Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

— 2474 
Norden 214 Teil IV 
** 
»H 
H E Oewzf, 29, Auch« 
brnderinstr. 
Wilttg, E, Backmstr. 
13 E Decker. !ti„ AsphaU 
Gefch 
Braun, <S, Ww 
15 E Ämiilc,2.VPoslsdjfl!Üt 
Kniffle Pensionär. 
Strozyk, F, Schlosser 
öctlcr, E, Schnetd s. D 
Weidmann, A., Ingen. 
Wi EStere, 2l.,Renticr 
Joergenö, <?. H.,Zwittrig 
Basilinrweg 
17 E Hcrrmamt W, Ob. 
Postrctr a D. 
19 E fcipmnicr, Maria, 23 w 
Gebhard, I, Schleife:. 
<2tncfd)c,it, Dr, Geologie 
21 E Knittel, H, PenNonür. 
2J E Wcntzke, E, Bank. 
beamt. a. D. 
^nhl, \t, Technik. 
25 E alifdjcioMi, 2t, Just. 
B, rtiut 
Jin,er, O, !fm Ssuqcit 
27 £ i'atolitTi, UN., Maurer 
Zinnnermanii, K, Bade- 
izifir. 
20 geh z Mvorweg 95. 
•<- Moorweg 
31—J5 geh. z. Moorweg 94 
hechle Serie 
2 EUnger, F, Po,tainst. 
Kuban, A., Kraftw. Fuhr. 
Schroeder-Lenzig, Th, 
Ww. 
Si<f), C, Arbeit 
4 £ Anders, N, Finanzsetr 
Engelbert, P., Dreher. 
G E Barthel, H., Hochb. 
Suofüfjr. 
6 E jtoziot, a?„ 27crk- 
zengm. 
10 E Komtzer, J.Küiter. 
Kirchner, P, ^ollsekr. 
Konrtzer, H, Tischler. 
12 ETotkZdorf,J.,Trschler.1' 
Biskup, Ä. Zeichner 
Englisch, G, Mechanik. 
14 E Malnkr, I.. Postaffrst 
GanS, G, itfm. 
DesideriuLweg ->• 
Jhrdjplin. 
2lgalhenweg 
20 E Mun;linger. IS„ 
Beniner. 
Biufo», 5t., Maschinen» 
schloff. 
MtctS, 2s, Stv. 
Müller, 2. fsw BeamI 
22 Bnintelle. 
24 E Pslniiim,2l,Maschinen 
ict 
IeLle, K, ksm. Angcst. 
20 E Jantzeu, F,Fern;prech 
gehtlnn. 
Etcmfraud, W., Siynrkcd. 
28 E Klinke, A, Ksm. 
30 E Birkhahn. St., Krast 
Wagensuhr. 
RcieziiF, 2(, Monieur 
32 E usltobl, B., Lehrer. 
Lüllwly, E, Filtalleiterm. 
31 E Schöneich, A, Ksm 
Eschünerch,C..Pensionar. 
Moorweg ->■ 
36 Banstelle. 
Flies; 
Borkcner Weg. 
Ciedlq Waldidyll. 
Btllcrbeckrr 28eg 
Linke Seite. 
1 geh ^ BillerbeckerWeglM 
3 E Malcherek,M,Rennter 
5 ttifluftrlle. 
7 E ungenannt, 
ü £ Röhr, Ll, Maurer. 
11.13 Baustellen. 
15 E Douns Kret3> 
banmstr. L N. 
Ajcheberger Weg ^ 
17—21 Banstellen. 
23 E Schröder, H, Dersich 
Angest. 
25 E Werchert,J..2nvLlrde. 
27 E Noack.L, Buchhalterin 
29 E Möbttls, 4-*., Maurer 
Schaumburg, 21., Ifin. 
Änqest. 
31 Baustelle. 
33 E Gronde, M., Zug. 
Gronde, C, Saumftc. a.D. 
35 E Strauch, A, Uhrrn. . 
Älowschcwsli, 23w Zrm» 
merer. 
Derdohler. 22tg 
30 Baustelle. 
Rechte Seite. 
2 Varzclle. 
4 E Haafe, <?^ Bersich 
Deanlt. 
Rosemann, tz., Technik 
6 E Klemmer, H., Telegr. 
Cekretari». 
ßitnv A, Maurer. 
Wejthoff. Zu Frau. 
