Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

IV. Teil Norden 115 
— 2375 — 
Maximilianstk. Parrkolv 
6 Iurkiewiez. ÄL, Ww. 
LossiuS. W..lSeschäftsführ. 
CSroatb,y.,'ticBcn3nutt,T. 
Pridöhl, 2L Arbeit. 
Schönnrg, G.,Hi!f3köchin. 
Wolf, Ob. Postrnfpekt. 
6 Albrecht, O., Mchlgroß» 
hdlg. T. 
Glov, E.. Krastwsühr. 
Heyer, SB., Kfm. 
Pankow, H„ Tel. Jnspelt. 
o. D. 
Schulz. 9L, Telekonistin. 
Siebert,J^konreltor a.D. 
Stelnrazyk, L, Baugefch. 
Weigang. G., Secfmftr. T. 
— $>., Hebamme X 
7 Afchner. £., Frau. 
Bark. F., Telegr. Jnsp. 
Dornönfch. B., 23 w. 
GottarLky, G., flrojtto. 
Führ. 
tzarrierS, 2s., Bankbeamt 
Loetzties. F.. Arbeit. 
Pelz. 2B„ Arbeit, 
v. PolcgyrrSki, A., Rbhn. 
Inspekt. 
Renter, <S.t Ingen. 
Sieber. Ä., thu. Angest. 
Siebcrt, O.» Diakon. 
Wischer, K.H., Organist. 
Wvlss, OL Schreibbüro's. 
— 6., Ww. T. 
Wünsch, W., HauLdien. 
8 E Staberow, F^ Eigen 
tÜllL 
Donner, A., JSetsitfi.Äfin, 
tvcio, P., Schneider. 
Klatt, A., Ww. 
Lange, A., Pensionär. 
Reuniann, H.. Prn'tschaffit. 
v. d. Sohle, 2(., Textil» 
uriirct 
Dolckmann, Gebr^ Ban- 
lisch!. X 
0 E Erbe. A., Ftau. 
Eigentiimerrn (Berliner 
Siratzc 13 a). 
E Siewert, E., svrau, 
Eigentümerin (Mühlen. 
ftsslBC 1U). 
Kaewert, ($., jlsrn. 
Ktoy, 2tv Äfut. 
Leislikow, (£.. Stratzenb. 
Llngest. a. D. 
Sempra, 9t.. Ksnr. 
Timm. 21, Schneiücrmstr. 
TrajenSky, 91., Pensionär. 
2i o l<fmann,PN2i(dj lermstr 
10 E Lübbert, H^ NeichSö. 
Amtsrat T. 
Fieber, P., Staötassist. 
Klatte, Ä., Sradtiulpekt 
Reche, K., Ww. 
tilcaeitSpurft, Frau. 
Schwary, P., Ksnr. 
Thiele, 9t., Arbeit. 
11 E Paul, ©., Obst X 
Bröcker, D., Deppen X 
Goetziuger, F., Schnei» 
benitiiriiu 
Möuke. P.. Arbeit. 
Schmidt, M, Rentneri». 
Steeger, O., Bauge;ch. T. 
— P, Maurer. 
Wieder, GL, Ww. 
12 Lagerplatz. 
E Müller. Th., Eigen» 
iüm. (W8 Krausen» 
straße 70). 
Saudborf, Kohlen T. 
13 E Schwarz. G., Kfm. T. 
Borkenhagen. sf., Arbeit. 
Hillmanu, 15., Schlosser. 
Kaplnfch, A., Lokomot. 
Führ. 
Satz. W., Bohrer. 
Schölhke, ($)., Schlosser. 
— W., Rerchäb. Schaffn. 
Taube. K.. Rentner. 
Thierbach, O, Monteur. 
14 EHeyer,F^TelegrL)b. 
Sekr. a. D. 
Bobe, H., Prokurist T. 
Boll, O., Mnsikalien. 
BruckS, V., Ww. 
Ihvcft, H., Sastw. 
Hänel, P^ Ingen. 
Hanisch, O.. Dreher. 
Jaedicke, M., Frau. 
Koken, Maurer. 
