Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

FT'. Teil Korden 221 
— 2481 — 
Namslanstr. 
Le^el 
20 t. n. Schulsir. 7. 
B Schulte-Bahrenberg, 
E., Frau. 
Bunge, L., Ww. 
Bystron.M., Pensionärin 
Czarske, K. Pensionärin 
Dannehl. G., Pensionär, 
jlählcv, VL, Ww. 
Opiv, M„ tou>. 
Podoll, ji'„ Tischler. * 
Polligkeit, 91., OH. 
Wachlinslr. d. Sch 
Pren;ler.M..Pensionärln. 
- Sadowski, P, Angestellt. 
Schwarte, »v., Cb.Vefivcv. 
Glfl[>Ve, V., Schtniedenistr. 
Zobel, Ji., Angestellt. 
28 EHahu^P., Bannnier- 
nehm. T. 
Bauer. A., Pensiotu'ir 
-Beyer-, W., Schloßer. 
Fcultef, H., Slamcreml. 
Groüe.-K, Dr., Siud.Aat. 
Hahn, H., Schlosser. 
Iahn, P., Wäscherei. 
Le Inge, F., Arbeit. 
Meerbach, jt, Ingen. 
Meyer. B., Ingen. 
Milz, R., Lehrer. 
E-is,. H.. Ingen. 
Wohlfahrt. F., rtf'K* 
yttmiicrmnmt, I.,Rentner. 
Att.Tegel -> 
Baustellen. 
Strafe 8 ->• 
Mcschcdcr Weg 
(Siedlung Waldidyll 
•<- Bernauer Str. ->• 
Linke Seite. 
I Parzelle. 
3 E Vhttjdjolu, (?., Frau. 
Dill, lr., (5tro[;nib. giiljs. 
Gutlchow, (£., itfnu 
5 E Jliincf, I, Dreher. 
7 E Geinperlein. VI., Lrw. 
Müller, (?„ Fran. 
v E Grosser, F., Schlosser. 
Hensdike, 9t., Buchviuv. 
II E Burfr, H., 51 |m, 
.Uvffoiv, iy„ Ksm. 
13 E Dobkowicz,I.,Schlosser 
CSiiUm, Vv Provagand. 
15 E Fisch. M., Bollzieh. 
Beantt. 
(schiihmamt, L., Fein- 
mcchniiif. 
17 GommcihaiiS. 
19 E Link, Jt.. (iigcitliim.T 
21.23 E Bernan.M.. Arbeit. 
25 E itiihiiert, P.. Ttfchler 
27 E Piset, Ä., Dreher. 
Prjct, W-. SloiilorilL 
2D—33 Baustellen. 
35 E Och§. P., Schlosser. 
Klntzni. P., jtmfliDliifjr. 
HUchenbacher Äcg -> 
37 EjMimmcf, jl.,6d)losicr. 
39 ENehseldt, P., 9tammer 
41 E Gawron.I..Sekretärtn 
Ömtl, H., Tischler. 
Gawron. H., Buchhalt. 
43 E Köpnick, Gärtner. 
E ilvpnicf, W..Postschantt. 
45 £ ungenannt. 
47 E Gorlich. P..Ver!ret.7. 
49 E Frank, H, Bankbearm. 
61 E Weber, B., Stepperin. 
63 E Leyk, P., Rcvis. 
Katz, H., Pensionär. 
Monse, M., Lehrer. 
65 E Rassael, A.. Eigentum 
Stassael, W.. öicuil. 
Schncidercit, W., Revis. 
67 Baustelle. 
Stechte Seite. 
2 E tuigcitatutt. 
Block, L., Fleischer. 
Bra'ch, (5., Pensionärin. 
BukowSki, I., Buchdruck. 
Hossmann,O.. städt. Arb 
tiooS, m.t Eleklrik. 
Ltännche, H., Dreher. 
Moefer, H., Metallarb. 
Etegemann, A, Schlosser. 
Wilde, A.. Arbeit. 
2a E ungenannt. 
Gilich, K., ilsnr. 
Hase, 9t., Arbeit. 
Lamp recht. W., Handelk- 
hilsrarb. 
Matlulat, O., Postschassn 
Möser, 15„ Mechanik. 
