Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

Karolv Dorsstr. 
— 2332 — 
Norden 12 Seil IV 
UO E Wenzel, Fleischer 
mstr. T. 
Beyerlein, F., Gärtner. 
Thtmm, R, Atbeit. 
A E Reichardt, Bäckerei 
T. 
Ganschow. Rentner. 
Sotörtdi, ißv Pfleger. 
ZipplieS, F., Haupt- 
Wachtmstr. d. Sch. T. 
Bahnhofstr. -> 
«<- Blankenburger 
Chaussee 
Florastr. 
Friedrich-Karl-Str. ->- 
1 E Hauer, 8L Kohlen X 
Croy. C., HandelLrn. 
Werner, P., Vorarb. 
Äteujbitrßcc Str. 
Baustelle. 
2 E Wenbeler, M., Ww. 
T. 
Wenbeler, H., Ingen. T. 
3 ESverber, W^Fahrradhl. 
(Pankow, Florastr. 61). 
Göttlicher, B., Schuh- 
macherei. 
Sperber, H., Fahrradhdl. 
Lreitschke, A., Maurer. 
Kerkowstr. 
4 E Schmell, 22., Dreher. 
Banstelle. 
oESeibicke, O., Schmiede» 
mstr. 
Lübders, G., Arbeit. 
Paelcherr,E., techn.Angest. 
Seibicke, F., Ingen. 
Thüringer, F., Ww. 
(öpinolaflt, 
Baustellen. 
10 Baustelle. 
11 E Rothert, D., Osensetz. 
Staake, tz., Krastwführ. 
Daustelle». 
14 E Sonnenstuhl, 
Zwischenmstr. 
Hagenstr. ->• 
Baustellen. 
18 E Burthard.A., Fenster- 
Lichtung T. 
Burkharo, L, Baulcit 
Kamv, G„ Ingen. 
10 Baustelle. 
Spinolastr. •> 
20 E Naß, A.. Maler T. 
Brachmann, 91, Pfleger. 
Klemm. H- ÄjnL 
Naß. E., Malermstr. 
Pacholke, A., Rentnerin. 
21E Bette, 2B-, Baugesch. 
22 E Presch. I.. Postschaffn. 
Hennig. O., Postfchassn. 
23 E Gaul, st., MinitUTcmzl. 
Lorsteh. 
24 Baustelle. 
Kerlowstr. 
25 E^AndreZ, F., Mechani!. 
Sckmeier, O.» Asm. 
26ESell,G*Ob.Postschaffn. 
a. D. " 
Baustelle. 
•4— Friedrich-Karl-Ste. 
Friedrich-Karl-Str. 
Bahnhofstr. 
Bahnhof Karow 
Eisenbahngelänöe. 
Gemarkung 
Blankenburg -> 
1, 2 Baustellen. 
Lichauer Sir. 
3 E Großmann,tz^Werkmstr. 
Pittelkow, Maurer. 
4 E Kneiset Sv Od. Ma 
schiuenmstr. 
B E Rerchendach.K.,Schlosser. 
6 Parzelle 
Beuthener Str. ■> 
Schräger Weg 
7 E Götze. 23., Malerei. 
Schattschnetder^FLischler. 
Baustellen. 
10 E ©eifert <3„ Dreher 
(Bernau). 
Bogacki, K, Arbeit. 
Czeezer, P., Arbeit. 
Wagenknecht. <5W stemm. 
1L Ls-ntzsch,W.,B«chdruL 
12 Baustelle. 
13 E Thiernann, W., 
Monliermstr. 
Funk, <£, Bäcker 
$sßÖer,$Rw Äu8<eriigeritt. 
Schmidt Rentnerin. 
14 E Schwengber, 
Kaffenbote (Kreuz- 
Lurger Str. 14). 
Baustellen. 
Kohlenplatz. 
E Scheppan, 2., Eigen¬ 
tümerin (Nr. 21). 
■<- Florastr. -> 
L1 E Scheppmr, P, Bau» 
Material I 
Bahnhofstr. 
Frundsbergstr. 
Hubcrtnsdanim 
Baustellen. 