8 Parzelle. 
10 E Liese, €>„ Öitstciu 
Lrese, Lorzerchn. 
12 E Schmidt, tkigcll 
luut. 
Maeioffok.P, Ä,es;cruarb 
11 E Elirenseld. M.CUatzli. 
Schaffn 
10 ESchllttdt,K.Ek§entülu 
Aschebcrgcr X5cq 
18 EHauLbalk.P.Snuiiuret 
E HanSl'all, Ty,Sci!en 
20 E Hellwig, W., «fm. 
22 E Waldow, L, fttstit. 
21 E Hin;, 91., Postseir 
26 E Slcitgcl, Pv Belr. 
Lngcn 
28 E Lndike,K,Belric8Llclt 
Krngerkc, H, SchurniNr 
30 E RcutOolh, 91., Schopit 
3JE.5emnch,y. Werlzeugrn. 
Äattkel, siU, üacfici. 
Ji E Greiner, D, Eigen 
tilmerlN. (Bln.) 
E Hanneinann, B, 
Werkzruqm. 
Lannemann, 2(., Reniner 
-<r Werdolilcr Weg ->* 
30. JS BattiieUen. 
tycrfL -> 
JmBrachfcldwinkcl 
j. Strassen 134, 133 u. 1 jO 
Brcckcrfeldcr Pfad. 
(Siedlq 22öli>i&tjsl). 
«<- Äscheverger ibScg -> 
Sink c Seite. 
1 Dausteile. 
-k EHabekost, K., Stereotyp 
5 Vansielle. 
7 E Men,cl. N, Brand« 
msti. i. R. 
0 E Statuts, i'f, Postasnst 
11 E 91thch, A, Fleiichsr 
Ij E Lanbich, G., Eigen- 
tümcniu 
ECmtBsch,S,TZciid>iueit 
schlos«. 
15 Baustelle. 
17 E Manthey. K., Radio T 
IV E Elppcl, 5, gstbitLT 
Rechte Seite. 
2 E Puyle,Em>lr^. Farben 
PeterS, G, Maler. 
Putzte, N., Maler mstr 
4 E Peter, P. Hfm. 
Grabe, VJL Rei tner. 
Peter, A, Ww. 
— S, 51« m. 
6 ParuUe 
8 E Menzel, 9t, Emrlcht. 
10 E HrabowZki, 1L, Ww 
GraLowNt, F, Maurer. 
— O, Zimlnerrn. 
Mmitet, ©, Former. 
12 E tzallbaucr, Ll, Eigen' 
iftmcrir T. 
Hallbauer, 3)1, Maler. 
14 E Wei 8ner,A,Han del-m 
16 E Gtttzmann,§ ,Mflferci 
geh. 
Schindler, E, Revilor. 
19 E Schrrltze. N., Angertettt 
Werdohler. Weg 
Breiter Weg. 
t. Kamenrr Weg 
Am Brünne» 
Rosensteg -> 
■<- Kehrwieder -> 
l—22 c. Stadt Berlin. 
1 Horrnq,E, SlrchHekt. 1°. 
Kornblume, H, Drekier. 
J MoSlchner, W, Bäcker» 
instr. T. 
Seidel, W., Schlosser. 
•i Pagels, K., Handlgsgeh. 
" PagelS, Expedient. 
(i Bandow, F, Slukkakeur. 
Burezyneli, F, Elektrik 
Seeberg. Jolantha, 
Maffagerttflürrt. 
— K., Bademstr. 
7 Krackte, Ilrbert 
Rätter, .6» Lehrer a. D. 
v Strey, P, Lagervenvalt 
10 Mugäelbeiq, E.,Kalkulat 
1.1 Borchardt, M., Schlosser 
Jakrsci', Ersendreh. 
12 Koppe, Nr, Ww. 
— 23., Maschrnenschloff. 
13 Trrebler, St., Strafanst. 
Hauptwochtrristr. 
U Klein, I. Rentner, 
lo kannte, R., Gärtner. 
Mroseck, ^ Hauptwacht. 
instr. d. Scy. 
16 Hoffmann, H., Bank- 
buchhatt. 
Sträub, H., Magistr. 
Angelt 
-<• Havelmüllerweg ->» 
E- Lndustnebahil ->* 
7 tzoffmann, ?l.. Pensionär 
Höhne, M, Jrmmerpol. 
17 Mrj, ff., Pensionär. 
Paulik, K, Dre6)sler. 