Schuppan, 3V '41'ro. 
Sptnger, W.. Postschassn. 
Witte, !ti., Arbeit. 
4 EFahucnsiich.H.,Kolonial» 
warm. 
Bartylla, K., Arbeit. 
•<-" SiUcrßetfcc Weg ->» 
6—10 existieren nicht. 
12 E Pfeiffer. Dr., Frau T 
Pfeiffer, 28., FulZrgesch.1. 
Fritsch, I.. Ingen'. 
14 E MagveSurg, 9tv 
Werkmstr.' 
16 E Schulz, H., 93m. 
Einer, syw Peniionär. 
Röh!, Monlenc. 
18 SonnuerhauS. 
20 E PinSke.H.,ksm Anqest 
E Plnske.W. kim.Vliiyi'lL 
Bethae, H, Ingen. 
PrnSke, M.. Ob. Post 
schaffn, a. D. 
22 E. BnSly,P.. SlroBtsftfir. 
21 SvinmerhanS. 
JG E Strivse.M.,Clgcntnin. 
(Tubliiui, E., Pächtcrin. 
Hoffmann. F., Osensel;. 
Stricke, A„ schuhm. 
»6 E. Kroll, Q., lLigeiUnin 
SO. :t2 Parzellen, 
vl E Schier, L., Frau. 
Sichler, O., Slrasanst. 
Ob. Äachtnislr. 
Hilchenbacher Weg —> 
3G E SchmilinSly. £>., 
Jnqen. T. 
Äammevcc, b» Finanz 
gecichtöprns. a. D. 
3B E JaqodzinSki. M.. Ww. 
Strehmel, L, Nieter. 
40 ETlio>uaS,O.,Bcamt.a.D 
•12 E tzertrampf, W., 
Ob. Jnspclt. 
44 E Jahu, (i>., U-Vohu- 
schafiu. 
•in E Lavwig.T., Ilgarrenl'. 
43 E Baumairn, ,y, Ob. 
Monteur. 
Ladwig. W., Einläuf. 
Ui/cycr, 9t:, <Äa8arb. 
WEWippermann.W..2.llgeil 
iüiipp emta Jiit, . ,i)1 c utti c r. 
52 E Seibold. R.. Maurer. 
54. 56 nelr. z. Sterlrader 
Siras;e 8. 
Stcrkradec (Bit. -> 
Moorwcg 
Linke Slite. 
Caidysl^. 
I—9 Baustellerr. 
Schollenweg -> 
II—2ü Banslelleu. 
9lllinendeweti ->■ 
Baustellen. 
Tkinnert'icheS Haus. 
E Thnnert. \S., Frau. 
vludolph.E Konzertpianist 
Thnnert. A., Gactenamtm. 
Neubau, 
vanstellen. 
Strafe 37 -> 
57 E Hossmann.M.,Ingen. 
59—75 Baustellen. 
77 E Lisiecki, I., Maschinist. 
Wnlsf. H., Ingen. 
79 Daustelte. 
81 E. Qnest, 9t., Duchöind. 
Bär, L., Werkmstr. 
63 E Lorek, M., Ww. 
Eichblatt, E., Werkuislr. 
Götter t, K., Saltler. 
Liebsrauenweg ->• 
85. bi) Baustellen. 
91 E Krest, Ll., NeichSl'.. 
^Zngfnhr. 
Krefr, F-., Schlosser. 
— P.. vliDcit. 
93 Baustelle. 
-<r AonisazirrLilr. -> ' 
95 E Dirkholz. H., Äsm. T 
Baustellen. 
93 E Schmantes, 8sv Bank' 
Dcnmt. 
Bujara. B.. Korrekt. 
Hollanv, jlfnt. 
Weis;.H..Maschineusck,loi'. 
101E Teichert.O.,Monteur. 
Ketlelerpsad ->• 
Danfteilen. 
107 E Bethke, 27,.. Ww. 
109. 111 Bausiellen. 
TiluLwea ~>* 
113—131 Baustellen. 
Rechte Seits 
2—46 E Baugenossenschaft 
..Freie Srtjolsc" e. <j>. ut 
d. H. (Berlin), 
geh. z. Eqidyslr. 63. 