«<- Kerkowstr. ->» 
4 E Göde, A., Frau. 
Göde, H., Kalkül. 
— H.. Friseur. 
NeichenVachLÜ.,l!mAngest> 
o E Bnntrock, 21., Ww 
Jandt, (&, Jlfi». 
Baustelle. 
7 E Merfzner. Ww. 
Meikner, B., Chemigr. 
Pieisch, St, Ma'er. 
Baustelle. 
9 E Äeidner, ff., Äfnt. 
Ungerer, H., Ksm. 
Spinolastr. 
Baustellen. 
12 E Krüqer, H.,HandelSni 
13 E Rasche. K.,Bankangeft. 
14 E Neckzicgel, I., 
Schneider T. 
10 E Kieker, O, Bäcker. 
16.17 EstUian, E., Justizsckr 
<r Hagenstr. -> 
18 ENaumann. W^Jngen 
19 EMünch.E.Kran/enpfleg. 
Bischhops, M., Ksm. 
Deienkbowskl. A., Ww. 
Aemke, G., Schwestee. 
20 ESenS,P.,Mechamkmstr. 
20a E Kallmeher, jv./ 
Eigentümerin T. 
E Kallmeyer,W., Direkt.? 
22 E Kedmg, H.» Eigen- 
tumtriiL 
Kebing, R-, Mechanik. 
-<-Lanker Str. -> 
Baustellen. 
Darfstr. ->• 
Baustelleru 
*<- Lanker Str. ■> 
Bailstelle. 
35 E Fritsch, H..DenW r. 
Dubrow, M-, Arberr. 
Ptochn'ow, E., Buch» 
halterin. 
Baustelle. 
Hagenstr. 
Baustelle. 
88 E Leistikow, I, Ww. 
Brctsch, Hauptwacht- 
mstr. d. Sch. 
Niebrsch, P., FrrseurmstL 
Baustellen. 
4t E FrosL, C.. Ww. 
DahmZ, L'i., ksm. Angest. 
42 E Rux, A, Ksm. 
Zander. Oberst- 
seldmeister a. D. 
42a E Schürmeyer, Dv 
Bmikprokur. 
43 E Müller, Kfnu 
Tasra^er, Ww. 
Spinolastr. 
14 Baustelle. 
45 E Köppeu, G., Frau 
(EchöncBg* Naumann 
stratze 88). 
Bleeck, Pensionär. 
Schmibt^H.. Krankenpfleg. 
46 E Zarlhe, i‘., Ww. 
Pagel, H, AbteilgSleit. 
Schönseld.O^HandlgLgeh. 
47 E Mathias, E., Frau. 
Baustellen. 
Bufoniflr. -> 
Baustelle. 
50. 61 E Starke, 
NeichSangest. 
$uBcztii&bamm ->• 
19 E Eskam, F.. Bauarb. 
20 E Brcit|c(0k, !ö„ Schuhm. 
Baustelle. 
22 E Koebsch.O^ GigcntUtn. 
23 Baustelle. 
21E Beüuarzig, A., Dank 
Singest. 
25 E ungeuanut. 
KUHne. E.. Postschafsn. 
•<r Bahnhojstr. -> 
26 E LaVewig, St, SoiKtiv 
schlag. 
27 Baustelle. 
28 E Leutner, Ww. 
Baustellen. 
Florastr. ->■ 
Baustellen. 
Schräger Weg -> 
Hagenstr. 
Schräger Weg 
1 Baustellen. 
la E Gernat, Fv Rentner. 
Gernat, Herta, Zigarren. 
1b Baustelle. 
2 E Rosentreter.D^ Destillat. 
Nosentreler, E., Bank- 
angest. 
3 E Zabet H., Malermstr.'N 
4 E Windmüllrr, K., Ma» 
schinenmoni. 
5 E Meyer, Zuschneid. 
6 EGöttel,Th^ Stentner. 
Babnhofstr. -> 
7 E Klsx, W., Kassierer. . 
Schilling, M., Lokomotiv» 
führ. <l D. 
