Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

Heiligerisee Sandhanscr Str. 
— 2414 — 
Norden 154 teil IV 
Honulcmu'lcheS HauS. 
;',cvte, O.. Arbeit, 
tjicrfoiv, VI., Ncntiterin. 
Slcqneicl'icI'cS Haus. 
£ ytcflnejcf, S., Ww. 
iy5i)l, H., Schlosser. 
Cuipt H-. Lalerneuwärt. 
(.'»runsr, F., ArMriu. 
öheter, 91., 23w. 
Akeimer, F.. Maler. 
Schlosser, F^ReichSb.?lrb. 
Nieter'scheS HnrrS. 
E Siicter, G., Maurer. 
Gegner, K., Löerkzengm. 
— L., Rentenempfgnn. 
Kühn, Arbeit. 
Vnmpef, L., Frau. 
E’islui’ichcS Haus. 
E Mmtf, Giflcntiim. 
(NW 21, Perleberger 
Straße 33). 
SBüdie, W., SlttitiU 
Hauer, H., Asm. 
Hcritz, Arbeit. 
3uti!cr, H., Arbeit. 
1‘mic, Schneiderin. 
Recht, F., Kesselwärr. 
Schrader, 9t., Former. 
Wrrtz. M., Arbeit. 
Wühle, K., Tischlermstr, 
J. Berber«crmt'jches HauS. 
E Bergemann. Mari^ 
Eigentümerin. 
Bndel, S.. XlcbenßmtUeL 
Dehmel. ß- Gaslwtrt T. 
Hoeft, Technik. 
Körbel, B-. 9teittncmi. 
Rost, H., Bohrer. 
Stötzel, St, Dreher. 
Wcitgcl, A., !sm.Angestellt. 
II. Bergemann'sches HanS. 
E Bcrgcmann,O.,Draurer. 
Betgematm, A., Rentner. 
Riemer, 23., Schneiderin. 
Lademann'jcheS Haus. 
E Lademany, H, (Sigen» 
tümerin. 
Restaurant Tivoli. 
E Lemke, ^ GhtlStie). 
(Dorf str. 34). 
Krähn, E., Castro. X 
Sommerhäuser, 
gorst 
Gemarkung 
KonradShöhe -> 
""lt. „ 
Viereck icheS Hau?. 
E Viereck. W^ Äfm. X 
Wodlsett'scheS Hans. 
EWohlseil,tz.. Eizentüm. 
(Südende, Lenzmann 
firaße 0). 
Re'laurant Walbschlo^. 
E Dannenberg,F^ Gaslw. 
(Dorfstr. 24. 25). 
VLürdersdorf,A.,Gaflw.X 
Ltler, Vtfbciu 
Dahn.^.. Straßbschassn 
Enqelhardt Brauerer 
yücbcil. T. 
Hegewald, Dreher. 
Herdrchmidt, W.» Lutscher. 
Anrke, R., Kesselschmied, 
yteijj. iy., Bäckermflr. 
Skiirelber, Sl, Lopez. 
Trefflich. R., Fräser. 
Werk. O., Wächter. 
— R.. Dreher. 
— W, Schneider. 
Ziehow, 81., Fleischer. 
-<- Mühlenstr. ->• 
Baustelle». 
Friedhot der Gemeinde 
Heiligensee. 
Badeanstalt. 
E Hstsj. fifm. (W35 
Bülowstr. 56). 
Baustellen. 
•<- Der Heilige See 
«<- Havelbcücke ->* 
:'.3 Sommerhaus. 
35 E Outmettj, P., Straßb 
anqest. 
37.3V E Wurii,O.,Buchhali. 
(2cgel, Schliepersrr.17). 
Achenbach, VI., Ww. 
Baustellerr. 
Reiherallee ->• 
Baustelle». 
Rechte Seite. 
2 geh. ft. Elchdamm 80. 
4 E Westin, ©v Magistr. 
Angest. 
0 ELevenhagen,F., GaLarb. 
Üeucnhslflftv F., Maschi- 
nenbau. 
Scherdin, A., Duchdr. 
Hilssarb. 