4 Hammer, B., Pensionär. 
C Dreyer, H., stfnt. 
8 Schmidt, A., Gcldcrhel'.l'. 
Fntzweg -> 
10 xieucii, (£., DD.fiehtcri». 
12 Wiesest, M.. Lehrer. 
14 lyauglitz, G.. Angestellt. 
10 Äanlke, W., Mechanik. 
18 Drelje,- A., Lehrer. 
Mauke, K-, Zinnnerer. 
20 Benlecke, S., Marktn,llr. 
■ Beschek, «tbirit. 
22 Wuttke,9t..Äeg.Ob.Jus '. 
24 Schmidt. 9L, Alo. 
Jollchow, Ä., Rotteittnstr. 
a. D. 
26 Götze. Ll.. Friseur. T. 
28 Gerte, A., Postbelr.Arv. 
Rosler, Vl.,' Chemigr. ' 
30 Bo!gt, H„ Monteur. 
— E.. Lkoniorist. 
32 MuNer. W.. JDr. pliD ' 
Betr. Assist. 
3l Peterrnann, N., sl*m. 
.^arzycli. St., Privatier. 
36Warmt,K.,9teproduktlüus- 
Icit. 
.W Bulterlin,(r., Bansan§cst. 
JU Heinert, H„ Ingen. s. 
12 Lamerdin, H., Gctidjld 
asscss. T. 
l-1 Frcn-cl, Hedwig, 
Kolonialwr. X 
•jG Henschel. K., Pensionär 
Kövpel, tfm. Angefr. 
18 E Hol;, H., Fran. 
— «Ltenerinspekt. 
Mebuö, A„ Buch halt. 
50 E Mohr, «., fit»'. T. 
Breitbach. P.. Ingen, 
itröhu, G., Schlosfer. 
52 E Spinn, B., Kerainik 
Äaustclle. 
üö E Dietrich,M.,Kapiläll' 
leimt. a. D. 
5S nicht. 
CU E Ho^niauu, P., Buch¬ 
druck. Bej. 
Grohse, F., Werkmstr. 
Nörenberg. G.. Ww. 
62 E Stapel, W., Haupt« 
wachtmstr. d. Sch. 
64 E Dargel.P..Bauarleit. 
W E Schulz, A.. Tapezier. 
63 E Koepiuck, G., Bchvrd. 
Aitgcsf. 
70 E jtoslcr, H.. Ingen, 
<vleidel, E., Ww. 
Strafe 55 ->• 
72 E wie Nr. 42 — 16. 
EDaccke, O., rHev.Fvrstcr 
a. D. 
Wiedeinann.H. Ingen. 
74EMischte,W.,Bcrsaudlelt 
76 E Weber, 8-, Schueider- 
uistr. (SW 61, Hagel- , 
berger Sir. 40). 
Laukant,G..Telegr.Inspelt 
Marlwitz, M., Bankarlaefl. 
18 E Nudel. I., Pensionär. 
Boitzsch, R., Postschassn. 
60 E Geremeck, H.. Fran. 
Ftfchocder, I., Expedient. 
Geremeck, M, Postbeaint 
a. D. 
Knittel, H., 9lc:t. Sckr. 
Müller, I., Baurnslr. 
Schumann, §., 9tciitncr. 
BirgilmSslr. 
32 E Dyba. F., SluXNat 
a. D. T. 
Stratzburger, E.» Ober* 
mont. 1. 
S4 E Scrve, I., BuchhaltgZ 
vorsieh, a. D. 
86 E Boigt, F., Schlosser. 
Rchbelu. (i., Arbeit. 
88 E UÜUlig, A., HaudlgS. 
Geh. 
Cckert, C., Korrekt, a. D. 
Wittig, Ä.. ksnr. Äugest. 
— P. Schlosser. 
90 E Gedig, B., Posiassist. 
a. D. 
Kloö, G., kfnr. Anaest. 
92 Banstelle. 
BouisaziuZstr. ->• 
94 E Pier,;ina. I., Wachm. 
Ewald, F., Ifiu^Qngeft; 
96 E Prny, 23., Jngeiu 
Beyer, N.. Jlsm. 
98 E Theus, I, Werkmstr. 
DartikowLki, tz., Bau¬ 
arbeit. 