Odefey, Ch., Küchennlstr.X 
Bappniann, 91., Angestellt. 
Rollert, 2L, Haupr- 
wachtmslr. d Sch. 
Schindler,K.ArntKrat a.D. 
Säiulze. M., Zahnirrztl. 
ÄedarfZart. T. 
Sonnenderg. M.,Dauarb. 
23co«i<fe, H., Bankanaeft. 
15 E Ackermann, F, Pen» 
sionär. 
Grothe, O.. Pensionär. 
Habelha, Rcnuerd. 
tzepper, O., Schaffner. 
Köhler, E., Zigarren. 
Ritzmann. H., Leiter. 
Scuvadc-, O., Kfnr. 
Schmarsow, B., ÄW. 
15 Schulze,(£.,Qlabl(itchilcft. 
Spiekermann,M-, Glnitro. 
Molff, K.,Telcgr. Iiispelt. 
16 E Schulze, S., Ksm. 
Eickhoff, C. & I., Dr; 
Nervenärzte T. 
John, F., Photogr. 
Atelier T. 
Lössler.hedwig^Hau-wsri. 
Naehrich, Gertrud. Ler» 
uiclfälttguiig T. 
Preuh, £>., Graveur T. 
Wollankstr. ->■ 
17 E Meyer, I., Favrlt. 
L Aufgang. 
Enders, 2ngew 
Reichert, F., Kim. T 
II. 21 ii f g a n g, 
Brink.H., Hauptrn. d.Sch. 
Ärochier, H., Telegr.Bau» 
handw. 
Bndia. Angestellte. 
— M., Pensionärin. 
ffrcnzel.W.,Flllal2nspekt. 
Henuig. H., Lcrtre'. T. 
Ltrawczyk. (?.. Lelirer. 
Meyer. C. Sl.J^ G.nub.H^ 
Ktcberollen-?lppar. T. 
Minlner, St., Techn.NeichS» 
l'camt. 
Petzet. O, Banlbeamt. 
Dloitcf, E., Bäckerrnstr. T. 
Schulz. O.» CchloifeLmslr. 
Uttterstein,E.»Pensionänn. 
17a E Müran. Gl)w Eigen» 
tümerin(Wollliuki'tr 5a). 
Baum, E.. Krastwsühr. 
Kanisch. G.. Rentier. 
Kloje, %, Hauplwachl- 
rnstr. d. «ä).. 
C., Schuhnu 
Leckschewitz, 9t., 2"ivelt. 
LesniewKIi. DL., Jlfni. 
Schmelzpsetmig, 
Uhrnr. 
Staacks, Asm. 
17b E Ängec L. Eigen¬ 
tümerin (Friedenau, 
rttetzöorsfprorncnade 1). 
DartholomäuS, H.. Stadl 
Ob. Archit. a. D. 
Fischer, PlötlcrcL 
(äeffc, H., Schuhur. 
Hesse. Telegr. Jnspekt. 
MachtS, Sl-, techu. Kfm. 
Ochmann. W.. ^okomotiv 
führ. 
WallieS, G.. Mittelschul 
lehrerin T. 
Weber, E.. Äuchhalt. 
Zschnppe, Ww. 
17c EKretschmar. F.,Eigen- 
tumciin(i)liebcrichöuM-< 
Zietenstr. 4). 
Derl.Krast L Licht,Dewag 
Ll.'G. T. 
Elhard, W., Dt phll. 
Faust, Privatiere. 
hicbicmbt, A., LevreraD. 
Nieseler, SL, Eleltro 
technitmstr. X 
Plöy, (Tw Ww. T 
PodewilS. H., 2Bia. 
Roeder, M., Ingen. 
16 E Zädow. Marie, 
Melkers 
Anst. M., FrL 
Aorchardt Th.,Pensionär. 
Hangwitz. E., Nentner. 
Hopser, P.. Arbeit. 
Packhänser, GL Postassisi. 
Schwedker,M.Pensl0näein 
Aogel, E., Ww. 
Wilhelm-Knhr»Str. -> 
19 E Jäschke, G. Fabrtt. T 
Doil. H., Stabt)e!r. 