3 Parzelle. 
10 E Lehmann, 23., Schuhm. 
Mnr. (N 31 ÄnNamer 
Strahe 11). 
Hartwig, A., Dackideck. 
12 geh. .v Dambockstr. 2, 
Dambockstr. ■> 
14 geh. z. Dambockstr. J. 
I6EHartinarrn,N^ Eigentum. 
18E Lauterhach. F-, Arbeit. 
Greel, H., Ww. 
La u i e rb a ch. C.,W erkz eugm 
Pceutz, N., Frl. 
20 unbewohnt. 
22. 21 Aanslellen. 
26 EPophal,N.,Schachtrustr. 
Geithner. W-. Arbeit. 
23 E Bloch. it, Arbeit. 
30 BausteNe. 
32 E Posahl,V.,Schachlmstr. 
Bernhvft, Sw Arbeit. 
Dr)ym!ow8ki, |y., Heizer. 
Nerlich, O., Tischler. 
34 E3tmmcmmniLf^w Ww. 
Iln.ier, Schmied. 
38 Parzelle. 
38 E Koepp, Archltelt. 
40 Sauslclle. 
Reiherallee 
42 E Paul, I., Werkmstr. 
Gnndecke, E.. Bauleit. 
Feldmark ->■ 
Schauflerpfad 
Elchdamm 
Linke Serie. 
I Sonrmerhans. 
U E Schwarz, E„ Buchdruck. 
5 E Bender.H.,Büroangest. 
7 E Guderian, G., Pok 
schaffn. 
9 E Neumann, F-., Nentner. 
Dtriimonn, Futtermitt. 
II Sommerhaus. 
13 E äimtig, L., Ww. 
Weweyer, R., Hausmstr. 
15 Parzelle. 
17 E Arnhokö, St, Amt«. 
l'J Sommerhau?. 
2lESielmaszyl^W,Werr- 
nlstr. a. D. 
Gebens, I. Konslrukt. 
Schill, E., Werkmstr. a. D. 
23 E Tobias. 8(„ Sekret. 
25 E Losiglert, 5t, AirffichtS- 
ueomt 
Longkert. F^. Arbeit. 
27 erist. nicht. 
29 Sommerhaus, 
vi E Frencz, H.. Eigen- 
lümrin. 
Franks P., Zigarreu T 
Lrenez, H„ Bote. 
An der Schneise 
(Post SItvZcgel) 
Ktrschallee ■> 
Littke Seite, 
Baustelle. 
3 E Lehman», 9f., Kon¬ 
ditor. X 
DausteNcn. 
Strafe 316 —^ 
11 E raufe, G.« Gastw. T 
(Borfigwalde). 
Dlutke, A., HiliSschloss. 
Sckmitz. W,techn.Angest. 
13 E Gärtner. M.. Maurer, 
itiiict $U$., Pensionär. 
^immcimann.K.. Texlilwr. 
15 E Schütze, {?, Drogist 
(N C5 Togostr. S). 
Kahlai^ Geister b.Sch. 
a. D. 
Trantmann.H.Dankangest 
Straße 120 
17. 19 rristieren nicht. 
2t E Hagemerster, (Elj., Ww. 
23 E RudschttlSri. 
Schlo»er(^lLMüllerstr. 
Nr. 59b). 
Mannigel, St., Schlosser. 
May. H„ Drechsler. 
Wichner, E.. Stsm. 
25 E Eichekbaum, Mon- 
leitL 
27 E Aotenbeulel,E.,Milch. 
«<- Grimbartsteia 
29. 31 existieren nicht. 
33 E Protz, L, Ww. 
Äammach,E.,Werrz«ugm 
— W.. Rentner. 
35 E Witte. ksm. Angeft. 
37 E Hoepner.K.,Platzwärt. 
Mir, VL, Kassenbote. 
39 E Boese, Ä^Lankbeamt. 
Borholz, (L. Kfnr. 
41— 47 existieren nicht. 
-<- Im Erpelgrund 
49 geh.z. Im ISrpelgtnub 111. 
51 E ungenannt. 
53 E Grunwald, (?., Maurer. 
5j E mochow. (5., Heizer. 