8 E Anst, E., KaffenVot. 
Ruhl W., Arbeit. 
9 E, Hopp, W., Schriftsetz. 
10 E Schröder, £X, 
Reichsb. Beamt. 
Engelmann, 6., Vergold. 
11 SowmerhauS. 
12 E Hoche, Ä, Eigentum. 
13 E Battmn>O^ Schneider. 
mstr. 
Bogen, 21, Ww. 
Tygesen, 9t., Ww, 
Frundsbergstr. -> 
Baustellen. 
Am Danewend 
Baustellen. 
17 Sommerhaus. 
(- Frundsbergstr. -> 
Baustellen. 
Heimfriedstr. 
-<-HubertnSdamm - 
E wie Nr. 2. 
Schneider, A, Kraftwführ. 
2 E Wostrack, Renlner. 
Berkenieier, T.. itfnu 
Krüger, Ä., Stricker. 
E ungenannt. 
V. Sielke,F., Sicherheiis 
Leamt. 
E unbekannt. 
Hering, L, Arbeit. 
5 Parzelle. 
Wotanslr. ->> 
«<- Danewendplatz -> 
Bufoniflr.->• 
6 Parzelle. 
E Gerlach, M., Graveur. 
8 E Bergemann, Fv 
StellwerkSmstr. 
Parzellen. 
■<- Lanker Str. •> 
Parzellen. 
18 EGctih, J.,Stadtinspekt. 
19 E Arndt, E., Steindruck. 
20 E Schüler, P., Werkmstr 
21 E Bergemann. ö- Ww. 
Noozen. P., Gärtner. 
Woittowskr, 21., Ww. 
22 Sommerhaus. 
Pr.aclsc. 
Busonistr.-^ 
21 Parzelle. 
25 E Schnieber, D., Ww. 
Hintze. H.. Buchdruck. 
Hltfsarb. 
■<- Wotanstr. 
26—29 Varzellei^ 
30 E Conrad, Cigen- 
tümernr. 
Conrad, R., Architekt. 
Gringnmth, S., Ksm. T. 
-<r HubcrtuSdamm ->* 
Hubertnsdamm 
Bahnhossir. -> 
i E Recollr», Drogist T 
Riech, M.. Ww. 
Rogge, Th., Drogist. 
Strans, I., Hilfslade- 
schaffn. 
Baustellen. 
Frundsbergstr. -> 
Garten. 
10 E Wendt, O., Zimmerpol. 
11.12 ENicolay,M.,Gräser 
mstr. T. 
Reitzig, G.. Kim. T. 
Schmid, W., Glasermstr. 
•<- Am Danewend ->• 
13 Baustelle. 
14 E Paschte, K.,Vuttanis. 
16 E Fiebig, E., Frl. 
Fieoig. Tischler. 
•<- Heimfriedstr. 
16 SommerhmlZ. 
17 E Neutag, <5., Gastw. 
Gatzmann, G, Revis. 
Kühne, L, Postschaffn. 
Amselsir. 
18 Baustelle. 
19. 20 Parzellen. 
2lEFriedrich,W., Mustkmstr. 
a. D. T. 
Müller, B., Wagenputz. 
22 E Klemp. Ä.. Ägentum. 
Albrecht. 2L, Arbeit 
Möjerstr. ->■ 
23 Parzelle. 
24 E Francke, -P., Schlosser. 
25 Parzelle. 
26 E König, Eigentum. 
27 E Warther, E., Maurer. 
28 E ungenannt. 
Schönerlinder Weg 
29 E Buntschnh, G^. Bildh. 
Buntschuh, St, Gärtner. 
30 E Ring, ©., Eigentum. 
Banstelle. 
32 Parzelle. 
33 E Popig, R, SonltoU» 
inspekt. 
Igel, B., Rbhn. Ob. 
Sekr. a. D. 
34 E Reimann. 0„ Büg7er. 
Nowak, P^ Aulosatll. 
35 E Aelmann, P^^onner. 
36 E Jaekel S* Pfleger. 
3o«<i8,Ä» 6chrtiftle|, 
37 Parzelle. 
38—42 E. Kröning. G. 