Jäschke. E. & <tov Hei 
zungsaulag. T 
Jäschke, <5* Ingen. X 
Köhler. G., Jngerr. 
u/JvOtößciiit, K., Lagervrr 
walt. 
Skebert, 2L, Schlosser. 
Woblg. G.. Stadünspekt. 
Zschock. M., Pensionärür. 
20 E Ho ssmann,F.,Ob.Zoll> 
sekr. a. D. 
Hohn, 9L, Gärtner, 
Lüdicke, Ww. 
Tschirner.H,Antosuhrbetr. 
21 E Wiedchöst, S.. Ww. 
(Friedenau, Handsery 
ftröge 65). 
W Grimme. F, Hausmsir. 
Dabme, E.,'. Landes Ob. 
Äekr. a. D. 
Koppen, fr, Pensionärin. 
Lnr, O., Schlosser. 
M«ezewSkr, E.. Darr!» 
bcanUiii a. D. 
Michaelis, 13., FrL 
Oldendorss, M., Ob. 
Lehrerin a. D. 
Nöcker, 9L, Tel. Jnsp a.D. 
WelSke,W..Banköeanrt.aD 
Schönholzcr Slr. -> 
Kurze Str. 
WiSbkier Str. -> 
«Grundstück geh. z. Scho« 
Keusche Sir. 13. 
Baustellen. 
SchonenschL Str. ->■ 
7. U E Grohmann. 
Garagenbes. X 
Kaapke, W., Autobes. 
Laustelten. 
><-Kaiser'Friedrich.L!r.->- 
Baustelleu. 
Schonensche Str. 
tioiütcUeit. 
•<- Äisbyer Sir. ->• 
Landacr Str. 
9!eumannstr. ->• 
Linke Seite. 
1—7 E Berliner Bau» 
(,euoffensch. nu 6. L. 
V. Wirrmann, A^. Verwalt. 
(Nr. G). 
1 Slrnhord. O« Ingen. 
Boiler, A.. Empsangsches. 
Canitz. M-, HauSroart. 
Engelke. Ll.. Ksm. 
Äöppner. $L Tetephonist. 
Kombatzki. E, Tischler, 
jtrfmcr, W.. Fabikt. X 
Kutichkau. G., Lebens» 
miitcC X 
Langer, K.. Kasseubote. 
Mlirtowski, <?., Musiklehr. 
Selig. H„ Asm. 
Wernlcke. Wio. 
J Lldam, €>., Ksm. 
Heilig, E., Luchhalt. 
Leuschner.W., Bankbeamt. 
Nagel. W., Ksin. T. 
Olczewsli.E.,Stadtinspelt. 
Pelycr. y., itint T. 
Nudach, UU Kraitwsühr. 
5 Ehrhnrdt, P., Ww. 
Ätowka, W., Vanttlm. 
Goebel, W.,Verüch.AnAest. 
Klodt, E., Bersich Äugest. 
Diicbner, E., Drahtziey. 
Echistarr, M., Vertret. 
SeehanS, F^ Kfm. 
Witrmann, Ä-. Verwalt. X 
7 Bitter. F., Pol. Beamt. 
Breitfeld, N., Kfm. X 
Äoerke. Ä., Kfm. 
Gravel, Pensionärin. 
Hanisch, St-, Hauswart. 
Htrichfeli, £}., tfm.Anlest. 
Horneckcr, ReichSV. 
Sekr. 
Koch. O.. lsm. Angest. 
Lignda,O^ Konzembeamt. 
Löwe. 8U Pemionärin. 
Pfeiffer, K., Kfm. 
Pieper, O^ Kim. 
Forchheimer Str. 
9—33 Sportplatz. 
Reybacher Weg «<• 
35—37 Baustellen. 
Rechte Seite. 
2—12 EBerl. Baugenossen¬ 
schaft e bl b. H. (6 2, 
Neue Friedrichstr. i). 
V Mttmaun,Verwalt. 
(Nr. 5X 
2 Baumeis'.er. Th., Ksm. 
Bernvt, I, 2Dnr. 