Kehl, W., Dpl. 2:rg.,Neg. 
Baurnstr. 
TlreuS. B., Schlosser. 
100 E Kaspar, H., Eigcn- 
tümeriu. T. 
Grolh. L., Näherin. 
Wassermann. A.. Glaser. 
102 E Lietz, C-, Schneider 
Neumann, I., Tischler, 
104 E Schwidlinski. I., 
Postschassn. a. D. 
Arendt, P., Schneider. 
Graf, K., Maler. 
Hühu, 9t, Schlosser. 
Klürke. H„ Saltler. 
104 Trabandt, O., Heizer.. 
WieSnewSti, O., Pojtbelr 
Arb. 
106 E Curhe, W., Drogist. 
SendiewSki, K., Isiiu 
Angest. 
103 E 9huiimmt, P. 
Bertrer. 
Gola, F., Technik. 
<Srzona, F., Krastwsühr. 
110. 112 Baustellen. 
■ TiluSwea ->.> 
111—132. Baustellen. 
Stratze 34 
3 Bentsch, ^t.,Lrcrk;cuqmstr. 
Freyüank, (5., Bncbhall. 
yZtiiniaiiit, H.. Ingen. 
'Jltvlc, K., FlciMicrmsir.T 
.1—9 existieren ificht. 
11 Äroll, M., Schuhnr. 
Hosert, jt., Bügler. 
13 Cablih, 15, Garteuoh. 
2nspell. ' 
Mcyeudorf,H., Kaiast. Ob 
Inspekt. 
1-1 CsnfchiitMi, 23., Ksm. 
17 Moirf, (5, HauvI- 
tvachimflr. d. Sch. 
1^ Iaschinski, H., Kalkulat 
21 Bausch, A., Bauarb. 
2:i Dieluch, £>., Ingen. 
25 HiiMif, Ä’., Magistr. 
Bcamf. 
27 Hciüner. A.. Ncntner. 
Weldf, O., Werkzeug- 
Schloss. • 
20 Dcyli». K., Handlgvgcli 
SlVuidcubcrg, jt.,Mc(cjinciv 
lV(Ut. 
Sclwnteld, 9t., Arbeit. 
33 Schmidt, G., Osenbau 
flcich. 
35 2i'0lf, G., Tekepsioni'tin. 
— M., Strajzenb. Schassn. 
37 Kanh. Tb.. Werkstatrlcit 
Schmlvt, W. S(!)losscr. 
33 Heide, Clara, Wcmct.T. 
— P, Aertrek. T. 
•11 Jcrhnke,H.. Filteranfseh 
— W., Schlosser. 
•13 Karbanm, W., Schloner. 
4H Melr. ti., Kellner. 
47 Stellmacher, L, Wiu. 
4*J Holz. 15., Ww. 
51 Niimttt, M., Lagerist. 
5’> Deittrrt. O., Moittenr. 
i:*> Klein, K.. Aieisterd.Sch 
57 unbewohnt, 
oi) Sch ran. W., Lehrer. 
61 Lnsier, G., ffw. 
' Linke öcilc. > 
öoSchmolöl, (r., 5ttalnu|iihr 
Schroter. B, Mal er. 
19 LieSke, E.. Ww. 
lUedcl, (S., Wassen Ob. 
iJtcuif. I Walter,9i,Lrerk;cn>n'chloi's 
Schwandt.W.,Bankangest. > 10 Birlner, F., Fräser. 
Seidel, W., Ingen. I Höh. G., Angestellt. 
20Conrad^.H.,Chcmigr.Mstr.j Knbiyli, K.. Pressencirb. 
■<r Fußweg ->» 
Moränenwcg 
Waidmannölnster 
Damm -> 
Rechte Seite. 
L existiert nicht. 
3—61 E Bangeuossensch.^ 
/.Freie Scholle" zu Bkn. 
e. G. m. b. H. 
2—60 E Baugeuossensch. 
„Freie Scholle" M 
Berlin e. W. in. 6. H 
2 Gölscrt, G., Ww. 
Hvrilinann, A.,Maschinen 
schlois. 
I Äluih, H.. KrtiLank-schlch 
biar. 
