Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

Tegel Hatzfcldtallce 
— 2478 — 
Worten 218 Teil IT 
Rechte Seite 
2 i SkjtrUaaitsa 
E <s!<tbt Berlin. 
V, Blume. HD«, Ob. Stu 
dtcnbitelL X 
SWodjef, (T-. Dreher. 
Schiller, St-, Stadtrat. 
iSotflt, W, Schulbeiz. 
-<-An der Cberrcolidnilc-^- 
t). 81 a. An der JCbrrrral 
schule 2. 
E tinp3i^er Leben'ver 
ficheruva^t©. (rieipzig) 
V Lerpzrger Sebcniüer» 
sicherung. Grundstück 
verw (Sdioncfcg Martin 
Lnlher'Str. 54). 
ß Bailljcl Slcucr 
»nspekt. T. 
Göy. F., 23cikmiir. 
Hansa Bnchhdlg^H^RauX 
Herdemeyer, fr., Ingen. 
•Vcutrich, J}U Lerw. Ob 
In'pekt. 
Mcyke. St., Bäckermstr. 
Mil'ter, 50v Arbert. 
Sch,!ia, Schlosser. 
Schnitz. O. tz.. Korre 
spond. 
Schurz, C.. GfuMenralX 
— M.. Kolonnsnfuyr. 
Getntert, W, tiebcnSmlttcl 
T. 
llllrd), Sw Rentner. 
Weihe, ??., Kfm. 28eomt 
8 Arndt, W, Stfin. 
Bartel. E., Barrkbeamt. 
Heine, H., Etudienral. 
hohler, W" Arbert. 
Äuljy, K, Lehrer. 
Lanqe, E, Büroangefk. 
Maaü. >t., Rektor. 
Viüu, W., Mußt. 
Sonneseid, tz, Asm. T. 
— Lieselotte, itolomahor. 
10 12 E. x2i'rH|sjato, N.2., Stfm 
(3hga). 
V. Gdirapcl 
Ww 
(«S W 37 Iagownr. 4) 
Decker, I.. Pennonär. 
Lotzelu'ann,W.. Werkmstr. 
(9itse. W., Werlmslr. 
Hol^häu'er, H. Berr. 
Ingen. 
Ioh-ie, (r.. 25c;JvtsiL 
Staxow, G.. fiapmbote. 
Maa8. K., ft]nu 
Mrtzicl'ke. 2., In^en a.D. 
Pfeivfei.W*/ ßopcntnftr.T. 
Re.nlü Helcne. Hauswart 
Schlax. Sladtrnspekt. 
Schnck. St, ftsm. 
Schultze, W^ inchlcr. 
IVlnch, M.. iEcrfmjlT. 
VI, xStt. 
^Zrmmennann.O.Schloffer. 
11 i a. Arekomsir. 13V 
£ Pruste^ ft, ivfin. X 
Boel, *4>, Ingen. 
Böqer. E. Linier. 
Söildicr, 'S, 3?aufßeamL 
Ohäfcr, G>, Bolner. 
Helnr, Ä„ Stadirnsp. 
Xtmdenbcig, H.» UletchS« 
angc’t. 
Mutier, 'S, Schloffcrrnsi 
Paqel?. I„ Cl>. Steuer- 
Sckc. a. D. 
Radach, E, Frau. 
Ziegler. St, Arbeit. 
■<- »Zretowstr. 
16 geh. j. Zrelorosrr. 140. 
18—SUEGtmtim. SiedlgK. 
ii. WohnungHdauges. 
iyiiLRLb. £.t W02 iiaij 
ictll'ftr. 4. 5). 
13 Hubert, St.. Bobrer. 
Kühne, W., fim. Llngefi. 
Markgraf. 25., Dauarö. 
Merer, O, Tclegr. Bau 
haudu». 
Renz. b., Derläuserirr. 
Sctiulze, 23v Antogew» 
brenn. 
Etltz, Fräser. 
Trsche, Dreher. 