(Salbetaroto, SK Pol. Ob. 
Rentmstr. 
Genieser, F^ Lehrer. 
Krnger, R-, Ingen. 
jEuiuet Av Ltevif. 
Lehmänn. Kfm. 
Meinyinger, li, lechn. 
ÄchSb. Jnsvekt. 
Müller, Ww. 
SMdler,A^Rbk.FnspeLt. 
Schultz, M., Sekretärin. 
Woltjen. H., Versich. 
Angest. 
2a Gähler,R.,Dipl.Dolköwr. 
GrabS, F., Kapellmstr. X 
Krause, F.. Reichsangest. 
KnsowSkk, 2l.,Telegr.Sekr. 
Perret, St., Kfm. 
Schneider, O., Ww. 
Schultze, W, Äantbeamt. 
Seidel, K., kfm. Angest. 
4 Duhler, A« Äarllbeamt. 
Iarkovsky, J.^kontoristin. 
Motz, 9U GeschästZsühr. 
Neutz, Lohnbuchhalt. 
Rohve, (£., Angestellt. 
Schonett, Angestellt. 
Willbrrcht. E., Angestellt. 
Linkmermanr^ Zfnu 
Ailgest. 
6 Borchert, G., Jnspett.a.D. 
Glatzer, H., Kfur. 
Kahorke.H., Bankbeamt. 
Vlcte, 2BV Äantbeamt. X 
Schinkel, H^ Schuhur. 
Stach von Goltzheim, A., 
Ob. Sekr. a. D. 
3 BinSke, SL* Bankbeamt. 
Gundermann, F, Texttl» 
vertret. 
s andte. C., Ksm.. 
aubach. K.. HandlgSgeh. 
Ramm, E., Schalterdeamt. 
Vollbrecht, N, Lerkäuf. X 
[0 Ausfahrt, W., Bankbeamt. 
Bier. N.. Ksin. 
Drewitz.tz.,Ob.Wach1mstr. 
d. Sch. 
Elsner, P., Nenlner. 
Mülis, 91, Ingen. 
Wolss. W., Bankangest. 
12 Alöleben, K..Zollrnspelt. 
Bosek, C-. tfm. Angest. 
Frank, W.. (?lektromont. 
Leibner. vt.. Kfm. 
Linke, Ob- ^ollinspelt. 
a. D. 
Mauke, H., Danlbeamt. 
Moll. H„ Buchhalt. 
Weinte. F., Stadtfekr. 
Tonttlscheit.F..techn.Rbhu. 
Ob. Jnspekt. a. D. 
^ellinger Weg 
ll—40LGenreiruttitzSieSltrS 
Wohnungö-Dauges. m. 
v.H. (XOü5,Preizj^tiet 
Allee 57). 
14 BeddieS, F.. Aurovorst.X 
Feist. H., ksm. Gingest. 
Förster. Ä., Pot. Äüro-> 
Diätar. 
r?rattke.H.,Magiitt. Beomt. 
iUialitcf, P.. ksm. Augcst. 
Müncheberg, O., Technik. 
Obebrecht. H., Lager» 
verrvatt. 
9licdf)0ff, A., Schau- 
fcnstergcstalt. X 
Thiemecke.W.Bürovorstch. 
Witte, H.. Lehrer. 
10 Bubliy, 21., Fürsorgriu 
Herrmann, F.. Korrektor. 
Kramer, K., Lehrerin. 
Parpart, A.. Juspektriee. 
Schwankt Klara-Postaffist 
Werner, E.. Technik. 
18 Donner. O^ Kmu 
Eckert, F., Werkreugm 
Janicke,K..HohnH.Schasstt. 
WttikowSli, H. ksar.Angrst. 
• Wudeu, F., HanSwarr. 
Ziegenhagen, K., Kfm. 
20 Hager, yt.. Bäckermstr. 
Höplner. G., Sekretärin. 
Vlelte. Ob.Postfchaffn 
a. D. 
Troschke.. Ch.. Frau. 
Wirzonk?, Beamt. a.D. 
22 Liedervlmrn, 21/^ 
Direktrice. 