Koch, (i., Berlret. 
t ArzoSka. S., Werkzeugm 
U Sb)t, P.. Dreher. 
Schieber!, jv., Fassaden 
putz. 
— P., 9tciifitcr. 
8 ctohii. L?., Schleifer. 
Langmann. H., Berkänf. 
10 Dreydorss, P., Frau i. 
Wunderlich. G., LZw. T. 
12 Dbling, P., Schriftleit. 
14 Zeuschiler, }y., Schmied. 
16 Bohn. P.. Tclcgr. Ob. 
LeitgSausseh. 
Dcfic, K., Telegr. Bau» 
bandw. 
18 Mitfchrich, 9L, Käse T. 
20 Thurarr, E.,Lehrerin a.D 
22 MarkS, K.. Ingen. 
21 Scheeler, O., Ingen. 
26 Wcrnau, E., Krankcnk. 
Slugest. 
28 Militer, E., Baulbeamt. 
oO Fricke. £>., Lehrer. 
52 Schock, (£., Krankenpfleg. 
31 Surf, st., LebenSnntlel. 
36 Grobis, St* Technik. 
:JS Jordan, H.. Divl. Ina. 
40 Polten, F., Meügehils. 
  <1,5 ntflfftr 
42 Hah>7, Ph., Dreher. 
Schulz. W., Arbeit. 
41 Kreher, B.. Schwei^erl. 
— N., Schweisrpulver» 
errengurss. T. . 
46Ao!k>ner.M.,Kasscnvorslch 
48 Wilde, 9t., Ksm. 
50 Lehmann, I., Ww. 
— O-, Mechanik. 
"2 Teöke, F., Modelltischl. 
51 Nonneuprediger, A.» 
Fnjpckt. 
26 Krailje.O.,Klemptter>ns:r 
Wilcke, ',v., Bauard. 
53 Hahn. A., Dr, Stadt. 
inspeki. 
60Bahrcnho!t.H..Patcnung 
Gtholimgiiticj -> 
Ocbcit, B., Ww. 
Heyder, Angestellt. 
Peder.'K., Arbeit. 
9tembe, W., Ingen. 
2L Bachmann. K., BuchhaU. 
Kell. A., Krastwsühr. 
— (£f)., Zigarren. 
Schmiedendorf, B.» 
techn. Äevis. 
Voigt, O.. ifut. Angest. 
Winkel. W., Borzeichn. 
i Hnpel, O., Borarb. 
Kehne, ,U.. Ingen. 
Meier, SM., Dreher. 
Philipp, A., Monteur. 
Schenk, P,^vkomotivsnhr. 
Schulz, Sl., Aiiqeilcfit. 
•<- Noiensteg 
Am Brunnen ->• 
23. 24 exisliereu nicht. 
25 Arndt, .U1., Steiufe^. 
Öicfjlcr, (£., !Pw. 
Hesse, Invalide. 
Mord', F., Ingen. 
Nichtcr, G., Ksm. 
Schulze, A., Ksm. 
^6 Aernan, F., Stadlinsp. 
Corncl, (£., Bnchhalt. 
Kinzel, G.,Kassenverwalt^ 
Matthias, H.. Angestellt. | 
Paetsch, .U“., 9teichöb. Ob. 
Suspekt. 
27 Hingst, M.. Ww. 
Krnini^.W..Behörd.Augesl 
Kollmagen, IM., Ingen. 
Kreisel, L.. Dipl. Jng. 
Mallon, 9f., kfni. Angest. 
Bollestr. 
Myrtenweg 
Bollestr. 
1—lfr erifttereir rtlchr. 
19—27 E „'Jtolnuö" Gc- 
uieinn.WohimnoSbau u 
Berwaltgsges. ut. b. H. 
(WO Ächhomstr. 5). 
VL Ulbrich, löetroalt. 
(Dieinch-Ectart'Str.75) 
19<5ischoeder,B.,Bankl)caint. 
schloff. Dr., Ob. 
Sludiendirett. T.- 
Heinze, H., Inge». T. 
Lache. N., Lehrer. 
Lange. F., Just.Sekr. i. R 
— 5ZS* Just. Angest. 
Namslanstr. 