Valentin. 6> Dreher. 
CO Anerson, St., Barrarö. 
i’oJhinsliut, Maschrn. 
Arb. 
Heine, Bohrer. 
Herö. Ä, Dreher. 
Äühn, ', Monteur. 
Orem 0. ArberL. 
Paple, d., Arbeit. 
Schallanva. O., VnchLruck. 
Schubert, O^evsetz. 
22 Dnkholz, H, Änktrerch. 
Bursch, Ä.. Dentife. 
Ekcke, St, MaschlN. Arv. 
^leiichsreffer, Arbert. 
Shcflci, Ä, Riäicr. 
Gatzka, L, Packer. 
Hagler, Ä., Maschrn. Arb. 
Köhler. Schuerder. 
Rau. JS^ Dreher. 
Zepke, Sieger. 
2i Frchtner, 93, Anöind. 
Jonas, P.. Pensionär. 
Kautz, 5^ Kraslvfützr. 
Lauter, VI, «elluer. 
21 Piesserkorn. W. Aücler 
Prk?<rrcS, I, Fleischer. 
Polzin, Tclegr. Bau 
hnndw. 
Steinte, A., Pcnnonäc. 
Schnrrdt. H.. Prangt. 
26 Alnck. E. Dreher. 
Bremer, E, Nangicr. 
2H)ß, tf, Arbeil. 
Geschonte, F, Dreher. 
Henjchke. >!L, Former. 
C'add, (£w Hobler, 
jtrmile. E., Werkzeugm. 
Müller, St., AuSyeb. 
Siebert.W..Rcvolo.Dreh. 
2b Dittlich, H., Dreher. 
Engeuhart, A.. Dreher. 
Guich, W.< Kellner. 
Hvlldobler, St, Dreher, 
it oll hoff, H.. Kchloffer. 
Lmdenau. E., Schleifer. 
Mädley, Mechanik. 
Mchrow, W» L>rastwsühr. 
Schmidt. flentnerin. 
2chutilcr, 2-, Malchinen- 
schloss. 
30 Barabasch. A. 
Malchinensckloss 
Cassnbe, E. Glettromonl 
Dacyer, 2tv ffm. Sängest 
^cnerhalin. St., Jngen< 
Fnhuch. G., Maichinen« 
schloss. 
Laiselbujch, K, r?rafer. 
jllotnct, Dreher. 
Munnlch, Tischler. 
Ott, P.,Maschinenschlofs 
Ricke, 2Ü. Dreher. 
User. W, Maschiiiemchloss 
Willisch. V.. Monteur. 
32 s. <l Marzahnirr. 21. 
E Alte Leip;rger LebenS 
verfichernng (Schöneba, 
Martin.Lulher'Ctr.S4) 
Erckhoff, 9L, Cb Telegr. 
Jnspekt. 
Mayr, Kfnr. 
Peters, E., 3teichSb. 
Inspekr. 
Schars, G. Mas^r. Ingen. 
Schmieder, H. Drichhalt 
Soll, St, Ingen. 
Thürme^ $4 Dreher, 
äbohilcbk. E., DiPl Jng 
Reg. Baumeister. 
•<- Äarzabnstr. 
Durclig z Lollestr. 
Hauptstraße 
fSBfihrcnb der TrnÄcgung 
umbenannt m Ält»Tegel). 
m^nerStr 
Medebacher 
Dilkestr. 
'rcatotoftr. 
Seg 
filrchgofff 
Svaudauer 
V- 
*/» 
Str. 
Htcrjtr. 
Schlotzstr. 
Parlanlagen. 
E. Herbit, P., Gastw. T 
Preis;. O., Fräser, 
la k. Knüppel, P..EigevtLm. 
Altendorf. Lehrer a.D. 
Flöter, Maria, Bäckerei T. 
X-'orfr, O« stfrn. 
Müller. Stadt'Ob. 
Sekr. a. T. 
Picumonn, O« Vernch. 