67 E Schu!z,G., Dankbeamt. 
-<r Wildganssteig «■> 
Baustellen. 
05 E Drry. 9L, Arbeit. 
Müller, Dv Arbeit. 
Naumann, Arbeit. 
Schenk, E., Ww. 
67 E Hen-schke,A^Kout§rikt. 
“l E Gowitzke, W, 
Pensionär. 
Kalläwe. 48., Bäcker. 
Rohde, A., Arbeit. 
71 EDrerlich.W.,Zimmerer. 
73 E Mertenk. (&., dngen. 
An -er Wildbahn -> 
Forst. 
31 E Provinzgutpve Dln.- 
Vrandendurg «.Grenz¬ 
mark b. Kleingärtn. 
e.V. (C2, Monbijou« 
platz 3). 
Rieger. iü., GUTlromonL 
83 E KlcingarteN'Berern 
Ortsgr. Tenet (N 54 
Brunnenstr. 23). 
WapcnhauS, Ä., Gärtner. 
Danibockstr. ~>- 
Sommerhäuser. 
Am Därensprung *> 
Somnrerhänser. 
153 Falk, A.. Schlosser. 
Sommerhaus. 
Strahe 365 
157 E Kahle, F.. Dreher. 
159 E Prnmbs Ölchro» 
schweiß. 
SomnrerhauS. 
Parzellen. 
Straße 364 -^0 
Baustellen. 
Slratze 9 
Laustellcn. 
Schulzenborser Str. 
Rechte Seite 
2 och. z. Kirschallee 4. 
4 E Knipp, &, Rohrleg. 
G E Schulz, P-. Pförtner 
(NW7, Schnmannstr. 
Nr. 20-21). 
Vorbau, (£., Beamt. 
8 E Grüger, sen„ H., 
Lokomot. ^-ühr. a. D. 
Grüger, Hv jan., Ksm. 
10 E Perrin, Frau X 
Hossmann, E., Konstrukt 
John, 0„ Kfro. 
Klnnner, 23« Buchhalt. 
Meier, Kesselschmied. 
Perrin, O.,BeleuchtungX 
12 EBöker, Ä.,Stadtinspett. 
X 
Grün, E., Schlosser. 
Loctstädt, 2BW Rentier. 
14 E Hanelt, M., Ausseh. 
Hauß. Reichsangesr.X 
Schmittspahn.P., Rentner. 
10 E Franz, (5., Frau X 
Franz, ©„ Prokurist. 
18 E Soft, gf„ stjm. x 
20 SommechauS. 
22 E L'rallon, H., Ww. 
24 EQrinI ÄmtSrot(Steglitz) 
Densch, O., Stellm. 
FalkowSti, A^Penfionarin 
Streger, Ch., ksm. Angeft. 
Werkmeister, W., Kondit. 
26 E Leukefeld, R.,Tischlerei. 
König. ksm.Angest. 
28 E Tinschert, S« Rektor. 
30 E Müller, Zwischen» 
mskc. 
32 E Freygang.F.,Sleiirsetz. 
Dröse,A.,Sta>ionSangeir. 
Gab, Cr., Frau. 
31E Gras, H., Tischler. 
Berg, R.. Tischler. 
Lukowiak, F., Schleifer. 
Machoi, F., Pensionär. 
Schulz, R., Angestellt. 
36 E Wehmeyer, 05., Bote. 
Goyart, H., Fräser. 
Hcrrmamt, G„ Schmied. 
Mannygel, (£„ LaLerist. 
Liadzuweit. H., Bugler. 
38 E Bahr,H^techn. Reichs« 
angest. 
40 E Lkaleffe, ©., Buch- 
drrickerelbes. X 
42 E Schönfeld, (3V Tischler» 
uiltr. 
11 E^emmer.P^Klempner, 
Bydelarcken, H» kfm. 
Angest. 
Baustelle. 
48 E Sieimschuffel, ÖL, 
Eigentümerin X 
Reimschüssel, P., Friseur. 