Inge». 
KrSning, H., Rbhnangest. 
43 E MUHleseldt, W., Ifm 
Angest. 
41 Garten. 
45.46 E Krüger, £., Ww. 
Wodetzkt, W., Kontorist. 
47—49 Parzellen. 
50 E Blazejczvt, B., Ww. 
Libor, P., Maler. 
Otto, 98., Rentner. 
51 Baustelle. 
52E BeFer,W.,NlchuVeamt. 
Ssnt Danewend 
53 ^anstelle. 
54 EBaumert,F.. Siadtrat 
(Schweidniy). 
Bogt. B., HilsSpol. 
Baustelle«. 
63 E wie Nr. 54. 
Heuer, Gertr. Fische. 
Bahnhofstr. -> 
Johanu-Gcorg-Str. 
Benannt nach 
KurfürstJohannGeorp 
geb. 11.9.1525 f 8.1.1598 
«<- Gemarkung 
Blankenburg •> 
Baustellen. 
Kernerstr. ->■ 
Baustellen. 
9 E Rojcnke, &, Angestellt 
Neuftadter Str. -J 
10 E Klnck, I, Bohrer. 
11 Baustelle. 
12 E Kien, A.. Ob. Post- 
schaffn, a D. 
E Kleu, E., Eigentümerin. 
Kien, at, Pojlschasfn. 
Baustellen. 
14 EWoschnv. W., Dreher. 
Woschny, E-, Werkzeugen. 
Baustellen. 
17 E Sarre. P., Privatier. 
Tschierse, ©, Bankbeamt. 
18 Baustelle. 
LonSstr. 
19 EMofemann,P., Schuhm. 
Banstellen. 
Pankgrafenstr. ->* 
27 E Äiele, 5t, Ingen. 
28 E Balzuweit, E., ifm. 
Angest. 
Haas, W., Gärtner. 
Liedtke, F., Bügler. 
29 E Schluter, R, Konrekt. 
a. D. 
Sabeck, E., Privatiere. 
30 E Schaper, M., 
Angest. 
Schaper, vw. 
Kanzleisekr. 
Seh 
31 geh. z. Nr. 30. 
32 E Jauert H-, Schlosser. 
Gnnderrnann.G.Werkmstr 
33 E Wierzbicki, W., Äfft. 
Klotz, R., Reg. Ob. Sekr. 
34 E Gafper, K^ Eigen 
tfimCIUL 
EKaiser,H..Eigenlümerkn 
Easper. I., ksm. Angest T. 
Kiuse^ A.,Magistr.Angcs1. 
35 E Starts Banmater. T 
Dleustz. R., Dreher. 
Sandbergstr. 
36 ERegolot,Ph.,Berw.Ob. 
Sekr. a. D. 
Regolot, (£, Buchhalt- 
37—41 Baustellen. 
Leobschützer Str. 
42 Baustelle. 
43 E Metasch, H.» Eigentum. 
44 EDrebke.O.,Schäfteherst. 
Drehte, Schastemach. 
45.46 Baustellen.' 
47 E Siebert,K^ Pensionär. 
Prinz. Ifm. Angest. 1°. 
Schulz. W., Krastwführ. 
Sandbergslv. 
48 Baustelle. 
49 E Krause, 91., Cigentüm. 
50. 51 Baustellen. 
52 E Scholz, 23., Wlv. 
53EÄödeker,H.,Bankbeamt 
Bödeker, I., Ww. 
54. 55 Baustellen. 
Pankgrafenstr. 
56 geh. q. Pankgrafenstr. 23. 
57 E Ziesche, Tischlerei. 
684E Schulze,E.,kfm.Angest. 
59 Baustelle. 
60 E Schwerdiner, 23, 
61 -ErSengowSki, M.,Eigen» 
tümeniT. 
Gawron, P., Former. 
LengovSkt, N., Betr. 2frB. 
62 E Beutle^ K.,Eigentü«. 
63 E Sternkeck, P., Post- 
beamt. 
AnSstu. ->» 
64 E Schlah. M., Kon- | 
fektionSschneideria. T. 