18 Dürr, K, Schlosser. 
— W. Schlosser 
Radnnz, Th, Rentner. 
Rathsak, F., Angestellt 
19 Bnchholz,H., Töpfer, 
flügge, A, Postschalsn 
Lanoalm.A^Fahrstuhlsusir 
Orth, I. Malchinenschloff 
20 Borchert, H., Holzsall 
Hering, (it„ Lerknnjeriu 
— H., GejchästögelrilsiN. 
— t», Kenelfchmred. 
Karl, N., Dreher. 
Michail, 2l, Drechsler 
Schassrrn, B, Schneider 
msti. 
Scherff. 2'., Maurer. 
Werchert. W. Holzsall. 
21 Bndweg, B., ircifeitcin 
Hrlle, A. Schlosser. 
Laster, K., tochlofier. 
Rose, E, Packer. 
22 Behr, K., Drechsler 
Dreitbach, K., Maschine i 
schloff. 
Fergöe, H, Buchbrnd 
Greru, L, Jrwalrde. 
2J E Romminger, K., 
Sind. Direkt. T. 
«<- Myrtenweg 
Rosensteg 
Brunowplatz 
(Schmuckplah) 
Brunowstr. ->• 
Medebacher Weg 
Brunowstraßc 
Ludwig Brnnow, 
Pnvatrer, 
0. 24. 7. 1874—4. 2. 1903 
ÄlmtSvorsteh. v Tegel 
M. 
Dnvdekc 
flm 
bamcr 
KrrKqasse 
Elktnhammerweg 
Bnddestr. 
l exrstrert nicht 
• Am Bahnhofplatz 
2.3s. a. SlmBahnhofplah4. 
E Zernrckow, 2l., Ob. 
Stadtaminr. 
(Schlieperrtr. 311 
V.Jahn, E., Ww. 
Grasf, O., Reichsb. 
Bedienst. 
Tusy, I.. Trschlermstr. T 
Hoffmann, R, Schneider- 
mstr. 
Iahn, E., Ww. 
Kranrm, 28., Kartersühr. 
Müller, E., Dreher. 
— K, Kalkulator. 
Petran, R, Elektromont 
Schmrtt, Dt.. Ww. 
Sommer, G., Dertret. 
StrohbachLr., ksm Angeit. 
Wagner, Schloffer. 
4 EDreier.E.Ergentümenn. 
E Machemehl, 33, 
Ergentümenn. 
E Nieke, A, Eiflcnihmeii« 
(Hauptstr. 93). 
Borchardt, E, Bauarb. 
Dörltng, A., Monteur, 
^rrede, H^ Schlaffer 
Göbel. G., Pensionär. 
Lück, K, Pensionär. 
Mrerke, H., Porzellanwr. 
Hernimmt, F.. Kontroll. 
Naötke, 28, Maltgeh. 
Schönberg. P. Ksm. 
— Paultue, Serfen. 
Semf. W., Drechsler. 
Sleinborn, P., ksm Angest 
Wünsche, O.. Chenitgr. 
5 E Löffler, P, Ksm. 
(Hohenitein-Ernstthal). 
V. Riiit, K.. Arbett. 
Balghetn, H, Schnrelzer 
Kliffe G, Peiiiionar 
Fähnle, C5, 20w. 
Freigang. Ll, Renten« 
empfgmr. 
Gebhardt, Ch, Telegr. 
Sekretärin a. D. 
Jahnke, O, Heizer. 
Knnppel, M., Frau. 
Krebs, . Maurer. 
Kntrl, F, Zigarren. 
Liltz. E. .Ennicht 
Müller, R/Arbeit. 
Rautenberg. W, 
Maschlnenschloff 
Schlutt, £>, Matchinttt' 
wärt 
Schrammböhmer, H, 
Gelderheb. 
Schulz.K.,Straßen8.Fuhr 
Seeger, Ä, Rrntenempf 
Spiller, G., Gemeindearb 
Stobbe,K.Motorenschloff 
Thncmer, fi, Prwalrer. 
0 ELndwig.Ä,Stadtm'pekl 
i. R T. 
AnyzonLli, F, Arbtrm 
Baumert. H, Dreher. 
Bergü, E, B»w 
Bethge, G, Schlosser. 
Blümke,2l, Finanz Sekr 
Brettschnetder,W, Former 
$Dift6crm?r, A, Berfich. 
