Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

.Hermsborf Cvffcsfr. 
— 2420 — 
Norden 160 Teil IV 
2>r Sommerhaus. 
27EKIi1che.N.,Neichk-anyest. 
26 E Fenrke, st., Arbeil, 
Kölzner, %, Slmwait. 
Schubert, F., Monteur. 
20 E. Willmcr, H.. Schuhm. 
26illmer^t.,Pernch.Beamt. 
30 EIeschke.R.. Manrcrnistr. 
Polie, Steinsetzmstr.* 
31 E Welz. 9B., Krastwsühr. 
33 Baustelle. 
Aathestr. -> „ 
3^EBn!chcreir,M^VertretX 
Ho EDit:nlann.A..Schlosser. 
.16 £ Finke. Bnchbmd. 
U7E§ranä.O.,Dersich.Angest 
:$jE Julinte. P.. Eiyent. 
<Xl)16,Ba!isadcirslr.^v) 
Kosterlttz.R.. Liedlerschnle 
99 E Wülsert, G., Jnspekt. 
d0£.92cum<mn. K., Schlnffer. 
Sleumann, Ö- Dreher. 
«<- Hedwigsir. -> 
Falkciitalcr Steig 
s. Ä l br c ch istr. u. S t o l p er Sir. 
Fichtcstraße ’ 
Hridestratze ->■ 
Schulzenborser Srr. •> 
Linie Seite. 
Bausiellen. 
17 E Pfeiffer. Äfm. _ 
19 E Steiner, ftvL>r, SIiiilT. 
Baustellen. 
Freiücrr-vom Stein- 
Str. -> 
Baustellen. 
21 £ Hlrbner,F^ Korrespond. 
29 E Lnest, 5t„ ctfm, X 
Baustellen. 
Rechte Seite. 
Baüstellen. 
8 E Wollenberg, G.,Lehrer 
30 Neubau. 
12 ESchafex,WvMaschinen- 
mstr. 
SaitfleHcii 
16 E Rogse, SL Rentner. 
(Charlb^8mLützowl3) 
Vagen, 9JL, Kutscher. 
18 E stlug.L,2ebrrrin a. D. 
Diebiljch. P^ Lehrer T. 
Kluq. Üßv Sül 
Rocher, G.. Schristkctz. 
20EErolhkovp.W.,Jngen. T. 
21 E wie 8k. 20. 
Böhme, A., eicfiromoiti 
Böttger, Hv Äiro. T. 
Dörqe, C., Dr. jur. X 
Tauy, T., Schristftell. 
Srcibcrt'Uom-Sicm* 
Strafe -> 
24 seh. fu ^rewerr.vvm- 
SiciivSk. 18. 
26 E Haase, G, 23 w. 
28 E Köniq, Eigen» 
lümcriiL 
König, F., Banlbeamt. 
— H., Pensionär, 
Baustellen. 
SteiometzstL 
Flicßtalstraße 
Diescugelände. *->- 
Linke Seite. 
1 E Varzarek, Ww. 
Spiet, F., Äjm. 
3 E ünx$, Maurer, 
tificicl, I.. Xylograph. 
6 E Budweg. O-. Monteur. 
Hempel. H-, Werlzdreh. 
7 Baustelle. 
Rechte Seite. 
2 E Mayer» A.. Ingen. 
Ewald, 2B., Sontrolleur. 
4, 6 fleh.z.Mühlenseldstr.60. 
Äichlcnseldstr. 
Fontancstraße 
Berliner Str. -> 
Da« stell?. 
3 E Gauiel,M^Dankbeami. 
<t D. 
dTo&ifc&fe, 53., Dreher. 
4 E Müller, H., Pol. 
Res. Ob. Dachtmstr. 
(Solquellstr. 51. 63J. 
jUcenunm, Ä.. Ob. Wacht« 
mflL d. Sch. 
5 E Sps.mer. H., Richlmstr. 
Soolqurilflc. 
Baustellen. 
7 Neubau. 
y E Beuzin. 2L, S?w. 
E Benzin 2L. Dekorat 
Schwidt. G. Bürv- 
angestellte. 
— St, Schroffer. 
0 ESnchy.A-,Ob.Posrschaffn. 
a.D. 