Bkechschmtöt. Ww. 
Bransky. 5t, Werkzeugm. 
Fren^ W.. Schmied. 
Knäbrl, D!., Seifen. 
Kriedemann.W^ Maurer. 
Kürst, L, Poftschaffu. 
Müller, H., Dreher. 
Wenk. H., Mixerin. 
24Dietrich,tz.G^techn.Ksm.1 
Dorny, E, Hauptmacht' 
rustr. d. Sch. 
EverS, H., Kfm. 
Iohs, Buchhalt. 
Liesegang, kfm.Angesi. 
Petermann^ 23v Reklame- 
maler. 
Rosenhahn, K., Ob. Zahl 
»ifir. 
Talmann, W., Bankbeamt. 
Wegener, H.. Ingen. 
Wcwering, H-, Büro 
vorfteherrn. 
Obernbnrgcr Weg ■> 
26 Brttner, M., Ww. 
Doyö, H., StadtOb. 
Jnfpekt. 
Karberg, E., Magistr. 
Angest. 
Mecklenburg, K» Dank» 
bcamt. 
Münch, H.» Pensionärin. 
Pssamm, K.. Buchhalt. 
Sternbach. 9t, Koch. 
Stentzky. Kfm. 
Struwe, D* Arbeit. 
23 Burdors, PoÜ 
iÜcamL 
Bürlh. O., HauSwark. 
Czarnetzki, O., Ism. Angest. 
Elsmann, G., Ksm. 
Gramm, H, Ingen. 
Pinner, E., Ksm. 
30 Tühn, P.,3'angieranff. 
Fallenderg. M., Lerw. 
Sekretärin. 
Haafc, O., «rasiwsühr. 
Hempe^ SB., Werlmitr. 
Krüyer, E., Prokuristin. 
Prabuchr, Ä., Jnspekt. 
32Herrmann, E.,Schan!mslr. 
Marzinek.Ä.. Dr. rer. pol,, 
Drpl. Bolksw. 
BoLack, K.. Mechanik. 
Stock. K. H., Lernet. 
Stoll, 3)1, Wtu. 
Wunderlich, ©v Archiv» 
beamtin. 
3-i Barnewitz, O, Krastw. 
Führ. 
Putaf, A., Mechanik. 
Riecke, 23., Postassist. a.D. 
Sckzwithal,Dr., klm.Angest. 
Aiebe,H^techlr.2liststentin. 
Witt, E, Lertreteriu X 
36 Barkow, C., Kfm. 
Eggort,J..Hanptm.bSch.X 
3ü Lnhde, E., Kfm. IU Kuliue. 2(., Frau. 
Scholl, H„ yjitcüuoiftcll. Dtcichhclm, F.. Buchhalt. 
Schmidt, ($$., Reg. Rat. 
Schüler, K.. Berlret. 
33 Antler,R..kfm.Angestellle. 
Herzog. K.. Ksm. T. 
Hvhnicke, P.. Reg. 06. 
«sekr. a. D. 
Kaspar, y., ksm, Angest. 
Rchlc, O., Maler. 
Seilst, K.. Modellbildn. 
Thiele, SB» Dr. pbilv 
Fachlehr. 
10 Blauer, A.. Ww. 
Dobmeyer, H.. Report. X 
Holz. G.. Sekretärin X 
IwerS. S., Bankbeamt. 
Kindel. M., Znschnerd. 
Mann. Vl., Frau. 
Quandt. A., Lertrct. 
yiamtüjiv, K., Obergärtn 
?/ictntcr, H.. Ww. 
Ritter.M..Äankangesiellte 
Sander, H.. Lehrer. 
Stanelle, P., Invalide. 
Steffen. Frifeurmstr 
Äormelker, E., Bertret. T 
Prenzlaucr 
Promenade 
Lantcrbachstraße 
«<- Borkumstr. 
1—Ü E wie Nr. 4—9. 
L Kahn, M., Prolurist X 
Kreuz, K, Landrcnlmstr 
Krüger, L., Prokurist X 
Mutter, P., 9leichSb. 