Jnspekt a D 
Feit. H, Reichst». Ob. 
Schassn. 
Franke, LZ, 'JBcrTmftr. 
Älienke, tz, Milch T. 
Gnieda, O, Arbetk 
Herrniann, 2l,2lrbtrm. 
Marsckall, G, Werkinstr 
Menzel, A, Ww 
Schnitze, Stadtruspekt 
Seeliger, F, Regrstrat. 
Trettin, E., Ww. 
Warnung. H., Schloffer. 
7 £ Schröder, M., Ww. 
Beetz, E., Kontorntin. 
Beruert, P., Dreher. 
Braun, H, Schlosser. 
Gehrmailii. W, Schlosser 
Heimke, R, Lebrec T. 
Öctfc, K, Arbeit. 
Hinze, G. Pensionär. 
Kemiliy, Ww 
Kohlstruck, 21.. Ksm T. 
Lübke, H. Rbhn. Jnspekt 
Poppendirk, P., Arbeit. 
Ran, O., Schloffer. 
Schetdiek. H, Maurer. 
Serfert, A, Architekt. 
Trojchke, H, Lehrerin 
Wutendors, H.. 2lrbert. 
8 E Schenk, Eigen* 
tümerln. 
De^choren, 23., Psarrer 
Cze'kalZkr, E, Ksni 
Dannekel.M..Nerkäuscrrn 
Etzold, E, Verkäuferin. 
Freche, A, Butter T. 
Grass, W, PhotohaiiS 
Kluiger, (?, Verkanserin. 
KondzielewSkk, L., 
Werkmstr. 
Kraule, A, Arbtrin. 
Langer. P, Kernrn. 
Lehmann.L., Drjur.,K[m 
Mrencke, W, 2lrbeit. 
Paetzold, Marta, Seifen 
Rottke, M^ Pensionär. 
Rupprecht, H,Werkzengm. 
Schmidt, H, Rentner. 
SchwiderStk, Schloffer. 
Stark, I., Pol. Sekr. a.D 
Wieland, B., Chirurg.Ju» 
strumente T. 
Ziefettherrne, W, Monteur. 
Zimmer, 9t., Strasamt. 
Ob. Wachtmstr. 
9 f. o. Berliner Str. 92. 
E Petras, H, Eigentum 
Dauer, G, Dastw. T. 
Bösenberg, Just. Beamt. 
Gehrmann, I, Rentner. 
Krrcke, Geschw, Konsitur 
Kula, M, Obst 
Liedke, E, Pensionärin. 
Milduer.A., Pensionärin. 
Pseffer.J., Versich.Beamt. 
Berliner Str. ->• 
10 \. a Berlrner Str. 11. 
E Engelke, H., Zimmer- 
mstr. (KouradLhöhe). 
Busacker, Arbeit. 
Döll, F, Hobler. 
Dullick, W„ Dentist T 
Engel, K., Revisor. 
Loesrr & Wolff G. m. B. H. 
Lüdcke, I, Srscvhdl T. 
Metscher^ I, Pol.Beamt. 
Nowickl, F., Jugen. T. 
Toebe, (?, Brot. 
It £ Weidlich, W..Ksin. 
Haberland, P., Stadr 
Jnspekt. 
Hälner, E., Frau. 
Hamann, F.. Frlialleit. 
Mahnkops, Architekt. 
Nickel, 25., Blumen T 
Neichelt, 52., Frau. 
Nißniann, E., Slftu» T. 
12. 1J. 14. Kichlcnplay. 
E Meierei Tegel- 
Reiilickends. G. m. b. H 
(Xt 42\ 
Marter, W, Kohlen. 
15 £ KmiUci,WM Eigentum 
Ahrrna, S, Kontoristin. 
Apselvaum, E, Llrbeit. 
Döriug. 5, Schweißer. 
Fmke. E.Fr^enr 
Tadow. F., Pensionär 
GaicloSkl. I, Nenlncrin 
Saschke, P, Reichöb.Arb 
uuckel, K., jlfnt 
Kaiser, R, Falzer. 
Karbstein, O., Tischler. 
Krambeer,W^ Rbhn. 
Beamt. 
Kranse, W., Rentner. 
Kreid, I, Stenotyptstiii 
Krninnom, C., Maurer. 
Lachnet, M. Renten» 
einpsängerrn. 
Lehman», R, Kutscher. 