Naröor, 5t.,?fai.9lzzgeizefltr 
]0 E 2aberkc>w. H-, 
straf trofnlic. 
DaLerso». P.. Merüattik. 
tSng, D., ÄiaftetüJj«. • 
II E Vlocffel, L., 25tu. 
itönio ,9JlAl olorcit schlo si. 
Baustellen. 
-E- Berliner Sir. 
Forststraße 
Si«1 c Selto 
I Baustellen. 
3 ECiselt. P., Dachdeck. 
Hanke. SL, ?|m. Äugest. 
5 b. Margmaff, M., Lehrer, 
7 E Aoeh!ke,K^Werkmstr. 
9E Belsdors, Nbhn. 
Bedienst. 
Nauudors. 3?L, Haupt- 
schristleit. X. 
Stenschla, H., Drüferin 
II E Jäqer. F. Dipl.'Jng 
Clliuger, P., Ob. Schul- 
lehr. o. D. 
13 E Busse. E« Gärtner. 
Alaelle, Th., Ww. 
15 E Scherrretzki, SB., Ma 
schinarb. 
17 Baustelle. 
19 E Dorow.W^Daumeifter. 
T. 
JCitbtolg, E., Dz Physik. 
21 E Kirchberg. E., Frau. 
Kirchberg, P, Negiitrat. 
Baustellen. 
Schulzenborfer Str. -> 
25 Baustellen. 
27 E Lipvslreu, O., Asm. 
29 E93arni8to9I.,!|in.9lngcsl. 
31 E Schütz, 8t., Ww. 
Sreqeiuaiiir,H,Bankailgest. 
33 E ctersten, W., Mechanik. 
•<r Boumaunstr. -> 
35. 37 Baustelle. 
39 EPergande, L, Man- 
lageleit. 
frrans, L., Penfiouärin. 
Lkretschmer, D., Dreher. 
41 E stzrrch.H., Werkzeugm 
13 E Becker, Arbeit 
4u Baustellttr. 
Knrsürflenstr. -> 
47 Baustellen. 
49 E Engel. 9DL, Minist. 
Derw. Assist. 
SlEGnLe, G., Rbhn. Assisi. 
Baustellen. 
Mühlenfeldstr. 
55 Baustelle. 
57 E Labryzkr, 33t, 
ifronfrj»i>3efl. 
ctoch.fö-, Rbhn.Betr.Assist. 
ScmTe, B.,TranSportarb. 
Triebler. E.,Fl.Un1eroffiz. 
59 E Weidemann, I.,Maler 
61 Baustelle. 
Fttetztalweg 
Baustellcru 
HermSdorser Damm 
Rechte Seite 
2. 4 Baustellen. 
6 geh. z. AiSmarTsir. 126. 
8—lODauslcllen. 
12ETannebery.V.»Clgentüm 
(GrLrchterfldKotonielN 
Schwarz. H., Auloschlon. 
14E iSif entrattt, M-, Br.rer. 
nat., Äffist. T. 
Baustellen. 
CfllüiJtfiE. ->• 
Forst. 
Melanchthensir. -Z 
*4r Schulzendorfer Sir. ->■ 
Baustelle. 
32.34EGuiarö^H.,Spediteur 
T. 
36 E Lindner, Ww. 
Lindner, iDlcchonit 
33 E Hennann. 81, Be* 
ItiebSlcit T. 
Doumannftr. ->* 
40 ach. z. Boumannflr. 75. 
42 E Stuhl, G., Gärtner. 
44 E SpoMk Äv Ergentüm. 
Hofmeister, F., Rentner. 
46 E Bov. F., Maurer. 
fänbez, L, 53m. 
43 geh. KursLrstenstr. 68 
SUirfütfintftr. ->• 
50 geh. r- Knrfnrsrerrstr. 71. 
52 E Statisch, E., Kutscher. 
54 E Zipter, 28., Pförtner 
Meyer, SL, Pensionär. 
55 geh. z. Mühlenieldstr. 11. 
DtühlenfelLstr. ->■ 
vS. 00 Baustellen. 
<LEttluthe,W.,OV.Ingen.1'. 
64 Sommerhans. 
06 E Schreck, M., Mehl- 
qrotzhdlg. T. 
G3*E SmimcL Tischler. 
Zimmer, Zmmerm. 
Baustelle«. 