Ltintm. X 
2 E., Kfur. 
Komtzer, H, Adothet 
Lauschte, E., Ww. X 
L'ieweS, SB„ Pensionärin. 
— L. Kauzl. Sekretärin. 
Neitzel, K., Stadtrnspelt. 
Rotirbach, $v„ VroknristX 
Noth, H., Barrlbeamt. 
Vogel. A., Juftizsekr. 
3 Gabler, 2L, Jugen. 
Groll, R.. Hauswart. 
Janecke, A^v)eschästsführ. 
Imhoff.G.'fchro.^ontorrft. 
Kamfenkel, F., Prokurist?. 
Kania, 2l^Hciuptlehc.a.D. 
Kunz, H.. Cb. Felbw. 
Mai), C., kechn. Angest. 
Nordmann, I.. Äraphik.X 
Protz. 9L, Stttdienaffeff. 
a. D. 
Schmrdt, H., Betr. Leit. 
•<- Kiffingenstr. 
4—9 E Gagfah Gemeinnutz. 
A.G. f.Anzest. Heimstatt. 
(W 35TiergarlenstrL6») 
V. Gagfah Hauk-erwaltg. 
BlluNord(rril3.Gla2 
brennerstr. 2L 
i lörabS, 9i^ Buchhalt. 
Jürgen P., Monteur. 
Koßmann. H^ Kfm. 
Krofack. <?., Kfm. X 
Mahler. K., Kfur. X 
Sucrow, D* StrafttvaQtiv 
führ. 
Trübnee. 28, Betriebs- 
technik. 
Aiesner. H-# Buchhalt 
5 Haase, (£., Frau. 
Haseloff, H., Ob. Hallen« 
mstr. 
Kay. G., Haupkwacht» 
msir. d. Sch, 
Koth. P-, Ob. Zollfek^ 
Schmidt, G., Postaffist 
— W., kfm. Llngest 
Thielemann, E, Lerf. 
Ängeir. 
Warmburg, Dank¬ 
beamt. a. D. 
Windisch. M.. Frt 
6 Bauer, 3t, Pensionär. 
Bleck, jt. ReichSb. Beamt. 
Bngge, 93., Pensionär. 
Grüneberg, H„ Ob. 
Wachtmstr. b. Sch. 
Grüymann, H., Korre» 
spond. 
Müller, E-, Stenotypistin. 
Oberkampf. E.. Vertret.X 
Siaßehl, Expedient 
7 Eralimann. W.. Trchnrt 
Gusrnda, P., Bürovorsleh. 
Jädicke, 28., Ksm. X 
Kolloraun. 93., Kfur. 
Müller, E., Kfur. 
Plathe, A., HauSmßc. 
UtciiuuetS, K.. Kfm. 
Schröter, 23., Kfur. 
8 Arlt, H., Bankhcamt 
Sepia, W, Angestellt 
Haunemann, E., ReichSb. 
Weichenwärt. 
Kretschman», 'Jl, Loget» 
vermalt. 
Qnitschalle, M. Ww. 
Roskosch, Ä., Angestellt. 
Schmidt, E., Kfnr. 
— W-, Angestellt. 
9 Fischer, A.. Angestellt X 
Hoenicke. E., Frl. 
Kniger,G.,Kau^Mt)nusgel). 
ch:uetmf,cr, F.. Reisend 
Weenen, I., Lebensmitt.! 
Wunderlich.G.^orrespond 
Borkumstr. 
Lohmestraßc 
Borkumstr. 
1—6 E Gagfah, Gemein« 
miß. A.Ä. U Llnkiest.- 
Heimsrätt. (\Y 35, 
Tiergarleusrr. 2Gn), 
V. Gaglah HauSverwaltg 
Bln.'Roid (N113, 
Älasbrennerstr. 2). 
1 Bro!i0, L., AmtSgel». 
Dnnkulnnu, E., Bersich. 
Angest. 
0)iobtue, Hv Ksrn. 
Ieschke, H., Packer. 
Matter, M. Kfnr. 
Meüoch, (£., Kfnr. 
Schwetasch. E.. Kfm. 