65 E Jander, H., Schlosser 
Köhler, W., Ww. 
66 E2)cier,W^SicuctiufD.T 
67 E Stricker, E., Werkmstr. 
G8 Baustelle. 
69 E Arnold, P.. Expedient. 
Kolepki. A., Kraftwsühr. 
70 E Schlag, A.HandelSsr 
(Pankow, Damerowstr. 
Nr. 21). 
©elfe. R., Dollsir. Sekr. 
Bietzke, 2L, Dr» Pot 
Schul, at a. D. 
71 E Mendel, tit., Elektr. 
Anlag. 
Mendel M., Direktrice. 
72 Baustelle. 
Neuftadter Sir. -> 
73 E Müller, S„ Ww. 
Müller. I., Schneiderin. 
74 E Fritsche, H., Versorg 
Anwärt. 
76 E Rohnilch, Av Ww. 
E Nötinisch, E', Uhrrn.T. 
E Nöhnisch, H., Ksm. 1 
SchliebS, E., Schlosser. 
77 E Wickel, H, Schlosser 
mstr. T. 
78 E Ohltem, B., Ftstiu T 
Kernerstr. ->■ 
Baustelle. 
80 E MLbinS, W.. Just. 
Ob. Inspekt. T 
31 Baustelle. 
82 E Wengler,W.,Heizung 
mont 
Morgenstenk, A., 
Elektromstr. 
Gemarkung 
Blcnikenburg -> 
Kqttowitzer Str. 
Buuzlauer Str. 
L E Becker,O.,Ob.Post2nsp 
l Ban stelle. 
SomrrerhauS. 
4 E König, H., Mechanik. 
Simon, W., ksm. Singest. 
E Bree. M., Maurerpol. 
Bree, K., Kfm. 
WiesniewSki, 9t„ Landarb. 
E Küttner, P.. Mechanik. 
Kültner, H., Klempner. 
6a E Deuter, £., Pföitncr. 
Steinaner Str. 
7ESchulz.W.,Lvgerverwalt. 
Buib. K., Werkzengm. 
E Biert, R.. Maurer. 
Stert H, Bankbeamt. 
9 E Töpfer. Kfm. 
Eckardt, C.. kfm. Angest. 
10 E Benzin. Kfm. 
Hensky, K., Werkzeug«. 
Baustelle!^ 
«<• Bunzlauer Str. 
Kerkowstr. 
Karl Kerkow. 
ehem. Geni. Vorsteher. 
Schräger Weg 
Baustellen. 
E Burkert, A.. Beamt 
6 E Seidel, E., Sekretärin. 
Baustellen. 
Florasir. ■> 
9 E Reichelt.H^EigenlLmrln 
10 E Müller. M., Ingen. 
Magull. F., Krastwführ. 
11E Wiegandt.W.,Gärtuerei 
12 E Kasper. A., Ww. 
Mathiak, L.. Ingen. 
Wolfgrgm, M 
Betr. Assist. 
Bahnhosstr. ->* 
Baustellen. 
13 E. Schreyer, G.,Gärtner. 
Bachmann,F.,Vr^,Pfarrer. 
Flöricke, W-, Arbeit. 
Hoffmaun, Ksm. 
Kluge, E., Pensionärin. 
14 EÄrmbrecht, D., Ww. 
E Mannleitner, E., 
Stenotypistin. 
Mannleitner. Ww. 
Neumann, M.» Ww. 
Warkotz, P., Steuer Sekr. 
Baustellen. 
16 E Goebel, M., Eigen¬ 
tümerin T. 
Goebel, M.. Fabrkt T. 
Pohl.F.,Tettilwr.Bertret 
17 E JSker, I., Nohrleg. 
Gertter.F., Praparatorin. 
R: odigkeit, M., Ww. 
18 Gärtnerei. 
E Rasch, TY., Landfch.- 
Gärtueret. 
19 EGanz, St, Angestellt 
Baustelle. 
Frundsbergstr ->■ 
21 E Sichler, A., Baittbe» 
vollmachriat. 