Löscher, H* Kim. 
Nehls, IVi, Frau. 
Otto, Av Pensionär. 
PreSli, K, Drogist. 
Reich, 21., Kfrn. 
Schnlz, F , Zigarren T. 
— H, Schlosser. 
Seeh, R, Molkereröes. 
Vredt, K, Frau. 
IG E Drösiler, lr., Maler 
meister. T. 
Bahr, O., Milchhbl. T. 
Döhn, O. BDG.Schaffn. 
Braun, A, Jnstallau 
Drössler, C. MalcrctT. 
Fiermg.G.,Strabbschapn. 
Genzow, W, Monteur 
Godehardt, P., Gasnlstr 
Haenelt, M, Dreher. 
Llndner, A, ksm. Angest. 
Maab, ti, 2lufwärterin 
Papenfutz, St, Schuhm. 
Pcatt, §k, Wachter. 
Schmidt, F,Rentenemps 
Schönling, R.. Ob. Post- 
schaffn. 
Wiegand, Th., Pensionär. 
Wnntke, M, Schrrttsev 
17 s. a. Treskowür. 23 24. 
£ Müller'iche Erben. 
V. Stegeniann, L, Frau. 
Albrn, B, Ww. 
Biite, I, Pensionär. 
ForLberg, Ä., Just. Sekr. 
a. D 
®ol$c, 6, Ksttdrior. 
tzausotti.r, H, Schloffer 
Henning, K, Lerhbi.cherer 
Jullnq G.. Berlret. 
Juugnick, E, Ww 
MartS, B, Modetlrrschl. 
Paatich, Ch, Ww. 
Scheut, H, Ww 
Schwahn, H, Bäckerei. 
Wolff, H, Ww 
Zieme». A, Schristsetz. 
Treskowstr. ->* 
18 t. a. TreZkowstr. 10. 
E We»oke, Eigen- 
tünictm ('»lauen;. 
Beator, E» Lackierer. 
Conrad, W, Htlföwacht. 
mstr. 
Gwcst, A, 23lo. 
Giese, 25, Feuerwehr«!. 
a. 2. 
©ron, B, Schloffer. 
Hell, Pm Werkmstr. 
Hottz, Ev Beamt a. D T. 
Kroncr, «5, Stadlassift. 
Knnkel, O, Dreher, 
fiteste, G» Schnhmmstr. 
Rakow, fy, Pensionär. 
19 E wie 9lr. LO 
ffictlsuu G, Fel. 
Kotschtr, A, Werknisir. 
tenschel, W, Hegemstr. 
rn-mann, R, Arbtrrn. 
Kanneqreßer, C., Ww. 
Klaar.^.,Maschinenschl0ss. 
Kleindick, §., Werkmstr. 
Krüger, S, Postbeaint. 
Pfeffer, G, Heizer. 
Rebentisch,S.,Pr,vatiere.^ 
Schneider, E., 2lrbert. 
Vogel. A, Ringdreh. 
20EKtttnder,M^ vw.Rcchn. 
Rat. X 
Ceinowa, B., Kntschrr. 
Gnmm, I., Dreher. 
Hackbarth, M, Ww. 
Lasselberg.C.,Brichhaltr'.n. 
.volzhaufer,Pv Kransühr. 
Mützbauer, D., Klempner. 
Nietzschke, Slngestellt. 
Saleinann, 2L Rentier. 
Witte, W, Arbeit. 
21 E Rernsch, N., Bersich. 
Jnspekt. 
Brandt, H, Schloffer. 
Burrmamr.-E., Pensionär 
Eggert. Kl, Berkänsenil. 
Förster, M., Arbtrm. 
Gtedte, I., Pensionärin, 
©ogfch, I., Ww. 
Mödue, A., Ww. 
Müller, tiv TelepbontÜin 
21 Schmelchel, Mv Heim« 
arvtriu 
Schulz. Ll., Tankwart. 
Schwanüt, E,Schmeikrer 
22 E Blllhofer, K., Dach- 
deckmstr T. 
Blaehfe, L, Zlmmerui. 
Borge, K., Ingen 
Brieger, E., Krastwsühr 
Diegner, Ww. 
Donath, W., Angestellt. 
Jänicke, 2BV Hauptwacht» 
mstr d Sch. 
Klotz, I, Borzeichner. 
Leupo!d.E,Kolo»ttenfnhr. 
Müller, A, Ww. 