50 E Lumma, A., 
HandetSvertret. X 
52 E Büttner. 91., Eigen¬ 
tümerin X 
Büttner, 0„ ßfm. X 
51 E Ausmeyer, R., Ksm. 
Her«. 9t., Pensionär. 
Baustelle. 
58 E Hechel, O., Ksm. X 
60 E Herkner. .Frau 
(N 018, ElbingerStrLö) 
M Weigold. A.. Angestellt. 
Bielfeld. 23., Dreher. 
Pnrnrker, <£L Asm. 
62 E Petznick,H^ Malerei. 
ü4 E Todten, S<Z3„ Buch« 
druckerei X 
Summa, 9L, Pensionär. 
66 E Bartels, Techn. 
Angest. 
Sietoff, W.» Modelltifchl. 
63 E Alten,P„ Buchdruck. 
70 E Böhm, Ä., Ingen. 
72 E Petznick, Eigen« 
tümcrin{N 31,Putbuffer 
Straße 85). 
Rammelt, P., Drucker. 
Romahn, SL, Falzer, 
©intoit, W,, DipUAngen. 
7L 70 E wtühlbach, J.,Ww. 
An der Wildbahn ->■ 
Baustellen. 
78 E Kirchengem. 
Henuig-ds. 
Donek, vlohrleg. 
80 Parzelle. 
Am Därerrspruns 
82 unbetoohnt. 
Baustellen. 
152 E Dellivitz'fche ötEciu 
VL Gesch. H., Postschaffn. 
154 E Keyl,H., Aetr. Leiter. 
Baustellen. 
«<- Schulzenborser Str. 
Schöllkrautflr. 
(Post Al,k.-Tegel) 
Am Dachsbau 
Linke Seite 
1 E Barlhof, H., Schlosser 
3 Sommerhaus. 
5 EDahrmann,M.,ZentraI 
heiz. Anlag. X 
7 E Sommerfeld, S0* 
Schneider X 
Straße 144 ->■ 
9 ffist. nicht. 
11 E Wolff. W., Pensionär. 
13 E Pilsak. SU Bohrer. 
15. 17. E ungenannt. 
19 E Knop, W., Stellm. 
21 Garten. 
23 E Lilie, M„ Dreher. 
Goetzke, H., Feuerwehr«:. 
25 E Blau, L., Schlosser. 
27 unbebaut. 
29 E Todzi, I.. Schlosser. 
Baustellen. 
Rechte Seite 
2 epst. nicht. 
4 E Man, K.. Werkzeugm. 
6 E Matthias, Ä., tzeinr 
arblrin. 
8 Sommerhaus. 
10 E Töpier, 9t„ Schlosser. 
Cesarz, I., Rentner. 
12 E Knrdewia, I., Ww. 
Krudewig, M-, Bäckerei. 
14 Sommerhaus. 
16 E Poppenberg, Q„ 
LebenLmittel. 
18 Garten. 
29 EDehdelmaun.A.,Töpser 
22 Garten. 
24 E (Stricke, K.. Schlosser. 
Gericke, Werkmstr. 
2G Garten. 
28 EHerme§,W.,Werkmstr.X 
30 E Hönig, A., Technik. 
Sommer, Ä., Kfm. 
32 E Hudee, K., Sattlermslr 
31 E Kridde, P^ Ww. 
Kridde, W.. Buchhalt. 
35 Sommerhaus. 
33 E Goltz, P., Maurer. 
Siebert, M., Frau. 
Steinhauff, M., Ww. 
40 E Schröder,H., Schlosser. 
Damkitzstr. *> 
SchnlzendorfcrStr. 
Linke Seite 
■<- Nrchpiner Chaussee. ->• 
«<• Eisenbahn *> 
L 3 Vtestanrant HnbertuS. 
E Dornbusch, Fv Gastw. 
(N 65 Seestr. 123). 
Schneider. G., Stellm. 
tr An der Schneise 
5—11 Baustellen. 
13 E Thiele, 91, Rentner 
15 E Luhn, M.. Ob. glicht« 
mstr. 
Strahlendorff, F^ Reich 6b. 
Bedienstet. 
17 E Walter, F., Bauarö. 
Hartwig, $)* LebcnSmitt 
<<- Damkrtzstr. -> 
Baustellen. 