EJob,E., Kimchnermstr.7'. 
Turek, H.,-Wäscherin. 
Baustellen. 
26 E Bietschmann, 
Angestellt. 
Sommer, O, Inst. Assist 
27 EHeinichen,E. Wucherei. 
Rode, P, Postbelr. 2lrb. 
Kallnreyer, 28., Dc 
rer. oee. 
SalowSky. G.. Parochial» 
verbdZ. Sekr a. D. 
«<- Bahnliofstr. -> 
2J E Kranich, E., Postschassn. 
E Kranich, Hv Gastw. 
Fink. M.. kfm. Beamt. 
29 E Thieme, M., Ww. 
SeegebarU,. K., Bäcker. 
30 E Schlippe. W., Ma» 
gislr. Beamt. a. D. 
Rückeri.B,Nbhn.Bedienst. 
Florasir. -> 
Parzellen. 
36 E. Riegel, P., Lager» 
verwalt. 
Zühlke, O-, Stadtinsprkt. 
37 E Iahn, WctkmfJr. 
DombrowZkn, 2B., rechn 
Rbhn. Inspekt. 
38 E Krien, E., Eigentunl. 
Krien, N^Krastw-Begleit. 
Meyer. G., Pflegerin. 
Raasch, W., Angestellt 
Schräger Weg 
15 E Härtung, ®v 
Makler T. 
Weniger, P, Ww. 
16 E Schulz, H., Schneider. 
17 E Hennig, P., Kontroll. 
SchuoerLAuguste,Fettster» 
reinig. T. 
18 E Zagunn, A., Ww. 
ikehnke. H., Hochbautechn 
19 E Hennigs, A., Telegr. 
Jnspekr. 
20 Parzelle. 
Garten. 
Schräger Weg 
Kernerstr. 
Diktoria-Luise'Str. -> 
1.2 Baustellen. 
3.4 E Senfel, H., Dostajsift. 
E Minie, B.. Maurer. 
Müller. W, Kupferstech. 
Baustellen. 
>Jo!iann»Gcorg»Str. -> 
Baustellen. 
8 EHolmaier,Ch,ksm.Ailge 
stellte T. 
Holmaier, G., Abt. 
Leiterin. 
— M., Schneid ernistr. 
9 Baustelle. 
Böttnerstr. 
Kerkow'scheS Haus. 
E Kerkow, K., Gärtner- 
Graben -> 
Baustellen. 
Böttuerstr. 
10 EHolmaier.G.. ksm. 
Ltngestellte (Nr. 8). 
Förster. H., Schlosser. 
Baustelle. 
Johami»Georg»Str. 
Baustellen. 
14 E Balleer. (£., Mechanik 
15 EZaguhu, M., Fleischer. 
16 E Bringmann, F., Mon¬ 
teur. 
17 E Gundermann, 8L, 
Kolonialwr. T. 
einen, Wv Mechanik, 
uflek, 3V Maler. 
Baustelle. 
Diltoria»Luise»Str. 
Henning, 5t, Bankangest.125 E Geppert,H..Stereotyp. 
Krüger, Ervediem. 1 E Deppert, I., Frau.- 
Am Kicbitzpfuhl 
Tichauer Str. -> 
Sinke Seite. 
1—3 Baustellen. 
5 Bmrstelle. 
7 E Richter, St, Eigentum. 
Raasch, H., kirn. Angest. 
9 Baustelle. 
Ktebitzpfuhl^ 
Rech te Seite. 
2 Baustelle. 
4 E David, F., Maurer. 
6 E Döbel, er., Werkmstr. 
Reeb, Ot., Ingen. 
8.10 Baustellen. 
Beuthener Str. 
12—16 Baustellen. 
«<- Schräger Weg ■> 
Kreuzburger Str. 
■<- Schräger Weg -> 
Müller, W, Maschinen- 
schloffer. 
E Eggert, O., Maler. 
E Pietrzyt Lt-EiuLiehgS. 
Snsvekt. 
Eassube, 53., Rhhn. 
Bedienst. 
4 EÄ<urBoun,2tz Postassist. 
Biernat, Ch., Lagenstin. 