Berliner Str. ->• 
Linie Seile. 
Gasanstalt. 
Aecluiner Clc. 
Gasanstalt. 
Sterlraber Str. -> 
Gasanstalt. 
9t c d) t c Seite. 
2—1-lcE OJcmcimtsil}. Wosjii. I 
Baugcs. (\V62, Buda- 
jjcslcr Str. 26). 
2 Backes, P.. Schmied. 
Hofmann. (£., ^intmetm. Jl2h Anklani, H., techn. stfnt 
9ieuther. G., Fräser. 
Nvnienat, H., Putzer 
Schäfer, K., Tischler inst'r 
Schmidt. E., Mechanik. 
Weichke. F., Ob. Heizer 
lOa Bade^a, F, Masd)incn- 
schlosser. 
Kloppsteck, W, Gürtler. 
Knaupe, L.. MccHamt. 
Ludwig. W., Werkzeugni 
Machtet, W. Ingen. 
Prenzlow, H-, Masd)iucn 
schlosser. 
Schinkel, P., Ncvisor. 
Sccgcrt, H., Justier. 
Wrkoe. A„ Lehrenban. 
IOIj As;mann, W., Klempner. 
Denzin, O., Arbeit. 
Diese, M.» Schlosser. 
Gossow, F-. Sleindruck. 
Kriszio,G..^ust.Wachtmi!r 
Klinisch, M., Ww. 
Nitfchtr, K., Werkzengnt. 
Vytlik, 'S., Maschi'ueirbart 
Jiank, F., 2tld;lcr. 
10c Biedermann, 9t., Werk- 
zcngm. 
Koschinöli, I., Maschinen- 
arb. 
Leite, W., Werkzengrn. 
Meierrnth, M-, Schneider 
mstr. 
Müller. F., Nundschteif. 
PurbS, ($., Krastwfnyr. 
Nrstau, C., Wächter. 
12 Bormann. S.. Belmuer. 
Garzarek. A., Nevisvr. 
Jamanfch, K.. Revisor. 
Kriiger. K., Maldjinifl. 
Lelunamt, M, Borzeichn. 
Schmidt, V., Fräser. 
Schönherr, P., Monteur. 
Zimthai, W., BansdUoff. 
12a Arndt, St., SdittfUetz. 
Bienert, F.» Arntögek. 
Bodlander,J., Werkzeug, 
schloss. 
Frenzel, H., Krastwsühr. 
Hahne. W., Schlosser. 
Könia.H., Botzrwerlsdreh 
Paczewiv M.. Fräser. 
Petsch, G,Borarb. 
Tenber, A.. Rentner. 
Llilsing, 'S., Arbeit. 
Rogge^ E.. Sanitär. 
Schniidt. (5, Arbeit. 
— K., 2!echanik. 
Schulze^ F., Klempner. 
Schntle, G-., ksm. Angcst. 
Süring. Th., AbUgöleit 
l Brandt, A., Dreher. 
Gotlsdialk. A., Schlosser 
Hciitztl, 9t„ Metallarb. 
Lück, M.. Bote. 
Schuniacher. A., Werkmstr 
6 Brannagel,W.,Majchincn 
ichloil. 
Hahik, H, Schlosser. 
Höhne, K., Bürogeh. 
Kariegus, E., Fran. 
Kielrnann, A„ Fräser. 
Kuebel, G., lrlettrik. 
Schrattenhol^. B-, 
Chronivlitliogr. 
Schnlz. W., Einricht. 
Slein, H., Schweiger. * 
8 Abel, H., Motorenschloss, 
Bryjarc;yk,;k., Maschinen 
schloss. 
Eschenbach, W.. Schlosser. 
G'ahl. K.. ^lettromont. 
KalinowLli, Th, 
Werlzengm. 
Kupil». H., Ziinii^rm. 
Micthke, B, Sdinerder. 
Sklrrattenhol;, W., 
C.yrifljctz. 
Wagner. H, Harter. 
Bredlow, 9t., Dreber. 
Gebaner, A., Schlosser 
Göltmann, G.. Mechanik 
Jorkisä), Stellin. 
Lehmann. F.. Schleiker. 
Boliu, Cf.. yicüifvr. 