74 E Lchmann-N^ GIcliro 
monletir. 
76 Forsrhans Dohnlale, 
fleh. z. HermLvors« 
Damm 54. 
-<-HermSdorferDamu:->- 
Äanftellelr. 
QcmarTiuifi leget -> 
Fraukcndorfcr 
Steig 
Frohuauer Str. -> 
Linke Seite. 
1 Baustelle. 
J EGroLkops.E.,Bertreter7. 
5 E Lange, Dv Ksm. 
7 Baustelle. 
9 f. a.HennigSdorserStrL3. 
E Hertling» F., Bertret.1'. 
Banstelleu. 
Rechte Seite. 
2 f. a. Frohnauer Str. L 
E Claus, Dr., Eigeulllm. 
(Luckenwalde). 
Gröninger, tt, Ksrn. T. 
Honmann,R.,Dipl.Jngen. 
4 E betU, E.. Anrtm. T 
6 E ©oltcl, M., Sekretärin. 
3 Barrstellen. 
HerrulgSdorfer Str. -> 
Freiherr-vom- 
Stein-Straße 
Roonstr. -> 
Suite Seite. 
I E Lehman», P., Äfm. T. 
3 E »yiostenson, P., 
Baukbeamt. 
Jahustr. 
7 E Diebeukorn, 
VerwaltgL. Jnsp. T. 
9 Eßiwner,Ö.^imrarrci X 
II E Kieser, H., Äfm. 
13EEberhard1, H*Direkt.X 
Baustellen. 
21 Baustelle. 
Mchtestr. -> 
23E Bußlrnger,R.,BuÄhalt. 
10 E Schneide^ L, NelrorX 
27 Baustelle. 
29 E Arlh, <8* Eigentum. 
BeaurepaireH. Penstouär. 
' Mauleitner, G., Sprach. 
lehrerin. 
31 Volksschule. 
E Stadt Berlin. 
Berndt,A.. SchulhauSmstr. 
Kenips, 9t, Rektor. 
33 E Neubert, L, Eigen* 
lümrin X 
Neubert, 2L, Äfm. X 
35 E Brefsel, Sv StadtOb. 
Jnspekt. 
Breffel, Mv Telegr. Ob. 
Bausuhr. a.D. 
37 EHeymanS,H., Ww. 
Diener, G., Konzertmstr.X 
39 EKmttof,K, Postveamt. 
«. D. 
ClauS, 9f* BuchioIL 
41 E Reuter, R., Äfm. X 
HMmannstr. ->■ 
43 EKaleschke.«^ Angestellt. 
Wille, O., Stfm. 
45 E Sieger. Äfm. 
Schneemilch, L» Gymnas. 
Ob. Lehr. o. D. 
47 E Giese, 29v Architekt. 
49EDrcye^F,Eigentümerin. 
Dreyer, K., Büroangest. 
Schrobt, ©., Asm. X 
<<- Elsenbrnchstr. 
Rechte Seite. 
Baustellen. 
6 E Marol/n, M., Ww. X 
Ballstadt, I., Hallenmstr. 
a. D. ^ 
Marohn. Gisela, Gym- 
nastikschule,T. 
NieBc^st ,Lederkommission 
X 
8 E Marauardt, & Reim. 
Ob.Asftst. 
Otto, tft, Ingen. 
10 E Müller, 81., Buchhalt. 
Müller. B„ Ww. 
12 EMielhins, 9L, Derw. 
Jnspekt. X 
14 Eäirippaene, J.,Eigenlü 
hierin (Steinmetzstr. 7). 
V. Kirchhof P., Zementier. 
Markowrii, R., NeichZbk. 
Nat. 
Vittross. Ov. Ins. X 
Wendig. H., Ingen. 
16 E Tomowsry,DL, Ksm.X 
18 E Ballt, Erna, Kolonial* 
tor. X 
Palir, 91., Hoielkelln. X 
*<- vichlcslr. 
20. 22 Baustellen. 
24 E Röttger, 9L, Gartenv. 
Architekt X 
26. 28 Baustellen. 
30E9touH>oft.(5tmcinbc4»B. 
<8O36SchmoVerpla-6) 
V. Lattig. sL, Platzmstr. 
IJtT 
Schankiu, (£, PoLBcjmt 
Baustellen. 