Direkt. T 
23ieqert, Sastw. T. 
E. Lrndenberg'sche Erben. 
Arntz, O., Ingen. T 
Bender, M., Prokur. T 
DilSzun. F, Strafanst. 
Jnlpekt. 
GlerSner, Sm. 
©au 6, st., Dr, D'Pl. Jng. 
Ätlufemona, ffietmefi. 
Amtm. n D. T. 
stubacki, O., Technik. 
Lrnöenberg. Eigen« 
lumeutL 
2JZatfdet F.» Technik. 
Nufteri.Ä^Flelschermstr. T. 
Papenfutz, Former. 
Pnnd,Iohanna.Eardineu. 
Sasse, (L, Buchhalterin. 
Schulz, Ww. 
Sommer. Blechlchneib. 
Tiebke, 2Rv Stud. iKätin. 
Ntpott. 9» Stud. Rat. T. 
23aIch, H., Wettbüro. 
Wcymalm.D.,Divl. 2«g 
E. Ratücke, E., Dr, 
©flentfimtiff. (Halenfee, 
Seesen« Str. 60), 
J iüdiimqoit, K., ^Tolurt)iT.jl7ji£Hochfclb. Ä.,Gastw.'s. 
Leetz, W., Technik. 
Burr. H., Prokurist. 
Eggelrng, E..Vuchhalterln 
yalk, Gastw. 
Hank-, B., Lerlret. T. 
L-artemink. Inge«. T. 
.vendewerk, Stirn. T. 
Isert, P.. Hau§n,str. 
Karge, G. tfm. Angest. 
Kilmpert. O.. Kunstmaler. 
Küster, Ww. 
Langenhagen. Ww. 
Ncnenseldr, Frau. 
Schier, F., Kfm. T. 
Schulz. P., Postschaff». 
Skerra, 5t., Zigarren T. 
Stapf, A., Dx» J-ochorjtT. 
Thamru, ff., ZtgLbeamt. 
Werbensee, Ä^llLZahn 
ntzt T. 
Weuo^Lelene.Dadeanft.'^ 
— itufcut T. 
Wolff, ißertret. 
Woller, BuchhaU. 
4 E. Aoeder, ($., 3nfl. 
Hackbarth^ A.. Tischler. 
Lbigt, P., Bertret. 
Reichert, 3L. Arbtrln. 
Sobzick, Maler. 
Snnwold. St, Schloffer. 
Wickert, O., Schleifer. 
5 E Trautwel^ Chr^ 
Tankstelle T. 
Klawonn, G., Polster T. 
Kulcnvlck.O. Reparatur T 
Remeke, Liselotte, Fische. 
SchndnagieS,A..Werkmstr. 
Schule', ÜB., Trinkhalle. 
Slratze 3->- 
6 E Werner, H„ Gig«« 
iurnenn (Nr. 32). 
Scharf, St., Dorsühr. 
Lereimgte Lichtspiele T 
7 E Schneider, Erna, 
Eigentümerin. 
8 E Müll,r'lche Erben. 
V.Svrerberg,C. Verwalt. 
(Nr. 19). 
NettungLwache v. Roten 
Kreuz T. 
Senge. E., Dw. 
Sreqmund, Arbeit. 
L'tedebacher 23eg.->- 
K—ll Äauitellen. 
U E Nieder, F..Dz.me4r 
prost. Arzt X 
Banse, Äw. 
Bartei?, H., Bertret. 
Bcarau, E» iechrr. 
^achneun T. 
Aeyer. 93., Fleischer, 
iüüichler, Oberrngeu.1'. 
yahn, Poltbetr.Asfist 
Heinsch. Ww. T 
Knobloch, H-, Schloffer. 
Prend, Büroaugest. 
Stiller. Apothek. 
Temme. H, Lehrer. 
L^alz.E.Marchrnenschloss 
Zillmanrr. 15SKnfit* 
lehrerin. 
12a E S!reder,^., ReiUier. 