Stahnke, O »Krankeupfleg 
Tliieme, K., Arbeit. 
12u Berg?dort'.H..Mechaurl 
Giese. 9t., Tischler. 
Hahn, B, Heizer. 
Hoefchen.Ä^Pojtassisla.D 
Zkühuleuz, P., Mouteur. 
Meusel, B., Tischler. 
Mühtidi, W., Maler. 
Perl, 20., Kraftwsühr. 
Scheumani', P., Kupser- 
schniied. 
14 Dobroschla.TH., Krallten 
Pfleg. 
Fiedler, A., Maschinen 
schlo's. 
Gabrie^iek. (?., Maler. 
Grnnow. Hv Arbeit. 
Müller, W., Lorzetchn. 
Richter, G., NcniUrot. 
Schneider. K., Ksnr. 
Rech, F., Kenriu. 
Seroter, W., Meister. 
14a Daukus, O., Arbeit. 
Hrmberg. W., Umwall 
Kowal.H., Werkzengdreh. 
Schlodder, (?., Postschassn. 
Tafel, (5.. Rbhn. Bedienst. 
Nhlmaun. K., Ingen 
Sa .^ilgenseld.K.. Sd)leisec Il4b Baase,9t.,Werkzenqdreh. 
Him. O.. Tischler. 
Mck'ert, H., Schlosser.^ 
Schiller. A.. Klempner. 
Schöp. H„ Jngeu. 
Schwarz. K., Maurer. 
Walter. K, Schlosser. 
i]om, L, Monteur. 
Sb Banmgart, H., 9JtetaH» 
schleif. 
Boelker, H., Werkmstr. 
Diezmann, H., Schloiser. 
Garbe, 3t., Fräser. 
Hossmann, E.. Schleife^. 
Ll. d. Kamp, F., Ma¬ 
schinenbau. 
Kluck, I., Schlosser. 1 
Niedhammer, Fv Ma« 
schinenschloss. 
Schwarz, A., HilssarV. 
8c Förster, H.. Kernmach. 
Lücke. W., Buchhalt. 
Qnast,K.. Motoreuschloss. 
RogowSki, I, Werkzeug« 
fräs. 
Cchipporeit. W., Ma 
schineueinr. 
14c Bundschuh. 23.. Technik. 
'Löhler. H., Masd)inen» 
schloss. 
Försd-ner, A., Motoren- 
schloff. 
©Istlciitaiiit, Strasrb. 
Angest. 
Liebal, E., Feinmechanik. 
Pabst, A., Zkraftwsühr. 
Schiller, H„ kfni. Äugest. 
Schmidt, G.. Ncuij. 
Sltrdc, B., Mcdjnttik. 
Baustellen. 
Beckumcr Sir. 
Enewuch, W., ijinin>erur.!2ü—58 EGenteiuniiy.Wolin. 
Grunow, W.» Werkzerrgull! Baugcs. (W62, iüubni 
Haienpusch, W., techn. 1 pesler Str. 26). 
Angest. 136 Dobroschka. M. Nevif. 
Schmidt. C, SScrf*cuc* I Horn, P.. Frl. 
schloss. ,1 Kersten, W., HatiStoaih 
■iOPfiifchcl, M„ Elektrornech, 
Probst, G., Kellner. 
Tietze, W., Pförtner. 
38 Artt 9t.. fifm. 
Bcndcleit,O..Kraskw!'nhr. 
Bolte, £>., Expedient. 
Jäschle. W., Bnchhalt. 
Mtiinolf, W., Schlosser, 
Schüler, B., Sdilosser. 
10 Hanse. A, Angestellt. 
Heer, K. A, Ksin. 
Redner, F., ksm. Angest. 
Schmuck,A., Pensionärin. 
Thoms, H., Konfektionär. 
Beilh, E., Aersich. K|m. 
42 Adler, K., Chemigr. 
Kiszmaittl, H., Brrs.Angest. 
Neitbcit, li, Pensionär. 
Schindel, (*., Ma'chincn- 
schloss. 
Tnllner. K., ksm. Bearnt. 
Wiefendt, (?., erfilofscr. 
11 Drosch, Vl., Mas:schne-d. 
Hagedoen.A.Kraktivsühr. 