34 E3tabniJ, O.,Stadt Ob. 
JrNpekt. 
36 E Zacherl, M„ Eigen« 
Ifimtiit. 
Därwald, §., Ww. 
Zachnt. Architekt 
38 E Granzin, 8IV Asm, 
40 Baustelle. 
42 ENMel,R.,Stadtinspert. 
41 £ nngenanttt. 
Baustellen. 
-<-Lheodor«Körmr«Str.-> 
Forsistr. -> 
FriedrichstalerWcg 
Forst -> 
Linke Seite. 
1 E Braun, P.. Magistr. 
Veamt. a. D. 
FricschUtz.^E^ Äanlöeamt. 
3 E Aulich 'J^ Ww. 
Petzold, M., Pol. 
Araslwsühr. 
^ AlauShager Weg 
5 E llnflcroerfl, Pr Kfm. 
7 E Thiemann, Ww. 
Hopp, B„ Ingen. 
9 E Heckermann, SL, Eigen 
Ittmeriit X 
Hecfermann,F.^riquidat.X 
11ENüttgard^r..Buchhalt.X 
Lahl, H. B., Vertret. X 
13 geh. z. FrohnauerStr.LV. 
^rohnauer Str. 
15 E Bartel, ÜBV Dankrat. 
17 E Bargmann. E., Ob. 
Ingenieur X 
Dieter, 93* HilfSWeichen 
wärt. 
Nicolai, W., ÜurSmakl. 
19 E Meyer, E» Ww. 
Dost.O., Krim-Kommiss. 
Kubitz.K,Jndustcieosenbau 
21 E Geuuisch, Eigentum. 
•<- HennigSdorfer Str. -> 
23 E Nohde, fir.f Frau X 
Rohde, I., t)JL, phily 
Siudienrat X 
25 Garten geh. ^ Nr. 27. 
27E Hanuö.E., Öb.Jngen.X 
29 E wie Nr. 27. 
Dlederich, Arntdrat. 
3t E Schwab, ö. Äfm. 
(Pankow,Mühlenftr.2v) 
Brngger, Bersandleit. 
Calm,J.M.,Chejbuchhalt. 
Poj_ch,B.,Brpliil., Chcuitt. 
33—39 Schulbaracken. 
E Stadt Berlin. 
Albrecht, A., Arbeit. 
Leese, St., Asm. 
Rechte Sexte. 
2 E Stephan, M., Gewerbe 
OK. Lehrerin a. D. 
4 E Herrmann, F, Dr, 
Studienrat TT 
KlauShager Weg -> 
6 E Dochav, M., Asm. 
5 E  Psau.R-.Dirnfisiell.Leit. 
10 Banstelle. 
12 E Ohmann, M„ Ww. 
Nach1igal,E., Bandagistin 
X 
Reichow, ©., Dlpl. Jug.X 
Schmidt, E., Gtub. Rat. 
14 geh. z. FrohirauerStr.91. 
Froh'nauer Str. 
16 existiert nicht. 
18 E Loblenz, R., Masor 
a. D. 
Hawemann, C., HauSbes.7. 
Pohl, ($., Rentier. 
20 E Schürmann, -H^ Dr. 
medv Ayl T. 
22 Garten geh. j. 9h: 20. 
«<- Hennigödorjer Str. ->• 
24 E Weber, P., Geh.Sckr. 
a. D. 
Manke, P., Land^Znspeki. 
26 E Richter, ©„ Wasche 
vertretg. X 
28 existiett nicht. 
30 E Soifll, £, stfm. 
Leider, I., Rentner. 
32 ESchepmann,L,Fabrkt.X 
34 E SciMet, 
Eigentum. 
Doert, B., Organist. 
Peter, Dt, Aw. 
Rnddeck, A.. Stadtinspekt. 
Rh$, 38, Lehrer. 
36 E Perner. d, Asm. X 
Döberin, 9L Arbtrin. 
Krohn, M, Revisorür. 
Marsen, P., Schlosser. 
Noack, Dr, Chemik. 
3SE6peffer, Anna. Gastw.X 
Hohnes. Slabtsekrelrriru 
Prntz, 9t, Ingen. X 
Schauerte, <&, Aw. 
Speller, 9t., Kfm. X 
40 E Melchert, 9L Minist. 
Beamt a. D. X 
Drachlow, A., Reatnerrn. 