Sartmaun, H., Äw. 
onrad, E^ Kfm. 
Krause, Gastwirtin. T. 
Schiniedchen. 
ivoiilori)un 
Spieß. A., Sportartik. T 
Ziekow, 21., Ww. 
Zielkk Duroangest. 
13ENieder.M^Ergentümrin 
;5r>tsch, Stubrenrat. 
Gegu;ch, 9L Holzwr. T. 
Klrmpel, St. Melkerei. 
Lcrmb oy.J^Damp sw a s ch.T 
Meyer, Töpfer. 
Richert, £)a Dr» Augen 
arzt T 
Schreiber, W. Ob. Stud. 
Direkt, a. D. T. 
Srabrock, Stvd Rat. 
Wertschat, 23., AmtSger. 
Rat. 
llEMarzaha, K., Privatier 
(Nr. 14r). 
Przyklenk, Oafto. T. 
14a E wie Nr. 14. 
Bangert. Pensionär. 
Bergmann, Ingen. 
Debler. 9L Müller. 
Marzahn, St, Prwatier. 
MöbmS. G„ Kfm. 
Mredel, O., Forstmstr. T 
Schock, ft., Pensionär. 
15 E Äülle?fche Erben. 
Müller, A., Brrvatrere. 
Pnebe, H.Kfm. T 
15a E Müller, P., Landw T. 
Knorr, P., EiShdl. 
jTutchle, L.» Renlnen'n. 
Müller, 23, Fuhrh. T. 
16 E Stadt Berlin. 
Grabow, H„ Maschinist. 
17 EBrunrk, F.,Pensionär T 
Tahinten, A, Ww. 
KalnZ. Ow Kraftwlühr. 
Lndwkg. M, Ärbtnn. 
Schmiy. W., Ww. 
Woll. d. Schneidermstr. 
t. D. 
Wilkestr. 
| Bauer. P- Schlacken T. 
v. Keyserlingk, E., Frhr> 
D»pl. 2ng. 
Krnljchinna, M., 
Pensionärin. 
Miedbrodt, C., Ob^Ingen. 
Schütz, G.. Telegr.Inspekt 
a. D. 
Wnnsdorf, Ingen. 
Uferstr. -> 
18 E Siekoio, I.. W». 
Herfe, K. Arbert. 
Zrekow, A.,vr,RechtSanw. 
u. Notar T. 
19. 20 E Marhenkel, M. 
ErgentümerrntSudende, 
Parkftr. 8). 
E Müller, F^ Eigentum. 
E Spielberg, Elisabeth, 
Gtgcnlümcrin X 
?>cUmg, F, Stadting. 
Schild £u Dr. rer. pol., 
Bollswirt T. 
Schulze, 9L, Gärtner. 
Sptelberg,K,ksm.Ansest T. 
21 E Lechner, -ä. Fabrik- 
befitzerin T. 
Hannae jun., Frdr. 
Treibriemenfbrü T 
Cisenhanrmerweg -> 
Kirche. 
22 E. Vahn. P.. Rektor T. 
Br« nbtF> Fleiichermstr. 
a D. 
tsrefe. Offizier T. 
Noltze, 9L, Lw. 
Schubert, F» Grundst. 
Malt. T. 
Witte, vr- Kfm. 
Pfarrhaus. 
E ^vangel. Kirchenge¬ 
meinde Teqel. 
Küche, F.. Kirchendien. 
Künerer u. Rendantur T. 
Palmedo, K. Dr, pbll., 
Pfarrer T. 
Tranb, L., Divkoniffe.^ 
Waegeinauii.L Dlakonrsse 
: E wre Nr. 22a. 
Christlicher Derem itmget 
Man tcr. 
Wanninq, M, Gartenarb 
«<- Krrchgasse->- 
24 E Äuerbach, C.. Apo¬ 
theker (X 65, Müller- 
ftratze 152). 
Brnnlow, M., Ww. 
Harder, 19L Schleifer. 
Meier, E. Ob. Wacht» 
mstr. d. Sch. 