2 Buchelt, M.. ÄetrreüLleit 
Henk. B., Bankbeamt. 
Hernnann, Th., iBanf' 
bcamt. 
Lehinann, K.. Kfm. 
Martin. F.,Werft th.Scaml 
Nngelschmldt, 23., Kfnr. X 
Ricdel. E., Technit 
lUlt. W.. Buchhalt. 
3 Biernetzki, W., Ksnr. 
Bohn, K., BanlbeamL 
Kowarik, B., Kfm. ' 
Krayert, K., Rbk. Angest 
lüiicloto, E, Hanbel^'ver 
tretg. X 
MnthS, G„ Banlbeavl!. 
2rrendnrgerH,Bankangest 
Stolzmaun, M., Ww. 
4 Vlrndt, Th-, ReichLangest. 
Ärothe, F., Kellner. 
Htlbcbrmibt, I, Sänger. 
Hilfe. E., Buchhalt. 
Lurisch. H., Hau8mstr. 
KieSlich, K^ Kfur. 
Lieder. Ev Kfm. 
wnrrrberg. E.. Kfm. 
5 Blumenstock, K., Buchhalt 
beanrt. 
Hinze, K„ Eirrläuf. 
Kttngöerg, P.. Maurer. 
Rother, A., Büroangest. 
Scharmacher,W.Brrchhalt. 
Spiegel, S., DiptJna. 
Slriere, tfm. Sons» 
angestellte. 
6 Adamzick, Haupt- 
wachtmstr. d. Sch. 
Düttchen, K., Buchdruck. 
Ernst. F^ Angestellt 
Haderlandt, Jt, Bersich. 
Beamt. 
Kietzmann. Buchhalt. 
Kupke, F., Hanbelsvertret 
Papra, Angestellt 
Kiffingenstr. 
Garten geh. z. Kisfurgenstr. 
Nr. 5.6. 
<- Borknmstr. ->* 
Lilndcr Str. 
-<-Kaifer»Friebrich-Str.-> 
Linke Seile. 
1—11 £ Pankow'Bert 
Baugef. m.6.H. 
(Schönebg., Hrune» 
waldfkr. 53). 
V. Gerwlen, T., Ingen. 
(Kalfer»ZrieSrich.Str. 
Nr. 65). 
1 Bretzte, Lehrerin. 
Groß, S., Erzieherin. 
taberkorn, ffi$, Kf«. X 
olzkamm, Kfm. X 
Jaglch, K., Kfm. X 
Krug. K., D.A.F. Set» 
waltgsft. Leu. 
Neumann, Willy, Bank- 
angest. 
3 Brandt.2l.F.,Or,Physit1. 
Flohr, C. O., Kfm. 
Hochwalb, 2Rv Fran. 
Kümmel, W.. Klm. X 
Lüdtke^ M., Ww. 
Reelsen, H^ Modellbau. 
Paschke, F, Handlgsgeh. 
Nlne, Tb., Ingen. 
Effner, GL Sekretärin. 
Künzet, B., Kfm. 
Laukiu.G..Handelsverir.X 
Ludewig.Ch.,Buchhaltcrin 
MattheZ, K., Sekrekärtn. 
Nau, E., Sekretärin. 
Ritzge. K., Dr, Röntgen« 
Physik. 
Poznanski, H-, Betotel« 
fäliigung. X 
7 Hamann,W.,GfaSreruig.I 
Langmeier. S^ Ww. 
May, A., lsur.Angeüellte. 
Ruschen, E.. Kfm. X 
Schilde, K-, Ksm. 
Sckwarzkopf, H, Der» 
bandSreferent. 
Wettert, W, Bürovorsieh. 
'J iticlnnt^, K., Speditenr. 
Eobow, K., Ingen. X 
Drachholtz, yi., Operat. 
D^nkelfort.O..Berlrieds» 
tilgen. X 
Hütd), K., Registrat. 
H„ Banlangest. 
Piasch.Eh.Rl'k. Angest. 
— G.. Poilbccunliii. 
Rsthckopir, I.. Ww. 