Dube, F., Bürovorsteh. 
Griebe, P., Postschaffn. 
Habet Ä., Rentuer. 
v. Holst, L., Renlnerin. 
Aöppen, 5?.. Dclkzmmstr. 
Ricbold.EArankerpchwest. 
42 geb. *. tzttbrechtstr. 87. 
«<- Albrechtstr. 1 
Frohnaner Str. 
HelmSdorserDamm 
t geh. z.HermLdorferDamm 
Nr. 145. 
2 E Raab. 37t, Stadtbau¬ 
meister. 
GierSzewrki, L.,Dipl.Jng. 
Wolfs.G.,Dr,Dipl.Landw. 
3EPtoth,gv5Sto. X 
4 E Thiessen, Dr. jarv 
SyudlkuS. 
5 E Müller, O.. Vertret X 
Steinig, E., WerkSob.Sekr. 
o E Schieroer,M., Vostinsp. 
7 ESteiß, F., Bankangest. 
Heymann, E., Bankangest 
3 E Schröer, A, Stubienral 
a. D. X 
Menie, E» Ww. 
9 E Belling, G., PridatterX 
GseU M„ Rentnerin. 
Lolter, G., Ingen. 
IvEArippene, 81^ Rentier 
(Brandslr. 1). 
Berg. Hv Ingen. 
Debbert, Sä., Arbeit 
v.FaUenhayn. 1L, Asm. X 
Koffert «v Werlmstr. 
a. D. 
Scharfe, H., Vertret 
Friedrichstaler Weg 
11.12 EPeilecke, C.. Minist. 
Registrat 
Aliesow, E., Ingen. 
13 E Lehman«, ■©., Stadt 
Ob. Jnspekt 
Huörtch, W., Asm. X 
14 E Gebet 0t, Siadtob. 
Jnspekt. 
Sperber, Aonlorifttn. 
15 Neubau. 
16 Baustelle. 
«<- Frankenborser Steig -> 
17EBranbt,F.Auchhalterin. 
JaniszewSkj, SB., Lager¬ 
gehilfe. 
18 E PosilaS, R. H., Gib. 
Ingen. ' • 
Krüger.H., Dostassistentin. 
19 E HennigS, Stobt« 
amttn. 
20 E Neumann, G, Asm. X 
Baustellen. 
■<- Aneippstr. -> 
25 E Kühnemann» P» 
Pensionär, 
v. Blughem, ©., Ww. 
Grzösik, 2Jt, Technik. 
Teschk^ SSV GeschaftSfÜhr. 
26. 27 E Dunker, W., 
Bez. Schornsteinfeger- 
mstr. X 
Kurtz,P., Studicnrat a.D. 
28 E Höffler, ST., Asm. 
29. 30 E. Kahlert O., 
Baugesch. 
Aübler, E., Ww. 
Schallermach, Mafj* 
schneideret 
Grundstücke geh. -.Kranken¬ 
haus Aurhauöftr. 30—33. 
«<- Stolper Str. 
50.51 E Pricbc, H.,Gastw.X 
Douglas, B., PotMajor 
(L D. 
Mühlenbeck. L. Ww. 
Wittsack, O.» Garten« 
Jnspekt 
52 Baustelle. 
Friedhof. 
E Stadt Berlin. 
Gemarkung Frohllau-> 
Forst. 
53 E Preuß. L.GartcnbauX 
54ESutfch!ftu,Mw AmtSrat 
Nowak. S., lfvi. Singest 
Rogall, <£., Feinkost X 
55 E Wegner, P., Finanz- 
inspekt 
Stolper Str. ■> 
56 ENawracala,Margareie. 
Eigentüm. 
Nawracala, I.. Fleischer. 
57 EGoeldner.J., Angestellte. 
Goeldner. R., Arbeit 
DaZzkies, W., techn. Kfm. 
53 E Ammacher, L, Eigen¬ 
tümerin. 
E Ammacher, P., Kernm. 
BrockS, St, Pensionärin. 
Dorn, SB., Schmied. 
59 E Drath.B., Bauingen. 
60 E Munk, Aw Bankbeamt 
61 E Bluhatfch, 3v 
Schneiderin. 
Soldmann, Pensionär. 