Dablke, 3., Ww. 
23 E Scholz^Eigentumrin. 
Bigalte. L. Reederei T. 
Bnye. 6. Divl. Jng. 
TelleZtat,LUS!ranenrein. 
Falkenha^en, Rentner 
— W., Dreyer. 
Gerhardt, E, Näherin. 
Griebenow. R. Euiricht 
Gulow,L,Stra8enb.Führ. 
Iahn, A, väbl. Singest 
Iobke, A, Frau. 
Kindervater.P, Konditor 
Kowalski, 3l.» Bügler. 
Krusernark, W.. Pensionär 
Lange, P., Arbeit. 
Maas, L. Stjil. Jng. T. 
Niese & Co^Huhuerslersch 
brühwürfelibrk. X 
Nacrbe, H. 2nq. 
Rerchelt, I., Ei,eu X 
Scheel. St. Ww. 
Schmidt, 91, Pachierin. 
Schönrock, O., Tapez. 
Standtke, G.. Ww. 
Steinfurt, A., Ww. 
Strehlow, A, Botenfr. 
Boigt. Lehrer. 
Weruick, W, Ernncht. 
26 E Zrekow, F.. Lehrer 
(Lronradshoke). 
Gatz. I.. bewerbe Ob. 
Lehrer. 
Mark-, £>., Pförtner. 
Scherl, H, Arbeit. 
Thiele, K» Bemalt. Sekr 
27 E Spethmann. L't, 
Eigentümerin 
(342, Kösterdamm 18). 
V. Schulte, F., ttjra. 
Arlt, Ov Jngtir. 
Baumgarten, Tb^ Ww. 
Bellrng, F., Arbeit. 
Blum, L, Stenotypistin. 
Brodmonn, Kunigunde, 
Ta balwr. X 
Sulla, E., Dreher. 
Freiberg, M. Ww. 
Gabriel, Gemeirrbearb. 
Gensch. Sleucrberat.I 
Gotlichalk, Rangrer» 
aufieh. 
Gntschow, H. Frau. 
Iahn, P, Polier. 
Just. H., Just. ütieemL 
a.D. 
KolVe. Direkt. 
Klich, Schristsetz. 
Knebel, M.. Dw. 
Koepp, B„ Arbeit. 
Müllerke^ 9U Arbeit. 
27 Reimann. W. Jngerr. 
Nl^henburg, F., tönflro. 
Schulte, F., Derwaltnng. 
Schumann. A>, Äw. 
Sieberl. SL Ww. 
Stahlkops. H, Berslch. 
Beamt. X 
— Leopoldine, NähstubeX 
Wahn'chaffeM., Schlosser. 
Walter, R., Schlosser. 
Wille, 31^ Kfm. 
Zoschke.E^ Lotonrotivführ. 
a D. 
23 E ZühlLdorf, M^Cigeu- 
tfunnn. 
BaronS, Arblrln. 
Bärwald, A., Hohlbohr. 
— S, Dreher 
Behnisch. H-. Lehrer X 
Bernhards I.. ksm.Augest 
BSHm. A.. Dreher. 
Aolchke, Aw Bäckerei X 
— (‘ondclSvcrtrct X 
Grabach, E., Mitfit. 
Harndt, Bohrer. 
John, K, Dreher, 
flemmfo, HaudelSfr. 
Kiffner, Irma. Matz» 
jchneiderei X 
— URW K'm.X 
Kock. H. Schlosser. 
Krrehn.F^ Telegr-Jnfpekt. 
Krone, Ov ctjuu 
Letz. K^ Berw. Asfifl. a. D 
Lindmeyer, Emma. 
Obst u. Gemüse 
Merer, HH Geme»ndearb. 
Merster, I., Kranführ. 
Müller, L» Bohrer. 
Nachtigall, W,ttra'twde> 
gleit. 
Neander, E, TtdirL 
Ott. St, Eartenpsteg. 