23 E Minder, Elisabeth, 
Seifen X 
Munter. Pv Derlrel. X 
Baustellen. 
33 unbewohnt. 
33a E MalieS, G., Kfm. 
Baustellen. 
An der Hafenfuet. -> 
Baustellen. 
43 E Wo!kSecker,M., Eigen¬ 
tümerin (tt 65, Trift, 
slraße 9). 
Roggenkamp, H., Ma» 
schrnenbaumstr. 
Stieghorst, M., Ww. 
45EKupsch, W., Stellwerk- 
mstr. a. D. 
Debisch, C., Werkmstr. 
Kriigcr. G., Rbkbeamt. 
47 E Sommer, P. 
tzleischermstr. 
49EHoffmarm,F., Ngentüm. 
Franks Hv Kalkulator. 
BnustcUcit. 
Süflcrtocg. ->■ 
53 geh. z. Jägerweg 1. 2. 
55 E Günther, J.,Pensionär 
Lanstelle. 
59ESühnholz.H.,Expedient. 
DolZdrick, O., Anstreich. 
61 E Nieder, M., Ww. 
6J E Kühl, E., Frau. 
Paetzold, E.. Postinsp. 
Teitge, P., Pensionär. 
Boigt, P., Postinsp ckt. 7. 
Banstellen, 
Am Dachsbau. 
Baustellen. 
An der Wildbahn. -> 
Prosektierte Straße-> 
137 E Reichwagc«, W» 
Mechanik. 
Baustellen. 
141 E Hitler, G., Airumerm. 
Straße 102 • 
Baustelle. 
145 E. Leuzller, 23., Lager 
verwalt. a.D. 
Fündling. A., Ingen. 
Wegner, W., Crpcdient. 
Wilde, F., Ww. 
147 E Storbeck, A., Bahn 
assist. a. D. 
Schwarz. M., Arbtrin. 
149 E Runge. O.. Aetr. 
In'pekt. tu D. 
PodolSky, L., Dr, prall. 
Aerztjn X 
Siaysiczek, E., Zimmerm 
Straße 101 
Baustellen. 
153. 155 Parzellen. 
•<- Kirschallee 
Rechte Seite 
•<- Eisenbahn 
^Zeubauterr. 
14 E Freitag. H., Reg. 
Setr. o. D. 
Czuckowitz, E., Dr, 
Zahnarzt T. 
16 E röarlel, O., Eigentüm 
(Pankow, Nordbahn« 
straße 1). 
Denschke, 6.. Schlosser. 
Massenthe, P., Arbeit. 
18 E Faeder, F., ctfnu 
Faeder, F., Fleischer. 
Hossmann, F., Siallulat. 
Schrank, W.. Ingen. X 
Damkitzstr. -> 
Baustellen. 
! E Ludwig, A.. Hausmstr 
(Tegel, Treskow- 
strave 26 -31). 
Konretzki. H., Frau. 
Kosch. K., Klempner. 
Baustellen. 
30 E Schulz, E.,Schleifer- 
mstr. i. 
Schwarze, E.. Bäcker. 
32 E Müller, O., tLisenwr. 
34 E Scholilaender, 9t^ J)r 
phil., Priv. Gelehrt. 
Schnitzer, M.» Masseurin. 
Thieme, W., Werkzeugm 
36 E Fischer, Tti., KsnuX 
Diltmar, H., Frau. 
9li(tel, H., Bauarbeit. 
Laustellerr. 
41 E Braun. O.. Groß- 
steischer (Weißensee, 
Woelckpromenade 7). 
Paetz. W., Pflcgcdcim. 
48 £ Kakerow.W.. Ob.Post 
Jnspekt. 
Teubtcr, K., ksm. Angest. 
Slraße 139 
48.50 Parzelle. 
Bansielle. 
54 E Rafsael, A., Rbhnve- 
amt. a. D. (Tege!). 
Nenmeieru.Co^Äaugesch. 
Radtke. W., Wachtmstr. 
56 E Schreiber, Direktor. 
(Tegel, Hauptftr. 13). 