Zühler Leg •> 
62 E NimbS, G» Postfchaffn. 
-Mehler, Ww. 
63 E Apel,H.,fiädt.Nngest. 
64 E GutowSN, L. Lehrer. 
65. 66 Sommerhäuser. 
67 E Stenz. H., Magistr. 
Äugest. 
Baustellen. 
Glambecker Weg 
Baustellen. 
74 E WiUr-el>el,K.. Male* 
mstr. (N53 Aopen» 
hagener Sir. 13). 
Haafc SL. Rentenempf. 
Meyer, E., Asm. 
75.76 E ©eigner, A., Pro« 
kurist X 
77 E Boldi, A., Asm. 
Hageleit, B^LebenSmitiel. 
Willig, G., Maler. 
<• Aneippstr. -> 
Bauftellen. . 
78 E Wurmstich, K., Asm. 
Schulisches Haus. 
E ungenannt 
Baustellen. 
83 E Kunkel, G., Maler- 
instr. X 
Anise, W., Dipl.DolkSw. 
84 E Westphal,A.,Jngen.X 
65 E Schnlze,H.,Eigentüm. 
Ludolff, W., Reg. Ob. 
Jnspekt 
Monowolf, Dermcff. 
Rat a. D. 
86. 87 Baustellen. 
88 E Siebert, D., Frau. 
Arnold, SB., Frau. 
Hobentvalb. 1L, Ww. 
— Wv Postpraktit 
Jahuke. H., Kfm. X 
Kühn, O., Metalldruck. 
Lottermoser, H., Arzt X 
—J.,Mebiz. Praktikantin 
Sahm, G.,Ber!agSangest. 
Siebert, Ingen. 
89 Baustelle. 
90 E,Krakau,E., DixtJng. 
Wall, K., Lehrerin. 
FriebüchStaler Wog -> 
91 E Krüger, £>., Kfm. 
(Mahisbf. Bahnhof« 
stratz« 40). • 
Blankenfeldt, Lllma, 
LebenSmillel X 
Geldermann, 23., Bäcker- 
mstr. X 
KrLtzschmar, H., ReichSb. 
Ob. Jnspelt. 
Lootze, H., Pvstassist. a.D. 
— Wanda, Seifen. 
Mönke. M, Schuhmmsir. 
92 E Hejst^ E., Ww. 
Leise. Ingen. 
Sigrist, L, Ww. 
93 E Schröer, A., Stttb.Nat 
a. D. (Nr. 8). 
Schröer, H., Sportlehr. 
94 E Sinions, F.,Ob.Jngen. 
AhreuS, 28., Dr« Pros. 
Geologe X 
Leinweber, P., Reg. Ob. 
Baurat X 
95 ENlbrich, D.. BersichLV. 
Jnspekt. X 
96 E ungenannt 
97 E Lohr, E., Dr.,9tflt X 
(NW40, Roonstr. 13). 
Spinbler,E.,Dr.*Iugen.X 
98 Baustells. 
99 E Pauli, 6., Rektor 
(9b. 100). 
Friedrich, A.,OV. Post. 
schaffn, o. D. 
100 E Äosenbergek M., 
Asm. (©nmcoalb). 
Baganz, PostinspektX 
Biedermann, P., ctjm. X 
Bornholdt G., Mmiz- 
schmelz. 
Ehrenresch, Fohanna^ 
Schneid, f. D. 
Kecker. H^ Asm. 
Meyer-S1orek,J.,L 
Jurist. tzilfSarv. 
Michaelis, O., Kfm. 
Pauli, G., Rektor. 
Schimmelpsennig, K., 
Beamt. a. D. 
Stammner,M.,Konloristin 
Böget G-, MusiUebrerin. 
101 ENowachP^MilchhdtX 
Planeiewicz. O.. tzraser. 
HermSdorser Damm-> 
Gcrtrudstr. 
Gemarkung Lübars -> 
1 Baustelle. 
2 Baustelle. 
Bertnunstr. ->■ 
3 unbebaut. 
4 E Schapp, Dt, Eigen¬ 
tümerin. 
Henschel, Hv Dentist 
Schapp, SL, Asm. 
— B., Pvstassist 
5 Baustelle. 
6 E Saffe, Siadtob. 
Jnspekt. a. D. 