5 E Hoess, G., Werkmstr. 
6—8 Baustellen. 
9—10 E Lotfier.H» Eigen¬ 
tum. (N043 Keibel- 
straße 12a). 
Getzner, P.. Buchdruck. 
-<r Florastr.--^ 
11 Parzelle. 
12 E Henke; 8L, Hobler. 
Fritz, E., Arbeit. 
13 E Patzig, P* Arbeit. 
Nerte, W., Uftontenc. 
U E Schwengber, W*' 
Nechanit 
Schwengber, W^ Kassen» 
am 
Lanker Str. 
Schräger Weg 
1 E Beters. 28* Buchhalt. 
2 E Wolter, F., Magistr. 
Angest. 
Pietsch, H, Bnchbind. 
3 E Wagner, M., Eigen¬ 
tümerin. 
E Wagener,R..Möbelpol. 
Bahndofstr. ->» 
l E Jaekel, H, Eigen¬ 
tümerin. 
Dreise. 0„ Ingen. 
Scholz. C., Buchhalt. 
5 Baustelle. 
6 E Piper.K., Maurerpol. 
Böhme, Wv Kraftwagen» 
führ. 
AvSner, H, HauSmsir. 
7 E Müller, W., Schriftsev. 
Poht, M., KreiSausfch - 
Praktikant 
8 EGrube, (£>., Eigen¬ 
tümerin. 
E Grube.K.,Drebvergold. 
9 E LchS, A.. Stadt Lß. 
9itspckt.T. 
Banstelle. 
Frundsbergstr. -> 
Banstellen. 
Schönerlinder Weg --- 
33 Baustelle. 
34 E Steinte, H., Arbeit. 
35 Baustelle. 
36 E Neumann, 3% Such» 
bind. 
37 E Herche, I., Schlosser. 
38 E Erbe, G., Rohrleg. 
Hohn, H., Mechanik. 
Amselstr. ->* 
39 Sommerhaus. 
40 E Buske. L., Maurer. 
- Heimsriedstr. ->■ 
41 Lagerplatz. 
E Tyormanri.F.. Baustoffe 
(X58.Eeneielderstr 18,. 
42 E Hönow, M, Frau. 
Am Danewend ■> 
43 Parzelle. 
44 E statisch, W., Kfm. 
45 Parzelle. 
40 E Kuberzig,O., Werkmstr. 
a. D. 
Ritt, H., Gärtner. 
Frundsbergstr. 
Bausieuen. 
51 Parzelle. 
52 E. Brbensky, J.^ Schnei. 
verei. 
Selchow,W-.Rbhn.Beamt. 
53 E Bever. E., Klempnerei. 
*<- Bahnhofstr. 
54 E Torge, A., Eigentum. 
Kerkow, F., Krastwführ. 
55 ENeikbteser, L., Rentner. 
Wachsman», H«. Maurer. 
56 ENücker,F., Reichsb. 
1 Betr. Mist. 
Tenzer. W., Expedient. 
57 E Marale, H., UlrchUctlT. 
58 E Stetnicke, Wv Ob. 
Nemig, E., Pensionär. 
Schräger Weg ->• 
Leobschützer Str. 
Diktoria»Lnise»Str. ->■ 
1 E Lenuweit O., Kellner. 
Baustellen. 
Johan,i»Teorg»Sir. 
Baustellen. 
Feldmark ■> 
Lindenbcrger Weg 
Linke Seite. 
Karower Chaussee 
Schwanebcckcr Weg -> 
Ackerland. 
Straße 53 ->» 
Fuhrntanit'fcheS HauS. 
E Fuhrmann, SC, 
Maschineaar^. 
Lenz'scheS Hau». 
E Lenz, W., Fräser. 
E Lenz. Ch., Näherin. 
JdzttowSK'scheS LauS. 
E JdzikowSki, 9B-, 
5tupferschmied. 
Naujott^scheS Hou5. 
E NcnrfokS, Arbeit. 
Kurzweg'fcheS Haus. 
EKmzweg, P.Maschtnist.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.