.'llermann. B^ Milch X 
Rernartz, H., Ww. 
Nrchter. SK„ Werkzeugm. 
Siegmund. H., Dreher. 
Weyran. R., Pensionär. 
Welz. 91, Ingen. 
Wo In# A- Handelsvertret. 
29 !. a. MedebacherWeg27. 
E Äolff, Fv Kpn. 
Bondecki, F, Ga,iw X 
Hennig, F.. Teleqr. 
Joellenbeck, E^ Ingen. 
Kerkow, Konrckk.a.D 
Kitte!. F., Ww. 
Loefchuer.H.. Prokarisi X 
Schlrepdack,K,C6crmg.X 
Wolff, F, Kfm. 
Woltmann. C, Arbtun. 
k- Medebacher Weg 
30 £start,tv.»(£incntutnemi 
(Brunotoftr. 01 b.^rnz) 
V. v>tuf. W. Verwalt. 
(^tuRO'oitr. Öl). 
Arndt, tz, tfm. Änqcst 
Christopb R. Mechanik, 
br'cher, 51cro:i)Dt|Un. 
Großer. R, llhrmach 
Hadicke, 21., Arbeit. 
Hencke, E^ sladt. Angest. 
Horn, H., Friseur. 
Hübner, Stm Sersen. 
Kietzlrng. Gastw. X 
Klergk. E., Ww. 
Lobmann. 2., Frau 
Möifntgcr.Rta.itonntüren. 
Schakow, C., Maurer. 
Schätz, P.. Ww. 
Sellmanrr, G.. Zeichner. 
Sommerfeld, O. Straßb. 
Ansseh. a. D. 
Sprank, N., Schloffer. 
Stolle. F. Lauingen. X 
Mansche. E, Kontonsttn. 
Zaps, R., Zigarren X 
31 E Wende. K, Friseiirmstr 
de Flije, H., Bootsbau. 
Fröhlich, xv 2li6trtiL 
Palme, W..Bersich Äugest 
32 E Pick, Geschw, Eigeu- 
tumrm. (Dtc56cit). 
V. Kiamer, Berwalt. 
(Hrrichgarlerr. WormS« 
Luternr 1 
Blaesiq, St, Minisr. Rat. 
Lotz. A . llhrrn. 
N recke. A, tiloumftc. 
Pmoff, W„ Buchhalt. 
Rost, Q, Amtm 
Schmidl, 0^ StoiUngen. 
Schulze'Schwanebrngger. 
O, Zivil,ngen. 
Ticheppan, F^Holz J. 
Walter, H., Pr,vatrere. 
Weber, St.. Postaisist. 
34 E Späth'iche Erben. 
Klatt.F.Or, Zahnarzt? 
Kuttlg, R, Autojchloss. 
Späth, G. -Schornstein 
feginstc. X 
— 9JL, Kran. 
—\jun„9R, Schornstemfeg. 
Mstr. 
«<• TreSkowstr. *>• 
3j E Barsche Erben. 
U, Botz, P., Werkmstr. 
(Nbä Gencktstr. 4t). 
Fnebticb, L., Arbtrrn. 
Glrem, 9L, Schneiderei X 
Härile, F, Schlosser. 
Kahl, 9t., Stratzenb. 
Schaffn. 
Ktent, E^ Zigarre«. 
Mahrau. H., Monteur. 
NehlS, Ä., Bohrer. 
Obiqt, E., Bäcker. 
36 E Becker. 0„ Pensionär. 
^aczkowSlr. Kon¬ 
ditorei X 
Köhler, H, Hengeh. 
Krochmalmck. A. Ww. 
Lahn, P„ Vortier. 
März. O., ftolomaltor. 7 
Marx. O, Jng. 
Solomvu, W^. techn. 
Reg. Anjpekt. 
Sessel» Ä. Hebammen« 
schweft. 
SpreS, P- Dertret. X 
Walter, K, Blumen X 
3Ga E Jaczkowstr. Gv Kon 
drtor (Nr. 36). 