Neumeter & Co.,Äaugesch. 
55 E Franendvrs.J^ Ingen. 
Mietke, H. Schlosser. 
Plaster,O.,Porzellaudrel) 
Vkuppelt. K.,Dipl.'Jng. X 
60 £ Becker, (9., ArchiteltX 
Müller,E..Zwijchenmstru:. 
62 Baustelle. 
64 E Lernte, M., Ksm. X 
Holle, F., Opemsäug. 
66 E Michaelis, I.. Ksm.X 
Gothan, F., Stentnerin. 
Helm, H., Ingen. 
'Baustelle. 
Am Dachsbau ->» 
Kleinke'scheS Haus. 
E Klemle, F., Krastwführ. 
Dekui'scheS tzauS. 
E Dekrii, 0, Tischler. 
Kaihol. Kirche. 
Baustellen. 
Straße 347 -> 
Baustellen. 
Straße 360 
Schure'sches HniiS. 
E Schure, Herta, Bau 
Material. X 
Schulz. H., Bohrer. 
Baustellen. 
Sommerhäuser. 
Banstellen. 
SachL'scheS HauS. 
E Sachs. ü3.. Maurer. 
Ncnrktz, R., Zimmerpolier 
Äarloch. E., Arbeit. 
Baustellen. 
HemügSdor!er Weg -> 
Dorsstr. -> 
Spicßcrgaffe 
Ant Bareusprung -> 
Linke Seite. 
1-3 Baustellen. 
5 SouimerhanS. 
7 Sommerhaus. 
9 E Apitz,W., Kapellmstr.X 
U E Gorzel.A.. Schlosser. 
13 E ungenannt. 
10 E Hoffmann, E., Rektor. 
Bohr, W., Ksm. 
17 £ Nöhnisch, Staöt 
oberiuspekt. X 
19 E Dewitz, C., Revisor. 
Rechte Seite. 
2 Parzelle. 
4 E Busse, Av Schneider. 
Fiebig, P^ Sattler. 
üEKnbe, Ww Werkmstr. a.D 
8 E WenSke, 28., Buchhalt. 
Frommholz, W^Nichtmstr. 
10ERciche,F.,Registrat.a.D 
12 E Trende,F.,Ob.Feuer 
wehrm. 
14 Sommerhaus. 
16 Sommerhaus. 
18 EHcnle. A.,Stadtrata.D 
Garlernicht,TH,Dipl.'>Jng 
WikvwSN. H., Korrektor. 
20 EKleinbekel, W., Direktor 
V.8ejck,le, Ww. 
Dambockstr. -> 
Straße 9 
tz- An der Hasenfurt ->► 
Linke Seite, 
eristiert nicht 
Baustelle. 
E Neumaun, W., Dank 
angesr. 
ENetzeband,O.,ksm.Angest. 
Netzeband. Rentner. 
— St. Maschinenschloss. 
EHagedorn.Lr..Gelderheb 
11 Parzelle. 
13 SommerhanS. 
15 E Richter. H.,Betr.Angest 
Selmke. E, Lehrenbau. 
17 t. Kerber, R., Ingen. 
Damkiystr. 
19 ETieckow,T.,Banlangest. 
Dieckow, SS., Schriftsey. 
21 Barzelle. 
23 E Haecker, G.,Handlg§ 
hilssarb. 
Scheel. F., Ww. 
i E Werner. O.. Rbhn. 
Betriebsassist. 
Werner, 15^ Rentnec. 
Forst. 
Rechte Seite. 
2 üiititetl nicht. 
4 ESienzel,E.,Krankenpslez. 
G. 8. 10 Somm erhäuser. 
12 E tzohl, F.,Steno!ypistin. 
Erby, Maler. 
14 Neubau. 
-<r Straße 262 
16 E Loeffler, Post 
mcister a. D. 
Parzelle. 
18 E Bossiu, R., Zimmerpol. 
<- Damklystr. ->■ 
22 Parzelle. 
Forst. 
Alt der Schneise H 
Straße 11 
Cchulzenöorser Str. -> 
Baustellen. 
Im Rehgrund ■> 
Forst. 