Paeh, 5t., Sattler. 
Prenzel, G, Dlpt. Jng 
Richter. W, Ww. . 
Rosenthal, Anna, «eifen. 
— (?, Reutuer. 
23 E Geiger, G, Ww. 
V. Schulte, F, Verwalt. 
(Hanptstr. 27). 
Hesse, F. Ww. 
Klantke, F, Ingen. 
Klischier, E, Ww 
Krngler, C.. Ww. 
OtlewSkr, P.Uhrm Mktr 
Prehn.E, Stratzenb Fnhr 
Rotye, P., Stellm. 
Schntye. 23, Ww 
Steffen?, VI, Rcittiter. 
Stocksisch, H, Werkmstr. 
Usskurat, F, Kfnu 
Winkelmann, P, Packer. 
Wollschlager,A,Werkmstr. 
a. D. 
23ogcI) 3 MedebacherWeg20 
Vninowplav - 
Medebacher 26eg 
21 E Benster, Wv Dr, 
Facharzt T 
25 ET Brnffow, 2l, Ww 
(Medebacher Weg 21). 
Panlö, W, Dr, Äez. 
Bürgermstr. T 
20 E Marscherder, K.,Ober 
rngen. 
27 E Unqer, F, !>abrk. 
Direkt. «DU 
> E Scholz, I., Eigentüme 
rin. (Hanptstr. 25). 
Baronö, E-, Tischler. 
Bitter, O., Pförtner. 
Bock, G, Backer. 
Bode, E, Modelltischt. T 
— M., Koloniallvr T. 
Börner, H, kfm Angest 
Bcefreik, K., Ww. 
Gorg°, P, Metallfchleif. 
Ärnneberg, R. Äa^arb. 
Hitdenvraild.W.Schlosser. 
Jobke, H, Packer. 
itomoB# G«. Schloffer. 
Krohn, G, Krafrwführ. 
Kruckeiiberg, £., Dreher. 
Lapa, W, Fleischer. 
Lehnhoss.H.Krastw Fuhr 
Miels, O, Schuhm 
Niyky I. Gern. Llrökit. 
Nolke-Knhlmann, F, 
Rentnerin. 
Rowak. E, Schlosser. 
Raethel. P, Eleltromont 
RoSbeck, Gem. Slrbeit 
Sander, A., Ww. 
Schubert, R« Dreher. 
Sttmnnng.A.Elektromont. 
Welna, G, Dreher. 
Wolf, A.. BetriebSpol. 
Zeiblg, H, Ingenieur 
29 E Gegusch, A^Drechsler« 
mstr. T. 
Bergendorf, Ww. 
Conrad, W„ Schlosser. 
Kreher, H, Näherin. 
Pölz, E., Fernmech. 
Krrchgaffe -> 
30 Umban. 
E Stadt Berlin. 
30a Garten, geh. z Haupt» 
stratze 22 
Crsenhammerweg ->■ 
30bs.a.Eisenhammerwcg 126 
E Gerlen, C, Ksm. 
(Seeburg). 
CnrtiuS,L.Montagetnspekt. 
Kunkel, M., Ingen. 
Knthe, W., Dipl. Jng. 
Lubrich, F., Pensionärin 
Müller, K., Stadt sekr. 
Pahlmann, M., Post» 
sekr. a. D. 
Ziettnskl.A., Oö.Postsekr.« 
ww T. 
30c E Pust, 3R„ Ww. 
BaginLkr, Av Bohrer. 
Böttcher, R, Pensionär. 
Buchtet, O. Arbeit. 
Erchberg, E.. Büroangest 
Feick, B., Poktbeamt. 
Gab», I., Ww. 
Hofmttit«, I.. Kohlen. 
Holith, F., Ww. 
Kergek,H., Büroangest. 
— H., Ww. 
Müller, G., Arbeit. 
Nähte, H.. Fahrer. 
Peter, E, Schlosser. 
Pyka. A, Wcl;er. 
Schöttnrüller, W, Wto. 
30d E Weinberg, F.. Kfm. 
(Charlb,Letbn»zstr.79). 
V Brinkmann, P, Pen¬ 
sionär. 
Fifowski, St.» Schmied. 
Groth, A, Ww. 
Köhler,W.. Stud.Rat a D. 
Langer, 2Ö„ Maler. 
Mnatz, G, Rentner. 
Müller, K., Pensionär. 