Makftmow, Technik. 
Müller, W.,Terw. Beamt. 
7. 8 Scmfiellm. 
SLGWLR^BersicherungenX 
10 Baustelle. 
Schilbower Srr. 
Slloftevljtibct Weg -> 11—12 steh. z. Schilbower 
Baustellen. 1 6ttos$e 73. 
l2a E Diesterhöft, Hv Ger- 
Aßess, (Olafstr. 27). 
E Joseph, ($„ Frau X 
Joseph, B» RechtZanw.X 
13 Baustelle. 
14 E llnger, Schlosser. 
15 Sommerhaus. 
16 E Sander, S., Frau. 
Körner, ©.. Pensionär. 
Tekschow, 58., Pensionär. 
Veliheimslr. ->• 
Spielplatz. 
Schilbower Str. ->• 
17. 18 E Meineri, 
Wickler. 
Schröber, W., Behörb. 
Angest. 
19 E RebelowSki. Ov 
Fljesenleg. 
RebelowSki Jun., Ov 
filiescnleg. 
20—21 Baustellen. 
22 E §iegulh,H.O.,Jngen.X 
23 Sommerhaus. 
24 E Packmohr, M., Frau. 
Küchling, K., Frau. 
Packmohr, SL, Monteur. 
Schwarz, I., Pensionär. 
Bertramstr. 
25 EHartmann.W^Schlosser 
■<- Gemarkung LübarS 
Gisbertastcig 
Parkstr. •> 
Linke Seite. 
1 och. z. Parkstr. 7. 6, 
3 E Weifebart, it, Werkmsir. 
5 geh. z. Brrthastr. 1L 
Rechte Seite. 
2 geh. fc. Parlstr. G. 
4 E Driirich, A, Flug« 
zengmont 
Deichmann, (£, Rentner. 
6 geh. z. Berlhastr. 12. 
Berthaslr, 
Glmubecker Weg 
Frohnauer Str. ->• 
Linke Seite. 
L 3 Baustellen. 
5 E Schneider. SB., Ingen. 
Ploetz, Bv Stadtamlm. 
Streites, R., Poftfd/affit. 
7 Baustelle. 
9 E Eggebrecht, I., Ww. 
Wegener, Ww. 
11 Baustelle. 
13 E Grabarse, Dt, Ingen. 
15 Baustelle. 
15a E Parthey, H., 
Stenotypistin. 
Parthey, .^Werlmstr.a.D 
17 Baustelle. 
19 E ungenannt. 
Lcfsel, W., Dr.'Jng. 
Lohmann, H., Dipl. Jng. 
21. 23 Baustellen. 
25 EPerschel,A.,Kassierelin. 
27 ERybSki, ©v Boiijchlofi. 
(WaidmannSlust, 
Gntachstr. 27). 
RybSki, Ä., Schuhm. 
29 Sommerhaus. 
31E Müller, B., Schneider. 
Kohl, (5V Rentnerin. 
Oblgart, 2BV Sckristtctt. 
33. 35 Sommerhäuser. 
37 Neubau. 
Stolper Sir. 
39 geh. z. Stolper Str. 17, 
41 SonunerhanS. 
Recht» Seite. 
2 Baustelle. 
4 E Bensch, B., Arbeit. 
6 E LöSkow,P.,Kraslwführ. 
8 Sommerhaus. 
10 E SBolff, 0., Lechnit 
Luck, SB®. 
12 E Luck, P., Tischler. 
14.16 Baustellen. 
18 E Langer, E., Inge». 
Baustellen. 
Zühler Weg -> 
Baustellen. 
28 E Ruppert,H^Perrsi0k:2L 
30 E Ehrlich, Technit 
32. 34 Sommerhäuser. 
Baustellen. 
Stolper Sir. ->• 
38 geh. z. Stolper Sir. 
46 E Schulz, Chr.,Zimmerm. 
-^-Gemarkung Frohnau 
Glienicker Str. 
Dahnhosstr. -> 
1 E Witte, H., Dankbeamt 
a. D. 
Linke, E., Montagemstr. 
Reichel, ß„ Ww. 
Trsber, P^ Rangiermstr. 
Aesstn, G, Ww. 
2 E Schernikau, 11, Stadt- 
ärormnnd. 
Sichle, St, Arbeit
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.