Busse, E^ Knnttstopferin 
Hariuranu. K., Kfm. X 
Hirsch, (r„ Pottrusp. X 
2rgaug. W., Nerchsb. 
Ass.ll. 
Kancr, C.. Reuleuempf. 
— E, Zigarren. 
Lepprn, W., Pol. Beamt. 
Paulu-, H.Stadisekretarin 
Rabsch. L'.. Berr. Jnaen 
Völkischer Beobacht. X 
37 ). a. Berlmer Str. l. 
E Schnlze'iche Erben. 
Abraham, E.» Pol.Beamt. 
a T. 
Reinhardt. W, Ingen. 
;>fllmcro, SL Waftw. L 
25crlmcr Str. 
Engelking. W, Dipl. 
Ob. 2ng 
Guthmanii,R,Dr^ Dipl. 
Jng. 
Herniug. C., Dipl. Kfm. 
Herrmann, Dr, 
Zahnarzt X 
Hnnemohr. M., Siudieit* 
rätm. 
Laegel.E^ Dr,Rech!sanw 
Richter, W, Dr. Sluö. 
Sitten- 
Cchmrdt, B., Prokur. X 
Werner, Lrchtfpiele X 
Widdecke, M., Drpl. üng 
Direkt. X 
13 E Waller, H^ Rentiere. 
Bruno», tz^Ctadtamtm. 
Gohdes^ Änua, Gastw. X 
Lensel, Alice. Putzgesch. 
Jahr. O* RbtIrNvekt.X 
Lange; A., Revis. Helf. 
Havelnrüllerwcg 
Bvllettr. 
1 geb. Bollesrr. 40. 
2—21 E„Roland"GemekNN 
Wo'juaiutbau» u. Per 
waltgsges. m. b. H. 
(Berlin). 
V.Meyer, H.» Verwalt. 
(Bolleitr. 24). 
2 Bordel, F, Sekr. 
Drew-, st., Schloffer. 
Wollschals, W, Lehrer. 
Hast, <j, Stetster. 
Knabe, it, Po'tmspekt. 7 
Kuer-, W, *r*pl. )ng 
3 Grehler, H., Kfm. 
Haienbetn, M„ Tischler. 
Sckmrdt, O. Init.Sekr. 
Schubert, P.. Ob. Feaer- 
wehrnr. a. D. 
Spr.igler, I.. Ingen. 
Volker. I, Kfm. 
4—8 citflierctt nrcht. 
Ant Brunnen 
9 Döliirg, A., Dw. 
Knape, M. Pensionärin. 
Kubnert. H.. Kfm 
Nieder. A^Rohrmstr.X 
Qnaliy. Red. Sekr. 
Weubf, St* Ingen. X 
10 Banrn, L. Ww. 
Daske. M, Pol. Rechn. 
gicuif. 
Gcusste. Werkmstr. 
Koch. Av Belr. Beamt. 
Krüger. G. Dreher. 
R»)eru, P.Strtnb Sch L9L 
11 Berc;, Si, Kfm. 
Frschouber, 9BV Ww. 
Hrednch, It, Elettromont. 
(Sisscl, 5t, Ingen. 
Jerchow, VL, f^m. Augefi. 
Labndda. H. Beamt. 
11 Reruhardt, O. «btlgSlert. 
Weder.O^Brandmür.a.D 
Vronowsk^ Weichen» 
stell. 
<- Rol-rbrnuner 6b. 
12 Sltbrecht,P.,Kraftw.Führ. 
fabtan, Bv Ing'll. 
errmann. Frau. 
Koerber, R, Ingen. 
Kruzer, SL, Kfm. 
12 Metnde, F, Buchdruck. 
Müller. W. Ingen. 
Murmnhardt, M, Stadt- 
,ekr. 
Richter, Dr. pbiL 
Geolog. 
Nuntschke, C., Tarifeur. 
Werder, Pv Schlosser. 