Schulzenborser Str. -> 
Straße 101 
«<- Schulzenborser Str. -> 
Mantau'jcheS HauS. 
E Mautmi. F^Straßenb. 
Angest. 
bovielczyt'sches HauS. 
£Popielczyk,G.AmtSmstr. 
Heinrich, H*« Mit^ahr. 
Baustelle. 
Tübdicke'icheS HauS. 
E Tübbicke^ Erm. Assist. 
Tübbicke. W^ Buchhall. 
Schulz'scheS HauS. 
E Schulz, H., Stadt Ob. 
Sekr. 
Baustellen. 
Goebel'scheL HauS. 
E Goebel, O., Auto« 
Monlenr. 
Stratze 102a ->» 
Feldmark 
Baustelle. 
Fetsch'scheS HauS. 
E Fetfch, F.» Telepho« 
mstin. 
Fetsch, G., Rentner. 
Brandt'scheS HauS. 
E Brandt, P.. ReichSb. 
Assist, a. D. 
Poikowa, G., Maschinen« 
arb. 
^anstelle. 
^oczySki'scheS HanS. 
E RoczySki, E^Schmii de« 
mstr. ' 
Lerch. H., Richlmst. 
Krüger'scheS HanS. 
E Krüger, (£., Ww. 
Oeleker. O., Ingen. 
Hern'scheS HauS. 
E Hein, E., Maschinen» 
schloss. 
Boldccke'scheS Hans. 
E Böldecke, Ä..HandelSm. 
Böldecke. I., Frau. 
Großkvps'jcheS HauS. 
E 6)roßkops,3l., Kranken« 
Pfleg. 
«<- SchulzendorferLslr. -> 
Straße 102 
«<- Schulzen'vorser Str. 
Tiitttcr'scheS HauS. 
E Günter, H., Ob. Lade« 
schaffn, a. D. 
Bechert'scheS HauS. 
E Bechert, i£., Zimmerm. 
Hamann, W-. Buchdruck. 
Thiel, Fv Bauarb. 
Thomas. F., Packer. 
Sommerhaus. 
Kropttn'jcheS HanS. 
E Kcöpliu, W., StraßcnV. 
Führ. 
Achtekik, R., Bankangeft. 
rschkc'scheS HanS. 
E Rasitzke, Ch« Eigen» 
tümerin. 
Straße 102a 
Feldmark *> 
Baustellen. 
ftoQtT}ä)6$ HauS. 
E Roack, 151)., Maurer. 
Schrader, M., Ww. 
Baustellen. 
«<- Schulzenborser Sir. «->- 
Straße 102a 
■<- Straße 105 -> 
Linke Seite 
Hanel'sche» HauS. 
E Htinel. fe. k/m. Angest. 
Sommerhäuser, 
särwarz'iches HauS. 
E Schwarz. F, Tischler. 
Baustelleru 
Damaschke'scheS HauS. 
EDamaschke.E.Pensiouär 
Böse. M., sfj«. Angest. 
Baustellen. 
Straße 101 -> 
Baustellen. 
ÜruchwalZki'scheZ HauS. 
EBruchwa!str,D.Schlosser 
Baustellen. 
Rechte Seite 
ommerhäuser. 
Baustellen. 
Slraße 101 
Bau'telleu. 
^ Straße 102 -> 
Straße 105 
<- Kirschallee 
Linke Seite. 
Matz'scüeS HanS. 
E Matz,E^ Eigentümerin. 
Straße 102a ■> 
Lurches HanS. 
E X'iitz, Lv Udgenlüm. 
Baustelle«. 
Rechte S cit e. 
Sommerhaus. 
Baustellen. 
Feldmark ->* 
Straße 107 
Feldmark 
Baustellen. 
^iemever'scheS HauS. 
E Niemeyer, L, Revisor. 
Sommerhäuser, 
-<- Kirschallee ->• 
Eolj'scheS HauS. 
EWolf,Y..Fieischer(rcL0, 
Koloniestr. 126). 
KowalewSki. P., Ingen. 
Sommerhäuser. 
Sckulze'scheS HauS. 
ESchulze.F.,Druck.Angest.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.