. Letmat-er Weg. 
Straße 122 
s. Breckerselder Psad. 
Straße 123 
f. Borkener Weg. 
Straße 125 
f. Hatimgec Weg. 
Straße 126 
s. Aaureler Weg. 
Straße 127 
f. Sendener Weg. 
Straße 128 
s. Datteln« Weg. 
Straße 129 
f. Seppenrader Weg. 
Straße 130 
s. Polsumec Pfad. 
Straße 131 
f. Selmer Psad. 
Straße 132 
s. Dnlmener Psad. 
Straße 133 
s. Bocholter Weg. 
Straße 134 
Während d. Drucklegung 
umbenannt in 
I nr B r a ch f e l d w i n ke l. 
(MartiN'Luther'Siedluttg). 
Waidmannvluster 
Damm 
Linke Seite. 
Köhler'sche' HanS. 
E Köhler, K., Konflrukt. 
Neubau. 
Parz -17EPlöfe.G..Ren1ner. 
H, Arbeit. 
VctitViches Haus. 
E .tzeuer, §., slfur. 
Schäse, (5, Frau. 
Bcker'scheS Hanö geh. j. 
Baniabasslr. 12. 
'Hechte Seite. 
Banstellen. 
Röht'lcheö Hau3. 
E Röbl, H., Meister. 
Htlscher'scheS HauS. 
E «tischet; W., Motoren, 
schloss. 
Nopper'fcheS HanS.' 
E Nopper, VL, Drcfier. 
■<r Stratze 136 
Äkederhold'icheS Hans. 
E Wiederhol!). F., 
Mechanrkermsir. 
Trenst, (?., Düroangcst. 
haberkorn'fcheS Hans. 
E Habertorn. Beuv, 
Ob. Jiifp. 
Tchmidt'icheS Hau?. 
E Schmidt» BM Buchhalt. 
30 geh. *. BaruabaSstr. 14, 
• Darnabasstc. ->• 
Straße 135 
Wahrend d. Drucklegung 
umbenanilt in 
2m Brachfeldwinkes. 
(Martin-Lnther«Siedlg.- 
•<- Stratze 131 
Wischnewstl'iches HauL. 
E WischnewSkk, O« 
NeichSb.LtgS.Auss. 
Ackermann. 3v'.. Dreher 
Fulge'scheS HauS. 
E Fulge, I., Ww. 
SrfiiÜcc'frficS Hans. 
E Schiller, A„ Kfm. T. 
Richter'jcheS HauS. 
£ Richter. P., Ingen. 
Richter, W., Werkmstr. 
Hossmann'scheL HauS. 
E Hoffmann, U.. Fräser, 
Kosickr'scheS HauS. 
E. Kostcki, 5U Mascimist, 
Straße 134 ->* 
Straße 136 
Während o. Drucklegung 
umbenannt in 
2m Brachfcidtuinfef, 
(.MauiN'Luther'Siedlg.). 
Beier^scheS HanS. 
E Bner, £)., Arbeit. 
HoffmannfcheS HauS. 
EHoffnlaun.P.,Zimmcrm. 
Borholz'scheS HauS. 
E Borhotz. H., Frau. 
EBorholz^., kfrn. ringest. 
Baustellen. 
Straße 134 -> 
Schluter'fcheS HanS. 
E uugmeumt. 
Härtet'kcheS HauS. 
E Hänek, W^ Buchdruck. 
Fritz'scheS Haus. 
E Fritz. E., Bäcker. 
Fritz, Pensiouäc. 
Straße 137 
s. Dünenweg. 
Straße 149—151 
(Tegel-Forst) 
siehe Siedlung Borsiq'scher 
WerkSangelröriger. 
Straße 180 
Post BUi.»Äorsrzivalöe. 
(Siedlg. Borftgane) 
Dietrich-Eckait-Str.--- 
Linie Seite. 
Parzelerr, 
Rechte Seite. 
Kohlenvlatz. 
Märker'scheS Hau8. 
E Märkcr.W..Koliletthdlr. 
Bäthe, O., B.B.Ä Aitgcit 
Stratze 1*9. 
Straße 181 
Post Alrr.«Borsigwalük 
(Siedlq. Borstgaue) 
«<- TUe-Brügge-Weg-^- 
<- Straße 182 -> 
Linke Seite. 
Schmuckplatz. 
Rechte Sekte. 
Steinborsr'scheS Hans. 
E Steinhorst, £., Mon» 
taqeinspekt. 
Baustellen. 
Dietrich'Eckarl-Sir. --- 
-<* Straf;e 135 -V j 
Parz^46 E Dreiste, | 
chneidee. 
Straße 182 
Havelninllerweg 
Rechte Seite. 
Banstellerr. 
4 ^ StraLe 183
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.