11 Bernhard, 2.. AäckereiX 
Eder.M.,Rentcnempsgrin. 
Flerschhack, A., Ingen, 
•yorii, itv Dr. Stadttier« 
a rzt X 
Lelsler, 2S„ 23iz>. 
Biotrows ki, H.Dipl. K s»n. 
Salrr, F.. 2»to. 
Seydel, ($., Handelöm. 
Siegers; A., Kartogr. 
Stahl, W., Schloffermstr. 
Rechte Seile. 
Unbebaut 
-<r Eschengraben -> 
Masnrenstraße 
-<r- Berliner Str. 
l.2 £ Dörrttg. S» Ksm. 
Becker, W, Ängeit. 
Bellve, F-. Jttstrzsekr. 
Brschoff, W., Rbk. Vliigeft. 
Frahmhein. Inge». 
Lkoeppen. 23.. Kfm. 
Koffay. A.. 2ntt. Sekt 
llüijl, 9U Stadtinspekr. 
Lftrf, Ingen. 
Mariens. O., Reg. Ob. 
Jnspekt. 
Merchel, &, Dietallschleif. 
Möser, H., Ww. 
Schülz, M., Äw. 
Schüye, Dipl. Ivg. 
Theis, 23w Jugeir. T. 
Treye, R^Kleinvnermllr.X 
Welk. Pensionär»». 
Bauslelleu. 
Mühlenstr. ->• 
Baustellen. 
-<r Berliner Sir. ->■ 
Maxrmiliaiiftrasie 
Berliner Str. 
t ncf;. z. Berliner Slr. 40. 
2 E. Heibeamtut, G.. Priva» 
tiere (Berliner Bit.45/. 
Barsekow, C.. Bäckermstr. 
Blank, H., Ww. 
Hannmger, P., Schohnr. 
yfeler, <£« Büroangefr. 
JudiS, 9t, Krastwführ. 
Koch, R., Schristtetz. 
Kraule, Kw Handelsm. 
Krieg, A., Rentner. 
Linde, A., Gärtner. 
Streit, Frl. 
3 E Ianke'sche Erben. 
V. Joule, B.. Beamtin. 
Htlöcbranb, F.,Ängeflellt 
Hilder,F..Ob.Inspelt. a.D 
Iaster, L., Ksm. 
JungklauS,B.. Rcnlnctin. 
Lubner, Arbeit. 
Malczyk, Hn Banttfm. 
Schumacher, Gfc, Rentner. 
Thümecke,E^Lehrerin a.D. 
t E wie Ar. L 
Drechsler, 2., Dankksur. 
Gerseler. &, Beamtin. 
Gerloff, Stodtiaspekt 
st. D- 
Grei, St, Sttblri«. 
Horz, H., orv. Zollrat 
«och, Dm Stabilcl:. 
Meyer, E., Beanrtln a. D. 
Neumann, I, 9tähmu. 
Rohnke. Retitttet. 
9ioku». (E, MasLinenarb. 
Schnchaid, Ww. t 
Schnlz, Ev Bcrnkbeamr. 
ELeuenverger, Eigen« 
tirmer. 
Behnke, Privatiere. 
Lrnlich, 2^ Rentnern*. 
Borchert, A., Bauarb. 
Drath, F., Pensrouar. 
Tröge. K. Schnhmmftr. 
Eckert P., Fleischer. 
Fölber, O-, Arbeit 
»solh, I., Mellerei. 
Gaeou, I., Ww. 
Griebling, 9l., Maurer. 
Grimm, Schnerdermstr. 
GrünwalSt', A., Trschler- 
mstr. 
tofbaner, O. Maler, 
olznagel, W., Maurer. 
KaminSkt, Rentner. 
Konezciny, I., Dreher. 
Laue, W., Motor. Schloff. 
Lemvre, 9t, Banarb. 
Leichte. L., Ww. 
Lebte. G., Fleischer X _ 
Lippold. K-,Elelt roschweitz 
Marggraff, W.. Enend. 
Schaffn, q. D. 
Mchlbng, Ch., Ww. 
Michael»?, W-, Pottire. 
Spitz, B-, Frau.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.