Nickel. 28, Rentner. 
Pjtylmmiu, 9L Ww 
Richter. G., Klempn». 
Schmidt, R, Schlosst. 
Wentzel. A., Konrorrjrnk 
20oIs, O, Montelir. 
Zietemann, 99., tzeizer. 
SOo E Kokanüec. ifv 
Schlosseret T. 
Bronscrt, R.^tcssclicfi iteb 
Castillon, E, Reutttcr. 
Ehlert, 2l.. Ww. 
GravowSkk, A, Arbeit. 
Griebenow, 2l., Maler. 
Gundlag. W, Bohrer 
Hansen, 25., Richtmstr. 
Haß, ($., Rentnerin. 
Kirchheim, F, Ww. 
Kalander, CL Schloncr. 
Krootz W«, Motorenschloff 
Leier, G. Arbeit.^ 
LorenK., Schlonen. 
Man« A., Ww. 
Müller, 2L., Maurer. 
Neumann, A.. Ww. 
Thoms, K, Llrbeik. 
Tornow, W, Gastw 
31E Ebersbach, O, Backer 
nistr. 
(N51 Seleroreitfir U). 
Alack, K.. Bankangett 
— M, Kontortsliu 
Albrecht, I-.. Ww. 
BarstieS, P, 2lrbcit. 
Bergeler, I, Ww. 
BeSke,O,Stcaf;enb Schk7rl. 
Bischoff, (£., Ww. 
Ehmcke, H, Frau 
Ermlich. C., Siras,enb. 
Schaffn. 
Gulow, 3^ Näherin. 
Hilfe, A, Pdamiljccut. 
Klee, W, Dorze chn 
Lonjchek, P, Schmied. 
Lück, H., Ww. 
Maas;, O., Former. 
Milke, O, Töpfer. 
Rahmel, I, Polier. 
Rogge, K, Banarb. 
Sanrrer, H., Wrv. 
Siebert, H„ Ksm 
Weiszftog, M, Fra i. 
Wündrfch. O, Kauogr 
32 Kohleuplat.'. 
ETolzlnautt.W,(toIjlcnT. 
33 E Lewinski, ilL RcniicrT. 
Buzack, M, Ww 
Ehreuberg, O, SteNm. 
Genschow, M- Ww 
Hellwig, Pv Stratzenb F. 
HobuS, A, Werkm'tr. 
Kaltsch, R, Gasarb. 
Kapusr,Är,Retchsb.Beamt. 
Kirchberg. A, La^erbuch» 
hatt. 
Koppen, Lehrer!» a.D. 
Kilbnick, &, Srahlpnv. 
Pelikan, B, Biersahr. 
Rehfeld, E., Fran. 
Rerchwaldt,M, Lebrenn. 
Richter, W., Schrisrsetz. 
Rosen, St, Ww. 
Schnliheid, I, Dreber. 
Schnlz, F, Dreher. 
Szezepmski, M., Beamt. 
Tatzter, E, Ww. 
Watznschaffe, G., Arbeit. 
Wanrucke, Elektromstr. 
34 £Schüler,H., Konreltor. 
Behr, F. Ob. Telegr. 
Jnfpekt. 
tartwig. J.Trschlerm'lr. 
chmidt, M, Frau. 
35 £ Gille, A, Telegr. 
Jnspekr a. D. 
Hesse, A.» Frau. . 
Kühl. F. Schichtmsrr. 
36 EKübiug, W., Werkinstr. 
c. D. 
Bertholy. M., Ww. 
Braun, B.,Behörd Angest. 
GerlowSkt, 28.. Ob. Post» 
schaffn, a. D. 
Marold, H., Schneiderin. 
Wobb«, A., Rentnerin. 
Wünsch, F., Schloffer. 
37 £Kathol.PfLrrgem.Teqel 
Mleinerdam.G^Pfarrerl'. 
Konitzev, 3^ Küsier. 
Pfanatnt T. 
Herz-Jesu-Krrche. 
Brunowplatz -V 
■<- Medebacher Weg ->• 
38 geh z MedebacherLLeg lL 
391E Hcrfe, H., Friseur T. 
Döring, H.. Schmied. 
Franzen. A., Rentner, 
öeu, 28., Monteur. 
Hitze, P* Bankbeamt. 
Joensch, Gärtner. 
Meinicke, E^ Ingen. 
SaknuS, Cli., Rentner.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.