13 Brener.S- Dipl. Kfm.X 
Bnffe. W, BerusSfchul- 
direkt. 
Hosmann. Dipl..Ing 
Müller. Th., Ww. 
Schneider, CL Ingen. 
Steinbach- R, Ingen. 
U Kott. Ingen. 
Müller, W^ PennonLr. 
Neumann, K., Pol. Mftr. 
Sahm.^.. Dankbeamt. 
Westhof. K„ Buchdruck. 
Wolf. H., Ingen. 
15 Bahren-, H., Reg. Ban« 
rneistr. 
Habicht, A^ Bertret. X 
Hamvkch, R., Ingen. X 
Prüffrna, 8.. Ingen. 
Wille. W-, ^anfangest 
16 Laub^ H., Technil. 
Mel;er. H„ kfm. Beamt. 
Müller. F, Ba.rkbeamt. 
Schnlzendors, H.. Maler. 
Sterrrberg, R., Kfm. X 
HSzkurat. p. Pensionär. 
l7Brrndel.W.Berwalt.Sekr. 
Heffelbarth. P^ Rbk. 
In'pelt. t. R. 
Kade. I, Werkmstr. 
Porth, H., Banlbeamt. 
Risse. R. Banlbeamt. 
Weidrg. W. Ingen 
18 Astmann, Kv Bankbeant. 
Mofchiter, I, Schrrstfetz. 
Nonner, St., Bürovorsteh. 
Paner, E^ Masrbinenfetz. 
Psi^ner, W^ Magaz. 
In'pekt. R. 
Tanncrt. E. siädl. Angest. 
19 Brandt. S„ ksm.Beamt. 
Heck, E» Ww 
Hendel. D., Dipl. Ksm. 
Vehmaim. Zollmspeli. 
Masdorff. K^ Stenertnsp. 
Wrlke, P., Sleuermfpelt. 
20 Epinger, A., Lehrer. 
Grugei, P, Stadt Ob. 
In'pekt. 
Hein. St^ Pol Beamt. 
Nenschaeier, O., Oder- 
uiqeiL 
Tisch. H.. Ww. 
Wemrcke,B.Reg u Schul- 
tat a. D. 
21 Köhn, Ph., Architekt. 
Nörenberg, P, Psnrrer 
a. D. 
Cpaita, E.. Ksm. 
Sikck, C. Maschmenmsir. 
Staar. Steuennsvett. 
Staiger-Eeröbacher, C, 
Schriftstellerin X 
Siede. G, Ingen. 
Wein, Emma, Mrlck T 
Tile-Brngge-Weg 
LZahnqclande 
«<- Bollestr. ->■ 
An der Heide 
Tile-Drügge»We^ 
1—12 E Stadt Berlm. 
Adomeit, P„ Lehrer. 
RreLlan!», 91, Schlosser. 
Fnednch-.W, Rotation?« 
üib. 
Meyer. E. Reninerrn. 
Fleischhauer, H., Modell¬ 
tischler. 
Daberkow, K.,Ob. Sekr. 
Wein, O» Lehrer. 
■<- Kehrwreder 
Zentner. R., Former. 
Martrn, O. Fachlehr. 
Harmuth, K., Kontrolleur. 
10 Borqr. P.. Buchhalt. 
11 Weacmann, M, Korbm.- 
nislr. 
12 Moter, I, Dr, Prof. 
Itle>Sntgoc*Seg 
Hermsdorfer 
Damm 
f. HermSdorf. 
Hermsdorfer Str. 
(Während &. Drucklegung 
umbenannt m Wmdmamrs* 
lufter Damm). 
Linke Seite. 
Schloßstr. ->• 
L3 f. a. Schlotzflr. L 
E Staschke^O.» Kfrn. 
Lehm. Uhrm. 
Füllaraf,W., Telep^ouist. 
Garlreb. Rw Ksm. X 
Klein. %. Zrqarremnach. 
Künzel. W. Schlosser. 
Molltlor, tz., Schiffsosfiz.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.