Hose. M., Feininedianll. 
Krenschner, N.,frm.VUtQC!t, 
Saar, Jl„ Indien. 
Steyer, (f., ffnt. Angeit. 
Ua Btngel, N., Monteul. 
Glattcit, F., .Mislftiufülji-. 
Gotlidialk. t?., Antoichloss. 
Honold, W., EleltroIng. 
Rohde. P., ilclliiev. 
Tiede. H., Ww. 
14bHenselln.H.,Lleklromont. 
JoanovitS, A., 5lfm. 
Knoche. H., !]m. Angest. 
Mnrmann.O.Betricbslcit. 
Land'ersre.H.. Bankbeamt. 
Wucke, F., Feinmechanik. 
44c Bergcr, K.. 9tcaiittcr. 
Bieschke, tz., Banlange''t. 
Breger, H.A.,Anloschloss. 
Loels. W.» Sd)iffvic,jts. 
Stecket, (?., Sdjlosser. 
Better. A.. Erpedtent. 
41<1 Lxner. "f|ui. Angest. 
Hahne, st., Bau'aiiQCiu 
Holz. l£., Ksm. 
Kind, Uth BelnebZasstst. 
Schmidtke, v., 9ter>ij. 
Steinhältjer.M.Sd-ristsetz. 
16 Bautnert, F., Dipl. Jng. 
Drckolv, B., Äertzengm. 
Klüger, H., B. B. G. 
Zngabserttg. 
Lüvtke. W., Dreier. 
9taedel, O., HandelLm. 
Schumann.H, Bankbeamt. 
46a Dicks, A., Abnebinertt^ 
Fran;. W., Buchhalt. 
Heinze, G.. lsm. Angest. 
Kirst, 0\, Unterosftz. 
Mamack,. I.. Hauotg^gth. 
9iohn'te,n. H., ksm.Änäcst. 
46b Bochert, F.. Ob. Feldw. 
Malze, Üi3., Beis. Angest. 
Meister, K., .Msm- 
Nengtbaucr.K, Motoren» 
schloss. 
Sdiwerdtfeger, E., 
.Uleinpner. 
Zänlert, P., Werkzeugnt. 
4Gc Bremer, S., 
machtZangeli. 
Glausee, F., <5iuiicsjt. 
Lanzle, 6., Polier. 
Lemke. H., Boizcfchn. 
Mai. E., Kalkst rt. 
Rüst. G., Stettotyvistiik. 
46d Adam, Cr., !fm. Aii$tcst. 
Klarnp, 9t., Wchrin.Angeh. 
LucaS. 9t.. Chemik. 
Purwin.W.,Telegr. Bemnt 
9tunge, H., Telegr. Bau- 
handwerk. 
Spies;. A., Fräser. 
48 Barisrij, W.. Dreher. 
Bath. O, Dekoiat. 
Böhmer, A.. 9tevii. 
(kger, W.. Ksm. 
Hemker.T.,graph.Hils.:arb 
Klannnt. st., Bonbonkech. 
4Sa Brennecke, H., Ksm. 
Brückuer, E., Sd-rnied. 
(5apellmann. F., Dreher. 
Kommcr., E., Technik. 
Puchalla, A., iScrfrnilr. 
Sä)ulz. W.. Ob. Wacht- 
mstr. d. Sch. 
48b BäSkow, 9t., Schlosser. 
Brand, Dreher! 
(kgert, K.. Postschassn. 
Ilinier, ©. Dreher. 
Vertiert, <£., Kontoristin. 
Müller, W., Dreher. 
46c Förster. S, Dr. pliil. 
Grouwald, C., Schnetde.r« 
mstr. 
Kuhnt, 53, Invalide. • 
Cipkt), M.. Kim. 
Samter, V)t.. Pensionär. 
Thierfeldt. W, Monteur. 
4Stl Lan^seld, E., BcHönX 
Angest. 
Schul;.H..Wehrk,'. Angel). 
Schnmacher. 91.. Montutv. 
Tietze, I., Schristgies;. 
Weige, P.. -r-tadlasitst. 
Ziesing. E, k>m. Anyesl. 
oO Kannewischer. Cx, Ksm. 
Kastner, P, Ksnu
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.